نقد و بررسی نمایش «آگوست در اوسیج کانتی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی

exittheatre
  • No tags were found...

در پناه اصالت

به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: یک ستاره- قابل تحمل

شد و نتوانستیم آن طور که باید با اثر ارتباط برقرار کنیم.‏ اما حداقل خو ‏بىببىی کار این جوانان این

بود که ‏بمنبممی خواستند ‏بجتبجحت تاثبریبرر بازی های ورژن سینمابىیبىی اثر قرار گرفته و تقلیدی کورکورانه از آن

داشته باشند.‏ اشتباه ا گر شخصی باشد بسیار باارزش تر از آن است که وابسته به دیگری باشد.‏

چرا که اشتباه شخصی به درک و آ گاهی و ‏بجتبججربه منجر شده و احتمال این که دوباره تکرار

شود را بسیار کاهش می دهد.‏ امید که این تواضع ‏همھهممچنان در دوستان به اشکال ‏مجممجختلف خود را

بروز دهد.‏ چرا که این روحیه ریشه تئاتر است.‏ ریشه ای که مدت هاست برخی دوستان و

عزیزان ما در ‏بىپبىی سوزاندنش به تکاپو افتاده اند.‏

٣ اسفند ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines