ترفند های عکاسی با گوشی سامسونگ

samin.web
  • No tags were found...

در این مقاله توضیح مختصری درباره ترفندهای بهینه برای عکاسی با استفاده از گوشی های سامسونگ را توضیخ داده ایم. برای اطلاعات بیشتر مقاله را دنبال کنید

ترفند عکاش پرتره

بعد از خرید یک گویسی هوشمند باید بدانید که ن دوربت آن چطور عمل یم کند،‏ استفاده از بخش های ایزو و تنظیم رسعت

شاتر در بعضن از ن دوربت ها به صورت خودکار در دسیس است،‏ اما اگر در دسیس نبود یم توانید از برنامه های عکایس با

این قابلیت بهره بیی ید.‏

تنظیم نور در گویسی به کیفیت عکیس که یم گی ید منجر خواهد شد،‏ پس با کیم وسواس بیشی نور محیط و نور داخیل

ن دوربت را تنظیم کنید.‏ در مرحله ی بعد به پیش زمینه ی عکس خود توجه کنید،‏ ایجاد سطج صاف باعث یم شود عکس

شفافیت بیشیی داشته باشد اما اگر در طبیعت عکایس پرتره یم کنید باید بدانید محو کردن پس زمینه یم تواند عکس شما

را ن دیدی تر سازد.‏

ی

موبوگراف به چه عوامیل بستگ دارد؟

ن

در عکایس با گویسی های پر قدرت سامسونگ یم توانید خییل از تنظیمات را به صورت دست وارد کرده و عکس برداری

کنید،‏ ن موبوگراف با جدیدترین گویسی های سامسونگ آنچنان از محبوبیت برخوردار است که بسیاری از عکاسان و

اینفلوئنرسهای محبوب و مشهور دیگر از ن دوربت های حرفه ای استفاده نیم کنند و به گویسی های با کیفیت خود قانع

هستند.‏ عوامیل مهیم در ن موبوگراف اثرگذار است،‏ نور طبییع،‏ نور غی طبییع،‏ استفاده از خطوط گرافیگ،‏ پس زمینه های

متفاوت یا تک رنگ،‏ قاب بندی و از همه مهی سوژه ای زنده یا غی زنده.‏ در عکایس پرتره باید بدانید که نگاه نقش عمده

ای را ایفا یم کند.‏

More magazines by this user
Similar magazines