پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۲۰

exittheatre
  • No tags were found...


شاهد ندیم، پاکستانتئاتر به مثابه یک معبد

ترجمه فارسی

تئاتر براوا برای زنان ‏(سان فرانسیسکو)،‏ تبرببررئه در بزرگراه ‏(سانتامانیکا)‏ و تئاتر رو ‏(نیویورک)‏ و دارا در

تئاتر لیتلبنتبنن لندن ‏(انگستان)‏ و دانشگاه کارولینای ‏سمشسممالىللىی،‏ چپل هیل ‏(آمریکا).‏

‏بمنبممایشنامه های او به انگلیسی ترجمججممه شده و توسط انتشارات دانشگاه آ کسفورد،‏ نیک هرن و در

‏مجممججموعه های متعدد به چاپ رسیده است.‏ او در سال ٢٠٠٩ از رئیس ‏جمججممهور پا کستان مدال افتخار ‏بمنبممایش

را دریافت کرد.‏ او ‏بمنبممایش هابىیبىی را نبریبرز برای صحنه و تلویزیون کارگردابىنبىی کرده و فستیوال های تئاتر برای

صلح را در هند و پا کستان سازماندهی کرده است.‏ او برای روزنامه های برجسته ی پا کستابىنبىی و هندی و

سرویس اردوی ‏بىببىی ‏بىببىی سی می نوشته است.‏ او مستندهابىیبىی درباره ی موضوعات فرهنگی از ‏جمججممله موزه ی

لاهور،‏ لباس های پنجابىببىی،‏ اقبال شاعر و صادقبنیبنن نقاش ساخته است.‏

‏بمنبممایشنامه های شاهد ندبمیبمم به خاطر موضوعات مرتبط اجتماعی و گاه تابو ‏همھهممچون افراطی گری مذهبىببىی،‏

خشونت علیه زنان،‏ تبعیض علیه اقلیت ها،‏ آزادی بیان،‏ اقلیم،‏ صلح و صوفىففىی گری مورد توجه قرار گرفته

است.‏ بسیاری از ‏بمنبممایشنامه های او به موضوعات ‏بجتبججزیه ی جنوب آسیا و مبریبرراث فرهنگی مشبرتبررک منطقه

می پردازد.‏ او با مهارت موضوعات سیاسی و اجتماعی معاصر را با اشکال سنبىتبىی و مبریبرراث فولکلور ترکیب

می کند تا تئاتری سرگرم کننده و تفکربرانگبریبرز ارائه کند.‏ موسیقی ‏بجببجخشی جدابىیبىی ناپذیر از تولیدات تئاتری

اوست.‏ او در موسسه ی هبرنبررهای ‏بمنبممایشی اجوکا و موسسه ی هبرنبرر و فرهنگ لاهور،‏ هبرنبرر نوشبنتبنن را تدریس

می کند.‏

9

More magazines by this user
Similar magazines