مترجمانی از جنس دیگر

exittheatre
  • No tags were found...

نگاهی به فعالیت‌های ترجمه‌ای امیر پرویز پویان و بهروز دهقانی

به قلم: مسعود پرتوی
کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و مدرس

ما کودکان هزارۀ رخداد

و نو بلوغان تبار شوریدن

خود ؛ پروردگان شمایانیم

که ترجمان هزار گونۀ " یکی نه "

به هر اینک بودید .

سخت است سخن گفتن در مورد مترجمان . چرا که ایشان چون محافظان ‏"تابوت

تورات " ، تنها کسانی هستند که اجازت گشودن در ِ آثار ‏"بیگانه زبان " را ، بر ما

دارند . و نه فقط این ، که حتی فراتر از این ، مترجمان چون هرمس باستانی ؛ خدایان

بازآفرینی کلام در گذر از مرز های جغرافیایی زبان اند .

اما حال که ، قلم عهده دار وظیفه نگاشتن در این حیطه شده ، پس باید بی هیچ

هراس و درنگی ، پیش رفت و سرتاسر بکارت پاک کاغذ ر ا با واژه واژه گفتاری در

خور آکند . تا در پایان ، نوشتار خود چه زاید ؟!‏

در این نوشتار تلاش بر آنست که هر چند گذرا ، با فعالیت های ترجمه ای دو

شخصیت به تاریخ پیوستۀ این سرزمین ، آشنا شویم . دو شخصیتی که بنا به تعاریف

کلاسه شده متداول بازار و عرصۀ ترجمه ، شاید نتوان به آنها نام مترجم نهاد ؛ چرا که

آنها مترجمانی از جنس دیگرند . مترجمانی نه از جنس انبوه مترجمان برآورنندۀ نیاز

‏"بازار"‏ ، و نه حتی از جنس انبوه مترجمان برآورنندۀ نیاز انبوهش مخاطب ؛ بلکه

مترجمانی از جنس شوریدن و ساختن اند . شوریدن بر " اینک"‏ گذشته مانده و

ساختن کنونی که فردا بزاید .

گرچه این نوشتار تلاش دارد نوری بر فعالیت های " ترجمه ای " امیر پرویز پویان [( ١ )]

و بهروز دهقانی [( ٢ )] بتاباند ؛ اما بی تعارف باید بگویم که این دو ، نه سوژه های این

جستار که ابژەهای آن هستند ؛ و این از آن روست که این دو در ‏"تجربه زیسته " نسل

ما ، چنان جایگاه نه فقط کنش مند که فراتر از آن ، چنان جایگاه کردارمندی را ویژۀ

خود ساخته اند که حتی به گاه مورد پژوهش قرار گرفتن نیز ، فرو کاستن تا مقام

More magazines by this user
Similar magazines