18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

26 Januaro Aprilo - Marto Junio

Gazeto Andaluzia

kondukanta al la “Peña de Hierro” (Rokego el Fero), la loko kie

naskiĝas la rivero Tinto.

Naskiĝ-loko de la rivero TINTO. Ĉi tiu vorto en

la hispana lingvo signifas “ruĝa” kaj ĝi alludas la

ruĝan koloron de la akvo de la rivero, kaŭzita de la

riĉeco de fera mineralo en la tuta zono.

Festoj

La kavalkado de la Tri

Reĝoj estas vizitinda festo kaj en la

monato februraro okazas la

Karnavalo, fama en la tuta regiono.

La 7-a de aŭgusto okazas festo

memore al la municipa

sendependiĝo de la vilaĝo.

Andaluzia tipa foiro okazas fine de

aŭgusto honore al Sankta

Bartolomeo.

Religia procesio honore al Sankta

Bartolomeo, patrono de Nerva.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!