18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gazeto Andaluzia 39

Aprilo - Junio

Nuda Krucvortenigmo

HORIZONTALE

A. Finaĵo de akuzativo.

B. Prepozicio esprimanta ĝenerala la celon.

C. Plurale, loko en la haŭto, precipe ĉe piedoj aŭ manoj, malmoliĝinta

kaj dikiĝinta pro frotado.

Ĉ. Plurale, en kelkaj religioj spirita estaĵo, meza inter Dio kaj homo.

D. Akuzative, elektre ŝargita formo de molekulo aŭ de atomo.

E. En ĉi tiu momento.

F. En la tajlandaj aŭtomobiloj.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!