18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gazeto Andaluzia 25

Aprilo - Junio

popolo, kiu ankaŭ suferis la plialtigon de la prezoj de la nutraĵoj,

kontrolitaj de la brita minista kompanio. Ankaŭ la mekanizado de la

ministaj laboroj, la maldungigoj kaj la politika subpremo favorigis la

aperon de movadoj, kiel la anarkismo kaj la socialismo, kiuj luktis

favore al la ministo kaj ĉi ĉio finiĝis per popola ribelo en la jaro 1888,

temis pri la tiel nomata “Ribelo de la fumoj”.

Meze de la 20-a jarcento la laboro en la minejoj ekmalpliiĝas,

tio provokis amasan elmigradon de nervanoj en aliajn zonojn.

Nuntempe, jam preskaŭ ne-ekzistanta la laboro en la minejoj, la arbara

riĉeco estas la plej grava ekonomia rimedo de la vilaĝo. Antaŭ kelkaj

jaroj komenciĝis la planktado de oranĝ-arboj kaj lastatempe oni

konstruis rurajn hotelojn por profiti la kamparan turismon.

Monumentoj

Urbodomo

Naturaj Vojoj

Kiel dirite, la konstituo

de la municipo Nerva

okazis fine de la 19-a

jarcento, do ĝi ne posedas

tre antikvajn monumentojn.

Verŝajne la plej grava

konstruaĵo estas la

urbodomo kun novmudehara

stilo, la turo

imitas minareton de islama

moskeo.

Sendube la plej belaj allogaĵoj de Nerva troviĝas en la naturaj

vojoj ekzistantaj ĉirkaŭ ĝi. Belega estas la vojo de la Ruĝaj Akvoj,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!