18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gazeto Andaluzia 5

Aprilo - Junio

respondeculo de la kurso ricevis pliajn novajn sciigojn pri la figuro de

Francisko Azorín Izquierdo kiel esperantisto.

‣ Renkontiĝo de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo en

Malago.

La pasintan 9-an de novembro 2019 okazis en Malago la jara

renkontiĝo de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo. La estraro prezentis la

rezultojn de la tri kongresoj organizitaj en Malago en la monato majo,

tiuj andaluzia, hispana kaj internacia fervojista. La fruktoj de ĉi tiu

renkontiĝoj estas ege kontentigaj pro la partopreno de preskaŭ ducento

da gesamideanoj de la tuta mondo.

Oni debatis ankaŭ pri la ebla okazigo en Andaluzio, dum la jaro

2020, de la Internacia Esperantista Semajno, pro la fakto ke tiu

renkontiĝo jam ne okazos plu en Katalunio kiel ĝis nun. La estraro

kompromisis pristudi la eblecojn organizi ĉi tiun kulturan esperantorenkontiĝon

en la urbo Torokso, aŭ en alia de la Suna Marbordo. La

nuntempa situacio de la eldonaĵoj de la andaluzia asocio ankaŭ estis

pridiskutita afero. Tiel, la redaktoro de GAZETO ANDALUZIA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!