مترجمانی از جنس دیگر

exittheatre
  • No tags were found...

نگاهی به فعالیت‌های ترجمه‌ای امیر پرویز پویان و بهروز دهقانی

به قلم: مسعود پرتوی
کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و مدرس

دینامیک ترجمه در واقع آن رویکرد پویشی و رویه سازماندهنده ای ست که کلیت

ساختار منشی ترجمه گری را بر می سازد . به دیگر سخن ، دینامیک ترجمه ، بُردار

بینشی – منشی ترجمه گری ست که کنش ترجمه ای یک مترجم را سازماندهی و رفتار

ترجمه ای ِ مشخصی را شکل داده ؛ به هوده ، " برگردان"‏ شدۀ شخصیت یافته ای را

گریز ناپذیر می سازد .

ترجمه ها از زاویه دسته بندی های دینامیکی ؛ به سه دستۀ بنیادین بخش می شوند :

‐ ١ رویکرد ‏"خوانش متن"‏ ی )] ۵ [(

– ٢ رویکرد ‏"بازنمایی " )] ۶ [(

– ٣ رویکرد " تدقیق معنا "

در رویکرد ترجمه ای " خوانش متن"‏ ، مترجم درک تفسیری خود را از متن ارائه می

دهد . نمونۀ مثبت اینگونه از ترجمه ، واژۀ " گفتمان"‏ است . می دانیم که ترجمۀ

درست واژه ‏"دیسکورس " ، واژۀ ‏"سخن"‏ است ؛ در حالی که مترجمان ایران با خوانش

تفسیری خود از معنای آن در آثار فوکو ، در برابر دیسکورس ، واژۀ گفتمان را بکار

گرفتند . اما باید توجه داشت که رویکرد ترجمه ای خوانش متن عموما بروز مثبت

نداشته [( ٧ )] و در کلیت خود ، گونه ای از ‏"وانمودگی"‏ است . [( ٨ )]

در رویکرد

بازنمایی ، مترجم تبیین خود را از متن ارائه می دهد و تلاش دارد از

هرگونه افزودن برداشت تفسیری خود به متن بپرهیزد .

در این رویکرد ، حتی اگر متن در روند خود به نقاط گنگ ) به خاطر ناهمخوانی زبانی ِ

مبدا و مقصد ( برخورد کند ، باز با متن اصلی کاری ندارد و دست بالا سعی می کند با

افزدون شرح و توضیح در زیر نویس به خواننده کمک کند . گرچه این خود ، سکته

لحظه ای در خواندن برای خواننده ایجاد کرده و وادارش می کند که آن تکه از متن را

پس از خواندن توضیح ، دوباره بخواند . با این همه ، خواننده آسوده خاطر است که

متن ‏"برگردان"‏ به اصل متن ) مبدا)‏ متعهد مانده است .

More magazines by this user
Similar magazines