19.03.2020 Views

combinado numero 5

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

30

veksilologia revuo en esperanto, VENTO

Tamen, la propono pri ŝanĝo de la hispana flago dum tiu unua

respublika eksperimento inter la jaroj 1873 kaj 1874 prokrastiĝis, do

dum tiuj du jaroj la oficiala flago restis tiu du-kolora, ruĝa kaj

flava¸kun blazono simila al tiu de la monarkio, kvankam malaperis la

reĝa krono.

Flago de la Hispana Respubliko 1873 - 1874

En decembro de la jaro 1874 la generalo Martínez Campos

ribelis kontraŭ la respubliko kaj li proponis la surtronigon de la princo

Alfonso la 12-a, filo de la eksa hispana reĝino. En la monato januaro

de 1875 la hispana parlamento kronigis lin.

Hispana flago post 1874

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!