نقد و بررسی نمایش «۳/۱۴» به نویسندگی و کارگردانی امیرموسی کاظمی

exittheatre
  • No tags were found...

نشستن در مجلس عزای یک خیانتکار
به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: بدون ستاره- فاقد ‌ارزش

برخی آثار هستند که از نظر فبىنبىی و تکنیکی ضعف دارند و برخی از نظر ایده و ‏مجممجحتوا.‏ این را هم اضافه

کنم که بنده ‏همھهممواره با نگاهی خوشبینانه وارد سالن ها می شوم و توقعم از آقای ایکس یا خابمنبمم ایگرگ

یک سطح ماورابىئبىی نیست و تلاش می کنم هر فرد را بسته به بضاعتش ارزیابىببىی کنم.‏ ‏بمنبممایش «٣/١۴»

یک چبریبرزی آن طرف تر از این حرف هاست چرا که از بنیان ‏بمنبممایشی سخیف و توهبنیبنن آمبریبرز است.‏ وقبىتبىی

‏بمنبممایشی چنبنیبنن می شود دیگر تلاش برای رصد جزییات اجرا و بررسی عناصر بصری آن را کمرنگ

می کند و ‏بمتبممرکز بر مسائلی گذاشته می شود که چرا چنبنیبنن است و ریشه این توهبنیبنن در کجاست.‏ پیدا

کردن این ریشه و خشک کردن آن در نقد،‏ نه تنها برای ‏مجممجخاطب بلکه برای سازندگان اثر نبریبرز مفید و

موثر است چرا که در ا کبرثبرر مواقع این اتفاقات ناخواسته روی می دهد.‏ مساله زن در تئاتر ما یک مساله

تقریبا حساس و پیچیده است که حبىتبىی در ا کبرثبرر آثار زنان کارگردان ما نبریبرز از جایگاه درست و موجهی

برخوردار نیست.‏ اول این که مؤلفان ما ا کبرثبررا نگاه مشخص و دقیقی درباره زنان و نقش درست و

دقیق آن ها در جامعه را ندارند.‏ این دوستان یک شعار کلیشه ای دارند که زن در جامعه ما چنبنیبنن

است و ما نبریبرز آیینه ی این جامعه هستیم و زن و جایگاهش را ‏همھهممبنیبنن طور که هستند به روی صحنه

می آور ‏بمیبمم.‏ در نقد های پیشبنیبنن به شکل مبسوط درباره تفاوت های واقعیت در بسبرتبررجامعه با واقعیت در

بسبرتبرر صحنه پرداخته ابمیبمم پس بیش از این وارد این ‏بجببجحث ‏بمنبممی شوم.‏ اما در برابر این شعارسخیف باید

گفت که زن در جامعه ا گر چنبنیبنن است ‏بجببجحث دیگری است اما ‏سمشسمما به عنوان مؤلف نبریبرز دوست دارید

نگاه تان به زنان این چنبنیبنن نازل و حقبریبرر باشد.‏ دقیقا ‏همھهممبنیبنن میل و تثبیت نگاه نازل به زنان است که

توهبنیبنن آمبریبرز است چون جامعه با ‏همھهممه کژی ها و کاسبىتبىی ها و عقب ماندگی هایش،‏ پیش به سوی آزادی و

وارستگی حقیقی زنان حرکت می کند حبىتبىی ا گر این حرکت کند و آرام باشد اما نگاه دوستان ‏همھهممچنان

در ‏همھهممان نگاه ده،‏ بیست،‏ سی و چهل سال پیش گبریبرر افتاده است.‏ این که نگاه جامعه به زنان چطور

است را شاید نتوان در یک ‏بمنبممایش گنجاند اما نگاه خود به زنان را چطور؟!‏ قطعا این مهم تر و دقیق تر

است و اساسا ما به ‏بمنبممایش ‏سمشسمما می آییم که از دید جناب تان به این واقعه بنگر ‏بمیبمم وگرنه ناسلامبىتبىی خود

ما نبریبرز دار ‏بمیبمم در ببنیبنن ‏همھهممبنیبنن مردم و اجتماع زندگی می کنیم.‏ پس کار آیینه را به آیینه بسپار ‏بمیبمم.‏ کار ما

تولید تئاتر با نگاه و اندیشه خودمان است که در تشکیل یک جامعه مدبىنبىی می تواند تاثبریبررگذار باشد.‏

«٣/١۴» تلاش دارد تا روایت خیانت یک مرد به ‏همھهممسر و حبىتبىی دوست دخبرتبررش را ‏بمنبممایش دهد اما

مشکل این جاست که مؤلف نه تنها به قبح این مساله اشاره کرده بلکه پشت مرد می ایستد و گو ‏بىیبىی آن

را در مقام یک مظلوم قرار می دهد.‏ ‏بمنبممایش از ورود زن نصاب ماهواره خوب پیش می رود و حبىتبىی با

ورود دوست دخبرتبررش اثر قابل ‏بجتبجحمل است اما با ورود ‏همھهممسر واقعی او،‏ ‏بمنبممایش به یک سقوط آزاد تبدیل

More magazines by this user
Similar magazines