روش تشخیص اصل بودن گوشی همراه

samin.web

خیلی وقتا برای ما هم پیش آمده که در هنگام خرید گوشی همراه به اصل بودن آن فکر میکنیم. در این مقاله میخواهیم راه های اصل بودن گوشی همراه در هنگام خرید را بازگو کنیم

جدی

ر

در خرید اینت ر نتر چگونه از اصل بودن کاال اطمینان حاصل کنیم

این روزها که خریدهای ر اینتن ر ت رونق ر بیشتی گرفته اند و عبور و مرور برای عده ای سخت و دشوار شده است،‏ خرید

اینت نتر یک گزینه ی بسیار مناسب شناخته یم شود.‏ در یک خرید ر اینت نتر انتخاب و گزینش فروشگاه یم تواند قدم اولیه در

ر

این راه باشد.‏ فروشگاه ر اینتن ر ت دیج دوکه یک ر بست ایمن برای خریدهای ر اینت نتر در حوزه ی گوشی و لوازم جانت شناخته

یم شود سیع دارد با ارائه ی جدیدترین گوشی های به روز با ن تضمی ر رجیستی و اصالت کاال خیال ر مشتیان را از خرید

غت حضوری راحت کند.‏ با وجود نمادهایی که از سمت کارگذاران فروشگاه های اینت نتر بوجود آمده است تمام مراحل خرید

و ارسال در محییط ایمن و طبق ن قوانی جمهوری اسالیم در دیج دو در حال انجام است.‏

اصالت گوشی

خریداری شده

اینتن ر ت گوشی سامسونگ که جز محبوب ترین های تکنولوژی و فناوری است،‏ یم توانید با وارد شدن به فروشگاه

در خرید ر

دو در دسته بندی سامسونگ از جدیدترین گوشی های این برند یک گوشی مناسب با عالیق و بودجه ی خود

انتخاب کنید.‏

تمام ر محصوالی که در این دسته بندی و دیگر دسته بندی ها مشاهده یم کنید دارای گارانتر اصالت و سالمت ن فتییک

هستند،‏ الزم به ذکر است اعتماد به یک کاالی دیجیتال آن هم در هنگام خرید غت حضوری باید منوط به بازگشت کاال و

تعویض آن باشد که دیج دو از این امر مستثتن نیست.‏ تمام مراحل تست و چک کردن ن فتییک کاالها در مجموعه ی دیج

دو زیر نظر ماهرترین کارشناسان این حوزه انجام یم شود،‏ در صورت بروز هر گونه سوایل تیم قوی دیج دو پاسخگوی

سواالت شما خواهند بود.‏


اینتن ر ت

چگونه به یک فروشگاه ر

اعتماد کنید

به عنوان یک خریدار حرفه ای باید نکات زیادی را در یک خرید ر اینت نتر مورد توجه قرار دهید،‏ وجود سابقه ی فعالیت و

خوش نایم یک برند،‏ بعالوه ی وجود آدرس ن فتییک فروشگاه و از همه مهم تر وجود نماد اعتماد ر الکتونیک یم تواند خیال

شما را از خریدی به جا راحت کند.‏ با برقراری ارتباط ن نت یم توانید از صحت ادعاهای ذکر شده در فروشگاه های ر اینتن ر ت

اطمینان حاصل کنید.‏

رعایت حقوق ر مشتی نه تنها باید در قیمت دیه رعایت شود بلکه باید در خدمات پس از فروش و ن حی فروش ن نت بوجود

آید.‏ قیمت گوشی شیائویم در سال های اخت از به رصفه ترین و معقول ترین ها در دنیای گوشی های همراه بوده است،‏

البته وجود اقالم غت اصل ن نت کار را برای خرید این نوع گوشی ها کیم سخت کرده است.‏


ی

دو

پیدا کردن یک فروشگاه که بتوانید به راح ر ت از خانه محصول مورد نظر خود را خریداری کنید و در ارسع وقت ن نت آن را

تحویل بگت ید و در صورت بروز هر نوع مشکیل بتوانید به راحتر آن را مرجوع کنید در روزهایی که سودجویان تنها بفکر خود

هستند کیم ترسناک است اما با مواردی که در باال ذکر شد به راحتر یم توان یک فروشگاه ر اینت نتر ن مطمی را شناسایی کرد و

خریدهای خود را به ثبت رساند.‏

مراحل ثبت سفارش از دیجی

برای خرید از دیج دو یم توانید نام محصول مورد نظر خود را در نوار جست و جوی داخل سایت وارد کنید،‏ از ر امکانای که

بعد انتخاب محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت،‏ امکان مقایسه با دیگر محصوالت است که در تمام ویژگ ها یم

توان آن ها را با یکدیگر مقایسه نمود و به یک نتیجه ی مناسب رسید.‏ برای ثبت سفارش گوشی یا لوازم جانت از فروشگاه

اینت نتر دیج دو ن کاف است یک صفحه ی کاربری در دیج دو ایجاد کنید و بعد از آن به ثبت سفارش بتر دازید.‏ ارسال برای

ر

شهر تهران به صورت رایگان صورت خواهد گرفت،‏ برای شهرستان ها و استان های دیگر ارسال تا چند روز کاری با رسی ایط

ایمن ن فتییک انجام یم پذیرد.‏

More magazines by this user
Similar magazines