نقد و بررسی نمایش «۳/۱۴» به نویسندگی و کارگردانی امیرموسی کاظمی

exittheatre
  • No tags were found...

نشستن در مجلس عزای یک خیانتکار
به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: بدون ستاره- فاقد ‌ارزش

می شود.‏ موزیک هابىیبىی که در میان هر اپبریبرزود در سالن ‏بجپبجخش می شود و ترانه ای که خواننده می خواند،‏

‏همھهممواره از زاویه نگاه مرد مطرح می شود و به نوعی قصد دارد وی را از این اشتباه مسلم تبرببررئه کند.‏

ظاهرا سه زن در ‏بمنبممایش حضور دارند اما تعداد زنابىنبىی که مرد از نظر عشقی ‏(سمشسمما ‏بجببجخوانید جنسی)‏ به آبهنبهها

کشش دارد بیش از این حرف هاست.‏ خرده روایت پایابىنبىی ‏بمنبممایش تثبیت یک توهبنیبنن ‏بمتبممام عیار است.‏

برای ‏مجممجخاطب فاش می شود که علت اصلی ورود زن نصاب ماهواره به خانه مرد چه بوده و چه قصدی

داشته است.‏ گو ‏بىیبىی مؤلف جار می زند که ‏:«مردان اساسا موجودابىتبىی کثیف هستند و حال ‏سمشسمما ‏بجببججورید

جایگاه کسابىنبىی ‏(زنان)‏ که عاشق چنان موجودی شوند».‏ از سالن که ببریبررون می آبىیبىی صدای قرآن

عبدالباسط که معمولا در مراسم عزا و ختم ‏بجپبجخش می کنند در لابىببىی فرا گبریبرر می شود.‏ عکس مرد به

‏همھهممراه یک دیس حلوا در خروجی ‏بمنبممایش گذاشته شده است.‏ گو ‏بىیبىی ‏همھهممه ما در مراسم ختم مرد شرکت

کرده بودبمیبمم.‏ مؤلف نه تنها نگاهی درست و واضح درباره زنان ندارد بلکه خود را عزادار جنس مرد

می داند.‏ مردی که به زن نصاب ماهواره ‏بجتبججاوز و به زن و حبىتبىی دوست دخبرتبررش هم خیانت کرده و در

کمال وقاحت این عزاداری را به ‏مجممجخاطب نبریبرز ‏بجتبجحمیل کرده است.‏ مرد از زندگی خود خسته و گرفته

است؟!‏ کجای ‏بمنبممایش چنبنیبنن چبریبرزی را نشان می دهد؟!‏ اساسا چگونه می توان به کارا کبرتبرری حق داد در

حالىللىی که نه او را به خو ‏بىببىی می شناسیم و نه پرداخت درست و دقیقی در قبال آن صورت گرفته است.‏

‏بمنبممایش نه فضا می سازد و نه کارا کبرتبرر را در وضعیبىتبىی قرار می دهد که ‏سمسسممپابىتبىی ما را به خود جلب کند.‏ با

این وجود کارگردان اصرار دارد که ما را در مراسم عزاداری چنبنیبنن موجود عجیب الحللحخلقه ای بنشاند.‏

پوسبرتبرر ‏بمنبممایش اما کمی بیشبرتبرر از اثر با ما روراست است.‏ بشقابىببىی از غذاهای کاملا متفاوت در بسبرتبرری

قرمزرنگ،‏ اشاره به تنوع طلبىببىی و پیامدهای بعضا ‏مجممجخرب آن دارد.‏ خوردن قرمه سبرببرزی با زرشک پلو با

پیبرتبرزا قطعا نتیجه ای مشمبرئبرزکننده به ‏همھهممراه دارد اما چرا کارگردان پشت حرفش در پوسبرتبرر ‏بمنبممی ایستد؟!‏

بعد از این که دروغ و پنهان کاری مرد در پرده آخر لو می رود،‏ نه تنها از کارش پشیمان ‏بمنبممی شود بلکه

در کمال وقاحت کار خود را عادی و معمول جلوه می دهد،‏ بر سر ‏همھهممسرش فریاد کشیده و حبىتبىی

‏بجتبجحقبریبررش می کند ‏(البته در راستای وظیفه ی آیینه بودن جامعه در تئاتر!).‏ ا گر چنبنیبنن است پس چرا از

ابتدای ‏بمنبممایش مرد از افشای خیانت خود در هراس بوده است؟ ‏بمنبممی دانیم.‏ چرا تا این حد تقلا در

ارضای جنسی خود با زنان ‏مجممجختلف را دارد؟!‏ ‏بمنبممی دانیم.‏ ظاهرا گفته می شود که مرد حدود پنج سال

است که به زبىنبىی دیگر هم فکر می کند.‏ پس چرا این زندگی را ‏بجتبجحمل کرده است؟!‏ ‏بمنبممی دانیم.‏ چبریبرزی

که ‏بمنبممایش نشان می دهد،‏ مردی ست عیاش،‏ دروغگو و هوسباز با بیماری روابىنبىی و جنسی که ‏بجیبجحتمل

خود نبریبرز به این وجوه خود مشرف نیست.‏ این که چرا چنبنیبنن است،‏ مساله ای ست که کارگردان نبریبرز مانند

More magazines by this user
Similar magazines