پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۲۰

exittheatre
  • No tags were found...


شاهد ندیم، پاکستانتئاتر به مثابه یک معبد

ترجمه فارسی

اجتماعی ‏مجممجخالف به چالش می کشید.‏ آبهنبهها دریافتند که احساسات شان،‏ خشم شان،‏

اندوه شان،‏ به طرز شگفت آوری توسط شاعری صوفىففىی (٣) که ٣٠٠ سال پیش

می زیست بیان شده بود.‏ این ‏همھهممان شاعر صوفىففىی بزرگ،‏ بُلهىٰ شاه (۴) بود.‏ اجوکا

دریافت که می تواند بیانیه های سیاسی انفجاری را به وسیله ی شعر او صادر کند و

قدرت سیاسی فاسد و ساختار مذهبىببىی متعصب را به چالش بکشد.‏ مقامات

می توانستند ما را ‏ممممممنوع یا تبعید کنند،‏ اما نه شاعر صوفىففىی ‏مجممجحبوب و مورد احبرتبررامی

چون بلهىٰ شاه را.‏ ما ‏بىپبىی بردبمیبمم که زندگی او ‏همھهممچون شعرش رادیکال و دراماتیک

بود که در طول زندگی اش تبعید و فتواهابىیبىی را برایش به بار آورد.‏ آن گاه ‏«بلها»‏ را

نوشتم،‏ ‏بمنبممایشی درباره ی زندگی و مبارزه ی بلهىٰ شاه.‏ بلها ‏‐چنان که توده های

سرتاسر جنوب آسیا او را با ‏مجممجحبت می خوانند‐‏ برآمده از سنت شاعران صوفىففىی

پنجابىببىی بود که با ‏بىببىی با کی قدرت امبرپبرراتوران و عوام فریبان مذهبىببىی را با شعر و

کردار خود به چالش می کشیدند.‏ آبهنبهها به زبان مردم و درباره ی آرزوهای توده ها

می نوشتند.‏ آبهنبهها در موسیقی و رقص ‏مجممجحملی را برای دستیابىببىی به ارتباط مستقیم

میان انسان و خدا یافتند و با انزجار،‏ واسطه ی مذهبىببىی سوءاستفاده گر را دور

زدند.‏ آبهنبهها مرزهای جنسیت و طبقه را نفی کردند و با شگفبىتبىی به سیاره ‏[ی زمبنیبنن]‏ به

عنوان جلوه ای از قادر مطلق نگاه کردند.‏ شورای هبرنبرر لاهور مبنتبنن را بر این اساس

رد کرد که ‏بمنبممایشنامه نبود،‏ بلکه تنها زندگینامه بود.‏ با این حال،‏ وقبىتبىی ‏بمنبممایش در

سالبىنبىی دیگر،‏ انستیتو گوته،‏ اجرا شد ‏مجممجخاطبان ‏بمنبممادپردازی را در زندگی و شعر

شاعر مردم دیدند،‏ فهمیدند و ‏بجتبجحسبنیبنن کردند.‏ آبهنبهها به طور کامل با زندگی او و

دورانش ارتباط برقرار می کردند و موازات آن را با زندگی و دوران خود

می دیدند.‏

آن روز در سال ٢٠٠١ نوع جدیدی از تئاتر متولد شد.‏ موسیقی مذهبىببىی قوالىللىی

(۵)، رقص دَمَل (۶) صوفىففىی و شعرخوابىنبىی الهللهھام ‏بجببجخش،‏ حبىتبىی ذکرگو ‏بىیبىیِ‏ (٧) مراقبه

‏بجببجخشی از ‏بمنبممایش شدند.‏ گروهی از سیک ها (٨) که برای شرکت در یک کنفرانس

پنجابىببىی در شهر بودند و سری زده بودند تا ‏بمنبممایش را ببینند،‏ در پایان به صحنه

هجوم آوردند،‏ بازیگران را در آغوش گرفته می بوسیدند و گریه می کردند.‏ آبهنبهها

3

More magazines by this user
Similar magazines