19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VENTO, veksilologia revuo en esperanto

11

Rilate la flagon de Novo-Riko la koloroj ŝanĝiĝis post la re-eldono

de la komikso-libro, kiel jam okazis kun tiu de Bordurio. Sur la una

eldono de “La Rompita Orelo” en la jaro 1936 aperis jena flago:

Post re-eldonoj la flago jam aperas kun la koloroj inversigitaj laŭ

jene:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!