18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gazeto Andaluzia 3

Aprilo - Junio

ESPERANTO EN ANDALUZIO

‣ Zamenhofa Festo en Sevilo.

Kiel ofte, la esperantistaro feste renkontiĝas meze de la monato

decembro honore al L. Zamenhof, aŭtoro de la internacia lingvo. En

Andaluzio fine de 2019 la plej grava renkontiĝo okazis en Sevilo,

organizita de la tiea grupo kun la partopreno de dudeko da sevilaj

geesperantistoj kaj ankaŭ invititoj de Malago.

La renkontiĝo okazis en komforta ejo, tie ne mankis bongustaj

manĝaĵoj kaj bonega etoso. Okaze de la festo oni debatis pri diversaj

ontaj projektoj kaj kompreneble oni profitis por praktiki la lingvon.

Ĉeestantoj al la Zamenhofa Festo en Sevilo – Decembro 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!