12.03.2020 Views

IPEO Instrument voor Psychosociale Opvang en evaluatie

IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis.

IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Suïcidale int<strong>en</strong>tie (Suicide Int<strong>en</strong>t Scale)<br />

Informeer naar de omstandighed<strong>en</strong> vlak <strong>voor</strong> <strong>en</strong> na dat de patiënt zichzelf probeerde te verwond<strong>en</strong> of beschadig<strong>en</strong>.<br />

1. Was er iemand in de buurt to<strong>en</strong> u probeerde uzelf iets aan te do<strong>en</strong>?<br />

(bij<strong>voor</strong>beeld in dezelfde kamer of aan de telefoon)<br />

2. Op welk tijdstip heeft u het gedaan? Verwachtte u iemand? Zou er iemand<br />

kort erna binn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>? Wist u dat u lang de tijd had <strong>voor</strong>aleer iemand<br />

binn<strong>en</strong> zou kom<strong>en</strong>? Of heeft u niet over die mogelijkheid gedacht?<br />

3. Heeft u iets gedaan om te <strong>voor</strong>kom<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong> u zou vind<strong>en</strong>?<br />

(bij<strong>voor</strong>beeld de telefoon uitgeschakeld of briefje op de deur)<br />

4. Heeft u nadat u zich had verwond of vergiftigd nog naar iemand gebeld om<br />

te zegg<strong>en</strong> wat u heeft gedaan?<br />

5. Heeft u nog ding<strong>en</strong> gedaan zoals rek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> betaald, afscheid g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> of<br />

e<strong>en</strong> testam<strong>en</strong>t gemaakt to<strong>en</strong> u beslot<strong>en</strong> had uzelf te vergiftig<strong>en</strong> of te<br />

verwond<strong>en</strong>?<br />

6. Had u veel <strong>voor</strong>bereiding<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong>? Had u er lang aan gewerkt door<br />

bij<strong>voor</strong>beeld lange tijd pill<strong>en</strong> te spar<strong>en</strong>?<br />

7. Heeft u één of meer afscheidsbriev<strong>en</strong> geschrev<strong>en</strong>?<br />

Zo ja: Aan wie?<br />

Zo nee: Heeft u er aan gedacht één te schrijv<strong>en</strong>?<br />

8. Heeft u in het afgelop<strong>en</strong> jaar teg<strong>en</strong> bur<strong>en</strong>, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of familie, impliciet<br />

of expliciet, gezegd dat u uzelf iets zou aando<strong>en</strong>?<br />

Isolatie<br />

0. Iemand aanwezig<br />

1. Iemand in de buurt of in contact (bv. via de telefoon)<br />

2. Niemand in de buurt of in contact<br />

Tijdstip<br />

0. Zodanig dat interv<strong>en</strong>tie waarschijnlijk is<br />

1. Zodanig dat interv<strong>en</strong>tie onwaarschijnlijk is<br />

2. Zodanig dat interv<strong>en</strong>tie zo goed als uitgeslot<strong>en</strong> is<br />

Voorzorgsmaatregel<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> ontdekking <strong>en</strong>/of interv<strong>en</strong>tie<br />

0. Ge<strong>en</strong> <strong>voor</strong>zorgsmaatregel<strong>en</strong><br />

1. Passieve maatregel<strong>en</strong>, zoals ander<strong>en</strong> ontlop<strong>en</strong>, maar niets do<strong>en</strong> om hun interv<strong>en</strong>tie te verhinder<strong>en</strong><br />

2. Actieve maatregel<strong>en</strong> (bv. alle<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> kamer met deur op slot)<br />

Handeling om hulp te krijg<strong>en</strong> na de poging<br />

0. Bracht mogelijke hulpverl<strong>en</strong>er op de hoogte<br />

1. Contacteerde hulpverl<strong>en</strong>er, maar bracht hem of haar niet op de hoogte van poging<br />

2. Zocht ge<strong>en</strong> contact met hulpverl<strong>en</strong>er<br />

Laatste handeling met het oog op de dood<br />

0. Ge<strong>en</strong><br />

1. Patiënt heeft overwog<strong>en</strong> bepaalde zak<strong>en</strong> af te wikkel<strong>en</strong> of heeft dat inderdaad gedaan<br />

2. Definitieve regeling<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong> (bv. testam<strong>en</strong>t gemaakt, bezitting<strong>en</strong> weggegev<strong>en</strong>, zich verzekerd)<br />

Mate van planning<br />

0. Ge<strong>en</strong> <strong>voor</strong>bereiding (ge<strong>en</strong> plan)<br />

1. Nauwelijks of minimale <strong>voor</strong>bereiding<br />

2. Uitvoerige <strong>voor</strong>bereiding (gedetailleerd plan)<br />

Afscheidsbrief<br />

0. Noch e<strong>en</strong> brief geschrev<strong>en</strong>, noch er aan gedacht<br />

1. Aan gedacht om één te schrijv<strong>en</strong>, maar niet gedaan<br />

2. Brief geschrev<strong>en</strong>, of geschrev<strong>en</strong> maar weer verscheurd<br />

Uitlating <strong>voor</strong>af over plann<strong>en</strong><br />

0. Ge<strong>en</strong><br />

1. Dubbelzinnige of bedekte uitlating<strong>en</strong><br />

2. Ondubbelzinnige uitlating<strong>en</strong><br />

SIS omstandighed<strong>en</strong> score ………/16 Hoge suïcidale int<strong>en</strong>tie bij Mann<strong>en</strong> 5≤<br />

Vrouw<strong>en</strong> 6≤<br />

9. Welke gevoel<strong>en</strong>s had u teg<strong>en</strong>over lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> dood? Had u sterker het gevoel<br />

te will<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>, dan te will<strong>en</strong> sterv<strong>en</strong>? Of kon het u niet schel<strong>en</strong> of u zou lev<strong>en</strong><br />

of sterv<strong>en</strong>?<br />

Ambival<strong>en</strong>tie t<strong>en</strong> opzichte van het lev<strong>en</strong><br />

0. Respond<strong>en</strong>t wilde niet sterv<strong>en</strong><br />

1. Het kon respond<strong>en</strong>t niet schel<strong>en</strong> of hij/zij zou lev<strong>en</strong> of sterv<strong>en</strong><br />

2. Respond<strong>en</strong>t wilde sterv<strong>en</strong><br />

Dit <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> <strong>Psychosociale</strong> Evaluatie & <strong>Opvang</strong> werd ontwikkeld door de E<strong>en</strong>heid <strong>voor</strong> Zelfmoordonderzoek (UG<strong>en</strong>t) in sam<strong>en</strong>werking met Sein – Instituut <strong>voor</strong> Gedragswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (UHasselt) & het<br />

Project Zelfmoordprev<strong>en</strong>tie Vlaander<strong>en</strong> (CGGZ) i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!