19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VENTO, veksilologia revuo en esperanto

27

Post la Dua Mondmilito, oni forigis la nazian flagon tuj.

Tamen la internaciaj leĝoj postulas, ke ŝtato devas havi flagon kie

identigilon. Do, oni deklaris oficialan jenan flagon inter la jaroj 1945

kaj 1949, temas pri la pendonon C (C-Doppelstander)

Oni sufiĉe bone konas, ke Germanio disiĝis en du partojn post

la Dua Mond-milito: Germana Demokratia Respubliko (Deutsche

Demokratische Republik) kaj Federacia Respubliko Germanio

(Bundesrepublik Deutschland). Ambaŭ partoj unuiĝis en la jaro 1990.

Jen la flagoj de tiuj du ŝtatoj:

Flago de Federacia Resp. Germanio

Flago de Germana Demokratia Resp.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!