18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gazeto Andaluzia 35

Aprilo - Junio

4. Aldonu la laŭron (unu aŭ du folioj); iomete da komino kaj la

blankan vinon.

5. Varmigu ĉion. Aldonu akvon ĝis kiam ĝi ekbolos. Sepio kaj faboj

devas esti malmolaj.

6. Bonan apetiton !!

Ĉi-recepta vortaro:

Fungo Sepio Faboj

Cepo Ajlo / Ajlero Laŭro

Papriko Kumino Blanka Vino

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!