12.03.2020 Views

IPEO Instrument voor Psychosociale Opvang en evaluatie

IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis.

IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Diagnose <strong>en</strong> Zorgtraject<br />

Diagnose / Probleemomschrijving<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

Risico-inschatting<br />

Eén of meerdere onderstaande items vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verhoogd risico op herhaald suïcidaal gedrag:<br />

<strong>IPEO</strong> 1<br />

Lev<strong>en</strong>sbedreig<strong>en</strong>d lichamelijk letsel<br />

Suïcidale ideatie (na huidige poging)<br />

Suïcidaal plan (na huidige poging)<br />

Gevoel<strong>en</strong>s van hopeloosheid<br />

Eerdere suïcidepoging(<strong>en</strong>)<br />

Gebrek aan sociale steun<br />

Psychiatrische <strong>voor</strong>geschied<strong>en</strong>is<br />

<br />

<br />

Niet instemm<strong>en</strong> met vervolgzorg<br />

Bepaalde sociodemografische gegev<strong>en</strong>s houd<strong>en</strong><br />

ENKEL in combinatie met andere risicofactor<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> verhoogd risico in.<br />

o Gescheid<strong>en</strong><br />

o Alle<strong>en</strong> won<strong>en</strong><br />

o Werkloos<br />

<strong>IPEO</strong> 2<br />

Traumatische gebeurt<strong>en</strong>is(s<strong>en</strong>)<br />

Intern conflict als motief <strong>voor</strong> de poging<br />

Doodsw<strong>en</strong>s als motief <strong>voor</strong> de poging<br />

Hoge suïcidale int<strong>en</strong>tie bij huidige poging<br />

Alcohol- <strong>en</strong>/of drugmisbruik<br />

Zorgtraject / Behandelplan na spoedopname<br />

Concrete behandelafsprak<strong>en</strong><br />

Zorgtraject (meerdere alternatiev<strong>en</strong> mogelijk)<br />

Ge<strong>en</strong> behandeling<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Ontslag op advies (bv. naar huis)<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Ontslag op teg<strong>en</strong>advies (bv. weggelop<strong>en</strong>)<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Terugkeer naar ‘begeleidingsdi<strong>en</strong>st’ (bv. gevang<strong>en</strong>is, beschut won<strong>en</strong>, MPI…) ……………………………………………………………………………………………………………<br />

Ambulante psychotherapeutische behandeling (bv. gesprekstherapie)<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Resid<strong>en</strong>tiële behandeling<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Somatische afdeling (bv. brandwond<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum)<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Urg<strong>en</strong>tiepsychiatrie<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Intramurale Psychiatrische Afdeling Algeme<strong>en</strong> Ziek<strong>en</strong>huis (PAAZ)<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Extramurale Psychiatrische Afdeling Algeme<strong>en</strong> Ziek<strong>en</strong>huis (PAAZ)<br />

Psychiatrisch Ziek<strong>en</strong>huis (PZ) / Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) ……………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Verslag van <strong>IPEO</strong> 1 <strong>en</strong>/of <strong>IPEO</strong> 2 verstuurd naar huisarts: Nee / Ja<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………<br />

Verslag verstuurd naar andere zorgverstrekkers (<strong>en</strong>kel bij verdere doorverwijzing): Nee / Ja Welke?…………………………………………………………...........................................<br />

Dit <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> <strong>Psychosociale</strong> Evaluatie & <strong>Opvang</strong> werd ontwikkeld door de E<strong>en</strong>heid <strong>voor</strong> Zelfmoordonderzoek (UG<strong>en</strong>t) in sam<strong>en</strong>werking met Sein – Instituut <strong>voor</strong> Gedragswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (UHasselt) & het<br />

Project Zelfmoordprev<strong>en</strong>tie Vlaander<strong>en</strong> (CGGZ) i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!