ترفند های عکاسی با گوشی سامسونگ

samin.web
  • No tags were found...

در این مقاله توضیح مختصری درباره ترفندهای بهینه برای عکاسی با استفاده از گوشی های سامسونگ را توضیخ داده ایم. برای اطلاعات بیشتر مقاله را دنبال کنید

ی

ترفندهای عکایس پرتره با گویسی

سامسونگ

ثبت کردن لحظات و عکس ن گرفت از عزیزان همیشه جز لذت بخش ترین کارهایی است که یم توانید با گویسی همراه خود

انجام دهید،‏ ترفندهای زیادی برای عکایس با موبایل یا همان موبایل ن گراف وجود دارد.‏ اینکه چه نوع گویسی خریداری یم

کنید در کیفیت و شفافیت عکس های به ثبت رسیده بسیار اثرگذار است.‏

اگر هنوز فکر یم کنید که گویسی های هوشمند نیم توانند به عنوان یک ن دوربت حرفه ای نقش آفرین باشند کامال در اشتباه

هستید،‏ آیا تا به حال قیمت گویسی سامسونگ را از چند ماه اخی دنبال کرده اید؟ آیا یم دانید این گویسی های همراه با این

قیمت ها دارای توانایی های بسیاری هستند و عکایس با آن ها همانند یک ن دوربت حرفه ای یم تواند نتیجه بخش باشد؟

عکایس پرتره از محبوب ترین و هیجان ن انگیترین شیوه های عکایس است که یم توانید با گویسی های همراه خود ن نی آن را

انجام دهید.‏

دوربی ن گوشی

های هوشمند

ن دوربت های چندگانه ی بکار برده شده در انواع مختلف گویسی های هوشمند باعث شده اند تا عالقمندان به عکایس به

جای خرید ن دوربت های دست و پا گی به وسیله ی یک گویسی همراه هم بتوانند عکایس کنند و هم بتوانند با جهان پی امون

ن دوربت توانسته با ن دوربت های نیمه

خود ارتباط برقرار کنند.‏ در برریس های انجام شده کیفیت گویسی شیائویم ن نی به خویی

حرفه ای و حرفه ای موجود در بازار البته با قیمت های معقول رقابت تنگاتنگ داشته باشد.‏

استفاده از تکنولوژی های جدید به همراه المان های عکایس در ن دوربت های هوشمند این محصوالت دیجیتال را به

محبوب ترین ابزار تکنولوژی تبدیل کرده است.‏ فروشگاه اینینت دیجی دو با عرضه ی بهین گویسی های به روز عالقمند به

عکایس با موبایل را به هدف خود نزدیک تر یم سازد.‏


ترفند عکاش پرتره

بعد از خرید یک گویسی هوشمند باید بدانید که ن دوربت آن چطور عمل یم کند،‏ استفاده از بخش های ایزو و تنظیم رسعت

شاتر در بعضن از ن دوربت ها به صورت خودکار در دسیس است،‏ اما اگر در دسیس نبود یم توانید از برنامه های عکایس با

این قابلیت بهره بیی ید.‏

تنظیم نور در گویسی به کیفیت عکیس که یم گی ید منجر خواهد شد،‏ پس با کیم وسواس بیشی نور محیط و نور داخیل

ن دوربت را تنظیم کنید.‏ در مرحله ی بعد به پیش زمینه ی عکس خود توجه کنید،‏ ایجاد سطج صاف باعث یم شود عکس

شفافیت بیشیی داشته باشد اما اگر در طبیعت عکایس پرتره یم کنید باید بدانید محو کردن پس زمینه یم تواند عکس شما

را ن دیدی تر سازد.‏

ی

موبوگراف به چه عوامیل بستگ دارد؟

ن

در عکایس با گویسی های پر قدرت سامسونگ یم توانید خییل از تنظیمات را به صورت دست وارد کرده و عکس برداری

کنید،‏ ن موبوگراف با جدیدترین گویسی های سامسونگ آنچنان از محبوبیت برخوردار است که بسیاری از عکاسان و

اینفلوئنرسهای محبوب و مشهور دیگر از ن دوربت های حرفه ای استفاده نیم کنند و به گویسی های با کیفیت خود قانع

هستند.‏ عوامیل مهیم در ن موبوگراف اثرگذار است،‏ نور طبییع،‏ نور غی طبییع،‏ استفاده از خطوط گرافیگ،‏ پس زمینه های

متفاوت یا تک رنگ،‏ قاب بندی و از همه مهی سوژه ای زنده یا غی زنده.‏ در عکایس پرتره باید بدانید که نگاه نقش عمده

ای را ایفا یم کند.‏


ی

خرید گوشی مناسب عکاش از دیجی دو؟

در حایل که هر ماه گویسی های جدیدی وارد بازار یم شوند،‏ دیجی دو سیع دارد از تمام برندها برترین گویسی ها را برای

مشیان خود موجود سازد.‏ خرید یک گویسی مناسب برای عکایس به کیم دقت و تحقیق نیاز دارد،‏ با جست و جوی دی یج

دو در موتورهای جست و جو یم توانید به این فروشگاه اینینت برسید و پس از مطالعه ی دقیق توضیحات هر گویسی به

مقایسه ی عالقمندی های خود بیر دازید.‏ باید بگوییم امروزه تمام گویسی های هوشمند تمرکز خود را بر روی ارتقا دادن

ن دوربت های خود گذاشته اند،‏ چندگانه شدن دورب ن ت ها،‏ استفاده از هوش مصنویع و ... همگ نوید سال های خویی برای

عالقمندان به عکایس را یم دهد.‏

More magazines by this user
Similar magazines