19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VENTO, veksilologia revuo en esperanto

7

La ŝtato Bordurio estos ree la scenejo de postaj aventuroj de

Tinĉjo, post tiu unua de “La Sceptro de l’Reĝo Ottokar” (1939), tiel

ĉi tiu lando denove aperis sur la libro “La Afero Sungirul’ ” (1956).

Kompreneble sur tiu libro publikigita post la dua mondmilito,

Bordurio ne aperas jam kiel faŝista ŝtato, Hergé aligis Bordurion al tiuj

eŭropaj ŝtatoj kiuj post la dua mondmilito restis post la “ŝtal-kurteno”

sub la influo de Sovetunio. Tamen la komunismo estas anstataŭgita

de personisma politika reĝimo nomita “lip-harismo” aŭ “mustaĉismo”.

La ĉefurbo de Bordurio aperas kun grandaj statuoj kiuj omaĝas la

prezidenton Plesckzy Gladz, kies vizaĝo, kompreneble, estas ornamita

per granda lip-haro, pro tio la nomo de la politika reĝimo. Ĉiuj en

Bordurio portas similan lip-haron, ĉar ĉiuj devas sekvi la instruojn

de la gvidanto de la ŝtato. Kompreneble ankaŭ la flago tion

reprezentas:

Flago de Bordurio sub la prezidenta reĝimo de

Plesckzy Gladz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!