پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۲۰

exittheatre
  • No tags were found...


شاهد ندیم، پاکستانتئاتر به مثابه یک معبد

ترجمه فارسی

‏مجممججموعه شعر منتشر کرده است.‏ اجرا گرابىنبىی که در تولید دخیل بودند،‏ ‏همھهممگی این

حس مشبرتبررک را داشتند که وقبىتبىی اجرا شروع می شود،‏ روح بلهىٰ شاه میان آبهنبههاست

و انگار صحنه به سطحی بالاتر رفته است.‏ وقبىتبىی یک پژوهشگر هندی درباره ی

این ‏بمنبممایش می نوشت،‏ چنبنیبنن عنوابىنبىی را بر آن گذاشت:«وقبىتبىی تئاتر تبدیل به معبد

می شود».‏

من مذهبىببىی نیستم و علاقه ام به صوفىففىی گری عمدتاً‏ فرهنگی است.‏ من بیشبرتبرر

علاقمند به جنبه های ‏بمنبممایشی و هبرنبرری شعرای صوفىففىی پنجابىببىی هستم،‏ اما ‏مجممجخاطبابمنبمم

شاید از افراطیون یا متعصبان نباشند ولىللىی ‏ممممممکن است باورهای راستبنیبنن مذهبىببىی

داشته باشند.‏ کاوش در داستان هابىیبىی ‏همھهممچون داستان بلهىٰ شاه ‏‐که در ‏بمتبممام

فرهنگ ها بسیار است‐‏ می تواند پلی باشد میان ما،‏ سازندگان تئاتر و ‏مجممجخاطبان

نا آشنا اما مشتاق.‏ در کنار هم می توانیم ابعاد معنوی تئاتر را کشف کنیم و

پل هابىیبىی را میان گذشته و حال بساز ‏بمیبمم که به سوی آینده ای منتهی می شود که

سرنوشت ‏بمتبممام جوامع است؛ معتقدان و غبریبررمعتقدان،‏ بازیگران و پبریبررمردان،‏ و

نوه هایشان.‏

علت این که داستان بلهىٰ شاه و کاوش مان در نوعی تئاتر صوفیانه را در میان

می گذارم این است که هنگام اجرا بر روی صحنه،‏ گاهی با فلسفه مان درباره ی

تئاتر،‏ با نقش مان به عنوان نویددهندگان تغیبریبرر اجتماعی از خود ‏بىببىی خود می شو ‏بمیبمم

و با این کار ‏بجببجخش بزرگی از توده ها را پشت سر جا می گذار ‏بمیبمم.‏ در درگبریبرری مان با

چالش های ا کنون،‏ خود را از امکان ‏بجتبججربه ی معنوی عمیقاً‏ تاثبریبررگذار که تئاتر

می تواند در اختیارمان بگذارد ‏مجممجحروم می کنیم.‏ در دنیای امروز که تعصب،‏ نفرت

و خشونت بار دیگر در حال پدیدار شدن است،‏ به نظر می رسد که ملت ها علیه

ملت ها شورانده شده اند،‏ معتقدان با دیگر معتقدان می جنگند و جوامع علیه

جوامع دیگر نفرت می پرا کنند…‏ و در این حبنیبنن کودکان از سوءتغذیه می مبریبررند،‏

مادران از نبود مراقبت پزشکی به موقع هنگام زابمیبممان جان می دهند و

ایدئولوژی های نفرت شکوفا می شوند.‏ سیاره ی ما هر چه عمیق تر در فاجعه ی

اقلیمی و اوج یافته فرو می رود و می توان صدای سم اسبان ‏«چهار سوار

5

More magazines by this user
Similar magazines