نقد و بررسی نمایش «مادرنزاییده» به نویسندگی آرش میرطالبی 
و کارگردانی آرزو خسروی و محمداحسان کریمی

exittheatre
  • No tags were found...

روایت متولدین آبان نود و هشت
به قلم مجید اصغری منتقد گروه تئاتر اگزیت ارزش گذاری منتقد: سه ستاره - خوب

فرودست را در یک کفه ی آن گذاشته اند.‏ هیچ علامبىتبىی از زنده بودن نوزاد پیدا نیست.‏ او ‏همھهممچون

یک قربابىنبىی روی کفه ی ترازو افتاده است.‏ آن کفه ی ترازو خالىللىی است اما نسبت به نوزاد سنگبنیبنن تر

است.‏ این اوج مظلومیت کودک را عیان می کند که در برابر هیچ چبریبرز هم حبىتبىی بار ارزشی نداشته و

‏مجممجحکوم به شکست و فناست.‏ او نیامده مورد ظلم واقع شده و از حق زیسبنتبنن در شرایط مطلوب

‏بىببىی ‏بهببههره است.‏ این نوزاد هنوز لب به سخن نگشوده سرکوب می شود.‏ مانند اعبرتبرراضات آبان ماه که

حکومت هیچ اعبرتبرراضی را تاب نیاورد و به شکلی ‏بىببىی سابقه دست به سرکوب خیابابىنبىی زد.‏ این

تطبیق جامعه و صحنه،‏ به فاصله ی کمبرتبرر از دو ماه جای ‏بجتبجحسبنیبنن دارد و ما را کمی امیدوار به

وضعیت تئاتر و نقد می کند.‏

در آبان ٩٨ سرشاخ شدن طبقه فرودست با حا کمیت را شاهد بودبمیبمم.‏ در این جا نبریبرز دو جنبنیبنن

دار ‏بمیبمم که یکی از طبقه فرودست و دیگری از طبقه بورژواست.‏ آن یکی از حقوق عقب افتاده اش

می گوید و دیگری اصلا ‏بمنبممی داند حقوق عقب افتاده یعبىنبىی چه.‏ این مسائل در ژنتیک شان نبریبرز اثر

گذاشته و غبریبرر از آن ‏بمنبممی توانند به چبریبرز دیگری فکر کنند.‏ سرشاخ شدن دو جنبنیبنن در رحم،‏

پیشنهادی جهت مبارزه و مطالبه ی حق است.‏ مطالبه گری در شرایط فعلی امری روبه جلو و مبرتبررفىقفىی

است.‏ در دو جهابىنبىی که مؤلف می سازد ‏(یکی در صحنه و یکی در پرده و به صورت فیلم)‏ این

مبارزه ادامه دارد.‏ اما جنبنیبنن طبقه ی فرودست دست به اقدامی عجیب می زند.‏ او مانند جنبنیبنن

دیگر از رحم خارج ‏بمنبممی شود.‏ او با این تصمیم خود را تسلیم شرایط و وضعیت دنیای ببریبرروبىنبىی

‏بمنبممی کند.‏ جنبنیبنن بورژوا به او التماس می کند که مانند او به دنیا بیاید.‏ او دلش به حال جنبنیبنن

فرودست ‏بمنبممی سوزد چرا که بدون طبقه فرودست،‏ منافع خود را در خطر می بیند.‏ جنبنیبنن فرودست

در کنار سایر بشکه ها و در کنار تارتحیتحخ می ماند.‏ او دست به کنش زده و در ظاهر مرگ خود را رقم

زده اما بنای نابودی طبقه ی حا کم را ساخته است.‏ کنش او به ما می گوید که فرودست مظلوم

است اما سرکوب پذیر نیست.‏ جا دارد در این جا به بازی زیبای ‏همھهممایون حیدرزاده و سینا

ابوالحللححسبىنبىی اشاره کنم.‏ بعد از مدت ها شاهد بازی درخشان بازیگران در ‏بمنبممایشی خوب و عالىللىی در

صحنه بودبمیبمم.‏ امید که این روحیه ی مطالبه گری ‏همھهممچنان در این گروه ادامه داشته باشد.‏ چرا که

اساسا ‏همھهممبنیبنن نوع تئاتر است که می تواند مقابل سانسور قد علم کرده و حرف خودش را به کرسی

بنشاند.‏

٣ ‏بهببههمن ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines