19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VENTO, veksilologia revuo en esperanto

39

Humuro

Notu la novan adreson de nia revuo: cordoba@esperanto.ac

La adreso estis afable havigita de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo. La

poŝta adreso daŭras esti valida, jen ĝi:

Revuo VENTO. Apartado de Correos 3142. E-14080 Córdoba

(Hispanio).

Artikoloj, kritikoj kaj kiu ajn kunlaboro estos ĉiam bonvena.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!