NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 26 - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

taodaotao.com

GIÁ

V IÊN

>>

<<

Phát hành ngày 5 hàng tháng


Nội dung

Táo Đào Tạo

5

11

17

Cách xây dựng khung đánh giá dựa trên các năng lực trong

khung chương trình

Ví dụ về các mẫu

áp dụng khung đánh giá năng lực học sinh

5 phương pháp đánh giá trong Dạy học phát triển năng lực

Táo Tài Liệu

21

23

Công cụ dành cho học sinh tự quản lý

6 cách giảm tải áp lực của việc đưa phản hồi trong quá trình

đánh giá

Táo Nhân Sự

26

Hướng dẫn giúp các giáo viên trẻ có đánh giá tốt hơn

Táo Trường học

31

35

Tiêu chuẩn dành cho lãnh đạo trường học trong đánh giá

năng lực học sinh

Giúp phụ huynh hiểu về đánh giá năng lực

Giáo Viên Hạnh Phúc

38

Áp lực căng thẳng trong các kì thi - giáo viên cũng là nạn

nhân

025

Đánh giá năng lực học sinh

Góc chia sẻ

42

45

Những lợi ích của đánh giá năng lực

Những khó khăn của việc đánh giá năng lực học sinh

Táo Đào Tạo

3


Cách xây dựng khung đánh giá

dựa trên các năng lực

trong khung chương trình

British Columbia Ministry of Education

Táo Đào Tạo dịch

Dạy học phát triển năng lực đang ngày

càng ảnh hưởng đến công tác giảng

dạy, học tập và cách đánh giá của giáo viên.

Vì vậy nhu cầu xây dựng một khung đánh

giá cho lớp học là rất cần thiết. Khung đánh

giá dành cho lớp học được hiểu là những

tiêu chí cơ bản, được thiết kế cho việc đánh

giá trong từng lớp học tập trung vào các

năng lực được quy định trong chương trình.

Khung đánh giá như một bản chỉ dẫn để từ

đó các giáo viên bộ môn cùng nhau hợp tác

phát triển các tiêu chí có thể quan sát được

trong các môn học khác nhau nhằm hỗ trợ

các hoạt động đánh giá trong lớp học.

Táo Đào Tạo

5


Ví dụ về các mẫu

áp dụng khung

đánh giá trong

đánh giá năng lực

học sinh

British Columbia Ministry of Education

Táo Giáo Dục dịch

Mẫu áp dụng dưới đây sử dụng các nhóm tiêu chí và các tiêu chí. Chúng được thiết kế để hỗ trợ

việc học tập thông qua đánh giá quá trình và đánh giá kết quả. Nếu được sử dụng tốt, những

công cụ này sẽ định hình việc dạy và học, cung cấp thông tin cho học sinh và/ hoặc phụ huynh trong

quá trình học tập và hệ thống mục tiêu kết nối với các tiêu chuẩn của chương trình mới.

Mẫu áp dụng cho môn Khoa học Xã hội, lớp 4

Phiếu quan sát

Mẫu phiếu này này có thể được sử dụng để ghi

lại quan sát của giáo viên về việc học tập của học

sinh dựa trên các tiêu chí về năng lực. Các năng

lực trong khung chương trình “gói gọn: trong năm

nhóm tiêu chí. Các tiêu chí mô tả các mức độ: “Bắt

đầu, phát triển, thành thạo và nâng cao” trong môn

Nghiên cứu Xã hội ở lớp 4. Xin được lưu ý rằng

không có sự tương thích hoàn hảo giữa các nhóm

tiêu chí và các năng lực trong khung chương trình.

Giáo viên nên biết rằng việc mô tả các tiêu chí phụ

thuộc vào các loại điều kiện khác nhau, giáo viên

có thể sửa đổi cho phù hợp.

Bối cảnh: Giáo viên lớp 4 thiết kế một bài học/chủ

đề để phát triển các năng lực sau đây của chương

trình:

• Các năng lực trong khung chương trình:

- Phân biệt hệ quả tất yếu và hệ quả phát sinh của

các sự kiện, quyết định hoặc sự phát triển và suy

đoán về kết quả (nguyên nhân và hệ quả)

- Xây dựng cốt truyện thể hiện thái độ, giá trị và

thế giới quan bản thân ở những thời điểm và địa

điểm khác nhau (nhận thức)

- Đưa ra các đánh giá về các sự kiện, quyết định

hoặc hành động, có cân nhắc các điều kiện về thời

gian và địa điểm cụ thể

• Nội dung: Những mối liên hệ, thương mại, hợp

tác và mâu thuẫn giữa người Canada bản địa và

người châu Âu

Đánh giá tập trung vào các loại điều kiện:

• Bằng chứng và diễn giải – Nhận thức

• Phân tích – Nguyên nhân và hệ quả

• Nguyên tắc ứng xử và việc quyết định – Đánh giá

chuẩn mực

• Giao tiếp và biện luận

Táo Đào Tạo

11


5. Vai trò của công nghệ - trao quyền và

đổi mới

Với công nghệ phù hợp, một mô hình dạy học

phát triển năng lực trao quyền cho học sinh kiểm

soát việc học của chính chúng có thể dễ dàng

thực hiện.

Các công cụ kỹ thuật số cũng cho phép sự sáng

tạo và đổi mới trong cách tiếp cận CBE. Tại

Trường Tiểu học Chin (Missouri), học sinh đã

sử dụng công cụ ghi chép bằng video để hoàn

thiện hơn vào các dự án nghiên cứu của chúng.

Học sinh đã nghiên cứu một loài động vật, viết và

minh họa cho những cuốn sách của riêng chúng,

sau đó quay video về các dự án đã hoàn thành.

Theo chuyên viên phát triển công nghệ giảng dạy

của nhà trường, Matt Carlson, “Học sinh đã vô

cùng phấn khích khi tự quay video và cũng háo

hức xem video khi kết thúc dự án.”

Khi mô hình dạy học phát triển năng lực hoàn

thiện hơn, tôi tin rằng nó sẽ thúc đẩy đổi mới

trong trường học. Và khi việc học của học sinh trở

thành thước đo để đánh giá, các lớp học sẽ chấp

nhận các đánh giá có tính tương tác, hợp tác và

thực hành nhiều hơn. Trong mọi trường hợp, các

đánh giá của CBE sẽ yêu cầu học sinh đặt bút chì

xuống và thể hiện những gì chúng biết dưới các

hình thức mới và phù hợp hơn.

Táo Đào Tạo

19 19


Công cụ giúp

học sinh tự quản lý

quá trình học tập

Andrew Miller

Táo Tài Liệu dịch

Là giáo viên, chúng ta có nhiều công việc phải xử lý mỗi ngày đến trường: điểm danh, đánh giá,

trả lời điện thoại, đi họp - những việc lặt vặt chồng chất lên cuộc sống của chúng ta. Quản lý

lớp học thường được coi là một trong những nhiệm vụ thử thách nhất đối với mỗi giáo viên. Tuy

nhiên, việc quản lý quá trình học tập không nhất thiết chỉ là công việc của giáo viên. Học sinh nên

được tham gia vào quá trình quản lý học tập trong lớp học. Dưới đây là một số công cụ mà nhiều

giáo viên đã sử dụng để trao quyền cho học sinh tự quản lý.

“Hợp đồng” hoạt động

nhóm

Các thỏa thuận hoặc “hợp

đồng” do giáo viên tự soạn

thảo hoặc do giáo viên và học

sinh hợp tác soạn thảo sẽ là

một công cụ hiệu quả thúc đẩy

học sinh trong việc tự quản lý.

Khi học sinh được tự tổ chức,

chúng sẽ chủ động và có trách

nhiệm hơn với những gì mình

đã cam kết trong hợp đồng.

Ngoài ra, học sinh có thể lập

nội quy và những thỏa thuận

được cá nhân hóa. Nhóm này

có thể cần một thỏa thuận về trách

nhiệm, nhóm khác có thể cần một

thỏa thuận về việc tự do đóng góp

ý tưởng. Các tiêu chuẩn và thỏa

thuận nên đáp ứng nhu cầu của

học sinh, đảm bảo nguyên tắc win

– win chứ không nên áp đặt.

Danh sách nhiệm vụ

Ngoài ra, học sinh cần có các

mô hình để tổ chức tư duy, lập

kế hoạch công việc. Giáo viên

có thể đưa ra danh sách nhiệm

vụ để phân công cho các thành

viên cụ thể trong nhóm. Những

danh sách nhiệm vụ này có

thể có cột chữ ký để học sinh

và giáo viên có thể kí tên, xác

Táo Tài Liệu

21

21


Hướng dẫn giúp

các giáo viên trẻ

có đánh giá tốt hơn

Mary Jo Grdina

Táo Nhân Sự dịch

Lãnh đạo nhà trường có thể cải thiện kĩ năng đánh giá của giáo viên bằng cách cung cấp hướng dẫn kịp

thời trong quá trình giảng dạy.

Hãy bắt đầu với một bài kiểm tra đơn giản về khả năng của bạn để đánh giá một số tác phẩm nghệ thuật.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của ba mảnh thủy tinh Steuben. Nhiệm vụ của bạn là xếp hạng ba mảnh

theo thứ tự có giá trị tăng dần.

Hãy viết câu trả lời của bạn trước khi bạn tìm đáp án ở cuối bài viết này.

26 Giáo viên hạnh

Táo Nhân

phúc

Sự


Tiêu chuẩn dành cho lãnh đạo trường học

trong đánh giá năng lực học sinh

Buros.org

Táo Trường Học dịch

ánh giá học

Đ sinh là công

việc quan trọng trong

các trường học, tuy

nhiên khi chuyển

sang đánh giá năng

lực, đội ngũ lãnh đạo

trường học cần có

sự chuẩn bị và được

đào tạo một cách

kĩ lưỡng. Các tiêu

chí dưới đây nhằm

hướng dẫn cho các

lãnh đạo trường học

trong quá trình thực

hiện. Các tiêu chí này

cũng dành cho cả

giáo viên, nhân viên,

những người hỗ trợ

học sinh…

Các tiêu chuẩn này được xây dựng

dành cho các nhà quản lý giáo dục

lần đầu tiên vào năm 1991 và trải

qua nhiều lần sửa đổi. Trong các

tiêu chuẩn này, thuật ngữ “Đánh

giá” được hiểu là quá trình thu thập

thông tin về kết quả học tập của học

sinh để hướng dẫn các quyết định

giáo dục; để thông báo cho học sinh,

phụ huynh, giáo viên hoặc những

đối tượng khác về sự tiến bộ, điểm

mạnh và điểm yếu của học sinh; để

đánh giá hiệu quả giảng dạy và tính

đầy đủ của chương trình giảng dạy;

và để thông báo đến những người

làm chính sách.

Các tiêu chuẩn này được áp dụng

cho các lãnh đạo trường học trong

quá trình đánh giá năng lực. Bao

gồm: (a) hỗ trợ giáo viên trong việc

tạo dựng và sử dụng việc đánh giá

một cách hiệu quả; (b) Thể hiện

vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng

và thực hiện các chính sách đánh giá

trong trường học; (c) sử dụng kết quả

đánh giá để đưa ra quyết định về học

sinh, giáo viên và hướng dẫn và báo

cáo kết quả đánh giá cho nhiều bên liên

quan.

Táo Trường Học

31


corwin-connect

Táo Trường Học dịch

Giúp phụ huynh hiểu về

đánh giá năng lực

Khi có những thay đổi về

chương trình giảng dạy

diễn ra trong trường học, thì

các bậc cha mẹ sẽ gặp khó

khăn để hiểu được những

thay đổi đó. Những khái niệm

như “đánh giá năng lực”, các

“minh chứng” “tiêu chuẩn”

hay các “năng lực chung”

“năng lực đặc thù của môn

học”… có thể sẽ khiến phụ

huynh hoang mang.

Ngoài việc hiểu các vấn đề

môn học và ứng dụng công

nghệ mới, phụ huynh cũng cần

làm quen với nhiều phương pháp

và các bài đánh giá trong lớp và

trường học. Đáp ứng điều này,

một số trường đã bắt đầu cung

cấp thông tin về đánh giá trong

các cuộc họp phụ huynh. Từ đầu

năm học, phụ huynh được hướng

dẫn về các khái niệm được viết

trong phiếu đánh giá và các chỉ số

phản ánh sự tiến bộ của học sinh.

Ngay trước khi khai giảng, phụ

huynh nhận được một bản thông

tin so sánh giữa các bài kiểm tra

trên lớp và khung năng lực.

Trong năm học, các video về

quá trình học tập do chính học

sinh tự đánh giá được đăng tải

chủ động bởi chính học sinh.

Các nhà trường và giáo viên

mong muốn phụ huynh ngày

càng gắn kết với kiểm tra chất

lượng và quá trình đánh giá

của trường học. Trong bài viết

này, chúng tôi muốn giới thiệu

những cách giao tiếp với phụ

huynh về quá trình học tập của

học sinh.

Táo Trường Học

35


tưởng tượng mình đang nằm trên một bãi biển mà bạn thích nhất. Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của bạn,

suy nghĩ về những cuốn sách bạn có thể đọc hoặc những bộ phim bạn sẽ đi xem, gia đình và bạn bè mà

bạn sẽ ghé thăm.

Có thể rất khó để có thể thay đổi cảm xúc giống như chuyển kênh truyền hình từ một mục tin buồn sang

một chương trình hài. Hãy giúp tâm trí của bạn tập trung vào một điều gì đó thay vì cố gắng không nghĩ

gì. Bạn có thể thử các lớp học nhảy, học chơi một nhạc cụ hoặc tham gia khóa học ngôn ngữ. Bất cứ

điều gì bạn mà bạn muốn. Điều này có thể làm bạn bận rộn hơn nhưng nó sẽ mang lại cảm giác dễ chịu.

Khi tâm trí bạn mệt mỏi

Tâm trí của bạn có thể bị mệt mỏi bởi tất cả sự căng thẳng trong kỳ thi, khi những suy nghĩ cứ quanh

quẩn trong tâm trí bạn. Để đảm bảo giấc ngủ và sức khỏe, hãy cố gắng tập thể dục hàng ngày. Đó cũng

cách tốt nhất để đốt cháy những hoocmon căng thẳng và ngăn chúng làm hại bạn.

Hãy nhớ rằng bạn cũng là người quan trọng! Không học sinh nào có thể đọc được hay vượt qua kì thi

mà không có giáo viên. Hãy trân trọng bản thân và nhận ra những đóng góp to lớn mà bạn đang tạo ra.

Những cách để đối phó với áp lực thi cử

• Nhận ra nó tồn tại – đừng cố kì vọng quá cao!

• Nói chuyện với ai đó - chỉ nói lên cảm giác của bạn có thể vô cùng nhẹ

nhàng

• Tập một số bài tập thể dục hoặc hoạt động thể chất, thậm chí đi bộ

nhanh trong mười phút

• Hãy nhớ mọi thứ rồi sẽ qua

• Tưởng tượng về khoảng thời gian sau kỳ thi

• Đảm bảo bạn có kế hoạch nào đó đang chờ khi mùa thi kết thúc

Trên đây là những chia sẻ về cách để giúp các giáo viên thoát khỏi những áp lực và căng thẳng trong

mỗi mùa thi, nếu bạn có thêm những kinh nghiệm nào khác, hãy chia sẻ cùng chúng tôi.

40 Giáo viên hạnh phúc


Những lợi ích

của đánh giá năng lực

David Garrick

Táo Giáo Dục dịch

Lợi ích lớn nhất của đánh giá năng lực

là cung cấp cho học sinh và phụ huynh

những phản hồi cụ thể về kết quả của quá

trình học tập. Nó giúp học sinh hiểu rõ ràng

hơn về sự tiến bộ của bản thân và các kỹ

năng đã đạt được theo thời gian. Đánh giá

năng lực đã mang lại những lợi thế nổi bật

so với các đánh giá truyền thống trong hệ

thống giáo dục trước đây.

42 42

Góc

Góc

chia

chia

sẻ

sẻ


Những khó khăn của việc

đánh giá năng lực học sinh

Nguyễn Hữu Long

Các tiêu chí trong nhiều trường

hợp vẫn không thực sự rõ ràng

Trong đánh giá năng lực, một

trong những yếu tố quan trọng là

phải lựa chọn được các năng lực

và đưa ra các tiêu chí cho năng

lực đó. Nhưng có một thực tế mà

giáo viên nào cũng phải thừa nhận,

đó là các tiêu chí của năng lực

trong nhiều trường hợp vẫn không

rõ ràng. Ví dụ, các tiêu chí của tư

duy phản biện vẫn có những điểm

trùng với năng lực quan sát, hay

năng lực giải quyết vấn đề cũng

khó tách rời năng lực tư duy sáng

tạo… riêng việc gọi tên các năng

lực đã là một khó khăn lớn. Việc

hệ thống và chuẩn hóa các tiêu

chí cho từng năng lực còn phức

tạp hơn rất nhiều. Điều này dẫn

đến những khó khăn cho cả giáo

viên và học sinh trong quá trình

thu thập các bằng chứng và đưa ra

đánh giá cũng như phản hồi về quá

trình học tập.

Sự cảm tính của giáo viên trong quá trình đánh giá

Chính sự không rõ ràng của các tiêu chí, sự tương đối trong cách đưa ra kết luận về mức độ làm chủ

các năng lực, dẫn đến sự cảm tính của giáo viên trong quá trình giảng dạy. Có thể, sự thiện cảm của

giáo viên đối với một em học sinh, sẽ khiến giáo viên tập trung chú ý và ghi nhận những tiến bộ của học

Góc chia sẻ

45


Dự án Đào tạo và hỗ trợ giáo viên

Táo Giáo Dục

Điện thoại: 0971.067.689

Email: taogiaoduc.vn@gmail.com

Website: taogiaoduc.vn

Địa chỉ: 89 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu,

Cầu Giấy, Hà Nội

Táo Đào Tạo

Bản quyền thuộc về Táo Giáo Dục

49

Similar magazines