نقد و بررسی نمایش «تبعید» به کارگردانی سعید فرخ‌نیا

exittheatre
  • No tags were found...

شرمنده‌ی فعالان شریف تئاترآزاد هستم

به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری اثر: بدون ستاره- فاقد ارزش

تئاتر شده و تا آن زمان باید آزمون و خطا داشته باشند تا ‏بجپبجخته شده و با ‏بجتبججربه ای پربار وارد

صحنه شوند.‏ پس بعضی دوستان از ‏جمججممله هبرنبررمندان،‏ منتقدان،‏ سالن داران و مسئولان لطفا لطفا

لطفا منت به سرمان گذاشته و مسخره بازی های چند آموزش ندیده را به اسم تئاترآماتوری به ما

نیاندازند.‏ من آزمون و خطا کردن های جوانان پرشورتئاتری را به صداجرای شاموربىتبىی بازی در

فاخرترین سالن ها ترجیح می دهم.‏ جوانابىنبىی که هم با خود صادق هستند و هم با ‏مجممجخاطبانشان.‏

کسابىنبىی که ‏مجممجخلصانه مقابل ‏مجممجخاطب تعظیم کرده و بابت قصور و تاخبریبررشان از ‏مجممجخاطب عذرخواهی

می کنند.‏

١٢ ‏بهببههمن ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines