18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gazeto Andaluzia 19

Aprilo - Junio

Ho, tiuj antikvaj moneroj

pri kiuj en Kadizo ĉiuj memoras,

trovitaj ili amase

enterigitaj en la plaĝ’

tre fama en la tuta mondo

ja estis tiu ridindaĵ’.

Tie ĉiuj kadizanoj

kun hakfosiloj,

mia bopatrin’ ankaŭ

malgraŭ ŝi estis jam oldulino,

per-unge iĝis fos’,

tion mi jam vidis,

dum pli ol kvar tagoj

kaj sen ripoz’.

Ĉiuj amase en la plaĝo

fosis kun espero

gardu nin Sankta Kleto!

Kia granda mizero.

Iuj vere fiŝkaptis

monerojn sur-plaĝe,

tamen plejmulto

eĉ ne unu domaĝe.

Mia bopatrin’, jam dirite,

tie estis dum tuta semajno,

ŝi fosis ĉiuvespere

dumnokte kaj ree matene.

Ŝi perdis ungojn kaj harojn

kaj ja ŝi kalva fariĝis

kaj anstataŭ dek monerojn

trafis ŝin forta la pneŭmonio.

Ekde tiam ŝi ja elfosas

kviete kuŝita sub bunta lilio. Ree

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!