پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۲۰

exittheatre
  • No tags were found...


شاهد ندیم، پاکستانتئاتر به مثابه یک معبد

ترجمه فارسی

برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار پس از تقسیم هند در سال (٩) ١٩۴٧ که منجر به ‏بجتبججزیه ی

پنجاب طبق مرزهای قومی شده بود،‏ صحنه را با مسلمانان پنجابىببىی سهیم شده

بودند.‏ بلهىٰ شاه ‏همھهممان قدر برایشان عزیز بود که برای مسلمانان پنجابىببىی؛ چرا که

صوفىففىی ها از مذهب و تقسیم بندی های قومی فراتر می روند.‏

در ‏بىپبىی این افتتاحیه ی به یاد ماندبىنبىی،‏ اودیسه ی هندی بلهىٰ شاه بود.‏ این اودیسه با

توری نوآورانه در ‏بجببجخش هندی پنجاب آغاز شد و بلهىٰ شاه در سرتاسر هند اجرا

شد،‏ حبىتبىی در زمان شدیدترین تنش ها میان دو کشور و در جاهابىیبىی که ‏مجممجخاطبان

یک کلمه پنجابىببىی ‏بمنبممی فهمیدند اما هر ‏لحللححظه ی ‏بمنبممایش را دوست داشتند.‏ در حالىللىی که

درهای گفتگوی سیاسی و دیپلماسی یکی پس از دیگری بسته می شد،‏ درهای

سالن های تئاتر و قلب های مردم هند ‏بمتبمماماً‏ باز بافىقفىی ماند.‏ در زمان تور پنجاب هند

ا کوجا در سال ٢٠٠۴، پس از اجرابىیبىی برای هزاران ‏مجممجخاطب روستابىیبىی که به گرمی

از آن استقبال شد،‏ پبریبررمردی نزد بازیگری رفت که نقش صوفىففىی بزرگ را بازی

می کرد.‏ پبریبررمرد را پسرکی جوان ‏همھهممراهی می کرد.‏ ‏«نوه ام بسیار ناخوش است؛

لطفاً‏ نفس متبرببررکی بر او می دمید؟»‏ بازیگر جا خورد و گفت:«باباجی (١٠)، من

بلهىٰ شاه نیستم،‏ من فقط بازیگری هستم که این نقش را بازی می کند.»‏ پبریبررمرد

شروع به گریه کرد و گفت:«لطفاً‏ نوه ام را تبرببررک بده،‏ می دابمنبمم خوب می شود ا گر

این کار را بکبىنبىی.»‏ ما به بازیگر پیشنهاد کردبمیبمم که خواسته ی پبریبررمرد را برآورده

سازد.‏ بازیگر تبرببررکی بر پسرک جوان دمید.‏ پبریبررمرد راضی شد.‏ پیش از رفبنتبنن این

سخنان را گفت:«پسرم،‏ تو بازیگر نیسبىتبىی،‏ تو تناسخ یافته ی بلهىٰ شاه هسبىتبىی،‏ آواتار

(١١) او.»‏ نا گهان مفهوم کاملاً‏ جدیدی از بازیگری،‏ از تئاتر بر ما روشن شد،‏ که

در آن بازیگر تناسخ یافته ی شخصیبىتبىی می شود که آن را به تصویر می کشد.‏

در طول ١٨ سال برگزاری تور اجرای ‏«بلها»‏ متوجه وا کنشی مشابه میان ‏مجممجخاطبابىنبىی

شدبمیبمم که ظاهراً‏ از پیش چبریبرزی ‏بمنبممی دانستند و برایشان ‏بمنبممایش تنها ‏بجتبججربه ای

سرگرم کننده و یا تفکربرانگبریبرز نیست،‏ بلکه ملاقابىتبىی معنوی و پراحساس است.‏ در

واقع بازیگری که نقش استادِ‏ صوفىففىیِ‏ بلهىٰ شاه را بازی می کرد چنان عمیقاً‏ ‏بجتبجحت تاثبریبرر

این ‏بجتبججربه قرار گرفته بود که خودش شاعری صوفىففىی شد و از آن زمان تا کنون دو

4

More magazines by this user
Similar magazines