19.03.2020 Views

combinado numero 5

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

12

veksilologia revuo en esperanto, VENTO

• ĤEMEDO

Temas pri malgranda araba emir-lando, ĝi troviĝas en la Araba

duoninsulo apud la Ruĝa Maro. La lando aperas sur la albumoj “La

Lando de Nigra Oro” (1950) kaj “Koakso Surŝipe” (1958). La plej

grava ekonomia rimedo de Ĥemedo estas la petrolo, tamen ĝi ankaŭ

estas la bazo de preskaŭ ĉiuj problemoj de la lando. La flago de ĉi tiu

lando estas videbla sur la vosto de la aviadiloj kaj sur la tankoj de ĝia

potenca armeo en “La Lando de Nigra Oro”.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!