19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VENTO, veksilologia revuo en esperanto

29

- Propono de la Popola Urbodomo de Madrido. Ĉi tiu flago jam

estis uzita de tiuj kiuj defendis la respublikan idearon kontraŭ la

monarkio. Ĝi eĉ flirtis dum kelkaj tagoj ĉe la hispana parlamento:

- Eĉ oni proponis la uzon de la tri-kolora flago tre simila al tiu

franca, ĉar la franca politika idearo estis sekvinda modelo por la

hispanaj respublikanoj:

- La federalistaj respublikanoj proponis jenan flagon, tie aperas

15 blankaj steloj, ili reprezentas tiujn 15 regionojn federaciitajn en la

Hispana Respubliko:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!