Στρογγυλή Τράπεζα Ασκηση και Κοινωνική Ευημερία του 20ου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής

tachis.stavros

ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

ΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΜΠΑΛΆΣΚΑ

ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΗ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΎ – ΕΎΟΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΉΣ ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

ΜΈΛΟΣ ΣΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΑΝΟΙΚΤΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2020

pmpalask@phed.auth.gr


ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

ΑΣΚΗΣΗ

• Με το όρο άσκηση εννοούμε κάθε συστηματική κίνηση του σώματος ή συμμετοχή

του ατόμου σε φυσικές δραστηριότητες, η οποία έχει κάποια χρονική διάρκεια, στην

οποία εμπλέκονται, κυρίως, μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματος

• Αθλητισμός (Αγωνιστικός – Μαζικός)

• Υγιεινός / ενεργός τρόπος ζωής

Berger, Pargman, & Weinberg, 2007


SPECIAL EUROBAROMETER 472

SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY

Survey requested by the European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport

and Culture and co-ordinated by the Directorate-General for Communication

• 46% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ασκείται

• 14% ασκείται περιστασιακά (λιγότερο από 1 φορά /εβδομάδα)

• 7% ασκείται συστηματικά (τουλάχιστον 5 φορές /εβδομάδα)

• Ελλάδα:

• 1 από τις 3 χώρες (Βουλγαρία, Πορτογαλία) όπου το 68% των πολιτών τους δεν έχουν ασκηθεί ποτέ

• Τα ποσοστά των μη-ασκούμενων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν από

• 39% - 2009

• 41% - 2013

• 46% - 2018

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion


SPECIAL EUROBAROMETER 472

SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY

Survey requested by the European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and

Culture and co-ordinated by the Directorate-General for Communication

• Η άσκηση μειώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία

62% ηλικίας μεταξύ 15-25 ασκείται τουλάχιστον 1 φορά /εβδομάδα

30% ηλικία 55 και άνω ασκείται με την ίδια συχνότητα

• 44% των Ευρωπαίων πολιτών ξοδευθούν 5.5 ώρες/ημέρα σε καθιστική θέση

• Προτιμήσεις στην άσκηση:

30% άσκηση σε εξωτερικούς χώρους

24% άσκηση σε βαθμίδες εκπαίδευσης (Σχολεία/Πανεπιστήμια)

24% άσκηση στο σπίτι

8% Fitness Clubs

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion


ΕΥΗΜΕΡΙΑ

«η υγεία δεν είναι η απλή απουσία ασθενειών αλλά μία συνολική κατάσταση ευημερίας του ατόμου»

(World Health Organization, 1948)

Ευημερία: αναφέρεται στην καλή ψυχική και φυσική κατάσταση του ατόμου που προέρχεται από την

ενεργή φυσική δραστηριότητα και την ενσυνείδητη υιοθέτηση μίας στάσης ζωής που προάγει την ευεξία

του

(Chen, Chang, & Liu, 2015)

Ποικίλοι όροι συναφείς με την έννοια της ευημερίας: ευεξία, υποκειμενική ευημερία, ευτυχία και

ικανοποίηση από τη ζωή

(Pezirkianidis, Stalikas, Lakioti & Yotsidi, 2019)

Η έννοια της ικανοποίησης από τη ζωή σχετίζεται σημαντικά με την ευημερία υπό το πρίσμα της ψυχικής

υγείας και συνδέεται με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, όπως η συστηματική άσκηση, αλλά και η

αποχή από ανθυγιεινές συμπεριφορές

(Sato, Jordan και Funk, 2016)


ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

ΕΥΗΜΕΡΙΑ

• Η ευημερία είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που αποτελείται τόσο από αντικειμενικούς

παράγοντες (όπως το εισόδημα, οι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες, τα γεωγραφικά και

θεσμικά χαρακτηριστικά της περιοχής/χώρας όπου διαμένει το άτομο) και από πιο

υποκειμενικά πρότυπα (όπως ατομικούς και διαπροσωπικούς παράγοντες).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

• H δυνατότητα ικανοποιητικού επιπέδου ζωής που εξασφαλίζεται από ιδιαίτερη ανθηρή

οικονομική κατάσταση.

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΣΑ)

http://www.ggk.gov.gr/


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

• Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την

παραγωγή του μέσα στην οικονομία και (β) συνολική δαπάνη αγαθών και υπηρεσιών που παράχθηκαν στην

οικονομία.

• ΑΕΠ: μέτρο του συνολικού επιπέδου της οικονομικής ευημερίας σε μια οικονομία, καλό μέτρο αλλά όχι

τέλειο, δεν μετρά άμεσα όλα αυτά που δίνουν νόημα στη ζωή αλλά μετρά τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τα

μέσα για μια καλή ζωή.

• Οικονομικές δραστηριότητες που δεν έγιναν μέσω της αγοράς (ιδιοκατανάλωση) δεν συμπεριλαμβάνονται

στην αξία του ΑΕΠ (π.χ. οικιακές εργασίες, μαγείρεμα).

• Ελεύθερος χρόνος (leisure) δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΑΕΠ αλλά συμβάλλει στην αύξηση της κοινωνικής

ευημερίας.

• Ο Δείκτης Κοινωνικής Ευημερίας, μετρά στοιχεία όπως η πρόσβαση σε τροφή, πόσιμο νερό, στέγη,

ασφάλεια, η βασική εκπαίδευση, δομές υγείας, ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία επιλογών, διακρίσεις,

πρόσβαση σε ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση κτλ

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΣΑ)

http://www.ggk.gov.gr/


ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

Περιοδικές εκθέσεις που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία των

χωρών, εκδίδονται από διάφορους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι:

• Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)

• Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

• Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθώς και άλλοι κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς σε αρκετά κράτη

Οι εκθέσεις αυτές, έχουν ως κύριο στόχο την παρουσίαση και αξιολόγηση της εικόνας των

κρατών μελών τους, με την χρήση διάφορων μακροοικονομικών δεικτών ανάπτυξης.

http://www.ggk.gov.gr/


ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

Σε ετήσια βάση, ο ΟΗΕ δημοσιεύει την Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development

Report) στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζεται ο δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human

Development Index).

• Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια προσπάθεια του ΟΗΕ να εκτιμήσει την ανθρώπινη ανάπτυξη

στις χώρες μέλη του.

• Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης είναι ένα απλό συνοπτικό μέτρο των τριών διαστάσεων

της αντίληψης της ανθρώπινης ανάπτυξης:

‣ να ζεις μια υγιή και μακροχρόνια ζωή

‣ να μορφώνεσαι

‣ να έχεις ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο

• Στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία σε ένα κοινωνικό

σύνολο.

http://www.ggk.gov.gr/Ο Στόχος #3 της Καλής Υγείας και Ευημερίας

Ο Στόχος της Καλής Υγείας των Βιώσιμων

Στόχων Ανάπτυξης προωθεί υγιεινούς

τρόπους ζωής, προληπτικά μέτρα και

αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη

για όλους.

H εφαρμογή της Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο

των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του Οργανισμού Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

http://www.ggk.gov.gr/


ΑΣΚΗΣΗ – ΥΓΕΙΑ – ΕΥΗΜΕΡΙΑ

• Οι άνθρωποι που αναφέρουν υψηλά επίπεδα ευημερίας έχουν λιγότερα προβλήματα σωματικής και

ψυχικής υγείας,

• λιγότερες ημέρες χαμένης εργασίας,

• καλύτερες σχέσεις,

• μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής,

• μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην εργασία και

• χαμηλότερο κίνδυνο αυτοχειρίας

(Keyes et al. 2010; Keyes, Eisenberg et al. 2012)

• Η καλή υγεία μέσω της άσκησης αρκετές φορές λειτουργεί προληπτικά στην εκδήλωση ασθενειών με

αποτέλεσμα λιγότερες νοσηλείες και δαπάνες (ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία κτλ.)

(Garret et al. 2004)


ΜΟΝΤΈΛΑ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΊΑΣ

PERMA (Seligman, 2011)

• Positive emotions (Θετικά Συναισθήματα)

• Engagement (Δέσμευση)

• Positive Relationships (Θετικές Σχέσεις)

• Meaning (Νόημα)

• Accomplishment (Επίτευξη)

H ευημερία συνίστατο από τα θετικά συναισθήματα, τη σύνδεση και το νόημα των πράξεων που

συντελούν στην προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων

(Forgeard, et al., 2011)


ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

• Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

• Υφυπουργός Αθλητισμού

• Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

• Συνεργαζόμενοι Φορείς (Ομοσπονδίες)

• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Αθλητικά ΣωματείαΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΎ - ΕΎΟΣΜΟΥ

• Πανελλαδική κατάταξη των εγκρίσεων

2019-2020 των Προγραμμάτων "Άθληση

για Όλους" της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού:

‣ 1η θέση Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου 213

τμήματα

‣ 2η θέση Δήμος Παύλου Μελά 177 τμήματα

‣ 3η θέση Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης με

147 τμήματα

‣ 4η θέση Δήμος Πειραιά με 141 τμήματα

‣ 5η θέση Δήμος Ιλίου με 127 τμήματα


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΎ - ΕΎΟΣΜΟΥ

Τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) στοχεύουν:

στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των αθλουμένων

στην καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης

στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

στην αναψυχή των αθλουμένων όλων των ηλικιών, φύλων, ικανοτήτων και

υπόβαθρων ώστε να συμμετέχουν στον αθλητισμό


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΎ - ΕΎΟΣΜΟΥ

Συχνότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής

Λιγότερο από μία φορά / μήνα

1 φορά / μήνα

2-3 φορές / μήνα

Λιγότερο από μία φορά / εβδομάδα

1-2 φορές / εβδομάδα

3-5 φορές / εβδομάδα

Σχεδόν κάθε μέρα

1,1%

1,1%

0,8%

1,3%

22,1%

54,3%

19,1%

0 10 20 30 40 50 60

Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών: Μέσοι όροι και δείκτες

εσωτερικής συνοχής (Cronbach a)

Υπο-κλίμακες

Ποιότητας MO ΤΑ alpha

Υπηρεσιών

Εγκαταστάσεις 4.6 1.2 .88

Προσωπικό 5.9 1.0 .91

Ανταπόκριση 4.9 1.3 .83

Αξιοπιστία 6.1 .90 .83

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 6.3 .90 .92

Πρόβλεψη Πρόθεσης για συμμετοχή από τις κλίμακες της Ποιότητας Υπηρεσιών

Υπο-κλίμακες Ποιότητας Υπηρεσιών Β β t p

Εγκαταστάσεις .06 .08 1.8 ns

Προσωπικό .17 .18 3.7 .001

Ανταπόκριση .09 .13 2.7 .001

Αξιοπιστία .10 .10 2.0 .05

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα .33 .31 7.5 .001

7βαθμια κλίμακα τύπου Likert

Μπαλάσκα, Υφαντίδου & Καϊμακάμης, 2017


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΎ - ΕΎΟΣΜΟΥ

Φεστιβάλ Προγραμμάτων

«Άθληση για Όλους» της αθλητικής περιόδου 2018-2019

Κάθε χρόνο για την τοπική κοινωνία το Φεστιβάλ "Άθληση

για Όλους" αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή του

αθλητισμού, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από

3.000 αθλούμενοι των

211 τμημάτων άθλησης του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου.


Προγράμματα

Μαζικού

Αθλητισμού 9,7%

Έρευνα Γενικού Πληθυσμού

581 ενήλικα άτομα (n =581)

6 Δήμοι του Νομού Θεσσαλονίκης

Γυναίκες 63% (n=368)

Άνδρες 37% (n=213)

Ιδιωτικά

Γυμναστήρια

24,5%

Ελεύθερη Άσκηση

65,9%

(Alexandris & Balaska, 2015)


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΎ - ΕΎΟΣΜΟΥ

Αθλητικοί χώροι για ελεύθερη άσκηση και φυσική, αναψυχική δραστηριότητα

Πέρα από τους κλειστούς οργανωμένους χώρους άθλησης, όπου αναπτύσσεται η λειτουργία δεκάδων

αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου για όλες τις ηλικίες, οι πολίτες μπορούν να

αξιοποιήσουν δημιουργικά τους υπαίθριους χώρους ελεύθερης άσκησης για τη βελτίωση της

σωματικής τους υγείας και ψυχικής ευεξίας.

16 αθλητικοί χώροι με ελεύθερη πρόσβαση χωρίς οικονομική συμμετοχή

• 3 Υπαίθρια Γυμναστήρια

• 9 Γήπεδα Μπάσκετ

• 2 Γήπεδα Τένις

• 5 Γήπεδα Ποδοσφαίρου

• Διαδρομές για Πεζοπορία και Ποδηλασία

http://www.kordelio-evosmos.gr


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΎ - ΕΎΟΣΜΟΥ

3 Υπαίθρια Γυμναστήρια & Διαδρομές για Πεζοπορία και Ποδηλασία


Έρευνα Γενικού Πληθυσμού στο Πάρκο Τρίτση

Φύλο

Ηλικία

Γυναίκες 55.7% (n=39) 18-25 - 1.4%

Άνδρες 44.3% (n=31) 26-35 - 2.9%

36-45 - 31.4%

Οικογενειακή κατάσταση 46-55 - 21.4%

Έγγαμοι 85.7% 56-60 - 22.9%

Άγαμοι 5.7% 61 < - 20%

Διαζευγμένοι 8.6%

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Επάγγελμα

Πρωτοβάθμια 10% Φοιτητής 1.4%

Δευτεροβάθμια 57.1% Ιδ. Υπάλληλος 30%

ΙΕΚ 2.9% Δημ. Υπάλληλος 10%

ΤΕΙ 8.6% Ελεύθερος Επαγ. 5.7%

ΑΕΙ 17.1% Άνεργος 12.9%

Μεταπτυχιακό 2.9% Οικιακά 20%

Διδακτορικό 1.4% Άλλο 20%

Τόπος Διαμονής

Δημ. Κοινότητα Κορδελιού 20%

Δημ. Κοινότητα Εύοσμου 64.3%

Δήμος Παύλου Μελά 12.9%

Δήμος Ωραιοκάστρου 2.9%

Καζάση, Υφαντίδου & Μπαλάσκα σε εξέλιξη


Έρευνα Γενικού Πληθυσμού στο Πάρκο Τρίτση

Διάρκεια άσκησης

1,40%

4,30%

Συχνότητα άσκησης

1 φορά / μήνα

1,40%

35,70%

2-3 φορές / μήνα

1,40%

Λιγότερο από φορά / εβδομάδα

2,90%

1-2 φορές / εβδομάδα

18,60%

Λιγότερο από 30

λεπτά της ώρας

30 - 60 λεπτά της

ώρας

60 - 90 λεπτά της

ώρας

Περισσότερο από

90 λεπτά της ώρας

58,60%

3-5 φορές / εβδομάδα

41,40%

Σχεδόν κάθε μέρα

34,30%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Καζάση, Υφαντίδου & Μπαλάσκα σε εξέλιξη


Έρευνα Γενικού Πληθυσμού στο Πάρκο Τρίτση

Γιατί επιλέγετε αυτή τη μορφή άσκησης;

7%

8%

10%

Ελεύθερη πρόσβαση

Δεν υπάρχει χρονική δέσμευση

Για οικονομικούς λόγους

9%

66%

Αγαπώ τη φύση / εξωτερικούς

χώρους

Καζάση, Υφαντίδου & Μπαλάσκα σε εξέλιξη


Έρευνα Γενικού Πληθυσμού στο Πάρκο Τρίτση

Ποια είναι η γνώμη σας για το πάρκο σχετικά με:

Την χρησιμότητα του στους δημότες

4,75

Την γενικότερη εικόνα του πάρκου

3,87

Τα υπαίθρια γυμναστήρια

3,62

Τον φωτισμό

3,45

Την καθαριότητα

3,32

Αποτύπωση σε ΜΟ

5βαθμια κλίμακα τύπου Likert

Διαμόρφωση των διαδρομών

3,54

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Καζάση, Υφαντίδου & Μπαλάσκα σε εξέλιξη


Για να υιοθετήσω έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Για να βελτιώσω την εικόνα του εαυτού μου

Για να ενισχύσω την αυτοπεποίθηση μου

Για την ευεξία που νιώθω μετά το …

Για να ξεφύγω από την καθημερινότητα

Για να περάσω λίγο χρόνο με τον εαυτό μου

Για να έχω ωραίο σώμα

Για να είμαι υγιείς

Για να κάνω νέες γνωριμίες

Για να είμαι με τους φίλους μου

Αποτύπωση σε ΜΟ

5βαθμια κλίμακα τύπου Likert

Για να σκεφτώ

Για να χαλαρώσω

Για ψυχαγωγία

Για να ελαττώσω το άγχος

Για να γυμναστώ

Για ποιους λόγους ασκήστε;

4,71

4,34

4,47

4,75

4,65

4,78

4,21

4,82

2,34

2,97

4,31

4,55

4,32

4,65

4,74

0 1 2 3 4 5 6

Καζάση, Υφαντίδου & Μπαλάσκα σε εξέλιξη


Ποιοι λόγοι σας εμποδίζουν να ασκηθείτε;

Δεν έχω καλή φυσική κατάσταση

1,90

Έχω προβλήματα υγείας

2,90

Αισθάνομαι κουρασμένος/η

2,77

Φοβάμαι να μην τραυματιστώ

1,75

Δεν έχω το χρόνο λόγω κοινωνικών υποχρεώσεων

2,70

Αποτύπωση σε ΜΟ

5βαθμια κλίμακα τύπου Likert

Δεν έχω το χρόνο λόγω οικογενειακών

υποχρεώσεων

Δεν έχω το χρόνο λόγω επαγγελματικών

υποχρεώσεων

3,64

3,51

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Καζάση, Υφαντίδου & Μπαλάσκα σε εξέλιξη


Ποια είναι η πρόθεση σας για συνέχιση της άσκησης στο συγκεκριμένο πάρκο;

8%

Σκοπεύω να συνεχίσω να

ασκούμαι τον επόμενο

μήνα

Δεν γνωρίζω εάν θα

συνεχίσω να ασκούμαι

τον επόμενο μήνα

92%

Καζάση, Υφαντίδου & Μπαλάσκα σε εξέλιξη


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΎ - ΕΎΟΣΜΟΥ

9 Γήπεδα Μπάσκετ 2 Γήπεδα Τένις 5 Γήπεδα Ποδοσφαίρου


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

«Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization»

«Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης - Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής

Αξιοποίησης»

Εταίροι:

Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.)

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου

Δήμος Ραζλογκ

Πανεπιστήμιο Μπλαγκόεβγκραντ «Neofit Rilsky»

Σκοπός:

η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των

υφιστάμενων και των νέων αθλητικών

εγκαταστάσεων της διασυνοριακής περιοχής

και στα οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών

και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής

Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. της

Θεσσαλονίκης προχώρησε ο Δήμος Κορδελιού Εύοσμου.

• «Δεσμευόμενοι στην τήρηση ενός κοινού πλαισίου

δράσης που αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη του

αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο».


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δήμος Κορδελιού Εύοσμου

Διεύθυνσης Αθλητισμού

Πολιτισμού

Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση

(ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.)

Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερίου

Κορδελιού

Ακαδημίας Volley “ΟΛΥΜΠΟΣ

Ελευθερίου Κορδελιού”


ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

• Η Άσκηση έχει συνδεθεί πια από τους ασκούμενους με την υγεία, ευεξία και ευημερία.

• Οι Δήμοι είναι βασικοί φορείς οι οποίοι συνεισφέρουν στην ευημερία των δημοτών τους

παρέχοντας προγράμματα άσκησης για όλους.

• Η παροχή υπαίθριων ελεύθερων χώρων άσκησης (πχ πάρκα, υπαίθρια γυμναστήρια,

ανοιχτά γήπεδα) είναι βασική στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ευημερίας.

• Απαιτούνται συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με τη συμμετοχή των

δημοτών για την ανάπτυξη συναφών δράσεων (πχ φεστιβάλ, τουρνουά, κτλ).


ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

More magazines by this user
Similar magazines