31.01.2020 Views

WESmile Magazine February 2020

"WE Smile" is the in-flight magazine of THAI Smile Airways Company Limited and published by MPMI Group Company Limited.

"WE Smile" is the in-flight magazine of THAI Smile Airways Company Limited and published by MPMI Group Company Limited.

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

ปักหมุดสุดหวาน เส้นทางความรัก

THE PASSAGE OF LOVE

风 花 雪 月 浪 漫 之 旅

FEBRUARY 2020

#WEfieWESmile

WIN GIFT VOUCHERS FROM NARA THAI CUISINE

• ฉบับอภินันทนาการ

• COMPLIMENTARY COPY

• 赠 阅 本


สารจากผู้บริหาร

ชาริิตา ลีีลีายุุทธ

ป็ระธ์านเจาหนาทุีบริหาร

บริษัทุ ไทุยสมายล์์แอร์เวัย์ จำากัดี

สวััสดีีผู้้โดียสารทุุกทุ่านค่่ะ

เดีือนกุมภาพัันธ์์ 2563 นี นับเป็็นกาวัย่างสำาค่ัญอีกกาวัหน่งของสายการบินไทุยสมายล์์ ดีวัยการล์งนามเขาร่วัม

เป็็นสมาชิิกเทุี ยวับินร่วัมกับกล์ุ่มพัันธ์มิตรสายการบินสตาร์อัล์ไล์แอนซ์์ (Star Alliance Connecting Partner)

ซ์่งเราจะสามารถรองรับการเชิือมต่อเทุียวับินจากภ้มิภาค่อืนๆ ทุั วัโล์ก แล์ะนันเป็็นบทุพัิส้จน์วั่ามาตรฐานแล์ะคุ่ณภาพั

ผู้ล์ิตภัณฑ์์แล์ะบริการของอีกหน่งสายการบินของป็ระเทุศไทุย เป็็นทุียอมรับในระดีับสากล์ นอกจากนีเราร้ส่กยินดีี

ทุีเราสามารถมอบสิทุธ์ิพัิเศษต่างๆ ใหกับผู้้โดียสารสมาชิิกบัตรทุองของกล์ุ่มสตาร์อัล์ไล์แอนซ์์ทุีเดีินทุางดีวัย

เทุี ยวับินของไทุยสมายล์์ ไม่วั่าจะเป็็นการเชิ็กอินแล์ะข่นเค่รือง กระเป็๋าแล์ะสัมภาระ แล์ะสิทุธ์ิในการเขาใชิบริการ

หองรับรองพัิเศษอีกดีวัย

ในป็ีนี ยังเป็็นป็ีสำาค่ัญยิงทุีเราร่วัมเฉล์ิมฉล์องค่รบรอบ 60 ป็ีการบินไทุย ดีวัยการป็ระกาศเจตนารมณ์

อันชิัดีเจนในดีานการพััฒนาอย่างยังยืนแบบเป็็นร้ป็ธ์รรม ซ์่งหน่งในกิจกรรมทุีเราใหค่วัามสำาค่ัญ ค่ือการล์ดี

การสรางขยะแล์ะสรางม้ล์ค่่าเพัิมใหเกิดีข่น ในเดีือนนีเราเริมป็รับเป็ล์ียนเค่รืองแต่งกายพันักงานตอนรับ

บนเค่รืองบิน บางชิินเป็็นผู้าทุี ผู้ล์ิตจากกระบวันการ Upcycling ขวัดีพัล์าสติก PET ทุีผู้้โดียสารแล์ะพันักงาน

ตอนรับฯ ร่วัมดีวัยชิ่วัยกันค่ัดีแยกบนเทุียวับิน แล์ะยังสามารถนำาวััตถุดีิบจากการ Upcycling มาผู้ล์ิตเป็็นสินค่า

ของทุีระล์่กอืนๆ อย่างเสือยืดี กระเป็๋า แล์ะหมวัก ซ์่งจะทุำาใหเกิดีเศรษฐกิจหมุนเวัียน (Circular Economy)

สรางรอยยิมใหกับโล์กใบนี

สำาหรับวัีสมายล์์ฉบับเดีือนแห่งค่วัามรัก ขอพัาทุุกทุ่านไป็พับกับค่วัามงามในค่วัามโรแมนติกทุี ทุะเล์บัวัแดีง

จังหวััดีอุดีรธ์านี พัรอมทุ่องเทุียวัเพัล์ิดีเพัล์ินใจในจังหวััดีนราธ์ิวัาส แล์ะป็ิดีทุายดีวัยการพัาทุุกทุ่านไป็พับกับ

เสน่ห์ใหม่ของเมืองย่างกุง หวัังวั่าทุุกทุ่านจะเพัล์ิดีเพัล์ินกับเนือหาสาระภายในเล์่มระหวั่างเดีินทุางกับเรานะค่ะ

สุดีทุายนี ดีิฉันหวัังเป็็นอย่างยิง วั่าจะไดีรับโอกาสใหไทุยสมายล์์ไดีบริการทุ่านดีวัยรอยยิมอีกในการเดีินทุาง

ค่รังต่อไป็ แล์วัพับกันฉบับหนาค่่ะ

Dear passengers,

February 2020 marks another milestone of

THAI Smile Airways as we officially sign in as a

Star Alliance Connecting Partner. We can now

connect passengers to and from all regions of

the world. This connection service is a solid

proof that we are a Thai carrier with

internationally-recognised standards, product

quality and service quality. Star Alliance’s gold

members who fly THAI Smile are now entitled

to privileges. We are pleased to offer them

check-in, boarding, and luggage-allowance

privileges, as well as access to airport lounges.

As we join Thai Airways International in

celebrating its 60th anniversary, 2020 is

definitely an important year and we mark it

with the declaration to take concrete steps

towards sustainable development. In line with

the declaration, we have seriously reduced

waste and created value from it. Starting this

month, we have changed our flight-attendant

uniforms. Fabrics for some pieces come from

upcycling process, which uses PET bottles that

our passengers and flight attendants have

helped separating from other types of waste.

Our Upcycling efforts also cover the production

of various souvenirs such as T-shirts, bags and

caps. Implemented based on circular economy

principles, these efforts bring smiles to the

world.

Published in the Month of Love, this issue

of WE Smile would like to take you to Romantic

Red Lotus Sea in Udon Thani, pleasant-to-visit

Narathiwat and also Yangon that now boasts

new appeal. We do hope that you will enjoy

reading WE Smile on THAI Smile flights.

Last but not least, I wish that we‒THAI

Smile‒will get the opportunity to deliver our

smiling services to you again in your next trip.

Let’s meet again in our next issue.

Charita Leelayudth

Chief Executive Officer

THAI Smile Airways Company Limited

各 位 旅 客 , 大 家 好 !

2020 年 2 月 泰 国 微 笑 航 空 正 式 签 约 成 为 星 空 联 盟 优

连 伙 伴 成 员 , 自 此 我 们 可 以 支 持 来 自 全 球 各 地 航 班

的 中 转 旅 客 , 这 不 仅 是 泰 国 微 笑 航 空 不 断 发 展 的

一 个 重 要 里 程 碑 , 同 时 也 证 明 了 我 们 作 为 一 家 泰 国

航 空 公 司 的 产 品 和 服 务 标 准 得 到 了 国 际 的 认 可 。 我

们 很 高 兴 能 为 乘 坐 泰 国 微 笑 航 空 的 星 空 联 盟 金 卡 会

员 提 供 各 种 特 殊 权 益 , 包 括 办 理 值 机 手 续 和 行 李 托

运 , 以 及 贵 宾 室 的 权 益 。

2020 年 也 是 非 常 重 要 的 一 年 , 为 了 一 起 庆 祝

泰 国 国 际 航 空 成 立 六 十 周 年 , 同 时 也 将 公 司 宣 布

的 可 持 续 发 展 战 略 落 到 实 处 , 其 中 一 个 很 重 要 的 活

动 是 减 少 废 弃 物 的 产 生 并 转 废 为 宝 。 为 此 , 这 个 月

我 们 的 空 乘 人 员 将 开 始 换 上 部 分 由 PET 面 料 制 成 的

饰 品 , 这 些 面 料 是 由 旅 客 和 空 乘 人 员 一 起 分 类 回 收

的 PET 塑 料 瓶 升 级 制 作 而 成 , 此 外 , 回 收 的 原 料 还

将 被 制 作 成 各 种 纪 念 品 , 包 括 :T 恤 、 包 包 和 帽 子

等 , 不 仅 创 造 循 环 经 济 还 将 给 世 界 带 来 微 笑 。

在 这 个 充 满 恋 爱 氛 围 的 月 份 ,《WE Smile》 将

带 大 家 去 欣 赏 乌 隆 府 红 莲 湖 的 浪 漫 气 氛 , 接 着 去 那

拉 提 瓦 府 游 玩 , 最 后 去 感 受 缅 甸 仰 光 的 魅 力 , 希 望

我 们 杂 志 中 有 趣 的 内 容 能 让 您 的 旅 途 更 加 愉 快 。

最 后 , 我 衷 心 希 望 泰 国 微 笑 航 空 能 有 机 会 在 您

的 一 下 次 旅 途 中 给 您 提 供 我 们 的 微 笑 服 务 , 我 们 下

期 再 会 !

查 瑞 塔 - 里 拉 育 德

首 席 执 行 官

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司

* หากมีคาแนะนาหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่

customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่าน

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้

ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สาหรับข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร

ล่าสุดของเรา

* Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us

know your ideas on how we may further improve our services. For more

information, please explore our website at www.thaismileair.com and ‘like’

our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.


Cover

Model : Michelle Wongthongdee

Photographer : Tanutpong Thungchai

Stylist : Winnyy S.

Makeup : Sarawuth Saleenark

Hair : Pornkhanet Suwan

Flower Stylist : Wittaya Jiraswakedelok

Clothing : A|X Armani Exchange, CK Calvin Klein

Accessories : Pretty Studio

Location : Divana Scentuara Spa, Soi Somkid, Sukhumvit Road

THAI Smile Airways

Company Limited

Editorial Advisory Board

Building 9, 1 st - 2 nd Floors

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,

Bangkok 10900

Nednapang Teeravas

Chief Customer Service Officer

Sancharn Sathaphornwuthikhun

In-Flight Service Director

Sirikwan Songsittichok

Branding & Marketing

Communications Director

Publisher

MPMI Group Company Limited

1 Soi Lasalle 23 Yaek 2,

Bangna, Bangkok 10260, Thailand

Tel: +66 2744 4975

Fax: +66 2744 5271

Managing Director

Steven Fong Chookiat Pangviphas

steven@mpmith.com

Management

Editorial

Email: editorial@wesmilemagazine.com

Editor-in-Chief Supattra Sooksawud

Assistant Editor (English) Urisara Kowitdamrong

Assistant Editor (Chinese) Suda Amornchalanun

Proofreader Chuleeporn Wiriyawongchai

Art

Contributors

Chaton Chokpattara

Chumpol Akkapantanon

Garagay Sriparinyasin

Piyalak Nakayodhin

Sally Lau

Siriya Jaiboon

Production

General Manager Daruni Klaprapchon

Administration Manager Supavadee Salyajivin

Account Officer Benyapa Thongchoonit

Media Manager Niramol Suwandee

Marketing Manager Reza Bizmark

Digital Marketing Manager

Nichapat Noraphaiphipaksa

Media Sales & Service Executives

Pennapa Krachangkho

Pangchanak Pangviphas

ADVERTISING HOTLINES

advertising@wesmilemagazine.com

Guitar Tel: +668 7929 6611

+669 2270 9528

Creative Director

JyeShen Koo

Art Director

Pongtorn Khaoplag

Graphic Designer

Paranat Leksing

Overseas Advertising Representatives

AUSTRALIA

The Media Company

Leanne Richardson

Tel: +612 9960 4392

leanne@themediaco.com.au

INDIA, MALDIVES

RMA Media

Faredoon Kuka

Tel: +9122 2925 3735

kuka@rmamedia.com

Printer

Green Life Printing House Company Limited

SINGAPORE, INDONESIA

MPMI Pte Ltd.

S. S. Hoo

Tel: +65 6464 6261

mpmisg@gmail.com

CHINA, HONG KONG, MACAU

China Media Options Co., Ltd.

Rebecca Tsang-Pereira

Tel: +852 2321 9788

rebeccaCMOsupport@gmail.com

KOREA

Medirep Co.

Soohoon Oh

Tel: +822 734 0786

soohoonoh@medireponline.com

UNITED KINGDOM

Major Media Ltd.

David Hammond

Tel: +44(0) 20 8467 8884

david@majormedia.co.uk

wesmilemagazine.com

FRANCE, GERMANY,

SWITZERLAND

Infopac Media House

Jean Charles Abeille

Tel: +331 4643 0066

jcabeille@infopac.fr

MALAYSIA

MPMI Sdn Bhd

Alvin Tan

Tel: +603 7880 2185

mpmimy@gmail.com

USA

The Multimedia Inc.

Fernando Mariano

Tel: +14 0790 3500

fmar@multimediausa.com

“WE Smile” is the in-flight magazine of THAI Smile

Airways Company Limited and is edited and published by

MPMI Group Company Limited. All articles and photographs

published herein are created by the authors and

photographers at their own discretion and do not

necessarily represent the views of the airline. THAI Smile

Airways holds no responsibility or liability arising out of

the publication of such articles and photographs.

All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced,

stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any

means without the prior written permission of THAI Smile Airways

Company Limited and MPMI Group Company Limited.


On The

Cover

OUR COVER GIRL FOR THIS MONTH!

มิชเชล วงษทองดี

Michelle Wongthongdee - Michelle

米 歇 尔 · 翁 铜 迪 - 米 歇 尔

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไทยสมายล์

THAI SMILE FLIGHT ATTENDANT

泰 国 微 笑 航 空 空 中 乘 务 员

แม้ทำงนเหนื่อยแค่ไหน เพียงเห็นรอยยิ้มจกผู้โดยสร

สยกรบิน ก็ทำให้หยเหนื่อยทันที

จากความฝันของพี่สาวที่อยากเป็นแอร์โฮสเตส สร้างแรงบันดาลใจให้มิชเชลอยากทำางาน

อาชีพนี้บ้าง ยิ่งพี่สาวไม่บรรลุความฝัน เธอก็ยิ่งต้องการสร้างฝันนี้ให้เป็นจริง ด้วยการ

ตัดสินใจสมัครเข้ามาสอบเป็นลูกเรือของสายการบินไทยสมายล์เป็นสถานที่แรก

หลังเรียนจบจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อได้เข้ามาทำางาน สิ่งสำาคัญ

ที่ได้เรียนรู้ก็คือ ความอดทน การทำางานบริการด้วยใจรัก และการมีสติที่ดี โดยเฉพาะ

การมีสติที่ดีนั้น ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ส่วนการทำางานบนเครื่องบินแม้เหนื่อยแค่ไหน เพียงเห็นรอยยิ้ม

จากผู้โดยสาร ก็ทำาให้หายเหนื่อยทันที เพราะนี่คือความภูมิใจที่สุดของคนที่ทำาหน้าที่

เป็นแอร์โฮสเตส

PASSENGERS’ SMILE DRIVE ALL FATIGUE AWAY!

Inspired by her elder sister’s career dream, Michelle really wanted to work

as a flight attendant. The wish grew even stronger after her elder sister

failed to make it. So, as soon as she graduated from the Rangsit

University’s Faculty of Liberal Arts, she sent her application to

THAI Smile Airways. After she started working, she realises that

patience, service-mindedness, and mindfulness are important

to her job. Being mindful, in particular, means she will be

able to assist passengers efficiently in events of

emergencies. When tired on flights,

Michelle knows where to look.

Smiles from passengers, which

mark proudest moments among

flight attendants, can always drive

all fatigue away.

乘 客 的 微 笑 便 是 支 持 工 作 最 好 的 力 量

带 着 姐 姐 成 为 航 空 乘 务 员 的 梦 想 , 作 为 激 励 , 让 她 追 寻 实 现

梦 想 , 于 是 在 兰 实 大 学 文 科 毕 业 后 , 她 便 决 定 参 加 泰 国 微 笑

航 空 空 中 乘 务 员 的 团 队 。 她 相 信 坚 持 努 力 、 热 爱 服 务 和 忧 患

意 识 是 工 作 最 关 键 的 因 素 , 因 为 忧 患 意 识 可 在 紧 急 情 况 下 有

效 地 帮 助 乘 客 , 且 对 她 来 说 , 乘 务 员 最 为 骄 傲 的 就 是 看 到 乘

客 的 微 笑 。

Watch Me

Scan Map

10

February 2020

PB


สารบัญ Contents

FEBRUARY 2020

14 Calendar

วัันสำำคััญและเทศกลเด่่นประจำำเด่ือน

Interesting Festivals of the Month

本 月 有 趣 节 日

16 Update

ข่่วัสำรและกิจำกรรมน่สำนใจำ

ประจำำเด่ือน

Monthly News and Latest Events

每 月 新 闻 和 活 动

20 Beauty

ผลิตภััณฑ์์คัวัมงม

สำำหรับเทศกลวัเลนไทน์

Skincare for Valentine’s Festival

情 人 节 美 容 产 品

22 Packing

แต่งตัวัสำวัยหวัน

พร้อมไปเด่ตทีทะเลบัวัแด่ง

For Her : Valentine Trip

甜 美 打 扮 出 游 约 会

เตรียมชุด่เท่ไปเทียวัย่งกุ้ง

ในบรรยกศโรแมนติก

For Him : Romantic Holiday

炫 酷 服 装 度 过 浪 漫 之 旅

24 Taste

หนนเป่ย มนต์เสำน่ห์อหรจำีน

รสำด่ังเด่ิม

Nan Bei : Appeal of Authentic

Chinese Cuisine

南 北 , 正 宗 中 国 美 食 之 魅 力

เมซง ไซ่ง่อน : ไซง่อนซ่อนรสำ

Maison Saigon : Hidden Taste

西 贡 梅 松 : 西 贡 之 味

28 Stay

โรแมนติกสำุด่หรู เคัียงคัู่ ศล ภัูเก็ต

ไม้ข่วั บีช รีสำอร์ต

Romantic Luxury at SALA Phuket

Mai Khao Beach Resort

奢 华 浪 漫 的 普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度

假 村

พักผ่อนอย่งมีสำไตล์

ในบรรยกศริมทะเล

ณ เคัป เซียนน่ ภัูเก็ต

กูร์เมต์ โฮเต็ล แอนด่์ วัิลล่สำ์

Relaxing in Style at the

Cape Seinna Phuket

Gourmet Hotel & Villas

普 吉 岛 开 普 西 恩 纳 美 食 别 墅

度 假 酒 店 , 在 海 边 气 氛 中 尽

情 休 闲

94 Horoscopes

เทียวัทั

วัไทยไปตมด่วัง

เด่ือนกุมภัพันธ์์ 2563

Enjoy Travelling with

Your Stars : February 2020

随 着 星 座 运 势 舒 畅 旅 游 :

2020 年 2 月

Art & Culture

32 เปิดประติูมิติิ

กับัศิลปะของ Gongkan

Open Teleport Door to Gongkan’s Art

与 贡 甘 作 品 打 开 穿 越 之 门

40 ทะเลบััวแดงแสนโรแมนติิก

ณ บัึงหนองหาน อุดรธานี

Romantic Red Lotus Sea in Udon Thani

乌 隆 府 之 浪 漫 侬 韩 红 莲 湖

50 เที่ยวย่างกุ้ง

มหานครแห่งความรัก

Travel to Yangon : The City of Love

观 光 爱 之 都 —— 仰 光

62 Reflections

ส่องพิกัดหวาน สถานที่โรแมนติิก

Romantic Destinations in Focus

探 索 浪 漫 地 标

70 เยือนนราธิวาส

มนติ์เสน่ห์แห่งแดนใติ้

Explore the Enchanting Narathiwat

in Deep South

那 拉 提 瓦 府 , 南 部 之 魅 力

93 Behind the Scene

ปักหมุดสุดหวาน เส้นทางความรัก

The Passage of Love

风 花 雪 月 浪 漫 之 旅

98 Through the Lens

ชมพูพันธุ์ทิพย์ : กรุงเทพฯ

Pink Trumpet Flowers : Bangkok

曼 谷 红 花 风 铃 木

80 WEFIE

82 WHERE WE FLY

84 SPECIAL SERVICE REQUEST

86 FOOD

87 BEST OF LUCK BEST OF SMILE

88 NEWS

89 SMILE GIFT CARD

90 FOR YOUR SAFETY

92 TALK


WHAT’S ON

Calendar

INTERESTING FESTIVALS

OF THE MONTH

1-3 กุุมภาพัันธ์์ 2563

1-3 February 2020 / 2020 年 2 月 1 日 -3 日

เทศกุาลว่่าว่ไทย / ระนอง

เทศกาลว่่าว่ไทย หรืือเทศกาลว่่าว่รืะนอง เป็็นเทศกาลท่องเท่ยว่ท่ดึึงดึูดึนักท่องเท่ยว่ให้มาชื่ืนชื่ม

คว่ามสว่ยงามของว่่าว่ไทยท่ลอยละล่องอว่ดึทุกสายตาอยู่บนท้องฟ้้าทุกป็ี ซึ่ึงนอกจากจะเป็็น

การือนุรืักษ์์ก่ฬาว่่าว่ไทยให้คงอยู่และแพรื่หลายแล้ว่ ยังเผยแพรื่คว่ามรืู้ในการืป็รืะดึิษ์ฐ์์ว่่าว่ไทย

อ่กดึ้ว่ย คนชื่อบว่่าว่ไทยไป็รืว่มตัว่กันไดึ้ ณ บรืิเว่ณภููเขาหญ้้า ตำาบลหงาว่ อำาเภูอเมืองรืะนอง

Thai Kite Festival / Ranong

Ranong Kite Festival attracts tourists with the beauty of traditional Thai kite

flying which is held every year to preserve Thai kite sports and disseminate the

knowledge of making Thai kites. Come join the fun at Phu Khao Ya (Grass Hill),

Tambon Ngao, Mueang Ranong District.

1-9 กุุมภาพัันธ์์ 2563

1-9 February 2020 / 2020 年 2 月 1 日 -9 日

งานนมัสกุารองค์์พัระธ์าตุุพันม / นค์รพันม

งานป็รืะเพณ่สุดึอลังการืและสำาคัญ้ยิงของชื่าว่นครืพนม นับเป็็นฤกษ์์งามยามดึ่

ในการืสักการืะองค์พรืะธาตุพนมตลอดึ 9 ว่ัน 9 คืน พรื้อมชื่มขบว่นแห่พรืะอุป็คุต

และห่มผ้าองค์พรืะธาตุพนมอันศักดึิ สิทธิ สะท้อนว่ิถี่ชื่่ว่ิตของพุทธศาสนิกชื่น

ทังไทยและลาว่ งานจัดึขึนท่ว่ัดึพรืะธาตุพนมว่รืมหาว่ิหารื อำาเภูอธาตุพนม

Worship of Phra That Phanom / Nakhon Phanom

The most important tradition of Nakhon Phanom Buddhists is to

pay homage to Phra That Phanom enshrining Buddha’s relics. The

ceremony in this auspicious time includes parading Phra Upakut

and covering the sacred stupa with a piece of yellow cloth. This

annual magnificent festival is held for 9 days and 9 nights at

Phra That Phanom Woramahawihan Temple, That Phanom District.

拍 侬 佛 塔 节 / 那 空 拍 侬

那 空 拍 侬 之 重 要 的 壮 观 节 日 , 来 奉 拜 拍 侬 佛 塔 , 观 光 优 波 掘 多 尊 者 游 行 以 及 参 加

拍 侬 佛 塔 罩 幡 仪 式 , 节 日 于 达 帕 侬 县 拍 侬 佛 塔 寺 连 续 9 日 9 夜 举 办 。

泰 国 风 筝 节 / 拉 廊

天 空 飘 扬 的 泰 国 风 筝 , 奇 妙 瞩 目 , 每 年 吸 引 游 客 前

来 观 光 。 其 节 日 不 仅 保 护 泰 国 风 筝 运 动 , 还 宣 传

了 泰 国 风 筝 的 创 作 。 节 日 于 拉 廊 直 辖 县 鳌 区 草 山

举 办 。

7-16 กุุมภาพัันธ์์ 2563

7-16 February 2020 / 2020 年 2 月 7 日 -16 日

มหกุรรมหุ่นฟางนกุ และงานกุาชาด / ชัยนาท

งานเดึ่นป็รืะจำาป็ีของจังหว่ัดึชื่ัยนาท ชื่มขบว่นแห่หุ่นฟ้างนก

อันสว่ยงามตรืะการืตาท่นับว่่าเป็็นเอกลักษ์ณ์ของจังหว่ัดึ

พรืังพรื้อมกิจกรืรืมคว่ามบันเทิงมากมาย ไม่ว่่าจะเป็็นการืออกรื้าน

ชื่ิงโชื่คจากกาชื่าดึจังหว่ัดึ การืออกรื้านของชืุ่มชื่นโอทอป็รืะดึับ

5 ดึาว่ คอนเสิรื์ตจากศิลป็ินดึัง และอ่กหลากหลายกิจกรืรืม

เพือคว่ามหรืรืษ์าของทุกคน งานจัดึ ณ บรืิเว่ณเขือนเรื่ยงหิน

หน้าศาลากลางจังหว่ัดึชื่ัยนาท

Straw Bird Festival and Red Cross Fair/

Chai Nat

Enjoy the splendid parade of straw birds and many

entertainment activities, such as a lucky draw with

prizes from the Red Cross Chapter, booths selling OTOP

products and concerts by famous artists. The fair is held

in front of Chai Nat City Hall.

稻 草 鸟 偶 节 和 猜 纳 红

十 字 节 / 猜 纳

见 证 猜 纳 独 特 的 宏 观 稻

草 鸟 偶 游 行 , 游 玩 红 十

字 节 里 的 抽 奖 活 动 、 一

乡 一 品 商 品 展 、 演 唱 会

等 各 种 娱 乐 活 动 。 节 日

于 猜 纳 府 市 政 厅 良 欣 大

坝 进 行 。

12-16 กุมภาพ้นธ์ 2563

12-16 February 2020 /

2020 年 2 月 12 日 -16 日

งานเที่ศกาลบอลลูนนานาชาติิ 2563 / เช่ยงรั้าย

งนเที่ศกลที่ีสำรังค์วมปรัะที่ับใจไดที่ั งบนฟ้้และบนดิน สำำหรัับ

บนที่องฟ้้จะมีบอลล้นแฟ้นซุ้ีลอยแต้่งแต้มอย้่ สำรังภพที่ีโรัแมนต้ิก

ต้รัต้รัึงใจ สำ่วนบนดินนันก็มีสำีสำันสำวยงมของสำวนดอกไมที่ีแข่งกัน

งมสำะพรัังไม่แพกัน มรั่วมสำรังจังหวะเวลอันแสำนพิเศษนีได ณ

ไรั่สำิงห์ปรั์ค์ จังหวัดเชื่ียงรัย

2020 International Balloon Festival /

Chiang Rai

Be impressed by spectacular views with a romantic

show of fancy balloons in the sky and the beautiful

colours of the blooming flower garden on the ground.

Come and join to create this very special moment at

Singha Park.

2020 年 国 际 热 气 球 节 / 清 莱

到 辛 哈 公 园 欣 赏 点 缀 天 空 的 艳 丽 热 气 球 和 铺 满 遍 地 的 绽 放 美 花 , 度 过

难 忘 之 浪 漫 时 刻 !

12-16 กุมภาพ้นธ์ 2563

12-16 February 2020 / 2020 年 2 月 12 日 -16

งานมาเด้อ ฟู้ดเด้อออ / ขอนแก่น

เอใจสำยกินกับงนไลฟ้์สำไต้ล์ที่ีโดดเด่นเรั่องค์วมอรั่อย โดยรัวบรัวมรันดังจกที่ัวเม่องไที่ยมไว

ในงนเดียว เสำรัิมที่ัพดวยที่ีเที่ียวดีลพิเศษ และสำินค์แฟ้ชื่ันสำ้ดแนว ใค์รัไม่อยกพลดกรัเต้ิมเต้็ม

ชื่ีวิต้อันสำ้นที่รัีย์ ม้่งหนมไดที่ีศ้นย์ปรัะชื่้มและแสำดงสำินค์นนชื่ต้ิขอนแก่น (KICE) ฮอลล์ 2

Food Festival / Khon Kaen

A good news for food lovers! Famous restaurants from all over the country come

together to offer a wide variety of delicious food in one place where you can find

special travel deals and trendy fashion products too. Let’s head to Hall 2, Khon

Kaen International Convention and Exhibition Centre (KICE).

孔 敬 美 食 节 / 孔 敬

节 日 于 孔 敬 国 际 会 展 中 心 (KICE) 第 2 厅 举 办 , 活 动 聚 集 了 全 泰 遍 布 的 美 食 , 还 有 优 惠 游 玩 景 点 和

超 酷 物 品 参 展 , 别 错 过 来 一 起 给 生 活 增 加 色 彩 !

13-23 กุมภาพ้นธ์ 2563

13-23 February 2020 / 2020 年 2 月 13 日 -23 日

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้้งที่่ 18 /

นครั้รั้าชสี่มา

สำำหรัับผู้้ชื่่นชื่อบกรัถ่่ยรั้ปกับมวลหม้่ดอกไม ต้องแวะมงนเบญจมศ

บนในม่นหมอก งนปรัะจำปีของชื่ววังนำเขียวที่ีอวดโฉมดอกเบญจมศ

หลกสำีสำัน ภยในงนมีซุ้้มอ้โมงค์์เบญจมศ รัวมถ่ึงดอกไมเม่องหนว

หลยชื่นิดใหชื่่นชื่ม พรัอมชื่อปป้งสำินค์โอที่อปและสำินค์เกษต้รักรัที่องถ่ิน

โดยงนจัดขึนที่ีแปลงสำธิิต้ขงองค์์กรับรัิหรัสำ่วนต้ำบลไที่ยสำมัค์ค์ี

อำเภอวังนำเขียว

18 th Chrysanthemum in the Mist / Nakhon

Ratchasima

Those who love taking pictures with flowers should visit this

chrysanthemum festival annually held to show colourful

flowers of Wang Nam Khiao, such as a chrysanthemum arch

and temperate flowers. A variety of OTOP products and fresh

produce from local farms are also sold there. Location : the

demonstration plot beside Thai Samakkhi Subdistrict

Administration Organisation, Wang Nam Khiao District.

第 18 届 雾 中 之 菊 花 节 / 呵 叻

该 年 度 节 于 旺 南 胶 县 泰 萨 玛 克 镇 管 理 组 织 旁 的 示 范 园 举 办 , 来 欣 赏 争 奇 斗

艳 的 绽 放 花 朵 、 菊 花 隧 道 和 各 种 温 带 花 卉 , 并 选 购 一 乡 一 品 商 品 和 当 地 农

业 产 品 。

14 February 2020

15


UPDATE

NAI LERT FLOWER & GARDEN ART FAIR 2020 /

BANGKOK

ร่วมชมความงดงามของดอกไม้ใจกลางกรุง ภายในงานซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ

สำาหรับปีนี้ ภายใต้แนวคิด ‘The World’ ที่จะพาทุกคนไปพบกับพรมกลีบดอกไม้

ที่ใหญ่่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีียงใต้ พร้อมด้วยศิลปะโคมไฟจีน ตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถศิลป์ผ่่านเรื่องเล่าของดอกไม้ ตั้งแต่วันนี้-2 กุมภาพันธ์

2563 ณ ปาร์คนายเลิศ ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต

ARTS OF THE KINGDOM / AYUTTHAYA

ผลงนชิ้นเอกของช่งสถบันสิริกิติ์ที่ทรงคุณค่และเคยจัดแสดง ณ

พระที่นั่งอนันตสมคมมแล้ว เช่น บุษบกมล พระที่นั่งพุดตนถมทอง

เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จำลอง ฯลฯ ได้รับกรรวบรวมมจัดแสดงไว้

อีกครั้ง พร้อมอีกหลกหลยผลงนเชิงช่ง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

ตำบลเกะเกิด อำเภอบงปะอิน โดยเปิดให้เข้ชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ในวันอังคร-อทิตย์ ตั้งแต่เวล 10.00-15.30 น.

Valuable masterpieces of the Queen Sirikit Institute, such as the

miniatures of the royal thrones and the royal barges that were

previously exhibited at Ananta Samakhom Throne Hall, have been

collected and displayed again at the Arts of the Kingdom Museum,

Tambon Ko Kerd, Bang Pa-in District from today onwards. A

variety of traditional handicrafts are also on display. The museum

is open on Tuesday-Sunday from 10.00 am-03.30 pm.

SOMETHING NOUVEAU EXHIBITION /

BANGKOK

สำหรับคอศิลปะไม่ควรพลดนิทรรศกรนี้ ซึ่งนำเสนอให้ชมกัน

ในรูปแบบมัลติมีเดียอันทันสมัย ด้วยกรปลุกงนระดับตำนน

ของกุสตฟ คลิมท์, อัลโฟนส์ มูค และออร์เบรย์ เบียร์ดสเลย์

ให้มีชีวิตชีวขึ้นมอีกครั้ง เพื่อเฉลิมฉลองยุคทองแห่งศิลปะ

แบบอร์ตนูโว ณ Museum of Digital Art (MODA) หรือ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลแห่งแรกของกรุงเทพฯ บนชั้น 2

ศูนย์กรค้ริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ตั้งแต่วันนี้-16 เมษยน 2563

Art enthusiasts should not miss this new multimedia

exhibition that revives the legendary works of Gustav

Klimt, Alphonse Mucha and Aubrey Beardsley to celebrate

the golden age of art nouveau at the Museum of Digital Art

(MODA), 2nd floor, River City Bangkok, from today till April

16, 2020.

Enjoy a day out at the wonderful floral park highlighted with an Asean’s

largest colourful flower petal carpet under ‘The World’ concept. The

garden attraction in the heart of the city also displays beautiful Chinese

lanterns. Learn about cultures and craftsmanship represented in the

floral art installations from now till February 2, 2020 at Park of Nai Lert,

Soi Somkid, Ploenchit Road.

THAILAND INTERNATIONAL JAZZ CONFERENCE

2020 / NAKHON PATHOM

ชวนคอดนตรีแจ๊สทั้งหลายไปใกล้ชิดกับศิลปินแจ๊สระดับโลกที่มาอยู่รวมตัวกัน

มากที่สุดในรอบ 12 ปี ในงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ 2020

ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Jazz For All แจ๊สของทุกคน’ ตั้งแต่วันนี้-2 กุมภาพันธ์

2563 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

An ultimate experience for jazz-crazy people to get up close with their

favorites. This would be the largest gathering of the world’s top jazz

artists during the 12-year period. The international jazz conference is

held under the theme ‘Jazz for All’ from today till February 2, 2020 at the

College of Music, Mahidol University Salaya.

TRIBHUM : THE MYSTICAL 3

WORLDS / PHUKET

ไตรภูมิ...มหัศจรรย์ 3 โลก สุดยอดปรากฏการณ์

ธีมปาร์คในรูปแบบ 3D วอล์คทรูแห่งแรกของโลกที่นำาเอา

ตำานานความเชื่อมาผ่สานกับเครื่องเล่นทันสมัย

แบบแฟนตาซี รูปแบบ 3D Interactive ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

และชวนชมอย่างยิ่ง พร้อมให้ไปสัมผ่ัสกันได้ทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. (หยุดทุกวันพุธ) ณ

เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า รายละเอียดติดตามได้ที่

www.tribhum.com

The theme park at Central Phuket Floresta offers

the world’s first 3D Walkthrough adventure that

combines myths and beliefs with modern, fantasy

and exciting interactive 3D technology. Open

every day (except Wednesday) from 11.00 am-

08.00 pm. Fine out more at www.tribhum.com.

16 16February 2020

17 17


UPDATE

AYUTTHAYA WORLD HERITAGE FAIR / AYUTTHAYA

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาชาดจังหวัด

และอีกหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2563

ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยระดมแสงสีเสียงมาแสดง

อย่างตระการ โดยเฉพาะการแสดงชุด ‘ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มหานคร

เกริกเกรียงไกร’ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ได้สัมผัส

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2563

Tourism Authority of Thailand together with Phra Nakhon Si Ayutthaya

Province, Phra Nakhon Si Ayutthaya Red Cross Chapter and many

other sectors holds the Ayutthaya World Heritage Fair 2020 at

Ayutthaya Historical Park. The event to preserve arts and culture and

promote tourism in the province includes spectacular light-andsound

shows and many activities, beginning from February 28 -

March 8, 2020.

KHAO SOK MUSIC CAMP FESTIVAL /

SURAT THANI

งานเทศกาลดนตรีในรูปแบบแคมป์ที่จะนำาคุณไปสัมผัสวิถีชุมชน

ผสานธรรมชาติอย่างลงตัว โดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นสื่อกลาง ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมเชิงไลฟ์สไตล์

ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารท้องถิ่น สินค้าชุมชน หรือวิถีสุขภาพ

ท่ามกลางการบรรเลงเพลงยุค 80s/90s ทั้งไทยและสากล

โดยสิ่งเดียวที่ต้องเตรียมไปร่วมในงานก็คือ เต็นท์ส่วนตัว

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานชุมชน

บ้านบางปรุ อำาเภอพนม รายละเอียดติดตามได้ที่

FB : Khao Sok Music Camp Festival เขาสก มิวสิค แคมป์

เฟสติวัล

This music festival uses art and culture as a medium to

learn the community way of life that goes in harmony

with nature. Savour delicious local food, support

community’s products and promote your healthy

lifestyle while enjoying the 80s/90s music. Just bring

your own tent and join in the fun event during February

8-10, 2020 at Ban Bang Pru, Phanom District. FB : Khao

Sok Music Camp Festival เขาสก มิวสิค แคมป์ เฟสติวัล

MONSOON VALLEY VINEYARD’S HARVEST FESTIVAL / PRACHUAP KHIRI KHAN

เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลเก็บเกี่ยวองุ่นสุดหรรษา ณ ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ หัวหิน โดยภายในงานนี้ทุกคนจะได้ชมไร่องุ่น พร้อมลงมือทำาไวน์

ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน และสามารถร่วมมื้อค่ำาสุดพิเศษได้อีกด้วย ในระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดติดตามได้ที่

www.monsoonvalley.com

Come visit the fun grape harvest festival at Monsoon Valley Hua Hin during February 15-23, 2020. In this event, you will explore the

vineyard, make your own wine every step and join a special dinner as well. Check www.monsoonvalley.com for more information.

18 February 2020

19


BEAUTY

WORDS & PHOTOS : NAKORN KAEOSUTTHI

ผลิิตภััณฑ์์ความงาม

สำำหรัับเทศกลวเลนไทน์

SKINCARE FOR VALENTINE’S FESTIVAL

ช่่วงเทศกาลวาเลนไทน์ คงไม่่ม่ีผลิตภััณฑ์์ใด

บรรณาการความ่งาม่ได้ดีไปกว่าสกินแคร์หรือผลิตภััณฑ์์

ช่่วยดูแลผิวพรรณอีกแล้ว เพราะนีคือช่่วงเวลาแห่งการ

ปรนนิบัติตนเองในบรรยากาศอันแสนหวาน

10

1. ERB LAVENDER LUSH

HAND CREAM

ขนาด 75 กรัม ราคา 890

บาท ครีมบำารุงผิวมือจาก

ชุด Lavender Lush ช่วย

มอบความชุ่มชื้นให้กับ

ผิวมือ ด้วยส่วนผสมของ

ลาเวนเดอร์ออร์แกนิก

ใบบัวบก และน้ำาผึ้ง

พร้อมส่งผ่านความสดชื่น

อ่อนโยน

2. 3INA THE FIXING

SPRAY

ขนาด 100 มล. ราคา 590

บาท สเปรย์น้ำาแร่สูตร

บางเบา ด้วยอณูเล็ก

ละเอียดช่วยเตรียมผิว

ก่อนแต่งหน้า และปลอบ

ประโลมผิวให้ชุ่มชื้น แข็งแรง

3. AESOP TACIT EAU DE

PARFUM

ขนาด 50 มล. ราคา 3,900

บาท น้ำาหอมเพื่อความหอม

สดชื่นและโรแมนติก

หอมกรุ่นด้วยกลิ่นของ

ซิทรัสและส่วนผสมสะระแหน่

ที่เปี่ยมไปด้วยความมีชีวิต

ชีวา

4. KIEHL’S CALENDULA

DEEP CLEANSING

FOAMING FACE WASH

ขนาด 30 มล. ราคา 390

บาท ผลิตภัณฑ์ทำาความ

สะอาดผิวหน้า ที่มีส่วนผสม

ของสารสกัดจากดอก

คาเลนดูลา ช่วยขจัดพิษ

และต้านแบคทีเรีย พร้อม

ทำาให้ผิวเนียนนุ่ม

5. BURT’S BEES

POMEGRANATE

MOISTURIZING LIP

BALM

ขนาด 4.25 กรัม ราคา

280 บาท ลิปบาล์มผสาน

มอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้น

ช่วยบำารุงริมฝีปาก

ที่แห้งแตกหรือลอก

ให้กลับคืนมาชุ่มชื้น

เรียบเนียน

6. CLARINS

EXTRA-FIRMING MASK

ขนาด 15 มล. ราคา 700

บาท เจลครีมมาสก์ชนิด

ล้างออก ช่วยฟื้นฟูผิวหน้า

จากความหย่อนคล้อย

พร้อมคืนความยืดหยุ่น

ทำาให้ผิวกระชับ

และกระจ่างใส

7. SISLEYOUTH

ANTI-POLLUTION

ขนาด 40 มล. ราคา 6,300

บาท ผลิตภัณฑ์ดูแล

พร้อมปกป้องผิวจาก

มลภาวะ อนุมูลอิสระ

และแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์

เทคโนโลยีต่างๆ ช่วยให้ผิว

สดใส แข็งแรง และสุขภาพดี

8. PANPURI REVIVE

ARUNAYOUTH

COMPLEX PROBIOTIC

AGE DELAY SOS SERUM

ขนาด 30 มล. ราคา

3,700 บาท เซรั่มที่มีส่วน

ผสมหลักจากสารสกัด

ดอกมะลิ ช่วยลดเลือน

ริ้วรอยและฝ้ากระ พร้อม

ปรับผิวให้เรียบเนียน

กระจ่างใส

9. SHISEIDO WHITE

LUCENT ILLUMINATING

MICRO-SPOT SERUM

ขนาด 30 มล. ราคา

4,800 บาท เซรั่มเนื้อบาง

เบา ซึมซาบสู่ใต้ผิวได้ดี

ช่วยให้สีผิวสม่ำาเสมอ

ชะลอการเกิดริ้วรอย

และลดความหมองคล้ำา

จากแสงแดด พร้อมมอบ

ความชุ่มชื้นให้กับผิว

10. THREE BALANCING

SQ OIL

ขนาด 30 มล. ราคา 4,500

บาท ออยล์เซรั่มที่มี

ส่วนผสมจากธรรมชาติ

100% เข้มข้นด้วยส่วนผสม

ของ Sea Kale Leaf

Extract ช่วยปรนนิบัติผิว

ให้เนียนเรียบ แข็งแรง

และทำาให้นอนหลับได้ดี

20 February 2020

21


PACKING

STYLE : ASAWAPAT JINDACHOTIRAZ

ชุดเดรสแขนยาวพิมพ์ลายหัวใจ

ราคา 999 บาท จาก H&M

หมวกเบเร่ต์ผ้าวูล

ราคา 999 บาท จาก ZARA

แว่นตาเลนส์สีม่วง ราคา 590 บาท

จาก BERSHKA

เสื้อแจ็กเก็ตผ้าปิเก้

ราคา 1,790 บาท จาก ZARA

แว่นตากันแดดทรงรี

ราคา 1,190 บาท จาก ZARA

เสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายดอกไม้

ทรงสลิมฟิต ราคา 1,399 บาท

จาก H&M

FOR HER :

UDON THANI

FLIGHT

BKK-UTH

WE002/WE004/

WE006/WE008/

WE010

FOR HIM :

YANGON

FLIGHT

BKK-RGN

WE301/WE303

เข็มขัดหนังวัวแท้ ราคา 990 บาท

จาก UNIQLO

VALENTINE TRIP

แต่งตัวสวยหวานให้สมกับช่วงวาเลนไทน์ พร้อมชวนคนรักไปเดตที่อุดรธานี

ดินแดนแห่งทะเลบัวแดง ซึ่งงดงามและบานสะพรั่งทั่วบึงกว้างใหญ่

แก้วทัมเบลอร์รุ่น Travel

ขนาด 500 มล.

ราคา 1,280 บาท

จาก KINTO

กระเป๋าไข่มุกเทียม

ราคา 1,790 บาท

จาก ZARA

แก้วน้ำาทัมเบลอร์ ขนาด 12 ออนซ์

สี Lava Red ราคา 1,090 บาท

จาก HYDRO FLASK

ROMANTIC HOLIDAY

เตรียมชุดเท่บินตรงสู่ย่างกุ้ง พร้อมกุมมือคนรักเที่ยวท่องไปในเมืองที่งดงามด้วยวัดวาอาราม

กระเป๋าคาดเอวสีแดง

ราคา 2,900 บาท

จาก MANHATTAN PORTAGE x PUMA

และสถาปัตยกรรมเลอค่า ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของเดือนแห่งความรัก

รองเท้าสนีกเกอร์ รุ่น Nike Air Max Triax

ราคา 5,000 บาท จาก NIKE

กางเกงผ้าโพลีเอสเตอร์สีเบจ

ราคา 1,490 บาท จาก UNIQLO

รองเท้าสนีกเกอร์

รุ่น Human Made Tennis Hu ราคา 5,200 บาท

จาก ADIDAS ORIGINALS

สถานที่จำาหน่าย

ADIDAS ORIGINALS - www.canivalbkk.com BERSHKA - www.bershka.com H&M - www.th.hm.com

KINTO - www.allourgoodsth.com UNIQLO - www.uniqlo.com ZARA - www.zara.com

สถานที่จำาหน่าย

H&M - www.th.hm.com HYDRO FLASK - www.shopanother.com MANHATTAN PORTAGE x PUMA - www.canivalbkk.com

NIKE - www.canivalbkk.com UNIQLO - www.uniqlo.com ZARA - www.zara.com

22 February 2020

23


TASTE

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

หนานเป่่ย มนต์์เสน่ห์อาหารจีีนรสดั้้งเดั้ิม

Nan Bei : Appeal of Authentic Chinese Cuisine

อาหารจีีนน้นเป็็นที่ีเลื่่องลื่่อเร่องความอร่อยมานานแลื่้ว แลื่้วย่ง

เป็็นอาหารจีีนต้้นต้ำาร้บรสชาต้่ดั้้งเดั้่ม อย่างห้องอาหาร หนานเป็่ย

ซึ่่งต้้งอย่บนช้น 19 ของโรงแรมหร่ Rosewood Bangkok ก็็ย่ง

ก็าร้นต้ีความอร่อยระดั้้บพรีเมียมจีร่งๆ โดั้ยเชฟช่อดั้้งไดั้้รวบรวม

ต้ำาร้บอาหารรสชาต้่ดั้้งเดั้่มจีาก็จีีนต้อนเหน่อแลื่ะต้อนใต้้

มาไว้ที่ีนี พร้อมเลื่่อก็สรรว้ต้ถุุดั้่บช้นดั้ีเพ่อป็รุงออก็มาเป็็นเมน่

ซึ่่ก็เนเจีอร์แสนอร่อย ที่ี จีะสร้างความป็ระที่้บใจีให้ก็้บแขก็ทีุ่ก็คน

ส่วนในดั้้านของก็ารต้ก็แต้่งน้นไดั้้ร้บแรงบ้นดั้าลื่ใจีมาจีาก็

ต้ำานานจีีนเร่องหนุ่มเลื่ียงว้วก็้บสาวที่อผ้้าที่ีร้ก็ก็้นไม่ไดั้้

ดั้้วยฐานะต้่างก็้น แต้่สวรรค์เห็นถุ่งร้ก็แที่้ของที่้งสอง

จี่งดั้ลื่บ้นดั้าลื่ให้เขาแลื่ะเธอไดั้้พบก็้นป็ีลื่ะคร้ง โดั้ยก็ารข้ามสะพาน

นก็ก็ระเรียนมาเจีอก็้น ทีุ่ก็ว้นที่ี 7 เดั้่อน 7 ของทีุ่ก็ป็ี

ก็ารต้ก็แต้่งเน้นสไต้ลื่์โมเดั้่ร์นไชนีส ที่ี มีก็ารออก็แบบโคมไฟ

เหม่อนก็ระสวยที่อผ้้า รวมที่้งดั้้านหน้าห้องอาหารจีะต้ก็แต้่งดั้้วย

นก็ก็ระเรียนโบยบ่นส่องสว่างเป็็นป็ระก็ายว่บว้บ ส่วนที่างเดั้่น

ก็็จีะป็ระดั้้บดั้้วยข้าวของแบบจีีนมาก็มาย ที่ำาให้ก็ารร้บป็ระที่าน

อาหารจีีนรสดั้้งเดั้่มที่ีห้องอาหารแห่งนี เต้็มอ่มไป็ดั้้วย

ความอร่อยภายใต้้บรรยาก็าศแสนโรแมนต้่ก็

Chinese food has long been

famous for its deliciousness. Still

when served by Nan Bei, it proves

exceptionally tasty because this

eatery deploys prominent chefs

and the best of authentic recipes

from Northern and Southern

China. Sitting on the 19th floor

of luxury Rosewood Bangkok

Hotel, Nan Bei promises heavenly

taste in premium atmosphere. Its

décor is inspired by the Folktale of

Cowherd and Weaver Girl.

Their love, though forbidden due

to their entirely different status,

is so true that a bridge of cranes

is formed on the 7th day of the

7th month every year for their

reunion. Nan Bei’s lamps look

charmingly like traditional sheds.

Its entrance, moreover, is adorned

with glittering crane-shaped

decorations. With the famous love

story filling the air here, Nan Bei

always exudes a romantic feel.

南 北 , 正 宗 中 国 美 食 之 魅 力

中 国 菜 以 其 美 味 而 闻 名 遐 迩 , 位 于 奢 华 曼 谷 瑰 丽 酒 店 的 南 北 餐 厅 , 聚 集 了 中 国 华

北 与 华 南 菜 肴 来 于 此 供 应 , 菜 品 甄 选 优 质 材 料 来 烹 饪 , 让 宾 客 享 受 难 忘 的 佳 肴

美 馔 。 餐 厅 室 内 受 到 中 国 古 代 牛 郎 织 女 传 说 的 灵 感 而 设 计 , 使 用 梭 子 形 的 天 花

板 灯 , 闪 耀 鹤 偶 及 各 种 中 国 物 品 装 饰 , 充 满 中 国 现 代 风 格 的 气 氛 , 让 用 餐 体 验

美 满 惬 意 。

เป็็ดป็ักก่ง

เมนููสุุดยอดจากทางเหนูือของจีนู อร่่อยด้วยเนูือเป็็ดที นูำาไป็ตาก

นูานูถึึง 3 วันู ก่อนูนูำามาย่างที อุณหภููมิพอดี เพือให้ได้หนูัง

ทีกร่อบอร่่อย ร่ับป็ร่ะทานูคูู่่กับแป็้งโฮมเมดพร่้อมเคู่ร่ืองเคู่ียง

ต่างๆ และนูำาจิมสุูตร่ดังเดิม ทำาให้ได้ร่สุสุัมผััสุทังคู่วามกร่อบ

หอมของเป็็ด และคู่วามเหนูียวนูุ่มของแป็้ง

เก๊ยวซ่่า

เกียวซ่่าทอดสุูตร่ต้นูตำาร่ับ เนูือแป็้งมีคู่วามบางกร่อบ สุอดไสุ้

ด้วยหมูคู่ลุกเคู่ล้าเคู่ร่ืองต่างๆ เช่่นู เห็ด ต้นูหอม ผัักกาดขาว

เป็็นูต้นู จุดเด่นูคู่ือการ่ทอดเกียวออกมาให้มีเสุ้นูใยเป็็นูแพบางๆ

ดูสุวยงาม ร่ับป็ร่ะทานูคูู่่กับซ่อสุเป็ร่ียว จะได้ร่สุช่าติคู่วามอร่่อย

ทังจากเนูื อแป็้งที หอมกร่อบและเคู่ร่ื องที สุอดไสุ้ไป็พร่้อมกันู

ป็ลากะพงทอดกรอบ

ป็ลากะพงทอดกร่อบทังตัว แล้วนูำาไป็ผััดกับซ่อสุผัลไม้

ให้ร่สุเป็ร่ียวหวานูลงตัว จัดเร่ียงมาในูจานูอย่างอลังการ่

และสุะดวกต่อการ่คู่ีบเนูือป็ลาในูขนูาดพอดีคู่ำา

เสี่๊ยวหลงเป็่า

เสุียวหลงเป็่าสุูตร่เฉพาะนูำาเข้าจากจีนู ตัวแป็้งมีคู่วาม

เหนูียวนูุ่มเป็็นูพิเศษ สุอดไสุ้ด้วยเนูือป็ูม้าและหมูบด

คู่ลุกเคู่ล้ากับนูำาซุ่ป็สุูตร่เด็ดทีอยู่ข้างในู ท็อป็ด้วยเห็ดทร่ัฟเฟิล

ร่ับป็ร่ะทานูคูู่่กับซ่อสุ จะให้ร่สุช่าติกลมกล่อมกำาลังดี

ติ่่มซ่ำา

ติมซ่ำาสุูตร่ลับเฉพาะของเช่ฟทีมีเทคู่นูิคู่การ่ทำาแป็้งและ

ป็้นูออกมาอย่างสุวยงาม ป็ร่ะกอบด้วย ฮะเก๋าสุอดไสุ้เนูือกุ้ง

สุดใหม่ทุกวันู แผั่นูแป็้งบาง เสุิร่์ฟพร่้อมนูำาจิมจิกโฉ่ว

ขนูมจีบกุ้งมังกร่ แป็้งไม่หนูาไม่บางเกินูไป็

และขนูมหัวผัักกาดที มีสุ่วนูผัสุมของไสุ้กร่อกจีนู

เมนููอร่่อยจากทางตอนูใต้ของจีนู

ติ่มซำา

Dim Sum

点 心

เกี๊ยวัซ่า

Pot Stickers

锅 贴

เป็ดปักกิ่ง

Beijing Roast Duck

北 京 烤 鸭

BEIJING ROAST DUCK

Being the ultimate highlight from

northern China, this signature dish

presents mellowly-grilled duck

meat and temptingly crispy duck

skin. The item is marvelously served

with homemade flour sheets, side

dishes and original-taste sauce.

Cooked based on an authentic

recipe, it gives great taste and

fragrance.

POT STICKERS

This gyoza features thin, crispy

wrapper and deliciously-seasoned

fillings. Key ingredients are pork,

mushroom, leek and white

cabbage. It is served with sour

sauce. Not only that its taste is

superb, but this dish is also pleasing

to the eyes. As a gimmick, chef

makes sure wrapper looks like a

delicately beautiful net.

SQUIRREL FISH

The whole fish is deep-fried until

it turns crispy. Then, it is stir-fried

with fruity sauce. Sliced into lovely

mouthfuls, fish meat is served in a

grand plate.

XIAO LONG BAO

Prepared based on a recipe from

China, the item gives extraordinary

soft flour. Stuffed with flower crab

meat, minced pork and amazing

soup, it has truffles as its toppings.

Served with sauce, it is mellowly

delightful.

DIM SUM

Chefs have safely-guarded recipes

for Dim Sum. Their amazing flour

making and folding skills deliver

Shrimp Har Gow, which uses fresh

shrimp meat and very thin wrapper,

Steamed Shrimp Dumpling, which

boasts perfectly-sized wrapper, and

Turnip Cake that contains Chinese

sausages and is a specialty from

Southern China.

เสี่ยวัห้ลงเป่า

Xiao Long Bao

小 笼 包

ปลากะพงทุอดกรอบ

Squirrel Fish

松 鼠 鱼

• ห้้องอาห้าร NAN BEI ชั้้น 19 โรงแรม Rosewood Bangkok เขตปทุุมวั้น กรุงเทุพฯ

เปิดบริการทุุกวั้น เวัลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น. โทุร. 0 2080 0088,

www.rosewoodhotels.com/bangkok

• NAN BEI, on the 19 th floor, Rosewood Bangkok Hotel, Pathumwan district,

Bangkok, is open daily from 11.30 am-02.30 pm and 06.00-10.30 pm,

Tel. 0 2080 0088, www.rosewoodhotels.com/bangkok.

• 南 北 餐 厅 , 曼 谷 巴 吞 旺 区 曼 谷 瑰 丽 酒 店 19 层 , 每 天 11.30-14.30 和 18.00-22.30 营 业 ,

电 话 0 2080 0088, www.rosewoodhotels.com/bangkok。

24 February 2020

25


TASTE

กาแฟเว่ยู่ดนาม

Vietnamese Coffee

越 南 咖 啡

เตั้้าห่้ที่อดคุณแม่พอลัลั่

Mama Paulie’s Fried Tofu

波 莉 妈 妈 的 炸 豆 腐

ไข่ต้มมะพร้าวอ่อน

Boiled Eggs with

Young Coconut

椰 子 卤 鸡 蛋

เมซง ไซ่ง่อน : ไซง่อนซ่อนรส

Maison Saigon : Hidden Taste

WORDS : YAMIN PHOTOS : TAPIR TROUNG

แสงไฟสีอบอ่นขัับเน้นร้้านอาหาร้ เมซง

ไซงอน ซ่งตั้ังอยู่่ร้ิมสวนขันาดใหญ่

ขัองโคร้งการ้ Velaa Sindhorn Village

โดดเดนสวยู่งาม และเชื้้อเชื้ิญ่ให้ผู้่้คน

อยู่ากเขั้าไปสัมผู้ัสความงามอันซอนอยู่่

ภายู่ใน

ไซงอน เม้องใหญ่ทางตั้อนใตั้้

ขัองเวียู่ดนาม ทีมีความร้่มร้วยู่

ทางวัฒนธร้ร้มส่งมาตั้ังแตั้ยู่่ค

อาณานิคม ถู่กนำามาบอกเลาใหม

ในร้่ปขัองร้้านอาหาร้เวียู่ดนาม

ให้ทันสมัยู่ขั่น ภายู่ใตั้้การ้ตั้กแตั้ง

แบบยู่่ค 70’s สอดแทร้กกลินอายู่

ฝร้ังเศสและความเป็นไทยู่ลงไปอยู่างไม

เคอะเขัิน ทังยู่ังออกแบบร้้าน

ให้ตั้อบโจทยู่์ปร้ะโยู่ชื้น์ใชื้้สอยู่

ในชื้ีวิตั้จร้ิงด้วยู่ บร้ร้ยู่ากาศจ่งไมได้

ถู่กตั้ีกร้อบให้เป็นเพีียู่งร้้านอาหาร้

โดยู่มีโซนให้เล้อกผู้อนคลายู่ ทังโซน

ด้านในร้้าน โซนด้านนอกทีใกล้ชื้ิด

สวนสีเขัียู่ว และโซนสวนตั้ัวสำาหร้ับ

นังจิบชื้า-กาแฟ สำาหร้ับในสวนขัอง

อาหาร้ หลายู่จานเป็นเมน่ที เร้า

ค่้นเคยู่กันดี เพีร้าะอยู่่ในวิถูีชื้ีวิตั้

ขัองชื้าวเวียู่ดนาม แตั้ได้นำามาปร้ับปร้่ง

ใหมให้นาสัมผู้ัสและร้่้ส่กปร้ะทับใจ

ยู่ิงขั่น โดยู่วัตั้ถู่ดิบในการ้ปร้่งนัน

ท่กคนสามาร้ถูอิมอร้อยู่กับผู้ักสด

และผู้ลไม้ตั้ามฤด่กาล เพีร้าะทางร้้าน

ใสใจกับการ้คัดเล้อกวัตั้ถู่ดิบปลอดสาร้

และใชื้้นำาผู้่งมาแทนนำาตั้าลอีกด้วยู่

Warm lighting makes Maison Saigon, which sits by Velaa

Sindhorn Village Langsuan’s big park, so magnificent

and inviting.

Saigon is the name of a big port town in Southern

Vietnam. While the town’s rich history has traced

back to the Colonial Period, this Vietnamese eatery

has embraced the 70’s-style décor with the blend

of Thai and French features. Space management is

exceptionally practical. There are indoor and outdoor

dining zones, plus private coffee/tea corners to suit

customers’ preferences. Some dishes on Maison

Saigon’s menu are widely-known traditional Vietnamese

items but some others are interestingly recreated. This

great restaurant serves fresh organic vegetables and

seasonal fruits. It also replaces sugar with honey.

西 贡 梅 松 : 西 贡 之 味

温 暖 灯 光 照 亮 着 隐 藏 在 威 拉 辛 通 村 商 业 圈 的 西 贡 梅 松 餐 厅 , 气

氛 雅 致 , 呼 唤 顾 客 的 到 来 。

餐 厅 氤 氲 西 贡 丰 富 宝 贵 文 化 之 气 氛 , 以 70 年 代 和 法 国 与 泰

国 风 格 相 结 合 装 饰 , 给 予 优 越 宜 人 之 感 。 餐 厅 设 有 内 区 和 邻 近

园 林 的 外 区 , 对 于 菜 品 , 餐 厅 甄 选 有 机 材 料 和 特 意 使 用 蜂 蜜 代

替 砂 糖 , 来 烹 饪 出 既 新 鲜 又 健 康 的 正 宗 越 南 菜 。

บั๋นเอื๊อกเจ

Steam Roll Veggie

越 南 蔬 菜 粉

เต้้าหู้้้ทอดคุุณแม่่พอลล่

เต้้าหู้้ ้อ่่อ่นทอ่ดจากครััวชาวเวียดนาม

กรัอ่บนอ่กน่มใน เหู้มาะแก่การัเป็็น

ขอ่งว่างรัับป็รัะทานเล่่นอ่ย่างเพล่ิดเพล่ิน

เฝอเนื้้อ

เมน้ข้นช่อ่สำำาหู้รัับคนรัักอ่าหู้ารัเวียดนาม

โดยทางรั้านเล่่อ่กใช้เน่ อ่อ่อ่สำเต้รัเล่ีย

อ่ย่างดี แล่ะเคียวนำาซุ่ป็ใหู้้กล่มกล่่อ่ม

รัับป็รัะทานกับนำาจิมสำ้ต้รัเด็ด

ไข่่ต้้ม่ม่ะพร้้าวอ่อนื้

เมน้ที มีหู้น้าต้าล่ะม้ายไข่พะโล่้ เกิดจาก

การัเคียวนำาต้าล่จนไหู้ม้จางๆ จน

กล่ายเป็็นคารัาเมล่ แล่ะเคียวหู้ม้ใหู้้น่ม

เป็่อ่ย เป็็นเมน้เฉพาะขอ่งทางรั้าน

บั๋๋นื้เอ้อกเจ

สำำาหู้รัับผู้้้ไม่รัับป็รัะทานเน่อ่สำัต้ว์

ต้้อ่งป็รัะทับใจกับเมน้นี ซุ้งมีเสำ้น

แป็้งข้าวเจ้า เต้้าหู้้ ้ทอ่ด หู้อ่มเจียว

แล่ะผู้ักสำดเป็็นสำ่วนป็รัะกอ่บ เต้ิมรัสำชาต้ิ

ด้วยซุอ่สำถั่ัวเหู้ล่่อ่งทีเป็็นสำ้ต้รัเฉพาะ

มีเสำิรั์ฟทีนีทีเดียวเท่านัน

พุดด้งข่้งคุาร้าเม่ล

ขอ่งหู้วานยอ่ดนิยม ที เสำิรั์ฟมาในรั้ป็ขอ่ง

คัสำต้ารั์ดคารัาเมล่ผู้สำมกับขิง ซุ้งถั่้ก

เคียวจนหู้อ่มกรั่นเป็็นเอ่กล่ักษณ์

กาแฟเว่ยดนื้าม่

เมน้เครั่อ่งด่มทีพล่าดไม่ได้ โดยทางรั้าน

จะเสำิรั์ฟเป็็นกาแฟนมข้น หู้วานหู้อ่ม

กล่มกล่่อ่ม

เฝอเนื้อ

Pho with Beef

越 南 牛 肉 粉

MAMA PAULIE’S

FRIED TOFU

Fried based on Vietnamese

cuisine, tofu here is crispy

on the outside but soft

on the inside. It is truly a

perfect appetiser.

PHO WITH BEEF

Famous among

Vietnamese-food fans, this

noodle-soup dish comes

with premium Australian

beef. Soup tastes mellow

and it is served with

impressive sauce.

BOILED EGGS WITH

YOUNG COCONUT

This dish looks a lot

like Palo (5-spice) egg.

But in fact, its eggs turn

brown because of slight

caramelising. Pork in the

dish is stewed based on

the restaurant’s unique

recipe till it is soft and

delicious.

พุดดิงขิงคาราเมลั

Caramel &

Ginger Pudding

姜 香 焦 糖 布 丁

• เมซง ไซ่ง่อน ตั้้งอยู่่่ที่่โครงการ Velaa Sindhorn Village

ยู่่านหลั้งสวน เปิิดบริการทีุ่กว้น ตั้้งแตั้่เวลัา 11.00-14.30 น.

แลัะ 17.00-22.00 น. โที่ร. 0 2656 4966,

FB : Maison Saigon, IG : maison.saigon

• Maison Saigon is located inside the Velaa Sindhorn

Village Langsuan. It opens daily between 11.00 am

-02.30 pm, and between 05.00-10.00 pm.

Tel. 0 2656 4966, FB : Maison Saigon, IG : maison.saigon

• 西 贡 梅 松 餐 厅 , 朗 双 区 威 拉 辛 通 村 商 业 圈 , 每 天

11.00-14.30 和 17.00-22.00 营 业 。 电 话 0 2656 4966,

FB : Maison Saigon,IG : maison.saigon

STEAM ROLL VEGGIE

All vegans will be impressed

with this item, which mixes

noodle with fried tofu,

oily fried onion, and fresh

vegetables. It comes to the

table with a special soy

sauce that customers will

never find anywhere else.

CARAMEL & GINGER

PUDDING

This popular dessert is in

the custard form. Caramel

and ginger ingredients

are heated till they exude

tempting fragrance.

VIETNAMESE COFFEE

Don’t miss this cup. It is

the coffee with sweetened

condensed milk that tastes

so mellow.

26

February 2020

27


STAY

หากปรารถนาดื่่มดื่ำาเคีียงคี่คีนรักหร่อ

แวดื่ล้้อมดื่้วยคีนในคีรอบคีรัวท่ามกล้าง

บรรยากาศสุุดื่โรแมนติิก คีงไมมีท่ีไหน

เหมาะเท่ากับท่ีศาล้า ภู่เก็ติ ไม้ขาว บีช

รีสุอร์ติ รีสุอร์ติระดื่ับ 5 ดื่าว เพราะท่ี นี

จะมอบท่ังคีวามสุุขริมชายหาดื่ไม้ขาว

อันเงียบสุงบ แล้ะคีวามงามจาก

ธรรมชาติิของเกาะภู่เก็ติอยางเป็น

สุวนติัว

ศาล้า ภู่เก็ติ ไม้ขาว บีช รีสุอร์ติ

เป็นรีสุอร์ติท่ีออกแบบติกแติงอยาง

สุวยงามท่ันสุมัย แล้ะให้การบริการ

คีวามสุะดื่วกสุบายคีรบคีรัน ไมวาจะเป็น

ห้องพักแบบพ่ล้ วิล้ล้า หร่อพ่ล้ วิล้ล้า

สุวีท่ ซึ่่งโดื่ดื่เดื่นดื่้วยสุระวายนำาใหญ่

ถ่ง 2 สุระท่ีหน้าชายหาดื่ ห้องอาหาร

บาร์พร้อมวิวชายท่ะเล้ สุปา กิจกรรม

กล้างแจ้งแล้ะในรม โดื่ยเฉพาะอยางยิง

การเดื่ินเท่ียวอยางเพล้ิดื่เพล้ิน

นอกจากนันรีสุอร์ติแหงนี ยังเพิมพ่น

คีวามสุุขดื่้วยแพ็กเกจหล้ากหล้าย โดื่ย

เน้นให้คี่รักสุามารถเล้่อกพ่ล้ วิล้ล้า

หล้ังงามพักผ่อน มีบริการอาหารเช้า

ล้อยนำาท่ีสุระนำาสุวนติัวของห้องพัก

สุามารถเดื่ินออกไปรับล้มริมชายหาดื่

หร่อผ่อนคีล้ายในสุปาไดื่้ติามใจชอบ

แล้ะหล้ังจากเอนกายจิบคี็อกเท่ล้

ชมพระอาท่ิติย์ล้ับขอบฟ้้าแล้้ว ก็มี

อาหารคีำารสุเล้ิศกรุนคีวามโรแมนติิก

ยิงข่นให้บริการอีกดื่้วย

ดื่ังเชน แพ็กเกจ True Romance

สุำาหรับห้องพักพ่ล้ วิล้ล้า 3 คี่น บริการ

รับสุงแบบสุวนติัวจากสุนามบิน ซึ่่ง

ติ้อนรับคี่รักดื่้วยช็อกโกแล้ติ เติียงนอน

ท่ีโรยกล้ีบดื่อกไม้ บาร์บีคีิวริมสุระนำา

โปรแกรมสุปาคี่ 3 ชัวโมงคีร่ง แล้ะอาง

อาบนำานมชวนฝัันกับแชมเปญ่แล้ะ

ขนมเพิมคีวามหวาน, แพ็กเกจ Suite

Escape สุำาหรับการพักผ่อน 3 คี่น

ในห้องพักเพรสุสุิเดื่นเชียล้ พ่ล้ วิล้ล้า

สุวีท่ ขนาดื่ 2 ห้องนอน เสุริมดื่้วย

กิจกรรมภูายในวิล้ล้าอยางบริการ

นวดื่ 90 นาท่ี คีอร์สุท่ำาอาหาร แล้ะม่อ

คีำาสุวนติัวกับบาร์บีคีิวท่ีเสุิร์ฟ้สุเติ็ก

เกรดพรีเมีียมี ล็็อบสเตอร์อันดามีัน

รวมีถึึงแชมีเปญ ทาปาส แล็ะค็็อกเทล็

พร้อมีบริการรับส่งจากสนามีบิน

แล็ะแพ็กเกจ Soothing Spa สำาหรับ

บริการนวด 90 นาที ทีศาล็า สปา

ในราค็าสุดพิเศษ เพียงแต่จองโดยตรง

ทางเว็บไซต์ของ SALA Hospitality

Group

ด้วยบรรยากาศสวยงามี โรแมีนติก

หรู แล็ะเป็นส่วนตัว ไมี่ว่าจะมีาพักผ่่อน

แบบค็ู่หรือแบบค็รอบค็รัว ทีศาล็า ภููเก็ต

ไมี้ขาว บีช รีสอร์ต ก็พร้อมีมีอบประสบ

การณ์์ค็วามีสุขสุดประทับใจไมี่รู้ล็ืมี

With a romantic ambience, the 5-star SALA Phuket Mai

Khao Beach Resort serves happiness on tranquil Mai

Khao Beach where the beauty of natural landscape and

privacy shines as bright as the sun.

Boasting modern and beautiful décor, the resort

features great facilities, complete comfort and ultimate

convenience. There are 2 big swimming pools on the

beach, restaurants, a bar with a sea view, spa, outdoor

activities, water-sport activities and indoor activities

too. But in fact, just a stroll on the beach will be a true

delight.

For extra happiness and privacy, Guests may check

into a pool villa and enjoy floating breakfast in their

pool. Then, they may walk on beach to take in cool

breeze or unwind in spa treatments. In the evening,

amazing cocktails and magnificent sunset await.

A romantically sumptuous dinner is also there to

complete a wonderful day.

True Romance Package offers a 3-night stay at a

pool villa, an airport-resort roundtrip transfer, chocolate

welcome, flower-petal decoration on bedding, poolside

barbeque, a 3.5-hour spa treatment and the Bubble

Tub Champagne. Suite Escape Package, meanwhile,

presents a comfortable 3-night stay at the 2-bedroom

Presidential Pool Villa Suite allowing guests to enjoy

90-minute massages inside their private corner. Guests

can also join a cooking class and have fun with a private

barbeque that temptingly presents premium steaks and

Andaman lobsters. Champagne is served with breakfast.

Tapas and cocktails, meanwhile, are ready for guests to

enjoy during sunset. And of course, a round-trip transfer

between the airport and the resort is included.

Soothing Spa Package, which presents 90-minute

massage at SALA Spa, is available at a special price too

when you book directly with SALA Hospitality Group’s

website.

โรแมนติิกสุุดหรู เคีียงคีู

ศาลา ภููเก็็ต ไม้้ขาว บีีช รีีสอรี์ต

Romantic Luxury at SALA Phuket Mai Khao Beach Resort

奢 华 浪 漫 的 普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度 假 村

五 星 级 普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度 假 村 让 您 在 浪 漫 氤 氲 之 下 度 过 特 别 时 刻 , 享 受 安 逸 谧

静 的 迈 考 海 滩 和 普 吉 岛 的 美 妙 自 然 风 光 。

普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度 假 村 以 现 代 风 格 装 饰 , 提 供 泳 池 别 墅 房 和 泳 池 别 墅 套 房 ,

设 施 齐 全 , 设 有 海 前 2 座 大 型 泳 池 、 餐 厅 、 酒 吧 、 水 疗 馆 和 各 种 娱 乐 活 动 。

酒 店 套 餐 如 真 爱 套 餐 包 括 3 晚 泳 池 别 墅 房 、 机 场 接 送 服 务 、 泳 池 烧 烤 、3.5 小 时 水

疗 及 牛 奶 浴 配 香 槟 和 甜 品 。 奔 逃 套 房 套 餐 包 括 3 晚 泳 池 别 墅 总 统 套 房 ( 两 室 )、 机 场

接 送 服 务 、90 分 钟 按 摩 、 烹 饪 课 程 、 烧 烤 晚 餐 、 香 槟 和 鸡 尾 酒 等 。 舒 缓 水 疗 套 餐 提

供 优 惠 莎 拉 水 疗 中 心 90 分 钟 按 摩 。 套 餐 可 通 过 莎 拉 酒 店 集 团 的 官 方 网 站 预 订 。

在 普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度 假 村 的 奢 华 浪 漫 之 气 氛 下 , 度 过 难 忘 之 休 闲 体 验 。

• ศาลา ภููเก็็ต ไม้้ขาว บีีช รีีสอรี์ต เลขที่ี 333 หมู้ 3 หาดไม้้ขาว

อำาเภูอถลาง จัังหวัดภููเก็็ต 83110 โที่รี. 076 338 888,

Email : reservations@salaphuket.com,

www.salahospitality.com/phuket

• SALA Phuket Mai Khao Beach Resort, 333 Moo 3

Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, 83110.

Tel. 076 338 888, Email : reservations@salaphuket.com,

www.salahospitality.com/phuket

• 普 吉 岛 莎 拉 迈 考 海 滩 度 假 村 , 普 吉 岛 他 朗 区 迈 考 海 滩 第 3 村

333 号 。 电 话 076 338 888,

Email : reservations@salaphuket.com,

www.salahospitality.com/phuket

28 February 2020

29


STAY

โค้งหน้าผาเผยทิวทัศน์สวยงามของ

ทะเลอันดามัน ชายฝั่งทะเลตะวันตก

บนเกาะภูเก็ต คือสถานที่ตั้งของ เคป

เซียนน่า ภูเก็ต กูร์เมต์ โฮเต็ล แอนด์

วิลล่าส์ โรงแรมรีสอร์ตระดับ 5 ดาว

บนหาดกมลา ซึ่งเน้นออกแบบหลบลี้

จากความวุ่นวาย สู่การพักผ่อน

ท่ามกลางความสดชื่นและโรแมนติก

ของธรรมชาติ

เคป เซียนน่า ภูเก็ต กูร์เมต์ โฮเต็ล

แอนด์ วิลล่าส์ ได้รับการออกแบบ

อย่างมีสไตล์ ในบรรยากาศริมทะเล

โดยผสานความทันสมัย มีชีวิตชีวา

แบบเมือง ให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติ

สายลม และกลิ่นอายทะเล ประกอบด้วย

ห้องพักวิวทะเลทุกห้องแบบสตูดิโอ,

ดีลักซ์, จากุซซี จูเนียร์สวีท, ฮันนีมูนสวีท,

แกรนด์สวีท, พูล เพนท์เฮาส์ และพูล

วิลล่าส่วนตัวบนหน้าผาริมทะเล ซึ่งจะ

มอบการพักผ่อนอันแสนสบายอย่าง

ครบครัน เช่น โทรทัศน์จอแบน ระบบ

ไฟและเครื่องเสียงคุณภาพสูง สัญญาณ

อินเทอร์เน็ต ระเบียงรับลมชายทะเล

ฯลฯ ห้องพักอย่างซีวิว ฮันนีมูน สวีทที่

โดดเด่นด้วยระเบียงกว้าง อ่างจากุซซีใหญ่

ให้แช่น้าวนพร้อมชมวิวทะเล

และพระอาทิตย์ตก และห้องซีวิว

เอ็กเซ็กคิวทีฟ พูล เพนท์เฮาส์ ซึ่งโอ่อ่า

ด้วยความโก้หรู มีเลานจ์กลางแจ้ง

สระน้าจากุซซีส่วนตัว แถมด้วยทิวทัศน์

พาโนรามา

นอกจากนั้นโรงแรมรีสอร์ตแห่งนี้

ยังให้แขกผู้มาพักได้ผ่อนคลายเต็มที่

กับบาลานซ์ สปา ด้วยโปรแกรม

ทรีตเมนต์สุดพิเศษ ส่วนผู้รักการ

ออกกาลังกาย ก็มีบริการฟิตเนส

สนามเทนนิส และห้องสนุกเกอร์

อีกทั้งที่นี่มีห้องอาหารถึง 4 ห้อง

บริการด้วย ได้แก่ เดอะ พูลไซด์ บาร์

แอนด์ เรสเตอรองส์ ห้องอาหาร

พักผ่อนอย่างมีสไตล์ ในบรรยากาศริมทะเล

ณ เคป เซียนน่า ภูเก็ต กูร์เมต์ โฮเต็ล แอนด์ วิลล่าส์

Relaxing in Style at the Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas

ริมสระว่ายน้า บริการอาหารเช้าระดับพรีเมียม จากนั้น

จะเปิดบริการตลอดวัน, พลัม ไพร์ม สเต็กเฮ้าส์ ที่โด่ดเด่น

ด้วยเมนูสเต็กนาเข้า ใช้เตาถ่านเกรดพรีเมียม, เซียนน่า ร็อกส์

คาเฟ่ แอนด์ พูล คลับ บาย เดอะ ซี คาเฟ่ฟังเสียงคลื่น

ริมทะเล และวานิลลา สกาย บาร์ แอนด์ แกสโตร ผับ

ห้องอาหารชั้นสูงสุดของโรงแรม ที่เพียบพร้อมด้วย

เครื่องดื่มนานา ทั้งไวน์ แชมเปญ คราฟต์เบียร์ และค็อกเทล

สูตรเด็ด ให้สั่งมาจิบขณะดื่มด่ากับพระอาทิตย์ตก

ในแสงสุดท้ายของทะเลอย่างมีความสุข

普 吉 岛 开 普 西 恩 纳 美 食 别 墅 度 假 酒 店 ,

在 海 边 气 氛 中 尽 情 休 闲

位 于 普 吉 岛 西 边 卡 玛 拉 海 滩 的 五 星 级 普 吉 岛 开 普 西 恩 纳 美 食 别

墅 度 假 酒 店 , 置 身 在 面 临 安 达 曼 海 的 悬 崖 之 上 , 在 大 自 然 的 清

新 与 浪 漫 中 逃 离 烦 恼 , 安 逸 放 松 。

该 酒 店 以 现 代 和 高 雅 风 格 设 计 , 充 满 着 海 景 气 氛 和 城 市 的

活 力 。 酒 店 提 供 公 寓 套 房 、 豪 华 房 、 按 摩 浴 缸 小 型 套 房 、 蜜 月

套 房 、 泳 池 别 墅 房 等 各 种 房 型 , 每 间 客 房 设 施 齐 全 , 如 海 景 蜜

月 套 房 设 有 广 阔 阳 台 、 按 摩 浴 缸 ; 以 及 海 景 行 政 泳 池 阁 楼 套 房

The view of the Andaman Sea from

Phuket’s unique semicircular cape

is spectacular. Phuket’s west coast

is home to the Cape Sienna Phuket

Gourmet Hotel & Villas, a 5-star

resort on Kamala Beach. The resort

is a sanctuary of peace away from

the city’s usual commotion.

The seaside resort feels stylish,

blending modernity with urban

liveliness while seamlessly in tune

with nature.

The resort offers all sea view

rooms Studio, Deluxe , Jacuzzi

Junior Suites, Honeymoon Suites,

Grand Suites as well as executive

Pool Penthouses and Pool Villas

that are set on the cliff.

Each of the guestrooms comes

with all modern amenities, choices

of lotion, shower and shampoo

and a private terrace overlooking

the sea.

The Sea View Honeymoon

Suite stands out with a spacious

private terrace with a big jacuzzi

for enjoying the sunset view.

The Sea View Executive Pool

Penthouse is luxurious with an

outdoor lounge and private jacuzzi

with a panoramic sea view.

The resort’s Balance Spa

offers a range of special treatment

programs. There’s a fitness centre,

tennis court, snooker room and

two swimming pools.

The resort has 4 dining outlets:

the Poolside Bar & Restaurant

offering 30 meters buffet breakfast

and all day dining; Plum Prime

Steakhouse is a fine dining

restaurant which offers wide array

of local & imported meats in a

refined ambiance.

Sienna Rocks Café & Pool

Club by the Sea offers premium

breakfast and lunch with

panoramic views ; and Vanilla

Sky Bar & Gastro Pub, the hotel’s

rooftop restaurant with a great

selection of amazing drinks

including wine, champagne, craft

beer and molecular cocktails‒all

perfect for having a sip while

watching the sun set over the

Andaman.

设 有 室 外 起 居 室 , 独 立 按 摩 泳 池 。

此 外 , 酒 店 还 提 供 水 疗 套 餐 和 运 动 服 务 , 如 健 身 房 、 网

球 场 和 台 球 室 。 酒 店 设 有 4 座 餐 厅 包 括 提 供 早 餐 的 全 天 池 旁 酒

吧 餐 厅 、 梅 子 顶 级 牛 排 馆 、 普 西 恩 纳 洛 克 海 边 咖 啡 馆 及 泳 池

俱 乐 部 、 边 沉 迷 于 夕 阳 美 景 边 享 受 饮 料 的 香 草 天 空 酒 吧 和 美

食 酒 吧 。

• เคป เซียนน่า ภูเก็ต กูร์เมต์ โฮเต็ล แอนด์ วิลล่าส์ เลขที่ 18/40

หมู่ 6 ถนนลายิ-นาคาเลย์ หาดกมลา ตาบลกมลา อาเภอกะทู้

จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337 300,

Email : rsvn@capesienna.com, www.capesienna.com

• Cape Sienna Phuket Gourmet & Villas, 18/40 Moo 6,

Layi-Nakalay Road, Kamala Beach, Tambon Kamala,

Kathu District, Phuket, 83150. Tel. 076 337 300,

Email : rsvn@capesienna.com, www.capesienna.com

• 普 吉 岛 开 普 西 恩 纳 美 食 别 墅 度 假 酒 店 , 普 吉 岛 甲 涂 县 卡 玛 拉 区

卡 玛 拉 海 滩 纳 卡 雷 路 第 6 村 18/40 号 。 电 话 076 337 300,

Email : rsvn@capesienna.com, www.capesienna.com

30

February 2020

31


ART & CULTURE

เปิิดปิระตููมิิตูิ

กับศิิลปิะข้อง Gongkan

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : PIYALAK NAKAYODHIN, GONGKAN

จากผลงานสร้างสรรค์์ชุุด Teleport บนผนังกำาแพงอาค์าร อันเกิดจากการค์ล่ ค์ลาย ค์ลาย

ค์วามิกดดันไปิสู การค์้นพบอิสรภาพ การค์้นพบอิสรภาพ โดยถ่ายทอดเปิ็นภาพลายเส้นข้้ามิผานปิระตููมิิตูิ

โดยถ่ายทอดเปิ็นภาพลายเส้นข้้ามิผานปิระตููมิิตูิ

ท่ เร่ยกวา เร่ยกวา หลุมิดำา จากสถ่านท่ หน่ หน่ งไปิยังอ่กสถ่านท่

งไปิยังอ่กสถ่านท่ หน่ หน่ งอยางเฉี่ยบค์มิ งอยางเฉี่ยบค์มิ จนมิ่ชุ่อเส่ยง

จนมิ่ชุ่อเส่ยง

กว้างไกล ตูังแตูนิวยอร์ก ตูังแตูนิวยอร์ก ถ่่งปิักกิ ง ง เซี่่ ยงไฮ้้ ยงไฮ้้ ไทเปิ โตูเก่ยว และกรุงเทพฯ นัน นัน ทำาให้

แวดวงศิิลปิะยามิน่ ไมิมิ่ใค์รไมิรู้จักชุ่อข้อง ไมิมิ่ใค์รไมิรู้จักชุ่อข้อง Gongkan (ก้องกาน) ศิิลปิินรุนใหมิ

ศิิลปิินรุนใหมิ

ผู้มิ่เอกลักษณ์์เฉีพาะตูน

32

February 2020

33


ART & CULTURE

เส้้นทางการทำางานศิิลปะของ Gongkan

หรือกันตภณ เมธีีกุล เริมจากวััยเด็็ก

ทีชอบวัาด็รูป จึงเลือกเข้าเรียนด็้านศิิลปะ

โด็ยตรง หลังส้ำาเร็จการศิึกษาหลักสู้ตร

ศิิลปบัณฑิิต ส้าขาวัิชาการออกแบบ

นิเทศิศิิลป์ คณะมัณฑินศิิลป์

มหาวัิทยาลัยศิิลปากร เขาได็้ทำางาน

อยูในบริษัทโฆษณานาน 3 ปี กระทัง

ถึึงจุด็อิมตัวัซึ่ึงอยากทำางานเป็นของ

ตนเอง และไมอยากทิงการวัาด็รูป ก็เลย

ตัด็ส้ินใจลาออกไปค้นหาแรงบันด็าลใจ

ในเมืองใหญ่ ทีเหมาะกับศิิลปะแนวั

ป๊อบอาร์ตของเขา นั นคือนิวัยอร์ก

ประเทศิส้หรัฐอเมริกา

“นิวัยอร์กเป็นเมืองทีส้นุกส้นาน

มีชีวัิตชีวัา และต้องใช้พลังเยอะ ข้อด็ีคือ

ทำาให้เราได็้สู้้ชีวัิตมากขึน ได็้กระตุ้น

ตัวัเองมากขึน ด็้วัยทุกคนเหมือน

มีควัามฝััน มีพลังเรืองศิิลปะมากๆ

ไมใชแคเรืองเรียนเทานัน แตคือทุกอยาง

ทีอยูรอบตัวั เราเลยมีเวัลาอยูกับตัวัเอง

และเป็นตัวัเองมากกวัาเด็ิม แตกตางจาก

ในเมืองไทย ซึ่ึงเราอยูใน Safe Zone

มันจึงไมผลักด็ันเราให้ไปถึึงจุด็ทีไมมี

อะไรจะเส้ีย หรือจุด็ทีจะผลิตงานทีเป็น

ตัวัเราเต็มร้อย”

การใช้ชีวัิตของ Gongkan

ในนิวัยอร์กเกือบ 4 ปี แม้จะเป็นส้ถึานที

ทีเต็มไปด็้วัยพลังเรืองศิิลปะ หากทวัา

ก็ส้ร้างควัามรู้ส้ึกกด็ด็ันในฐานะ

คนตางชาติทีอาศิัยอยู ที นัน ควับคูไปกับ

ควัามเศิร้าและเหงาเพราะคิด็ถึึงบ้าน

จนผลักด็ันให้ผลิตผลงานศิิลปะชุด็

Teleport ขึนมา ในควัามหมายของการ

ทะลุประตูมิติ จากส้ถึานทีทีเป็นเส้มือน

หลุมด็ำา อันเกิด็จากควัามรู้ส้ึกกด็ด็ัน

Gongkan กับผลงาน Teleport ที่ปรากฏตามเมืองต่างๆ

Gongkan and his Teleport creations in various cities.

呈 现 在 各 个 城 市 的 贡 甘 之 《Teleport》 作 品 。

ควัามเศิร้าและเหงาด็ังกลาวั ไปยังส้ถึานที

หรือโลกทีพบอิส้รภาพและควัามหวััง

“ด็้วัยควัามกด็ด็ันในชีวัิต ทำาให้เรา

ไมมีทางออก เลยส้ร้างภาพหลุมด็ำาขึนมา

แล้วัรู้ส้ึกวัามันไมควัรอยูแคในกระด็าษ

แตนาจะไปอยูในชีวัิตควัามเป็นจริงด็้วัย เลย

ส้งผลงานแนวัส้ตรีทอาร์ตไปตามศิูนย์ศิิลปะ

ชุมชน พอเขาตอบรับเราก็ได็้ไปส้ร้างผลงาน

Teleport นีบนผนังกำาแพงตางๆ ในนิวัยอร์ก

หลังจากนันคนจึงเริมเห็นภาพหลุมด็ำามากขึน

ซึ่ึงเป็นเหมือนเอกลักษณ์ในงานของเรา

อยางชัด็เจน โด็ย Teleport ในตอนแรก

จะพูด็ถึึงการเคลือนย้ายจากที หนึงไปอีก

ทีหนึง แตตอมาเราได็้ขยายการส้ื อส้ารไป

ถึึงการเคลือนย้ายสู้โลกอืนๆ มากขึนด็้วัย

อยางเชนโลกของเพศิส้ภาพ LGBT หรือ

โลกของควัามรักทีไมมีการแบงแยก โลกที

เปลียนควัามเกลียด็ชังเป็นควัามรัก”

จากผลงานส้ตรีทอาร์ตในนิวัยอร์ก

ทำาให้ Gongkan มีโอกาส้จัด็แส้ด็งนิทรรศิการ

Teleport ครังแรกของตนเองขึน ในแกลเลอรี

ของเมืองนี กอนกลับมาจัด็แส้ด็งที

Warehouse 30 ในกรุงเทพฯ ซึ่ึงประส้บ

ควัามส้ำาเร็จ และมีชือเส้ียงแพรไปในระด็ับ

ส้ากล เชน ทีไต้หวััน (เมืองไทเปและไทจง)

จีน (เมืองปักกิงและเซึ่ียงไฮ้้) ฯลฯ

34 February 2020

35


ART & CULTURE

Open Teleport Door

to Gongkan’s Art

จวับจนถึึงนิทรรศิการครังลาสุ้ด็

เขาเพิงจัด็แส้ด็งผลงานในชุด็

'YESTERTODAYMORROW'

ณ ศิูนย์การค้าริเวัอร์ ซึ่ิตี แบงค็อก

"YESTERTODAYMORROW

เป็นการรวัมกัน (merge) ระหวัาง

Yesterday Today และ Tomorrow

ในเชิงของ Teleport ก็คือการทีเรา

อยูในโลกทีมีหลายมิติของเวัลา

เหมือนคนทีเกิด็มา มีชีวัิตอยู และ

โด็นหลอกลวังจากเรืองของอด็ีต

ส้ิงทีเขาทำาอยูในปัจจุบัน ส้ิงทีเขาหวััง

ในอนาคต จึงเป็นพืนฐานของคน

หนึงคน ที มีทังอด็ีต ปัจจุบัน

ติดตามผลงานของ Gongkan เพิ่่มเติมได้ที่

• FB : www.facebook.com/gongkanstudio

• IG : gongkan_

และอนาคตอยูในตัวัเอง

ด็ังนันผลงานชุด็นีจะเน้นพูด็ถึึงมิติ

ของการข้ามผานเวัลา แล้วัได็้กลับไปมอง

ตัวัเองในอด็ีต กลับไปคิด็วัา เราได็้ทำา

อะไรผิด็พลาด็ไปในอด็ีตหรือไม เราอยู

กับปัจจุบันหรือเปลา หรือในอนาคต

มันจะเป็นอยางไร”

จึงกลาวัได็้วัา ผลงานศิิลปะของ

Gongkan ครังลาสุ้ด็นี ยังคงส้ะท้อน

การข้ามผานมิติหนึงไปยังอีกมิติหนึง

ซึ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของเขาได็้อยาง

แยบยลและนาส้นใจ เฉกเชนผลงาน

ทุกๆ ครังทีผานมา

ล่างซ้้าย : ผลงานนิทรรศการครังล่าสุุด

"YESTERTODAYMORROW"

Bottom left : His latest exhibition

"YESTERTODAYMORROW"

左 下 方 : 最 新 《YESTERTODAYMORROW》

作 品 展 览 。

BREAKING AWAY FROM PRESSURE FOR FREEDOM, HE CREATED TELEPORT-THEMED WALL

ARTS. HIS DRAWINGS SUBTLY SHOWED BLACK HOLES THAT COULD BRING PERSONS FROM

ONE LOCATION TO ANOTHER. THAT WAS HOW HE HAD SPREAD HIS FAME FROM NEW YORK TO

BEIJING, SHANGHAI, TAIPEI, TOKYO AND BANGKOK. TODAY, EVERYONE IN THE REALM OF ARTS

KNOWS HIS NAME. IT’S GONGKAN, A YOUNG ARTIST WITH HIS OWN DISTINCTIVE STYLE.

The artistic path of Gongkan, whose

real name is Kantapon Metheekul,

began since he was a young boy.

His love for drawing led him to

study visual communication design.

After graduating from the Silpakorn

University’s Faculty of Decorative

Arts, he landed himself a job in

an advertising agency. But after 3

years there, he felt it was time to

start working independently while

retaining his drawing pleasure.

With that goal in mind, he headed

to the United States in search of

inspirations. He believed New York

was the big city suitable for his

pop-art taste.

“New York was a fun, vibrant

and energetic city. In New York, I’d

learnt to tackle more challenges.

I felt motivated. Everyone there

had a dream and much energy to

spend on arts. I could see arts not

just in class but also in everything

around me. As I had more time for

myself, I also became more in tune

with my true self. Back in Thailand,

I was prone to stay in the safe zone.

36 February 2020

37


ART & CULTURE

There’s no sense of I had nothing

to lose. So I didn’t push beyond the

limits to define my character,” he

recounts.

Gongkan had spent nearly

4 years in New York, which was

genuinely filled with artistic

vibrancy. But given that the Thai

artist was an immigrant there,

he felt sad and homesick. That

frustration became an inspiration

behind his Teleport collection. Black

holes are compared to teleport,

which can bring people from one

place to another. Black holes also

communicate about pressure,

loneliness and sadness and the

wish to travel to the world of

freedom and hopes.

“I was under immense pressure.

I felt like there was no way out. So,

I drew a picture of a black hole.

Then, it occurred to me that such

black hole should not appear just

on paper. It should be shown to

people’s real life. So, I drew it in

street-art style and presented my

drawings to community arts centres.

That’s how I could create Teleport

pieces on New York walls. As an

increasing number of people saw

my works, black hole becomes my

signature. Teleport initially focused

on moving from one place to

another. But over time, my Teleport

has also talked about moving from

one world to another for example

to the world that is ideal for LGBT,

where love has no boundary or the

world where hatred is turned into

love,” the artist explains.

Because of his New Yorkbased

street arts, Gongkan got

an opportunity to stage his first

Teleport exhibition in New York

before staging the second at

Warehouse 30 in Bangkok. Both

events enjoyed success, paving way

for him to achieve international

recognition. His fame, for example,

has spread to Taiwan (Taipei and

Taichung) and China (Beijing and

Shanghai). His latest exhibition titled

“YESTERTODAYMORROW”, which

was held at River City Bangkok, is

also a success.

“YESTERTODAYMORROW

merged Yesterday with Today

and Tomorrow based on Teleport

concept. It addressed the different

dimensions of time in the world.

After birth, humans were fooled by

the past, what they are doing, and

what they hope for their future.

Basically, everyone has his past, his

present and his future in himself.

“This collection focused on the

need to get over the concept of time.

It nudged people to look back into

the past and check if they made

mistakes, review if they live in the

present, and look ahead into the

future,” Gongkan says.

It can be said that Gongkan’s

latest collection still addresses the

concept of teleport, his signature.

And as always, his work of arts is

intriguingly interesting and subtle.

与 贡 甘 作 品 打 开 穿 越 之 门

以 通 过 “ 黑 洞 ”, 异 地 穿 越 , 逃 离 压 抑 , 发 现 自 由 的 远 近 闻 名 之 《Teleport》

( 译 : 瞬 间 移 动 ) 墙 绘 创 作 , 让 充 满 独 特 性 的 当 代 艺 术 家 贡 甘 成 为 艺 术 界 圈 内 的 当 红 人 。

贡 甘 - 甘 达 蓬 · 梅 提 坤 的 艺 术 轨 迹 来 自 儿 时 的 绘 画 爱 好 , 他 选 择 学 习 泰 国 艺

术 大 学 传 播 艺 术 专 业 , 毕 业 后 , 从 事 广 告 行 业 3 年 , 便 离 开 , 前 往 纽 约 寻 找

艺 术 灵 感 。

“ 纽 约 是 充 满 活 力 及 乐 趣 之 城 , 使 我 有 更 多 的 时 间 发 现 自 己 , 更 多 的 去

推 动 自 己 , 与 在 泰 国 不 同 , 我 总 在 安 全 区 内 生 活 , 没 有 激 动 自 己 创 造 自 己 独

特 性 的 作 品 。”

虽 生 活 在 充 满 艺 术 力 量 之 城 , 但 这 也 给 他 带 来 漂 泊 异 乡 之 压 力 , 寂 寞 和

思 念 家 乡 , 推 动 他 创 造 《Teleport》 的 作 品 , 通 过 黑 洞 穿 越 到 充 满 自 由 和 希

望 的 世 界 。

“ 生 活 的 压 力 , 找 不 到 出 口 , 使 得 我 创 作 黑 洞 的 绘 画 , 便 将 此 作 品 提 交

到 当 地 艺 术 中 心 在 纽 约 进 行 墙 绘 创 作 。 最 初 的 《Teleport》 表 达 异 地 穿 越 ,

后 来 被 扩 展 意 义 成 境 界 穿 越 如 异 性 恋 境 界 或 一 个 将 恨 变 成 爱 的 世 界 。”

从 其 街 头 艺 术 作 品 , 让 贡 甘 有 机 会 在 纽 约 画 廊 首 办 个 展 , 之 后 于 曼 谷

Warehouse30 举 办 展 览 , 其 艺 术 展 览 非 常 成 功 并 享 有 国 际 声 誉 。 至 今 , 贡

甘 最 近 于 曼 谷 河 城 购 物 中 心 举 办 他 的 最 新 《YESTERTODAYMORROW》 作

品 展 览 。

“《YESTERTODAYMORROW》 展 示 了 过 去 、 现 在 和 未 来 , 我 们 活 在 一

个 具 有 许 多 时 间 维 度 的 世 界 , 过 去 的 回 忆 , 现 在 的 所 做 , 未 来 的 希 望 都 是 人

生 所 拥 有 的 基 本 , 其 作 品 表 达 了 时 空 穿 越 , 让 我 们 能 够 回 看 过 去 的 自 己 , 回

顾 自 己 是 否 有 过 错 , 我 们 是 否 真 正 生 活 在 当 下 或 者 我 们 的 未 来 会 怎 么 样 。”

总 之 , 像 他 以 前 的 作 品 一 样 , 其 最 新 作 品 仍 然 反 应 了 他 的 独 特 风 格 的 穿

越 主 题 。

Follow Gongkan’s latest works at

• FB : www.facebook.com/gongkanstudio

• IG : gongkan_

สุ่วนหน่งของผลงานศิลปะของ Gongkan

Some of Gongkan’s works of art

贡 甘 的 部 分 作 品 。

关 注 更 多 贡 甘 的 作 品

• FB : www.facebook.com/gongkanstudio

• IG : gongkan_

38 February 2020

39


TRAVEL

ะเลบััวแดง

ทแสนโรแมนติก ณ บึงหนองหาน อุดรธานี

เมื่่อพููดถึึงคำำว่่โรแมื่นติิก หลยคำนคำงจะนึกถึึงภพูของหดทรย

สยนำ ทิว่ไมื่้โอนเอนยมื่ติะว่ันลับขอบฟ้้ หร่อมื่่นหมื่อกบนขุนเขสูง

หกทว่่ยังมื่ีอีกหนึงสถึนทีทงภคำอีสนของไทยทีแสนโรแมื่นติิก

นันคำ่อ ‘ทะเลบัว่แดง’ ณ บึงหนองหน อำเภอกุมื่ภว่ปีี จังหว่ัดอุดรธนี

ซึ่ึงติ้อนรับผูู้้คำนให้ไปีเย่อนในช่่ว่งฤดูหนว่ของแติ่ละปีี

WORDS : CHATON CHOKPATTARA

40 February 2020

41


TRAVEL

บนซ้้าย : ดอกบัวแดงออกดอกบานเต็มท่่

Top left : Blossoming red water lilies spread out across

the lake’s waters.

左 上 方 : 盛 开 的 红 莲 花 。

ตังแต่เด่อนื่ธัันื่วาค์ม่ต่อเนื่่องถ่ึง

กุม่ภาพันื่ธั์อันื่เป็นื่เด่อนื่แห้่งค์วาม่รัก

นื่อกจากอากาศห้นื่าวเยั็นื่เห้ม่าะกับ

การพักผ่อนื่ทำ่องเทำียัวแลี้ว สีสันื่แลีะ

บรรยัากาศของทำะเลีบัวแดงทำีบึงห้นื่องห้านื่

ยัังอบอวลีไปด้วยัค์วาม่โรแม่นื่ติก

ด้วยัภาพของ ‘ดอกบัวสายั’ ห้ร่อบัวแดง

นื่ับห้ม่่นื่นื่ับแสนื่ดอกทำีพากันื่เบ่งบานื่

อยั่างสวยังาม่แลีะชวนื่ให้้ต่นื่ตาต่นื่ใจ

ห้นื่องห้านื่ เป็นื่บึงนื่ำาจ่ดขนื่าดให้ญ่่

ม่ีเนื่่อทำีประม่าณ 22,500 ไร่ ค์รอบค์ลีุม่

พ่นื่ทำีส่วนื่ให้ญ่่ในื่อำาเภอกุม่ภวาปี

กับบางส่วนื่ในื่อำาเภอประจักษ์์ศิลีปาค์ม่

แลีะอำาเภอก้่แก้ว รวม่ถ่ึงเป็นื่บึงนื่ำาจ่ด

ทำีม่ีค์วาม่อุดม่สม่บ้รณ์แลีะค์วาม่

ห้ลีากห้ลีายัทำางชีวภาพ ภายัในื่บึง

ประกอบไปด้วยัพ่ชนื่ำา พันื่ธัุ์นื่ก

พันื่ธัุ์ปลีา แลีะโดยัเฉพาะอยั่างยัิง

ดอกบัวสีชม่พ้แดงทำีบานื่สะพรัง

ดังราชินื่ีแห้่งม่วลีดอกไม่้ จนื่เป็นื่ทำีม่า

ของช่อ ทำะเลีบัวแดง

ในื่ฤด้ห้นื่าวเม่่อดอกบัวสายัห้ร่อ

บัวแดงพร้อม่ใจกันื่เบ่งบานื่เต็ม่พ่นื่ทำี

นื่ักทำ่องเทำียัวไม่่ว่าจะเป็นื่ค์้่รัก เพ่อนื่ฝู้ง

ห้ร่อกลีุ่ม่ค์รอบค์รัวจะนื่ิยัม่ม่าเทำียัวชม่

ด้วยัการลี่องเร่อ ทำีม่ีบริการให้้เทำียัวชม่

ทำังเร่อขนื่าดเลี็กแลีะขนื่าดให้ญ่่ โดยัเร่อ

ขนื่าดเลี็กเป็นื่เร่อห้างยัาวสำาห้รับนื่ัง

ไม่่เกินื่ 2 ค์นื่ ส่วนื่เร่อขนื่าดให้ญ่่

สำาห้รับนื่ังไม่่เกินื่ 6 ค์นื่ ซึ่ึงช่วงเวลีา

06.00-11.00 นื่. เห้ม่าะกับการช่นื่ชม่

ทำะเลีบัวแดงทำีสุด

บนขวา : เรืือปรืะมงลำำาน้อยออกหาปลำาท่่ามกลำางท่ะเลำบัวแดง

Top right : A fisherman navigates the Red Lotus Sea

on a small fishing boat.

右 上 方 : 红 莲 湖 中 的 小 渔 船 。

ลำ่าง : ดอกบัวแดงบานสะพรืังรืับแสงตะวันยามเช้้า

Bottom : Blooming red water lilies shine in the

morning sun’s rays.

下 方 : 红 莲 花 绽 放 迎 接 早 晨 的 阳 光 。

กลำาง : ฝููงนกนำาพากันบินออกหากินในท่ะเลำบัวแดง

Centre : A flock of waterfowls on the prowl in the Red

Lotus Sea.

中 间 : 水 鸟 在 红 莲 湖 中 觅 食 。

ลำ่าง : แสงส่ยามอรืุณรืุ่งสงบงามเหนือท่ะเลำบัวแดง

Bottom : Calm descends on the lake in the morning.

下 方 : 红 莲 湖 早 晨 的 宁 静 景 色 。

เนื่่องจากแดดไม่่แรงเกินื่ไปจนื่ทำำาให้้

กลีีบบัวหุ้บ แลีะยัังจะได้ทำัศนื่าภาพ

อันื่งดงาม่ของดวงตะวันื่เบิกฟ้้ากลีางทำะเลี

บัวแดง นื่กนื่ำานื่านื่าชนื่ิดทำีเริม่บินื่

ออกห้ากินื่แลี้วโผผินื่ม่าทำักทำายัใกลี้ๆ เร่อ

ตลีอดจนื่เร่อประม่งของชาวบ้านื่ทำีลีอยัลีำา

ม่าจับปลีาอีกด้วยั

ดังนื่ันื่ทำะเลีบัวแดงในื่ยัาม่เช้าห้ร่อ

ก่อนื่เทำียัง ณ บึงห้นื่องห้านื่ จึงเป็นื่

เสม่่อนื่แดนื่สวรรค์์ทำีแสนื่โรแม่นื่ติก

สำาห้รับผ้้ม่าเยั่อนื่จริงๆ

ไม่่เพียังค์วาม่โรแม่นื่ติกทำีเห้ม่าะกับ

การลี่องเร่อช่นื่ชม่แลีะถ่่ายัภาพเทำ่านื่ันื่

แต่ทำะเลีบัวแดงยัังเป็นื่แห้ลี่งทำ่องเทำียัว

สุดโปรดของผ้ช่นื่ชอบกิจกรรม่ด้นื่ก

โดยัในื่ช่วงฤด้ห้นื่าวจะม่ีนื่กอพยัพ

ม่าเสริม่ทำัพกับนื่กประจำาถ่ินื่ ทำำาให้้

สาม่ารถ่ลี่องเร่อช้าๆ ส่องด้นื่กได้

42 February 2020

43


TRAVEL

ด้วยักลี้องส่องทำางไกลีห้ร่อเลีนื่ส์

ถ่่ายัภาพแบบเทำเลีโฟ้โต้ ซึ่ึงจะเห้็นื่

ทำังนื่กนื่างแอ่นื่บ้านื่ นื่กกระยัาง

นื่กกระสา นื่กยัอดห้ญ่้า นื่กกานื่ำาเลี็ก

ฯลีฯ เริงร่าโผบินื่ไปม่า แลีะเป็ดแดง

ทำีบางฝู้งม่ีจำานื่วนื่นื่ับร้อยัตัว ยัาม่ลี่องเร่อ

บนื่ทำะเลีบัวแดงแลี้วส่องด้นื่กม่ากม่ายั

เห้ลี่านื่ี นื่ับเป็นื่ค์วาม่สุขแลีะค์วาม่

ผ่อนื่ค์ลีายัอยั่างยัิง

ก่อนื่ฤด้ห้นื่าวจะผ่านื่พ้นื่ พร้อม่ๆ

กับห้้วงเวลีาแห้่งค์วาม่รักได้ม่าเยั่อนื่

ค์งไม่่ม่ีสถ่านื่ทำีไห้นื่เห้ม่าะกับการ

เติม่เต็ม่ค์วาม่โรแม่นื่ติกได้เทำ่ากับ

ทำีนื่ี...ทำะเลีบัวแดงอีกแลี้ว

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : เดินื่ทำางปลีอดภัยัด้วยัสายัการบินื่ THAI Smile

จากกรุงเทำพฯ-อุดรธัานื่ี ม่ีเทำียัวบินื่ทำุกวันื่ วันื่ลีะ 5 เทำียัว ใช้เวลีา

เดินื่ทำาง 1 ชัวโม่ง 5 นื่าทำี สำารองทำีนื่ังได้ทำี www.thaismileair.com

เม่่อถ่ึงสนื่าม่บินื่แลี้วนื่ังรถ่ต่อไปยัังทำะเลีบัวแดง ทำีบ้านื่เดียัม่

ตำาบลีเชียังแห้ว อำาเภอกุม่ภวาปี โดยัใช้ทำางห้ลีวงห้ม่ายัเลีข 2

(อุดรธัานื่ี-กุม่ภวาปี) ถ่ึงกิโลีเม่ตรทำี 26 ให้้เลีียัวซึ่้ายัไปตาม่เส้นื่ทำาง

ห้้วยัสาม่พาด-อำาเภอประจักษ์์ศิลีปาค์ม่ อีกประม่าณ 13 กิโลีเม่ตร

More info : ทำทำทำ.สำานื่ักงานื่อุดรธัานื่ี โทำร. 042 221 455,

กลีุ่ม่เร่อทำ่องเทำียัวทำะเลีบัวแดงบ้านื่เดียัม่ โทำร. 089 395 0871

44 February 2020

45


TRAVEL

omantic RRed Lotus Sea in Udon Thani

WHEN THINKING ABOUT A ROMANTIC ATMOSPHERE, THE

PICTURES OF BEACH, FLOWING RIVER AND THE SEA OF MIST OVER

HIGH MOUNTAINS MAY POP UP IN THE MIND OF MANY. BUT IN THE

THAILAND’S NORTHEAST, THE ‘RED LOTUS SEA’ OF UDON THANI’S

BUENG NONG HAN PROVES SO ROMANTIC AND INVITING EVERY

WINTER.

Dozens, if not hundreds, of thousand

water lilies or the so-called ‘red lotuses’

breathtakingly bloom at Nong Han Lake

between December and February. Such

colourful landscape, when coupled with

cool weather, truly provides a romantic

setting for holidaymakers.

Nong Han Lake is big, spanning over

22,500 rai (8,900 acres) of land. It sits

in Kumphawapi, Prachaksinlapakhom,

and Ku Kaeo districts of Udon Thani.

This abundant freshwater lake is home

to various plants, fishes and birds. But

the most outstanding of all is the pink

and red water lily, which shines like the

‘queen’ here. People, as a result, call this

lake the ‘Red Lotus Sea’.

Tourists love visiting the lake during

wintertime because it is when water lilies

bloom across the lake. Friends, family

members and couples alike enjoy such

marvelous blossoms over water surface.

There are 2 types of boats for tourists to

ride around the lake. A small long-tailed

boat can accommodate no more than

2 tourists, while a larger boat type can

seat up to 6 tourists. The best time

for boat rides is from 06.00-11.00 am

because water lilies close in full sun. If

tourists come early, they can also enjoy

stunning sunrise amid the flower-filled

lake as water birds fly around.

Not only that Nong Han Lake is

romantic for couples who look for

beautiful scenery and wonderful

moments, but it is also a paradise for

bird watchers. Migratory birds come to

the lake every winter. So, it is possible

to see both local and foreign species.

Among them are barn swallows, herons,

storks, eastern stonechats and little

cormorants. In addition, hundreds of

lesser whistling ducks are also seen

floating in the lake. Watching such

creatures in the beautiful lake is very

delightful and relaxing to tourists.

So, in the month of love, you

definitely should come to the Red Lotus

Sea in Udon Thani to colour up your life

in a romantic way.

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : THAI Smile operates 5

Bangkok-Udon Thani flights each day.

The flight duration is 1 hour 5 minutes.

You can make reservations at www.

thaismileair.com. After landing at Udon

Thani Airport, drive to Ban Diam in

Tambon Chiang Wae, Kumphawapi

district by taking Highway 2 (Udon

Thani-Kumphawapi) and turning left at

kilometre marker 26 into the Huai Sam

Pad-Prachaksinlapakhom road. Drive

straight for about 13 kilometres to reach

the spot where you can board a boat.

More info : Tourism Authority of

Thailand’s Udon Thani Office,

Tel. 042 221 455, Ban Diam Tour Boats for

Red Lotus Sea Tel. 089 395 0871

46 February 2020

47


TRAVEL

乌 隆 府 之 浪 漫 侬 韩 红 莲 湖

藏 在 泰 国 伊 森 地 区 乌 隆 府 的 侬 韩 红 莲 湖 , 奇 观 壮 美 , 浪 漫 氤 氲 , 每 年

冬 天 , 盛 开 的 红 莲 热 情 地 迎 接 游 客 的 到 来 。

自 12 月 到 2 月 , 天 气 舒 适 凉 快 , 侬 韩 湖 弥 漫 着

成 千 上 万 争 奇 斗 艳 的 美 丽 红 莲 , 气 氛 浪 漫 ,

景 色 壮 丽 动 人 。

侬 韩 红 莲 湖 面 积 庞 大 , 覆 盖 公 帕 哇 丕 县

的 大 部 分 区 域 , 是 富 有 生 物 多 样 性 的 大 型 淡

水 湖 。 湖 内 拥 有 水 生 植 物 、 鸟 及 鱼 类 , 尤 其

是 绽 放 着 艳 丽 的 红 莲 。

冬 季 , 当 盛 开 红 莲 铺 满 湖 面 时 , 游 客 坐

在 船 上 , 穿 行 花 海 。 游 船 包 括 小 型 的 长 尾

船 和 大 型 游 船 , 而 由 于 每 天 06.00 至 11.00 之

间 , 阳 光 温 柔 , 天 朗 气 清 , 水 鸟 觅 食 , 飞 翔

亲 近 , 景 色 仿 佛 浪 漫 世 外 桃 源 般 , 是 赏 花 的

最 佳 时 间 。

此 外 , 红 莲 湖 亦 作 为 赏 鸟 胜 地 , 冬 季

时 , 候 鸟 迁 徙 与 当 地 鸟 类 相 逢 , 众 多 鸟 类 欢

悦 飞 翔 , 游 客 可 通 过 望 远 镜 在 慢 行 的 船 上 赏

鸟 , 放 松 心 情 , 惬 意 满 满 。

在 冬 季 流 逝 前 到 浪 漫 恋 爱 之 二 月 , 这 期

间 恐 怕 不 会 再 有 哪 个 地 方 比 红 莲 湖 更 适 合 增

加 浪 漫 之 情 分 的 了 。

旅 游 指 南

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 提 供 每 天 5 次 曼 谷 至 乌 隆 府 航 班 , 飞 行 1 小 时 5 分 , 预 定 机 票

www.thaismileair.com 从 乌 隆 机 场 到 公 帕 哇 丕 县 红 莲 湖 , 使 用 第 2 号 公 路 ( 乌 隆 - 公 帕 哇 丕 )

行 驶 至 第 26 里 程 牌 左 转 , 再 沿 着 怀 善 帕 - 帕 闸 是 拉 巴 孔 路 线 行 驶 约 13 公 里 到 达 。

详 情 : 泰 国 旅 游 局 乌 隆 办 事 处 电 话 042 221 455, 万 登 村 红 莲 湖 游 船 社 电 话 089 395 0871

บน : ท่ะเลำบัวแดงเบ่งบานงดงาม ช้วนให้โรืแมนติก

Top : The red blossoms turn the lake into a

romantic destination.

上 方 : 红 莲 湖 之 浪 漫 气 氛 。

ลำ่างซ้้าย : ช้าวบ้านลำ่องเรืือเก็บดอกบัวแดง

ในบึงหนองหาน

Bottom left : Locals pick lotus flowers in

Nong Han Lake.

左 下 方 : 村 民 在 侬 韩 红 莲 湖 游 船 摘 红 莲 花 。

48

February 2020

49


TRAVEL

เที่่ ยว

มหานครแห่งความรัก

ย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงอันรุ่งเรืองของเมียนมา ปัจจุบันเจริญรุดหน้า

ไปมากและกลายเป็นแหล่งท่่องเท่ียวห้ามพลาดของคนท่ัวโลก โดยยังคง

โดดเด่นด้วยพระมหาเจดีย์ชเวดากอง รวมถึึงวัดอีกหลายแห่ง

ซึ่ึงท่รงคุณค่าท่างประวัติศาสตร์ แต่ในยามเดียวกัน เมืองแห่งนีก็มีตึกราม

บ้านช่องสไตล์โคโลเนียลจากยุคอาณานิคมอังกฤษให้ชืนชมอย่างมากมาย

โดยมีแม่นาย่างกุ้งในบรรยากาศโรแมนติกเป็นฉากหลังอันงดงาม

สร้างความรักและประท่ับใจให้กับผู้คนคนแล้วคนเล่า...

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD PHOTOS : APISIT PRAVATMUANG

50 February 2020

51


TRAVEL

แม้ทริปย่างกุ้งปลายฤดูหนาวนี้จะเน้น

ท่องเที่ยวสัมผัสกับเสน่ห์ของอาคาร

สถานที่ย้อนยุค แต่ทุกครั้งที่มาเยือน

ทุกคนก็จะต้องเดินทางขึ้นไปกราบ

สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อน

โดยเฉพาะยามคำ่าคืนพระมหาเจดีย์

อันศัักดิ สิทธิ์ิ ยิ่งงามระยับอยู่ในแสงไฟ

มลังเมลือง

จากนั้นจึงลัดเลาะสู่เส้นทาง

ที่เรียงรายไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรม

สไตล์โคโลเนียลจำานวนมากตั้งแต่เช้า

จดบ่าย ซึ่งสะท้อนความงามของอดีต

อยู่ท่ามกลางความก้าวหน้าทันสมัย

ของย่างกุ้งในวันนี้ ตามนโยบาย

ย่างกุ้งโมเดล ที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้า

ย่างกุ้ง พ.ศั. 2563 ให้เต็มไปด้วย

ความศัิวิไลซ์ โดยเริ่มกันที่ศัาลาว่าการ

เมืองย่างกุ้ง หนึ่งในแลนด์มาร์กสำาคัญ

ตั้งอยู่ทางทิศัเหนือของสวนมหาบันดูลา

สวนสาธิ์ารณะใจกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของอนุสาวรีย์อิสรภาพ

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเมียนมา

และสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศั.2469 อาคารนี้

มองดูคล้ายป้อมปราการขนาดใหญ่

ที่มีหลังคาคล้ายปราสาทขนาดเล็ก

และยอดบนสุดมีปลายแหลมคล้ายฉัตร

ได้รับการปรับปรุงหลายครั้ง

โดยครั้งล่าสุดปรับโฉมเป็นอาคารสีขาว

งามสง่า ไม่ห่างออกไปนักเป็นอาคาร

ศัาลสูงกรุงย่างกุ้ง สไตล์โคโลเนียล

ทาสีเหลืองแดง ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐ

และมีหอนาฬิิกาขนาดใหญ่

เป็นจุดนำาสายตา สามารถมองเห็น

ได้จากสวนมหาบันดูลาเช่นกัน

นอกจากนั้นแวะไปยังสำานักงาน

เลขาธิ์ิการเก่าของเมียนมา หรืออาคาร

The Secretariat ซึ่งได้รับการปรับปรุง

ใกล้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดให้ชมความงาม

ของอาคารที่มีความคลาสสิก และ

เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศัาสตร์

สมัยอดีต โดยที่นี่เป็นสถานที่ที่นายพล

ออง ซาน วีรบุรุษของประเทศั

ถูกลอบสังหาร เมื่อ พ.ศั.2490

บน : พระมหาเจดีย์ชเวดากองอันงดงาม

Top : Splendid Shwedagon Pagoda

上 方 : 瑞 光 大 金 塔 。

ล่าง : อีกมุมหนึ่งของอาคารสานักงานเลขาธิการ

Bottom : A corner of the Secretariat Building

下 方 : 缅 甸 秘 书 处 。

บน : อาคารสำำานักงานเลขาธิิการเก่า ซึ่่งได้้รับการฟื้้นฟืู้ใหม่่อย่่างสำวย่งาม่

Top : The Secretariat Building is beautifully renovated.

上 方 : 缅 甸 秘 书 处 。

ล่างซึ่้าย่ : ศาลสำูงกรุงย่่างกุ้ง

Bottom left : High Court of Yangon Region

左 下 方 : 仰 光 前 高 等 法 庭 。

ล่างขวา : ศาลาว่าการเม่ืองย่่างกุ้ง

Bottom right : Yangon City Hall

右 下 方 : 仰 光 市 政 厅 。

52 February 2020

53


TRAVEL

การฟ้นฟูอาคารแห่งนี้ขึ้นใหม่

อย่างสวยงาม เท่ากับเป็นการปลุก

ความทรงจำาอันมีค่าของชาวเมียนมา

ให้กลับมาอีกครั้ง

จากย่านกลางเมืองเดินต่อไป

เล็กน้อยก็ขึ้นรถไฟไปเที่ยวรอบเมือง

ณ สถานีรถไฟย่างกุ้ง ได้ ซึ่งรถไฟ

จะวิ่งรอบเมืองเป็นวงกลม มีทั้งหมด

39 สถานี แต่ไม่จำาเป็นต้องเที่ยวครบ

ทุกสถานี แค่ 5-7 สถานี ก็เพียงพอ

ต่อการชมทิวทัศัน์ได้อย่างเพลิดเพลิน

ในราคาย่อมเยาแล้ว

ลงจากรถไฟแล้วนั่งสามล้อต่อไปยัง

ถนนสแตรนด์ อันเป็นที่ตั้งของโรงแรม

สแตรนด์ โรงแรมสุดหรูซึ่งมีชื่อเสียง

มายาวนาน ด้วยความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล แม้

ขนาดไม่ใหญ่นัก และมีห้องพักเพียง

31 ห้อง แต่ทว่าค่าห้องพักต่อคืนนั้น

สูงเกือบหมื่น เพราะให้บริการระดับ

พรีเมียม สมัยก่อนเป็นทั้งโรงแรมที่พัก

และที่สังสรรค์ของบรรดาชนชั้นสูง

เศัรษฐี และนักธิ์ุรกิจ จุดเด่นนอกจาก

ลักษณะสถาปัตยกรรมแล้ว ก็เห็นจะเป็น

บรรยากาศัของการตกแต่งอันแสน

โรแมนติก อย่างเช่น ที่คาเฟ่ เดอะ

สแตรนด์ ซึ่งให้บริการของว่างและนำ้าชา

ยามบ่าย เป็นคาเฟ่ที่นักท่องเที่ยว

นิยมมาจิบชากันอย่างหนาแน่น

ที่น่าสนใจกว่านั้น ในนวนิยายเรื่อง

สิ้นแสงฉาน หรือ Twilight over Burma

เขียนโดยอิงเง ซาร์เจนท์ หรือสุจันทรี

มหารานีแห่งสีป้อ ในรัฐฉาน มีการ

กล่าวถึงการเดินทางของเธิ์อกับเจ้าฟ้า

จาแสง-พระสวามี ว่าได้เดินทางมาทาง

แม่นำ้าย่างกุ้ง และผ่านโรงแรมสแตรนด์

ทั้งสองจึงแวะพักค้างคืนที่นี่ ทำาให้เรื่องนี้

กลายเป็นเรื่องเล่าที่ชวนให้คนอ่าน

อยากแวะมาตามรอยไปด้วย

สำาหรับฝั่ังตรงข้ามกับโรงแรม

สแตรนด์ คือแม่นำ้าย่างกุ้งที่มีท่าเรือ

สำาหรับล่องเรือข้ามไปยังอีกฝั่ัง

อยู่หลายท่า โดยท่าที่อยู่ตรงข้าม

กับโรงแรมสแตรนด์ ถือว่าใหญ่

ไม่น้อยหน้าท่าโบตะทาวน์ ที่บริเวณ

วัดโบตะทาวน์เลย เนื่องจากมีเรือเฟอร์รี่

บน-ล่างขวา : สำถานีรถไฟื้ย่่างกุ้ง ซึ่่งย่ังคงให้บริการรถไฟื้วิงรอบเม่ือง

Top-Bottom right : The circular train starts and ends at Yangon Central

Railway Station.

右 上 下 方 : 仰 光 中 央 车 站 。

ล่างซึ่้าย่ : อนุสำาวรีย่์อิสำรภาพ

Bottom left : Independence Monument

左 下 方 : 独 立 纪 念 碑 。

ลำาใหญ่บริการทั้งนักท่องเที่ยวและ

ชาวเมือง ได้ล่องชมวิวของแม่นำ้ายามเย็น

ท่ามกลางนกนางนวลนับพันๆ ตัว

บินถลาไปมาอย่างอิสระเสรี จนอดทำาให้

นึกถึงหนังสือเรื่อง โจนาทาน ลีฟวิงสตัน

ขึ้นมาไม่ได้ โดยเฉพาะห้วงยาม

พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แสงสีของขอบฟ้า

ตัดกับขอบนำ้าสวยงามเกินคำาบรรยาย

และจากเรือเฟอร์รี่ยังมองออกไปเห็น

เรือหางยาวหรือเรือลำาเล็กๆ ที่มี

ผู้โดยสารหลายลำา โยนตัวอยู่บนสายนำ้า

อย่างมหัศัจรรย์ ก็ยิ่งทำาให้แม่นำ้าย่างกุ้ง

อบอวลด้วยความโรแมนติก

ตกดึกเห็นจะไม่มีที่ไหนดื่มดำ่า

รำ่าเครื่องดื่มเย็นๆ ได้รื่นรมย์เท่าที่

Yangon Yangon Rooftop Bar

บนชั้นดาดฟ้าของตึกซากุระ ตึกที่เคย

สูงที่สุดในย่างกุ้งอีกแล้ว เพราะนอกจาก

มองออกไปสัมผัสความงามของเมือง

ย่างกุ้งทั้งเมืองได้แล้ว ยังเห็นพระมหา

เจดีย์ชเวดากองในระยะไกลโดดเด่น

เป็นประกายราวกับอัญมณี

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด

ย่างกุ้งก็ยังคงเป็นย่างกุ้ง มหานคร

ที่สวยงาม มีเสน่ห์ และตราตรึงผู้คน

ด้วยการผสานกันอย่างกลมกลืน

ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน โดยมีแม่นำ้า

ย่างกุ้งเป็นฉากสะท้อนบรรยากาศั

โรแมนติก และจุดประกายความรัก

ให้เกิดขึ้น เปรียบเสมือน ‘มหานคร

แห่งความรัก’ ที่ใครๆ มาเยือนก็ต้อง

ตกหลุมรักเสมอไป

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : เดินทางกับสายการบิน THAI Smile กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง

มีเที่ยวบินทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน สำารองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com

More info : FB : The Secretariat, FB : Yangon City Hall,

www.hotelthestrand.com, www.sakura-tower-yangon.com

บน : โรงแรม่สำแตรนด้์ที่ีม่ีชื่ือเสำีย่งย่าวนานม่าถ่งปััจจุบัน

Top : Strand Hotel has long enjoyed good reputation.

上 方 : 著 名 悠 久 的 斯 特 兰 德 酒 店 。

ล่าง : ล่องเรือชื่ม่แม่่นำาย่่างกุ้งย่าม่เย่็น

Bottom : An evening cruise down the Yangon River

下 方 : 下 午 乘 船 观 光 仰 光 河 。

54

February 2020

55


TRAVEL

Travel to

YA NGON

The City of Love

YANGON, MYANMAR’S FORMER CAPITAL, FASCINATES TRAVELLERS FROM ALL OVER THE WORLD AS ONE

OF SOUTHEAST ASIA’S MOST FAVOURITE DESTINATIONS. BESIDES NUMEROUS PAGODAS AND COLONIAL-

ERA ARCHITECTURE THAT CAME ALONG WHEN THE COUNTRY WAS UNDER BRITISH RULE, THE YANGON

RIVER PROVIDES A PERFECT BACKDROP FOR YOUR ROMANTIC HOLIDAY.

Yangon in late winter is a great time to

explore its colonial architecture though by far

the Shwedagon Pagoda is on every visitor’s

itinerary. It must be said that the pagoda

looks astoundingly beautiful especially

at night thanks to the impressive lighting

systems.

After the pagoda visit, it’s a great idea

to explore colonial architecture during the

first half of the day. These age-old colonialera

structures exist to remind visitors of

the beauty of the past that’s set amid a

modern city as it is now. The government’s

'Yangon model' aims to transform the city

into a civilised one. To explore the city’s

colonial buildings, start the tour at the

Yangon City Hall just north of Maha Bandula

Park. Located right in the heart of Yangon,

the park’s best-known attraction is the

Independence Monument. Designed by a

Myanmar architect and built in 1926, the city

hall looks like a massive fortress with a roof

that looks like that of a small castle with a

multi-tiered spire. Nearby is the Yangon High

Court Building that shines in yellow and red.

Built with bricks, the building attracts with its

large clock tower acting as a visual reference.

The Secretariat Building‒currently under

renovation and expected to open to visitors

later‒is packed with stories from yesteryear.

This is where Gen Aung San, considered

the all-time favourite hero of the Myanmar

people, was assassinated in 1947.

After the tour of these colonial gems,

visitors are recommended to explore the city

with a ride on the Yangon Circular Line train

that starts at the Yangon Central Railway

Station. The entire Circular Line spans

39 stations. But if you don’t have that much

time, you can always get off the train after

5-7 stations.

Then, continue the tour along Strand Road

บน : บรรย่ากาศโรแม่นติกของแม่่นำาย่่างกุ้ง

Top : Yangon River exudes romantic

ambience.

上 方 : 仰 光 河 之 浪 漫 气 氛 。

กลาง-ล่าง : Yangon Yangon Rooftop

Bar บนชื่ั้นด้าด้ฟื้้าของต่กซึ่ากุระ

Centre-Bottom : Yangon Yangon

Rooftop Bar sits atop Sakura Tower.

中 间 - 下 方 : 位 于 樱 花 大 厦 的 仰 光 仰 光 屋 顶 酒 吧 。

AD

Siam Steel

56 February 2020

57


TRAVEL

where the Strand Hotel is situated.

This famous luxury hotel impresses

with its magnificent colonial

architecture. Despite its compact size

with 31 guestrooms, a night here can

set you back nearly Bt10,000 with its

premium service. In the past, the hotel

doubled as a hangout for the wealthy

and businessmen. Try its wonderful

afternoon tea at The Strand Café in a

romantic atmosphere.

In 'Twilight over Burma', the

author Inge Sargent, or Mahadevi

Sao Nang Thu Sandi of the Shan

State Hsipaw, wrote that she and

her Burmese husband Sao Kya Seng

overnighted at the Strand on their way

to their destination along the Yangon

River. The novel’s inspired readers to

retrace the voyage.

Opposite the Strand is the Yangon

River that has piers for ferry rides

across the river. Just across the river

from the hotel is Botahtaung Pier for

access to Botahtaung Pagoda. It’s

a good idea to take a ferry ride and

take in the riverside views at sunset

while thousands of seagulls flapping

by freely. The Yangon River looks

romantic when small boats loaded

with passengers rock from side to side

in the waves.

At night, it’s best to spend time

chilling out at the Sakura Building’s

Yangon Yangon Rooftop Bar. The

view is stunning with the Shwedagon

Pagoda in the distance glowing like a

glittering jewel.

Through the passage of time,

Yangon has remained as it is: a

magnificent metropolis where the

past and the present exist side by side

with the romantic Yangon River in the

background to inspire love. Yangon is

like a great city of romance with which

visitors find it easy to fall in love.

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : THAI Smile flies to

Yangon from Bangkok twice daily.

For reservations, visit

www.thaismileair.com

More info : FB : The Secretariat,

FB : Yangon City Hall,

www.hotelthestrand.com,

www.sakura-tower-yangon.com

บน : มุ่ม่ระเบีย่งของ

อาคารสำำานักงาน

เลขาธิิการ

Top : A balcony

of the Secretariat

Building

上 方 : 秘 书 处 的 走 廊 。

กลาง : อาคารสำไตล์

โคโลเนีย่ลใจกลาง

เม่ืองย่่างกุ้ง

Centre : Colonialstyle

buildings in

the heart of Yangon

中 间 : 阳 光 市 中 心 的 殖 民

风 格 建 筑 。

ล่าง : บรรย่ากาศ

ภาย่ในโรงแรม่สำแตรนด้์

Bottom : The

atmosphere inside

Strand Hotel

下 方 : 斯 特 兰 德 酒 店 里

的 气 氛 。

Tai Wei Xiao is THAI Smile Airways’

ALL-CHINESE guide to Thailand.

Tai Wei Xiao informs and entertains our

passengers with recommendations on

where to eat, shop, play, relax, visit and

what to do during your holiday

in Thailand.

Tai Wei Xiao is available in print

and online. Please visit us at

www.taiweixiao.com.

House AD

We hope you enjoy a pleasant

flight and a blissful holiday.

You can save a

digital version of the

magazine for future

reading by scanning

this QR code.

2020 年 1 月 -3 月

From the management of

MPMI Group Co., Ltd.

email: editorial@taiweixiao.com

泰 国 佛 寺 之 旅

泰 国 春 节 风 俗

泰 式 甜 点 魅 力

Scan, download

& read online.

扫 描 下 载 , 在 线 阅 读 。

免 费 赠 阅

58

February 2020

59


TRAVEL

BACK IN YOUR FRONT

SEAT POCKET MONTHLY

观 光 爱 之 都 —— 仰 光

缅 甸 昔 日 之 都 城 仰 光 , 是 当 今 最 受 欢 迎 的 旅 游 胜 地 , 这 里 具 有 壮 观 瑞 光

大 金 塔 和 众 多 历 史 悠 久 寺 庙 , 还 有 仰 光 河 为 背 景 的 充 满 殖 民 风 格 的 建

筑 , 给 游 客 留 下 深 刻 的 印 象 。

此 次 冬 末 仰 光 之 旅 , 主 要 是 来 观 光 旧 建

筑 的 魅 力 , 而 每 次 来 到 仰 光 也 免 不 了 要

去 供 奉 瑞 光 大 金 塔 , 尤 其 是 晚 间 , 神 圣

佛 塔 金 光 闪 闪 , 光 彩 夺 目 。

根 据 仰 光 市 发 展 计 划 , 使 今 日 的 仰

光 发 展 迅 速 。 我 们 出 游 欣 赏 感 受 昔 日 殖

民 地 风 格 建 筑 之 魅 , 包 括 仰 光 地 标 建 筑

的 仰 光 市 政 厅 , 北 边 设 有 市 中 心 的 马 哈

班 杜 拉 公 园 , 其 公 园 设 有 由 缅 甸 建 筑 师

设 计 建 于 1926 年 的 白 色 独 立 纪 念 碑 ,

毗 邻 公 园 坐 落 着 以 砖 石 建 成 的 红 黄 色 仰

光 前 高 等 法 庭 , 还 有 瞩 目 的 大 型 钟 塔 。

随 后 , 我 们 前 往 充 满 宝 贵 历 史 的 经

典 风 建 筑 的 缅 甸 秘 书 处 , 在 1947 年 ,

这 里 是 昂 山 将 军 被 暗 杀 之 地 , 之 后 便 被

改 修 , 唤 醒 宝 贵 的 历 史 记 忆 。 从 市 中 心

不 远 处 , 我 们 到 仰 光 中 央 车 站 上 火 车 环

城 观 光 , 全 程 具 有 39 站 , 供 游 客 尽 情

享 受 风 景 。

下 火 车 , 我 们 继 续 前 往 著 名 悠 久 的

斯 特 兰 德 酒 店 , 该 酒 店 奢 华 雅 致 , 共 有

旅 游 指 南

31 间 客 房 , 提 供 顶 级 服 务 , 酒 店 装 饰 氤

氲 着 浪 漫 气 氛 , 如 非 常 受 欢 迎 的 斯 特 兰

德 咖 啡 馆 。 而 在 英 格 · 萨 金 特 撰 写 的 《

缅 甸 的 黄 昏 》 中 也 有 提 到 此 酒 店 , 吸 引

着 读 者 前 来 观 光 。

在 斯 特 兰 德 酒 店 对 面 坐 落 着 渡 过 仰

光 河 的 码 头 , 其 码 头 规 模 大 , 不 亚 于 位

于 波 德 通 寺 前 面 的 波 德 通 码 头 , 该 码 头

具 有 大 型 渡 船 服 务 , 让 游 客 可 在 上 千 海

鸥 自 由 的 飞 翔 的 气 氛 下 观 赏 河 景 , 让 我

们 瞬 间 想 到 《 海 鸥 乔 纳 森 》 里 的 夕 阳 风

景 的 浪 漫 画 面 。

晚 间 , 位 于 樱 花 大 厦 的 仰 光 仰 光 屋

顶 酒 吧 是 最 佳 享 受 凉 爽 饮 料 的 地 方 。 从

这 里 可 以 俯 瞰 整 个 仰 光 城 , 还 可 以 看 到

美 丽 的 瑞 光 大 金 塔 。

不 论 时 间 怎 么 流 逝 , 仰 光 还 依 旧 充

满 着 魅 力 , 将 昔 日 和 现 代 完 好 的 融 合 ,

拥 有 浪 漫 的 仰 光 河 气 息 , 仿 佛 是 “ 爱 之

都 ” 般 , 点 燃 爱 情 , 让 每 个 人 情 不 自 禁

的 爱 上 。

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 每 天 2 次 曼 谷 至 仰 光 航 班 。 预 定 机 票 www.thaismileair.com

详 情 :FB : The Secretariat, FB : Yangon City Hall, www.hotelthestrand.com,

www.sakura-tower-yangon.com

บน : ฝููงนกนางนวลโบย่บิน

เหนือแม่่นำาย่่างกุ้ง

Top : Seagulls are flying

above the Yangon River.

上 方 : 海 鸥 在 仰 光 河 飞 翔 。

กลาง : ที่ัศนีย่ภาพรอบๆ

สำวนสำาธิารณะม่หาบันดู้ลา

Centre : The landscape

around Maha Bandula

Park

中 间 : 马 哈 班 杜 拉 公 园 的 周 围

景 色 。

ล่าง : ขบวนรถไฟื้

วิงรอบเม่ืองที่ีสำถานีรถไฟื้

ย่่างกุ้ง

Bottom: This train is a

part of Yangon’s circular

railway.

下 方 : 仰 光 中 央 车 站 的 环 城

火 车 。

WE Smile is THAI Smile Airways’ inflight

magazine. It is available in all seats of

THAI Smile Airways and online at

www.WESmileMagazine.com

You can also

save a digital copy

by scanning the WE Smile

QR code below.

House AD

#WEFIEWESMILE

Have fun & join WefieWesmile.

Take photos with your friends &

post them on #wefiewesmile. Your

photos may be published in the next

issues of WE Smile magazine and

you stand a chance to win fabulous

prizes from THAI Smile Airways and

MPMI Group Co., Ltd.

Email: editorial@wesmilemagazine.com

Published by

MPMI Group Co., Ltd.

60 February 2020

61


REFLECTIONS

ส่่

สถานที่่ โรแมนติิก

องพิิกััดหวาน

Romantic Destinations in Focus

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

วาเลนไทน์มาเยือน ตอกเตือนให้เราคิดถึงการท่องเที่ยวไปบนเส้นทาง

ความรักและความโรแมนติก โดยเฉพาะเมืองไทยมีสถานที่พักกายพักใจ

วางตัวโดดเด่นท่ามกลางบรรยากาศแห่งสีสันอันสดใสและหวานละมุน

อยู่มากมาย ชวนให้หลงใหลและรู้สึกผ่อนคลายตลอดกาล ดังพิกัด

ของสถานที่แสนโรแมนติกในภาคต่างๆ ของเมืองไทย 5 แห่งนี้...

62 February 2020

63


REFLECTIONS

Opposite Page

ภูลมโล จังหวัดเลย สถานที่สวยงามโรแมนติก

ได้รับฉายาว่าเป็น หุบเขาสีชมพูแห่งซากุระ

เมืองไทย หรือดอกนางพญาเสือโคร่งนั่นเอง

โดยช่วงเวลานี้ดอกนางพญาเสือโคร่ง

จะพากันเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้เชยชม

อย่างเต็มอิ่ม

Phu Lom Lo, Loei Dubbed the Mountain

of Thai Cherry Blossoms, this place is

romantically beautiful. Pink wild Himalayan

cherry trees are now blooming here for

tourists’ delight.

Top-Centre-Bottom right

ดอยผาฮี้ จังหวัดเชียงราย ดอยสูงอันเป็นที่ตั้งของชุมชน

ชาวเขาเผ่าอาข่า ซึ่งนิยมปลูกชาและกาแฟ ทำาให้ที่นี่เป็นสถานที่

รื่นรมย์ เหมาะสำาหรับควงคู่กันมาชมทะเลหมอก พร้อมนั่งห้อยขา

จิบชา-กาแฟ

Doi Pha Hee, Chiang Rai This high mountain is home

to Akha communities, which are filled with tea/coffee

plantations. It is a truly perfect spot for couples to enjoy

the sea of clouds and a sip of coffee or tea.

64 February 2020

65


REFLECTIONS

เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ซึ่งสวยงามราวกับสวรรค์บนดิน

จนถูกเรียกขานว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย

โดดเด่นด้วยบรรยากาศของทะเลสาบกว้าง

ใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และภูเขาหินปูนซึ่ง

ตั้งตระหง่านสร้างความประทับใจไม่รู้เลือน

Rajjaprabha Dam, Surat Thani

Labelled as Thailand’s Guilin, this

paradise on Earth breathtakingly

features a big lake, lush forest and

grand limestone mountains. It is the

ultimate place for most memorable

trips.

ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น หนึ่งในอุทยานแห่งชาติขึ้นชื่อ

ของเมืองไทย งดงามด้วยธรรมชาติอันมหัศจรรย์ของ

เทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนและแปลกตาด้วยหน้าผา

สูงชัน แลดูคล้ายผ้าม่านผืนใหญ่ จึงเป็นที่มาของชื่อ

อันไพเราะนี้

Phu Pha Man, Khon Kaen Featuring a wonderful

limestone mountain complex, this naturallyendowed

national park boasts a rare appeal. Its

high steep mountain stands like big curtains. In

Thai, Pha Man means Cliff of Curtains.

66 February 2020

67


REFLECTIONS

เกาะห้อง จังหวัดกระบี่ เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา

หมู่เกาะห้อง มีจุดเด่นอยู่ที่น้ำาทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ชายหาด

ด้านหน้าเกาะโค้งเกือบเป็นครึ่งวงกลม และมีทะเลใน

อยู่บริเวณด้านหลังฝั่งตรงข้ามเกาะ ลักษณะคล้ายลากูนที่

สวยงามตราตรึงใจทุกผู้คน

Hong Island, Krabi Being the biggest of Hong

Islands, it is surrounded by turquoise seawater and

blessed with an almost crescent-shaped beach. A

sheltered sea zone behind the island looks like a

pristine lagoon and it captivates every visitor.

68 January February 2020

69


TRAVEL

เยืือน

นราธิิวาส

มนต์เสน่ห์แห่งแดนใต้

‘ไม่่ไปไม่่รู้้ ไม่่ดู้ไม่่เห็็น’ น่คืือนิยาม่ของนรู้าธิิวาส ซึ่่งห็ากใคืรู้ไม่่เคืย

ไปเยือนจะไม่่รู้้เลยว่า จังห็วัดูน่โดูดูเดู่นน่าเที่่ยวแคื่ไห็น เพรู้าะนอกจากจะเป็นห็น่งใน

จังห็วัดูใต้สุดูแดูนสยาม่ ม่่พรู้ม่แดูนต้ิดูกับม่าเลเซึ่่ยแลว นรู้าธิิวาสยังม่่ธิรู้รู้ม่ชาต้ิ

ที่่งดูงาม่และวัฒนธิรู้รู้ม่อันเป็นเอกลักษณ์์ ชวนให็ต้องม่นต้์เสน่ห็์อย่างยิง

WORDS & PHOTOS : CHATON CHOKPATTARA

70 February 2020

71


TRAVEL

ในเวลาเดีียวกัันดี้านวัฒนธรรมและวิถีีชีีวิต

ชีุมชีน นราธิวาสกั็มีมนต์เสน่ห์์ให์้สัมผััสอย่าง

เต็มอิม โดียเฉพาะที่ีวัดีชีลธาราสิงเห์ ห์รือ

วัดีพิที่ักัษ์์แผั่นดีินไที่ย เป็็นวัดีสำาคััญห์มุดีห์ลักั

ป็ักัเขตแดีนไที่ย-มาเลเซีีย มีจุุดีเดี่นอย่ที่ี

ลักัษ์ณะสถีาป็ัตยกัรรมแบบภาคัใต้ที่ีไดี้รับ

อิที่ธิพลจุากัตะวันตกั ภายในวัดีมีศาลาธรรม

เกั่าแกั่ลวดีลายงดีงาม พร้อมพิพิธภัณฑ์์

วัตถีุโบราณของที่้องถีิน รวมที่ังพระอุโบสถีเกั่า

สมัยรัชีกัาลที่ี 5 ที่ีอลังกัารดี้วยจุิตรกัรรม

ฝาผันังฝีมือชีันคัร่

จุากัมนต์เสน่ห์์วัดีไที่ย มาสัมผััสมนต์เสน่ห์์

ของมัสยิดีกัันบ้าง ที่ี นี มีมัสยิดี 300 ป็ี ที่ีเลืองลือ

อย่ที่ีอำาเภอบาเจุาะ จุัดีเป็็นสุดียอดีงานศิลป็์

แห์่งศรัที่ธา ซี่งพีน้องชีาวมุสลิมเรียกัขานกััน

ในนาม ‘มัสยิดีวาดีีลฮู่เซี็น’ ห์รือ ‘มัสยิดีตะโละ

มาเนาะ’ สร้างข่นเมือ พ.ศ. 2167 โดียอาคัาร

มัสยิดีโดีดีเดี่นดี้วยอาคัาร 2 ห์ลังติดีต่อกััน

กัารเดีินที่างไป็สัมผััสมนต์เสน่ห์์ของนราธิวาส

นันไม่ยากั โดียเฉพาะจุากักัรุงเที่พฯ บินตรงส่

นราธิวาสใชี้เวลาแคั่ชีัวโมงกัว่าๆ กั็ไดี้สดีชีืน

กัับกัลินอายที่ะเลแล้ว โดียในอำาเภอเมือง

มีห์าดีที่รายชีายที่ะเลให์้ที่่องเที่ียวห์ลายแห์่ง

ไม่ว่าจุะเป็็นห์าดีนราที่ัศน์ ชีายห์าดีที่ีสวยที่ีสุดี

ของจุังห์วัดี ที่อดีตัวยาวไกัลสุดีสายตา อีกัที่ัง

งามละมุนดี้วยเม็ดีที่รายละเอียดีและแนวสน

อันร่มรืน ห์รือห์าดีบ้านที่อน ชีายห์าดีสงบ

นำาที่ะเลสีฟ้้าใส มีห์ม่บ้านป็ระมงที่ีมีเรือกัอและ

จุอดีเรียงรายให์้ชีมอย่างใกัล้ชีิดี ตลอดีจุน

อ่าวมะนาวที่ีโคั้งยาวกัว่า 4 กัิโลเมตร สลับคััน

ดี้วยโขดีห์ินน้อยให์ญ่ โดียมีดี้านห์น่งติดีกัับ

พระตำาห์นักัที่ักัษ์ิณราชีนิเวศน์ ส่วนบริเวณริมห์าดี

มีสวนรุกัขชีาติและที่ิวสนให์้พักัผั่อนเอนกัาย

สำาห์รับคันที่ีรักัธรรมชีาติป็่าเขาลำาเนาไพร

เป็็นชีีวิตจุิตใจุ ออกันอกัเมืองไป็ที่ีนีกั็มีนำาตกั

ป็าโจุ นำาตกัให์ญ่กัลางพงไพรชีุ่มชีืนของอุที่ยาน

แห์่งชีาติบ่โดี-สุไห์งป็าดีี ที่ีเป็็นนำาตกัห์ลายชีัน

ชีันแรกัมีขนาดีให์ญ่และสวยที่ีสุดี เพราะเป็็น

ผัาห์ินลาดีชีันลงมากัว่า 60 เมตร นำาห์ลากัไห์ล

ให์้ลงเล่นไดี้ตลอดีป็ี

นอกัจุากันียังมีป็่าพรุสิรินธร, เขตรักัษ์า

พันธุ์สัตว์ป็่าฮูาลา-บาลา และสวนวาเลนไที่น์

พันธุ์ไม้ ให์้เที่ียวชีมอย่างเพลิดีเพลินดี้วย

เริมที่ีป็่าพรุสิรินธร ห์รือป็่าพรุโต๊ะแดีง

เป็็นผัืนป็่าอันอุดีมสมบ่รณ์ บนเนือที่ีกัว่า

120,000 ไร่ ที่ีมีเส้นที่างศ่กัษ์าธรรมชีาติป็่าพรุ

เป็็นสะพานไม้ยาว 1,200 เมตรให์้เดีินเข้าไป็ชีม

และห์อส่งดี่วิวเบืองล่างไดี้ ส่วนเขตรักัษ์า

พันธุ์สัตว์ป็่าฮูาลา-บาลา เป็็นผัืนป็่าที่ีสมบ่รณ์

มากัอีกัแห์่งห์น่ง มีลักัษ์ณะเป็็นป็่าดีิบชีืน

ซี่งถีือไดี้ว่ากัว้างและให์ญ่ที่ีสุดีในคัาบสมุที่รมลาย่

จุนไดี้ฉายา แอมะซีอนแห์่งเอเชีีย ที่ีสำาคััญเป็็น

ถีินอาศัยของนกัเงือกัห์ลากัห์ลายชีนิดี สำาห์รับ

สวนวาเลนไที่น์พันธุ์ไม้นัน เป็็นสวนเพาะพันธุ์

กัระบองเพชีร (แคัคัตัส) เพือส่งออกัและเที่ียวชีม

ให์ญ่ที่ี สุดีในภาคัใต้ มีกัระบองเพชีรห์น้าตาแป็ลกัๆ

ออกัดีอกัสีสันสวยงามนับร้อยชีนิดีให์้ชีม

และชี้อป็กัลับบ้าน

บน : หาดนราทััศน์

ทัอดตััวยาวอย่างสวยงาม

Top : Narathat Beach is long and

beautiful.

上 方 : 美 丽 的 那 拉 塔 海 滩 。

ล่่างขวา : ป่่าพรุสิรินธรหรือป่่าพรุโตั๊ะแดง

Bottom right : Sirindhorn Peat

Swamp Forest.

右 下 方 : 诗 琳 通 沼 泽 林 。

บนขวา : วัดชล่ธาราสิงเห ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาป่ัตัยกรรมอันมีเอกล่ักษณ์

Top right : Chon Thara Singhe Temple is known for its unique architecture.

右 上 方 : 具 有 独 特 建 筑 的 春 塔 拉 辛 合 寺 。

ล่่าง : มัสยิด 300 ป่ี สุดยอดงานศิล่ป่์แห่งศรัทัธา

Bottom : The 300 Years Mosque symbolises the art of faith.

下 方 :300 年 清 真 寺 , 信 仰 之 建 筑 作 品 。

72 February 2020

73


TRAVEL

สร้างแบบสถีาป็ัตยกัรรมไที่ยพืนเมืองผัสมศิลป็ะ

จุีนและมลาย่ ที่ีเดีิมใชี้ใบลานมุงห์ลังคัา ต่อมาใชี้

กัระเบืองดีินเผัา เห์นือห์ลังคัามีฐานมารองรับ

จุัวบนห์ลังคัาอย่ชีั นห์น่ง

มาถี่งนราธิวาสแล้ว กั็ต้องไม่พลาดีไป็สัมผััส

วัฒนธรรมและวิถีีชีีวิตชีุมชีนดี้วย อย่างเชี่นกัาร

เดีินเที่ียวตลาดีนำายะกััง ขนม 100 ป็ี ในอำาเภอเมือง

ตลาดีแห์่งนีเป็็นตลาดีเป็ิดีในวันศุกัร์และเสาร์

มีร้านรวงเรียงรายเต็มริมฝังแม่นำายะกััง พร้อมที่ีนัง

กัินดีืมแบบเป็ิดีโล่งรับลมเย็นๆ ยิงยามเย็นแดีดีร่ม

ลมตกั นักัที่่องเที่ียวยิงพากัันมาเดีินเที่ียวชีมและ

ซีือห์าของอร่อยนานาชีนิดีรับป็ระที่าน อาที่ิ

ขนมบาตาบ่โระ ขนมป็่ต่ฮูาลือบอ ห์รือขนมโบราณ

พืนบ้านอืนๆ ที่่ามกัลางบรรยากัาศเป็ียมดี้วย

รอยยิมของพ่อคั้าแม่ขายชีาวมุสลิม ส่วนใคัร

ชีืนชีอบงานศิลป็ห์ัตถีกัรรมเกั๋ๆ ที่ี นี กั็มีที่ังผัลิตภัณฑ์์

จุักัสานจุากัต้นกัระจุ่ดี ผั้าบาติกั และผั้ามัดีย้อม

ให์้ชีมเชี่นกััน

จุ่งเห์็นไดี้ว่า แม้เป็็นเมืองไม่ให์ญ่โตโอฬาร

ห์ากัที่ว่านราธิวาสกั็ตราตร่งนักัที่่องเที่ียวดี้วย

มนต์เสน่ห์์ที่ังห์ลายอย่างไม่ลืมเลือน

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : เดีินที่างสะดีวกัสบายดี้วยสายกัารบิน THAI Smile

จุากักัรุงเที่พฯ-นราธิวาส มีเที่ียวบินทีุ่กัวัน วันละ 1 เที่ียว

ใชี้เวลาเดีินที่างป็ระมาณ 1 ชีัวโมง 35 นาที่ี

สำารองที่ีนังไดี้ที่ี www.thaismileair.com

More info : ที่ที่ที่.สำานักังานนราธิวาส โที่ร. 073 542 345-6,

อุที่ยานแห์่งชีาติบ่โดี-สุไห์งป็าดีี โที่ร. 073 530 406,

ศ่นย์วิจุัยและศ่กัษ์าธรรมชีาติป็่าพรุสิรินธร โที่ร. 098 010 5736

บน-ล่่างขวา : บรรยากาศอันคึกคักของตัล่าดน้ายะกัง ขนม 100 ป่ี

Top-bottom right : Yakang Khanom 100 Years Floating Market

is always busy.

右 上 下 方 : 雅 港 水 上 市 场 的 热 闹 气 氛 。

ล่่างซ้าย: อ่าวมะนาว ชายหาดโค้งยาวสล่ับโขดหินอันแสนสบาย

Bottom left : Manao Bay‒a rocky crescent beach‒is ideal for relaxation.

左 下 方 : 玛 瑙 海 湾 的 安 逸 气 息 。

74 February 2020

75


TRAVEL

Explore the Enchanting

NARATHIWAT

in Deep South

‘YOU WILL NEVER KNOW WHAT IT IS LIKE UNLESS YOU COME AND

VISIT IT YOURSELF.’ THIS IS THE BEST DEFINITION FOR NARATHIWAT,

A HIDDEN GEM OF THAILAND. SHARING ITS BORDER WITH MALAYSIA,

NARATHIWAT IS A THAI SOUTHERNMOST PROVINCE THAT BOASTS

NOT JUST STUNNING NATURAL LANDSCAPE BUT ALSO DISTINCTIVE

CULTURE.

It takes just a little more than 1 hour to fly

direct from Bangkok to the seaside province

of Narathiwat. In its Mueang district,

Narathat Beach presents a long stretch of

soft sandy beach with a long row of pine

trees, while Ban Ton Beach offers clear blue

sea and a close view of colourful Kolae

boats. Manao Bay is curvy with intermittent

rocks. But by its side are the Thaksin

Ratchaniwet Palace and a botanical park.

For nature lovers, Narathiwat also

features high-cliff Pajo Waterfall located

inside the Budo-Sungai Padi National Park.

The first level is really big, with the descent

of over 60 metres. Tourists can splash into

the water here year-round.

Sirindhorn Peat Swamp Forest, also

known as ‘Pa Phru To Daeng’, meanwhile

features a 1.2-km-long wood bridge for

visitors to walk over amid abundant

wilderness as well as a tower to enjoy a

bird’s eye view. Dubbed Asia’s Amazon,

Hala-Bala Wildlife Sanctuary is also a key

attraction in Narathiwat. But for cactus

fans, the Valentine Panmai Nursery proves

a fascinating highlight because it is the

South’s biggest cactus farm and export hub.

Here, visitors can find hundreds of cactus

species–including the rare ones. Many of

these species have beautiful flowers. If

interested, visitors can also buy some as

souvenirs.

Narathiwat, moreover, is culturally

fascinating. Its cultural attractions include

Chon Thara Singhe Temple or ‘Wat Phitak

Pan Din Thai’ whereby the Thai-Malaysian

border sign is erected. Temple buildings

are in the southern Thai style with a touch

of Western influence. Its Dhamma Pavilion

is antique and magnificent, while its

ordination hall built in the reign of King

Rama V features stunningly elaborate

murals.

Located in Bacho district, the 300 Years

Mosque (Wadi Al Hussein Mosque) is an

architectural legend of faith. Featuring 2

connected buildings, it combines Chinese

and Malay arts with a unique style.

Tourists to Narathiwat definitely

should explore local ways of life by strolling

through Yakang Khanom 100 Years Floating

Market. Open on Fridays and Saturdays,

it presents stalls along the Yakang River.

Tourists can have fun eating various kinds

of delicious desserts at the market amid a

friendly atmosphere. There are also plenty

of local products such as batik items for

them to explore.

Small as it is in size, Narathiwat is

hugely appealing as a tourist destination.

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : THAI Smile has a daily

direct flight from Bangkok to Narathiwat,

which takes just 1 hour 35 minutes.

For reservations, visit

www.thaismileair.com.

More info : Tourism Authority of Thailand’s

Narathiwat Office Tel. 073 542 345-6, Budo-

Sungai Padi National Park Tel. 073 530 406,

Sirindhorn Peat Swamp Forest Research

Centre Tel. 098 010 5736.

บน : ป่่าฮาล่า-บาล่า ผืืนป่่าอันอุดมสมบูรณ์

ของเมืองไทัย

Top : The Hala-Bala Wildlife Sanctuary hosts

one of Thailand’s richest forests.

上 方 : 泰 国 自 然 资 源 丰 富 之 哈 拉 巴 拉 森 林 。

ล่่างขวา : นาตักป่าโจ นาตักใหญ่่กล่างพงไพร

Bottom right : Pajo is a large waterfall

tucked away in a dense forest.

右 下 方 : 位 于 森 林 中 的 巴 州 瀑 布 。

AD

76 February 2020

77


TRAVEL

那 拉 提 瓦 府 , 南 部 之 魅 力

小 众 美 丽 旅 游 胜 地 , 不 出 去 看 看 , 怎 能 知 晓 它 的 美 。 那 拉 提 瓦 府 是 与 马

来 西 亚 交 界 的 泰 国 最 南 方 城 市 , 这 里 拥 有 壮 丽 大 自 然 景 观 和 独 特 文 化 ,

充 满 迷 人 之 魅 力 。

AD

旅 游 交 通 便 利 , 从 曼 谷 仅 一 个 多 小 时 直 飞 就

可 到 那 拉 提 瓦 府 享 受 海 洋 气 息 , 著 名 海 滩 包

括 被 誉 为 那 拉 提 瓦 府 最 美 的 那 拉 塔 海 滩 、 充

满 宁 静 蓝 海 气 息 和 渔 船 的 万 通 海 滩 , 以 及 毗

邻 塔 欣 拉 查 尼 威 宫 殿 和 拥 有 宜 人 植 物 园 的 4 公

里 长 之 玛 瑙 海 湾 。

对 于 大 自 然 爱 好 者 , 那 拉 提 瓦 府 亦 充 满

着 大 自 然 旅 游 胜 地 包 括 置 在 郁 郁 葱 葱 之 布 多 -

苏 盖 巴 蒂 国 家 公 园 的 巴 州 瀑 布 ; 面 积 宏 大 ,

自 然 资 源 丰 富 , 并 设 有 1,200 米 长 观 光 木 栈 道

和 森 林 瞭 望 塔 的 诗 琳 通 沼 泽 林 ; 被 誉 为 马 来

半 岛 最 大 热 带 雨 林 , 享 有 亚 洲 亚 马 孙 之 誉 的

哈 拉 巴 拉 野 生 动 物 保 护 区 ; 泰 国 南 部 最 大 仙

人 掌 繁 育 园 的 情 人 植 物 园 。

此 外 , 那 拉 提 瓦 府 的 文 化 和 当 地 社 区 生

活 也 十 分 有 魅 力 , 尤 其 是 春 塔 拉 辛 合 寺 , 是

泰 国 与 马 来 西 亚 交 界 的 重 要 寺 院 , 寺 院 受 到

西 方 文 化 和 泰 国 南 方 艺 术 的 影 响 而 建 , 寺 区

内 设 有 当 地 古 董 博 物 馆 , 拉 玛 五 世 时 代 古 佛

厅 等 精 美 绝 伦 建 筑 。

而 位 于 巴 卓 县 的 著 名 300 年 名 为 “ 哇 蒂 和

申 ” 清 真 寺 也 被 誉 为 信 仰 之 卓 越 建 筑 作 品 , 其

两 座 建 筑 相 连 的 清 真 寺 建 于 1624 年 , 以 当 地

泰 中 马 来 相 融 风 格 建 成 。

到 那 拉 提 瓦 府 也 不 妨 来 到 雅 港 水 上 市 场

体 验 当 地 人 的 生 活 与 文 化 , 该 市 场 位 于 那 拉

提 瓦 直 辖 县 , 周 五 和 周 六 开 放 , 雅 港 河 两 边

弥 漫 着 商 铺 , 欢 呼 游 客 来 游 逛 , 休 闲 坐 下 享

受 凉 风 , 逛 吃 各 种 当 地 美 食 , 购 买 编 织 品 和

蜡 染 布 等 各 种 手 工 艺 品 。

那 拉 提 瓦 府 虽 小 , 可 这 里 则 充 满 着 吸 引

魅 力 , 给 游 客 留 下 难 以 忘 怀 之 印 象 。

旅 游 指 南

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 每 天 一 次 曼 谷 至 那 拉 提 瓦 航 班 , 飞 行 约 1 小 时 35 分 。 预 定 机 票

www.thaismileair.com

详 情 : 泰 国 旅 游 局 那 拉 提 瓦 办 事 处 电 话 073 542 345-6, 布 多 - 苏 盖 巴 蒂 国 家 公 园 电 话

073 530 406, 诗 琳 通 森 林 自 然 研 究 中 心 电 话 098 010 5736

บน : หญ่ิงสาวกับเรือกอแล่ะ สัญ่ล่ักษณ์แดนใตั้

ณ หาดบ้านทัอน

Top : A woman poses beside a Kolae boat

at Ban Ton Beach.

上 方 : 南 方 之 象 征 , 万 通 海 滩 的 渔 船 与 女 人 。

ล่่างซ้าย : สวนวาเล่นไทัน์พันธุ์ไม้

สวนเพาะพันธุ์กระบองเพชรขนาดใหญ่่

Bottom left : The Valentine Panmai Nursery

commercially propagates cactuses.

左 下 方 : 情 人 植 物 园 和 大 型 仙 人 掌 繁 育 园 。

78

February 2020

79


WEFIE

#WEfieWESmile

Check out this month's WEfie

ขอเชิิญ่จัับกลุ่มกับ

เพ่อนุร่่วมทาง

ถ้้ามาเดี่่ยวลองมองหา

มิตร่ภาพข้างๆ จัากนุันุ

โพส ยิม กดี่ชิัตเตอร่์

และแชิร่์รู่ปไดี่้เลย!

Whether travelling solo or

in groups, pair up with your

pal or find new friends,

strike a pose, say cheese,

click and share!

与 朋 友 结 伴 或 寻 找 新 朋 友 ,

摆 个 姿 势 , 微 微 一 笑 , 拍 照

并 分 享 !

WIN gift vouchers

From Nara Thai Cuisine!

ร่่วมสนุุกพร่้อมร่ับร่างวัลใหญ่่

Join the fun and win

fabulous prizes

Divana Scentuara Spa

参 加 活 动 , 获 得 精 彩 奖 品 。

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Divana Scentuara Spa

Aircraft Model

Divana Scentuara Spa

แชร์์ร์ูปที่่ดี่ที่่สุุดีของคุุณในอินสุตาแกร์ม

พร์้อมใสุ่แฮชแที่็ก #WEfieWESmile

เพ่อร์ับ 1 ใน 7 ของร์างวััลใหญ่่

ฉบับเดี่อนม่นาคุม ซึ่่งเป็นของขวััญ่

จากไที่ยสุมายล์ 2 ร์างวััล และบัตร์กำานัล

จาก Nara Thai Cuisine 5 ร์างวััล

Share your best shot on Instagram

at #WEfieWESmile for a chance to

be one of 7 recipients of gifts from

March edition. There will be 2 gifts

from THAI Smile and 5 vouchers

from Nara Thai Cuisine.

Divana Scentuara Spa

在 照 片 墙 上 标 签 #WefieWESmile

分 享 您 最 佳 的 照 片 , 获 得 3 月 份 7

件 奖 品 中 的 1 件 , 奖 品 包 括 2 件 泰 国

微 笑 航 空 礼 品 和 5 张 那 拉 泰 式 餐 厅

代 金 券 。

ปร์ะกาศร์ายช่อผู้โชคุดี่ในนิตยสุาร์วั่สุมายล์ ฉบับเดี่อนม่นาคุม,

www.WESmileMagazine.com, FB : Wesmilemag และ

IG : wesmilemagazine

ติดีต่อร์ับร์างวััลไดี้ที่่บร์ิษัที่ เอ็มพ่เอ็มไอ กร์ุ๊ป จำากัดี

โที่ร์. 0 2744 4975 หร์่อ 081 315 9814 ภายในวัันที่่ 30

เมษายน 2563 เที่่านั้น

ที่ั้งน่้ บร์ิษัที่ เอ็มพ่เอ็มไอ กร์ุ๊ป จำากัดี จะเป็นผู้ตัดีสุินผู้ที่่ไดี้ร์ับ

ร์างวััล และผลของร์างวััลถ่อเป็นที่่สุิ้นสุุดี

ข้อกำาหนดีและเง่อนไขของ WEfieWESmile ดีำาเนินการ์โดีย

บร์ิษัที่ เอ็มพ่เอ็มไอ กร์ุ๊ป จำากัดี

สุำาหร์ับฉบับเดี่อนกุมภาพันธ์น่้ ผู้ไดี้ร์ับร์างวััลผ้าพันคุอ

ไที่ยสุมายล์ ไดี้แก่ jellyfishploy และผู้ไดี้ร์ับร์างวััลโมเดีล

เคุร์่องบินไที่ยสุมายล์ ไดี้แก่ nina_noi1964 สุ่วันผู้ไดี้ร์ับร์างวััล

บัตร์กำานัลจาก Divana Scentuara Spa ไดี้แก่ ai_sah_h,

applesiraklao, emausharm, fangystory และ km.sp69

Scarf

Winners will be announced in the March issue and on

www.WESmileMagazine.com, FB : Wesmilemag and

IG : wesmilemagazine. Winners can collect prizes until

30 April 2020 only. Please call MPMI Group Co., Ltd.

at 0 2744 4975 or 081 315 9814

to collect your prizes.

Winners will be selected by MPMI Group Co., Ltd.

and the result is final. All terms and conditions related

to WEfieWESmile is at the discretion of MPMI Group

Co., Ltd.

This month's winner of a THAI Smile scarf is

jellyfishploy and winner of a THAI Smile aircraft model

is nina_noi1964. Winners of Divana Scentuara Spa

treatments, one per each winner, are ai_sah_h,

applesiraklao, emausharm, fangystory and km.sp69.

Divana Scentuara Spa

获 奖 者 名 单 将 于 3 月 份 《WE Smile》

和 www.WESmileMagazine.com 宣

布 。

请 于 2020 年 4 月 30 日 内 联 系

MPMI 集 团 公 司 电 话 0 2744 4975 或

081 315 9824 领 取 奖 品 。

获 奖 者 由 MPMI 集 团 公 司 决 定 ,

最 终 结 果 以 公 司 决 定 为 准 。 所 有

WEfieWESmile 的 条 款 和 条 件 均 由

MPMI Group Co.,Ltd. 自 行 决 定 。

本 期 2 月 份 泰 国 微 笑 航 空 围

巾 的 获 奖 者 为 jellyfishploy, 泰 国

微 笑 航 空 小 飞 机 模 型 的 获 奖 者 为

nina_noi1964 , 迪 瓦 娜 按 摩 和 水

疗 中 心 水 疗 护 理 券 的 获 奖 者 为

ai_sah_h、 applesiraklao,

emausharm、fangystory、

km.sp69。

80 February 2020

81


ที่นั่ง


FOOD

หวานติิดใจไปกัับรอยยิมด้วยเมนูสุุดพิิเศษ

ฉลองวาเลนไทน์จากัสุายกัารบินไทยสุมายล์

SPECIAL SWEETS MENU TO MAKE YOU SMILE

THAI SMILE CELEBRATES VALENTINE’S DAY

สายการบิินไทยสมายล์์ ชวนผู้้โดยสารมาล์ิมรสความอร่อยฉล์องเทศกาล์

วาเล์นไทน์กับิเมน้ขนมหวาน จากราน ดีน แอนด์ เดล์้กา (Dean & Deluca)

ซึ่่งสรางสรรค์มามอบิใหอย่างสุดพิิเศษ ไดแก่ Nutty Chocolate Gateau,

Red Velvet Strawberry Bundt, Dark Chocolate Ganache Cake แล์ะ

Lychee Rice Milk Cream Pudding โดยจะใหบิริการกับิผู้้โดยสาร

ในวันที 14 กุมภาพิันธ์์ 2563 ทังเทียวบิินภายในประเทศแล์ะระหว่างประเทศ

ยกเวน WE011, WE051, WE177, WE419/420, WE425, WE609

หรือจนกว่าสินคาจะหมด

THAI Smile Airways would like to invite you to taste its

Valentine’s Day celebrations through its special sweets

menu. Created by Dean & Deluca, it features Nutty

Chocolate Gateau, Red Velvet Strawberry Bundt, Dark

Chocolate Ganache Cake and Lychee Rice Milk Cream

Pudding. These sweets will be served to passengers on all

domestic and international flights on 14 February 2020

except WE011, WE051, WE177, WE419/420, WE425,

WE609 or till stock lasts.

86 February 2020

PB


NEWS

ไทยสมายล์์ต้้อนรับเท่ยวบินปฐมฤกษ์์

เชี่ยงิใหม่-เกาสงิ

สายการบิินไทยสมายล์์เดิินหน้าขยายเส้นทางบิินระหว่่างประเทศอย่างต่่อเน่อง ล์่าสุดิ

เปิดิเส้นทางใหม่ เชีียงใหม่-เกาสง (CNX-KHH) ต่อกยำาสายการบิินฟููล์เซอร์ว่ิสชี้นนำา

ในภููมิภูาค ดิ้ว่ยมาต่รฐานการบิินแล์ะบิริการยอดิเยียมระดิ้บิโล์ก โดิยมีคุณชีาริต่า

ล์ีล์ายุทธ ประธานเจ้้าหน้าที บิริหาร สายการบิินไทยสมายล์์ ร่ว่มต่้อนร้บิคณะเดิินทาง

ในเที ยว่บิินปฐมฤกษ์์จ้ากเชีียงใหม่-เกาสง โดิยไดิ้ร้บิเกียรต่ิจ้ากนายว่ิชีญ์์ กิจ้จ้าทร

ผูู้้จ้้ดิการท้ว่ไปประจ้ำาไต่้หว่้น (ที 4 จ้ากขว่า) เแล์ะนายครรชีิต่ เหรียญ์ทอง

ผูู้้อำานว่ยการฝ่่ายขาย-จ้ีน บิริษ์้ท การบิินไทย จ้ำาก้ดิ (มหาชีน) (ที 4 จ้ากซ้าย)

ร่ว่มแสดิงคว่ามยินดิีเปิดิเทียว่บิินปฐมฤกษ์์ ณ ท่าอากาศยานนานาชีาต่ิเกาสง

สาธารณร้ฐไต่้หว่้น

THAI SMILE WELCOMES ITS FIRST DIRECT FLIGHT BETWEEN CHIANG MAI AND KAOHSIUNG

THAI Smile is in a push to open new international routes

including the newly launched direct flight between Chiang Mai

and Kaohsiung (CNX-KHH), in a bid to bolster its positioning

as the region’s leading full service airline. The airline maintains

world-class flight and service standards. Mrs Charita Leelayudth,

Chief Executive Officer of THAI Smile, was on hand to welcome

a group of travellers from the inaugural Chiang Mai-Kaohsiung

พัฟแอนด์์พายเปิด์สาขาใหม่

สาขาองิค์การต้ล์าด์เพ่อเกษ์ต้รกร (อ.ต้.ก.)

คุณว่รางคณา ล์่อโรจ้น์ว่งศ์ กรรมการผูู้้จ้้ดิการฝ่่ายคร้ว่การบิิน

บิริษ์้ท การบิินไทย จ้ำาก้ดิ (มหาชีน) แล์ะนางพรทิพย์

สมเกียรต่ิว่ีระ ผูู้้อำานว่ยการฝ่่ายกิจ้การภููมิภูาค ร้กษ์าการ

ในต่ำาแหน่งรองผูู้้อำานว่ยการองค์การต่ล์าดิเพ่อเกษ์ต่รกร

(อ.ต่.ก.) ร่ว่มเป็นประธานในพิธีเปิดิร้านพ้ฟูแอนดิ์พาย

สาขาต่ล์าดิ อ.ต่.ก. ท้งนี พ้ฟูแอนดิ์พายสาขาดิ้งกล์่าว่

เป็นสาขาที 24 โดิยเปิดิให้บิริการทุกว่้น ต่้งแต่่เว่ล์า

07.00-18.00 น.

PUFF & PIE BAKERY OPENS NEW BRANCH AT MOF

Mrs Varangkana Luerojvong, Thai Airways Managing

Director, Catering Department and Mrs Porntip

Somkiatweera, Regional Affairs Director and Acting

Deputy Director, Marketing Organisations for Farmers

(MOF), presided over the grand opening of the new

branch of Puff & Pie Bakery at the MOF. This 24th

branch of Puff & Pie Bakery opens daily

from 07.00 am-06.00 pm.

flight. She was joined by Mr Wit Kitchathorn, General Manager

Taiwan (4th right), and Mr Kunjit Reanthong, Director, Greater,

China Department at Thai Airways International Public Company

Limited (4th left), to offer congratulations on the arrival of the

airline’s inaugural flight at Taiwan’s Kaohsiung International

Airport.

ไทยสมายล์์มอบเงิินสนับสนุนอุปกรณ์์ทางิการแพทย์

ภายใต้้โครงิการ WE for WE

คุณชีาริต่า ล์ีล์ายุทธ (กล์าง) ประธานเจ้้าหน้าที บิริหาร สายการบิินไทยสมายล์์ มอบิเงิน

สน้บิสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์จ้ำานว่น 150,000 บิาท จ้ากโครงการ WE for WE

แก่ ผู้ศ.(พิเศษ์) นพ. สุรินทร์ อ้ศว่ว่ิทูรทิพย์ (ที 3 จ้ากขว่า) ผูู้้ชี่ว่ยผูู้้อำานว่ยการดิ้าน

ภูาพล์้กษ์ณ์องค์กร โรงพยาบิาล์จุ้ฬาล์งกรณ์ สภูากาชีาดิไทย โดิยมี ก้ปต่้นอภูิธ้ชี

ล์ิมปิสว่้สดิิ (ที 2 จ้ากขว่า) ประธานเจ้้าหน้าทีสายปฏิิบิ้ต่ิการ สายการบิินไทยสมายล์์

ต่้ว่แทนน้กบิิน แล์ะพน้กงานไทยสมายล์์ ร่ว่มเป็นส้กขีพยาน ท้งนี โครงการ WE for

WE ดิำาเนินงานโดิยฝ่่ายบิริหารน้กบิินแล์ะมาต่รฐานการบิิน มีจุ้ดิประสงค์เพ่อชี่ว่ยเหล์่อ

บิุคล์ากรไทยสมายล์์ พร้อมรว่บิรว่มยอดิบิริจ้าคแก่พน้กงานทีต่้องการคว่ามชี่ว่ยเหล์่อ

แล์ะย้งส่งต่่อสู่สาธารณะต่่อไป ณ โรงพยาบิาล์จุ้ฬาล์งกรณ์ สภูากาชีาดิไทย

THAI SMILE’S WE for WE PROJECT DONATES FUNDS FOR BUYING

MEDICAL ACCOUTREMENTS

Mrs Charita Leelayudth (centre), Chief Executive Officer of THAI Smile, donated

Bt150,000, raised by the airline’s WE for WE project given to Asst Prof Surin

Assawawitoontip, MD (3rd right), Assistant Director of the Corporate Image,

King Chulalongkorn Memorial Hospital of the Thai Red Cross Society. At the

ceremony, Capt Apitat Limpisvasti (2nd right), COO of THAI Smile, representing

THAI Smile’s pilots and staff members themselves, was on hand to witness

the event unfolding. The WE for WE project is under the care of THAI Smile

Airways, THAI Smile Pilot Management & Flight Standard Department. The

goal is to help personnel of THAI Smile. On this occasion representatives of

THAI Smile gave a part of the donated money to the airline’s staff currently in

need and King Chulalongkorn Memorial Hospital.

88 February 2020

PB


TALK

BEHIND THE SCENE

เสียงจากผู้โดยสาร!

วีีสมายล์์พููดคุุยกัับผูู้โดยสารของสายกัารบินไทยสมายล์์

ถึึงคุวีามประทับใจในกัารใช้บริกัาร

OUR VALUABLE PASSENGERS

SHARE MEMORABLE

EXPERIENCES ON THAI SMILE’S

HOSPITALITY AND SERVICE.

แนะนำตััวให้้ผู้้ ้อ่่นวีสมยล์์ได้้รู้้ ้จััก

สักนิด้ค่่ะ

ผม พ.ต.อ. เอกลัักษณ์์ ดีีรุ่่งโรุ่จน์์ ปััจจ่บััน์

ปัรุ่ะกอบัอาชีีพเปั็น์น์ายแพทย์ ตำาแหน์ง

น์ายแพทย์ (สบั 5) กลั่มงาน์ศููน์ย์สงกลัับั

แลัะรุ่ถพยาบัาลั โรุ่งพยาบัาลัตำารุ่วจ

ซึ่่งเม่อชีวง 2-3 ปัีทีผาน์มา กอน์ย้ายกลัับั

มาปัรุ่ะจำาการุ่ทีกรุ่่งเทพฯ ผมเคยทำางาน์

อยูทียะลัา แลัะต้องบัิน์ไปัหาดีใหญ่ท่กเดี่อน์

บัางเดี่อน์ก็หลัายรุ่อบั ทำาให้ไดี้ใชี้บัรุ่ิการุ่

สายการุ่บัิน์ไทยสมายลั์อยูเปั็น์ปัรุ่ะจำา

สิงแรู้กที่ีนึกถึึง เม่อ่พู้ด้ถึึงสยกรู้บิิน

ไที่ยสมยล์์

การุ่บัรุ่ิการุ่ทีดีี ทีน์ังบัน์เครุ่่องบัิน์

ทีกว้างขวาง แลัะการุ่เชี็กอิน์ทีสะดีวกสบัาย

โดียเฉพาะที น์ังชีัน์พิเศูษ ผมวาโดีดีเดีน์

กวาใครุ่ ปักติผมจะน์ังชีัน์ Smile PLUS

อยูแลั้ว เม่อเทียบัทีน์ังชีัน์น์ีกับัสายการุ่บัิน์

อ่น์ๆ ซึ่่งเคยสัมผัสมา ผมพบัวา ทีน์ังของ

ไทยสมายลั์น์ัน์กว้าง น์ังสบัาย ไมอ่ดีอัดี

อีกทังการุ่บัรุ่ิการุ่ตางๆ ยังดีีมาก ยิงน์ังไปั

ตางปัรุ่ะเทศู ยิงรุู่้ส่กอยางชีัดีเจน์วา

เรุ่าไดี้รุ่ับัปัรุ่ะสบัการุ่ณ์์ทีไมแตกตางจาก

สายการุ่บัิน์ไทยเลัย

ค่วมปรู้ะที่ับิใจัที่ีมีตั่อ่สยกรู้บิิน

ไที่ยสมยล์์

เวลัาทีผมเดีิน์ทางไปัทำางาน์ตางจังหวัดี

น์าน์ๆ ผมมักพาครุ่อบัครุ่ัวซึ่่งมีลัูกเลั็กๆ

เดีิน์ทางไปัดี้วย บัางครุ่ังตามพฤติกรุ่รุ่ม

ของเดี็กเลั็กเขาจะมีอาการุ่แหวะน์มหรุ่่อ

อาเจียน์บั้าง น์อกจากเรุ่าทีคอยดีูแลั

ลัูกแลั้ว พน์ักงาน์ลัูกเรุ่่อของ

สายการุ่บัิน์ก็ชีวยดีูแลั

อยางเต็มใจดี้วย

ทำาให้ผมรุู่้ส่กวา

เขาตังใจดีูแลัเรุ่า

ทังครุ่อบัครุ่ัวจรุ่ิงๆ จ่งรุู่้ส่กปัรุ่ะทับัใจ

แลัะสามารุ่ถบัอกตอคน์รุ่อบัข้างไดี้วา

สายการุ่บัิน์ไทยสมายลั์เปั็น์สายการุ่บัิน์

ทีตอบัโจทย์ความสะดีวกสบัายครุ่บัท่กมิติ

ไมเปั็น์สองรุ่องใครุ่ครุ่ับั

WE Smile ฉบับเดือนกุมภาพันธ์์ นำาเสนอภาพปก

ธ์ีม The Passage of Love เนืองจากเป็นเดือนแห่งคิวิามรัก

อันอบอวิลด้วิยบรรยากาศแสนโรแมนตั้ิก ทีีมงานนิตั้ยสาร

จ่งเลือกเสือผ้้าสุดหร่แนวิหวิานสดใสเขุ้ากับธ์ีม จากแบรนด์

เบื้้องหลัังภาพปก

โดยยกทีีมงานไปถ่่ายกันทีี Divana Scentuara Spa

ซึ่่งเป็นสปาตั้ังอย่ ่ใจกลางเมือง ในซึ่อยสมคิิด ถ่นนสุขุุมวิิที

ด้วิยลักษณะอาคิารเรือนไม้สีขุาวิสไตั้ล์โคิโลเนียลขุองสปา

แวิดล้อมด้วิยสวินกุหลาบอันร่มรืน เหมาะกับเดือนนี ทีี สุด

A|X Armani Exchange และ CK Calvin Klein พร้อม

เคิรืองประดับเลอคิ่าจาก Pretty Studio มาสไตั้ลิงให้

นางแบบสาวิล่กเรือขุองสายการบินไทียสมายล์ ได้เฉิดฉาย

ออกมาอย่างโดดเด่น สวิยสง่า และน่ารักในเวิลาเดียวิกัน

T he Passage of Lo ve

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD PHOTOS : TANUTPONG THUNGCHAI, SANTHIT LUKSANEEYANAWIN

นันเอง เมื อทีังเสือผ้้า หน้าผ้ม และสถ่านทีีพรังพร้อม เบืองหลัง

การทีำางานถ่่ายภาพปกเซึ่็ตั้นี ก็เลยราบรืนและสนุกสนาน แถ่ม

ทีุกคินยังทีุ่มเทีคิวิามตั้ังใจอย่างเตั้็มทีี เพือให้ผ้่้อ่านได้ชื่ืนชื่ม

ผ้ลงานกวิ่าจะออกมาเป็นภาพปกอย่างมีคิวิามสุขุ

COULD YOU INTRODUCE YOURSELF?

Pol Col Eakalux Deerungroj, MD, Police General Hospital

Ambulance Service. About 2-3 years ago when getting

a posting to the southernmost province of Yala, I had

to fly to Hat Yai every month‒several times in some

months. Regularly, I booked THAI Smile flights.

WHAT ARE FIRST THINGS

YOU OFTEN THINK OF WHEN

TALKING ABOUT THAI

SMILE?

Good services, spacious seats

and convenient check-in are

the matters. The comfortable

and wider seats in the Smile

PLUS (premium economy) class

which I normally choose are

really distinguished from other

airlines I have ever flown with.

The services are also excellent,

giving the same experience

as Thai Airways international

flights.

YOUR IMPRESSION OF THAI

SMILE

I sometimes brought my

family with me for a long trip

in upcountry. The air crew’s

attention made flying easier

for every member of my family.

Even when my toddler spit up

or vomited, I got their helping

hands. I can tell people around

me that THAI Smile offers a

full service that is second to

none and ensures your flight is

comfortable.

PB 92 February 2020

93 PB


HOROSCOPES

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON

ชวด ฉลูู ขาลู เถาะ มะโรง มะเส็็ง

ท่องเที่ยว

ไปตามดวง

อ่่านดวงประจำำาเดือ่นกุุมภาพัันธ์์ 2563

Enjoy Travelling

with Your Stars

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากาหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกาหนดสัตว์ 12 ชนิด

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake

1924

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

1927

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

1916

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

1917

1929

1941

1953

1965

1977

1989

2001

ปีีชวด | Rat | 子 鼠 ปีีฉลูู | Ox | 丑 牛 ปีีขาลู | Tiger | 寅 虎 ปีีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีีมะเส็็ง | Snake | 巳 蛇

การเงินช่วงนี้ ต้องตั้งความหวังเอาไว้

เพราะยังมีเรื่องต้องฝ่าฟันอีกมาก

ปัญหาหลักมาจากนโยบาย หากจะลงทุน

ควรพิจารณาให้รอบคอบ ส่วนการงาน

จะได้ตัดสินใจเร็วๆ นี้ มีเหตุให้ต้องมองหา

ช่องทางใหม่ ถ้ามีการโยกย้าย จะต้องได้

สรุปจริงจังอีกครั้ง สาหรับการเดินทาง

ข้อนี้ผ่านได้ตลอด ถ้าร่วมทางกับคนรักจะ

สุขสดใสเป็นพิเศษ

การเงินยังมีความหวังที่ดี ต้องมีจินตนาการ

สาหรับชีวิตในอนาคต สิ่งที่ทาตอนนี้

จะพาโชคดีมาทีหลัง ในด้านการงาน

หากเกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออก

งานต่างชาติต่างภาษา จะมีข่าวดีเข้ามาอีก

แต่ถ้าทางานประจามานาน อาจต้อง

เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง การเดินทางนั้นราบรื่น

ไม่ต้องห่วง ทุกสิ่งจะลุล่วงด้วยดี

มีความสุขราบรื่น

การเงินจะหนักสักหน่อย เตือนถึง

ความล่าช้าในการเบิกจ่าย รายรับที่

ไม่สมดุล ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอดทน

ไปอีกพักใหญ่ แต่การงานจะมีข่าวดี

ได้เกียรติยศชื่อเสียง มีคนให้การยกย่อง

มองเห็นคุณค่า อย่างไรก็ตาม การเดินทาง

ค่อนข้างติดขัด อาจอยู่ที่การตัดสินใจ

เกี่ยวกับปลายทาง ถ้าวางแผนทริป

ไว้ล่วงหน้านานๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

การเงินจะดีมาก เด่นเป็นพิเศษ มักมี

รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจาก

งานประจาหรือรายรับใหม่ๆ การงานก็อยู่

ในจุดที่เด่นเช่นกัน มักได้ทางานที่เห็นผล

ค่าตอบแทนชัดเจน หากมีโครงการใหม่

จะไปได้ยอดเยี่ยม สาหรับการเดินทาง

ทุกอย่างราบรื่น สนุกสนาน การร่วมทาง

กับใครก็ตามจะได้รับความสะดวกสบาย

ถึงที่หมายอย่างมีความสุข

การเงินอยู่ในเกณฑ์กลางๆ สาคัญที่เงินเก็บ

เงินออมที่มีอยู่ แต่ดวงชะตาจะไม่ลาบาก

อยู่แล้ว หากมีปัญหามักมีคนช่วยเหลือ

ทันท่วงที สาหรับการงานจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้

ทางานเอกสารใดๆ จะสาเร็จราบรื่น

ใครที่สมัครงานไว้จะได้การตอบรับ

การเดินทางจะได้คาตอบบางอย่างระหว่าง

การเดินทาง ซึ่งจะมีความหมายกับชีวิตมาก

การเงินค่อนข้างหนัก และจะเหนื่อยไปอีก

พักใหญ่ สาคัญที่กาลังใจ ความอดทน

การต้องประคองตัวผ่านช่วงยากลาบาก

ไปให้ได้ แต่การงานจะมีข่าวดี ได้คาชม

ได้งานที่ดีต่อใจ ร่วมงานกับใคร ผู้คนจะ

มองเห็นความสามารถ สาหรับการเดินทาง

อยู่ที่การวางแผนให้ชัดเจน และอยู่ที่จิตใจ

ว่าอยากให้ใครเป็นเพื่อนร่วมทาง

Be hopeful when it comes to financial

matters. You still have to beat many

obstacles that mainly stem from

policies. Caution is required when

making investments. Soon, you will

need to make a career decision and

explore new opportunities. There

could be a serious decision on your

transfer too. Travelling is fine. You will

be over the moon if you travel with

your sweetheart.

There are bright prospects for you,

financially speaking. Living needs

some imagination and your today’s

doings will bring good luck later on. If

you work in export/foreign-language

fields, good news will be coming. If you

are in the same old job for a long time,

a possible change is in the picture.

Don’t worry about making trips as

they will be so smooth.

You may run into a rough financial

patch because of reimbursement

delays or failure to balance incomes

and expenses. The problem will go on

for quite a long while too. But good

news about your career will arrive.

You will win honour and recognition.

Your trip will hit some snags because

of your destination choice. Anyway,

your trips can be nicer if you plan well

ahead.

Your financial fortune will be very

good, with a constant flow of income

from your permanent job or new

sources. Your career prospects are

bright as well. You are prone to enjoy

clear remuneration rate. Your new

projects, if any, will fly high. All your

trips will be great and fun. No matter

whom you travel with, you will find

much comfort and happiness.

Your financial life will be average, with

savings being the key. It is written in

the stars that you will never fall into

financial trouble. If any problem arises,

help will arrive really fast. You can

expect good news about your career.

It is possible that your job application,

if sent out, will be accepted. If you are

handling some paperwork, you can be

assured that things will turn out fine.

During a trip, you will get an important

and meaningful answer.

It is going to be financially tough for

you for quite a long while. So, you

should find yourself moral support

and patience to wade through such

time. But your career will be bright,

with good news, praise or interesting

job offer coming your way. No matter

whom you work with, your abilities

will be appreciated. How your trips will

turn out depends on clear plans and

how you handle your hope of getting

specific persons as your travel mates.

财 运 阻 碍 重 重 , 需 要 奋 斗 , 投 资 应 当 考 虑 周

全 。 工 作 将 有 变 动 , 要 寻 找 新 机 , 而 将 要 做

出 决 定 。 旅 行 顺 利 , 尤 其 是 与 爱 人 旅 行 , 会

非 常 喜 悦 。

今 日 所 作 为 明 日 带 来 财 运 , 需 对 未 来 进 行 打

算 。 进 出 口 交 易 和 对 外 工 作 特 别 突 出 , 全 职 工

作 将 有 变 动 。 旅 行 一 帆 风 顺 , 欢 欣 愉 快 。

收 入 失 衡 , 延 迟 付 款 , 种 种 金 钱 问 题 还 需 要 忍

耐 。 工 作 方 面 将 有 好 消 息 , 赢 得 声 望 , 受 人 礼

遇 。 旅 行 运 势 , 为 目 的 地 烦 心 苦 恼 , 提 前 计 划

可 能 会 发 生 变 故 。

财 运 亨 通 , 收 入 连 连 。 工 作 亦 是 突 出 , 收 到 高

回 报 , 新 项 目 顺 利 进 行 。 旅 行 顺 利 欢 快 , 不 论

与 谁 结 伴 都 舒 适 惬 意 。

财 运 中 等 , 积 蓄 在 手 , 命 运 原 本 不 会 破 落 , 问

题 会 得 到 及 时 相 救 。 工 作 好 消 息 来 临 , 文 件 有

关 工 作 顺 利 完 成 , 应 聘 得 到 好 回 应 。 旅 行 途 中

将 发 现 对 生 活 有 意 义 的 答 案 。

财 运 较 差 , 很 久 时 间 还 要 辛 苦 劳 碌 , 需 要 集

齐 鼓 励 , 忍 受 过 关 。 工 作 得 到 表 扬 赞 成 , 能

做 称 心 的 工 作 。 旅 行 取 决 于 好 的 计 划 和 选 择

的 旅 伴 。

94 February 2020

95


HOROSCOPES

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตานานเล่าขานมากมาย

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดาริของเทพเจ้าที่จะตั้ง

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลาดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย

The Chinese zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are : Rat,

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog and Pig.

Each Year is associated with a zodiac animal.

According to Chinese legend and mythology, God wanted to assign animals

to each year in the order of which animal won the race. Knowing that it was

slow, the Ox started at midnight. But the Rat jumped on the Ox’s back. When

they reached their destination, the Rat ran to God first, declaring its victory.

The zodiac thus starts with the Rat and ends with the Pig.

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版 本

是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。 老

牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬 上

老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了 第

一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig

1918

1930

1942

1954

1966

1978

1990

2002

1919

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

1920

1932

1944

1956

1968

1980

1992

2004

1921

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

1922

1934

1946

1958

1970

1982

1994

2006

1923

1935

1947

1959

1971

1983

1995

2007

ปีีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีีมะแม | Goat | 未 羊 ปีีวอก | Monkey | 申 猴 ปีีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีีจอ | Dog | 戌 狗 ปีีกุน | Pig | 亥 猪

การเงินจะมีจุดที่ลงตัว หรือได้คาตอบที่ดี

เข้ามา ถ้าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหา

ทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลาย ภาระหนี้สิน

จะจัดการได้ทีละน้อย ส่วนการงานได้ความ

เบิกบานดีใจ มีความราบรื่นในภาคปฏิบัติ

บางทีจะมีตาแหน่งใหญ่รออยู่ ส่วนการ

เดินทาง จะได้เรียนรู้เรื่องสาคัญบางอย่าง

หากเป็นทริปเพื่อสุขภาพ หรือเยี่ยมเยือน

คนรู้จัก ขากลับจะมีเรื่องซาบซึ้งใจ

การเงินจะมีปัญหาเข้ามาอีก เตือนให้ระวัง

การเสียเงินกับเรื่องสุขภาพ อุบัติเหตุ

การผ่าตัด หรือทาศัลยกรรม แต่ก็จะได้ผลดี

ในที่สุด ส่วนการงาน คุณอาจใจไม่นิ่ง

กับชีวิตที่เป็นอยู่ หรือกาลังมองหาช่องทาง

ใหม่ๆ ถ้าอยากโยกย้าย ต้องรอช่วงปลายปี

ส่วนการเดินทาง ประเด็นอาจไม่ได้อยู่ที่

เรื่องสถานที่ แต่อยู่ที่คนไปด้วย โดยรวมๆ

คือจะปลอดภัย ได้โชคลาภ

หากขอสินเชื่อหรือทาธุรกรรมการเงินใด

ไว้ จะได้ข่าวดี มีการตอบรับที่น่าพึงพอใจ

หากติดขัดก็จะหาเงินได้ เดือดร้อนมา

มีคนช่วยเหลือ แต่เรื่องการงาน ระวังงาน

ที่ล่าช้า ปัญหาข้อติดขัด งานที่กระจุก

เป็นคอขวดอยู่ ระบบบริหารอาจไม่ดีพอ

เด่นสุดคือการเดินทาง หากมีโอกาสให้หา

ที่พักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลากับคู่รักคู่ครอง

จะทาให้ชีวิตมีความสุขขึ้น

การเงินเด่นเป็นพิเศษ จะได้ซื้อของต้องใจ

มีรายได้ดี หากมองหารายได้พิเศษ

ก็จะสมหวัง ส่วนการงานเป็นช่วงต้อง

ทางานหนักเพื่อแก้ไขความผิดพลาดเก่าๆ

ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจกับคนในที่ทางาน

จะได้เคลียร์กัน การเดินทางจะขลุกขลัก

เกี่ยวกับรถยนต์หรือรถโดยสาร แต่การ

เดินทางทางอากาศจะปลอดภัยทุกเส้นทาง

หากมีปัญหาการเงิน จะได้รับการอุปถัมภ์

ค้าจุน มีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่ หรือได้เงิน

จากโครงการต่างๆ เป็นที่สมหวังราบรื่น

ส่วนการงาน จะได้ประโยชน์จากการสื่อสาร

ในช่องทางต่างๆ ได้ความร่วมมือจากผู้คน

ไปทางใดมีคนต้อนรับสนับสนุน แต่การ

เดินทางอาจมีความไม่พร้อมหรือปัญหา

บางอย่าง สิ่งสาคัญคือการกาหนดเป้าหมาย

ให้ดีๆ

การเงินจะค่อนข้างซบเซา ธุรกิจการค้า

จะเงียบๆ หน่อย รายได้บางส่วนอาจ

หดหายไป แต่การงานจะได้ใคร่ครวญ

เกี่ยวกับเส้นทางของตัวเอง หากมีแผนการ

เรื่องอาชีพใหม่ๆ หรืออยากจะเพิ่มพูน

ความรู้การศึกษา จงรีบจัดไป การเดินทาง

นั้นจะได้ลาภได้โชค มีความสุขรออยู่

ที่ปลายทาง ทุกอย่างจะราบรื่น ถึงที่หมาย

โดยสวัสดิภาพ

You will find the right balance or a

good answer financially. Your

problems, if any, will gradually fade.

Debts will reduce over time. Jobs

will bring delight. Things will flow so

smooth in practice. You may even land

in an important position in the near

future. While travelling, you will learn

something important. If you make a

trip for your health or for visiting

someone, you will return with a

beautiful memory.

Financial problems keep emerging.

You risk losing money over health

issues, accidents or surgeries. But in

the end, things will be fine. As you just

do not wish to stay where you are now,

you keep looking for new opportunities.

But no actual move will happen until

late this year. Your trips will not focus

on destinations, but the persons you

travel with. Overall, trips will be safe

and rewarding.

If you apply for a loan or plan for a

transaction, you will get a positive

response. Help will come your way

whenever you run into a financial

problem. At work, be careful about

delays, hiccups and bottlenecks.

Management may not be good enough

yet. The best aspect of your life now is

travelling. If possible, travel with your

sweetheart and you will feel much

happier.

Your financial luck is now especially

good. So you will definitely buy

something you like and enjoy good

income. If you are looking for extra

cash, your wish will be fulfilled. In this

month, you have to work hard to

correct past mistakes. You also will

clear bad blood with colleagues. Road

trips will hit a snag while all flights will

be completely safe.

You will get help in the middle of

financial struggles. Also, you stand

a good chance of winning a windfall

or receiving money from successful

projects. Your career will benefit

from communications across various

channels. No matter where you go, you

will receive support for your job. But

problems may arise during your trips.

So it is important that you plan well.

There is nothing bright in your financial

life. Your trade will be sluggish. Income

may reduce. But this gives you an

opportunity to reconsider your career

path. If you want a new job or further

your study, go ahead with it. Travelling

will deliver happiness and luck. Trips

will be smooth and safe.

财 运 终 有 好 结 果 , 以 前 的 问 题 如 债 务 渐 渐 被 解

决 。 工 作 执 行 顺 利 顺 心 , 高 职 称 就 在 途 中 。 旅

行 会 学 到 一 些 重 要 之 事 , 健 康 旅 行 或 探 亲 访

友 , 将 被 深 受 感 动 。

金 钱 问 题 再 生 , 有 关 健 康 、 意 外 、 手 术 会 有 所

破 费 , 但 会 得 到 好 结 果 。 对 现 在 的 工 作 有 些 不

满 或 正 在 寻 觅 新 机 会 , 想 要 变 动 , 需 等 待 年

末 。 旅 行 运 势 取 决 于 旅 伴 , 最 终 安 全 幸 运 。

申 请 贷 款 或 进 行 金 融 交 易 会 获 得 满 意 的 回 应 ,

麻 烦 必 得 救 助 。 工 作 管 理 体 系 尚 未 够 好 , 需 注

意 延 迟 、 阻 碍 及 堆 积 问 题 。 旅 行 卓 越 , 找 时 机

放 松 散 心 , 与 爱 人 享 受 快 乐 时 光 。

财 运 突 出 , 买 到 称 心 的 物 品 , 收 入 极 好 , 有 额

外 收 入 趋 势 。 这 期 间 要 为 之 前 的 错 误 劳 累 工

作 , 与 同 事 有 的 矛 盾 会 被 解 决 。 陆 路 交 通 旅 行

会 有 些 障 碍 , 空 中 旅 行 较 安 全 顺 利 。

金 钱 问 题 得 到 支 持 , 具 有 获 得 大 笔 钱 的 趋 势 ,

顺 心 惬 意 。 工 作 受 益 于 沟 通 , 得 到 合 作 和 支

持 。 旅 行 方 面 还 没 准 备 好 或 还 有 一 些 问 题 , 需

要 设 定 好 旅 行 的 目 标 。

财 运 相 当 迟 缓 , 生 意 较 迟 钝 , 一 些 收 入 也 许 会

损 失 。 将 为 工 作 之 路 考 虑 , 若 有 新 工 作 或 学 习

深 造 的 打 算 可 以 随 心 进 行 。 旅 行 会 带 来 好 运 ,

快 乐 在 目 的 地 等 待 。

96 February 2020

97


THROUGH THE LENS

ชมพููพูันธุ์์ทิิพูย์ผลิิบาน

สวย์สะคราญขานขับรับลิมหนาว

พูราวพูลิิ วปลิิวไสวไม่จืืดจืาง

ส่งสัญญาณความรักมาเย์ือน

Pink Trumpet flowers

Beautifully blooming in winter

Wavers as cool breeze whispers,

Signaling that love enters.

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

LOCATION : BANGKOK

98

February 2020

PB

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !