GOOD EVENING-CITY-15-02-2020

goodevening

³f¦fSX ÀfaÀIYSX¯f

A»f¦f AaQf¬f, A»f¦f ³f¬fdSX¹ff

BaQf`SX, Vfd³f½ffSX 15 RYSX½fSXe 2020

Àffa²¹f Q`d³fIY

Àfbd½f¨ffSX

þf Af´f þeU³f ¸fZÔ IbYL ¦fÔUf

fǸX°fZ WỒX, °fû BÀfÀfZ ´fif~ dVfÃff

IYû IY°fBÊ ³f ¦fÔUfEaÜ

BaQüSX-·fû´ff»f ÀfZ ´fiIYfdVf°f

¸fc»¹f EIY ÷Y´fE (´faýiWX ÷Y´fE-¸ffdÀfIY WXfgIYSX-ÀfZ½ff) • ´fÈ¿NX: 8 • ½f¿fÊ: 3 • AaIY: 327

info@goodeveningonline.com https://www.facebook.com/goodevening01 www.goodeveningonline.com

Short News

¸ffaÓfe IZY VfSXff IYû 'ÀfÔþeU³fe'

f°ff³fZ ´fSX ÀfSXIYfSX Àf£°f

´fMX³ffÜ dWXÔQbÀ°ff³fe AfUf¸f ¸fû¨ffÊ IZY

A²¹fÃf þe°f³f SXf¸f ¸ffÔÓfe õfSXf

¦fb÷YUfSX IYû ¦fSXefûÔ IZY d»fE '±fûOÞXf

VfSXff ´fe³fZ IYû ÀfÔþeU³fe' f°ffE

þf³fZ ÀfÔfÔ²fe f¹ff³f ´fSX SXfª¹f IYe

³fe°feVf IbY¸ffSX ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ

Àf£°f ´fid°fdIiY¹ff AfBÊ WX`, dþÀf³fZ

SXfª¹f ¸fZÔ 2016 ¸fZÔ VfSXff IYû

´fid°ffÔd²f°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ

·fe ¸ffÔÓfe IZY f¹ff³f ÀfZ ÀfWX¸fd°f þ°ffBÊ

WX`Ü SXfª¹f ¸fZÔ VfSXff IYû ´fid°ffÔd²f°f

dIYE þf³fZ ÀfÔfÔ²fe IYf³fc³f þf

f³ff¹ff ¦f¹ff ±ff °ff ´fiQZVf IYe ³fe°feVf

ÀfSXIYfSX ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ·fe Vffd¸f»f ±feÜ

feþZ´fe ³fZ°ff EUÔ ¸fÔÂfe SXf¸f

³ffSXf¹f¯f ¸fÔOX»f ³fZ ¸ffÔÓfe IYe

Af»fû¨f³ff IYSX°fZ WXbE 'CX³fIYe JbQ

IYe AfQ°fûÔ IYû ÀfWXe NXWXSXf³fZ IYe

¸ffÔ¦f' IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ

OXfg. IYRYe»f IZY f¨ffU ¸fZÔ CX°fSXZ

AûU`Àfe IYf ¹fû¦fe ´fSX °fÔþ

³fBÊ dQ»»feÜ ·fOÞXIYfDY f¹ff³f QZ³fZ

IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ OXfg. IYRYe»f Jf³f IYû

IYûMXÊ ³fZ þ¸ff³f°f QZ Qe WX`Ü BÀfIZY

ffUþcQ Uû þZ»f ÀfZ ³fWXeÔ d³fIY»f

´ffE WX`ÔÜ ¢¹fûÔdIY ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ³fZ

Af CX³f ´fSX SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff IYf³fc³f

(E³fEÀfE) IZY °fWX°f IYfSXÊUfBÊ IYe

WX`Ü ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IYe BÀf IYfSXÊUfBÊ

´fSX (EAfBÊE¸fAfBÊE¸f) A²¹fÃf

AÀfQbïe³f AûU`Àfe ³fZ ÀfUf»f JOÞXZ

dIYE WX`ÔÜ

AûU`Àfe ³fZ IYWXf ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX

IYû þf ·fe dIYÀfe U¦fÊ IYû Àf°ff³ff

WXû°ff WX` °fû Uû CXÀfIZY dJ»ffRY

E³fEÀfe »f¦ff QZ°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf

dIY ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX JfÀfIYSX Àf°ffE

WXbE Qd»f°fûÔ, ¸fbdÀ»f¸fûÔ AüSX ÀfSXIYfSX

IYf dUSXû²f IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû BÀf

IYf³fc³f IZY °fWX°f d³fVff³fZ ´fSX »fZ°fZ WX`ÔÜ

ÀfeEE IYf VffÔd°f´fc¯fÊ dUSXû²f

IYSX³fZ Uf»fZ 'QZVfQiûWXe' ³fWXeÔ

AüSXÔ¦ffffQÜ ffg¸fZ WXfBÊ IYûMXÊ IYe

AüSXÔ¦ffffQ fZÔ¨f ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû

ÀfeEE IZY dJ»ffRY VffÔd°f´fc¯fÊ °fSXeIZY

ÀfZ AfÔQû»f³f IYSX SXWXZ »fû¦fûÔ IYû

»fZIYSX dMX´´f¯fe IYe dIY 'CX³WXZÔ dÀfRYÊ

BÀfd»fE ¦fïfSX AüSX QZVfQiûWXe ³fWXeÔ

IYWXf þf ÀfIY°ff ¢¹fûÔdIY UZ EIY

IYf³fc³f IYf dUSXû²f IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ'

fZÔ¨f ³fZ ÀfeEE IZY dJ»ffRY

AfÔQû»f³f IZY d»fE ´fbd»fÀf õfSXf

A³fb¸fd°f ³f dQE þf³fZ IZY dJ»ffRY

OXf»fe ¦fBÊ ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ

IYSX°fZ WXbE ¹fWX ff°f IYWXeÜ

fZÔ¨f ³fZ IYWXf dIY 'BÀf °fSXWX IZY

AfÔQû»f³f ÀfZ ÀfeEE IZY ´fifU²ff³fûÔ

IYe AUWXZ»f³ff IYf IYûBÊ ÀfUf»f

³fWXeÔ ´f`Qf WXû°ffÜ

BaXQüSX ¸fZÔ d´f°fÈQû¿f IYf Àff¹ff, BXÀfd»fE ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf d½fIYfÀf : d½fªf¹f¦f½feʹf

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQf`SX

A´f³fZ f¹ff³fûÔ ¸fZÔ WX¸fZVff ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWX³fZ ½ff»fZ ·ffªf´ff IZY

SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨f½f I`Y»ffVf d½fªf¹f½f¦feʹf ³fZ BXÀf ffSX

EIY AüSX f¹ff³f QZIYSX Àf·fe IYû W`XSX°f ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff W`XÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BaXQüSX IZY d½fIYfÀf IYf¹fûÊa IYf ´fdWX¹ff

±f¸f³fZ IZY ´feLZX d´f°fÈQû¿f W`XÜ ¹ff³fe BaXQüSX BXÀf Àf¸f¹f d´f°fÈ

Qû¿f IZY Àff¹fZ ¸fZÔ ¨f»f SXWXf W`XÜ

d½fªf¹f½f¦feʹf ³fZ ¹fWX f¹ff³f CXÀf ½föY dQ¹ff ªff ½fZ

d´f°fÈ ´f½fÊ°f ´fSX WX³fb¸ff³f ¸fadQSX AüSX ´fif¯f ´fid°f¿NXf IYf

Af¹fûªf³f IYSX SXWZX W`XaÜ ¸fedOX¹ff ÀfZ ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f

CX³fÀfZ ªff ´fcLXf ¦f¹ff dIY BaXQüSX IZY d½fIYfÀf IYe ¦fd°f

EªfZÔÀfe

¨fe³fÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ Af °fIY ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ 1500 ÀfZ ª¹ffQf

»fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü »fû¦fûÔ ¸fZÔ OXSX BÀf IYQSX ´f³f´f ¦f¹ff WX` dIY

dIYÀfe ·fe ¨feþ IYû Lc³fZ ÀfZ ·fe »fû¦f IY°fSXf SXWXZ WX`ÔÜ ¨fe³f IZY ffQ

dÀfÔ¦ff´fbSX ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ³fZ A´f³ff OXZSXf þ¸ff d»f¹ff WX`Ü ¹fWXfÔ IYe

ÀfSXIYfSX ³fZ IYûSXû³ff ´fSX AfgSXZÔþ A»fMXÊ þfSXe

dIY¹ff WX`Ü

A»fMXÊ þfSXe WXû³fZ IZY ffQ ¹fWXfÔ IZY

¸ffIZYÊMX ¸fZÔ ¸ffÀIY JSXeQ³fZ IZY d»fE ·feOÞX

CX¸fOÞX ´fOÞXeÜ BÀf fe¨f ARYUfWX CXOÞXe dIY

IÔYOXû¸f IYûSXû³ff ÀfZ f¨ffU ¸fZÔ IYfSX¦fSX WX`,

BÀfd»fE »fû¦fûÔ ³fZ IÔYOXû¸f JSXeQ³fZ VfbøY IYSX dQEÜ Af dÀfÔ¦ff´fbSX IYe

¸fZdOXIY»f QbIYf³fûÔ ¸fZÔ IÔYOXû¸f J°¸f WXû ¦fE WX`ÔÜ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX »fû¦f

IÔYOXû¸f ÀfZ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY f¨ffU IYf ÀffÀfZ IYfSX¦fSX °fSXeIYf f°ff

SXWXZ WX`ÔÜ d»fμMX IYf fMX³f Qff³ff WXû ¹ff dRYSX dfd»OXÔ¦f IYf QSXUfþf

Jû»f³ff WXû »fû¦f WXf±fûÔ ¸fZÔ IÔYOXû¸f ´fWX³fIYSX CX³WXZÔ Jû»f SXWXZ WX`ÔÜ

²fe¸fe ¢¹fûa WXû°fe ªff SXWXe W`X °fû CX³WXûa³fZ SXû¨fIY AaQfªf

¸fZÔ ªf½fff dQ¹ff dIY BaXQüSX ½f°fʸff³f ¸fZÔ d´f°fÈQû¿f IZY ÀffE

IYûSXû³ff ´fSX CXOÞXe EIY ARYUfWX AüSX

IÔYOXû¸f JSXeQ³fZ CX¸fOÞX ´fOÞXZ »fû¦f

¸fZÔ ¨f»f SXWXf W`XÜ BXÀfd»fE d½fIYfÀf IZY IYf¹fÊ ³fWXeÔ WXû ´ff

SXWZX W`XaÜ CX³WXûa³fZ I WXf dIY BXÀf d´f°fÈQû¿f IYû QcSX IYSX³fZ IZY

d»fE WXe d´f°fÈ ´f½fÊ°f ´fSX ²ffd¸fÊIY Af¹fûªf³f dIY¹ff ªff

SXWXf W`XÜ ¸fedOX¹ff ÀfZ øYføY WXû°fZ WbXE d½fªf¹f½f¦feʹf ³fZ

IYWXf dIY d´f°fÈ ´f½fÊ°f IYû d½fIYdÀf°f IYSX³fZ IZY d»fE EIY

»ff£f ´fü²fûÔ IYf SXû´f¯f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff AüSX ¹fWX d´f°fÈ

´f½fÊ°f f³f ªffE¦ff °fû BaXQüSX ÀfZ d´f°fÈ ´f½fÊ°f IYf Qû¿f ·fe

£f°¸f WXû ªffE¦ffÜ Äff°f WXû dIY I`Y»ffVf d½fªf¹f½f¦feʹf

õXfSXf ¹fWXfa ´fSX d´f°fSmXäSX W³fb¸ff³f ¸fadQSX AüSX ´fif¯f

´fid°f¿NXf IYf Af¹fûªf³f dIY¹ff ªff SXWXf W`XÜ BXÀfIYf

Vfb·ffSaX·f 19 RYSX½fSXe ÀfZ WXû¦ffÜ CX³WXûa³fZ f°ff¹ff dIY 3

¸ff¨fÊ IYû ³f¦fSX ·ffZªf IYf Af¹fûªf³f ·fe dIY¹ff ªffE¦ffÜ

MZX¢ÀfMXfB»f AüSX RcYOX ´fiûÀfZdÀfa¦f ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ °fe³f WXªffSX IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf IYf AfE¦ff d³f½fZVf

QZVf ¸fZÔ CXôû¦fûÔ IZY d»fE ÀffÀfZ

A³fbIcY»f WX` ¸f²¹f´fiQZVf : ÀfeE¸f

³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ VfbIiY½ffSX IYû Af¹fûdªf°f SXfCXaOX MXZf»f IYfg³RiYZÔÀf ¸fZÔ ¸fb£¹f¸faÂfe

IY¸f»f³ff±f ³fZ MZX¢ÀfMXfB»f AüSX RcYOX ´fiûÀfZdÀfa¦f ÀfZ¢MXSX IZY Vfe¿fÊ CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IZY

Àff±f ½f³f McX ½f³f ¨f¨ffÊ IYeÜ ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ CXôû¦f BIYfB¹fûÔ IYû ´fiû°ÀffWX³f QZ³fZ

IZY d»f¹fZ SXfª¹f VffÀf³f õfSXf d»fE ¦fE d³f¯fʹfûÔ IYe þf³fIYfSXe QeÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQf`SX

¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ IYWXf dIY ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ 100 IYSXûOÞX

÷Y´f¹fZ ÀfZ IY¸f d³fUZVf Uf»fZ »fZdIY³f 500 ÀfZ Ad²fIY

»fû¦fûÔ IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ Uf»fZ CXôû¦f '¸fZ¦ff CXôû¦f'

IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZ AüSX CX³WXZÔ AfUV¹fIY

´f`IZYþ d¸f»fZ¦ffÜ d³fUZVf IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE

Àff°f dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX 40 ÀfZUfAûÔ IZY d»fE °f°IYf»f

¸fÔþcSXe AüSX »ffBÀfZÔÀf Ad³fUf¹fÊ øY´f ÀfZ d¸f»f

þfEÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe Àfû¨f AüSX CXôû¦f d¸fÂf

E´fiû¨f IYû QZJ°fZ WXbE SXfCX¯OX MXZf»f IYfg³RiYZÔÀf ¸fZÔ

QZVf IZY Vfe¿fÊ CXôû¦f´fd°f¹fûÔ ³fZ 3 WXªffSX 250 IYSXûOÞX

÷Y´f¹fZ d³fUZVf IYe §fû¿f¯ff IYeÜ

14 WXªffSX »fû¦fûÔ IYû d¸f»fZ¦ff SXûªf¦ffSX

SXfCaXOX MZXf»f IYfg³RimÔYÀf ¸fZÔ d³f½fZVf IYe §fû¿f¯ff ÀfZ

»f¦f·f¦f 14 WXþfSX »fû¦fûÔ IYû SXûþ¦ffSX d¸f»f³fZ IYe

Àfa·ff½f³ff ½¹f¢°f IYe ¦fBÊÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY

¸f²¹f´fiQZVf ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ CXôû¦fûÔ IZY d»fE ÀffÀfZ

A³fbIcY»f SXfª¹f WX`Ü ¹fWXfa IbYVf»f ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f IZY

Àff±f d³fUZVf IZY d»fE fZWX°fSX Uf°ffUSX¯f CX´f»f²f WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ B³f ÀfZ¢MXSXûÔ IYû Af¦fZ fPÞXf³fZ ¸fZÔ CXôû¦f´fd°f¹fûÔ

ÀfZ ÀfWX¹fû¦f ¸ffÔ¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f

ÀfSXIYfSX þ`dUIY IY´ffÀf ÀfZ IY´fOÞXf AüSX ´fdSX²ff³f

f³ff³fZ IZY d»fE AüSX Ad²fIY ´fiû°ÀffWX³f QZ³fZ IZY d»fE

´fid°ffð WX`Ü

IYfgMX³f ÀfZ¢MXSX IZY d»fE ¦fdNX°f IYe IY¸fZMXe

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ f°ff¹ff dIY IYfgMX³f CX°´ffQIY dIYÀff³fûÔ

AüSX ÀfÔfÔd²f°f d³f¸ffÊ°ffAûÔ IYû Vffd¸f»f IYSX°fZ WXbE

SXfª¹f VffÀf³f ³fZ ¸fb£¹f Àfd¨fU IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ EIY

Àfd¸fd°f IYf ¦fNX³f dIY¹ff WX`Ü Àfd¸fd°f IY´ffÀf IZY

CX´f¹fû¦f IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY CX´ff¹fûÔ ´fSX A¸f»f

IYSXZ¦feÜ ÀfSXIYfSX IY´fOÞXf ÃfZÂf ¸fZÔ Àf¸f¦fi AüSX EIYeIÈY°f

BIYfB¹fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IZY d»fE EIY ³fed°f ·fe

°f`¹ffSX IYSX SXWXe WX`Ü

¨fe³f ¸fZÔ ¸ffÀIY »f¦ffIYSX IbYØfZdf»»fe

§fb¸ff SXWXZ WX`Ô »fû¦f

¨fe³fÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ Af °fIY ´fcSXe

Qbd³f¹ff ¸fZÔ 65 WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf »fû¦f

ÀfÔIiYd¸f°f WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ ¨fe³f ¸fZÔ ¸fSX³fZ Uf»fûÔ

IYf AfÔIYOÞXf 1500 IZY ´ffSX ´fWXbÔ¨f ¨fbIYf WX`Ü

Qbd³f¹ff IZY IYBÊ QZVfûÔ ¸fZÔ ·fe »fû¦fûÔ IZY ¸ffSXZ

þf³fZ IYe JfSX WX`Ü »fû¦fûÔ ¸fZÔ IYûSXû³ff

Uf¹fSXÀf IYû »fZIYSX OXSX BÀf IYQSX WX` dIY Uû

Af A´f³fZ ´ff»f°fc þf³fUSXûÔ °fIY IYû ¸ffÀIY

´fWX³ffIYSX §fb¸ff SXWXZ WX`ÔÜ þf³fIYfSXûÔ IYf

IYWX³ff WX` dIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf þf³fUSXûÔ IZY

þdSX¹fZ ·fe R`Y»f SXWXf WX` BÀfd»fE CX³WXZÔ

ÀfbSXdÃf°f SXJ³fZ IZY d»fE »fû¦f ¨fe³f ¸fZÔ A´f³fZ

´ff»f°fc þf³fUSXûÔ IYû ·fe ¸ffÀIY ´fWX³ff SXWXZ

WX`ÔÜ ¸ffÀIY ´fWX³fZ IbYØfZ AüSX dfd»»f¹fûÔ IZY

RYûMXû ·fe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX IYfRYe

Uf¹fSX»f WXû SXWXZ WX`ÔÜ

ÀfeWXûSX ¸fZÔ ´»f¦f E¯OX ´»fZ

Aüôûd¦fIY ´ffIYÊ

ÀfSXIYfSX ÀfeWXûSX dªf»fZ IZY ¦fif¸f fdOÞX¹ffJZOÞXe ¸fZÔ 60 EIYOÞX

ÃfZÂf ¸fZÔ ´»f¦f EÔOX ´»fZ Aüôûd¦fIY ´ffIYÊ dUIYdÀf°f IYSX³fZ

ªff SXWXe W`XÜ ¹fWX ÃfZÂf ·fû´ff»f WXUfBÊ AçZ ÀfZ IZYU»f 28

dIY»fû¸feMXSX QcSX WX` AüSX ·fû´ff»f-BÔQüSX SXfþ¸ff¦fÊ IZY

IYSXef WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ Àf·fe d³fþe OXZU»f´fÀfÊ ÀfZ Af¦fiWX

dIY¹ff dIY UZ B³QüSX IZY Àf¸fe´f dÀ±f°f fSX»ffBÊ ÃfZÂf ¸fZÔ

´fe´fe´fe ¸ffgOX»f ´fSX ´fdSX²ff³f ´ffIYÊ IZY dUIYfÀf IZY d»fE

Af¦fZ AfEÔÜ

MÑXfBOZÔXMX ¦fib´f IYSmX¦ff 3 WXªffSX

IYSXûOÞX IYf d³f½fZVf

IY´fOÞXf CXôû¦f ÀfZ þbOÞXe Vfe¿fÊ IÔY´f³fe MÑfBOXZÔMX ¦fib´f IZY

¨fZ¹fSX¸f`³f SXfþZ³Qi ¦fb~f ³fZ 3 WXªffSX IYSXûOÞX IYf d³fUZVf

·fû´ff»f ¸fZÔ IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY BÀfÀfZ

10 WXþfSX »fû¦fûÔ IYû SXûþ¦ffSX d¸f»fZ¦ffÜ ¦fûIY»fQfÀf

E¢Àf´fûMXÊ IÔY´f³fe IZY ´fifÔ²f d³fQZVfIY dVfUf ¦f¯f´fd°f ³fZ

f°ff¹ff dIY ·fû´ff»f ¸fZÔ WXe 50 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf d³fUZVf

dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf d³fUZVf ÀfZ 3 WXþfSX »fû¦fûÔ IYû

SXûþ¦ffSX CX´f»f²f WXû¦ffÜ BÀfe ´fiIYfSX ¸f¹fcSX ¹fcd³fIYûMXÀfÊ

IZY ¸fWXf´fifÔ²fIY ÀUd´³f»f ½¹ffÀf ³fZ ¦Ufd»f¹fSX ¸fZÔ 150

IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY d³fUZVf IYe ÀfWX¸fd°f ´fiQf³f IYe dªfÀfÀfZ

EIY WXªffSX »fû¦fûÔ IYû SXûªf¦ffSX ´fif´°f WXû¦ffÜ IYf³RiYZÔÀf ¸fZÔ

´fid°f·ff dÀfÔMXZ¢Àf IÔY´f³fe IZY ´fifÔ²f d³fQZVfIY ßfZ¹fÀIYSX

¨fü²fSXe ³fZ f°ff¹ff dIY B³QüSX ¸fZÔ E¸fEÀfE¸fBÊ ¹fcd³fMX IZY

d»fE Àfü IYSXûOÞX IZY d³fUZVf ÀfZ MXZ¢ÀfMXfB»f ´ffIYÊ À±ffd´f°f

IYSXZÔ¦fZÜ ¹fWX ´ffIYÊ f³ff³fZ IZY ´fdSX²ff³f E¢Àf´fûMXÊ ´fi¸fûVf³f

IYfÔCXdÀf»f IZY ¨fZ¹fSX¸fZ³f E. VfdöYUZ»f ÀfWX¹fû¦f IYSXZÔ¦fZÜ

Àfb´fie¸f IYûMÊX IYe RYMXIYfSX IZY ffQ...

ÀfSXIYfSX ³fZ MXZd»fIYfg¸f IaY´fd³f¹fûÔ IYû

´f`Àff ªf¸ff IYSX³fZ IZY dQE ³fûdMXÀf

³fBÊ dQ»»fe (´feMXeAfBÊ)Ü Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe RYMXIYfSX IZY ffQ

ÀfSXIYfSX E¢Vf³f ¸fZÔ AfBÊ W`XÜ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ CXÀf³fZ MXZd»fIYfg¸f

IÔY´fd³f¹fûÔ IYû VfbIiYUfSX SXf°f 12 fþZ ÀfZ ´fWX»fZ 1.47 »ffJ IYSXûOÞX

(EþeAfSX fIYf¹ff) IYf ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ IYf ³fûdMXÀf dQ¹ff W`XÜ WXf»ffadIY

BÀf ³fûdMXÀf IZY ffQ ·fe d½f½ffQ IYe dÀ±fd°f f³fZ¦fe dIY dªfÀf dQ³f ³fûdMXÀf

ªffSXe dIY¹ff, CXÀfe dQ³f IaY´f³fe I`YÀfZ ´f`Àff ªf¸ff IYSmX¦fe?

VfbIiYUfSX IYe Àfb³fUfBÊ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ MXZd»fIYfg¸f IÔY´fd³f¹fûÔ IZY

´fifÔ²f³f d³fQZVfIYûÔ AüSX ÀfSXIYfSX IYû RYMXIYfSX »f¦ff°fZ WXbE IYWXf dIY UZX

BÀfIYf þUff QZÔ dIY Af °fIY

BÀfIYf ·fb¦f°ff³f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ dIY¹ff

¦f¹ff AüSX BÀf¸fZÔ QZSXe ¢¹fûÔ WXbBÊ?

IYûMXÊ IZY AfgOXÊSX IZY ffQ

dOX´ffMXʸfZÔMX AfgRY MXZd»fIYfg¸f

(OXeAûMXe) ³fZ MXZd»fIYfg¸f

IÔY´fd³f¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY UWX

VfbIiYUfSX SXf°f 11.59 °fIY

EþeAfSX (AþÀMXZOX ¦fifgÀf

SXZUZ³¹fc) fIYf¹ff IYf ·fb¦f°ff³f IYSXZÜ

IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IZY ffQ OXeAûMXe ³fZ A¨ff³fIY ¹fWX AfQZVf þfSXe

dIY¹ffÜ OXeAûMXe B³f MXZd»fIYfg¸f IÔY´fd³f¹fûÔ IYû þû³f AüSX ÀfdIYÊ»f

Af²ffdSX°f fIYf¹ff ³fûdMXÀf ·fZþ SXWXf WX`Ü ¹fc´fe UZÀMX MXZd»fIYfg¸f ÀfdIYÊ»f

³fZ Àf·fe fIYfEQfSXûÔ ÀfZ 11.59 fþZ SXf°f °fIY ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ IYf

AfQZVf dQ¹ffÜ MXZd»fIYfg¸f IÔY´fd³f¹fûÔ ´fSX IYSXef 1.47 »ffJ IYSXûOÞX

÷Y´f¹fZ IYf EþeAfSX fIYf¹ff WX`Ü IYûMXÊ ³fZ BÀfIZY ·fb¦f°ff³f IZY d»fE 17

¸ff¨fÊ °fIY IYf Àf¸f¹f dQ¹ff WX`Ü 1.47 »ffJ IYSXûOÞX ¸fZÔ 92642 IYSXûOÞX

»ffBÀfZÔÀf RYeÀf WX` AüSX fIYf¹ff 55054 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ À´fZ¢MѸf

¨ffþZÊÀf WX`ÔÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ MXZd»fIYfg¸f IÔY´fd³f¹fûÔ ÀfZ IYWXf WX` dIY UWX

A¦f»fe Àfb³fUfBÊ ÀfZ ´fWX»fZ EþeAfSX IYf ·fb¦f°ff³f IYSXZÜ

MÑZ³fe AfBÊ´feEÀf IYû ¸fdWX»ff dU²ff¹fIY IYe ²f¸fIYe-

'NXeIY ÀfZ SXWXû, USX³ff AüIYf°f dQJf QcÔ¦fe'

LØfeÀf¦fPÞXÜ LØfeÀf¦fPÞX IZY IYÀfOXû»f ¸fZÔ EIY ¸fdWX»ff dU²ff¹fIY

AüSX ¸fdWX»ff AfBÊ´feEÀf Af´fÀf ¸fZÔ d·fOÞX ¦fBÊÔÜ ¸ff¸f»ff B°f³ff fPÞX

¦f¹ff dIY IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY VfIbYÔ°f»ff ÀffWXc ³fZ AfBÊ´feEÀf IYû

AüIYf°f ¹ffQ dQ»ff QZ³fZ IYe ²f¸fIYe QZ OXf»feÜ ¹fWX ¸ff¸f»ff °fû

fb²fUfSX Vff¸f IYf WX`,

dþÀfIYf UedOX¹fû Af

ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX

Uf¹fSX»f WXû SXWXf WX`Ü

UedOX¹fû ¸fZÔ f»füQf ffþfSX

dþ»fZ ¸fZÔ ´fQÀ±f MÑZ³fe

AfBÊ´feEÀf AÔdIY°ff Vf¸ffÊ

AüSX IYÀfOXû»f IYe

dU²ff¹fIY VfIbYÔ°f»ff ÀffWXc fWXÀf IYSX°fe ³fþSX Af SXWXe WX`ÔÜ Qû³fûÔ

IZY fe¨f fWXÀf B°f³fe fPÞX þf°fe WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY ¸fdWX»ff

AfBÊ´feEÀf IYû 'AüIYf°f dQJf QZ³fZ IYe' ²f¸fIYe QZ QZ°fe WX`Ü

QSXAÀf»f, ¹fZ ´fcSXf ¸ff¸f»ff Àfe¸fZÔMX R`Y¢MÑe ¸fZÔ WXbE WXfQÀfZ IZY ffQ

dU²ff¹fIY IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ´fiQVfʳf IZY QüSXf³f WXbAfÜ

R`Y¢MÑe ¸fZÔ fb²fUfSX IYû WXfQÀfZ ¸fZÔ EIY ¸fþQcSX IYe þf³f ¨f»fe

¦f¹fe ±fe dþÀfIZY ffQ ¸fþQcSX IYû ¸fbAfUþf dQ»ff³fZ IZY d»fE

VfIbYÔ°f»ff ÀffWXc IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ´fiQVfʳf IYSX SXWXe ±feÜ

´fedSX¹fOXÐÀf ¨fZIY IYSX³fZ IZY d»fE

d´fiÔdÀf´f»f ³fZ CX°fSXUfE IY´fOÞZX

EªfZÔÀfe

¦fbþSXf°fÜ ¦fbþSXf°f IZY ·fbþ ¸fZÔ EIY fZWXQ Vf¸fʳffIY

JfSX AfBÊ WX`Ü ¹fWXfa ¸füþcQ ßfe ÀfWXþf³fÔQ IYfg»fZþ

IZY d´fiÔdÀf´f»f ³fZ 68 »fOÞXdIY¹fûÔ IYe AÔOXSXdU¹fSX

CX°fSXUfIYSX BÀf ff°f IYe þfÔ¨f IYSXfBÊ dIY UZ ¸ffdÀfIY

²f¸fÊ (´fedSX¹fOÐXÀf) ÀfZ ¦fbþSX SXWXe WX`Ô ¹ff ³fWXeÔÜ

¹fZ JfSX ¦fbþSXf°f IZY EIY À±ff³fe¹f ¸fedOX¹ff

ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f WXû³fZ IZY ffQ Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü

BÀf ¸fedOX¹ff ÀfÔÀ±ff³f IYe dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX

»fOÞXdIY¹fûÔ IYû IYfg»fZþ ¸fZÔ ´fedSX¹fOXÐÀf IZY QüSXf³f

dIYÀfe ·fe A³¹f LfÂf ¹ff LfÂff ÀfZ WXf±f d¸f»ff³fZ ¹ff

¦f»fZ d¸f»f³fZ IYe ·fe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ WX`Ü Àff±f WXe ¹fWX

AfQZVf ·fe þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY ´ffÀf dÀ±f°f ¸fÔdQSX

¸fZÔ ´fedSX¹fOXÐÀf ÀfZ ¦fbþSX SXWXe »fOÞXdIY¹ffÔ ³f þfEÔÜ

dfþ³füSX: ´f°³fe IYe WX°¹ff IYSX

±ff³fZ ´fWXbÔ¨fIYSX fû»ff- 'QfSXû¦ffþe

¸f`Ô³fZ fZURYf feUe IYû ¸ffSX OXf»ff'

EªfZÔÀfe

¸fZSXNXÜ CXØfSX ´fiQZVf dÀ±f°f dfþ³füSX IZY

¨ffÔQ´fbSX ¸fZÔ EIY ¹fbUIY ³fZ ´fiZ¸f ´fiÀfÔ¦f IZY

VfIY ¸fZÔ ´f}e IYe ¦fû»fe ¸ffSXIYSX WX°¹ff IYSX

QeÜ ´f}e IYû ¸ffSX³fZ IZY ffQ °f¸fÔ¨ff »fZIYSX

JbQ WXe ±ff³fZ þf ´fWXbÔ¨ff AüSX ´fbd»fÀf ÀfZ

fû»ff dIY QfSXû¦ffþe ¸f`Ô³fZ A´f³fe feUe IYû

¸ffSX OXf»ff WX`Ü UWX ¸fbÓfZ ²fûJf QZ SXWXe ±feÜ

´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff WX`Ü

´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffdfIY dfþ³füSX IZY ¨ffÔQ´fbSX

d³fUfÀfe dQ»fVffQ ff³fû IYf d³fIYfWX

AfdÀfRY ÀfZ WXbAf ±ffÜ AfdÀfRY ³fZ IbYL

dQ³f CXÀfZ Àff±f SXJ³fZ IZY ffQ °f»ffIY QZ

dQ¹ff, dþÀfIZY ffQ dQ»fVffQ IYf d³fIYfWX

AfdÀfRY IZY ·ffBÊ (QZUSX) ÀffdþQ ÀfZ IYSX

dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IYû ÀffdþQ ³fZ f°ff¹ff

dIY ¸fbÓfZ dQ»fVffQ ´fSX VfIY ±ff dIY IYÀfZ

IZY EIY OXfg¢MXSX ÀfZ CXÀfIZY ´fiZ¸f ÀfÔfÔ²f WX`ÔÜ

UWX IYBÊ QcÀfSXZ »fû¦fûÔ ÀfZ ·fe ff°fZÔ IYSX°fe

±feÜ fIYü»f ÀffdþQ, ¸f`Ô³fZ IYBÊ ffSX ´f}e

IYû Àf¸fÓff¹ff »fZdIY³f UWX ³fWXeÔ ¸ff³feÜ

IY´f»f ³fZ ²ffd¸fÊIY À±f»f ´fSX f³ff

d»f¹ff ´fû³fÊ UedOX¹fû, ¸f¨ff fUf»f

EªfZÔÀfe

¸¹ffÔ¸ffSXÜ ¸¹ffÔ¸ffSX ¸fZÔ ²ffd¸fÊIY À±f»f ´fSX EIY IY´f»f

õfSXf ´fû³fÊ UedOX¹fû f³ff³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff

WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ CX³f Qû³fûÔ ³fZ UedOX¹fû f³ff³fZ IZY ffQ

CXÀfZ ´fû³fÊ ÀffBMX ´fSX A´f»fûOX IYSX dQ¹ffÜ BÀfIZY ffQ

fUf»f ¸f¨f ¦f¹ffÜ

BMX»fe IZY EIY IY´f»f ³fZ ¸¹ffÔ¸ffSX IZY ´fdUÂf À±f»f

ff¦ff³f ¸fZÔ A´f³ff 12 d¸f³fMX IYf ´fû³fÊ UedOX¹fû

f³ff¹ffÜ BÀfIZY ffQ BÀf UedOX¹fû IYû EIY ¨fd¨fÊ°f

´fû³fÊ UZfÀffBMX ´fSX ·fe A´f»fûOX IYSX dQ¹ffÜ BÀf

UedOX¹fû IYû Af °fIY WXþfSXûÔ »fû¦f QZJ ¨fbIZY WX`ÔÜ

UedOX¹fû ¸fZÔ ÀffRY dQJ SXWXf WX` dIY ¹fWX ²ffd¸fÊIY À±f»f

´fSX WXe VfcMX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fb¦f»f þûOÞXZ ³fZ ¹fWX Àff

´fif¨fe³f ´f¦fûOXZ ¸fZÔ WXe dSXIYfgOXÊ dIY¹ff WX`Ü


02

Af QcÀfSmX RYSXfSX

·fc¸ffdRY¹ffAûa

IYe ·fe BÀfe °fSXWX

ÀfZ d¦fSXμ°ffSXe

IYe Àfa·ff½f³ff

BaQüSX, d½fVfZ¿f

Àfa½ffQQf°ffÜ BaQüSX IZY

IbY£¹ff°f ·fc¸ffdRY¹ff

SX¯f½feSXdÀfaWX LXffOÞXf CXRÊY

ffgfe LXffOÞXf IYû ´fbd»fÀf

³fZ d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ

Afg´fSmXVf³f ¢»fe³f VfbøY

WXû³fZ IZY ffQ ÀfZ RYSXfSX

¨f»f SXWZX ffgfe IZY dÀfSX

´fSX ´fbd»fÀf ³fZ feÀf

WXªffSX ÷Y´fE IYf B³ff¸f

§fûd¿f°f IYSX SXJf ±ffÜ

A¨ff³fIY ÀfZ AfÀff³f

°fSXeIZY ÀfZ WbXBÊ BÀf

d¦fSXμ°ffSXe ³fZ IYBÊ Àf½ff»f

·fe JOÞZX IYSX dQEÜ

OXeAfBʪfe ÷Yd¨f½f²fʳf

d¸fßff IZY ¸fb°ffdfIY

AfSXû´fe IYe d¦fSXμ°ffSXe IZY

d»fE A»f¦f-A»f¦f MXe¸f

IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff

AüSX CXÀfIYe »fûIZYVf³f

Àf¨fÊ IYe ªff SXWXe ±feÜ

IbYLX dQ³f ´fc½fÊ dQ»»fe ¸fZÔ

»fûIZYVf³f MÑmXÀf WbXBÊ ±fe

AüSX VfbIiY½ffSX ÀfbfWX

BaQüSX ff¹f´ffÀf IYe °fSXRY

¸fc½f¸fZÔMX IYe »fûIZYVf³f

´fif´°f WbXBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ

ff¹f´ffÀf ´fSX ªff»f

dfLXfIYSX Aû¸fZ¢Àf dÀfMXe

IZY ´ffÀf ÀfZ ffgfe IYû

d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ

fWXSXWXf»f, ¹fWX °fû WbXBÊ

´fbd»fÀf IYe IYWXf³fe ´fSX

AÀf»f IYWXf³fe IbYLX

AüSX W`XÜ

BaQüSX

Vfd³f½ffSX, 15 RYSX½fSXe 2020

ffgfe IYe ³ffMXIYe¹f d¦fSXμ°ffSXe ³fZ

JOÞZX dIYE Àf½ff»f?

¦fbOX

DY´fSX ÀfZ BVffSXf WbXAf AüSX d¦fSXμ°ffSXe WXû

¦fBÊ- Qû ¸ffWX ÀfZ ffgfe IZY dJ»ffRY IYBÊ ´fiIYSX¯f

QªfÊ WbXE AüSX CXÀfIZY A½f`²f d³f¸ffʯf ·fe PXWXfE

¦fEÜ ´fc½fÊ ¸fb£¹f¸faÂfe dQd¦½fªf¹f dÀfaWX ÀfdWX°f ´fiQZVf

IYfdf³ff IZY IYBÊ ¸fadÂf¹fûÔ °fIY ´fǸX SXJ³fZ ½ff»fZ ffgfe

LXffOÞXf IYû IYWXeÔ ÀfZ ·fe SXfWX°f ³fWXeÔ d¸f»feÜ ´fbd»fÀf

CXÀfIYe °f»ffVf ¸fZÔ WXf±f-´f`SX ¸ffSX°fe SXWXe AüSX LXf´fZ

·fe ¸ffSmX ¦fEÜ QSXAÀf»f, ªf¸fe³fe ²fûJf²fOÞXe IZY

fOÞZX ¦fb³ffWX¦ffSX ´fSX IYfSÊX½ffBÊ IYf AfQZVf Àfe²fZ

ÀfeE¸f IY¸f»f³ff±f IYe °fSXRY ÀfZ ±ff d»fWXfªff

´fbd»fÀf ³fZ dIYÀfe IYe ·fe ³fWXeÔ Àfb³feÜ fWXSXWXf»f, Qû

¸ffWX ·ff¦f³fZ IZY ffQ DY´fSX ÀfZ WXe ´fbd»fÀf IYû BVffSXf

WbXAf AüSX AfÀff³f °fSXeIZY ÀfZ IbY£¹ff°f ·fç ffdRY¹ff

´fbd»fÀf IZY °fffZ ¸fZÔ Af ¦f¹ffÜ

d½f½fZIY °faJf AfE ±fZ ´f`SX½fe IYSX³fZ -

¦fÈWX d³f¸ffʯf ÀfaÀ±ffAûa IYe ªf¸fe³fûÔ IYû

WXOÞX´f³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ QÀf Àff»f ´fWX»fZ QªfÊ

WbXBÊ ERYAfBÊAfSX AüSX °ffªff ´fiIYSX¯fûÔ IYû

d³fSXÀ°f IYSX³fZ IZY d»fE ffgfe LXffOÞXf IYe

AûSX ÀfZ BaQüSX WXfBÊIYûMÊX ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf ·fe

d´fLX»fZ dQ³fûÔ Qf¹fSX IYe ¦fBÊÜ ffgfe IYe °fSXRY

ÀfZ ´f`SX½fe IYSX³fZ IZY d»fE SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f

AüSX ´fc½fÊ ¸fWXfd²f½f¢°ff d½f½fZIY °faJf

CX´fdÀ±f°f WbXE ±fZÜ ´fiVffÀf³f ³fZ ·fe IYûMÊX ¸fZÔ

¸fªffc°f Af²ffSX ´fZVf dIYE dªfÀfIZY ¨f»f°fZ

IYûMÊX ³fZ °f°IYf»f IYûBÊ SXfWX°f ³fWXeÔ QZ°fZ WbXE

IZYÀf IYe Àfb³f½ffBÊ IYû A¦f»fe °ffSXeJ ´fSX

¸fb»°f½fe IYSX dQ¹ff ±ffÜ

d¨fSXf¦f, ¨fa´fc AüSX OXf¦fdSX¹ff IYe ffSXe

fWXSXWXf»f, ffgfe IZY d¦fSXμ°ffSX WXû³fZ IZY ffQ Af CX¸¸feQ CX³f RYSXfSX ·fc¸ffdRY¹ffAûa IYe d¦fSXμ°ffSXe IYe fPÞX

¦fBÊ W`X dªf³f ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ B³ff¸f §fûd¿f°f dIY¹ff WbXAf W`XÜ B³f¸fZa RYSXfSX B³ff¸fe ·fc¸ffdRY¹ff d¨fSXf¦f VffWX,

¨fa´fc CXRÊY dSX°fZVf Aªf¸fZSXf, A÷Y¯f OXf¦fdSX¹ff IZY ³ff¸f ´fi¸fbJ W`aYÜ CX¸¸feQ »f¦ffBÊ ªff SXWXe W`X dIY EIY-Qû

dQ³f ¸fZÔ B³f AfSXûd´f¹fûÔ IYe ·fe ³ffMXIYe¹f AaQfªf ¸fZÔ d¦fSXμ°ffSXe WXû ªffE¦feÜ

20 IYû Àfa´fdØf IbYIÊY WXû ªff°fe

ffgfe IYe A¨ff³fIY ÀfZ WbXBÊ AfÀff³f d¦fSXμ°ffSXe ³fZ IYBÊ Àf½ff»f ·fe JOÞZX IYSX

dQEÜ ´fbd»fÀf ³fZ ªfû IYWXf³fe Àfb³ffBÊ, CXÀfÀfZ d¦fSXμ°ffSXe ÀfZ ª¹ffQf ffgfe IYf

ÀfSmÔXOXSX WXû³ff ´fi°fe°f WXû SXWXf W`XÜ ¦füSX°f»ff W`X dIY IYûMÊX ³fZ 20 RYSX½fSXe IYû

d¦fSXμ°ffSXe ¹ff ´fZVf WXû³fZ IYe Aad°f¸f °ffSXeJ Qe ±feÜ BÀfIZY ffQ ffgfe IYe

Àfa´fdØf¹fûÔ IYû IbYIÊY IYSX³fZ IYe IYfSÊX½ffBÊ VfbøY WXû ªff°feÜ BÀfe OXSX IZY IYfSX¯f

¹fûªf³fffð °fSXeIZY ÀfZ ½fWX ´fbd»fÀf IZY Àff¸f³fZ Af ¦f¹ffÜ ÀfcÂf f°ff°fZ W`Xa dIY BÀf

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfØff²ffSXe Q»f IZY fOÞZX ³fZ°ffAûa ³fZ ·fe ¸f²¹fÀ°ff IYe W`XÜ

BaQüSXÜ IbY£¹ff°f ·fc¸ffdRY¹ffAûa IYe d¦fSXμ°ffSXe IZY d»fE ´fbd»fÀf »f¦ff°ffSX Qff½f

fPÞXf°fe ªff SXWXe W`XÜ VfbIiY½ffSX IYû ffgfe IYe d¦fSXμ°ffSXe WXû ¦fBÊÜ Af ´fbd»fÀf

dSX°fZVf Aªf¸fZSXf CXRÊY ¨fa´fc d´f°ff ´f½f³fIbY¸ffSX Aªf¸fZSXf d³f½ffÀfe ´ff»fe½ff»f ³f¦fSX

AüSX d¨fSXf¦f VffWX d´f°ff d½fd´f³f VffWX d³f½ffÀfe ´fÂfIYfSX IYfg»fû³fe IYe °f»ffVf ¸fZÔ

ªfbMXe W`XÜ B³f Qû³fûÔ ´fSX ·fe feÀf-feÀf WXªffSX IYf B³ff¸f W`XÜ

¦ffa½fûÔ IZY Àfe¸ffaIY³f IYû »fZIYSX ÀfUZÊ

AfgRY BadOX¹ff ÀfZ WbXAf Àf¸fÓfü°ff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ dIYÀff³fûÔ IYe £fOÞe RYÀf»f ´fSX

Àfe¸ffaIY³f IYû »fZIYSX WXû³fZ ½ff»fe ´fSmXVff³fe IYû WX»f

IYS³fZ IYZ d»fE Af Àf`MZX»ffBXMX Àf½fZÊ IYSX³fZ IYf

A³fbfa²f dIY¹ff W`XÜ BXÀf A³fbfa²f IZY ffQ ´fiQZVf·fSX

IZY Àf·fe ¦ffa½fûÔ ¸fZÔ ´fcSm Àff»f Àfe¸ffaIY³f dIY¹ff ªff

ÀfIY°ff W`XÜ A·fe °fIY fSXÀff°f ¹ff £fOÞXe RYÀf»f

IZY QüSXf³f Àfe¸ffaIY³f ³fWXeÔ WXû ´ff°ff ±ffÜ

dIYÀff³fûÔa IYe ÀffÀfZ fOÞXe Àf¸fÀ¹ff Àfe¸ffaIY³f

IYû »fZIYSX WXû°fe ±feÜ BXÀf Àf¸fÀ¹ff IZY ¨f»f°fZ

´fiVffÀf³f À°fSX ´fSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ´ffÀf IYf¹fûÊa IYe

´fZÔdOaX¦f RYfBX»fûÔ IYf fÀ°ff ·ffSXe WXû ªff°ff ±ffÜ

dIYÀff³f RYÀf»f IYfMX°ff ±ff, CXÀfIZY ffQ WXe

ªf¸fe³f IYf Àfe¸ffaIY³f IYSX³fZ IZY d»fE Àf¸f¹f

CX´f¹fböY ¸ff³ff ªff°ff ±ffÜ BXÀfIZY A»ff½ff

½f¿ffÊIYf»fe³f Àf¸f¹f ¸fZÔ ·fe dIYÀff³fûÔ IYe ªf¸fe³f IYf

Àfe¸ffaIY³f ³fWXeÔ WXû ´ff°ff ±ffÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ

dIYÀff³fûÔ IZY dWX°fûa IZY d»fE ªfû IYQ¸f CXNXfE ±û,

CXÀfIZY °fWX°f ·fcd¸f IYf Àfe¸ffaIY³f IYSX³fZ IYf ¸fÀf»ff

LXÂf´fd°f ³f¦fSX ´f²ffSmÔX¦fZ

Af¨ff¹fÊ d½fôfÀff¦fSXªfe

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

Af¨ff¹fÊ d½fôfÀff¦fSXªfe Vfd³f½ffSX

A±f½ff SXd½f½ffSX IYû ÀfÀfa§f d¸f³fe

fbaQZ»f£faOX IYWX»ff³fZ ½ff»fZ ESXûOÑX¸f

SXûOX dÀ±f°f LXÂf´fd°f ³f¦fSX ´f²ffSmÔX¦fZÜ

21 ½f¿fÊ ´fc½fÊ Af¨ff¹fÊßfe ³fZ WXe

LXÂf´fd°f ³f¦fSX IYû d¸f³fe fabQZ»f£faOX

³ff¸f dQ¹ff ±ffÜ Af¨ff¹fÊßfe IZY

Af½ffÀf IYe ½¹f½fÀ±ff dQ¦fafSX ªf`³f

AfdQ³ff±f dªf³ff»f¹f IZY Àfa°f ÀfQ³f ¸fZÔ

IYe ¦fBÊX W`XÜ ´fid°fdQ³f IYe ¸ffa¦fd»fIY

dIiY¹ffEa ½f ´fi½f¨f³f Q»ff»f ff¦f ¸fZÔ

AfffQe ÃûÂf IYf ³f¢Vff ³fWXeÔ

WXû³fZ ÀfZ WXû°ff ±ff d½f½ffQ

AfffQe ÃfZÂfûÔ IZY ³f¢VfZ ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ Àfe¸ffÔIY³f

dUUfQ VffÀfIYe¹f ·fcd¸f ´fSX Ad°fIiY¸f¯f WXû

þf¹ff IYSX°fZ ±fZÜ Af AfffQe ·fcd¸f IYf OÑû³f

´fðd°f ÀfZ Àfe¸ffÔIY³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀfÀfZ

AfffQe ÃfZÂfûÔ IZY ·fe ³f¢VfZ °f`¹ffSX WXû ÀfIZYÔ¦fZÜ

´fcSXZ ´fiQZVf IZY 55000 ¦ffÔUûÔ IZY AfffQe ÀfUZÊ

IYf IYf¸f ªf»Q WXe VfbøY WXû ªffE¦ffÜ BXÀf

³f¢Vû IZY °f`¹ffSX WXû ªff³fZ IZY ffQ ÀfSXIYfSXe

ªf¸fe³f ´fSX WXû³fZ ½ff»fZ Ad°fIiY¸f¯f IZY ¸fÀf»fZ

IYû °fbSaX°f ´fIYOÞXf ªff ÀfIY°ff W`XÜ

Vffd¸f»f ±ffÜ BXÀf ´fSX ÀfSXIYfSX ³fZ A°¹ff²fbd³fIY

´fðXd°f ÀfZ Àfe¸ffaIY³f IYSX³fZ IYf Àf¸fÓfü°ff dIY¹ff W`XÜ

´fiQZVf ÀfSXIYfSX õXfSXf ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY ÀfUZÊ

AfgRY Bd¯OX¹ff IZY Àff±f Àfe¸ffaIY³f IYû »fZIYSX dIYE

¦fE E¸fAû¹fc IZY ffQ Af ´fcSmX Àff»f·fSX Àfe¸ffaIY³f

IYSX³fZ IYe ½¹f½fÀ±ff dVfd±f»f WXû ¦fBÊX W`XÜ

WXûÔ¦fZÜ

dªf³ff»f¹f MXÑÀMX IZY IYf¹ffʲ¹fÃf

dªf³fZÔýi ªf`³f ³fZ f°ff¹ff ßfðXf»fb

A¦fiÀfZ³f ¨füSXfWXf, LXÂf´fd°f ³f¦fSX,

¸fWXf½feSX ff¦f ½f ¦füSX½f ³f¦fSX ¸fZÔ

Af¨ff¹fÊßfe IYe ·f½¹f A¦f½ff³fe

IYSmÔX¦fZÜ dªf³ff»f¹f ´fSX dªf³ff»f¹f

MÑXÀMX IZY A²¹fÃf I`Y»ffVf ªf`³f

³fZ°ffªfe ´ffQ ´fiÃff»f³f IYSmÔX¦fZÜ

A¦f½ff³fe ¸fZÔ d³fIY»f³fZ ½ff»fe

Vfû·ff¹ffÂff IYf Àfa¹fûªfIY IY¸f»f

ªf`³f, ¸fb¢°ff ªf`³f ½f SXfªfZVf ªf`³f

QQÐQc IYû f³ff¹ff ¦f¹ff W`XÜ

ÀfaÀIYfSX IYfg»fZªf ¸fZÔ ´fb»f½ff¸ff VfWXeQûÔ IYû ßfðXfaªfd»f

BaXQüSXÜ ÀfaÀIYfSX IYfg»fZªf ¸fZÔ VfbIiY½ffSX IYû ´fb»f½ff¸ff VfWXeQûÔ IYû ßfðXfaªfd»f Qe ¦fBÊXÜ

´fiû. V¹ff¸fÀfabQSX ´f»fûOX ³fZ ßfðXfaªfd»f Àf·ff IYû Àfafûd²f°f IYSX°fZ WbXE IYWXf VfWXeQûÔ

IYû ³f¸f³f IYSX³fZ ½ff»fZ ¹fb½ff WXe QZVf·fd¢°f IYf ªfªff SX£f IYSX Àf©ff ´f±f À½feIYfSX

IYSX°fZ W`ÔXÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf BXÀfe dQ³f ÀfSXQfSX ·f¦f°fdÀfaWX, Àfb£fQZ½f ½f SXfªf¦fb÷Y IYû RYfaÀfe

IYe Àfªff Àfb³ffBÊX ¦fBÊX ±feÜ ´fif¨ff¹fÊ OXfg. Àfd¨f³f Vf¸ffÊ ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IYe ´fiVfaÀff IYSX°fZ

WbXE IYWXf ¸fWXfd½fôf»f¹fe³f LXfÂfûÔ ³fZ ÀfaÀ±ff IZY ³ff¸f IZY A³fbøY´f IYf¸f dIY¹ff W`XÜ

d¨fSXf¦f-¨fa´fc IYe d¦fSXμ°ffSXe IYf Qff½f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

³f¦fSX d³f¦f¸f BaXQüSX AüSX À¸ffMÊX dÀfMXe IaY´f³fe ³fZ

d¸f»fIYSX dSXIYfOÊX MXfB¸f ¸fZÔ fe°fZ Àff»f

ªf½ffWXSX ¸ff¦fÊ dfiªf °f`¹ffSX dIY¹ff ±ffÜ CXÀfIZY

ffQ ÀfZ À¸ffMÊX dÀfMXe IZY IYf¹fÊ A²fSX ¸fZÔ »fMXIZY

ÀfZ ³fªfSX Af SXWZX ±û, »fZdIY³f Qû-°fe³f ¸fWXe³fûÔ

ÀfZ BX³f ´fiûªfZ¢MX ¸fZÔ °fZªfe ³fªfSX Af SXWXe W`XÜ ³fE

´fiûªfZ¢MX IYe Vfb÷YAf°f AüSX BX³f¸fZÔ WXû SXWZX

IYf¹fÊ IYe ¦fd°f ·fe °fZªf W`XÜ QSAÀf»f, A´fSX

Af¹fböY ÀfaQe´f Àfû³fe IZY À¸ffMÊX dÀfMXe IaY´f³fe

IZY ÀfeBÊXAû IYe IY¸ff³f Àfa·ff»f³fZ IZY ffQ ÀfZ

IYf¹fûË IYe SXμ°ffSX fPÞXe W`X AüSX Af³fZ ½ff»fZ

Àf¸f¹f ¸fZÔ IYBÊX ´fiûªfZ¢MX ªf³f°ff IYû Àf¸fd´fÊ°f

WXû³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ ³fªfSX Af SXWZX W`XaÜ

VfWXSXe Af½ffÀf E½fa dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f

2015 ªfc³f ¸fZÔ À¸ffMÊX dÀfMXe ´fdSX¹fûªf³ff IYe

Vfb÷YAf°f IYe ¦fBÊX ±fe, dªfÀfIZY °fWX°f QZVf IZY

¨fbd³faQf 100 VfWXSXûÔ IYû À¸ffMÊX dÀfMXe IYe °fªfÊ

´fSX d½fIYdÀf°f dIYE ªff³fZ IYf »fùf °f¹f dIY¹ff

¦f¹ff ±ffÜ BX³WXea 100 VfWXSXûÔ ¸fZÔ BaXQüSX IYf ·fe

WXSX ´fi¸fbJ Qf¦fe ¦fÈWX d³f¸ffʯf

ÀfaÀ±ff ´fSX W`X IYªff

BaQüSX ¸fZÔ fe°fZ QÀf Àff»fûÔ ¸fZÔ ¦fÈWX d³f¸ffʯf

ÀfaÀ±ffAûa IYe ªf¸fe³fûÔ IZY dªf°f³fZ §fûMXf»fZ

WbXE, CX³f¸fZa ÀfZ ´fi¸fbJ ÀfaÀ±ffAûa ´fSX ffgfe

LXffOÞXf IYf WXe IYªff W`X dªf³f ´fSX CXÀfIZY

OX¸fe »fû¦f ´fQfd²fIYfSXe f³fIYSX f`NZX W`XaÜ B³f

ÀfaÀ±ffAûa IYe ªf¸fe³fZ A½f`²f °fSXeIZY ÀfZ fZ¨fe

¦fBÊ °f±ff ÀfQÀ¹fûÔ IZY ´»ffgMX ·fe WXOÞX´fZ ¦fEÜ

QÀf Àff»f ´fWX»fZ ·fc¸ffdRY¹ffAûa IZY dJ»ffRY

ªff Ad·f¹ff³f LZXOÞXf ¦f¹ff ±ff, °ff ·fe ffgfe

IYe d¦fSXμ°ffSXe WbXBÊ ±feÜ IYfSÊX½ffBÊ NaXOXe WXû°fZ

We IbY£¹ff°f ¸ffdRY¹ff IYe ÀfSX¦f¸feÊ dRYSX VfbøY

WXû ¦fBÊ ±feÜ °ffªff ´fiIYSX¯f ¦fªff³faQ ¦fÈWX

d³f¸ffʯf ÀfaÀ±ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WbXBÊ ±feÜ BÀf

ÀfaÀ±ff ¸fZÔ ´»ffgMX WXOÞX´f³fZ IZY Àff±f

VffÀfIYe¹f ¸fadQSX IYe ªf¸fe³f ´fSX A½f`²f øY´f

ÀfZ ´»ffgMX IYfMX³fZ IYf AfSXû´f ·fe CXÀf ´fSX

W`XÜ ¦fªff³faQ ÀfaÀ±ff IZY A»ff½ff ffgfe IYf

IYªff QZ½fe AdWX»¹ff, ªff¦fid°f,

IY¸fʨffSXe¦f¯f, ¸fªfQcSX ´fa¨ff¹f°f, ßfeSXf¸f,

Àf½ffʳfaQ ³f¦fSX, ³f½f·ffSX°f ªf`Àfe ÀfaÀ±ffAûa

´fSX ·fe W`XÜ

A½f`²f Àf»°f³f°f ´fSX ¨f»f ¨fbIYf

W`X fb»fOXûªfSX

ffgfe LXffOÞXf IZY dJ»ffRY ´fiIYSX¯f QªfÊ

WXû°fZ WXe ½fWX AaOXSX ¦fifCaXOX WXû ¦f¹ff ±ffÜ

´fiVffÀf³f ³fZ ¦fie³f fZ»MX ´fSX f³fZ CXÀfIZY Qû

¸f`dSXªf ¦ffOXʳf §fca§fMX AüSX dSXQ¸f IYû

ªf¸feQûÔªf IYSX dQ¹ffÜ CX³fIZY A»ff½ff

ªff¦fid°f ¦fÈWX d³f¸ffʯf ÀfaÀ±ff IYe ªf¸fe³f ´fSX

A½f`²f øY´f ÀfZ f³ffE ¦fE RYf¸fÊ WXfCXÀf AüSX

AfgdRYÀf IYû ·fe ²½fÀ°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

´fWX»fZ ·ffªf´ff, dRYSX IYfa¦fimÀfe WXû³fZ IYf ÷Yfff

ffgfe LXffOÞXf d´fLX»fZ ´faýiWX Àff»fûÔ ÀfZ ·ffªf´ff ³fZ°ffAûa IYe ¦fûQ ¸fZÔ fǸXf ±ffÜ IỲ»ffVf

d½fªf¹f½f¦feʹf AüSX SX¸fZVf ¸fZÔQû»ff IYf CXÀfZ ½fSXQWXÀ°f ´fif´°f WXû³fZ IZY IYfSX¯f

ÀfWXIYfdSX°ff d½f·ff¦f CXÀfIYe ªfZf ¸fZÔ Af ¦f¹ffÜ °f°IYf»fe³f ¸fb£¹f¸faÂfe dVf½fSXfªf dÀfaWX

¨füWXf³f IYe B¨LXfVfd¢°f IZY ¨f»f°fZ CXÀf ´fSX dVfIaYªff IYÀff¹ff AüSX d¦fSXμ°ffSXe ·fe

WbXBÊÜ ªf`ÀfZ WXe ´fiQZVf ¸fZÔ ÀfSXIYfSX fQ»fe, ffgfe ³fZ IYfa¦fimÀfe ¨fû»ff AûPÞX d»f¹ffÜ CXÀfIZY

d´f°ff BaQSXdÀfaWX LXffOÞXf IYfa¦fimÀf IZY ½fdSX¿NX ³fZ°ff W`XÔ AüSX CX³WXe IZY Àfá fIYûÊa IZY IYfSX¯f

dQd¦½fªf¹f dÀfaWX ªf`ÀfZ ³fZ°ffAûa ÀfZ ·fe ffgfe IYf IYSXefe dSXV°ff W`XÜ

ªfe°fc Àfû³fe IYf ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf ÀfbSXf¦f-´fiQZVf ¸fZÔ Àf½ffÊd²fIY 1 »ffJ 20

WXªffSX IZY B³ff¸fe ªfe°fc Àfû³fe IYf ´f°ff ´fbd»fÀf IYû Af °fIY ³fWXeÔ »f¦f ´ff¹ff

W`XÜ ªfe°fc IYf ´fbÂf Ad¸f°f Qû ¸ffWX ÀfZ ´fbd»fÀf IYe d¦fSXμ°f ¸fZÔ W`XaÜ ªfe°fc IYe

°f»ffVf ¸fZÔ ¦fbªfSXf°f, ´fdV¨f¸f fa¦ff»f, ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ ´fbd»fÀf MXe¸f Àf¨fÊ IYSX SXWXe

W`XÜ ½fWXea, ´fiQZVf IZY A»f¦f-A»f¦f dªf»fûÔ ¸fZÔ ·fe °f»ffVf IYe ªff SXWXe W`XÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

dQ»»fe d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fZÔ IYSXfSXe WXfSX ³fZ

·ffªf´ff IZY ³f IZY½f»f ·fe°fSXe Àf¸feIYSX¯f

df¦ffOÞX dQE W`ÔX fd»IY ¸f´fi ÀfZ MXe¸f ³fOÐXOXf ¸fZÔ

Vffd¸f»f WXû³fZ ½ff»fZ Àfa·ffd½f°f ³fZ°ffAûÔ IYû ·fe

ÀfaIYMX ¸fZÔ »ff dQ¹ff W`XÜ ÀfcÂf f°ff°fZ W`ÔX dIY

SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ªfZ´fe ³fOÐXOXf ³fZ ¸f´fi ¸fZÔ

d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fZÔ WXfSX IZY IYfSX¯fûÔ IYe

dSX´fûMÊX ÃfZÂf½ffSX ¸ffa¦fe W`X dIY IYWXfa dIYÀf ÃfZÂf

¸fZÔ ´ffMXeÊ IYe ¢¹ff dÀ±fd°f SXWXeÜ ¸ff³ff ªff SXWXf

W`X dIY BÀfe Af²ffSX ´fSX ½fZ A´f³fe MXe¸f IZY

d»fE ³fZ°ffAûÔ IYf ¨f¹f³f IYSmÔX¦fZÜ Àfa·ff½f³ff W`X

dIY ¸ff»f½ff ÀfZ I`Y»ffVf d½fªf¹f½f¦feʹf IZY

SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨f½f SXWX³fZ AüSX Àfbd¸fÂff

¸fWXfªf³f õfSXf ·ff¦fQüOÞX ÀfZ BaIYfSX IYSX³fZ IZY

ffQ Af ¸ff»f½ff IZY fªff¹f A³¹f ÃfZÂfûÔ ÀfZ

³fZ°ff MXe¸f ³fOÐXOXf ¸fZÔ Vffd¸f»f dIYE ªffEa¦fZÜ

EIY AüSX JfÀf ff°f ¹fZ W`X dIY ³fOÐOXf

Vffd¸f»f dIYE ªff³fZ ½ff»fZ ³fZ°ffAûÔ ´fSX A´f³fZ

ÃfZÂf ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYe dÀ±fd°f IYû ¸fªffc°f f³ff³fZ

AüSX ªfe°ff³fZ IYe ªf½fffQfSXe OXf»fZÔ¦fZÜ

dQ»»fe IYe WXfSX ´fi²ff³f¸faÂfe ³fSmÔXýi ¸fûQe

ÀfZ »fZIYSX Af¸f IYf¹fÊIY°ffÊ dIYÀfe IYû ·fe

³fWXeÔ ´f¨f SXWXe W`XÜ ·f»fZ WXe, ¹fZ IYWXf ªff SXWXf

W`X dIY 25 ÀfZ ª¹ffQf ÀfeMXûÔ ´fSX ·ffªf´ff IYe

WXfSX IYf Aa°fSX 1000 ÀfZ 5000 ½fûMXûÔ °fIY

IYf SXWXf W`X AüSX ´ffMXeÊ IYf ½fûMX ´fid°fVf°f fPÞXf

Af fOÞXf ¦f¯f´fd°f-IÈY¿¯f´fbSXf ¸ff¦fÊ ´fSX ·fe MXfBX¸fSX IYe ¨f¨ffÊ

¨f¹f³f WbXAf ±ff, dªfÀfIZY ffQ SXfªf½ffOÞXf AüSX

BXÀfIZY AfÀf´ffÀf IZY 742 EIYOÞX ÃûÂfûÔ IYû

À¸ffMÊX f³ff³fZ IZY d»fE ´fi¹ffÀf VfbøY dIYE ¦fE

±ûÜ BXÀf QüSXf³f ªf½ffWXSX ¸ff¦fÊ dfiªf IYû

dSXIYfOÊX Àf¸f¹f ¸fZÔ °f`¹ffSX IYSX BaXQüSX À¸fffMÊX

dÀfMXe IaY´f³fe AüSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfSXe

Àfbd£fʹfûÔ ¸fZÔ Af ¦fE ±û, »fZdIY³f CXÀfIZY ffQ

A¨ff³fIY ÀfZ BaXQüSX ¸fZÔ À¸ffMÊX dÀfMXe IZY

´fiûªfZ¢MX IYe ¦fd°f ²fe¸fe ´fOÞX ¦fBÊX AüSX

´fiûªfZ¢MX A´f³fe Àf¸f¹f Àfe¸ff IYû ´ffSX IYSX°fZ

SXWZX, »fZdIY³f ´fcSmX ³fWXeÔ WXû ´ffEÜ Af Qû-°fe³f

BX½fd³fa¦f, BaQüS

Afg´fSXZVf³f ¢»fe³f IZY °fWX°f ÀfWXIYfSXe

¦fÈWX d³f¸ffʯf ÀfÔÀ±ffAûÔ EUÔ d³fþe

IYfg»fû³fe IZY dU÷Yð ´fif~ dUd·f³³f

dVfIYf¹f°fûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f IYe

IYfSÊX½ffBÊ þfSXe WX`Ü IY»fZ¢MXSX »fûIZYVf

IbY¸ffSX þfMXU ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf

ÀfÔ´fc¯fÊ IYfSÊX½ffBÊ IZY QüSXf³f ¹fWX ÀfÔÄff³f

¸fZÔ Af¹ff WX` dIY IbYL d³fUZVfIY ¦f»f°f

þf³fIYfSXe A±fUf A´fc¯fÊ þf³fIYfSXe

IZY Af²ffSX ´fSX d³fUZVf EUÔ IiY¹f

ÀfÔfÔ²fe IYf¹fÊUfWXe IYSX »fZ°fZ WX`aÜ ffQ

¸fZÔ CX³WXZÔ ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff

MXfB¸fSX ÀfZ fPÞXfBÊX ¦fd°f

ªff ÀfaQe´f Àfû³fe IYû À¸ffMÊX dÀfMXe IaY´f³fe IYe IY¸ff³f Qe ¦fBÊX ±fe, °ff

ªf¹fSXf¸f´fbSX-¦fûSXfIabYOX ¸ff¦fÊ IYû »fZIYSX IYf¹fÊ ªffSXe ±ff, »fZdIY³f BXÀfIYe

¦fd°f IYfRYe ²fe¸fe ±feÜ Àfû³fe ³fZ BXÀf IYf¹fÊ IYû 6 A»f¦f-A»f¦f

IaY´fû³fZÔMX ¸fZÔ ffaMXf AüSX °fZªfe ÀfZ IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY d»fE SXûªff³ff QüSXf

dIY¹ffÜ dªfÀfIZY ffQ ÀfSX½fMZX fÀf ÀM`X¯OX IZY IYf¹fÊ ¸fZÔ °fZªfe AfBÊXÜ

56 QbIYf³f IYf ´fifZªfZ¢MX ·fe MXfB¸fSX »f¦ffIYSX OZX-McX-OZX VûOëÐc»f

f³ff¹ffÜ Af fOÞXf ¦f¯f´fd°f-IÈY¿¯f´fbSXf LXÂfe ¸ff¦fÊ ·fe MXfB¸fSX »f¦ffIYSX

IYSX³fZ IYe ¨f¨ffÊ VfWXSX ¸fZÔ ¦f¸fÊ W`XÜ

¸fWXe³fûÔ ÀfZ À¸ffMÊX dÀfMXe IZY ´fiûªfZ¢MX ¸fZÔ °fZªfe

³fªfSX Af SXWXe W`X, dªfÀfIZY ´feLZX ³f¦fSX d³f¦f¸f

IZY A´fSX Af¹fböY ÀfaQe´f Àfû³fe IYf ¸f`³fZªf¸fZÔMX

W`XÜ CX³WXûa³fZ À¸ffMÊX dÀfMXe IaY´f³fe IZY ÀfeBÊXAû

IYe IY¸ff³f WXf±fû ¸fZÔ »fZ°fZ WXe ªf¹fSXf¸f´fbSX-

¦fûSXfIabYOX ¸ff¦fÊ IYû 6 IaY´fû³fZÔMX ¸fZÔ ffaMX dQ¹ff,

dªfÀfÀfZ BXÀf ¸ff¦fÊ IZY d½fIYfÀf IYe ²fe¸fe ¦fd°f

IYe SXμ°ffSX fPÞX ¦fBÊXÜ BXÀfIZY ffQ ÀfSX½fMZX fÀf

ÀM`XÔOX, 56 QbIYf³f, SXfªf½ffOÞXf, ¦fû´ff»f ¸fadQSX,

³faQ»ff»f´fbSXf À¸ffMÊX ¸ffIZÊYMX ªf`ÀfZ ´fiûªfZ¢MX ¸fZÔ

¦fd°f fPÞXf³fZ IZY ´fi¹ffÀf dIYEÜ

dÀfMXe

»fûIY ÀfZUf ¦ffSXÔMXe IZY °fWX°f d¸f»fZ¦fe ªf¸fe³f-´»ffgMX IYe ªff³fIYfSXe

ªf¸fe³f IYe ²fûJf²fOÞXe

SXûIY³fZ IZY d»fE

´fiVffÀf³f IYe ´fWX»f

IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü BÔQüSX dþ»fZ ¸fZÔ

d³fUZVfIYûÔ, ´»ffMX IiYZ°ffAûÔ IYû EIY

WXe À±ff³f ´fSX Àf¸fÀ°f AfUV¹fIY

þf³fIYfdSX¹ffÔ CX´f»f²f IYSXf³fZ WXZ°fb

»fûIY ÀfZUf ¦ffSXÔMXe Ad²fd³f¹f¸f IZY

°fWX°f EIY ³fBÊ ÀfZUf VfbøY IYSX³fZ IYf

R`YÀf»ff ´fiVffÀf³f ³fZ d»f¹ff W`XÜ BÀfIZY

°fWX°f EIY d³fd›°f Vfb»IY þ¸ff

IYSX½ffIYSX AfUZQIY dIYÀfe ·fe

´fiûþZ¢MX, IYfg»fû³fe, ·fcd¸f, ´»ffMX,

·fcJ¯OX, AfdQ IYe U°fʸff³f ¸fZÔ

IYfg»fû³fe ÀfZ»f, ³f¦fSX d³f¦f¸f, SXfªfÀU

dU·ff¦f °f±ff ³f¦fSX EUÔ ¦fif¸f d³fUZVf

IYe dÀ±fd°f þf³f ÀfIY°ff WX`Ü

Àfd¸fd°f IYf dIY¹ff ¦fNX³f

IY»fZ¢MXSX ³fZ BÀf ³fBÊ ÀfZUf IZY ´fiÀ°ffU IZY d»f¹fZ EIY Àfd¸fd°f ¦fdNX°f IYe WX`Ü

BÀf Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf d³f¦f¸ff¹fb¢°f AfVfe¿f dÀfÔWX W`aÜ Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f

IZY øY´f ¸fZÔ A´fSX IY»fZ¢MXSX dQ³fZVf þ`³f, ´fU³f þ`³f, EÀfOXeAû SXfDY SXd½f

dÀfÔWX, ÀfÔ¹fböY ÀfÔ¨fff»fIY ³f¦fSX °f±ff ¦fif¸f d³fUZVf, UdSXâ dþ»ff ´fÔþe¹f³f,

CX´ff¹fböY ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f, EIY VffÀfIYe¹f Ad²fUöYf, EIY AVffÀfIYe¹f

Ad²fUöYf IYû Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ Àfd¸fd°f d¨fd³W°f dfÔQbAûÔ ´fSX Àff°f

dQUÀf ¸fZÔ ´fid°fUZQ³f ´fiÀ°fb°f IYSm¦feÜ

·fc¸ffdR ¹ffAûÔ IZY d£f»ffRY Äff´f³f QZ³fZ ´fWbaX¨fZ

IYfa¦fiZdÀf¹fûÔ IZY Àff±f ·ffªf´ff ´ff¿fÊQ ·fe

BaQüSXÜ ´fiVffÀf³f ³fZ ·fc¸ffdRY¹ffAûÔ IZY d£f»ffRY Ad·f¹ff³f ¨f»ff SX£ff W`XÜ BXÀf

Ad·f¹ff³f ¸fZa IbYLX »fû¦f ´fiVffÀf³f IZY dVfIaYªfZ ÀfZ ffWXSX W`XaÜ EZÀfZ ·fc¸ffdRY¹ffAûÔ ´fSX

IYfSÊX½ffBÊX IYS³fZ IZY d»fE IYfa¦fiZÀf IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ ´fbd»fÀf A²feÃfIY IYû EIY Äff´f³f

dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf IYû ·fc¸ffdRY¹ffAûÔ IYe dVfIYf¹f°f IYSX³fZ ´fWbaX¨fZ IYfa¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ IZY

Àff±f ·ffªf´ff ÀfZ WXf»f WXe BXÀ°feRYf QZ ¨fbIZY ´ff¿fÊQ CXÀ¸ff³f ´fMZX»f ·fe Vffd¸f»f ±ûÜ

´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY ´fiUöYf ¸fÔþcSX fZ¦f IYfa¦fiZÀf IYf¹fÊIY°ffÊAûa IZY Àff±f ³f½ff¦f°f

´fbd»fÀf A²feÃfIY ¸fWZXaýi ¨faýi ªf`³f ÀfZ d¸f»f³fZ ´fWbaX¨fZÜ IYfa¦fiZdÀf¹fûa ³fZ ´fWX»fZ CX³fIYf À½ff¦f°f

dIY¹ffÜ BXÀfIZY ffQ EIY Äff´f³f QZIYSX ·fç ffdRY¹ffAûÔ ´fSX IYfSÊX½ffBÊX IYS³fZ IYe ¸ffa¦f IYSX

OXf»feÜ fZ¦f ³fZ EÀf´fe ªf`³f IYû f°ff¹ff dIY ·ffþ´ff VffÀf³f ¸fZÔ þû IYf»fûd³f¹fûa IYf d³f¸ffʯf

dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, CXÀf UöY IZY ·fç ffdRY¹ffAûÔ ´fSX ÀfÔ¦fe³f A´fSXf²f ²ffSXf 420, 467 AüSX

468 IZY ´fbSXf³fZ ¸ff¸f»fZ BÔQüSX IZY ±ff³fûÔ ¸fZÔ ´fZÔdOXÔ¦f WXà dþ³WXZÔ ±ff³ff ´fi·ffSXe õfSXf ²¹ff³f ³f QZ°fZ

WXbE »ff´fSXUfWXe IYe þf SXWXe WXǛ ·fç ffdRY¹ff ´fSX ¸fbIYQ¸fZ QþÊ WXỒ »fZdIY³f CX³WXZÔ d¦fSXμ°ffSX

³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf WXǛ Äff´f³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff W`X dIY Afþ ·fe VffÀfIYe¹f þ¸fe³f,

³fþc»f IYe þ¸fe³f, Àfed»fÔ¦f IYe þ¸fe³f AüSX ¦fie³f fZ»MX IYe þ¸fe³f ´fSX Jb»fZAf¸f

IYf»fû³ffBþSûÔ õfSXf ´»ffMX IYfMZX ªff SXWZX W`aÜ ´fd›¸f ÃfZÂf ¸fZÔ fOÞXZ À°fSX ´fSX ¨fÔQ³f³f¦fSX,

õfSXIYf´fbSXe, SXfþZÔQi ³f¦fSX, E¹fSX´fûMXÊ IZY AfÀf´ffÀf Afþ ·fe ¸ffdRY¹ff IYf»fûd³f¹ffÔ

IYfMX SXWXZ WX`aÜ EZÀfZ »fû¦fûÔ ´fSX °f°IYf»f þfÔ¨f IYSX ¸fbIYQ¸ff IYf¹f¸f dIY¹ff ªffEÜ

dQ»»fe WXfSX ³fZ df¦ffOÞXf ³fOÐXOXf IYf ¦fd¯f°f, ¸f´fi ÀfZ ¸ffa¦fZ fZWX°fSX ³ff¸f

¸ff»f½ff IYû LXûOÞX ´fiQZVf IZY A³¹f ÃfZÂfûÔ IYû d¸f»fZ¦fe ½fSXe¹f°ff

ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff W`X dIY MXe¸f ³fOÐXOXf ¸fZÔ ¸f´fi IZY ¸ff»f½ff ÃfZÂf IZY fªff¹f A³¹f ÃfZÂfûÔ IYû

´fi¸fbJ°ff Qe ªffE¦feÜ ¸ff»f½ff ÀfZ I`Y»ffVf d½fªf¹f½f¦feʹf SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨f½f W`ÔX AüSX

´fdV¨f¸f fa¦ff»f ¸fZÔ ¨fb³ff½f IYû QZJ°fZ WbXE CX³fIYf ´fQ fSXIYSXfSX SXW³fZ IYe Àfa·ff½f³ff W`XÜ

A»ffØff, CX³WZÔX IYûBÊ AüSX ³f¹ff ´fi·ffSX ·fe dQ¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü QcÀfSXf ³ff¸f Àfbd¸fÂff

¸fWXfªf³f IYf W`X »fZdIY³f ½fZ À½ffÀ±¹f¦f°f IYfSX¯fûÔ ÀfZ Àfa¦fNX³f ¸fZÔ IYûBÊ ´fQ »fZ³fZ ÀfZ

BaIYfSX IYSX ¨fbIYe W`ÔXÜ C³WXûa³fZ ´ffMXeÊ ÀfZ IYWXf W`X dIY ½fû EZÀff IYf¸f IYSX³fZ IYe

B¨LbXIYYW`ÔX dªfÀf¸fZÔ QüSXZ IY¸f ÀfZ IY¸f IYSX³ff ´fOÞZÜ ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff W`X dIY ³fOÐXOXf ³fZ

IbYLX ¸ffWX ´fc½fÊ ´fiQZVf ·ffªf´ff ÀfZ d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fZÔ WXfSX IYe dÀ±fd°f IYû ÃfZÂf½ffSX

¸ffa¦ff ±ff ªfû CX³WZÔX QZ dQ¹ff ¦f¹ff W`XÜ ½fZ ¨ffWX°fZ ±fZ dIY dIYÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffªf´ff IYe WXfSX

dIY°f³fZ ½fûMXûÔ ÀfZ SXWXeÜ ¸ff³ff ªff SXWXf W`X dIY ³fOÐXOXf ´ffMXeÊ IYe dÀ±fd°f IZY Af²ffSX ´fSX

³fZ°ffAûÔ IYf ¨f¹f³f IYSmÔX¦fZ AüSX dªf³f ³fZ°ffAûÔ IYû ½fZ PcaXPXIYSX ´fQfd²fIYfSXe f³ffEa¦fZ, CX³f

´fSX A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYû dªf°ff³fZ IYe dªf¸¸fZQfSXe WXû¦feÜ ½fZ A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ ´ffMXeÊ IZY

·fe°fSX AÀfa°fû¿f IYû QcSX IYSmÔX¦fZ WXe, ³fZ°ffAûÔ IZY fe¨f fZWX°fSX °ff»f¸fZ»f f`NXfIYSX ´ffMXeÊ

IYe ªfe°f IYû Àfbd³fdV¨f°f IYSX³fZ IYe dªf¸¸fZQfSXe CXNXfEa¦fZÜ BÀf RYf¸fcÊ»fZ IZY ffQ Àfa·f½f

W`X dIY MXe¸f IZY d»fE A·fe ªfû ³ff¸f WX½ff ¸fZÔ °f`SX SXWZX W`ÔX, CX³f¸fZÔ ÀfZ IYBÊ ³ff¸f SXWX ªffEa

AüSX ³fE ³ff¸f CX·fSX AfEaÜ

W`X »fZdIY³f WXfSX °fû WXfSX W`XÜ ½f`ÀfZ °fû ´ffMXeÊ BÀf

´fSX ¸fa±f³f IYSX SXWXe W`X »fZdIY³f BÀfIYf Àfe²ff

AÀfSX ³fE SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ªf¦f°f´fiIYfVf

³fOÐXOXf IYe ¦fdNX°f WXû³fZ ½ff»fe MXe¸f ´fSX ´fOÞX

SXWXf W`XÜ ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff W`X dIY Af ½fZ CX³WXeÔ

³fZ°ffAûÔ IYû A´f³fe MXe¸f ¸fZÔ »fZÔ¦fZ ªfû A´f³fZ

ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffªf´ff IYû dªf°ff³fZ IYe dªf¸¸fZQfSXe

»fZ°ff WXûÜ CXÀf ´fSX ¹fZ dªf¸¸fZQfSXe WXû¦fe dIY ½fû

A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ Àffa¦fNXfd³fIY °füSX ´fSX B°f³fe

AüSX EZÀfe ÀfdIiY¹f°ff SXJZ dIY ³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ

Af´fÀfe °ff»f¸fZ»f f³ff SXWZX AüSX ½fû Àf·fe WXSX

¨fb³ff½f ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYû dªf°ff³fZ IZY d»fE ´fif¯f´fi¯f

ÀfZ ªfbMXZ SWZÔXÜ ³fOÐXOf ³fZ ¦fb÷Y½ffSX IYû ´ffMXeÊ

IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ¸fWXf¸fadÂf¹fûÔ IYe f`NXIY

¸fZÔ BÀf ff°f IYû ÀffRY °füSX ´fSX SXJf W`X AüSX

fWbX°f À´f¿MX VfQûÔ ¸fZÔ IYWXf dIY Af ³fZ°ff

¨f»f°ff W`X...½ff»fe ·ff½f³ff AüSX ¸ff³fdÀfIY°ff

IYfZ °¹ff¦f QZÔ AüSX WXSX WXf»f ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYe

dªf°ff³fZ IYe ¸ff³fdÀfIY°ff f³ff »fZÔÜ ¹fdQ ½fZ

EZÀff ³fWXeÔ IYSmÔX¦fZ °fû ´ffMXeÊ IYfZ Af³fZ ½ff»fZ

½f¢°f ¸fZÔ AüSX ³fbIYÀff³f WXû ÀfIY°ff W`X ªfû

fQfÊV°f ³fWXeÔ dIY¹ff ªffE¦ffÜ ³fOÐXOXf IYe

ff°fûÔ ¸fZÔ dQ»»fe IYe WXfSX IYe ´feOÞXf IZY Àff±f

Af³fZ ½ff»fZ dfWXfSX AüSX ´fdV¨f¸f fa¦ff»f

¨fb³ff½f IYe AfWXMX ·fe Àfb³ffBÊ QZ SXWXe ±feÜ ½fZ

¹fZ IYWX³ff ¨ffWX°fZ ±fZ dIY ªfû WbXAf ½fû WbXAf

»fZdIY³f Af dfWXfSX AüSX ´fdV¨f¸f fa¦ff»f ¸fZÔ

EZÀfe dÀ±fd°f ³fWXeÔ f³f³fe ¨ffdWXEÜ

Àfû³fe IZY ¸f`³fZªf¸fZÔMX ÀfZ À¸ffMÊX dÀfMXe IYf¹fûÊa IYe fPÞXe Sμ°ffSX

À¸ffMÊX dÀfMXe IZY IYf¹fûË IYû

»fZIYSX Àf½fZÊ ·fe »ffBX³fA´f

VfWXSXe Af½ffÀf E½fa dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f õXfSXf

À½f¨LX°ff Àf½fZÊÃf¯f ´fcSXf WXû³fZ IZY ffQ À¸ffMÊX dÀfMXe

IYf Àf½fZÊ VfbøY dIY¹ff ªff³ff ´fiÀ°ffd½f°f W`XÜ BXÀf¸fZÔ

·fe BaXQüSX IYû A¨LZX AaIY d¸f»fZÜ BXÀfIZY d»fE

Af½fV¹fIY W`X dIY À¸ffMÊX dÀfMXe ´fdSX¹fûªf³ff IZY

°fWX°f dIYE ªff SXWZX IYf¹fûË ¸fZÔ °fZªfe AfE AüSX

´fiûªfZ¢MX ´fcSmX WXûaÜ BXÀf ½fªfWX ÀfZ ·fe ÀfaQe´f Àfû³fe

ªf`ÀfZ ¸f`³fZªf¸fZÔMX IYe ffSeXdIY¹fûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ ½ff»fZ

ARYÀfSX IYe Af½fV¹fIY°ff À¸ffMÊX dÀfMXe IYû ±feÜ

WXf»ffadIY BXÀf Àf½fZÊ ¸fZÔ dIYÀf °fSXWX IZY ¸ff´fQaOX WXûÔ¦fZ,

¹fWX ªff³fIYfSXe A·fe VfWXSXûÔ IYû ³fWXeÔ Qe ¦fBÊX W`XÜ

½f`ÀfZ BXÀf À¸ffMÊX dÀfMXe Àf½fZÊ IZY Àfafa²f ¸fZÔ A·fe

IYûBÊX Afd²fIYfdSXIY §fû¿f¯ff ³fWXeÔ WbXBÊX W`X, »fZdIY³f

À¸ffMÊX dÀfMXe IYf¹ffÊ»f¹f IZY ¦fd»f¹ffSXûa ¸fZÔ BXÀf Àf½fZÊ

IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ ¦f¸fÊ W`X AüSX ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX ¹fWX

Àf½fZÊ WXû³ff »f¦f·f¦f ´fæYf f°ff¹ff ªff SXWXf W`XÜ


dÀfMXe 03

BaXQüSX

Vfd³f½ffSX, 15 RYSX½fSXe 2020

VfWXeQûÔ IYe ¹ffQ ¸fZÔ...

BaQüSXÜ d´fLX»fZ Àff»f 14 RYSX½fSXe IYû ´fb»f½ff¸ff ¸fZÔ VfWXeQ WbXE ªf½ff³fûÔ IZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ ¸fû¸ffØfe ªf»ffIYSX CX³fIYf ´fb¯¹fÀ¸fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ·fû»fZ A¸fSX³ff±f ¦fib´f

õfSXf Af¹fûdªf°f BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ fOXÞe Àfa£¹ff ¸fZÔ »fû¦fûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ

dIYÀff³fûa IYû IiZYdOXMX

IYfOÊX ´fSX d¸f»fZ¦ff »fû³f

BÔQüSXÜ IZÔYýi IYe dIYÀff³f Àf¸¸ff³f

¹fûªf³ff IZY °fWX°f dIYÀff³fûa IYû WXSX

¨ffSX ¸ffWX ¸fZÔ Qû WXªffSX ÷Y´fE

Af½fadMX°f dIYE ªff SXWZX W`XaÜ BXÀfIZY

¨f»f°fZ f`ÔIY õXfSXf dIYÀff³fûa IYfZ

IZiYdOXMX IYfOÊX ªffSXe dIYE ªff SXWZX

W`XaÜ BX³f IZiYdOXMX IYfOÊX ´fSX dIYÀff³fûa

IYû AfÀff³fe ÀfZ »fû³f d¸f»f

ÀfIZY¦ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe dIYÀff³f

Àf¸¸ff³f ¹fûþ³ff IZY dWX°f¦fifWX¹fûÔ IZY

dIYÀff³f IiYZdOXMX IYfOXÊ f³ffE þf³fZ

IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dUVfZ¿f dVfdUSX

Af¹fûdþ°f dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ dþ»ff

´fÔ¨ff¹f°f IYe ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f

Ad²fIYfSXe ³fZWXf ¸fe¯ff ³fZ f°ff¹ff

dIY dIYÀff³f Àf¸¸ff³f ¹fûþ³ff ¸fZÔ EZÀfZ

dIYÀff³f dþ³fIZY ´ffÀf A·fe

dIYÀff³f IiYZdOXMX IYfOXÊ ³fWXeÔ WX`,

CX³WXZÔ dIYÀff³f IiYZdOXMX IYfOXÊ ´fiQf³f

dIYE þf³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ 23

RYSXUSXe °fIY A´f³fe f`ÔIY VffJf

ÀfZ IZiYdOXMX IYfOÊX ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ

WX`ÔÜ ¹fûþ³ff IZY Àf·fe dIYÀff³f

dþ³WXûÔ³fZ dIYÀff³f IiYZdOXMX IYfOXÊ

ÀfbdU²ff ´fif~ IYe WX`, UZ ·fe A´f³fe

f`ÔIY VffJf ¸fZÔ þfIYSX dIYÀff³f

IiYZdOXMX IYfOXÊ IYe Àfe¸ff fPÞX½ff

ÀfIY°fZ W`ÔXÜ ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ f`ÔIY

õfSXf 1 »ffJ 60 WXþfSX ÷Y´fE

°fIY IZY dIYÀff³f IiYZdOXMX IYfOXÊ

Àfe¸ff °fIY »fû³f »fZ³fZ Uf»fZ

dIYÀff³fûÔ IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYf

¸ffMXʦfZþ EUÔ IYfg»fZMXSX»f

dÀf¢¹fûdSXMXe QZ³fZ IYe AfUV¹fIY°ff

³fWXeÔ WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYû dIYÀff³f

IiYZdOXMX IYfOXÊ IYe IZYUfBÊÀfe IYSX³fZ

IZY ffQ IZYÀfeÀfe ÀUeIÈY°f dIY¹ff

þfE¦ffÜ ¸f°À¹f ´ff»f³f EUÔ ´fVfb

´ff»f³f IYSX³fZ Uf»fZ dIYÀff³fûÔ IYû

Ad°fdSXöY dIYÀff³f IiYZdOXMX IYfOXÊ

IYe ÀfbdU²ff Qe ªff SXWXe W`XÜ dþ³f

dIYÀff³fûÔ IYû dIYÀff³f IiYZdOXMX IYfOXÊ

IYe ÀfbdU²ff IYf »ff·f dQ¹ff þf³ff

WX`, CX³fIYf ´fidIiY¹ff Vfb»IY,

QÀ°ffUZþ, d³f¿´ffQ³f Vfb»IY,

d³fSXeÃf¯f Vfb»IY U Àf·fe ´fiIYfSX IYe

LcMX Qe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe 3

»ffJ ÷Y´fE °fIY IZY Àff¸ff³¹f

¹ffþ ´fSX CX³WXZÔ CX´f»f²f IYSXf¹ff

þfE¦ffÜ CX³WXûa³fZ f°ff¹ff dIY

AfUZQ³f ÀfZ »fZIYSX FY¯f dU°fSX¯f

°fIY IYe Àf¸f¹f Àfe¸ff 14 dQ³f IYe

SXWXZ¦feÜ f`ÔIYûÔ IYû Àf¸f¹f Àfe¸ff ¸fZÔ

dIYÀff³fûÔ IYû IZYÀfeÀfe dU°fdSX°f

IYSXf³ff AfUV¹fIY WX`Ü ªfû dIYÀff³f

EIY U¿fÊ IZY AÔQSX FY¯f ´fc¯fÊ

·fb¦f°ff³f IYSX Jf°fZ IYû SXZ¦fb»fSX

f³ffE SX£ûÔ¦fZ, CX³WZÔX ¹ffþ QSX 7

´fid°fVf°f IZY Àff±f-Àff±f 30 ´fiVf

¹ffþ IYe LcMX ·fe Qe ªffE¦feÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

Vfc³¹f ÀfZ 6 U¿fÊ °fIY IYe CX¸fi IZY f¨¨fûÔ IYû ´fcSXIY

´fû¿f¯f AfWXfSX QZIYSX Àfb´fûd¿f°f IYSX³fZ EUÔ Vff»ff ´fcUÊ

dVfÃff ´fiQf¹f IYSX³fZ IYf dªf¸¸ff Afa¦f³f½ffOÞXe

IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ E½fa ÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYû d¸f»ff WbXAf W`XÜ

BXÀfIZY ¨f»f°fZ BX³WZÔX A³¹f IYf¹fûÊa IYe dªf¸¸fZQfSXe ÀfZ

¸fböY SX£ff ªffE¦ffÜ

d¸f»fe ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ³¹ff¹ff»f¹f AüSX

VffÀf³f IZY d³fQZÊVf ´fSX dVfÃfIYûÔ IYe °f`³ff°fe ¦f`SX

VüÃfd¯fIY IYf¹fûÊa ¸fZÔ ³fWXeÔ IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf dªf»ff

´fiVffÀf³f õXfSXf d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ dVfÃfIYûÔ IYe

ªf¦fWX A³¹f d½f·ff¦fûÔ IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ AüSX

Afa¦f³f½ffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAûa IYû dªf¸¸fZQfSXe Àfüa´f³fZ IYf

d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ Àff¸ff³¹f ´fiVffÀf³f dU·ff¦f ³fZ

Àf·fe dU·ff¦ff²¹fÃfûÔ, ÀfÔ·ff¦ff¹fböYûÔ, IY»fZ¢MXSXûÔ AüSX

RYûMXû : ¦fbOX B½fd³fa¦f

´fiQc¿f¯f ÀfZ ÀfWX¸fZ SXWX½ffÀfe, ÃûÂf ¸fZÔ Qfe Af½ffªf ¸fZÔ fOÞZX £û»f IYe ¨f¨ffÊ ¦f¸fÊ

d³f¹f¸fûÔ IYû °ffIY ¸fZÔ SXJ ´fiQc¿f¯f

R`Y»ff SXWXf CXþf»ff SXfSX

AfÀf´ffÀf IZY »fû¦fûÔ

IYû WXû SXWXe fe¸ffSXe

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ´fe±f¸f´fbSX

f°ff¹ff ªff SXWXf W`X dIY ¹fWXfa ÃûÂf IZY AfÀf´ffÀf

IZY ¸fþQcSXûÔ IYû fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX MXefe AüSX Q¸ff

¸f²¹f´fiQZVf VffÀf³f ´fcSmX ´fiQZVf ¸fZÔ ´f¹ffʽfSX¯f IZY Àfc¨fIYfaIY IYû

þ`Àfe fe¸ffSXe WXû SXWXe W`XÜ ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZa °fû

Àfb²ffSX³fZ IZY d»fE IYf¹fÊ IYSX SXWXf W`X, d½fVû¿f °füSX ÀfZ

¹fWXfa ¸füªfcQ IaY´f³fe õXfSXf ´fiQc¿f¯f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

Af`ôûd¦fIY ÃûÂfûÔ ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f ´fSX d³f¹faÂf¯f IZY d»fE d½fVû¿f

WXe ³fWXeÔ, A³¹f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ·fe WZXSXRZYSX dIY¹ff

d³f¹f¸f f³ffE ¦fE W`Xa, »fZdIY³f ´fe±f¸f´fbSX Afôüd¦fIY ÃûÂf ¸fZÔ

¦f¹ffX W`XÜ ÀfcÂf ´feERY ¸fZÔ §fûMXf»fZ IYe ff°f ·fe

d³fªfe IYfSX£ff³fZ BX³f d³f¹f¸fûÔ IYf ¸f£fü»f CXOÞXf SXWZX W`XaÜ

IYWX SXWZX W`a, ªf»Q WXe BÀfIYe þfÔ¨f WXû °fû

ÀfZ¢MXSX 1 ¸fZÔ EIY SXfSX R`Y¢MÑXe ÀfZ fOÞe ¸ffÂff ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f R`Y»f

IÔY´f³fe ´fSX fOÞXe IYfSXUfBÊ WXû ÀfIY°fe WX` AüSX

SXWXf W`X, dªfÀfZ »fZIYSX dªf¸¸fZQfSXûÔ ³fZ AfaJZÔ ¸fcaQ SX£fe W`XaÜ

Àf·fe ff°fZÔ Àff¸f³fZ Af ªffEa¦feÜ BXÀfZ »fZIYSX

´fe±f¸f´fbSX Aüôûd¦fIY ÃfZÂf ¸fZÔ IYfSXJf³fZ fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ

¦fa·feSX°ff ´fcʽfIY IYfSÊX½ffBÊX ÀfZ IaY´f³fe Àfa¨ff»fIY

´fiQc¿f¯f R`Y»ff SXWXZ WX`Ô, BXÀf ´fiQc¿f¯f ÀfZ AfÀf´ffÀf IZY ÃfZÂf IYf

IYû ªfZ»f ·fZªf³fZ IYf ´fif½f²ff³f ·fe W`XÜ

Uf°ffUSX¯f ´fiQcd¿f°f WXû°ff þf SXWXf WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ BXÀf ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ

ÀfcÂf f°ff SXWZX W`ÔX dIY IaY´f³fe ¸fZÔ À½ffÀ±¹f Àfafa²fe

IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ ¸fþQcSXûÔ IZY A»ffUf ¹fWXfÔ SXWX³fZ ½ff»fZ

EWXd°f¹ff°f IYû ·fe ¦fa·feSX°ff ÀfZ ³fWXeÔ d»f¹ff ªff

¦fif¸fe¯f ·fe dUd·f³³f fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ ¦fidÀf°f WXû SXWXZ WX`ÔÜ

SXWXf W`X, ½fWXeÔ ßfd¸fIYûa IYe ÀfÔU`°fd³fIY AUIYfVf

´fiQc¿f¯f R`Y»ff³fZ Uf»fZ EZÀfZ CXôû¦fûÔ ´fSX dVfIÔYþf IYÀf³fZ ¸fZÔ

´fÔþe ³fWXeÔ f³ff³fZ IYe ff°fZÔ ·fe ÃûÂf ¸fZÔ ¦f¸fÊ W`XÜ

dþ¸¸fZQfSX Ad²fIYfSXe ·fe AÃf¸f Àffdf°f WXû SXWXZ WX`ÔÜ B³f

BXÀf J°fSX³ffIY ÃfZÂf ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ

CXôû¦fûÔ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ ²fbEa IYf Ad²fIY ´fi·ff½f

ßfd¸fIYûÔ IYf ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f ·fe ³fWXeÔ dIY¹ff

¦fûOÞXfff»fe AüSX CXÀfIZY AfÀf´ffÀf SXWX³fZ ½ff»fZ »fû¦f WXû SXWXZ

ªff SXWXf W`XÜ Àff±f WXe Afg³f ÀffBOX Af´ff°f

WX`ÔÜ ÀfZ¢MXSX 1 ¸fZÔ f³fe CXþf»ff SXfSX ´fifBUZMX

¹fûþ³ff f³ffIYSX CXÀfIYf d³fSXeÃf¯f ·fe ³fWXeÔ

d»fd¸fMXZOX IÔY´f³fe IYe d¨f¸f³fe ¸fZÔ dIYÀfe ´fiIYfSX IYf

IYSXf¹ff þf°ff WX` AüSX ßfd¸fIYûÔ IYû WXZ»f¸fZMX,

´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂfIY CX´fIYSX¯f (´fiZdÀfd´fMXZMXSX) ³fWXeÔ »f¦ff Àfe²û ½ff°ff½fSX¯f ¸fZÔ d¸f»f ªff°ff W`X AüSX BXÀfÀfZ ÃûÂf ¸fZÔ ¸fþQcSXûÔ AüSX ¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ ÀffÔÀf Àfafa²fe fe¸ffdSX¹ffaZ IYf þc°ff, ÀfZμMXe ¦ffg¦f»Àf U WX`ÔOX ¦»fûÀf ·fe

WXbAf WX`Ü BÀf ½fªfWX ÀfZ d¨f¸f³fe ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»ff ²fbAfÔ ´fiQc¿f¯f R`Y»f SXWXf WX`Ü BÀf ´fiQc¿f¯f IYe UþWX ÀfZ ¹fWXfÔ £f°fSXf fPÞX SXWXf WX`Ü

CX´f»f²f ³fWXeÔ IYSX½ffE þf°fZ WX`aÜ

LZOÞXLfOÞX IYSX³fZ ´fSX dQE dÀf¦³f»f, MXe¸f ³fZ ¸ffSXZ Lf´fZ

Af²ff Qªfʳf ÀfZ Ad²fIY

À±ff³fûÔ ´fSX À¸ffMÊX ¸feMXSX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

dfªf»fe IaY´f³fe ³fZ BaXQüSX ¸fZÔ 1.20

»ff£f À¸ffMÊX ¸feMXSX »f¦ffE W`Xa, dªf³fIYf

RYf¹fQf IaY´f³fe IYû d¸f»f SXWXf W`XÜ

À¸ffMÊX ¸feMXSX IZY dÀfÀMX¸f ¸fZÔ dfªf»fe

¨fûSXe SXûIY³fZ ¸fZÔ IYfRYe ÀfWcXd»f¹f°fZa

dfªf»fe IaY´f³fe IYû d¸f»f SXWXe W`XÜ

À¸ffMXÊ ¸feMXSX ÀfZ WXû³fZ Uf»fe LZOÞXLfOÞX

IZY þ`ÀfZ WXe dfþ»fe IÔY´f³fe IYe MXe¸f

IYû dÀf¦³f»f d¸f»fZ, MXe¸f ³fZ Lf´ff

¸ffSX³fZ IYe IYfSXÊUfBÊ IYe AüSX ´fÔ¨f³ff¸fZ

f³ffEÜ B³fÀfZ Af 6 »ffJ ÷Y´fE

UÀfc»fZ þfEÔ¦fZÜ

IÔY´f³fe IZY À¸ffMXÊ ¸feMXSX IÔYMÑû»f

øY¸f IZY A²feÃf¯f ¹fÔÂfe OXeEÀf

¨füWXf³f ³fZ f°ff¹ff IÔYMÑû»f øY¸f 24

§fÔMXZ ¨f»f°ff WX`Ü ¹fWXfÔ SXZdOX¹fû dRiY¢½fZÔÀfe

À¸ffMXÊ ¸feMXSX ÀfZ dfþ»fe »ffB³f U

¸feMXSX ÀfÔfÔ²fe WXSX ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY

dÀf¦³f»f d¸f»f°fZ WX`ÔÜ SXfþ ¸fûWX»»ff

þû³f EUÔ þe´feE¨f dfþ»fe þû³f ÀfZ

þbOÞXZ IbYL CX´f·fûöYfAûÔ IZY ¹fWXfÔ

¸feMXSX ÀfZ LZOÞXLfOÞX IZY dÀf¦³f»f d¸f»f³fZ

´fSX CX³fIZY §fSXûÔ ´fSX Lf´fZ ¸ffSXZ ¦fEÜ ¸fû.

Af¸fe»f d³f½ffÀfe MXfMX´f˜e ffJ»f,

¸fbVffSXe d´f°ff ÀffdþQ A»fe d³f½ffÀfe

MXf´f˜e ffJ»f IZY ¹fWXfÔ Lf´fZ ¸ffSXZ

¦fEÜ ¹fWXfÔ ¸feMXSX ¸fZÔ LZOÞXLfOÞX ´ffBÊ ¦fBÊÜ

³fcSX ¸fû. d´f°ff fffc Jf³f AdWX»¹ff

´f»MX³f ÀfdWX°f A³¹f CX´f·fû¢°ffAûÔ IZY

¹fWXfa ·fe ¦fOÞXfOÞX d¸f»fe W`XÜ

A³¹f IYf¹fûÊa ¸fZÔ °f`³ff°fe IYSX³fZ ´fSX VffÀf³f ³fZ »f¦ffBÊX SXûIY

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

´fiVffÀf³f ³fZ ·f»fZ WXe EIY AfQZVf

ªffSXe IYSX d³fªfe ÀIcY»f Àfa¨ff»fIYûÔ ´fSX

dVfIaYªff IaYÀf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff WXû

¸f¦fSX dVfÃff ¸ffdRY¹ff ´fiVffÀf³f IYe WXSX

IYfSÊX½ffBÊX I f °fûOÞ A´f³fZ ´ffÀf SX£f°fZ

W`XaÜ ´fiVffÀf³f dVfÃff ¸ffdRY¹ff IZY

¸fIYOXÞªff»f ÀfZ EZÀff CX»fÓff SXWX°ff W`X

dIY CX³f ´fSX IYfSÊX½ffBÊX IYSX³ff °fû QcSX,

CX³fIZY A´fSXf²fûÔ IYû dÀfðX IYSX³fZ ¸fZÔ

´fÀfe³fZ LcXMX ªffEa¦fZÜ

IY»fZ¢MXSX »fûIZYVf IbY¸ffSX þfMXU

³fZ dUôfd±fʹfûÔ AüSX ´ff»fIYûÔ IZY dWX°f

¸fZÔ AÀfSXIYfSXe AfQZVf ´ffdSX°f dIY¹ff WX`

dIY Af IYûBÊ ·fe dUôf»f¹f ´ff»fIYûÔ

Afa¦f³f½ffOÞXe IZÔYýi IYe ½¹f½fÀ±ff WXe

Àfa·ff»fZÔ¦fe IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX ÀfWXfd¹fIYfEa

¸fWX°U´fc¯fÊ IYf¹fÊ -

A·fe ´fiQZVf ¸fZÔ 80 WXþfSX 160 Afa¦f³fUfOÞXe

IZY³Qi °f±ff 12070 d¸f³fe Afa¦f³fUfOÞXe IZY³Qi

Àfa¨ffd»f°f WX`ÔÜ Afa¦f³fUfOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ õfSXf

B³f IZY³QiûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Vfc³¹f ÀfZ 6 U¿fÊ °fIY

IZY f¨¨fûÔ IYû ´fcSXIY ´fû¿f¯f AfWXfSX QZIYSX

Àfb´fûd¿f°f IYSX³fZ EUÔ Vff»ff ´fcUÊ dVfÃff ´fiQf¹f

IYSX³fZ IYf ¸fWX°U´fc¯fÊ IYf¹fÊ dIY¹ff þf°ff WX`Ü

BÀfIZY Ad°fdSXöY ¦f·fÊU°fe AüSX ²ffÂfe ¸ff°ffAûÔ

IYû ´fû¿f¯f EUÔ ÀUfÀ±¹f ÀfÔfÔ²fe ÀfZUfEa ´fiQf¹f

IYe þf°fe WX`Ô dþÀfIYe d³fSX³°fSX°ff EUÔ Ad°f IY¸f

Uþ³f Uf»fZ f¨¨fûÔ IYe dUVfZ¿f QZJ·ff»f IYe

þf°fe WX`Ü Afa¦f³fUfOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX

ÀfWXfd¹fIYf IYû ¦f`SX AfBÊÀfeOXeEÀf IYf¹fûÊÔ IYe

dªf¸¸fZQfSXe d¸f»f°fe SXWXe W`XÜ

dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfQZVf þfSXe dIY¹fZ WX`Ô dIY ¸fdWX»ff

EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f IZY AÔ°f¦fÊ°f IYf¸f IYSX³fZ

Uf»fe AfÔ¦f³fUfOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ EUÔ

ÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYû dIYÀfe ·fe QcÀfSXZ IYf¸f IZY d»fE

³fWXeÔ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ffÜ ¹fZX Àf·fe ¸fdWX»ff

IY¸fʨffSXe IZYU»f EIYeIÈY°f ff»f dUIYfÀf

¹fûþ³ff IZY IYf¹fûÊÔ IYû WXe d³f¿´ffdQ°f IYSXZÔ¦feÜ

VffÀf³f IYf ¸ff³f³ff W`X dIY Afa¦f³f½ffOÞXe

IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ AüSX ÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYû CX³fIZY

IYf¹fÊ IZY A»ff½ff dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf A³¹f

IYf¹fÊ ³fWXeÔ Àfüa´ff ªffEÜ BXÀfÀfZ ½¹f½fÀ±ff

df¦fOÞX°fe W`X dªfÀfZ f³ff³fZ ¸fZÔ fWbX°f Àf¸f¹f £f¨fÊ

Af°ff W`XÜ BXÀfZ QZ£f°fZ WbXE Afa¦f³f½ffOÞXe

IYf¹fÊIY°ffÊ E½fa ÀfWXfd¹fIYfAûa IYû dIYÀfe ·fe

°fSXWX IYe A³¹f dªf¸¸fZQfSXe ³fWXeÔ Àfüa´fe ªffEÜ

´fSX dIY°fffZÔ, ÀIcY»f OÑZÀf AüSX A³¹f

Vf`Ãfd¯fIY Àff¸f¦fie IiY¹f IYSX³fZ IYf

A³fbd¨f°f QffU ³fWXea OXf»fZ¦ffÜ EZÀff

IYSX³fZ ´fSX dUôf»f¹f IYe ¸ff³¹f°ff

Àf¸ff~ IYe þf¹fZ¦feÜ BXÀf AfQZVf IYû

ªffSXe IYSX³fZ IZY Àff±f IZY³Qie¹f

¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff fûOXÊ õfSXf ·fe BÀf

ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fdSX´fÂf þfSXe dIY¹ff þf

¨fbIYf WX`Ü dªf»fZ IZY dVfÃff ¸ffdRY¹ff

IYWZXa ¹ff d³fªfe ÀIcY»ffZÔ IZY Àfa¨ff»fIY,

¹fZ »fû¦f A´f³fZ ¹fWXfa Qe ªff³fZ ½ff»fe

dVfÃff ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe ´fbÀ°fIYûÔ IZY

A»ff½ff IbYLX Ad°fdSXöY ´fbÀ°fIYûÔ IYf

Àf¸ff½fZVf IYS°fZ W`Xa AüSX °fIÊY QZ°fZ W`Xa

dIY BXÀfÀfZ f©fûa ¸fZÔ dVfÃff IYf À°fSX

fZWX°fSX Wû°ff W`XÜ

Ea´f»ffBÊX IYûOX ªf³fSmXMX IYSX³fZ

IZY d»fE OXfMXf ½fZSXeRYfBÊX IYSmÔX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

A²¹ff´fIY dVfÃfIY Àfa½f¦fÊ IYf ½fZ°f³f

A¦f»fZ ¸ffWX ÀfZ AfBÊXERYE¸fEÀf ÀfZ

½fZ°f³f ¸fQ ¸fZÔ ·ûªff ªffE¦ffÜ BXÀfIZY

d»fE Àf·fe dVfÃfIYûÔ IYf Ea´f»ffBÊX IYûOX

ªf³fSmXMX IYSX³ff ªf÷YSXe WXû¦ffÜ BXÀfIZY

¨f»f°fZ Àf·fe dVfÃfIYûÔ IZY OXfMXf IYe

ªff³fIYfSXe WXSXWXf»f ¸fZÔ ªffa¨f IYSX

Afg³f»ffBÊX³f QªfÊ IYe ªffEÜ

d¸f»fe ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX

VffÀf³f ³fZ A²¹ff´fIY Àfa½f¦fÊ IZY Àf·fe

dVfÃfIYûÔ IYe ªff³fIYfSXe IZY d»fE

BÊXIZY½ff¹fÀfe IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf ªffSXe

dIYE ±û »fZdIY³f ´fif¨ff¹fûÊ õXfSXf Af

°fIY Vf°f-´fid°fVf°f dVfÃfIYûÔ IYe

ªff³fIYfSXe A´fOZXMX ³fWXeÔ IYe ¦fBÊX W`XÜ

BXÀf IYfSX¯f dVfÃfIYûÔ IYf Ea´f»ffBÊX

IYûOX ªf³fSmXMX ³fWXeÔ WXû ÀfIYf W`XÜ BXÀf

þe ´»fÀf ±fie ·fU³fûÔ IYe

þfÔ¨f VfbøY, SXfªfÀ½f »fùf

IYû ´fcSXf IYSX³fZ IYf Qff½f

»fùf IZY d»fE SXûªff³ff 12-12 §faMZX WXû¦fe ½fÀfc»fe

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

³f¦fSX d³f¦f¸f BaXQüSX õXfSXf A´f³fZ SXfªfÀ½f

»fùf IZY d»fE Af IY¸fSX IYÀf »fe

¦fBÊX W`XÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX õXfSXf °f¹f dIYE

¦fE »fùf IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX ³f¦fSX

d³f¦f¸f SXfªfÀ½f ½fÀfc»fe IZY d»fE

A´f³fe øY´fSmX£ff °f`¹ffSX IYSX IYf¹fÊ IYSX

SXWXf W`XÜ BXÀfIZY °fWX°f ³f¦fSX d³f¦f¸f IYf

SXfªfÀ½f A¸f»ff ½fÀfc»fe ¸fZÔ ªfbMX ¦f¹ff

W`X AüSX Af ½fWX A´f³fZ-A´f³fZ ªfû³f

ÃûÂfûÔ ¸fZÔ Àfa´fdØfIYSX, ªf»fIYSX AüSX

IY¨fSXf Vfb»IY ½fÀfc»f³fZ IYû »fZIYSX

IYf¹fÊ IYSX SXWXf W`XÜ

SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f

BaXQüSX IYû 1161 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe

SXfþÀU UÀfc»fe IYf »fùf Àfüa´ff WX`Ü

BÀf »fùf IYû ´ff³fZ IZY d»fE þû³f»f

ARYÀfSXûÔ IYû A´f³fZ ÃûÂf IZY WXSX UfOXÊ

¸fZÔ 15 Àfü Jf°fûÔ IYe þfÔ¨f IYSX,

IYfSX¯f VffÀf³f ³fZ EIY ffSX dRYSX

¨fZ°ff½f³fe ´fÂf ªffSXe IYSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ

½f ´fif¨ff¹fûÊ IYû dWXQf¹f°f Qe W`X dIY

A²¹ff´fIY Àfa½f¦fÊ IZY dVfÃfIYûÔ IYf

½fZ°f³f A¦f»fZ ¸ffWX ÀfZ AfBÊXERYE¸fEÀf

ÀfZ ½fZ°f³f ¸fQ ¸fZÔ ·ûªff ªffE¦ffÜ BXÀfIZY

d»fE Àf·fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf Ea´f»ffBÊX

IYûOX ªf³fSmXMX IYSX³ff ªf÷YSXe W`XÜ BXÀfIZY

d»fE Àf·fe dVfÃfIYûÔ IYe ªff³fIYfSXe

Afg³f»ffBÊX³f QªfÊ IYe ªffEÜ ¹fWX

ªff³fIYfSXe WXSXWXf»f ¸fZÔ 28 RYSX½fSXe

°fIY ´fc¯fÊ ÷Y´f ÀfZ QªfÊ WXû³fe ¨ffdWXEÜ

dªfÀfÀfZ Àf·fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû BXÀfIYf

»ff·f d¸f»f ÀfIZYÜ dªf³f dVfÃfIYûÔ IYe

ªff³fIYfSXe ¸fZÔ LXûMXe-LXûMXe ÂfbdMX¹ffa W`X

AüSX À´fZd»fa¦f d¸fÀMZXIY W`X EZÀfe ÂfbdMX¹ffa

´fiff±ffd¸fIY°ff IZY Àff±f QcSX IYSX CX³WZÔX

½fZSXeRYfBÊX IYe ªffEÜ dªfÀfÀfZ

IYf¸fIYfªf ÀfWXªf°ff ÀfZ WXû ÀfIZYÜ

CX³fÀfZ UÀfc»fe IZY AfQZVf dQE ªff SXWZX

W`ÔXÜ BÀf QüSXf³f CX³WXZÔ fIYf¹ff

ÀfÔ´fdØfIYSX, þ»fIYSX IZY Àff±f IY¨fSXf

ÀfÔ¦fiWX¯f Vfb»IY IYe UÀfc»fe ·fe IYSX³fe

W`ÔXÜ BÀf »fùf ´fifd~ IZY d»fE þZOXAû

IYû þû³f ÀfZ WXSX UfOXÊ IZY d»fE Qû-Qû

IY¸fʨffSXe dQE þfEÔ¦fZ, ªfû »fùf IZY

A³fbÀffSX ½fÀfc»fe IYSmÔX¦fZÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f

Af VfWXSX ¸fZÔ ¸füªfcQ þe ´»fÀf ±fie

AüSX CXÀfÀfZ fOÞZX AfIYfSX IZY ·fU³fûÔ

IYe þfÔ¨f VfbøY IYSXZÔ¦fZÜ BÀf¸fZÔ ·fU³fûÔ

¸fZÔ μ»f`MX IZY ÀfÔ´fdØf IYSX Jf°fZ Àfafa²fe

ªff³fIYfSXe Àff¸f³fZ Af ªffE¦fe AüSX

CX³fÀfZ »f¦ff°ffSX IYSX IYe SXfdVf þ¸ff

IYe ªff ÀfIZY¦feÜ EZÀfZ μ»f`MX IYe

þUffQfSXe Àfe²fZ df»f IY»fZ¢MXSX

AüSX ÀfWXf¹fIY SXfþÀU Ad²fIYfSXe

IYe WXû¦feÜ »ff´fSXUfWXe WXû³fZ ´fSX

CX³fIZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYe

þfE¦feÜ

´fiVffÀf³f ÀfZ ª¹ffQf WXûdVf¹ffSX W`X dVfÃff ¸ffdRY¹ff

IY»fZ¢MXSX ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ IYfSÊX½ffBÊX

IY»fZ¢MXSX IZY AfQZVf IYf °fûOÞX d³fIYf»f »fZ°fZ W`ÔX

´fifa²fIYûÔ IYf Qf½ff- ³fWXeÔ

OXf»f°fZ ´ff»fIYûÔ ´fSX Qff½f

´fiVffÀf³f ³fZ ´ff»fIYûÔ ´fSX Qff½f IYe

ff°f IYWX°fZ WbXE IYfSÊX½ffBÊX IYS³fZ IYe

¨fZ°ff½f³fe Qe W`X ¸f¦fSX dVfÃff IYf

IYfSXûffSX IYSX³fZ ½ff»fZ BXÀf ff°f IYf

Qf½ff IYSX°fZ W`Xa dIY ½fZ dIYÀfe ·fe

QbIYf³f ÀfZ dVfÃf¯f Àff¸f¦fie £fSXeQ³fZ

IZY d»fE Qff½f ´ff»fIYûÔ ´fSX ³fWXeÔ

OXf»f°fZ W`XaÜ ¸f¦fSX ªff dIYÀfe EIY WXe

QbIYf³f ´fSX dVfÃf¯f Àff¸f¦fie d¸f»fZ¦fe

°fû À½ff·ffd½fIY øY´f ÀfZ ´ff»fIYûÔ ´fS

Qff½f ´fOÞX°ff W`ÜX

´fbÀ°fIY ´fiIYfVf³f IZY ´fcUÊ

Àff¸f¦fie IYf IYSX »fZÔ ´fSXeÃf¯f

´fiVffÀf³f ³fZ IYWXf dIY dþ³f dU¿f¹fûÔ

IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ d³f¹ff¸fIY fûOXÊ ¹ff

ÀfÔÀ±ff IZY õfSXf IYûBÊ ´fbÀ°fIY

´fiIYfdVf°f, ¸fbdQi°f ³fWXeÔ IYe þf°fe WX`,

CXÀf dU¿f¹f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ´ffNX¹f

´fbÀ°fIY IYû A³fbVfÔd¿f°f IYSX³fZ IZY ´fcUÊ

Àf¸fÀ°f dUôf»f¹f ´fifÔ²f³f-´fif¨ff¹fÊ

Àfbd³fd›°f IYSXZa¦fZ dIY CXöY ´fbÀ°fIY

IYe Àff¸f¦fie EZÀfe Af´fdØfþ³fIY ³fWXeÔ

WXû dþÀfÀfZ »fûIY ´fiVffÔd°f ·fÔ¦f WXû³fZ

IYe ÀfÔ·ffU³ff WXûÜ

BX³f ÀIcY»fûÔ IYf ¢¹ff IYSmÔX¦fZ

IY»fZ¢MXSX ³fZ AfQZVf ªffSXe IYSX dVfÃf¯f Àff¸f¦fie AüSX ¹fcd³fRYf¸fÊ IZY d»fE

¨fZ°ff½f³fe °fû Qe W`X ¸f¦fSX ¢¹ff ´fiVffÀf³f OXe´feEÀf AüSX SmXWXf³f BaXMXSX³fZVf³f»f

ÀIcY»f IZY d£f»ffRY IYfSÊX½ffBÊX IYSX ÀfIY°ff W`X?

»fZ ÀfIY°fZ W`Xa ªff³fIYfSXe -

dþ³f A²¹ff´fIYûÔ IYû dIYMX ´fif~

³fWXeÔ WX` CX³fIYe ÀfÔ´fc¯fÊ ´fiûRYfB»f

A´fOXZMX IYSX³fe WX` BÀfIZY d»fE

ÀfÔfÔd²f°f A²¹ff´fIY IYf RYf¸fÊ

·fSXIYSX CXÀf¸fZÔ Àf·fe QÀ°ffUZþ

ÀfÔ»f¦³f IYSX dþ»ff dVfÃff

Ad²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ þ¸ff

IYSXf³ff WX`Ü dþ³f A²¹ff´fIYûÔ IYû

dIYMX ´fif~ WX` »fZdIY³f CX³fIYe

´fiûRYfB»f ¸fZÔ ³ffd¸f³fe, ¸fûffB»f

³fÔfSX, BʸfZ»f, f`ÔIY dOXMXZ»f AfdQ

A´fOXZMX ³fWXeÔ WX` CX³WXZÔ Qû RYfg¸fÊ

·fSXIYSX ÀfÔfÔd²f°f ÀfÔIbY»f ¹ff

dUIYfÀf JÔOX dVfÃff Ad²fIYfSXe

IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ þ¸ff IYSXf³ff WX`Ü

Qû RYfg¸fÊ IZY Àff±f 50 ÷Y´fE IYf

¨ff»f³f ·fe ªf¸ff IYSX³ff WXû¦ffÜ


04

BaQüSX

Vfd³f½ffSX, 15 RYSX½fSXe 2020

Af»f BadOX¹ff MZX»fZÔMX ÀfeSXeªf Àff ªfcd³f¹fSX MZXd³fÀf Mc³ffʸfZÔMX

BaQüSX IYe ½fZdQIYf ßfe²fSX

³fZ ªfe°ff QûWXSXf dJ°fff

BaQüSXÜ ¸f²¹f ´fiQZVf MZXd³fÀf Àfa§f IZY õfSXf BaQüSX MZXd³fÀf ¢»ff ¸fZÔ Af¹fûdªf°f IYe

¦fBÊ Afg»f BadOX¹ff MZX»fZÔMX ÀfeSXeªf Àff ªfcd³f¹fSX MZXd³fÀf MbX³ffʸfZÔMX ¸fZÔ ff»fIY ½f¦fÊ

IYf EIY»f dJ°fff d½f½ff³f ¦fü°f¸f ³fZ ªfe°ff °f±ff ffd»fIYf ½f¦fÊ IYf QûWXSXf

dJ°fff BaQüSX MZXd³fÀf ¢»ff IYe ½fZdQIYf ßfe²fSX ³fZ ªfe°ffÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf

Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX Ad³f»f ²fc´fSX, Àfd¨f½f ¸f.´fi. MZXd³fÀf Àfa§f IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f

¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ feEÀf LXffOÞXf, MÑXÀMXe, d½fªf¹f ½f¸ffÊ, MÑÐÀMXe BaQüSX

MZXd³fÀf ¢»ff CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Àfa¨ff»f³f Àfdªf²f »fû²fe õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ

fe ¦fiZOX Ed»fMX ¦fib´f IYe SX¸fZVf¨faQi ¦füOXÞ

À¸fÈd°f U³fOXZ dIiYIZYMX À´f²ffÊ 20 ÀfZ

Àfd¨fU QZUfVfe¿f d³f»füÀfZ U CX´ff²¹fÃf ³fSXZaQi SXfNXüSX ³fZ f°ff¹ff AfBÊOXeÀfeE IZY

°f°Uf½f²ff³f ¸fZ ³¹fc ÀfZaMÑ»f BÔdOX¹ff dIiYIZYMX EIZYOX¸fe EUÔ SXdU dIiYIZYMX ¢»ff

õfSXf NX ¦fiZOX Ed»fMX ¦fib´f IYe SX¸fZVf¨faQi ¦füOX À¸fÈd°f ¸fZÔ U³fOXZ dIiYIZYMX À´f²ffÊ

20RYSX½fSXe ÀfZ ¸ffÔ¦fd»f¹ff ¦fifCX¯OX, ³fÔQe¦fif¸f, ¸fWXc dIiYIZYMX ¦fifCXaOX ´fSX JZ»fe

þfEÔ¦feÜ dþÀfIZY »ffgMXÐÀf 15.02.2020 IYe Vff¸f 6 fþZ AfBÊOXeÀfeE

AfdRYÀf dþ¸fJf³ff ¸f`Qf³f ´fSX OXf»fZ þfEÔ¦fZ Ü þû ¢»fÀf CX´fSXû¢°f À´f²ffÊ ¸fZ

JZ»f³ff ¨ffWX°fZ WX` UZ A´f³fe ÀfWX¸fd°f MXeOXe U¸ffÊ, Adþ°f SXfþüdSX¹ff, Àfd¨f³f

¦füOX, B¸fSXf³f VfZJ U ÀfÔQe´f ¨fü²fSXe IYû QZ ÀfIY°fZ WX`Ü À´f²ffÊ IY»fSX OÑZÀf EUÔ

UfgBMX ffg»f ÀfZ JZ»fe þfEÔ¦fe, À´f²ffÊ AfBÊOXeÀfeE IZY d³f¹f¸ff³fbÀffSX JZ»fe

þfE¦fe Ü

¹fc-19 SXfª¹fÀ°fSXe¹f UeSXZaQidÀfÔWX NXfIbYSX

À¸fÈd°f IbYV°fe À´f²ffÊ Afªf ÀfZ

B³QüSÜ ¸f´fi IbYV°fe ÀfÔ§f IYû¿ff²¹fÃf dUIiY¸f AUfOXeÊ Aû¸f´fiIYfVf JÂfe ³fZ

f°ff¹ff ÀfÔ§f õfSXf Aû»fd¸´f¹f³f ´f´´fc ¹ffQU IZY ÀfÔ¹fûþ³f ¸fZÔ 15 EUÔ 16 RYSXUSXe,

2020 IYû Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fe þd³f¹fSX SXfª¹f IbYV°fe À´f²ffÊ IbYV°fe Àf¸fd´fÊ°f

UeSXZ³QidÀfÔWX NXfIbYSX IYe À¸fÈd°f ¸fZÔ Qû dQUÀfe¹f SXfª¹f IbYV°fe À´f²ffÊ WXû¦fe, dþÀf¸fZÔ

´fiQZVf·fSX IZY 300 ÀfZ Ad²fIY ¸fdWX»ff EUÔ ´fb÷Y¿f ´fWX»fUf³f Q¸f dQJfEÔ¦fZÜ

Af¹fûþ³f dUþ¹ffWXfQbSX ½¹ff¹ff¸fVff»ff ¸fZÔ AÀ±ffBÊ IbYV°fe ¸fÔ¨f ´fSX WXû¦ffÜ

CXQ§ffMX³f 15 RYSXUSXe IYû dU²ff¹fIY ÀfÔþ¹f Vfb¢»ff, dU²ff¹fIY ¸fûWX³f ¹ffQU,

VfWXSX IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf dU³f¹f ffIY»feUf»f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ WXû¦ff U 16

RYSXUSXe IYû Àf¸ff´f³f U ´fbSXÀIYfSX dU°fSX¯f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ JZ»f ¸fÔÂfe þe°f ´fMXUfSXe

Aûd»fad´f¹f³f ´f´´fc ¹ffQU, AþbʳfdÀfÔWX NXfIbYSX, Aû¸f´fiIYfVf JÂfe õfSXf SXfª¹f

dUþZ°ff dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ÀU¯fÊ, SXþ°f EUÔ IYfÔÀ¹f ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ

dUþZ°ff ´fWX»fUf³f þcd³f¹fSX SXf¿MÑXe¹f IbYV°fe ¸fZÔ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf IZY ¸f¯OXe ¸fZÔ

¸f²¹f´fiQZVf IbYV°fe MXe¸f IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSXZÔ¦fZÜ

QZVf-d½fQZVf

ÀfZ³ff ¢¹ff JSXeQZ¦fe : ´fif±fd¸fIY°ff °f¹f IYSX³fZ IYe

dªf¸¸fZQfSXe ÀfeOXeEÀf d½fd´f³f SXfU°f IYe

³fBÊ dQ»»feÜ SXÃff ¸fÔÂff»f¹f IZY °fWX°f f³ffE ¦fE d¸fd»fMXSXe ARZY¹fÀfÊ dOX´ffMXʸfZÔMX

(OXeE¸fE) IYf A·fe AÔ°fdSX¸f PXfÔ¨ff °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Aü´f¨ffdSXIY PXfÔ¨fZ IZY

¦fNX³f IZY d»fE ´fiÀ°ffU SXÃff ¸fÔÂff»f¹f IZY ´ffÀf

·fZþf ¦f¹ff WX`Ü BÀf dU·ff¦f IZY ÀfZIiYMXSXe ¨feRY

AfgRY dOXRZYÔÀf ÀMXfRY (ÀfeOXeEÀf) þ³fSX»f

d½fd´f³f SXfU°f WX`ÔÜ ÀfeOXeEÀf IYf EIY AWX¸f IYf¸f

°fe³fûÔ ÀfZ³ffAûÔ IZY d»fE JSXeQ ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY°ff

°f¹f IYSX³ff WX`Ü dþÀf ´fSX IYf¸f ¨f»f SXWXf WX`Ü

SXÃff Ad²f¦fiWX¯f ´fdSX¿fQ (OXeEÀfe) IYe ªfû

A¦f»fe ¸fedMXÔ¦f WXû¦fe CXÀf¸fZÔ ÀfZ³ff IZY d»fE JSXeQ IZY ¸ff¸f»fûÔ IYû CXÀf °fSXWX

d»f¹ff þfE¦ff dþÀf °fSXWX ÀfeOXeEÀf ´fif±fd¸fIY°ff °f¹f IYSXZÔ¦fZÜ

BÊSXf³fe þ³fSX»f IYfdÀf¸f Àfb»fZ¸ff³fe IYû ¸ffSX³fZ Uf»ff

ÀMXe»±f OÑû³f A´f³fZ fZOÞXZ ¸fZÔ ¨ffWX°fe WX` ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff

³fBÊ dQ»»feÜ A¸fZdSXIYf ³fZ BÊSXf³fe þ³fSX»f

IYfdÀf¸f Àfb»fZ¸ff³fe IYû ¸ffSX³fZ IZY d»fE dþÀf

ÀMXe»±f OÑû³f IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff, ·ffSX°fe¹f

ÀfZ³ff CXÀfZ A´f³fZ fZOÞXZ ¸fZÔ ·fe Vffd¸f»f IYSX³ff

¨ffWX°fe WX`Ü MXfg´f ÀfSXIYfSXe ÀfcÂfûÔ ³fZ f°ff¹ff

dIY A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f IYe

þ»Qe WXû³fZ Uf»fe ·ffSX°f ¹ffÂff IZY QüSXf³f ¹fZ ¸fbïf CXNX ÀfIY°ff WX`Ü

UZ»fZÔMXfB³f OXZ ´fSX fþSXÔ¦f Q»f IYf CX°´ff°f

´ffIYÊ ¸fZÔ f`NXZ IY´f»f IYe IYSXfBÊ VffQe

SXfÔ¨feÜ ÓffSXJÔOX IYe SXfþ²ff³fe SXfÔ¨fe ¸fZÔ U`»fZÔMXfB³f OXZ IZY ¸füIZY ´fSX fþSXÔ¦f

Q»f IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ ´¹ffSX IYf SXÔ¦f fQSXÔ¦f dIY¹ffÜ fþSXÔ¦f Q»f IZY

IYf¹fÊIY°ffÊAûa ³fZ SXfÔ¨fe IZY ´ffIYûÊÔ ¸fZÔ Jcf CX°´ff°f

¸f¨ff¹ffÜ fþSXÔ¦f Q»f IZY IYf¹fÊIY°ffÊ þ¹f ßfe

SXf¸f IZY ³ffSXZ »f¦ff°fZ WXbE ´ffIYÊ ¸fZÔ §fbÀfZ AüSX

IYBÊ ´fiZ¸fe þûOÞXûÔ IYû þfSXQÀ°fe JQZOÞXf. ¹fWXe

³fWXeÔ, EIY þûOÞXZ IYe °fû VffQe °fIY IYSXf QeÜ

fþSXÔ¦f Q»f IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûa ³fZ þfQÊÀ°fe

´fiZ¸fe ¹fb¦f»fûÔ IZY RYû³f Le³f d»fE AüSX CX³fÀfZ CX³fIZY §fSX Uf»fûÔ IYû IYfg»f dIYEÜ

Àff±f WXe ´ffIYÊ ¸fZÔ Uf´fÀf ³f Af³fZ IYe ²f¸fIYe QeÜ

IZYþSXeUf»f IYf Vf´f±f ¦fiWX¯f:

ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f MXe¨fSXûÔ IYû Vffd¸f»f

WXû³fZ IYWXf ¦f¹ff, dU´fÃf WXbAf »ff»f

³fBÊ dQ»»feÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ (Af´f)

ÀfÔ¹fûþIY ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f SXdUUfSX IYû

»f¦ff°ffSX °feÀfSXe ffSX dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ

IYe Vf´f±f »fZÔ¦fZÜ Vf´f±f

¦fiWX¯f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ´feE¸f

³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfdWX°f A»f¦f-

A»f¦f ÃfZÂf IYe WXdÀ°f¹fûÔ

IYû Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff

WX`Ü UWXeÔ, Af dVfÃff

d³fQZVff»f¹f IYf EIY

ÀfIbYÊ»fSX þfSXe WXbAf WX`, dþÀf¸fZÔ dQ»»fe ÀfSXIYfSX

IZY Àf·fe ÀIcY»f dVfÃfIYûÔ, d´fiÔdÀf´f»Àf AüSX

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Vf´f±f ¦fiWX¯f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ

IZY d»fE IYWXf ¦f¹ff WX`Ü ÀfIbYÊ»fSX þfSXe ´fSX

dU´fÃfe Q»fûÔ ³fZ IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»ff

fû»ff WX`Ü

EªfZÔÀfe, »fJ³fDY

A¦fSX fûOXÊ ´fSXeÃffAûÔ IZY fe¨f f`ÔOX-ffþf,

´ffMXeÊ ¹ff ÀffUÊþd³fIY Af¹fûþ³fûÔ IZY

QüSXf³f f¨¨fûÔ IYe ´fPÞXfBÊ ¸fZÔ

½¹fU²ff³f OXf»ff °fû f¨¨fZ ´fbd»fÀf

fb»ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ OXeþe´fe dWX°fZVf

¨fÔQi AUÀ±fe IZY d³fQZÊVf ´fSX ¹fc´fe

´fbd»fÀf fûOXÊ ´fSXeÃffAûÔ IZY

QüSXf³f 15 RYSXUSXe ÀfZ »fZIYSX 31

þb»ffBÊ °fIY ²Ud³f ´fiQc¿f¯f IZY

dJ»ffRY Ad·f¹ff³f ¨f»ffE¦feÜ VfûSX¦fb»f

¸f¨ff³fZ Uf»fûÔ IYû ´fbd»fÀf ´fWX»fZ Àf¸fÓffE¦feÜ

BÀfIZY ffQ ·fe UZ ³fWXeÔ ¸ff³fZ °fû CX³fIZY

dJ»ffRY IYf³fc³fe IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ

EªfZÔÀfe, ³fBÊ dQ»»fe

BÔd¦»fVf ´fied¸f¹fSX »fe¦f ¨f`Ôd´f¹f³f ¸f`³f¨fZÀMXSX

dÀfMXe IYû dUØfe¹f d³f¹f¸fûÔ IZY '¦fÔ·feSX CX»»fÔ§f³f'

IZY IYfSX¯f ¹fcBÊERYE ³fZ 2020/21 AüSX

2021/22 IZY d»fE ¨f`Ôd´f¹fÔÀf »fe¦f ÀfZ

´fid°ffÔd²f°f IYSX dQ¹ff WX`Ü dUØfe¹f RZY¹fSX ´»fZ

(ERYERY´fe) d³f¹f¸fûÔ IZY '¦fÔ·feSX CX»»fÔ§f³fûÔ'

ÀfZ ¹fcERYf ³fZ BÀf ¢»ff ´fSX 30 d¸fd»f¹f³f ¹fcSXû

(2.36 ASXf ÷Y´f¹fZ) IYf þb¸ffʳff ·fe »f¦ff¹ff

WX`Ü ¹fcERYE IYe ¢»ff RYfB³fZÔdVf¹f»f IÔYMÑû»f

ffgOXe (ÀfeERYÀfefe) ³fZ ERYERY´fe

A³fb´ff»f³f ´fidIiY¹ff IZY d»fE Àffùf QZ°fZ Àf¸f¹f

dÀfMXe ¢»ff IYû À´ffg³ÀfSXdVf´f SXfþÀU ¦f»f°f

´fZVf IYSX³fZ IYf Qû¿fe ´ff¹ffÜ ³fUÔfSX 2018 ¸fZÔ

þ¸fʳf ´fdÂfIYf OXZSX À´fe¦fZ»f ³fZ BʸfZ»f AüSX

QÀ°ffUZþûÔ IYe EIY ÀfeSXeþ dQJfBÊ dþÀfIZY

ffQ þfÔ¨f VfbøY IYe ¦fBÊ ±feÜ ¹fcBÊERYE ³fZ EIY

f¹ff³f þfSXe IYSX IYWXf, '22 þ³fUSXe 2020

EOXUfÔÀOX EIZYOX¸fe ¸fZÔ Ufd¿fÊIY JZ»f

´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Àf¸ff´f³f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

EOXUfÔÀOX EIZYOX¸fe d³f´ffd³f¹ff SXûOÞX

B³QüSX ¸fZÔ Ufd¿fÊIY JZ»f

´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff

¦f¹ffÜ BÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ IYÃff °feÀfSXe

ÀfZ ´ffÔ¨fUe IZY LfÂfûÔ IZY fe¨f

ffgÀIZYMXffg»f, f`OXd¸faMX³f, dIiYIZYMX,

MXZd³fÀf, Jû-Jû, MXZf»f MXZd³fÀf,

¹fû¦ff, RbYMXffg»f, dþ¸³ffdÀMXIY,

dÀUd¸fÔ¦f EUÔ ÀIZYdMXÔ¦f B°¹ffdQ IZY

¸fbIYff»fZ JZ»fZ ¦fEÜ ffd»fIYf U¦fÊ IZY

ffgÀIZYMXffg»f RYfB³f»f ¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ

¸fQSX MXZSXZÀff WXfDYÀf ³fZ dUV½f³ff±f³f

Af³fÔQ WXfDYÀf IYû 30-28 ÀfZ

´fSXfÀ°f IYSX þe°f WXfdÀf»f IYeÜ ff»fIY

U¦fÊ IZY dIiYIZYMX RYfB³f»f ¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ

IY»´f³ff ¨ffU»ff WXfDYÀf ³fZ ¸fQSX

MXZSXZÀff WXfDYÀf IYû 3 dUIZYMX ÀfZ

WXSXf¹ffÜ Ufg»feff»f IZY RYfB³f»f

¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ df»f ¦fZMXÐÀf WXfDYÀf ³fZ

IY»´f³ff ¨ffU»ff WXfDYÀf IYû 2-1 ÀfZ

WXSXfIYSX þe°f WXfdÀf»f IYeÜ ff»fIY

U¦fÊ RbYMXffg»f ¸fZÔ dUV½f³ff±f³f Af³fÔQ

WXfDYÀf ³fZ df»f ¦fZMXÐÀf WXfDYÀf IYû 3-

1 ÀfZ WXSXf¹ffÜ ffd»fIYf U¦fÊ ¸fZÔ

dUV½f³ff±f³f Af³fÔQ ³fZ ¸fQSX MXZSXZÀff

IYû 5-3 ÀfZ WXSXf¹ffÜ

ffd»fIYf U¦fÊ Jû-Jû ¸fZÔ

dUV½f³ff±f³f Af³fÔQ ³fZ ¸fQSX MXZSXZÀff

IYû 5 ´ffgBaMX ÀfZ WXSXfIYSX RYfB³f»f

þe°ffÜ ffd»fIYf U¦fÊ dþ¸f³ffdÀMXIY ¸fZÔ

μ»fûSX E¢ÀfSXÀffBÊþ ¸fZÔ ¸fQSX MXZSXZÀff

WXfDYÀf ´fi±f¸f À±ff³f ´fSX SXWXfÜ

À´fûMÐXÀfÊ

¸f`³f¨fZÀMXSX dÀfMXe ´fSX ¨f`Ôd´f¹fÔÀf »fe¦f ÀfZ 2 Àfeþ³f IYf f`³f

QZ³ff WXû¦ff 2.36 ASXf ÷Y´fE þb¸ffʳff

EªfZÔÀfe, ³fBÊ dQ»»fe

·ffSX°f IZY ´fcUÊ IY~f³f ¸fWXZÔQi dÀfÔWX

²fû³fe IZY dIiYIZYMX ·fdU¿¹f IYû »fZIYSX

AMXIY»fûÔ IYf QüSX »f¦f·f¦f J°¸f WXû

¦f¹ff WX`Ü 38 Àff»f IYf ¹fWX dQ¦¦fþ

dUIZYMXIYe´fSX f»»fZffþ dIiYIZYMX IZY

¸f`Qf³f ´fSX Uf´fÀfe IYSX³fZ IZY d»fE

°f`¹ffSX WX`ÔÜ

¸fedOX¹ff dSX´fûMXÐÀfÊ IYe ¸ff³fZÔ, °fû ²fû³fe

³fZ AfBÊ´feE»f 2020 IZY d»fE A´f³ff

´»ff³f °f`¹ffSX IYSX d»f¹ff WX`. ¨fZ³³fBÊ

Àfb´fSX dIÔY¦Àf IYf MÑZd³fÔ¦f I`YÔ´f EIY ¸ff¨fÊ

ÀfZ VfbøY WXû SXWXf WX`Ü ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff

WX` ²fû³fe 29 RYSXUSXe IYû ¨fZ³³fBÊ ´fWXbÔ¨f

þfEÔ¦fZÜ BÀf ffSX AfBÊ´feE»f IZY

¸fbIYff»fZ 29 ¸ff¨fÊ ÀfZ VfbøY WXûÔ¦fZÜ

IYû Àfb³fUfBÊ IZY ffQ þûÀf Qf IbY³WXf SXûdOѦÀf

IYe A²¹fÃf°ff Uf»fZ ¹fcBÊERYE ÀfeERYÀfefe IZY

ÀfWXf¹fIY ¨f`ÔfSX ³fZ ¸f`³f¨fZÀMXSX dÀfMXe RbYMXffg»f

¢»ff ´fSX AÔd°f¸f d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü

¨f`ÔfSX ³fZ ¢»ff IYe AûSX ÀfZ dQE ¦fE Àf·fe

Àffc°fûÔ ´fSX dU¨ffSX IYSX³fZ IZY ffQ ´ff¹ff

¸f`³f¨fZÀMXSX dÀfMXe ³fZ A´f³fZ Jf°fûÔ ¸fZÔ

À´ffg³ÀfSXdVf´f SXfþÀU IYû ÀfWXe ³fWXeÔ f°ff¹ffÜ

CXÀf³fZ ¢»ff »ffBÀfZÔdÀfÔ¦f AüSX dUØfe¹f RZY¹fSX

´»fZ dUd³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f dIY¹ffÜ' f¹ff³f IZY

¸fb°ffdfIY, d³f¹f¸fûÔ IZY CX»»fÔ§f³f IZY QüSXf³f

¢»ff ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f ·fe ³fWXeÔ

dIY¹ffÜ ¨f`ÔfSX ³fZ ¸f`³f¨fZÀMXSX dÀfMXe RbYMXffg»f

¢»ff IYû d³fQZÊVf dQ¹ff dIY A¦f»fZ Qû ÀfÂfûÔ

(¹ff³fe 2020/21 AüSX 2021/22

Àfeþ³f) ¸fZÔ ¹fcERYf ¢»ff ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ ¸fZÔ

·ff¦f »fZ³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ Qe þfE¦feÜ BÀfIZY

A»ffUf CXÀfZ 30 d¸fd»f¹f³f ¹fcSXû IYf þb¸ffʳff

·fe AQf IYSX³ff WXû¦ffÜ'

²fû³fe ³fZ °f`¹ffSX dIY¹ff Uf´fÀfe IYf ´»ff³f

þ»Q ¸f`Qf³f ¸fZÔ AfEÔ¦fZ ³fþSX

³fBÊ dQ»»feÜ dQ»»fe IZY IZYOXe þf²fU WXfg»f ¸fZÔ 18 ÀfZ

23 RYSXUSXe °fIY WXû³fZ Uf»fe Àfed³f¹fSX EdVf¹f³f SXZÀfd»fÔ¦f

¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ·ff¦feQfSXe ´fSX ÀfÔVf¹f

f³ff WXbAf WX`Ü WXf»ffÔdIY, SXZÀfd»fÔ¦f RZYOXSXZVf³f AfgRY

BÔdOX¹ff IYû CX¸¸feQ WX` ´ffdIYÀ°ff³fe ´fWX»fUf³f IYû Àf¸f¹f

SXWX°fZ Ueþf d¸f»f þfE¦ffÜ

RZYOXSXZVf³f IZY AdÀfÀMXZÔMX ÀfZIiYMXSXe dU³fûQ °fû¸fSX ³fZ

f°ff¹ff '´ffdIYÀ°ff³f IYe ´ffÔ¨f ÀfQÀ¹fe¹f MXe¸f IYû 20

°ffSXeJ IYû dQ»»fe Af³ff WX`Ü' þf °fIY Ueþf CX³fIZY

WXf±f ¸fZÔ ³fWXeÔ Af þf°ff ¹ff dRYSX WX¸fZÔ Afd²fIYfdSXIY

øY´f ÀfZ f°ff ³fWXeÔ dQ¹ff þf°ff, °ff °fIY WX¸f IbYL

MÑÔ´f IZY ·ffSX°f QüSXZ ÀfZ ´fWX»fZ dVfUÀfZ³ff IYf d³fVff³ff

A¸fZdSXIYf ³fZ dQ¹ff ·ffSX°f

IYû Afd±fÊIY ÓfMXIYf

¸fbÔfBÊÜ A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX

MÑÔ´f ·ffSX°f QüSXZ ´fSX Af³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ MÑÔ´f

24 RYSXUSXe IYû Af SXWXZ WX`ÔÜ UZ

AWX¸fQfffQ AüSX ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ

SXWXZÔ¦fZÜ MÑÔ´f IYe ¹ffÂff ´fSX dVfUÀfZ³ff ³fZ

A´f³fZ ¸fbJ´fÂf ¸fZÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû

³fÀfeWX°f Qe WX`Ü

dVfUÀfZ³ff ³fZ d»fJf WX` A¸fZdSXIYf

IZY SXf¿MÑXf²¹fÃf OXû³ff»OX MÑÔ´f A´f³fZ

¸f³f¸füþe ½¹fUWXfSX IZY IYfSX¯f A¢ÀfSX

¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ QÀf dQ³f ffQ ·ffSX°f

IZY QüSXZ ´fSX Af³fZ IZY ´fWX»fZ MÑÔ´f ³fZ dRYSX

ÀfZ EIY ffSX A´f³fe CXÀfe AQf IYf

´fdSX¨f¹f dQ¹ff WX`Ü BÀf ffSX CX³fIYf ¹fZ

½¹fUWXfSX CX³fIZY fû»f³fZ ÀfZ ³fWXeÔ,

fd»IY CX³fIZY IÈY°¹f ÀfZ Àff¸f³fZ Af¹ff

WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ MÑÔ´f IYf þûSXQfSX ÀUf¦f°f

IYSX³fZ IZY d»fE IYf»fe³f dfLfBÊ þf

SXWXe WX` BÀfe QüSXf³f A¸fZdSXIYf ³fZ

dUIYfÀfVfe»f QZVfûÔ IYe Àfc¨fe ÀfZ ·ffSX°f

IYf ³ff¸f WXMXf dQ¹ff WX`Ü

Àff¸f³ff ³fZ d»fJf dUV½f ½¹ff´ffSX

ÀfÔ¦fNX³f IZY IÔY²fZ ´fSX fÔQcIY SXJIYSX

A¸fZdSXIYf IYe ½¹ff´ffSX ´fid°fd³fd²f

Àfd¸fd°f (¹fcEÀfMXeAfSX) ³fZ

dUIYfÀfVfe»f QZVfûÔ IYe Àfc¨fe ÀfZ ·ffSX°f

IYf ³ff¸f A»f¦f IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀfZ

·ffSX°f IZY d»fE fOÞXf Afd±fÊIY ÓfMXIYf

IYWXf þf ÀfIY°ff WX`Ü dUIYfÀfVfe»f

QZVfûÔ IYû OX»¹fcMXeAû ½¹ff´ffSX UÈdð

IZY d»fE ÀfdÀfOXe ¹ff ÀfWXcd»f¹f°f QZ°ff

WX`Ü ¹fZ ÀfWXcd»f¹f°fZÔ MÑÔ´f IZY AfÔJûÔ IYe

dIYSXdIYSXe f³fe WXbBÊ ±fea BÀfed»fE

A¸fZdSXIYf ³fZ ·ffSX°f, ¨fe³f AüSX QdÃf¯f

´fSXeÃff IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IZY fe¨f ¸f¨ff¹ff

VfûSX °fû f¨¨fZ ´fbd»fÀf fb»ff »fZÔ¦fZ

M`X¢Àf ÀfdÀfOXe IZY QSX½ffªfZ ·fe faQ

Àff¸f³ff ³fZ d»fJf WX` dUIYfÀfVfe»f QZVf WXû³fZ IZY ³ff°fZ ·ffSX°f IYû Afþ °fIY

A´f³fZ CX°´ffQ³f AüSX d³f¹ffÊ°f IZY d»fE A¸fZdSXIYf ÀfZ MX`¢Àf ¸fZÔ fOÞXe LcMX

d¸f»f°fe ±feÜ Af ·ffSX°f IZY A¸fZdSXIYe ½¹ff´ffSX IYû þfSXQÀ°f ÓfMXIYf »f¦ff

WX`Ü A¸fZdSXIYf ÀfZ MX`¢Àf ¸fZÔ ÀfdÀfOXe d¸f»f³fZ IZY QSXUfþZ fÔQ WXû³fZ IZY IYfSX¯f

IYBÊ UÀ°fbAûÔ IZY d³f¹ffÊ°f IZY d»fE ·ffSX°f IYû fOÞXe SXIY¸f J¨fÊ IYSX³ff ´fOÞXZ¦feÜ

dÀfRYÊ A¸fZdSXIYf WXe ³fWXeÔ fd»IY ·ffSX°f IZY ÀffSXZ U`dV½fIY ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû ·fe

BÀfIYf Qb¿´fdSX¯ff¸f ·fû¦f³ff WXû¦ffÜ

EOXeþe 112 AÀfe¸f A÷Y¯f ³fZ f°ff¹ff

dIY A¦fSX LfÂfûÔ IYû CX³fIZY AfÀf´ffÀf ²Ud³f

´fiQc¿f¯f IZY ¨f»f°fZ ´fPÞXfBÊ ¸fZÔ ´fSXZVff³fe WXû°fe WX`

°fû UZ 112 ÀfZUf ´fSX IYfg»f IYSXIZY ¹ff

´fbd»fÀf ÀfZ þbOÞXZ RZYÀffbIY ´fZþ,

dMXÐUMXSX WX`ÔOX»f U ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff

ÀfZ þbOÞXZ A³¹f ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX

dVfIYf¹f°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

dVfIYf¹f°f d¸f»f°fZ WXe 112 ÀfZUf

IYe ´feAfSXUe (´fbd»fÀf SXZÀ´ffÔÀf

½WXeIY»f) CX³fIZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨f

þfE¦feÜ ´feAfSXUe dVfIYf¹f°f IZY ¸fb°ffdfIY

´fWX»fZ ²Ud³f ´fiQc¿f¯f IYe þû UþWX WX`, CXÀfZ

fÔQ IYSXUfE¦feÜ Àff±f WXe ¨fZ°ffU³fe QZIYSX

CX³WXZÔ Àfb²ffSX IYf EIY ¸füIYf ·fe QZ¦feÜ

QcÀfSXe °fSXRY, f°ff¹ff þf°ff WX`

ÀfeEÀfIZY ³fZ ·fe A´f³fZ '±ff»ff' IZY

ÀUf¦f°f IZY d»fE JfÀf °f`¹ffSXe IYe WX`.

Qû ffSX dUV½f dJ°fff þe°f³fZ

Uf»fe ·ffSX°f IYe MXe¸f IZY IY~f³f SXWXZ

²fû³fe BÔ¦»f`ÔOX ¸fZÔ 2019 dUV½f IY´f ÀfZ

MXe¸f BÔdOX¹ff IZY ffWXSX WXû³fZ IZY ffQ ÀfZ

fiZIY ´fSX WX`Ô. d´fL»fZ Àff»f ³fUÔfSX ¸fZÔ

¸fbÔfBÊ ¸fZÔ EIY IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f

²fû³fe ÀfZ CX³fIYe Uf´fÀfe IZY ffSXZ ¸fZÔ

´fcLf ¦f¹ff, °fû CX³fIYf þUff ±ff,

'þ³fUSXe °fIY ¸f°f ´fcLûÜ '

´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fWX»fUf³fûÔ IYf dQ»»fe Af³ff °f¹f ³fWXeÔ

IYûdSX¹ff ÀfdWX°f IYBÊ QZVfûÔ IYû

dUIYfÀfVfe»f QZVfûÔ IYe Àfc¨fe ÀfZ

ffWXSX IYSX dQ¹ff WX`Ü

Àff¸f³ff ³fZ d»fJf BÀf IYOÞXZ d³f¯fʹf

IZY d»fE MÑÔ´f ´fiVffÀf³f õfSXf ·ffSX°f QüSXZ

IYf ¸fbWXc°fÊ ¨fb³f³ff fOÞXf ²f¢IYfQf¹fIY

WX`Ü

AfBÊEEÀf ARYÀfSX IZY d»fE À´fZVf»f

f³ff UZ»fZÔMXfB³f OXZ, AfgdRYÀf ¸fZÔ

AfBÊ´feEÀf ÀfZ SX¨ffBÊ VffQe

WXfUOÞXfÜ ´fdV¨f¸f fÔ¦ff»f IZY WXfUOÞXf dþ»fZ ¸fZÔ EIY

AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe ³fZ AfBÊ´feEÀf ´fiZd¸fIYf ÀfZ

VffQe SX¨ffIYSX UZ»fZÔMXfB³f OXZ IYû ¹ffQ¦ffSX f³ff

dQ¹ffÜ AfBÊEEÀf °fb¿ffSX

dÀfÔ¦f»ff 2015 f`¨f IZY

fÔ¦ff»f I`YOXSX IZY ARYÀfSX

WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ AfBÊ´feEÀf

³fUþû°f dÀf¸¸fe ÀfZ VffQe

IYe WX`Ü dÀf¸¸fe dfWXfSX I`YOXSX

IYe 2018 f`¨f IYe

AfBÊ´feEÀf WX`ÔÜ A·fe EÀfe´fe IZY °füSX ´fSX ´fMX³ff ¸fZÔ

°f`³ff°f WX`ÔÜ ¸f`dSXþ SXdþÀMÑZVf³f IZY ffQ Qû³fûÔ Z

IYSXedf¹fûÔ IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ VffQe IZY fÔ²f³f ¸fZÔ fÔ²f

¦fEÜ RYfg¸fÊ»f ´fûVffIY ¸fZÔ dÀf¸¸fe IZY Àff±f ³fþSX Af

SXWXZ °fb¿ffSX WX`ÔOXÀf¸f dQJ SXWXZ ±fZÜ UWXeÔ dÀf¸¸fe ·fe »ff»f

ÀffOÞXe ¸fZÔ JcfÀfcSX°f ³fþSX Af SXWXe ±feÔÜ

³fWXeÔ IYWX ÀfIY°fZÜ' ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IZY

¸fbIYff»fZ 22 AüSX 23 RYSXUSXe IYû WXû³fZ WX`ÔÜ

Àfa´ffQIYe¹f

VfWXeQûÔ IYû Qe ªff ¨fbIYe W`X

ÀffÀfZ fOÞXe ßfðXfaªfd»f

°IYf»fe³f ªf¸¸fc-IYV¸feS SXfª¹fX IZY ´fb»f½ff¸ff ¸fZÔ 14 RYSX½fSXe 2019

IYû WbXE Af°¸f§ff°fe WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ 40 ªf½ff³fûÔ IYû CXÀfe Àff»f 05

°f

A¦fÀ°f IYû QZVf ÀffÀfZ fOÞXe ßfðXfaªfd»f QZ ¨fbIYf W`XÜ ¹fWX ßfðXfaªfd»f BXÀf SXfª¹f

¸fZÔ Af°faIY½ffQ IZY d»fE dªf¸¸fZQfSX Àfad½f²ff³f IYf A³fb¨LZXQ 370 WXMXf IYSX Qe

¦fBÊX ±feÜ Afªf ªfû ³fZ°ff BXÀf WX¸f»fZ IYf RYf¹fQf WXû³fZ IYf ¸fbQÐQf CXNXf SXWZX W`ÔX ½fZ

Vff¹fQ BXÀfZ Àf¸fÓf ³fWXeÔ ´ff SXWZXÜ ªffdWXSX W`X BXÀf WX¸f»fZ ³fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe

A³fb¨LZXQ 370 WXMXf³fZ IYe ÀfaIY»´fVfd¢°f IYû ¸fªffc°f dIY¹ff BXÀfd»fE IYWXf ªff

ÀfIY°ff W`X ´fb»f½ff¸ff IYf ÀffÀfZ fOÞXf RYf¹fQf QZVf IYû WbXAfÜ ªfû »fZf¦f ´fb»f½ff¸ff

WX¸f»fZ IZY ´feLZX ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYû dªf¸¸fZQfSX f°ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWZX W`ÔX CX³WXûÔ³fZ

A³fb¨LZXQ 370 WXMXf³fZ IYf ´fbSXªfûSX d½fSXû²f dIY¹ff ±ffÜ ½fZ Àf¸fÀ¹ff IYû ªfOÞX ÀfZ

£f°¸f IYSX³fZ IZY d½fSXû²fe ±û AüSX Afªf ·fe W`ÔXÜ WXû ÀfIY°ff W`X ÀfSXIYfSXe °faÂf ¸fZÔ IYWXeÔ

£ff¸fe SXWXe WXû ´fSX ÀffÀfZ fOÞXe £ff¸fe °fû BXÀf A³fb¨LZXQ IZY øY´f ¸fZÔ À½f°faÂf°ff IZY

ffQ ÀfZ f³fe WbXBÊX ±feÜ BXÀf £ff¸fe IYf WXe ³f°feªff ±ff ´fb»f½ff¸ff WX¸f»ffÜ

´ffdIYÀ°ff³f WX¸f»fZ IZY °fbSaX°f ffQ

WbXBÊX ÀfdªfÊIY»f ÀMXÑfBXIY ÀfZ Àfb²fSX

¦f¹ff WXû EZÀff ³fWXeÔ »f¦f°ffÜ þ¸ff°f-

CXQ-QfUf ´fi¸fbJ AüSX »fVIYSX-E-

°f`¹fff Àfb´fie¸fû WXfdRYþ ÀfBÊQ IYû

d¸f»fe ÀffPÞXZ ´ffÔ¨f-ÀffPÞXZ ´ffÔ¨f Àff»f

IYe Àfþf ´ffdIYÀ°ff³f IYe ³fBÊ

´f`Ô°fSXZffþe WX`Ü d´fL»fZ OXZPÞX-Qû

Àff»f ÀfZ CXÀf ´fSX RYfB³fZÔdVf¹f»f

E¢Vf³f MXfÀIY RYûÀfÊ (ERYEMXeERY) IYe °f»fUfSX »fMXIYe WXbBÊ WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³f

BÀf QffU ÀfZ ffWXSX d³fIY»f³fZ IZY d»fE »f¦ff°ffSX LMX´fMXf SXWXf WX`Ü UWX ³f dÀfRYÊ

¦fiZ d»fÀMX (BÀf¸fZÔ A·fe UWX Vffd¸f»f WX`) ÀfZ ffWXSX d³fIY»f³fZ IZY d»fE fZ¨f`³f WX`,

fd»IY IYf»fe Àfc¨fe ¸fZÔ þf³fZ ÀfZ f¨f d³fIY»f³fZ IYe þb¦f°f ·fe IYSX SXWXf WX`Ü BÀfe

IZY °fWX°f CXÀf³fZ WXfdRYþ ÀfBÊQ IYû d³f¨f»fe AQf»f°f õfSXf Àfþf dQ»fUf³fZ IYf

QfÔU JZ»ff WX`Ü dIYÀfe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Af°fÔIYe ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSXIZY UWX ¹fWX

dQJf³ff ¨ffWX°ff WX` dIY Af°fÔIYe ¦fbMXûÔ ÀfZ A´f³fZ dSXV°fZ °fûOÞX³fZ IYû »fZIYSX UWX

ÀfdIiY¹f WXû ¦f¹ff WX`Ü WXfdRYþ ÀfBÊQ IYû dþ³f Qû ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ Àfþf Àfb³ffBÊ ¦fBÊ WX`,

CX³f¸fZÔ ´fWX»ff Af°fÔIYe ¦fbMXûÔ ÀfZ dSXV°fZ IYf WX`, °fû QcÀfSXf Af°fÔIYe RÔYdOXÔ¦f IYfÜ

QcÀfSXf ¸ff¸f»ff Àfe²fZ °füSX ´fSX ERYEMXeERY IZY QffU IYf AÀfSX WX`Ü

d´fL»fZ Àff»f A¢MXAÀf»f ¸fZÔ, WXfdRYþ ÀfBÊQ IYû dþÀf °fSXWX ÀfZ Àfþf Àfb³ffBÊ

¦fBÊ WX`, CXÀf¸fZÔ IYBÊ IYf³fc³fe dLQi WX`ÔÜ BÀfed»fE d³f¨f»fe AQf»f°f IYf ¹fWX R`YÀf»ff

Af»ff AQf»f°f ¸fZÔ Vff¹fQ WXe dMXIZYÜ dRYSX, A´fe»f IZY d»fE 30 dQ³fûÔ IYf UöY

BÀf Af°fÔIYe IZY ´ffÀf WX`Ü ¹ff³fe, °ff °fIY ERYEMXeERY IYe f`NXIY J°¸f WXû ¨fbIYe

WXû¦fe AüSX Af°fÔIYe ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYû »fZIYSX ¦ff»f fþf³fZ IYf ´fcSXf ¸füIYf

´ffdIYÀ°ff³f IYû d¸f»f ¨fbIYf WXû¦ffÜ ÀffRY WX`, ´ffdIYÀ°ff³f Qû °fSXWX ÀfZ RYf¹fQf

CXNXf³fZ IYe ¸fÔVff ´ff»f SXWXf WXû¦ffÜ EIY, IYf»fe Àfc¨fe ¸fZÔ þf³fZ IYf J°fSXf UWX MXf»f

ÀfIZY¦ff AüSX QcÀfSXf, Af»ff AQf»f°f õfSXf WXfdRYþ ÀfBÊQ IYe AfÀf³³f dSXWXfBÊ IYf

°fûWX¸f°f AQf»f°f ´fSX OXf»fIYSX ¹fWX Àffdf°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZ¦ff dIY

CXÀfIYe ³fe¹f°f °fû ÀffRY WX`, ´fSX AQf»f°f IZY JbQ¸fb£°ffSX WXû³fZ IZY IYfSX¯f CXÀfIZY

WXf±f-´f`SX fÔ²fZ WXbE WX`ÔÜcfSX ¸fZÔ þf ERYEMXeERY IYe f`NXIY WXbBÊ ±fe, °ff CXÀf¸fZÔ

´ffdIYÀ°ff³f IYe IYfRYe ¸fþ¸¸f°f IYe ¦fBÊ ±feÜ CXÀfZ RYSXUSXe 2020 °fIY BÀfd»fE

¸fûWX»f°f Qe ¦fBÊ, ¢¹fûÔdIY CXÀf³fZ ERYEMXeERY õfSXf °f¹f 27 ¸ff´fQÔOXûÔ ¸fZÔ ÀfZ ¨ffSX

´fSX IYfRYe IYf¸f dIY¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY CXÀf³fZ ¨ffSX ¸ff´fQÔOXûÔ IYû df»IbY»f

³fþSXÔQfþ IYSX dQ¹ff ±ff AüSX VfZ¿f 19 ´fSX ±fûOÞXZ-fWXb°f WXe IYf¸f dIYE ±fZÜ dRYSX,

EIY °f±¹f ¹fWX ·fe ±ff dIY dIYÀfe QZVf IYe ÀfÔþeQ¦fe °f¹f IYSX³fZ IZY 11 ¸ff´fQÔOXûÔ

¸fZÔ ÀfZ 10 ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IYû IYfRYe IY¸f AÔIY d¸f»fZ ±fZ, þfdIY EIY ¸fZÔ

A´fZÃffIÈY°f Àfb²ffSX IZY »fÃf¯f dQJZ ±fZÜ BÀf °fSXWX, ERYEMXeERY IYe Af¦ff¸fe

f`NXIY (¹fWX ¨fÔQ dQ³fûÔ IZY ffQ WXû³fZ þf SXWXe WX`) IYû »fZIYSX ´ffdIYÀ°ff³f ´fSX

ÀUf·ffdUIY QffU f³ff WXbAf ±ffÜ


´fiQZVf 05

BaXQüSX

Vfd³f½ffSX, 15 RYSX½fSXe 2020

SXûVf³fe WX°¹ffIYfÔOX : Jb»ffÀfZ IZY ffQ ÀfüÔ´ff ªffE¦ff

Vf½f §fSX½ff»fûÔ IYû, ¦fbþSXf°f ÀfZ Qû d¦fSXμ°ffSX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ²ffSX

¦fif¸f dÀf»fûMXf d³fUfÀfe LfÂff SXûVf³fe IYe WX°¹ff IZY

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ »f¦f·f¦f ÀffSXZ ÀfcÂf þûOÞX d»fE WX`aÜ

EÀf´fe AfdQ°¹f ´fi°ff´fdÀfÔWX Afþ ´fÂf ´fdSX¿fQÐ ¸fZÔ ¸ff¸f»fZ

IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZÔ¦fZÜ B²fSX ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZ °fû

´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYSXef 3-4 »fû¦fûÔ IYû

dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff WX`Ü Qû »fû¦fûÔ IYû ¦fbþSXf°f ÀfZ

d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü AfSXûd´f°f »fb³WXZSXf-ÀfûOÞX´fbSX

AüSX IYf¦fQe´fbSXf ÃfZÂf IZY f°ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀf ¸ff¸f»fZ

¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ A·fe °fIY LfÂff IYf VfU CXÀfIZY ´fdSXþ³fûÔ

IYû ³fWXeÔ ÀfüÔ´ff WX`Ü ÀfÔ·fU°f: Afþ ¸ff¸f»fZ IZY Jb»ffÀfZ

IZY ffQ VfU ´fdSXþ³fûÔ IYû ÀfüÔ´f dQ¹ff þfE¦ffÜ ´fbd»fÀf

³fZ Qû dQ³fûÔ ÀfZ LfÂff IZY ¸ff°ff-d´f°ff IYû ·fe dWXSXfÀf°f ¸fZÔ

»fZ SXJf WX`Ü

´fbd»fÀf WXe ´fWXbÔ¨fe ±fe LfÂff IZY §fSX °fIY

6 RYSXUSXe IYû ¸ffÔOXU ±ff³ff ÃfZÂf AÔ°f¦fÊ°f LfÂff IYe

¦f»ff SXZ°fe AüSX ¸fbÔWX IbY¨f»fe »ffVf fSXf¸fQ WXbBÊ ±feÜ

³ff»fLf ÃfZÂf IYe BÀf LfÂff IZY ´fdSXþ³fûÔ õfSXf dSX´fûMXÊ

³fWXeÔ QþÊ IYSXf³fZ ´fSX CXÀfIYe dVf³ff£°fe ³fWXeÔ WXû ´ffBÊ ±feÜ

´fbd»fÀf ³fZ A³fbÀfÔ²ff³f IZY QüSXf³f ÀffÀfZ ´fWX»fZ dÀUμMX

IYfSX ¸fZÔ OXeþ»f ·fSXf³fZ AfE ¹fbUIY IYû MÑZÀf dIY¹ffÜ

BÀfIZY ´f›f°f IYfSX AüSX IYfSX IZY ffQ ÀfcÂf þûOÞX°fZþûOÞX°fZ

¸fÈ°f LfÂff IZY §fSX °fIY ´fWXbÔ¨fe ±feÜ ´fdSXþ³f SXf°f

IYû Àfû¹fZ WXbE ±fZ, ´fbd»fÀf ³fZ 2 fþZ ¸ff°ff-d´f°ff IYû

´fcL°ffL IZY d»fE A´f³fZ ÀfÔSXÃf¯f ¸fZÔ d»f¹ff ±ffÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ²ffSX

dIYÀff³f A´f³fe RYÀf»f IYf ÀfWXe ¸fc»¹f ´ff ÀfIZYa BÀfIZY d»fE

ÀfSXIYfSX EIY ¹fûþ³ff ´fSX IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü Vfe§fi WXe ¹fZ

¹fûþ³ff Af´fIZY Àff¸f³fZ WXû¦feÜ BÀfIZY °fWX°f ¸fÔOXe ´fifÔ¦f¯f IZY

15 dIY»fû¸feMXSX IZY SXZdOX¹fÀf ´fSX dIYÀff³fûÔ IYû CX³fIYe

RYÀf»f IZY ·fÔOXfSX¯f IYe ÀfbdU²ff d¸f»fZ¦feÜ BÀf¸fZÔ 4 ¸fWXe³fZ

°fIY IYf dIYSXf¹ff IÈYd¿f dU·ff¦f UWX³f IYSXZ¦ffÜ þf dIYÀff³f

IYû RYÀf»f IYf ÀfWXe ¸fc»¹f ffþfSX ¸fZÔ d¸f»fZ °f·fe UZ RYÀf»f

fZ¨f ÀfIZYa¦fZÜ B³f ¨ffSX ¸fWXe³fûÔ IZY QüSXf³f A¦fSX dIYÀff³f IYû

´f`ÀfZ IYe þøYSX°f ´fOÞX°fe WX` °fû f`ÔIY ·fe RYÀf»f IZY EUþ ¸fZÔ

FY¯f QZ ÀfIZYÔ¦fZÜ

¹fWX ff°f dIYÀff³f IY»¹ff¯f °f±ff IÈYd¿f dUIYfÀf

CXôfd³fIYe EUÔ Jfô ´fiÀfÔÀIYSX¯f ¸fÔÂfe Àfd¨f³f ¹ffQU ³fZ

VfbIiYUfSX IYû ¦fÔ²fUf³fe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f

IYWXeÜ ¸fÔÂfe ßfe ¹ffQU ³fZ þ¹f dIYÀff³f RYÀf»f FY¯f ¸ffRYe

¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f ´fi¸ff¯f ´fÂf dU°fSX¯f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYWXf ´fiQZVf

ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IZY »ff·f IZY d»fE Qû ´fWX»fc ´fSX IYf¸f IYSX

SXWXe WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IÈYd¿f ¸fÔÂfe ßfe ¹ffQU EUÔ U³f ¸fÔÂfe

CX¸fÔ¦f dÀfÔ§ffSX ³fZ MXûIY³f ÀUøY´f IbYL dIYÀff³fûÔ IYû FY¯f

dfªf³fZÀf

Af²ffSX ÀfZ d»fÔIY ³fWXeÔ dIY¹ff

°fû 31 ¸ff¨fÊ IZY ffQ ´f`³f

IYfOXÊ WXû þfE¦ff 'fZIYfSX'

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ B³fIY¸f MX`¢Àf dOX´ffMXʸfZÔMX ³fZ IYWXf dIY

A¦fSX 31 ¸ff¨fÊ °fIY ´f`³f IYfOXÊ IYû Af²ffSX ÀfZ d»fÔIY ³fWXeÔ

dIY¹ff þf°ff WX` °fû ¹fWX B³f Afg´fSXZdMXU WXû þfE¦ffÜ ´f`³f-

Af²ffSX d»fÔIY IYe °ffSXeJ IYBÊ ffSX fPÞXfBÊ þf ¨fbIYe WX`

AüSX U°fʸff³f ¸fZÔ ¹fWX °ffSXeJ 31 ¸ff¨fÊ 2020 WX`Ü

27 þ³fUSXe 2020 °fIY 30.75 IYSXûOÞX ´f`³f IYû

Af²ffSX ÀfZ d»fÔIY dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü 17.85 IYSXûOÞX ´f`³f

A·fe ·fe Af²ffSX ÀfZ d»fÔIY dIYE þf³fZ ffIYe WX`ÔÜ

ÀfefeOXeMXe IYe °fSXRY ÀfZ IYWXf ¦f¹ff dIY A¦fSX dIYÀfe IYf

´f`³f B³f-Afg´fSXZdMXU WXû þf°ff WX` °fû ´f`³f IZY df³ff þû

´fSXZVff³fe WXû°fe WX`, UWX ÓfZ»f³ff WXû¦ffÜ 31 ¸ff¨fÊ IZY ffQ

´f`³f IYû Af²ffSX ÀfZ d»fÔIY IYSX³fZ ´fSX UWX CXÀf dQ³f ÀfZ

Afg´fSXZdMXU ¸ff³ff þfE¦ff dþÀf dQ³f CXÀfZ d»fÔIY dIY¹ff

þfE¦ffÜ ÀfefeOXeMXe ³fZ IYWXf dIY dþÀf ½¹fdöY IYû EIY

þb»ffBÊ 2017 °fIY ´f`³f AffÔdMX°f dIYE ¦fE WX`Ô, CX³WXZÔ

Af¹fIYSX IYf³fc³f IYe ²ffSXf 139 EE IYe CX´f-²ffSXf (2)

IZY °fWX°f A´f³fZ Af²ffSX IZY ffSXZ ¸fZÔ 31 ¸ff¨fÊ 2020 °fIY

Àfc¨f³ff QZ³fe WX`Ü EZÀff ³fWXeÔ IYSX³fZ ´fSX ÀfÔfÔd²f°f ´f`³f CXÀfIZY

ffQ d³fd¿IiY¹f WXû þfE¦ffÜ

dUQZVf ´f`Àff ·fZþ³fZ ´fSX IYMXZ¦ff

´ffÔ¨f RYeÀfQe MXeOXeEÀf

³fBÊ dQ»»feÜ dUQZVf ¸fZÔ Af Àff°f »ffJ ÀfZ Ad²fIY ÷Y´fE

·fZþ³fZ ´fSX ÀfSXIYfSX ´ffÔ¨f RYeÀfQe MXeOXeEÀf (pû°f ´fSX

IYSX IYMXü°fe) IYfMXZ¦feÜ WXf»ffÔdIY, dSXMX³fÊ RYfB»f IYSX°fZ

Àf¸f¹f BÀfZ IbY»f Af¹f ¸fZÔ d¦f³ff þf ÀfIY°ff WX`Ü dUØf

dU²fZ¹fIY 2020-21 ¸fZÔ ¹fWX ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

BÀfÀfZ ÀffÀfZ ª¹ffQf ³fbIYÀff³f CX³f »fû¦fûÔ IYû WXû¦ff

dþ³WXûÔ³fZ »fû³f »fZIYSX A´f³fZ f¨¨fûÔ IYû dUQZVf ´fPÞX³fZ ·fZþf

WX`Ü CX³WXZÔ f`ÔIY IYþÊ ´fSX ·fe MX`¢Àf ·fSX³ff WXû¦ffÜ ÀfSXIYfSX

IYf IYWX³ff WX` dIY »fû¦f CXQfSX ²f³f ·fZþ³fZ IYe ¹fûþ³ff IYf

Qb÷Y´f¹fû¦f IYSX SXWXZ WX`Ô, dþÀfIZY °fWX°f Àff»f ¸fZÔ PXfBÊ »ffJ

OXfg»fSX °fIY IYe SXfdVf dUQZVf ·fZþ³fZ IYe A³fb¸fd°f WX`Ü

Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ dUQZVf ²f³f ·fZþ³fZ IZY 5026 ¸ff¸f»fûÔ

IYe þfÔ¨f IYeÜ ¹fWX ´ff¹ff ¦f¹ff dIY B³f¸fZÔ ÀfZ 1807 »fû¦f

EZÀfZ ±fZ þû B³fIY¸f MX`¢Àf dSXMX³fÊ RYfB»f WXe ³fWXeÔ IYSX°fZ

±fZÜ ÀfSXIYfSX ¨ffWX°fe WX` dIY EZÀfZ »fû¦fûÔ ÀfZ MX`¢Àf UÀfc»ff

þfEÜ ¹fdQ UZ df³ff ´f`³f ³fÔfSX IZY ²f³f ·fZþ°fZ WX`Ô °fû 10

RYeÀfQe MXeOXeEÀf IYMXZ¦ffÜ ¹fdQ UZ dSXMX³fÊ ³fWXeÔ RYfB»f

IYSX°fZ WX`Ô °fû ¹fWX SXfdVf þ°f WXû þfE¦feÜ BÀfe ´fiIYfSX

B»ffþ IZY d»fE dUQZVf þf³fZ Uf»fûÔ IYû ·fe ´ffÔ¨f RYeÀfQe

MX`¢Àf ·fSX³ff WXû¦ffÜ

LXfÂff IZY WX°¹ffSXûÔ IYe d¦fSXμ°ffSXe IYû »fZIYSX ´fiQVfʳf

³ff»fLf CX°IÈYá dUôf»f¹f IYe IYÃff 12UeÔ IYe LfÂff IYe

WX°¹ff ÀfZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ AfIiYûVf WX`Ü VfbIiYUfSX IYû ³ff»fLf ÃfZÂf

¸fZÔ Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffÊ dUþ¹f ¨fü´fOÞXf IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ fOÞXe

ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀfUʲf¸fÊ IZY »fû¦fûÔ ³fZ §fMX³ff IZY dUSXû²f ¸fZÔ AüSX

WX°¹ffSXûÔ IYû RYfÔÀfe IYe Àfþf IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX dUSXû²f

¸ffRYe ´fi¸ff¯f ´fÂf EUÔ dIYÀff³f Àf¸¸ff³f ´fÂf dQEÜ ¸fÔÂfe ßfe

¹ffQU ³fZ f°ff¹ff dIY 1651 dIYÀff³fûÔ IZY IYSXef ÀffPÞXZ 11

IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY FY¯f ¦fÔ²fUf³fe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ ¸ffRY

JbQSXf IZY ffQ ±fûIY ¸fWXÔ¦ffBÊ ¸fZÔ ·fe WXbAf BþfRYf

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ ¸fWXÔ¦ffBÊ IZY ¸fû¨fZÊ ´fSX ÀfSXIYfSX IYû

EIY AüSX ÓfMXIYf »f¦ff WX`Ü °ffþf AfÔIYOÞXûÔ IZY

¸fb°ffdfIY, þ³fUSXe ¸fZÔ ±fûIY ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX dQÀfÔfSX

IZY 2.59 RYeÀfQe ÀfZ fPÞXIYSX 3.1 RYeÀfQe ´fSX

´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`Ü A¦fSX EIY Àff»f ´fWX»fZ IYe ff°f

IYSXZÔ °fû þ³fUSXe 2019 ¸fZÔ ±fûIY ¸fWXÔ¦ffBÊ 2.76

RYeÀfQe ´fSX SXWXe ±feÜ WXf»ffÔdIY, þ³fUSXe ¸fZÔ ±fûIY

Jfô ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX IY¸f SXWXe »fZdIY³f ¸f`³¹fbR`YˆYOXÊ

´fiûOX¢MXÐÀf IYe ¸fWXÔ¦ffBÊ AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔ °fZþe AfBÊ WX`Ü

¹fWXfÔ f°ff QZÔ dIY fe°fZ Àff»f IZY AfdJSXe °fe³f

¸fWXe³fZ-dQÀfÔfSX, ³fUÔfSX AüSX A¢MXcfSX ¸fZÔ ±fûIY

¸fWXÔ¦ffBÊ fPÞXe WX`Ü

¢¹ff IYWX°fZ WX`Ô AfÔIYOÞXZ

AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY, BÀf QüSXf³f ¦f`SX-Jfô

UÀ°fbAûÔ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ fPÞXû°fSXe dQÀfÔfSX IZY

2.32 ´fid°fVf°f ÀfZ »f¦f·f¦f °fe³f ¦fb³ff fPÞXIYSX

7.8 ´fid°fVf°f WXû ¦fBÊÜ Jfô UÀ°fbAûÔ ¸fZÔ Àfdþ¹fûÔ

IYe IYe¸f°fZÔ 52.72 ´fid°fVf°f fPÞXeÔ, dþÀf¸fZÔ

ÀffÀfZ Ad²fIY ¹fû¦fQf³f ´¹ffþ IYf SXWXfÜ BÀf

AMXIYe WXfCXdÀfÔ¦f ´fiûþZ¢MX ¸fZÔ 540

IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY d³fUZVf IYe ¸fÔþcSXe

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ AMXIYe ´fOÞXe IbYL dSXWXf¹fVfe

ÀfÔ´fdØf¹fûÔ ¸fZÔ 540 IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀfZ Ad²fIY d³fUZVf IYû

¸fÔþcSXe Qe WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ VfbIiY½ffSX IYû f°ff¹ff dIY ¹fWX

d³fUZVf ¸fÔþcSXe RÔYÀfe WXbBÊ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYû ´fMXSXe ´fSX »ff³fZ

IZY d»fE ¦fdNX°f 25,000 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY IYû¿f ¸fZÔ ÀfZ Qe ¦fBÊ

WX`Ü BÀfIZY A»ffUf 14 ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY d»fE þfÔ¨f-

´fOÞX°ff»f IYû »fZIYSX Vfb÷YAf°fe ¸fÔþcSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY d»fE

2,500 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY IYû¿f IYe þøYSX°f WXû¦feÜ BÀfIZY

Àff±f A³¹f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ·fe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ dU¨ffSX þfSXe

WX`Ü d´fL»fZ Àff»f ³fUÔfSX ¸fZÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ 1,500

AMXIYe AfUfÀfe¹f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ

IZY d»fE 25,000 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY IYû¿f IZY ¦fNX³f IYû

¸fÔþcSXe Qe WX`Ü BÀf¸fZÔ UZ ´fdSX¹fûþ³ffEÔ ·fe Vffd¸f»f WX`Ô, dþ³WXZÔ

¦f`SX-d³f¿´ffdQ°f ´fdSXÀfÔ´fdØf (E³f´feE) §fûd¿f°f dIY¹ff þf

¨fbIYf WX`Ü dUØf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ dMXÐUMXSX ´fSX d»fJf AMXIYe

´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYû ¸fÔþcSXe Qe ¦fBÊ, dþÀf¸fZÔ 540 IYSXûOÞX

÷Y´fE ÀfZ Ad²fIY d³fUZVf IYe ´fid°ffð°ff þ°ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü

´fiQVfʳf dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f SX`»fe d³fIYf»fe ¦fBÊÜ SXfª¹f´ff»f

IZY ³ff¸f EIY Äff´f³f °fWXÀfe»fQfSX IYû ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ

LfÂff SXûVf³fe IZY WX°¹ffSXûÔ IYû IYOÞXe ÀfZ IYOÞXe Àfþf QZ³fZ IZY

Àff±f ¸fÈ°fIYf LfÂff IZY ´fdSXUfSX IYû Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff QZ³fZ

IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ WX`Ü

·fÔOXfSX¯f ¸fZÔ SXJe CX´fþ ´fSX dIYÀff³fûÔ IYû d¸f»fZ¦ff FY¯f

CX´fþ SXJ³fZ IZY d»fE d³f:Vfb»IY ·fÔOXfSX¯f ÀfbdU²ff Vfe§fi QZÔ¦fZ : ¹ffQU

dIYE ¦fE WX`aÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfeÀfefe A²¹fÃf IbY»fQe´fdÀfÔWX

fbÔQZ»ff, ÀU°fÔÂf þûVfe, þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf IY¸f»ff

²ffUZÊ ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ dIYÀff³f ¸füþcQ ±fZÜ

LWX Àff»f IZY Vfe¿fÊ ´fSX JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ

BÀfÀfZ ´fWX»fZ fb²fUfSX IYû JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ IZY AfÔIYOÞXZ

þfSXe WXbE ±fZÜ ¹fZ AfÔIYOÞXZ f°ff°fZ WX`Ô dIY JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ 6

Àff»f IZY CX¨¨f°f¸f À°fSX ´fSX WX`Ü Àfdþ¹fûÔ, AÔOXûÔ, ¦fûV°f,

¸fL»fe þ`ÀfZ Jfô ´fQf±fûÊ AüSX B˲f³f IZY Qf¸f DYÔ¨fZ

SXWX³fZ IZY IYfSX¯f JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX þ³fUSXe ¸fZÔ fPÞXIYSX

7.59 RYeÀfQe WXû ¦fBÊ, þû dIY °fIYSXef³f LWX Àff»f IYf

DYÔ¨ff À°fSX WX`Ü JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX BÀfÀfZ ´fWX»fZ dQÀfÔfSX

2019 ¸fZÔ JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX 7.35 RYeÀfQe QþÊ IYe

¦fBÊ ±fe, þfdIY d´fL»fZ Àff»f þ³fUSXe 2019 ¸fZÔ JbQSXf

¸fWXÔ¦ffBÊ QSX 1.97 RYeÀfQe QþÊ IYe ¦fBÊ ±feÜ

QüSXf³f ´¹ffþ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ 293 ´fid°fVf°f

fPÞXû°fSXe WXbBÊ, þfdIY BÀfIZY ffQ Af»fc IYe

IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ 37.34 ´fid°fVf°f BþfRYf WXbAfÜ

Aüôûd¦fIY CX°´ffQ³f ¸fZÔ d¦fSXfUMX

BÀfÀfZ ´fWX»fZ fb²fUfSX IYû Aüôûd¦fIY CX°´ffQ³f

IZY AfÔIYOÞXZ þfSXe dIYE ¦fE ±fZÜ QZVf IZY

¸f`³¹fbR`Y¢¨fdSXÔ¦f ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ ÀfbÀ°fe SXWX³fZ IZY

IYfSX¯f dQÀfÔfSX 2019 QüSXf³f Aüôûd¦fIY

»fJ³fDY, AWX¸fQfffQ

AüSX ¸fZÔ¦f»fb÷Y E¹fSX´fûMXÊ IYe

dþ¸¸fZQfSXe AOXf¯fe ¦fib´f IYû

³fBÊ dQ»»feÜ AWX¸fQfffQ,

»fJ³fDY AüSX ¸fZÔ¦f»fb÷Y WXUfBÊ AçûÔ

IYf ÀfÔ¨ff»f³f Ad²fIYfSX 50 Àff»f

IZY d»fE AOXf¯fe Àf¸fcWX IYû d¸f»f

¦f¹ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f dU¸ff³f´fØf³f

´fifd²fIYSX¯f (EEAfBÊ) ³fZ VfbIiYUfSX

IYû f°ff¹ff dIY AOXf¯fe Àf¸fcWX IYe

BIYfB¹fûÔ IZY Àff±f °fe³fûÔ WXUfBÊ AçûÔ

IZY d»fE Afþ IYfg³ÀfZVf³f Àf¸fÓfü°fZ

´fSX WXÀ°ffÃfSX dIYE ¦fEÜ B³f WXUfBÊ

AçûÔ IYf ÀfÔ¨ff»f³f d³fþe

ÀffUÊþd³fIY ·ff¦feQfSXe IZY Af²ffSX

´fSX dIY¹ff þfE¦ffÜ AOXf¯fe Àf¸fcWX

IZY ´ffÀf WXUfBÊ AçûÔ IZY ÀfÔ¨ff»f³f,

´fifÔ²f³f AüSX dUIYfÀf IYf

Ad²fIYfSX WXû¦ffÜ

CX°´ffQ³f ¸fZÔ 0.3 RYeÀfQe IYe d¦fSXfUMX AfBÊÜ

BÀfÀfZ ´fWX»fZ ³fUÔfSX 2019 ¸fZÔ Aüôûd¦fIY

CX°´ffQ³f ¸fZÔ 1.82 RYeÀfQe IYe °fZþe QþÊ IYe

¦fBÊ ±fe, þfdIY EIY Àff»f ´fWX»fZ dQÀfÔfSX

2018 ¸fZÔ QZVf IZY Aüôûd¦fIY CX°´ffQ³f ¸fZÔ 2.5

RYeÀfQe IYe UÈdð QþÊ IYe ¦fBÊ ±feÜ Aüôûd¦fIY

CX°´ffQ³f Àfc¨fIYfÔIY (AfBÊAfBÊ´fe) ¸fZÔ dQÀfÔfSX

2018 IZY QüSXf³f 2.5 RYeÀfQe IYe UÈdð QþÊ

IYe ¦fBÊ ±feÜ

±fûIY ¸fc»¹f Àfc¨fIYfÔIY: ´¹ffþ IYe IYe¸f°fûÔ

¸fZÔ 293 RYeÀfQe CXLf»f ÀfZ fPÞXe ¸fWXÔ¦ffBÊ

´¹ffþ AüSX Af»fc þ`ÀfZ Jfô ´fQf±fûÊÔ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ fPÞXû°fSXe

IZY IYfSX¯f ±fûIY ¸fc»¹f Àfc¨fIYfÔIY ´fSX Af²ffdSX°f ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX

þ³fUSXe ¸fZÔ fPÞXIYSX 3.1 ´fid°fVf°f WXû ¦fBÊ, þfdIY d´fL»fZ ¸fWXe³fZ

2.59 ´fid°fVf°f ±feÜ UWXeÔ ¸ffdÀfIY ±fûIY ¸fc»¹f Àfc¨fIYfÔIY

(OX»¹fc´feAfBÊ) ´fSX Af²ffdSX°f

Ufd¿fÊIY ¸fbQifÀRYed°f EIY Àff»f

´fWX»fZ (þ³fUSXe 2019) BÀfe

¸fWXe³fZ IZY QüSXf³f 2.76

´fid°fVf°f ±feÜ Ufd¯fª¹f AüSX

CXôû¦f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ VfbIiYUfSX

IYû þfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY

Jfô ´fQf±fûÊÔ IYe ¸fc»¹f UÈdð IYe QSX þ³fUSXe IZY QüSXf³f 11.51

´fid°fVf°f SXWXe, þû EIY ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ 2.41 ´fid°fVf°f ±fe, þfdIY

¦f`SX-Jfô ´fQf±fûÊÔ IZY d»fE ¹fWX dQÀfÔfSX ¸fZÔ 2.32 ´fid°fVf°f ÀfZ

»f¦f·f¦f °fe³f ¦fb³ff fPÞXIYSX 7.8 ´fid°fVf°f WXû ¦fBÊÜ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ

´¹ffþ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ 293 ´fid°fVf°f IYe CXLf»f QZJe ¦fBÊÜ BÀf

IYfSX¯f Àfdþ¹fûÔ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ 52.72 ´fid°fVf°f IYe UÈdð WXbBÊÜ

BÀfIZY ffQ Af»fc ³fZ ·fe »fû¦fûÔ IYû fWXb°f ÷Y»ff¹ffÜ BÀfIYe

IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ 37.34 ´fid°fVf°f IYe UÈdð WXbBÊÜ

VfZ¹fSX ffþfSX ³fZ ¦fÔUfBÊ ÀfbfWX IYe fPÞX°f, ÀfZÔÀfZ¢Àf-d³fμMXe ¸fZÔ d¦fSXfUMX

³fBÊ dQ»»feÜ BÀf IYfSXûffSXe Àf~fWX IZY AÔd°f¸f

dQ³f VfZ¹fSX ffþfSX »ff»f d³fVff³f IZY Àff±f fÔQ WXbEÜ

ÀfbfWX WXSXZ d³fVff³f IZY Àff±f Jb»f³fZ Uf»fZ Ad²fIY°fSX

ÀMXfgIY »ff»f d³fVff³f IZY Àff±f fÔQ WXbEÜ Afþ

VfbIiYUfSX IYû 30 VfZ¹fSXûÔ Uf»fZ ffg¸fZ ÀMXfgIY

E¢Àf¨fZÔþ IYf ÀfÔUZQe Àfc¨fIYfÔIY ÀfZÔÀfZ¢Àf 202

AÔIYûÔ IYe d¦fSXfUMX IZY ffQ 41 257.74 ´fSX fÔQ

WXbAfÜ UWXeÔ d³fμMXe IYSXef 61 AÔIYûÔ IZY ³fbIYÀff³f

½¹fUÀff¹fe A¦fiUf»f ³fZ dIYE EIY IYSXûOÞX ÀfSXZÔOXSX

d°fUfSXe IZY ¹fWXfÔ d¸f»ff QÀ°ffUZþûÔ IYf þJeSXf

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ²ffSX

Af¹fIYSX dU·ff¦f õfSXf ²ffSX IZY Qû ´fifg´fMXeÊ

½¹fUÀffd¹f¹fûÔ IZY ¹fWXfÔ ¦fb÷YUfSX IYû SXZOX IZY QüSXf³f

VfbIiYUfSX ÀfbfWX 7 fþZ °fIY þfÔ¨f ¨f»f°fe SXWXeÜ

BÀf¸fZÔ ´fifg´fMXeÊ ½¹fUÀff¹fe A³fcþ CXRYÊ ·fû»ff

d°fUfSXe IZY ¹fWXfÔ ÀfZ QÀ°ffUZþûÔ IYf þJeSXf

fSXf¸fQ WXbAf WX`Ü dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ

QÀ°ffUZþ þ°f dIYE WX`aÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

´fcL°ffL IZY d»fE Àf¸f³f þfSXe dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü

ÀfÔ·fU°f: Àfû¸fUfSX IYû QÀ°ffUZþûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ

ßfe d°fUfSXe õfSXf A´f³ff ´fÃf SXJf þfE¦ffÜ B²fSX

EIY A³¹f ´fifg´fMXeÊ ½¹fUÀff¹fe IYe þZUSXf°f IYe

QbIYf³f ´fSX IYfSXÊUfBÊ IZY ffQ CX³fIZY õfSXf 1

IYSXûOÞX 8 »ffJ ÷Y´fE IYe SXfdVf ÀfSXZÔOXSX IYe ¦fBÊ

WX`Ü ÀfSXZÔOXSX SXfdVf ´fSX d³f¹f¸f A³fbÀffSX MX`¢Àf

¦fbOX BX½fd³fa¦f, Vffªff´fbSX

VfWXSX ¸fZÔ Ad²fIYfÔVf À±ff³fûÔ ´fSX WXûd»fIYf QWX³f

Uf»fZ dQ³f WXe OXfÔOXf »f¦ff¹ff þf°ff WX`, »fZdIY³f

IbYL À±ff³f EZÀfZ ·fe WX`Ô þWXfÔ ´fSX fSXÀfûÔ ÀfZ WXû»fe

IZY EIY ¸ffWX ´fWX»fZ WXûd»fIYf QWX³f À±f»f ´fSX

OXfÔOXf »f¦ff dQ¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY ´feLZ ¸ff³¹f°ff

WX` dIY ´fbSXf³fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ »fû¦f BÀf OXfÔOXZ IZY Af²ffSX

´fSX WXe ¸füÀf¸f IZY d¸fþfþ IYf ´f°ff »f¦ff°fZ ±fZÜ

¸ff§f ¸ffWX IYe ´fcd¯fʸff ´fSX IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX

WXû»fe IYf OXfÔOXf »f¦ff dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü RYf»¦fb³f

¸ffWX IYe ´fcd¯fʸff ´fSX WXû»fe IZY BÀf OXfÔOXZ IYf

QWX³f dIY¹ff þfE¦ffÜ fbªfb¦fûË IYf IYWX³ff W`X

WXû»fe IZY EIY ¸ffWX ´fWX»fZ OXfÔOXf SXû´f¯fe ´fc³f¸f

IYû WXû»fe IYf OXfÔOXf »f¦ff dQ¹ff þf°ff WX`Ü dþÀf

dQ³f WXû»fe IYf OXfÔOXf »f¦ff¹ff þf°ff WX` CXÀf dQ³f

CXÀf Àf¸f¹f þ`Àff ¸füÀf¸f IYf WXf»f SXWX°ff WX` U`Àff

WXe ¸füÀf¸f ´fcSXZ ¸ffWX f³ff SXWX°ff WX`Ü ¹fdQ OXfÔOXf

»f¦ff°fZ Àf¸f¹f ffQ»f LfE WXbE WX`Ô °fû ´fcSXZ RYf»¦fb³f

¸ffWX ¸fZÔ ffQ»fûÔ IYf OXZSXf SXWX°ff WX` AüSX ffdSXVf

IYe ÀfÔ·ffU³ff f³fe SXWX°fe WX`Ü ¹fdQ ¸füÀf¸f ÀfQÊ WX`

°fû RYf»¦fb³f ¸ffWX ¸fZÔ ·fe ÀfQeÊ IYf AÀfSX dQJfBÊ

QZ°ff WX`Ü BÀf U¿fÊ OXfÔOXf »f¦ff°fZ Àf¸f¹f AfÀf¸ff³f

ÀffRY SXWX³fZ IZY Àff±f ÀfQeÊ IYf ·fe AWXÀffÀf

WXû°ff SXWXf °fû ´fcSXe CX¸¸feQ WX` dIY ´fcSXZ RYf»¦fb³f

¸ffWX ¸fZÔ ¸füÀf¸f BÀfe °fSXWX IYf WXe SXWXZ¦ffÜ ´fSXÔ´fSXf

IZY A³fbÀffSX WXû»fe IZY OXfÔOXZ IYû »f¦ff³fZ IYf

IYf¹fÊ Vff¸f IZY Àf¸f¹f dIY¹ff þf°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY

IbYL ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¹fZ ÀfbfWX ¹ff Qû´fWXSX IZY Àf¸f¹f ·fe

IYSX dQ¹ff þf°ff WX` »fZdIY³f Vff¸f IZY Àf¸f¹f IYf

IZY Àff±f 12,113 IZY À°fSX ´fSX fÔQ WXbAfÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf

IZY ÀMXfg¢Àf IYe ff°f IYSXZÔ °fû ·ffSX°fe E¹fSXMXZ»f,

E¨fÀfeE»f, fþfþ AfgMXû, E»f EÔOX MXe, dSX»ff¹fÔÀf

BÔOXÀMÑeþ, MXZIY ¸fdWXÔQif, EdVf¹f³f ´fZÔMXÐÀf IYû LûOÞX

Àf·fe ³fbIYÀff³f IZY Àff±f fÔQ WXbEÜ UWXeÔ f`ÔdIÔY¦f AüSX

AfgMXû ÀfZ¢MXSX ´fSX þûSXQfSX QffU SXWXfÜ Vfb÷YAf°fe

IYfSXûffSX ¸fZÔ ÀfZÔÀfZ¢Àf 226 AÔIY CXL»f IYSX

41,685.79 AüSX d³fμMXe 62.15 AÔIY IYe

SXûd´f°f IYSX UÀfc»fe IYe þfE¦feÜ

CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 33 ´fid°fVf°f

ÀfZ »fZIYSX 70 AüSX 110 ´fid°fVf°f °fIY SXfdVf

UÀfc»f³fZ IYf ´fifU²ff³f WX`Ü BÀfÀfZ À´fá WX` dIY

VffÀf³f IZY Jf°fZ ¸fZÔ »ffJûÔ ÷Y´fE IYe UÀfc»fe

þ¸ff WXû³fZ Uf»fe WX`Ü B²fSX ßfe d°fUfSXe õfSXf

QÀ°ffUZþûÔ IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ þUff ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ IZY

ffQ CXÀfIYf ´fSXeÃf¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ °f°´f›f°f

´fSXeÃf¯f IZY Af²ffSX ´fSX Af¦fZ IYe IYfSXÊUfBÊ

WXû¦feÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ´fi²ff³f Af¹fIYSX

Af¹fböY Vf`»fe dþÔQ»f AüSX A´fSX Af¹fböY

´fbd³f°f IbY¸ffSX IZY d³fQZÊVf ´fSX dþ»ff Af¹fIYSX

Af¹fböY AøY¯f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ õfSXf MXe¸f IZY Àff±f

¦fb÷YUfSX IYû ÀfbfWX ÀffPÞXZ 10 ²ffSX AüSX ´fe±f¸f´fbSX

¸fZÔ IYfSXÊUfBÊ IYe ¦fBÊ ±feÜ ¹fWX IYfSXÊUfBÊ VfbIiYUfSX

ÀfbfWX 7 fþZ °fIY ¨f»f°fe SXWXeÜ

WXû»fe IZY OXfÔOXZ ÀfZ ´f°ff »f¦ff°fZ

±fZ I`YÀff SXWZX¦ff ¸füÀf¸f

fSXÀfûÔ ´fbSXf³fe ´fSXÔ´fSXf IYf Afþ

·fe VfWXSX ¸fZÔ WXû SXWXf d³fUÊWX³f

IYfLeUfOÞXf ÃfZÂf ¸fZÔ WXû»fe IYf OXfÔOXfÜ

A»f¦f WXe ¸fWX°U WX`Ü ´fWX»fZ IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ ¸füÀf¸f

IYû »fZIYSX IYûBÊ ¹fÔÂf EZÀfZ ³fWXeÔ ±fZ þû dIY ¸füÀf¸f

IYf d¸fþfþ f°ff ÀfIZYaÜ EZÀfZ ¸fZÔ OXfÔOXf »f¦ffIYSX

´fcSXZ ¸ffWX IZY ¸füÀf¸f IZY d¸fþfþ IYf AÔQfþf

»f¦ff¹ff þf°ff ±ffÜ

fPÞX°f IZY Àff±f 12,236.80 IZY À°fSX ´fSX

IYfSXûffSX IYSX SXWXf ±ff, »fZdIY³f ¹fWX °fZþe fSXIYfSX

³fWXeÔ SXWX ´ffBÊ AüSX ÀfZÔÀfZ¢Àf-d³fμMXe »ff»f d³fVff³f

´fSX IYfSXûffSX IYSX³fZ »f¦fZÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf 158.02 AÔIYûÔ

IZY ³fbIYf³f IZY Àff±f A´fSXf³WX 11:30 fþZ

41,301.77 IZY À°fSX ´fSX IYfSXûffSX IYSX SXWXf ±ffÜ

UWXeÔ d³fμMXe ·fe 51.90 AÔIY MXcMX IYSX

12,122.75 IZY À°fSX ´fSX Af ¦f¹ffÜ


06

BaQüSX

¸fWXfIYf»f

Vfd³f½ffSX 15 RYSX½fSXe 2020

´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¦fcÔþ

SXWXe ÀUfWXfIYfSX ¸fÔ¦f»f ²Ud³f

SXf¿MÑX IYe Àfb£f Àf¸fÈdðX IZY d»fE ßfðXf»fb Ad´fÊ°f IYSX SXWZX AfWcXd°f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

dU¸ff³f°f»f ¸ff¦fÊ dÀ±f°f ßfe ßfedUôf²ff¸f IZY

Af¨ff¹fÊ fiÁ¸fX¨ffSXe ´fiVffÔ°f Ad¦³fWXûÂfe IZY

d³fQZÊVf³f ¸fZÔ CXªþ`³f IZY ¸fWXfIYf»fZV½fSX ¸fÔdQSX

´fdSXÀfSX ¸fZÔ ´ffÔ¨f dQUÀfe¹f ´fÔ¨fIbYaOXf°¸fIY

Àf¦fiWX¸fJ ¸fÈ°¹fbÔþ¹f dVfUVfdöY ¸fWXf¹fÄf IYf

Vfb·ffSXÔ·f ¸fWXf¸fÔOX»fZV½fSX ÀUf¸fe d¨f³¸f¹ff³fÔQ

ÀfSXÀU°fe EUÔ ¨ffSX ²ff¸f ¸fÔdQSX IZY ÀfÔÀ±ff´fIY

ÀUf¸fe VffÔd°fÀUøY´ff³fÔQ ¸fWXfSXfþ IZY Àffd³³f²¹f

¸fÔZ WXbAfÜ Àf`IYOÞXûÔ ßfðf»fb BÀf A³fbâf³f ¸fÔZ

AfWXbd°f¹ffÔ OXf»fIYSX Àf¸ffþ AüSX SXf¿MÑX ¸fZÔ ÀfbJ-

VffÔd°f AüSX Àf¸fÈdð IYe IYf¸f³ff IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

¸fWXf¹fÄf IZY ÀfcÂf²ffSX Af¨ff¹fÊ ´fiVffÔ°f

Ad¦³fWXûÂfe ³fZ f°ff¹ff dIY dVfU ³fUSXfdÂf IZY

´ffU³f ´fUÊ ´fSX ¸fWXfÔIYf»f IYe ÀffÃfe ¸fZÔ

dVfUVfdöY ¸fWXf¹fÄf IYf ÀfÔIY»´f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

BÀf¸fZÔ ¦f¯f´fd°f ´fcþ³f, ´fÔ¨ffÔ¦f IY¸fÊ, ¸fÔOX»f

¦fifWXIY ´fa¨ff¹f°f IYf ªff¦f÷YIY°ff Ad·f¹ff³f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

A·ff ¦fifWXIY ´fÔ¨ff¹f°f õfSXf

d³fSXÔþ³f´fbSX EUÔ ff´fc ¦ffÔ²fe ³f¦fSX

BIYfB¹fûÔ IYf ÀfÔ¹fböY ´fi¹ffÀf ÀfZ ¦fifWXIY

þf¦føYIY°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ff ¦f¹ff

BÀf¸fZÔ CX´f·fûöYfAûÔ IYû JSXeQfSXe ¸fZÔ

Àf¸fÓfQfSXe EUÔ ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX °fû»f

IYSX QZ³fZ-»fZ³fZ IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜX

d³fSXÔþ³f´fbSX IZY ¸fWXZÔýidÀfÔWX fZQe, ff´fc

¦ffÔ²fe ³f¦fSX ÀfZ ¹fVfûQf ´fd³f¹ffSX,

¸fbIZYVf dUV½fIY¸ffÊ, ¸fWXf³f¦fSX BÔQüSX ÀfZ

dUþ¹f Vf¸ffÊ EUÔ VfÔIYSX»ff»f

´fûSXUf»f ·fe CX´fdÀ±f°f SXWZXÜ

OXfg. Uûd³fIYf Àfe. ¸fûd°f¹ff³fe °feÀfSXZ

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f AUfOXÊ ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

ÀU°fÔÂf°ff ÀfZ³ff³fe ÀU. OXfg. ¨fZ»ffSXf¸f

IZY. ¸fûd°f¹ff³fe IYe Àfb´füÂfe EUÔ QZUe

AdWX»¹ff dUd½fX IZY ´fcUÊ ÀUfÀ±¹f

IZYaQif²¹fÃf AfBÊE¸fEÀf IZY UdSXâ

½¹ff£¹ff°ff OXfg. ÀfeÀfe ¸fûd°f¹ff³fe IYe

´fbÂfe OXfg. Uûd³fIYf ¸fûd°f¹ff³fe ³fZ U¿fÊ

2020 ¸fZÔ EIY AüSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f

IYed°fʸff³f À±ffd´f°f dIY¹ff WX`Ü

Äff°f½¹f WX` U¿fÊ 2015 ¸fZÔ ´fd»fIY

WXZ»±f OXZÔdMXÀMÑe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ AÔOXSX

¦fiZþbEMX IZYMXZ¦fSXe IYf ÀU¯fÊ ´fQIY ÷Y´f¹fZ

10000 IYe ³f¦fQ SXfdVf EUÔ ´fi¸ff¯f

´fÂf þe°f³fZ Uf»fe ßfe ASXdfaQû

IYfg»fZþ AfgRY OXZÔdMXÀMÑe EÔOX ´feþe

BÔdÀMXMXйfcMX IYe °f°Àf¸f¹f LfÂff OXfg.

Uûd³fIYf IYû U¿fÊ 2016 IZY dQÀfÔfSX

¸fZÔ RZY¸f OXZÔMX E¢Àfe»fZÔÀf B³f OXZÔdMXÀMÑe

AUfOXÐÀfÊ 2016 þû dIY Q³°f

d¨fdIY°Àff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ AfÀIYSX AUfOXÊ

¸ff³fZ þf°fZ WX`Ô, ¸fZÔ ·ffSX°f IYf ÀMXcOXZÔMX

AfRY Qe BʹfSX dU³fÀfÊ §fûd¿f°f IYSX

Àf¸¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ þ³fUSXe

2017 ¸fZÔ §fûd¿f°f BÔdOX¹f³f WXZ»±f

´fiûRZYVf³f»f AUfOXÐÊ ¸fZÔ CX³WXZÔ fZÀMX BÔMX³fÊ

AfgRY Q BʹfSX IZY SXf¿MÑXe¹f Àf¸¸ff³f ÀfZ

A»fÔIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

OXfg. Uûd³fIYf IYû CX³fIYe À³ff°fIY

dVfÃff IZY QüSXf³f °fe³f SXf¿MÑXe¹f

´fbSXÀIYfSXûÔ IYe WX`dMÑIY ´fif~ WXû ¨fbIYe

WX`Ü U¿fÊ 2018 RYSXUSXe ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ

þf¹fSXe³fûÔ

IYf ÀUf¦f°f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

A³°fSXfÊ¿MÑXe¹f AfBÊ. BÊ.AfSX.´fe, Àfbßfb°f

AUfOXÊ IYf Àf¸¸ff³f þe°ffÜ CX³WXZÔ

2018 IZY dUV½f IZY £¹ff°f

BÔMXSX³fZVf³f»f OXZÔMX»f E¢Àfe»fZÔÀf

AUfOXÊ ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

°f±ff 2019 ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ·ffSX°f IZY

ÀUfÀ±¹f þ¦f°f ¸fZÔ ßfZâ SXf¿MÑXe¹f

AUfOXÊ ´f`³fIYûdÀ¸f¹ff MX`»fZÔMX AfgRY

WXZ»±fIZY¹fSX ´fiûRZYVf³f ¸fZÔ ¹fÔ¦f OXZÔMX»f

E¨feUSX AUfOXÊ 2018 þe°ffÜ Af

CX³WXZÔ dUV½fÀ°fSXe¹f ¦»fûf»f

AfCXMXSXe¨f OXZÔMX»f AUfgOXÊ, þû

BÔdOX¹f³f OXZÔMX»f EÀfûdÀfEVf³f ¦fbþSXf°f

EUÔ ÀfÔÀ±ff ¦»fûf»f AfCXMXSXe¨f

¸fZdOXIY»f EÔOX WXZ»±f EÀfûdÀfEVf³f IZY

ÀfÔ¹fböY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f

WXû³fZ Uf»ff AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f AUfgOXÊ WX`,

·ffSX°f IZY þf³fZ ¸ff³fZ ´fQ¸fßfe OXfg.

dUþ¹fIbY¸ffSX VffWX õfSXf Àf¸¸ffd³f°f

IYSX AWX¸fQfffQ ¸fZÔ EIY ·f½¹f

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

IYf¹fÊIiY¸f ´fóßfe OXfg. VffQff

¸fûWX¸¸fQ EUÔ OXfg IY¸f»f f¦fOÞXf

A²¹fÃf AfBÊOXeE ¦fbþSXf°f °f±ff A³¹f

IYBÊ ¦f¯f¸ff³¹f ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf ÀfbVfûd·f°f

±ff dþÀf¸fZa 20 QZVfûÔ IZY d¨fdIY°ÀfIY

Àf¸¸ffd³f°f WXbEÜ ÀfÔÀ±ff ¦»fûf»f

AfCXMXSXe¨f ¸fZdOXIY»f EÔOX WXZ»±f EÀfû.

OXf»¹fcE¨fAû õfSXf ´fbSXÀIÈY°f EUÔ

SXfª¹f Àf·ff ÀfQÀ¹f OXfg. Àfe.´fe. NXfIbYSX

IYe A²¹fÃf°ff EUÔ ´fóßfe °f±ff

´fó·fc¿f¯f OXfg. Ad³f»f IYûWX»fe, þû

·ffSX°fe¹f Qa°f d¨fdIY°Àff ´fdSX¿fQ IZY

A²¹fÃf SXWX ¨fbIZY WX`Ô, IYe CX´ff²¹fÃf°ff

¸fZÔ IYf¹fÊSX°f WX`aÜ ·ffSX°fe¹f Qa°f d¨fdIY°Àff

´fdSX¿fQ IZY IYBÊ ÀfQÀ¹f BÀf ÀfÔÀ±ff IZY

E¦þe¢¹fcdMXU ¸fZÔfÀfÊ WX`Ü BÀf ´fiIYfSX

Af OXfg. Uûd³fIYf ¸fûd°f¹ff³fe IYe þe°f

IYe ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ °fe³f Aa°fSXfÊ¿MÑXe¹f EUÔ

¨ffSX SXf¿MÑXe¹f ´fbSXÀIYfSX Vffd¸f»f WXỒÜ

À±ff´f³ff IZY ´f›f°f Ad¦³f À±ff´f³ff WXû°fZ WXe

ÀUfWXfIYfSX IYe ¸fÔ¦f»f ²Ud³f ´fifSXÔ·f WXû ¦fBÊ WX`Ü

¹fÄf ¸fÔZ ¦fiWXVffÔd°f ¹fÄf, øYQi ¹fÄf, ¸fWXfAfSX°fe

EUÔ ´fiÀffQe dU°fSX¯f IZY d³f¹fd¸f°f A³fbâf³f WXûÔ¦fZÜ

´fid°fdQ³f ´fif°f: 9 ÀfZ 12 °fIY ¸fÔOX»f ´fcþ³f,

¦fiWXVffÔd°f ¹fÄf EUÔ ¸fÔOX»fûÔ IYe AfWXbd°f °f±ff

Qû´fWXSX 2 ÀfZ ÀffÔ¹f 5.30 fþZ °fIY ´fÔ¨ffÔ¦f IY¸fÊ,

¸fÔOX»f À±ff´f³ff EUÔ ¸fWXfAfSX°fe þ`ÀfZ A³fbâf³f

WXûÔ¦fZÜ

¦f¯f´fd°f ´fcªf³f Afªf

Afþ ¦f¯f´fd°f ´fcþ³f, ´fÔ¨ffÔ¦f IY¸fÊ EUÔ ¸fÔOX»f

À±ff´f³ff IZY A³fbâf³f °f±ff ¨fü±fZ dQ³f 16

RYSXUSXe IYû VfdöY ¹fÄf WXû¦ffÜ ´ffÔ¨fUZÔ dQ³f 17

RYSXUSXe IYû ÀfbfWX ¸fÔOX»f ´fcþ³f, ¦fiWXVffÔd°f ¹fÄf,

¸fÔOX»fûÔ IYe AfWXbd°f IZY ´f›f°f Ad·fþe°f ¸fbWXc°fÊ

¸fZÔ ¹fÄf IYe ´fc¯ffWXÊbd°f WXû¦feÜ BÔQüSX ÀfZ fOÞXe ÀfÔ£¹ff

¸fZÔ ßfðf»fb BÀf A³fbâf³f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ ´fWXÔb¨fZ WX`ÔÜ

ÀfbJ UWXe, þû QcÀfSXûÔ IZY Qb:J

IYf IYfSX¯f ³f f³fZ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

ÀfbJ UWX WXû°ff WX`, þû IY·fe ·fe

QcÀfSXûÔ IZY QbJ IYf IYfSX¯f ³fWXeÔ f³fZÜ

þû ÀfbJ QcÀfSXûÔ IZY QbJ IYf IYfSX¯f

f³f°ff WX` UWX ÀfbJ fWXb°f þ»Q QbJ

¸fZÔ fQ»f þf°ff WX`Ü

¹fZ dQ½¹f dU¨ffSX WX`Ô FYd¿fIZYVf EUÔ

d¨fÂfIcYMX ÀfZ ´f²ffSXZ ÀfÔ°f AüSX

AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸ff³fÀf ¸f¸fÊÄf ßfeSXf¸f

dIÔYIYSX IZY A³f³¹f ÀfWX¹fû¦fe SXWXZ ßfe

¸f`d±f»feVfSX¯f ¸fWXfSXfþ ·ffBÊþe IZY,

þû CX³WXûÔ³fZ ¦fe°ff ·fU³f Àf°ÀfÔ¦f

Àf·ff¦fÈWX ¸fZÔ ¨f»f SXWXe ÀfÔ¦fe°f¸f¹f

SXf¸fIY±ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ·föYûÔ IYû

ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ½¹föY dIYEÜ

IY±ff Vfb·ffSXÔ·f IZY ´fcUÊ Ad³f»f ´ffNXIY

EUÔ dUIiY¸f d¸fßff ³fZ ·fdöY ÀfÔ¦fe°f IYe

·ffU´fc¯fÊ ´fiÀ°fbd°f¹ffÔ QeÜ ´fifSXÔ·f ¸fZÔ

AfdQ¸f þfd°f IY»¹ff¯f dU·ff¦f IZY

´fcUÊ CX´ff¹fböY IZY.´fe. dÂf´ffNXe,

L°fSX´fbSX EUÔ AfÀf´ffÀf IZY dþ»fûÔ ¸fZÔ

73 WXþfSX ÀfZ Ad²fIY ´fü²fZ »f¦ff³fZ

Uf»fZ MÑe ¸f`³f IZY ³ff¸f ÀfZ ´fi£¹ff°f OXfg.

SXfþZVf A¦fiUf»f, ¦fe°ff A¦fiUf»f,

SXf¸fd¸f»f³f-´fiû. A¨fʳff Vf¸ffÊ,

L°fSX´fbSX IZY Af¹fIYSX Ad·fUöYf

SXfIZYVf Vf¸ffÊ, ´fiû. E¸f.Àfe. AUÀ±fe

AfdQ ³fZ ÀfÔ°fßfe IYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ

¦fe°ff ·fU³f ¸fÔZ ·ffBÊþe IZY Àffd³³f²¹f ¸fZÔ

´fid°fdQ³f ÀffÔ¹f 4 fþZ ÀfZ ·fdöY ÀfÔ¦fe°f

AüSX 4.30 ÀfZ 6.30 fþZ °fIY

SXf¸fIY±ff IZY A³fLbE ´fiÀfÔ¦fûÔ IYe

½¹ff£¹ff WXû¦feÜ ¹fWX IiY¸f 17 RYSXUSXe

°fIY ¨f»fZ¦ffÜ

´fb»fUf¸ff VfWXeQûÔ IYû Qe ßfðfÔþd»f

´fb»fUf¸ff WX¸f»fZ IYe ´fWX»fe fSXÀfe

´fSX 14 RYSXUSXe IYû VfWXSXUfdÀf¹fûÔ

³fZ VfWXeQûÔ IYû ¹ffQ dIY¹ffÜ VfbIiYUfSX

Qû´fWXSX 3 fþZ JÔOXUf SXûOX dÀ±f°f

QZUe AdWX»¹ff dUV½fdUôf»f¹f IZY

°fÃfdVf»ff ´fdSXÀfSX ¸fZÔ LfÂfûÔ ³fZ

VfWXeQûÔ IYû ßfðfÔþd»f QeÜ

UWXeÔ Vff¸f 7.30 fþZ SXf¿MÑXe¹f

LfÂf ´fdSX¿fQ IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ

¦fe°ff ·fU³f dÀ±f°f ¸fÔdQSX ´fSX

VfWXeQûÔ IYû ßfðfÔþd»f Afd´fÊ°f

IYeÜ

Àfc¹fûÊQ¹f 07:08

Àfc¹ffÊÀ°f 06:12

¨fü§fdOÞX¹ff

SXû¦f 07:14 08:34

CXõZ¦f 08:34 02:03

¨fSX 12:40 02:30

»ff·f 06:14 07:50

Afªf IYf ´fa¨ffa¦f

dÀfMXe

Vfd³f½ffSX, 15 RYSX½fSXe 2020

ÀfÔU°f 2076 ´fdSX²ffUe, Vffd»fUfWX³f -

VfIZY 1941, dWXþSXe Àf³fÐ 1441, ¸ff§f

Vfb¢»f Àf°°f¸feÜ A¹f³f- CX°°fSX¯ff¹f³f,

FY°fb -VfSXQ

A¸fÈ°f 03:27 04:50

IYf»f 13:52 15:11

Vfb·f 06:14 07:50

SXû¦f 16:31 17:51

Afªf ªf³¸fZ f©ffZÔ IYf ³ff¸ffÃfSX ½f SXfdVf

Àf¸f¹f ³fÃfÂf ¨fSX¯f AÃfSX SXfdVf ´ff¹ff

07:33 °fIY AdV½f³fe 2 ±û ¸fZ¿f À½f¯fÊ

14:13 °fIY AdV½f³fe 3 ¨fû ¸fZ¿f À½f¯fÊ

20:52 °fIY AdV½f³fe 4 »ff ¸fZ¿fY À½f¯fÊ

03:20 °fIY ·fSX¯fe 1 »fe ¸fZ¿f À½f¯fÊ

Af´fIZY dÀf°ffSmX SXd½f½ffSX,X16 RYSX½fSXe 2020

¸fZ¿f

½fÈ¿f·f

d¸f±fb³f

IYIÊY

dÀfaWX

IY³¹ff

°fb»ff

UÈdV¨fIY

²f³fb

¸fIYSX

IbaY·f

¸fe³f

dQ³f dUôf ¸fZÔ ÀfRY»f°ff IZY d»fE ßfZâÜ ³ff`IYSXe Uf»fZ

A´f³ff IYf¹fÊ ´fc¯fÊ Af°¸fdUV½ffÀf IZY Àff±f IYSXZÔ¦fZÜ

Afþ þûVf AüSX dWX¸¸f°f ÀfZ IbYL AÀff²ffSX¯f IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ

A´f³ff WXf±f OXf»fZÔ¦fZÜ IbYL LûMXe ¹ffÂffEÔ ·fe IYSXZÔ¦fZÜ

½¹f¹f, Af¹f ÀfZ Ad²fIY SXWXZ¦ffÜ Afþ IYf dQ³f Af´fIZY

ÀUfÀ±¹f U d³fUZVf IYf¹fÊ IZY d»fE Vfb·f SXWXZ¦ffÜ

±fIYf³f AüSX Af»fÀ¹f IYf dVfIYfSX SXWXZÔ¦fZÜ Af°¸fdUV½ffÀf

IYe fPÞXû°fSXe WXû¦feÜ ÀfÔ°ff³f ÀfZ Vfb·f Àf¸ff¨ffSX IYe ´fifd~Ü

Afþ Af´f °f³ffU Af`SX Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ d³fþf°f ´ff »fZÔ¦fZÜ

°f±ff ´fdSXUfSX Af`SX d¸fÂffZÔ IZY Àff±f Af³fÔdQ°f SXWXZÔ¦fZÜ

Afþ IYf dQ³f dUôf ¸fZÔ ÀfRY»f°ff ´fifd~ IZY d»fE ßfZâ WX`Ü

Af´fIZY ¸f³f ¸fZ ´fiÀfÖf°ff U CX°ÀffWX f³ff SXWXZ¦ffÜ

´ffdSXUfdSXIY ¹ff Àff¸ffdþIY CX°ÀfU ¸fZÔ ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ ½¹ff´ffSXe

CXÖfd°f IZY CXïZV¹f ÀfZ dIYÀfe »fÔfe ¹ffÂff ´fSX þfEa¦fZÜ

´fiZ¸f ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ d³fdV¨f°f øY´f ÀfZ Àfb²ffSX WXû¦ffÜ »fÔfe ¹ffÂff

SXï WXû¦feÜ Af¹f U ½¹f¹f Àff¸ff³¹f SXWXZ¦ffÜ

Afþ ÀfÔ¦fiWX °f±ff d³fUZVf IYSX³fZ IZY d»fE Vfb·fÜ ³fE §fSX ¸fZÔ

d³fUZVf IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû ¹fWX Àf¸f¹f CXØf¸f WX`Ü

Afþ ÀfÔ¦fiWX °f±ff d³fUZVf IYSX³fZ IZY d»fE Vfb·fÜ ³fE §fSX ¸fZÔ

d³fUZVf IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû ¹fWX Àf¸f¹f CXØf¸f WX`Ü

½¹f¹f, Af¹f ÀfZ Ad²fIY SXWXZ¦ffÜ ½¹f±fÊ IZY ²f³f J¨fÊ ÀfZ f¨fZÔ

USX³ff Afd±fÊIY ÀfÔIYMX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ

Afþ Af´f Ad²fIY ²f³f IY¸ffEÔ¦fZÜ Af´fIZY d¨fSX ´fi°fedÃf°f

ÀU´³f U B¨LfAûÔ IYû ´fc¯fÊ°ff ´fifd~ WXû¦feÜ

d´f°fÈQû¿f QcSX IYSXZÔ¦fZ d´f°fSXZV½fSX WX³fb¸ff³f

BaXQüSXÜ d´f°fSXZV½fSX WX³fb¸ff³f ²ff¸f d´f°fÈ ´fUÊ°f ´fSX dUSXfdþ°f ´fiQZVf IYe

ÀffÀfZ fOÞXe WX³fb¸ff³fþe IYe ¸fcd°fÊ IZY ´fif¯f ´fid°fâf ¸fWXû°ÀfU IYe

VfbøYAf°f 14 RYSXUSXe IYû ·ff¦fU°f IY±ff IZY Àff±f WXbBÊÜ BÀf 19

dQUÀfe¹f Af¹fûþ³f ¸fZÔ dUd·f³³ff ²ffd¸fÊIY Af¹fûþ³f WXûÔ¦fZÜ Àff±f WXe QZVf

IZY dUd·f³³ff dWXÀÀfûÔ ÀfZ ÀfÔ°fûÔ IYf Af¦f¸f³f ·fe WXû¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX

EIY »ffJ ¸fdWX»ffAûÔ IYe ·ff¦feQfSXe IZY Àff±f IY»fVf ¹ffÂff d³fIYf»fe

þfE¦fe AüSX ³f¦fSX ·fûþ ·fe WXû¦ffÜ

VfWXSX ÀfZ CX¸fSXWX IZY ¸fbIYïÀf

ÀfRYSX ´fSX ¸f¢IYf ¸fQe³ff IYe dþ¹ffSX°f

IZY d»fE IYfdRY»ff SXUf³ff

WXbAfÜdþÀf¸fZÔ f¨¨fZ ¸fdWX»ff fbþb¦fÊ

¹fbUf ¸f¢IYf ¸fQe³ff CX¸fSXf IZY d»fE

SXUf³ff WXbEÜ CX¸fSXWX IZY ÀfRYSX ´fSX

þf³fZ Uf»fZ þf¹fSXe³fûÔ IYf ÀUf¦f°f

IYûdWX³fcSX IYfg»fû³fe, AfþfQ³f¦fSX ´fSX

Àf¸ffþÀfZUe ÀfbWXf³f ´fMXZ»f õfSXf

dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþ¹ffSX°f IZY d»fE þf³fZ

Uf»fZ AfþfQ³f¦fSX IZY ³fUff

´fMXZ»f,Vf¸ff ´fMXZ»f,ÀffWXZff ´fMXZ»f

AüSX ´f°±fSX ¸fcÔOX»ff IZY CXÀ¸ff³f ´fMXZ»f

ÀfdWX°f A³¹f þf¹fSXe³fûÔ IYf ÀUf¦f°f

UdSXâ ³fZ°ff AüSX Àf¸ffþÀfZUe ÀfbWXf³f

´fMXZ»f IYe JfÀf ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ

´fb¿´f¸ff»ff ÀfZ ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

CX³WXûÔ³fZ þf¹fSXe³fûÔ ÀfZ QZVf IYe

EIY°ff,·ffBʨffSXf AüSX VffÔd°f A¸f³f

IZY d»fE QbAf IYSX³fZ IZY d»fE IYWXf WX`Ü

JfÀf ff°f ¹fWX SXWXe dIY BÀf þ°±fZ ¸fZÔ

ÀfSX Àf`¹fQ AWX¸fQ ´fd»fIY ÀIcY»f

IYe ´ffÔ¨fUe ¢»ffÀf ¸fZÔ ´fPÞX°fe WX`Ü

´fdSXþ³f BÀf ff°f ÀfZ fWXb°f JbVf WX`Ô

dIY B°f³fe IY¸f CX¸fi ¸fZÔ ÀffdWXff IYû

¸f¢IYf ¸fQe³ff IYe dþ¹ffSX°f IYf ¸füIYf

d¸f»f SXWXf WX`ÜBÀf AUÀfSX ´fSX ÀfbWXf³f

´fMXZ»f IZY A»ffUf fffc ´fMXZ»f, Qü»f°f

´fMXZ»f, SXRYeIY ´fMXZ»f, OXfg¢MXSX

Àfb»°ff³f ´fMXZ»f ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ

Àf¸ffþþ³f ¸füþcQ ±fZÜ

¸fWXfIYf»f E¢Àf´fiZÀf ¸fZÔ

´fSXûÀfZ þfEÔ¦fZ ´fûWXf AüSX

f³ffSXÀfe IY¨füOÞXe

QZVf IZY °fe³f ª¹fûd°fd»fÔ¦fûÊÔ IYû

þûOÞX³fZ Uf»fe d³fþe MÑZ³f IYfVfe-

¸fWXfIYf»f E¢Àf´fiZÀf ÀfbdU²ffAûÔ IZY

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ QZVf IYe dUVfZ¿f MÑZ³f WXû¦feÜ

BÀf¸fZÔ ´fWX»fe ffSX fû¦fe IZY AÔQSX IYe

¦fd°fdUd²f¹fûÔ ´fSX ³fþSX SXJ³fZ IZY d»fE

ÀfeÀfeMXeUe IYû »ffB³f ¸ffg³feMXdSXÔ¦f

dÀfÀMX¸f ÀfZ þûOÞXf ¦f¹ff WX`Ü °fZþÀf IYe

°fþÊ ´fSX BÀf¸fZÔ ·fe ¹ffdÂf¹fûÔ IYû

¸f³fûSXÔþ³f IYe ÀfbdU²ff d¸f»fZ¦feÜ

IYfVfe-¸fWXfIYf»f E¢Àf´fiZÀf ¸fZÔ WXSX

¹ffÂfe IYû E¹fSX»ffBÔÀf IYe °fþÊ ´fSX

MÑfg»fe ÀfZ Jf³ff ´fSXûÀff þfE¦ffÜ

þf¹fIYf ·fe Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX fQ»f°ff

SXWXZ¦ffÜ UfSXf¯fÀfe IYe IY¨füOÞXe AüSX

BÔQüSX IYf ´fûWXf VffIYfWXfSXe Jf³fZ IYf

ÀUfQ fPÞXfE¦ffÜ WXSX fû¦fe ¸fZÔ IYfgRYe

U ¨ff¹f IYe UZÔdOXÔ¦f ¸fVfe³f WXû¦feÜ

df³ff IYûBÊ ¨ffþÊ dQE d³f:Vfb»IY WXe

¹ffÂfe IYfgRYe U ¨ff¹f IYf Af³fÔQ CXNXf

ÀfIZYÔ¦fZÜ ¹fWX QZVf IYe °feÀfSXe

IYfgSX´fûSXZMX ÀfZ¢MXSX IYe MÑZ³f WXû¦feÜ

IYfVfe ¸fWXfIYf»f E¢Àf´fiZÀf IZY

¹ffdÂf¹fûÔ IZY d»fE ÀfbSXÃff AüSX ÀfbdU²ff

IYf dUVfZ¿f ²¹ff³f SXJf ¦f¹ff WX`Ü


¦f`ªfZMÐXÀf 07

BaQüSX

Vfd³f½ffSX, 15 RYSX½fSXe 2020

WagonR S-CNG 2020 »ffg³¨f, 32.52 dIY¸fe WX` ¸ffB»fZþ

QZ

Vf IYe ÀffÀfZ fOÞXe IYfSX d³f¸ff°ffÊ

IÔY´f³fe ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe BÔdOX¹ff

d»fd¸fMXZOX) ³fZ 'd¸fVf³f ¦fie³f

d¸fd»f¹f³f' IZY °fWX°f §fSXZ»fc ffþfSX ¸fZÔ A´f³fe

°feÀfSXe BS6 ¸ff³fIY Uf»fe CNG ¦ffOÞXe

´fZVf IYe WX`Ü IÔY´f³fe 2020 Maruti

Suzuki WagonR S-CNG

(¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe U`¦f³f AfSX EÀf-

ÀfeE³fþe) IYû ·ffSX°fe¹f ffþfSX ¸fZÔ CX°ffSXf

WX`Ü IÔY´f³fe ³fZ BÀfZ Qû UZdSXEÔMX- LXi AüSX

LXi (O) ¸fZÔ »ffg³¨f dIY¹ff WX`Ü

°feÀfSXe BS6 ÀfeE³fþe ¦ffOÞXe-

WagonR S-CNG ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe

¦fSX Af´f Samsung Galaxy S10

JSXeQ³fZ IYe Àfû¨f SXWXZ WX`Ô °fû ¹fWX EIYQ¸f

fdPÞX¹ff ¸füIYf WX` ¢¹fûÔdIY BÀf RYû³f ´fSX 12

WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYf dOXÀIYfCXÔMX dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü B°f³ff WXe

³fWXeÔ ¹fWX dOXÀIYfCXÔMX IÔY´f³fe Galaxy S10+ ´fSX ·fe QZ

SXWXe WX`. þfdIY Galaxy S10e ´fSX 8 WXþfSX ÷Y´fE

IYf dOXÀIYfCXÔMX dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü ³fBÊ IYe¸f°f IZY Àff±f ¹fZ

°fe³fûÔ À¸ffMXÊRYû³Àf Àf·fe Afg³f»ffB³f ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX dfIiYe

IZY d»fE CX´f»f²f WX`ÔÜ S10 ÀfedSXþ IÔY´f³fe IYe IYfRYe

fZWX°fSX ¸ff³fe þf°fe WX`Ü

IYe¸f°f IY¸f WXû³fZ IZY ffQ Galaxy S10 IYf

128þefe SX`¸f Uf»ff UZdSX¹fÔMX Af 54,900 ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ

d¸f»fZ¦ff þfdIY 512þefe SX`¸f Uf»ff UZdSX¹fÔMX 59,900

÷Y´f¹fZ ¸fZÔ d¸f»fZ¦ffÜ Af´fIYû f°ff Q³fZ dIY IÔY´f³fe ³fZ BÀf

RYû³f IYû 66,900 ÷Y´fE IYe Vfb÷YAf°fe IYe¸f°f ¸fZÔ »ffg³¨f

dIY¹ff ±ffÜ BÀfIZY A»ffUf Galaxy S10 IYe ff°f

IYSXZÔ °fû BÀfIZY 128þefe SX`¸f Uf»fZ UZdSX¹fÔMX IYe IYe¸f°f

¦»f`¸fSX

IYf °feÀfSXf ¸ffgOX»f WX` dþÀf¸fZÔ BS6 ¸ff³fIYûÔ

Uf»fZ BÔþ³f IZY Àff±f S-CNG °fIY³feIY

WX`Ü ¸ff÷Yd°f BÀfÀfZ ´fWX»fZ Alto 800 AüSX

MPV Ertiga IYû S-CNG BÊÔ²f³f

dUIY»´f IZY Àff±f ´fZVf IYSX ¨fbIYe WX`Ü

BÔþ³f- WagonR S-CNG ¸fZÔ 1.0

»feMXSX, 3-dÀf»fZÔOXSX ´fZMÑû»f BÔþ³f d¸f»f°ff WX`

þû 58bhp IYf ´ffUSX CNG ¸fZÔ AüSX

81bhp IYf ´ffUSX ´fZMÑû»f ¸fûOX ¸fZÔ ´f`Qf

IYSX°ff WX`Ü UWXeÔ ¹fWX IYfSX CNG ¸fûOX ¸fZÔ

78Nm AüSX ´fZMÑû»f ¸fûOX ¸fZÔ 113Nm

MXfgIYÊ ´f`Qf IYSX°fe WX`Ü U`¦f³f AfSX IZY S-CNG

UZdSXEÔMX ¸fZÔ 5 À´feOX ¸f`³fbA»f d¦f¹fSXffg¢Àf d¸f»f°ff

Samsung Galaxy S10 JSXeQ³fZ IYf Vff³fQfSX ¸füIYf

A

¹fû MXeUe I`Y¸fSXf IYf RYe»OX-AfgRY-½¹fc

120 dOX¦fie WX`Ü BÀfIZY þdSXE ¹fWX I`Y¸fSXf

IYfRYe fOÞXf ÃfZÂf IYUSX IYSX°ff WX`Ü I`Y¸fSXf IYf Uþ³f 93

¦fif¸f WX`Ü BÀf¸fZÔ 1/2.7-BÔ¨f IYf CMOS ÀfZÔÀfSX dQ¹ff

WX`, þû 3.1 E¸fE¸f RYûIY»f »fZÔ±f IZY Àff±f Af°ff WX`Ü

Reliance Jio ³fZ dþ¹fû MXeUe I`Y¸fSXf E¢ÀfZÀfSXe

»ffg³¨f IYe WX`Ü ¹fWX I`Y¸fSXf dþ¹fû RYfBfSX ¹fcþÀfÊ IYû

UedOX¹fû IYfg»f ¸fZÔ ¸fQQ IYSXZ¦ffÜ dþ¹fû RYfBfSX IZY »ffg³¨f

IZY Àf¸f¹f IÔY´f³fe ³fZ IYWXf ±ff dIY dþ¹fû ¹fcþÀfÊ A´f³fZ

dþ¹fû RYfBfSX ÀfZMX-MXfg´f-ffg¢Àf IZY þdSXE UedOX¹fû IYfg»f

IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ dþ¹fû MXeUe I`Y¸fSXf IYû ¹fcþÀfÊ A´f³fZ MXeUe

ÀfZMX ÀfZ þûOÞX ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX Àfe²ff MXeUe ÀfZ WXe UedOX¹fû

IYfg»f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dRY»fWXf»f WX¸f ¹fWX ³fWXeÔ þf³f°fZ WX`Ô

BÀf ÀfZMX-MXfg´f-ffg¢Àf Àff±f IYûBÊ ±fOXÊ-´ffMXeÊ I`Y¸fSXf IYf¸f

Af 61,900 ÷Y´f¹fZ WXû ¦fBÊ WX` þfdIY ´fWX»fZ BÀfIYe

IYe¸f°f 73,900 ÷Y´f¹fZ ±fe. BÀfIZY A»ffUf Galaxy

S10e IYe IYe¸f°f Af 47,900 ÷Y´fE WXû ¦fBÊ WX`,

þfdIY ´fWX»fZ BÀfIYe IYe¸f°f 55,900 ÷Y´f¹fZ ±feÜ

S10 ÀfedSXþ ¸fZÔ ÀffÀfZ ª¹ffQf ´ffg´fb»fSX À¸ffMXÊRYû³f

BÀfIYf S10 WX`, ¹fWX ÀffBþ ¸fZÔ LûMXf WXû³fZ IZY Àff±f IYfRYe

´ffUSXRbY»f WX`Ü BÀf¸fZÔ Aû¢MXfIYûSX Exynos 9

9820 ´fiûÀfZÀfSX »f¦ff WX`, dþÀfIYe ´fifB¸fSXe ¢»ffgIY

À´feOX 2.2 GHz WX`. ¹fWX RYû³f EÔOÑf¹fOX 9.0 ´ffBÊ

fZÀOX IÔY´f³fe IYf IYÀMX¸f One UI ´fSX IYf¸f IYSX°ff

WX`Ü ¹fWX 8 GB SX`¸f AüSX 128 GB BÔMXSX³f»f ÀMXûSXZþ

IZY Àff±f WX` þfdIY ¸ffBIiYû SD IYfOXÊ IZY þdSX¹fZ

ÀMXûSXZþ IYû 512 GB °fIY fPÞXf¹ff þf ÀfIY°ff WX`

BÀf¸fZÔ Hybrid Slot dQ¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ 3400

mAh IYe f`MXSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü

20 ÀfeSXeþ ´fie-fbdIÔY¦f VfbøY-

Samsung ³fZ A·fe WXf»f WXe ¸fZÔ Galaxy S20

ÀfeSXeþ IYû »ffg³¨f dIY¹ff WX` AüSX BÀfIYe ´fie-fbdIÔY¦f VfbøY

WXû ¦fBÊ WX`Ü RYû³f IYe dfIiYe 6 ¸ff¨fÊ ÀfZ VfbøY WXû¦fe. BÀf

ÀfedSXþ ¸fZÔ Galaxy S20, Galaxy S20+ AüSX

Galaxy S20 UltrÔ Vffd¸f»f WX`Ô.

JioTVCamera: MXeUe ÀfZ ¸fbμ°f UedOX¹fû IYfgd»fÔ¦f IZY AfE¦ff IYf¸f

IYSXZ¦ff ¹ff ³fWXeÔÜ dþ¹fûMXeUe I`Y¸fSXf IYû ¹fcþÀfÊ dþ¹fû IYe

Afd²fIYfdSXIY UZfÀffBMX Jio.com ÀfZ JSXeQ ÀfIY°fZ

WX`ÔÜ IYe¸f°f 2,999 ÷Y´fE WX`Ü Reliance Jio BÀf

I`Y¸fSXf IYe JSXeQ ´fSX dIYÀ°fûÔ IZY dUIY»´f ·fe QZ SXWXf WX`Ü

AüSX IÔY´f³fe IYf QfUf WX` I`Y¸fSXf ¦fifWXIY IZY ´f°fZ ´fSX °fe³f ÀfZ

´ffÔ¨f dfþ³fZÀf dQ³fûÔ IZY AÔQSX dOXd»fUSX WXû þfE¦ffÜ dþ¹fû

BÀf dOXUfBÀf ´fSX EIY Àff»f IYe UfSXÔMXe ·fe QZ SXWXe WX`Ü ¹fdQ

I`Y¸fSXf OXZ¸fZþ ¹ff JSXff d³fIY»f°ff WX` °fû CXÀfZ dOXd»fUSX

WXû³fZ IZY Àff°f dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX fQ»ff ·fe þf ÀfIY°ff WX`Ü bBXÀfZ

BÀ°fZ¸ff»f IYSX³ff IYfRYe AfÀff³f WX`Ü BÀfZ IZYf»f IZY þdSXE

MXeUe ÀfZMX-MXfg´f-ffg¢Àf ´fSX »f¦ff³ff WXû°ff WX`Ü ¹fWX CX³f

dþ¹fû RYfBfSX ¦fifWXIYûÔ IZY d»fE CX´f»f²f WX` dþÀfIZY ´ffÀf

dþ¹fûRYfBfSX ÀfZMX-MXfg´f-ffg¢Àf WX`Ü ³fE AüSX ¸füþcQf

dþ¹fû ¦fifWXIYûÔ IYû IÔY´f³fe ¸fbμ°f ÀfZMX-MXfg´f-ffg¢Àf QZ SXWXe

WX`Ü ¦fifWXIY IZYU»f dþ¹fû ³fÔfSX ´fSX UedOX¹fû IYfg»f IYSX

ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, AfgdOX¹fû IYfgd»fÔ¦f Àf·fe ¸fûffB»f

AüSX »f`ÔOX»ffB³f ³fÔfSX ´fSX IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü

ÀfZMX-MXfg´f-ffg¢Àf ÀfZ I`Y¸fSXf IYû ¹fcEÀffe IZYf»f ÀfZ

þûOÞX³fZ IZY ffQ ¹fcþÀfÊ IYû A´f³fZ MXeUe IYû SXeÀMXfMXÊ

IYSX³ff WXû¦ff AüSX dþ¹fûIYfg»f EZ´f ¸fZÔ A´f³ff »f`ÔOX»ffB³f

³fÔfSX ÀfZMXA´f IYSX³ff WXû¦ffÜ

WX`Ü Àff±f WXe BÀf¸fZÔ B»fZ¢MÑfgd³fIY IÔYMÑû»f ¹fcd³fMXÐÀf

(ECUs) AüSX BÔMXZd»fþZÔMX BÔþZ¢Vf³f dÀfÀMX¸f

·fe d¸f»f°ff WX`Ü

¸ffB»fZþ - ¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe IZY ¸fb°ffdfIY

WagonR S-CNG IYf ¸ffB»fZþ

32.52 dIY»fû¸feMXSX ´fid°f dIY»fû¦fif¸f WX`Ü

IYe¸f°f - Maruti Suzuki

WagonR S-CNG IZY LXi

UZdSXEÔMX IYe IYe¸f°f 5.25 »ffJ ÷Y´fE AüSX

LXi (O) IYe IYe¸f°f 5.32 »ffJ

(E¢Àf-VfûøY¸f dQ»»fe) °f¹f IYe WX`Ü

10 »ffJ UfWX³f dfIiYe IYf »fùf

¸ff÷Yd°f ÀfbþbIYe ³fZ d¸fVf³f ¦fie³f d¸fd»f¹f³f

Oppo Reno 3 Pro

·ffSX°f ¸fZÔ »ffg³¨f WXû¦ff 2 ¸ff¨fÊ IYû

´´fû SXZ³fû 3 ´fiû IYû ·ffSX°f ¸fZÔ Qû

ÀfZ»RYe I`Y¸fSXZ IZY Àff±f »ff¹ff

þfE¦ffÜ A·fe °fIY Aû´´fû SXZ³fû 3

´fiû IZY ·ffSX°fe¹f UZdSXEÔMX IZY À´fZdÀfdRYIZYVf³f

A·fe °fIY »feIY ³fWXeÔ WXbE Oppo ³fZ WXf»f WXe

¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe ±fe dIY Aû´´fû SXZ³fû 3 ´fiû IYû

þ»Q WXe ·ffSX°f ¸fZÔ »ffg³¨f dIY¹ff þfE¦ffÜ

·ffSX°fe¹f ¸ffMX ¸fZÔ ¹fWX RYû³f ±fûOÞXZ A»f¦f I`Y¸fSXf

WXfOXÊUZ¹fSX IZY Àff±f AfE¦ffÜ ¨fe³fe IÔY´f³fe ³fZ

Af EZ»ff³f dIY¹ff WX` Aû´´fû SXZ³fû 3 ´fiû IYû

·ffSX°f ¸fZÔ 2 ¸ff¨fÊ IYû »ffg³¨f dIY¹ff þfE¦ffÜ

BÀfIZY A»ffUf IÔY´f³fe ³fZ ¹fWX ·fe þf³fIYfSXe Qe

WX` ·ffSX°f ¸fZÔ »ffg³¨f WXû³fZ Uf»ff Aû´´fû SXZ³fû 3 ´fiû

44 ¸fZ¦ffd´f¢Àf»f OXbA»f WXû»f-´fÔ¨f I`Y¸fSXf

ÀfZMXA´f IZY Àff±f Af³fZ Uf»ff Qbd³f¹ff IYf

´fWX»ff RYû³f WXû¦ffÜ IÔY´f³fe IZY ³fE MXeþSX ÀfZ

WX¸fZÔ BÀf RYû³f IZY ¢½ffOX dSX¹fSX I`Y¸fSXf ÀfZMXA´f

IYe Óf»fIY d¸f»fe WX`Ü d´fL»fZ dWXÀÀfZ ´fSX IY½OXÊ

¦»ffÀf dSX¹fSX ´f`³f»f WX`Ü

¹ffQ SXWXZ Aû´´fû SXZ³fû 3 ´fiû IYû ¨fe³f ¸fZÔ

fe°fZ Àff»f dQÀfÔfSX ¸fZÔ »ffg³¨f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

¹fWX RYû³f WXû»f-´fÔ¨f IZY Àff±f Af¹ff, »fZdIY³f

BÀf¸fZÔ dÀfRYÊ EIY I`Y¸fSXf ±ffÜ ¨fe³f ¸fZÔ »ffg³¨f

dIYE ¦fE Aû´´fû SXZ³fû 3 ´fiû ¸ffgOX»f ¸fZÔ IY½OXÊ

dOXÀ´»fZ WX` »fZdIY³f ·ffSX°f ¸fZÔ μ»f`MX dOXÀ´»fZ IZY

Àff±f ¹fWX RYû³f Af ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX þf³fIYfSXe

IÔY´f³fe IZY ´fi¸fûVf³f»f UedOX¹fû ÀfZ Àff¸f³fZ AfBÊ

WX`Ü IÔY´f³fe IZY ´fiû¸fû UedOX¹fû ¸fZÔ Aû´´fû SXZ³fû 3

´fiû IZY dþ³f IY»fSX ÀIYe¸f IYe Óf»fIY d¸f»fe WX`

½fZ ¨fe³f ¸fZÔ ´fZVf dIYE ¦fE IY»fSX UZdSXEÔMX ÀfZ

fWXb°f A»f¦f WX`ÔÜ

EIY AüSX AWX¸f AÔ°fSX ¹fWX WX` Aû´´fû SXZ³fû

3 ´fiû IZY ¨fe³fe UZdSXEÔMX IYû 5þe Àf´fûMXÊ IZY

'»fU Afþ IY»f' ´fSX ÀfZÔÀfSX fûOXÊ IYe I`YÔ¨fe

¦ff¹ff WXbE IYfd°fÊIY-ÀffSXf IZY fû»OX Àfe³Àf

Àff

SXf A»fe Jf³f AüSX IYfd°fÊIY Af¹fʳf IYe dRY»¸f

'»fU Afþ IY»f' Afþ dÀf³fZ¸ff §fSXûÔ ¸fZÔ QÀ°fIY

QZ ¨fbIYe WX`Ü dRY»¸f »f¦ff°ffSX fe°fZ IYBÊ dQ³fûÔ ÀfZ

¨f¨ffÊ ¸fZÔ f³fe WXbBÊ WX`Ü ÀffSXf A»fe Jf³f AüSX IYfd°fÊIY Af¹fʳf

·fe dRY»¸f IYf þe þf³f ÀfZ ´fi¸fûVf³f IYSX³fZ ¸fZÔ þbMXZ WX`ÔÜ UWXeÔ

Af BÀf dRY»¸f IYû »fZIYSX EIY fbSXe JfSX Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü

dRY»¸f ´fSX Àf`ÔÀfSX fûOXÊ IYe I`YÔ¨fe ¨f»f ¨fbIYe WX`Ü

fe°fZ dQ³fûÔ þf ¸fZIYÀfÊ ³fZ dRY»¸f IYf MÑZ»fSX dSX»feþ dIY¹ff

±ff dþÀf¸fZÔ IYfd°fÊIY AüSX ÀffSXf IZY fe¨f IbYL BÔdMX¸fZMX AüSX

IbYL dIYdÀfÔ¦f Àfe³Àf ·fe ³fþSX AfE ±fZÜ »fû¦fûÔ ³fZ IYfd°fÊIY-

ÀffSXf IYe I`Yd¸fÀMÑe IYû IYfRYe ´fÀfÔQ ·fe dIY¹ff ±ff »fZdIY³f

Af UWX Àfe³f Af´fIYû dÀf³fZ¸ffWXfg»f ¸fZÔ ³fþSX ³fWXeÔ AfEÔ¦fZ

JfSXûÔ IZY A³fbÀffSX IYfd°fÊIY AüSX ÀffSXf IZY »fU ¸fZdIÔY¦f Àfe³f

´fSX ÀfZÔÀfSX fûOXÊ ³fZ I`YÔ¨fe ¨f»ff Qe WX`Ü

fû»OX Àfe³Àf WXûÔ¦fZ »fc- BÀf dRY»¸f IYe dSX»feþ IZY

NXeIY ´fWX»fZ ÀfZÔÀfSX fûOXÊ ³fZ dÀfRYÊ BÀfIZY IbYL Àfe³Àf ´fSX I`YÔ¨fe

WXe ³fWXeÔ ¨f»ffBÊ fd»IY JfSX IYe ¸ff³fZÔ °fû BÀf IZY IYBÊ Àfe³Àf

IYû »fc IYSX³fZ IYe ff°f ·fe IYWXe WX`Ü dRY»¸f IZY ÀffSXZ fû»OX

Àfe³Àf IYû »fc IYSXIZY dÀf³fZ¸ff WXfg»f ¸fZÔ dQJf³fZ IZY d³fQZÊVf dQE

¦fE WX`ÔÜ UWXeÔ dRY»¸f IYû ¹fc/E ÀfdMXÊdRYIZYMX QZ dQ¹ff ¦f¹ff WX`.

dRY»¸f IYû Bd¸°f¹ffþ A»fe ³fZ d³fQZÊdVf°f dIY¹ff WX`Ü

dRY»¸f ¸fZÔ IYfd°fÊIY Af¹fʳf AüSX ÀffSXf A»fe Jf³f IZY Àff±f

SX¯fQe´f WXbçf AüSX Af÷Yd¿f Vf¸ffÊ ·fe ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf ¸fZÔ ³fþSX

AfEÔ¦fZÜ

¹fûþ³ff IYû ¦fiZMXSX ³fûEOXf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f

Auto Expo 2020 (AfgMXû

E¢Àf´fû-2020) ¸fZÔ ´fZVf dIY¹ff ±ffÜ QZVf

IYe ÀffÀfZ fOÞXe AfgMXû¸fûffB»f IÔY´f³fe IYf

»fùf WX` dIY Uû A¦f»fZ 2 U¿fûÊÔ IZY QüSXf³f

10 »ffJ BIYû-RiYZÔOX»fe ½WXeIY»Àf IYe

dfIiYe IYSXZ¦feÜ

24 »ffJ ¹fcd³fMXÐÀf fZ¨fe- IÔY´f³fe ³fZ ±fOXÊ

þ³fSXZVf³f WagonR IYû þ³fUSXe

2019 ¸fZÔ »ffg³¨f dIY¹ff ±ffÜ ¸fÔQe IZY

ffUþcQ BÀfIYe A¨Le dfIiYe WXbBÊÜ IÔY´f³fe

Af °fIY A´f³fe BÀf ÀffÀfZ DYÔ¨fe WX`¨ff`IY

IYfSX IYe 24 »ffJ ¹fcd³fMXÐÀf fZ¨f ¨fbIYe WX`Ü

Àff±f »ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ EZÀff À³f`´fOÑ`¦f³f 765þe

´fiûÀfZÀfSX AüSX BÔMXe¦fiZMXZOX À³f`´fOÑ`¦f³f E¢Àf 52

5þe ¸ffgOX¸f IZY IYfSX¯f ÀfÔ·fU WXû°ff WX`Ü Aû´´fû

IZY UdSXâ Ad²fIYfSXe °fÀf»fe¸f AfdSXRY ³fZ IYWXf

·ffSX°f ¸fZÔ »ffg³¨f WXû³fZ Uf»ff Aû´´fû SXZ³fû 3 ´fiû

4þe Àf´fûMXÊ IZY Àff±f AfE¦ffÜ BÀfIZY ffQ

IY¹ffÀf »f¦ffE þf³fZ »f¦fZ WX`Ô Aû´´fû SXZ³fû 3 ´fiû

¸fZÔ A»f¦f ´fiûÀfZÀfSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü A·fe °fIY

Aû´´fû SXZ³fû 3 ´fiû IZY ·ffSX°fe¹f UZdSXEÔMX IZY

À´fZdÀfdRYIZYVf³f A·fe °fIY »feIY ³fWXeÔ WXbE WX`ÔÜ

CX¸¸feQ WX` dIY »ffg³¨f IYSXef Af³fZ ´fSX IÔY´f³fe

BÀf RYû³f IZY AüSX RYe¨fÀfÊ IYf Jb»ffÀff IYSXZ¦feÜ

OÑfBUSX ´fSX ¸f»ffBIYf

IYf ¦fbÀÀffX Uf¹fSX»f

»ffBIYf Aþbʳf IY´fcSX ÀfÔ¦f dSX»fZVf³fdVf´f

¸f IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ ¸fZÔ WX`Ô »fZdIY³f EIY AüSX

UþWX ÀfZ ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ Af ¦fBÊ WX`ÔÜ

¸f»ffBIYf IYf EIY UedOX¹fû ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX

Uf¹fSX»f WXû SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ Ad·f³fZÂfe fZWXQ ¦fbÀÀfZ ¸fZÔ

³fþSX Af SXWXe WX`ÔÜ UedOX¹fû ¸fZÔ ¸f»ffBIYf RYû³f ´fSX

dIYÀfe ÀfZ ¦fbÀÀfZ ¸fZÔ ff°f IYSX SXWXe WX`ÔÜ BÀf UedOX¹fû ¸fZÔ

¸f»ffBIYf IZY Àff±f CX³fIYe fWX³f A¸fÈ°ff ASXûSXf ·fe WX`ÔÜ

UedOX¹fû IZY A³fbÀffSX ¸f»ffBIYf AüSX A¸fÈ°ff þ`Àf»f¸fZSX

ÀfZ »füMXe WX`ÔÜ Qû³fûÔ E¹fSX´fûMXÊ IZY ffWXSX JOÞXe WXûIYSX

OÑfBUSX IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXe WX`ÔÜ OÑfBUSX IZY Àf¸f¹f ´fSX

³f Af³fZ IZY UþWX ÀfZ WXe E¢MÑZÀf ¦fbÀÀff WXû þf°fe WX`Ü

CXUÊVfe SXü°fZ»ff ³fZ UZ»fZÔMXfBaÀf OXZ ´fSX

VfZ¹fSX dIY¹ff EZÀff UedOX¹fû , »fû¦f

fû»fZ- ÀfÀ°ff ³fVff dIY¹ff WX` ¢¹ff?

C

XUÊVfe SXü°fZ»ff ³fZ U`»fZÔMXfBaÀf OXZ ´fSX A´f³ff EIY EZÀff UedOX¹fû

VfZ¹fSX IYSX dQ¹ff WX`, dþÀfIZY ¨f»f°fZ CX³WXZÔ »f¦ff°ffSX MÑû»f dIY¹ff

þf SXWXf WX`Ü BÀf UedOX¹fû ¸fZÔ CXUÊVfe dIYÀfe ÀfZ AfBÊ »fU ¹fc

IYWX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXe WX`ÔÜ QSXAÀf»f, CXUÊVfe ³fZ dQ»»fe IYe »fOÞXdIY¹fûÔ

IYe d¸fd¸fIiYe IYSX°fZ WXbE UedOX¹fû VfZ¹fSX IYSX I`Y´Vf³f ¸fZÔ d»fJf- 'BÀf

U`»fZÔMXfB³f UeIY dQ»»fe IYe »fOÞXdIY¹ffÔ IbYL EZÀfe WXûÔ¦fe- Af´f fû»fû AfBÊ

»fU ¹fc, fÀf EIY ffSX fû»f QûÜ ' UedOX¹fû ¸fZÔ CXUÊVfe dþQ IYSX°fZ WXbE ffSX

ffSX AfBÊ »fU ¹fc IYWX³fZ IYû IYWX SXWXe WX`ÔÜ

CX³fIZY BÀf UedOX¹fû ´fSX »fû¦fûÔ ³fZ MÑû»f IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü EIY

¹fcþSX ³fZ CX³fIZY ÀfÀ°ff ³fVff IYSX³fZ IYe ff°f IYWXe WX` °fû UWXeÔ IbYL »fû¦f

CX³fIYe °fb»f³ff SXfJe ÀffUÔ°f ÀfZ IYSX SXWXZ WX`aÜ EIY ¹fcþSX ³fZ d»fJf- ¢¹ff

RcYÔIYf WX` fWX³f °fû UWXeÔ QcÀfSXZ ¹fcþSX ³fZ d»fJf, '»f¦f°ff WX` ffg»feUbOX IYû

QcÀfSXe SXfJe ÀffUÔ°f d¸f»f³fZ Uf»fe WX`aÜ' EIY ¹fcþSX ³fZ d»fJf, '°fb¸f ·fe

SXfJe ÀffUÔ°f f³f³fZ IYe SXfWX ´fSX d³fIY»f ´fOÞXe WXûÜ WX¸f EIY AüSX SXfJe

ÀffUÔ°f IYû fQfÊV°f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ dRY»¸fû IYe ff°f IYSXZ °fû CXUÊVfe

SXü°fZ»ff BÀfÀfZ ´fWX»fZ ´ff¦f»f´fÔ°fe, WXZMX ÀMXûSXe 4 AüSX ¦fiZMX ¦fi`OXÔ ¸fÀ°fe ¸fZÔ

³fþSX AfBÊ ±feÔ ¸fZÔ ³fþSX AfBÊ ±feÔÜ

°fe³f AU°ffSX ¸fZÔ ³fþSX AfE AÃf¹f IbY¸ffSX

»f WXe ¸fZÔ Àfb´fSXÀMXfSX AÃf¹f IbY¸ffSX ³fZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX EIY °fÀUeSX

WXf ÀffÓff IYe WX`, dþÀf¸fZÔ UWX °fe³f dIYSXQfSX ¸fZÔ ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ EZÀff ´fWX»fe

ffSX WX` þf AÃf¹f IbY¸ffSX °fe³f dIYSXQfSX EIY Àff±f d³f·ff SXWXZ WX`ÔÜ AÃf¹f

IYû °fe³f AU°ffSX- fZMXf, d´f°ff AüSX QfQf IZY °füSX ´fSX QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY,

A·fe BÀf¸fZÔ ÀfÔQZWX WX` ¹fZX °fe³fûÔ AU°ffSX dIYÀfe dRY»¸f IZY d»fE WX` ¹ff dRYSX ¹fWX dÀfRYÊ

fifÔOX IZY d»fE WX`Ü ³f¸fIYe³f IYe BÀf fifÔOX ³fZ A°fe°f ¸fZÔ ·fe IYBÊ dÀf°ffSXûÔ IYû A´f³fZ

dUÄff´f³f ¸fZÔ ´fZVf dIY¹ff WX`Ü UWXeÔ AÃf¹f IYe WXfdþSX-þUffe AüSX fifÔOX IYe

»fûIYd´fi¹f°ff IYfRYe ¸fZ»f Jf SXWXe WX`Ü

WXf»ffÔdIY, fifÔOX BÀf ff°f IYf ÀfÔIZY°f IYSX SXWXf WX` UWX ´ffdSXUfdSXIY ¸f³fûSXÔþ³f IYf

ÀffÀfZ ¨fWXZ°ff À³f`¢Àf WX` ¹ff dRYSX AÃf¹f BÀf Àff»f dIYÀfe '¸fÀff»fZQfSX' dIYSXQfSX IZY

Àff±f ´fQZÊ ´fSX Af SXWXZ WX`Ô, BÀfIYf A·fe Jb»ffÀff ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü

Àf³fe d»f¹fû³f IYfg¸fZOXe

UZf ÀfeSXeþ ¸fZÔ Vffd¸f»f

»feUbOX Ad·f³fZÂfe Àf³fe d»f¹fû³f IYû dOXdþMX»f

ffg ¸fÔ¨f ´fSX EIY ³fE IYfg¸fZOXe Vfû ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü Àf³fe ³fZ f°ff¹ff ¸f`Ô BÀf ffSXZ ¸fZÔ ª¹ffQf

³fWXeÔ f°ff ÀfIY°fe, »fZdIY³f WXfÔ, dIYÀfe ³fBÊ ´fdSX¹fûþ³ff ¸fZÔ

Vffd¸f»f WXû³ff WX¸fZVff ÀfZ WXe SXû¸ffÔ¨fIYSX SXWXf WX`Ü A´f³fe WXÔÀfe

IYû QcÀfSXûÔ IZY Àff±f ffÔMX³ff AüSX dIYÀfe IZY ¨fZWXSXZ ´fSX

¸fbÀIYf³f »ff³ff EIY A¨Le ff°f WX`Ü

EIY ÀfcÂf ³fZ IYWXf Àf³fe d»f¹fû³f IYf ÀfZÔÀf AfgRY ‘c¸fSX

IYfRYe A¨Lf WX` AüSX Vfû ¸fZÔ QVfÊIYûÔ IYû BÀfIYe Óf»fIY

QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦feÜ ÀfcÂf IZY ¸fb°ffdfIY CX³fIYe IYfgd¸fIY

MXfBd¸fÔ¦f Vff³fQfSX WX`Ü Àf³fe ³fZ A´f³fe RYeÀf ³f »fZ³fZ AüSX BÀfZ

ÀfZÔMX I`Y±fSXe³f WXû¸f IYû QZ³fZ IYf ·fe R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü Àf³fe

þf A´f³fZ ´fd°f OXZd³f¹f»f IZY Àff±f d¸f»fIYSX UWXfÔ ¦fBÊ °ff

CX³fIZY ¸f³f ¸fZÔ ¦fûQ »fZ³fZ IYf dU¨ffSX Af¹ffÜ Àf³fe AüSX

OXZd³f¹f»f ³fZ d³fVff ³ff¸fIY EIY f¨¨fe IYû ¦fûQ d»f¹ff WX`Ü

BÀfIZY A»ffUf ÀfSXû¦fZÀfe IYe ¸fQQ ÀfZ CX³fIZY Qû AüSX f¨¨fZ

WX`Ô dþ³fIZY ³ff¸f IiY¸fVf: ³fcWX AüSX AVfSX WX`ÔÜ ffg»feUbOX ¸fZÔ

IYf¸f IYe ff°f IYSXZÔ, °fû Àf³fe WXfgSXSX-IYfg¸fZOXe dRY»¸f 'IYûIYf

IYû»ff' ¸fZÔ ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf d³f·ffEÔ¦feÜ


08

¦f`Àf IZY fPÞZX Qf¸f ´fSX RcYMXf ¦fbÀÀff...

BaXQüSX

Vfd³f½ffSX, 15 RYSX½fSXe 2020

BaQüSXÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX õfSXf ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX IYe IYe¸f°f ¸fZÔ fPÞXû°fSXe IZY dUSXû²f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe ³fZ SXfþUfOÞXf ´fSX ¦f`Àf IYe MXÔIYe SXJ ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ

ÀfbSXÃff EªfZÔÀfe IZY Àfa¨ff»fIY IYe ÀfadQ¦²f ¸fü°f

´fdSXªf³f ³fZ ªf°ffBÊX WX°¹ff IYe AfaVfIYf

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

»fÀfcdOXÞ¹ff ±ff³ff ÃûÂf ¸fZÔ ÀffIYfSX dÀfMXe

¸ff»f½ff IYfg»fZªf IZY ´ffÀf EIY ÀfbSXÃff

EªfZÔÀfe IZY Àfa¨ff»fIY IYe fe°fe SXf°f

A¨ff³fIY ¸fü°f WXû ¦fBÊXÜ ¸fü°f IYû

»fZIYSX CXÀfIZY ´fdSXªf³fûÔ ³fZ ÀffIYfSX

dÀfMXe IZY ´fi¸fb£f ´fSX 18.50 »ff£f

÷Y´fE ³fWXeÔ QZ³fZ IZY fQ»fZ ªff³f »fZ³fZ

IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf A·fe

BXÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IbYLX ·fe fû»f³fZ IZY

d»fE °f`¹ffSX ³fWXeÔ W`XÜ

fZÀMX ´fifBXªf IZY Àff¸f³fZ ÀffIYfSX

dÀfMXe ¸fZÔ ÀfbSXÃff EªfZÔÀfe IZY OXf¹fSmX¢MXSX

dQ³fZVf IbY¸ffSX d¸fßff IYe Afªf ÀfbfWX

»ffVf d¸f»f³fZ ÀfZ Àf³fÀf³fe R`Y»f ¦fBÊXÜ

»ffVf ´fSX ¨fûMX IZY d³fVff³f ³fWXeÔ W`X,

¸f¦fSX ½fWX EZÀfe »f¦f SXWXe ±fe ªf`ÀfZ IYûBÊX

Àfû°fZ Àf¸f¹f WXe Q¸f °fûOXÞ QZ°ff W`XÜ

RYªfeÊ AaIYÀfc¨fe ÀfZ £û»fûa ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IYf ·fe WbXAf ¦fûSX£f²fa²ff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

´fbd»fÀf WXeSXf³f¦fSX ³fZ dRYSXü°fe IZY d»fE A´fWXSX¯f IYSX fa²fIY

f³ff³fZ ½ff»fZ d¦fSXûWX IZY ffa¦»ffQZVfe AüSX §fbÀf´f`dNX¹fûZÔ IYû

d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff ±ffÜ CX³fIZY ´ffÀf ÀfZ ´ffÀf´fûMÊX f³ff³fZ AüSX

»ffBÀfZÔÀf f³f½ff³fZ ÀfdWX°f A³¹f QÀ°ff½fZªf °f`¹ffSX IYS³fZ IYZ d»fE

ªfû RYªfeÊ AaIYÀfcd¨f¹ffa °f`¹ffSX IYe ¦fBÊX ±fea, CXÀfZ »fZIYSX ´fbd»fÀf

³fZ Af ÀIcY»fûa ´fSX dVfIaYªff IYÀf³ff VfbøY IYSX dQ¹ff W`XÜ

´fbd»fÀf ÀfcÂffaZÔ IYe ¸ff³fZ °fû §fbÀf´f`dNX¹fûÔ AüSX AfSXMXeAû

EªfZÔMX I fZ ´fIYOÞX³fZ IZY ffQ CX³fIZY ´ffÀf ÀfZ ªf°f RYªfeÊ

AaIYÀfcd¨f¹fûa IYû »fZIYSX ´fbd»fÀf ³fZ ´fi·ff½fe IYfSXʽffBÊX IYSX³fZ

IYf d³f¯fʹf d»f¹ff W`XÜ AfSXûd´f¹fûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ dªf³f ÀIcY»fûÔ

IYe AaIYÀfcd¨f¹ffa d¸f»fe W`Xa, ´fbd»fÀf CX³f ÀIcY»fûa IZY dSXIYfgOÊ

IYf ´fSXeÃf¯f IYSm¦feÜ ¹fWX ·fe ´f°ff »f¦ffE¦fe dIY IYWXeÔ ÀIcY»f

Àfa¨ff»fIYûÔ IYe CXÀf¸fZÔ Àfad»f´°f°ff °fû ³fWXeÔ W`XÜ ¹fdQ EZÀff ´ff¹ff

ªff°ff WX` °fû ÀIcY»f Àfa¨ff»fIYûÔ IYû ·fe AfSXû´fe f³ff¹ff

ªffE¦ffÜ ¦f°f 8 RYSX½fSXe IYû WXeSXf³f¦fSX ´fbd»fÀf õfSXf AfSXû´fe

dIYVfûSX d´f°ff CXØf¸f JÔOXfSXZ d³fUfÀfe Uf¹ffÔ¦fOÞX

(¸fWXfSXf¿MÑX), ¸fZ§ff ´fd°f dIYVfûSX JÔOXfSXZ, SXû³fe VfZJ d´f°ff

SXûdWX°f VfZJ d³fUfÀfe IYNXbAf (ffÔ¦»ffQZVf) EUÔ »fe¸ff

d´f°ff WX`QSX WX»fQSX d³fUfÀfe ff¦fZSXWXMX (ffÔ¦»ffQZVf) IYû

d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff ±ff Ü

´fbd»fÀf ³fZ RYªfeÊ AaIYÀfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ IYZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

¸fSXe¸ff°ff ¨füSXfWXZ IZY ´ffÀf IY¸´¹fcMXSX IYe QbIYf³f ¨f»ff³fZ Uf»fZ

dVfU IbY¸ffSX ¹ffQU d³fUfÀfe fiWX¸fff¦f IYfg»fû³fe IYû

dQ³fZVf IZY ´fdSXªf³fûÔ IYf IYWX³ff W`X dIY

CX³WZXa df»OXSX ¦fû´ff»f ¦fû¹f»f ÀfZ

IYSXef 18.50 »ff£f ÷Y´fE »fZ³ff ±fZÜ

d´fL»fZ °fe³f Àff»f ÀfZ ½fWX ¦fû´ff»f

¦fû¹f»f ÀfZ ÀfbSXÃff ¦ffOÊX IYe °f`³ff°fe IZY

fQ»fZ ´f`ÀfZ ¸ffa¦f SXWXf ±ff, ¸f¦fSX ½fWX

³fWXeÔ QZ SXWXf ±ffÜ fe°fe SXf°f IYû ·fe

df»OXSX ³fZ dQ³fZVf d¸fßff IYû ´f`ÀfZ

¸ffa¦f³fZ ´fSX ªff³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe

·fe Qe ±feÜ ´fbd»fÀf ³fZ dQ³fZVf d¸fßff I

e »ffVf d¸f»f³fZ IYe Àfc¨f³ff ´fSX ¸füIZY ÀfZ

CXÀfZ ´fa¨f³ff¸ff f³ffIYSX Vf½f IYû

´fûÀMX¸ffMÊX¸f IZY d»fE ·ûªf dQ¹ff W`XÜ

´f¹fÊMX³f IYû fPÞXf½ff QZ³fZ IZY d»fE VffÀf³f

IYf AûSXLf ¸fZÔ A³fcNXf Af¹fûªf³f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

QZVf ¸fZÔ ´fi¸fbJ ´f¹fÊMX³f À±f»f IZY øY´f

¸fZÔ SXfª¹f IYû ´fi¸fûMX IYSX³fZ IZY ¨f»f

SXWXZ ¸füþcQf ´fi¹ffÀfûÔ IZY Àff±f WXe

SXfª¹f ´f¹fÊMX³f fûOXÊ ³fZ ³f¸fÀ°fZ

AûSXLf ¸fWXû°ÀfU IYe §fû¿f¯ff IYe

WX`Ü SXfª¹f IYe Àf¸fÈð ÀffÔÀIÈYd°fIY

dUSXfÀf°f IYû ´fiQdVfÊ°f IYSX³fZ Uf»ff

¹fWX ¸fWXû°ÀfU 6 ÀfZ 8 ¸ff¨fÊ °fIY

EZd°fWXfdÀfIY VfWXSX AûSXLf ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¸fWXû°ÀfU

IYe §fû¿f¯ff BÔQüSX ¸fZÔ EIY ÀfÔUfQQf°ff

Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ IYe ¦fBÊÜ AûSXLf ¸fZÔ °fe³f

dQ³f IZY BÀf A³fcNZX ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ

¸¹fcdþIY, AfMXÊ, U`»f³fZÀf, MÑZU»f,

³fZ¨fSX, EOXUZÔ¨fSX, dWXÀMÑe AüSX

IY»¨fSX AfdQ IYf¹fÊIiY¸f WXûÔ¦fZÜ ¹fWX

Àf·fe ¦fd°fdUd²f dUVfZ¿fÄfûÔ IZY ³fZ°fÈ°U

¸fZÔ IYe þfE¦fe Àff±f WXe fZ°fUf ³fQe

IZY dIY³ffSXZ ¸fWXfAfSX°fe IYf EIY

¸f³f¸fûWXIY úV¹f IYf d¨fÂf¯f dIY¹ff

þfE¦ffÜ

ÀfaÀIÈYd°f AüSX d½fSXfÀf°f IYû

CX·ffSX³fZ IYf IYûdVfVf - SXfª¹f IZY

´f¹fÊMX³f Àfd¨fU AüSX ¸f²¹f´fiQZVf ´f¹fÊMX³f

fûOXÊ IZY ¸f`³fZdþÔ¦f OXf¹fSXZ¢MXSX RỲþ

AWX¸fQ dIYQUBÊ ³fZ IYWXf dIY

¸f²¹f´fiQZVf QZVf IZY ÀffÀfZ ´fÀfÔQeQf

´f¹fÊMX³f À±f»fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX` AüSX

´f¹fÊMXIYûÔ IYû AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ IYe

A´ffSX Ãf¸f°ff SXJ°ff WXǛ ´f¹fÊMX³f IYû

´fi¸fbJ RYûIYÀf EdSX¹ff ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff

¦f¹ff WXǛ WX¸f SXfª¹f AüSX CXÀfIYe Àf¸fÈð

dUSXfÀf°f, ´fifIÈYd°fIY EUÔ À±ff´f°¹f

dUSXfÀf°f, CXÀfIYe ´fSXÔ´fSXfAûÔ AüSX

Bd°fWXfÀf IYû ´fi¸fûMX IYSX³fZ IZY d»fE ³fE

AUÀfSX °f`¹ffSX IYSX SXWXZ WXỒÜ RZYdÀMXU»f

OXf¹fSXZ¢MXSX ¹ffÀ¸fe³f dIYQUBÊ ³fZ IYWXf

dIY AûSXLf ¸f²¹f´fiQZVf IYe dL´fe WXbBÊ

²fSXûWXSX WX` AüSX A´f³fe ´fidÀfð

dUSXfÀf°f, ´fifIÈYd°fIY ÀfbÔQSX°ff, ÀfÔÀIÈYd°f

AüSX SX¨f³ff°¸fIY°ff ´fSX ´f³f´f°fe WXǛ

WX¸ffSXf ´fi¹ffÀf ¸f²¹f´fiQZVf IZY

ÀffÔÀIÈYd°fIY IỲ»fZÔOXSX ¸fZÔ BÀf ¸fWXû°ÀfU

IYû EIY Ufd¿fÊIY IYf¹fÊIiY¸f f³ff³ff WXǛ

WX°¹ff IYSX³fZ IYe d¸f»fe

±fe ²f¸fIYe

dQ³fZVf d¸fßff ¦fû´ff»f

¦ffZ¹f»f IZY d³f¸ffʯff²fe³f

·f½f³fûÔ, ¦ffOÊX³fûÔ AüSX A³¹f

À±ff³fûÔ ´fSX ¸ffa¦f IZ A³fbÀffSX ÀfbSXÃff

IYd¸fʹfûa IYe °f`³ff°fe IYSX°ff ±ff ¸f¦fSX

d´fL»fZ °fe³f Àff»fûÔ ÀfZ ¦fû¹f»f ³fZ

ÀfbSXÃff ¦ffOXûÊa IZY ½fZ°f³f AüSX A³fbfa²f

IZY Af²ffSX ´fSX °f¹f SXfdVf ³fWXeÔ Qe

±feÜ fe°fe SXf°f ªff dQ³fZVf ³fZ ¦fû¹f»f

ÀfZ ´f`Àff ¸ffa¦ff ±ff °fû CXÀf³fZ ªff³f ÀfZ

¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe Qe ±fe °f±ff A´f³fZ

IYf¹ffÊ»f¹f ÀffIYfSX dÀfMXe ´fSX

fb»f½ff¹ff ±ffÜ dQ³fZVf ³fZ ¦fû¹f»f õXfSXf

Qe ¦fBÊX ²f¸fIYe IYe Àfc¨f³ff A´f³fZ

d¸fÂf AüSX ´fdSX½ffSX IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYû

½ffMÐXÀfE´f ´fSX Qe ±fe Ü

»f½f»fZVf d¸fßff (¸fÈ°fIY IYf ·ffBÊX)

ÀffB»fZaMX dÀfMXe IZY d»fE

WXfZ¦fe MÑX`dRYIY ´fid°f¹fûd¦f°ff

Qû dQ³fe ÀfZd¸f³ffSX ·fe

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

BÔQüSX I û ÀffB»fZÔMX dÀfMXe AfgRY BÔdOX¹ff

f³ff³fZ IZY ´fi¹ffÀf ´fiVffÀf³f ³fZ °fZªf IYSX

dQE WX`a ¸f¦fSX BXÀf dQVff ¸fZÔ IYf¸f IYS³fZ

IYZ ´fWX»fZ ´fiVffÀf³f ³fZ A´fi`»f ¸faZ Qû

dQ³fe ªff¦føYIY°ff ÀfZd¸f³ffSX IYSX³fZ

AüSX VfWXSX½ffdÀf¹fûÔ IYû BXÀf ¸fbdWX¸f ÀfZ

ªfûOXÞ³fZ IZY d»fE ²½fd³f ´fiQc¿f¯f ÀfZ ªfbOZXÞ

¸fbQQZ ´fSX ÀMXeIYSX, ÀffBX³fZªf, ÀffCX¯OX

EaOX MÑ`XdRYIY IYû »fZIYSX ´fid°f¹fûd¦f°ffEa

Af¹fûdªf°f IYe ªffEa¦feÜ

IY»fZ¢MXSX »ffZIZYVf ªffMX½f ³fZ

ÀffB»fZÔMX dÀfMXe IZY d»fE Ad²fIYfdSX¹fûÔ

IZY Àff±f EIY f`NXIY »fZIYSX IYBÊX ¸fbQQûa

´fSX ¨f¨ffÊ IYeÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe

f`NXIY ¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ff dIY ÀffB»faZMX

dÀfMXe BaXQüSX I û f³ff³fZ IZY ´fWX»fZ I BÊX

¸fbQÐQûÔ ´fSX Ad·f¹ff³f ¨f»ff³ff ´fOZÞX¦ffÜ

BaXQüSX½ffdÀf¹fûÔ IYû BXÀf Ad·f¹ff³f ÀfZ

ªfûOÞX³fZ IZY d»fE ÀfeBÊ´feAfSXOXe A´fi`»f

¸fZÔ Qû dQ³fe þf¦føYIY°ff ÀfZd¸f³ffSX

Af¹fûdþ°f IYSXZ¦ffÜ

RYªfeÊ AaIYÀfc¨fe IYû »fZIYSX Af ÀIcY»fûÔ

IZY dSXIYfgOÊX IYf ´fbd»fÀf IYSmX¦fe Àf°¹ff´f³f

ffa¦»ffQZVfe fQ¸ffVfûÔ ³fZ IYe ±fe

BaQüSX IZY »fû¦fûÔ ÀfZ ÀffaNX¦ffaNX

´fbd»fÀf ³fZ f°ff¹ff dIY ffa¦»ffQZVfe fQ¸ffVf BXaQüSX IZY

»fû¦fûÔ ÀfZ ÀffaNX¦ffaNX IYSX ªfû RYªfeÊ AaIYÀfc¨fe °f`¹ffSX

IYSX½ff°fZ ±û, CXÀf¸fZÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf AÔIYÀfc¨fe ´fdSXUWX³f

IYf¹ffÊ»f¹f BÔQüSX ¸fZÔ EþZÔMX IYf IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ

fffc»ff»f ¦füSX IYû Qe WX` þû AÔIYÀfc¨fe IZY Af²ffSX ´fSX

dUd·f³³f »fû¦fûÔ IZY OÑfBdUÔ¦f »ffBÀfZÔÀf B°¹ffdQ f³fUf³fZ

EUÔ IbYL dIYVfûSX ¹fbUIYûÔ IYû AÔIYÀfc¨fe IZY Af²ffSX ´fSX

Af¹fb ´fi¸ff¯f³f IYSXfIYSX CX³WXZÔ JZ»fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSXf³fZ

IYf IYf¸f IYSX°ff WX` Ü dþÀf Af²ffSX ´fSX AfSXû´fe

fffc»ff»f ¦füOÞX d³f½ffÀfe ·fûBÊX¸fûWX»»ff, B¸f»fe ffþfSX

BÔQüSX IYû ·fe d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf Af

BXÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CX³f ÀIcY»fûÔ IZY dSXIYfOÊX IYû £fa¦ff»fZ¦fe

dªf³fIZY ³ff¸f ÀfZ AaIYÀfc¨fe °f`¹ffSX IYSX½ffBÊX ¦fBÊX W`XÜ

´fIYOÞXf ±ff dªfÀf³fZ 8000 ÷Y´fE ¸fZÔ AVfûIY A¦fiUf»f

³fÔQf³f¦fSX ÀfZ U¿fÊ 2003 - 04 IYe IYÃff 8 IYe RYþeÊ

AÔIYÀf¨fe °f`¹ffSX IYSX½ffBÊX ±fe Ü AfSXûd´f¹fûÔ IZY IYþZ ÀfZ

·ffSX°f IYf ´ffÀf´fûMXÊ °f±ff ³fIY»fe AÔIYÀfc¨fe ÀfdWX°f A³¹f

QÀ°ffUZþ ·fe þ°f WXbE ±ûÜ AfSXû´fe AVfûIY A¦fiUf»f ÀfZ

WXbBÊ dUÀ°fÈ°f ´fcL°ffL ¸fZÔ ¹fWX Jb»ffÀff WXbAf ±ff dIY CXÀfIZY

õfSXf »f¦f·f¦f 100 ÀfZ ·fe Ad²fIY ³fIY»fe AÔIYÀfc¨fe

´ffÔ¨fUe EUÔ AfNXUeÔ ¢»ffÀf IYe f³ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

ÀffUÊþd³fIY f`ÔIYûÔ ¸fZÔ ²fûJf²fOÞXe ±f¸f³fZ IYf ³ff¸f

³fWXeÔ »fZ SXWXe WX`Ü U°fʸff³f dUØf U¿fÊ IZY ³fü ¸fWXe³fZ

¸fZÔ OXZPÞX Qþʳf f`IYûÔ ¸fZÔ ²fûJf²fOÞXe IZY 8926

¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfEÜ BÀf¸fZÔ f`ÔIYûÔ IYû 1.17

»ffJ IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe ¨f´f°f »f¦feÜ QZVf IYe

ÀffÀfZ fOÞXe f`ÔIY EÀffeAfBÊ IYû IYþÊQf°ffAûÔ ³fZ

Ad²fIY ¨f´f°f »f¦ffBÊ WX`Ü

üÔIYûÔ ÀfZ IYªffÊ »fZIYSX CXÀfZ ³fWXeÔ ¨fbIYf³fZ IYe

´fi½fÈdØf AfªfIY»f »fû¦fûÔ ¸fZÔ IbYLX Ad²fIY WXe

WXû°fe ªff SXWXe W`XÜ f`IYûÔ ÀfZ ²fû£ff²fOÞXe IYSX³fZ IYZ

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ªff³fIYfSXe ¸ffa¦fe ¦fBÊX °ffZ ¨füaIYf³fZ ½ff»fe

Àff¸f³fZ AfBÊXÜ AfSXMXeAfBÊ IYf¹fÊIY°ffÊ ¨fÔQiVfZJSX

RYûMXû : ¦fbOX B½fd³fa¦f

dÀfMXe

³ffdªfSX ³fZ A´f³fZ d½f·ff¦f IZY

Ad²fIYfSXe ÀfZ ¸ffa¦fe dSXV½f°f

»fûIYf¹fb¢°f ³fZ SaX¦fZWXf±f ´fIYOÞXf

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

ÀfSXIYfSXe d½f·ff¦fûÔ ¸fZÔ ·fi¿MXf¨ffSX BXÀf

IYQSX R`Y»f ¦f¹ff W`X dIY ½fWXfa ´fSX

Af¸f »fû¦fûÔ ÀfZ dSä°f »fZ³fZ IZY

A»ff½ff ÀfSXIYfSXe ¸fWXIY¸fZ ¸fZÔ WXe

´fQÀ±f Ad²fIYfdSX¹fûÔ-IY¸fʨffdSX¹fûÔ

ÀfZ dSXä°f ¸ffa¦f³fZ ÀfZ Àfafad²f°f

Ad²fIYfSXe ³fWXeÔ ¨fcIY°fZ W`aXÜ EZÀfZ WXe

·fi¿MX AüSX dSXä°f£fûSX IY¸fʨffSXe IYû

´fIYOÞX³fZ IZY d»fE BaXQüSX »fûIYf¹fböY ³fZ

ªff»f dfLXf¹ff AüSX 10 WXªffSX ÷Y´fE

IYe dSXä°f »fZ°fZ WbXE SaX¦fZ WXf±fûÔ

d¦fSXμ°ffSX dIY¹ffÜ

BXÀf IYfSÊX½ffBÊX ¸fZÔ £fSX¦fû³f dªf»fZ

IYf ³ffdªfSX fd»fSXf¸f Àfû»faIYe

´fIYOÞXf¹ffÜ CXÀf³fZ dSXä°f Af¸f »fû¦fûÔ

ÀfZ »fZ³fZ IZY A»ff½ff ÀfSXIYfSXe ¸fWXIY¸fZ

¸fZÔ WXe ´fQÀ±f A´f³fZ Àff±fe IY¸fʨffSXe ÀfZ

¸ffa¦f »feÜ CXÀf³fZ ªffa¨f ´fid°f½fZQ³f ªf»Q

´fZVf IYSX³fZ IZY d»fE dSXV½f°f ¸ffa¦fe ±feÜ

»fûIYf¹fböY IYe ¸ff³fZa °fû dQ³fZVf

´ffMXeQfSX ªfû ´fMX½ffSXe WX»fIYf ³fafSX

¦füSX IYû Àfc¨f³ff IZY Ad²fIYfSX IZY °fWX°f dSXþUÊ

f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff ÀfZ ªfû ªff³fIYfSXe d¸f»fe W`X,

CXÀfIZY A³fbÀffSX ¦f°f ½f¿fÊ dQÀf¸fSX °fIY ³fü ¸fWXe³fZ

¸fZÔ 30 WXªffSX 300 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY ²fû£ff²fOÞXe

4,769 ´fiIYSX¯f EÀffeAfBÊX ³fZ WXe QªfÊ IYSXfE

W`XaÜ f`aIYûa IZY ²fû£ff²fOÞXe IZY ¸ff¸f»fûa ´fSX ³fªfSX

OXf»fZa °fû ÀfSXIYfSXe f`ÔIYûÔ ¸fZÔ 1.17 »ffJ IYSXûOÞX

IYe ²fûJf²fOÞXe IZY ¸ff¸f»fûÔ IZY ¹fZ 26 RYeÀfQe

AfaIYOZXÞ WX`Ü ´fÔþff ³fZVf³f»f f`ÔIY IYû 294

¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ 14,928.62 IYSXûOÞX IYe ¨f´f°f

»f¦feÜ ³fbIYÀff³f ¸fZÔ UWX EÀffeAfBÊ IZY ffQ QcÀfSXZ

³fÔfSX ´fSX SXWXf WX`Ü dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY f`ÔIY

AfgRY fOÞXüQf ¸fZÔ 250 ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ 11,166.19

IYSXûOÞX IYe ²fûJf²fOÞXe WXbBÊ WX`Ü

À½ff¸fe, ¸fbýiIY E½fa ´fiIYfVfIY SXfªfe½f ²ff¸f õfSXf OXe. fe. IYf´fÊ d»f., XÀfZ¢MXSX-ERY, BÔOXdÀMѹf»f EdSX¹ff, ÀffÔUZS SXûOÞX, BÔQüSX (¸f.´fi.) ÀfZ ¸fbdýi°f E½fa 31, A³fbSXf¦f ³f¦fSX Vff»fe¸ffSX MXfCX³fVfe´f IZY ´feLZX, BaQüSX (¸f.´fi.) ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ RYû³f: 0731-4000244

AfSX.E³f.AfBÊ. ³fafSX - MPHIN/2017/72473 OXfIY ´faªfe¹f³f IiY¸ffaIY- MP/IDC/1550/2020-2022, ´fi²ff³f Àfa´ffQIY : SXfªfe½f ²ff¸f, À±ff³fe¹f Àfaa´ffQIY : ¸fb³fe¿f Vf¸ffXÊ *, (*Àf¸ff¨ffSX ¨f¹f³f IZY d»fE ´feAfSXfe E¢MX IZY °fWX°f dªf¸¸fZQfSX)Ü ³¹ff¹f ÃfZÂf BaQüSX SXWZX¦ffÜ

48/60 °fWÀfe»f ¸fWZXäSX dªf»ff

£fSX¦fû³f ¸fZÔ ´fQÀ±f ±ffÜ Afa²fe-°fcRYf³f

Af³fZ IZY IYfSX¯f SXfWX°f SXfdVf d½f°fSX¯f

IZY Àf½fZÊ ¸fZÔ »ff´fSX½ffWXe fSX°f³fZ ´fSX CXÀfZ

EÀfOXeE¸f ³fZ 8 ªfc³f 19 IYû d³f»fadf°f

IYSX dQ¹ff ±ffÜ BÀfIZY ffQ 27 ªfb»ffBÊX

19 I û d½f·ff¦fe¹f ªffa¨f IZY AfQZVf

dQE ±ûÜ d½f·ff¦fe¹f ªffa¨f I e dSX´fûMÊX

°fWXÀfe»fQfSX ¸fWZXäSX IYû EIY ¸ffWX ¸fZÔ

´fiÀ°fb°f IYSX³fZ I û IYWXf ±ff dªfÀfIZY

E½fªf ¸fZÔ °fWXÀfe»f IYf¹ffÊ»f¹f IZY

³ff¹ff ³ffdªfSX fd»fSXf¸f ³fZ 10 WXªffSX

IYe dSXV½f°f ¸ffa¦fe, ªffdIY 5 WXªffSX

÷Y´fE ½fWX ´fWX»fZ WXe dSXä°f IZY f°füSX

»fZ ¨fbIYf ±ffÜ ³ffdªfSX IZY ´fIYOÞZX ªff³fZ

IZY ffQ dÀfðX Wû ¦f¹ff W`X dIY SXfª¹f

ÀfSXIYfS IZY ¸faÂfe ´fMX½ffdSX¹fûÔ AüSX

ÀfSXIYfSXe I ¸fʨffdSX¹fûÔ ´fSX ªfû A½f`²f

½fÀfc»fe IYSX³fZ IYe ff°f IYWX°fZ W`Xa, ½fWX

ÀfWXe W`XÜ dRY»fWf»f »fûIYf¹fböY ³fZ

dSXä°f£fûSX ³ff¹ff ³ffdªfSX IYû ªf¸ff³f°f

´fSX LXûOXÞ dQ¹ff W`X ¸f¦fSX ´fiIYSX¯f ¸fZÔ

IYfSÊX½ffBÊX °fZªf IYSX Qe W`XÜ

ÀfSXIYfSXe f`aIYX ²fû£ff²fOÞXe IZY dVfIYfSX, ³fü ¸ffWX

¸fZÔ 1.17 »ff£f IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe »f¦fe ¨f´f°f

BX³f f`aIYûa ¸fZÔ ·fe ²fû£ff²fOÞXe IZY

AfaIYOZÞ ¨füaIYf³fZ ½ff»fZ

f`ÔIYûÔ ¸fZÔ ²fû£ff²fOÞXe IZY ¸ff¸f»fûÔ ´fSX ¦füSX IYSmXa °fû

B»ffWXfffQ f`ÔIY IZY 860 ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 6,781.57

IYSXûOÞX, f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff IZY 161 ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ

6,626.12 IYSXûOÞX, ¹fcd³f¹f³f f`ÔIY IZY 292 ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ

5,604.55 IYSXûOÞX, AûdSXEÔMX»f f`ÔIY AfgRY IYfg¸fÀfÊ ³fZ

282 ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 4,899.27 IYSXûOÞX IYe ¨f´f°f »f¦ffBÊ

¦fBÊ W`XÜ IZY³fSXf f`ÔIY, dÀfÔdOXIZYMX f`ÔIY, IYfgSX´fûSXZVf³f

f`ÔIY, f`ÔIY AfgRY ¸fWXfSXf¿MÑX, ¹fcIYû f`ÔIY, ÀfZÔMÑ»f f`ÔIY

AfgRY BÔdOX¹ff, AfÔ²fif f`ÔIY, ¹fc³ffBMXZOX f`ÔIY AfgRY

BÔdOX¹ff, BÔdOX¹f³f f`ÔIY AüSX ´fÔþff U dÀfÔ²f f`ÔIY ¸fZÔ

1,867 ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfE, dþÀf¸fZÔ 31600.76

IYSXûOÞX IYe ²fûJf²fOÞXe d³fIY»fIYSX Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü

More magazines by this user
Similar magazines