پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۲۰

exittheatre
  • No tags were found...


شاهد ندیم، پاکستانتئاتر به مثابه یک معبد

ترجمه فارسی

من اهل کشوری عمدتاً‏ مسلمان هستم که دیکتاتوری های نظامی بسیاری را به

خود دیده است،‏ ‏جمحجممله ی هولنا ک افراطیون مذهبىببىی و سه جنگ با هندوستان

‏همھهممسایه،‏ که هزاران سال تارتحیتحخ و مبریبرراث مشبرتبررک با هم دار ‏بمیبمم.‏ امروز ‏همھهممچنان با

ترس از جنگی ‏بمتبممام عیار با ‏همھهممسایه ی برادر و ‏همھهممزادمان زندگی می کنیم؛ حبىتبىی

جنگ هسته ای،‏ چرا که هر دو کشور ا کنون دارای سلاح های هسته ای هستند.‏

ما گاهی به شوخی می گوییم:«دوران بد،‏ دوران خو ‏بىببىی برای تئاتر است.»‏ چالش

برای روبرو شدن،‏ تضاد برای فاش شدن و وضعیت سا کن برای واژگون کردن

کم نیست.‏ من و گروه تئاترم اجوکا بیش از ٣۶ سال است که دار ‏بمیبمم بر روی این

ریسمان معلق قدم می زنیم.‏ به راسبىتبىی که ریسمابىنبىی معلق بوده است:‏ حفظ تعادل

میان سرگرمی و آموزش،‏ میان جستجو و آموخبنتبنن از گذشته و آمادگی برای آینده،‏

میان بیان آزاد خلاقانه و زور آزمابىیبىی های ماجراجویانه با قدرت،‏ میان تئاتر منتقد

اجتماعی و تئاتر دوام پذیر اقتصادی،‏ میان ارتباط با توده ها و آوانگارد بودن.‏

می توان گفت که تئاتری باید تردست و شعبده باز باشد.‏

در پا کستان ‏بمتبممایزی روشن میان مقدس و نامقدس وجود داشته است.‏ برای آبجنبجچه

مقدس نیست،‏ جابىیبىی برای پرسش مذهبىببىی وجود ندارد،‏ در حالىللىی که برای امر

مقدس مباحثه ی آزادانه یا اندیشه های نو امکان ندارد.‏ در واقع ساختار

‏مجممجحافظه کار،‏ هبرنبرر و فرهنگ را خارج از ‏مجممجحدوده ی پذیرش ‏«بازی های مقدس»‏ خود

می ‏سمشسممارد.‏ بنابراین عرصه برای هبرنبررهای ‏بمنبممایشی مانند مسابقه ی دوی بامانع بوده

است.‏ ابتدا می بایست اعتبار خود را به عنوان مسلمان خوب و شهروند مطیع

اثبات کنند و نبریبرز تلاش کنند ثابت کنند که رقص،‏ موسیقی و تئاتر در اسلام ‏«مجممججاز»‏

است.‏ به ‏همھهممبنیبنن ترتیب تعداد زیادی از مسلمانان مقید نسبت به پذیرش هبرنبررهای

‏بمنبممایشی ‏بىببىی میل بوده اند،‏ حبىتبىی با این که عناصر رقص،‏ موسیقی و تئاتر در زندگی

روزمره شان جای گرفته است.‏ و بعد به خرده فرهنگی برخوردبمیبمم که قابلیت آن را

داشت تا مقدس و نامقدس را بر روی یک صحنه بیاورد.‏

در طول حکومت نظامی در پا کستان در دهه ی ١٩٨٠، اجوکا به دست گروهی

از هبرنبررمندان جوان بر پا شد که دیکتاتوری را از راه تئاتر ‏بىببىی پروای سیاسی

2

More magazines by this user
Similar magazines