12.03.2020 Views

IPEO Instrument voor Psychosociale Opvang en evaluatie

IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis.

IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inschatting van emoties<br />

Bevraag hoe de patiënt zich nu voelt (positieve <strong>en</strong> negatieve gevoel<strong>en</strong>s).<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

D<strong>en</strong>kt u er mom<strong>en</strong>teel aan uzelf opnieuw te verwond<strong>en</strong> of te beschadig<strong>en</strong>?<br />

<br />

<br />

<br />

Nee ( volg<strong>en</strong>de vraag overslaan)<br />

Zwak<br />

Matig tot sterk<br />

Heeft u erover nagedacht hoe u uzelf wil verwond<strong>en</strong> of beschadig<strong>en</strong>? Welke methode<br />

zou u dan gebruik<strong>en</strong>?<br />

Eerdere suïcidepoging<strong>en</strong><br />

Heeft u in het verled<strong>en</strong> reeds één of meerdere poging<strong>en</strong> ondernom<strong>en</strong>?<br />

(huidige poging niet meegerek<strong>en</strong>d)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ge<strong>en</strong> eerdere ( ge<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> meer bij dit item)<br />

1 eerdere<br />

2 eerdere<br />

3 eerdere<br />

4 of meer eerdere suïcidepoging<strong>en</strong><br />

Hoe lang is de vorige poging geled<strong>en</strong>?<br />

<br />

<br />

Minder dan 12 maand<strong>en</strong> geled<strong>en</strong><br />

Meer dan 12 maand<strong>en</strong> geled<strong>en</strong><br />

Is de vorige poging medisch behandeld?<br />

<br />

<br />

<br />

Niet over nagedacht<br />

Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt<br />

Details uitgewerkt <strong>en</strong> goed geformuleerd<br />

Bevraag hoe de patiënt de toekomst tegemoet ziet. (Verwacht hij/zij nog positieve of<br />

negatieve zak<strong>en</strong> in de nabije of verre toekomst? Welke mate van hopeloosheid ervaart<br />

hij/zij?)<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………<br />

Medicatiefiche<br />

Bevraag of de patiënt mom<strong>en</strong>teel medicatie neemt.<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

Psychiatrische ……………………………………………………………………………………………………………………<br />

<strong>voor</strong>geschied<strong>en</strong>is/Behandeling<strong>en</strong><br />

Bevraag …………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

of de patiënt in het verled<strong>en</strong> gelijkaardige of andere psychische<br />

klacht<strong>en</strong> …………………… of symptom<strong>en</strong> heeft gehad.<br />

Nee<br />

Ja Waar?<br />

Is de vorige poging psychotherapeutisch behandeld?<br />

<br />

<br />

Nee<br />

Ja<br />

Bevraag of hij/zij al behandeld is geweest? Bevraag of hij/zij mom<strong>en</strong>teel nog in behandeling is? Door<br />

wie? Hoe lang? Positieve of negatieve ervaring?<br />

<br />

<br />

<br />

Ziek<strong>en</strong>huis<br />

Huisarts<br />

Andere:…………………………<br />

Sociaal netwerk <strong>en</strong> steun<br />

Bij wie kan u terecht <strong>voor</strong> steun in uw directe omgeving?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Niemand<br />

Partner<br />

Familie<br />

Vri<strong>en</strong>d(in)<br />

Andere<br />

Bereidheid tot verdere begeleiding<br />

Stemt u in met verdere begeleiding?<br />

<br />

<br />

Nee ( huisarts op de hoogte br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>)<br />

Ja<br />

………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

Dit <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> <strong>Psychosociale</strong> Evaluatie & <strong>Opvang</strong> werd ontwikkeld door de E<strong>en</strong>heid <strong>voor</strong> Zelfmoordonderzoek (UG<strong>en</strong>t) in sam<strong>en</strong>werking met Sein – Instituut <strong>voor</strong> Gedragswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (UHasselt) & het<br />

Project Zelfmoordprev<strong>en</strong>tie Vlaander<strong>en</strong> (CGGZ) i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!