IO 200 PDF

ogledalo

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine #200

• Broj 200

Bezbednost i zaštita:

Koronavirus i rad na daljinu:

šta treba da znate

Preporuke:

Hitni zadaci pred CIO-ima

ISSN 1821 - 4169

www.internetogledalo.com

www.ogledalo.rs


吀 甀 爀 椀 稀 愀 洀 猀 愀 最 氀 攀 搀 愀 渀 椀 稀 爀 愀 稀 氀 椀 椀 椀 栀 甀 最 氀 漀 瘀 愀


Uvodnik

Zoran Kovačević

Ki ne ska kom pa ni ja Ant Fi nan cial na vo di tre nut no iz bi ja nje ko ro na viru­sa

kao pri­mer ka­ko di­gi­tal­na teh­no­lo­gi­ja mo­že po­mo­ći pru­ža­o­ci­ma

uslu ga da od go vo re na po tre be ko ri sni ka. Zbog to ga pla ni ra da otvori

svo­ju ve­li­ku po­pu­lar­nu plat­for­mu za pla­ća­nje Ali­pay tre­ćim stra­na­ma i

ta­ko omo­gu­ći mi­li­o­ni­ma pru­ža­la­ca uslu­ga da nu­de svo­je pro­iz­vo­de kroz

apli ka ci ju.

Usred epi­de­mi­je, Ali­pay je uveo si­stem pod­sti­ca­ja ko­ji pod­sti­če progra­me­re

na stva­ra­nje mi­ni pro­gra­ma ko­ji mo­gu po­mo­ći ko­ri­sni­ci­ma da

se no­se s pro­ble­mom, uklju­ču­ju­ći is­pu­nja­va­nje raz­li­či­tih po­tre­ba onih

ko­ji ži­ve i ra­de od ku­će, isto­vre­me­no sma­nju­ju­ći po­tre­bu za fi­zič­kim kontak­tom

s pru­ža­o­ci­ma uslu­ga.

Oče­ku­je se da će se u pr­voj po­lo­vi­ni 2020. go­di­ne EMEA tr­žiš­te ta­bleta

sma nji ti za 7,3% u od no su na isti pe riod pret hod ne. Prog no za za prva

dva kvar ta la ko ri go va na je na do le s ob zi rom na sla bo kon zu mer sko

tr­žiš­te i ve­ro­vat­ni uti­caj vi­ru­sa CO­VID-19 na pro­iz­vod­nju i is­po­ru­ku uređa­ja

u re­gi­o­nu. IDC za pr­vi se­me­star 2020. go­di­ne pro­ce­nju­je ne­ga­ti­van

uti­caj od 4% na EMEA tr­žiš­tu ta­ble­ta. Dok će efe­kat u pr­vom kvar­ta­lu bi­ti

blag, dru­gi kvar­tal će ve­ro­vat­no bi­ti te­že po­go­đen. Oče­ku­je se da će krizni

pla­no­vi Vla­de Ki­ne vra­ti­ti u nor­ma­lu dru­gu po­lo­vi­nu 2020, u za­vi­snosti

od raz­vo­ja či­ta­ve si­tu­a­ci­je.

„Pre­ra­no je za pro­ce­nu pu­nog efek­ta uti­ca­ja CO­VID-19 na tr­žiš­te uređa­ja,

po­seb­no ta­ble­ta. S jed­ne stra­ne, bi­lo je za­tva­ra­nja fa­bri­ka ko­ja su

na­ru­ši­la pro­iz­vod­nju u fe­bru­a­ru i obla­sti u ka­ran­ti­nu ko­je su uz­dr­ma­le

lan­ce snab­de­va­nja, poš­to su ne­ki ključ­ni pro­iz­vo­đa­či pa­ne­la i me­mo­ri­ja

lo­ci­ra­ni u pro­vin­ci­ji u ko­joj se de­si­la epi­de­mi­ja“, pod­se­ća Da­niel Gon­calves,

se­ni­or ana­li­ti­čar is­tra­ži­va­nja u IDC We­stern Eu­ro­pe Per­so­nal Compu­ting

De­vi­ces. „S dru­ge stra­ne, pr­vi kvar­tal će ve­ro­vat­no bi­ti iz­rav­nat

spo­rom po­tra­žnjom i zdra­vim za­li­ha­ma kom­po­nen­ti od pre kri­ze. Ipak,

po­sto­je ja­sni sig­na­li da se ne­ga­ti­van uti­caj ne­će mo­ći u pot­pu­no­sti ublaži­ti.

Fa­bri­ke još uvek ne ra­de pu­nim ka­pa­ci­te­tom i Ap­ple je zva­nič­no izneo

da ne­će ostva­ri­ti ci­lje­ve u po­gle­du pri­ho­da zbog uti­ca­ja vi­ru­sa.“

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Impressum

Kom­pa­ni­ja Check Po­int Soft­wa­re Tec­hnolo­gi­es

Ltd, svet­ski li­der u obez­be­đe­nju na

in­ter­ne­tu, obez­be­đu­je kli­jen­ti­ma bes­kompro­mi­snu

zaš­ti­tu pro­tiv svih vr­sta pret­nji,

sma­nju­je kom­plek­snost bez­bed­no­sti i sni­ža­va

ukup­ne troš­ko­ve vla­sniš­tva. Check Po­int je

pi­o­nir in­du­stri­je sa Fi­re­wall-1 i svo­jom pa­tentiranom

stateful inspection tehnologijom.

Da­nas, Check Po­int na­sta­vlja da raz­vi­ja ino­vaci­je

za­sno­va­ne na Soft­wa­re Bla­de ar­hi­tek­tu­ri,

pru­ža­ju­ći ko­ri­sni­ci­ma flek­si­bil­na i jed­no­stav­na

re­še­nja ko­ja se mo­gu u pot­pu­no­sti pri­la­gođa­va­ti

tač­nim i bez­be­do­no­snim po­tre­ba­ma

svake organizacije.

Internet ogledalo

Izdavač

Internet ogledalo, Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet intelektualnih usluga,

Beograd - Zemun, Gradski park 2,

t.r. 145-7386-30 (Marfin Bank A.D.)

Adresa redakcije

Zemun, Gradski park 2 (Hala "Pinki")

Direktor, glavni i odgovorni urednik

Zoran Kovačević

zoran@internetogledalo.com

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika

Vesna Kovačević

vesna@internetogledalo.com

Video & Editing: Veljko Kovačević

veljko.kovacevic@internetogledalo.com

Naučni savet

Nikola Marković, prof. dr Milorad Ivković, prof. dr Mirjana Drakulić, mr Ratimir Drakulić, prof. dr Đorđe Paunović,

dr Vojkan Vasković, prof. dr Radovan Bigović, prof. dr Božidar Radenković

Saradnici

Vladan Aleksić, Stevan Majstorović, Saša Milašinović, Dušan Katilović,

Srđan Stević, mr Dejan Ilić, Dejan Protić, Sanja Milovanović, Marko Talijan,

Mihajlo Pavlović, Aleksandar Jovanović, Vuk Stojsavljević, Katarina Delač,

Kristina Delač, Nina Kovačević

Kontakt

Redakcija: redakcija@internetogledalo.com

Marketing: marketing@internetogledalo.com

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

004

INTERNET ogledalo : business &

technologies magazine / glavni i odgovorni

urednik Zoran Kovačević. - 1999, br. 1- .

- Beograd (Gradski park 2) : Internet

ogledalo, 1999- (Beograd : AMD Sistem). - 27

cm

Dostupno i na:

http://www.ogledalo.rs - Mesečno

COBISS.SR-ID 172229895

6

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Generalni pokrovitelj Servisa

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 197


Sadržaj

Bezbednost i zaštita

Check Point

Preporuke

Gartner

Hitni zadaci pred CIO-ima

Gartner navodi da bi CIO-i trebalo da se fokusiraju

na tri neodložne akcije kako bi se pripremili za

poremećaje zbog korona virusa.

Priznanje za Check Point SandBlast Agent

Na 2020 NSS Labs Advanced Endpoint

Protection (AEP) testu CheckPoint je postigao

AA ocenu. Naime, rešenje ove kompanije

za endpoint bezbednost SandBlast Agent

postiglo je stopu blokiranja od 99,12%,

stekavši AA rang.

Aktuelno

O čemu drugi pišu

Korona podstakla „digitalni stil života“

Istraživanje

Sophos

Koronavirus i rad na daljinu: šta treba da

znate

Praktični saveti za bezbednost da biste

zaštitili svoje korisnike dok oni rade od

kuće

AI pomaže organizacijama da brže

povećavaju profit

Globalno istraživanje, rezultate kojeg je sredinom

februara 2020. objavio MarTech Series,

ističe kako organizacije kapitalizuju nove

tehnologije da bi osnažile finansije i poslovanje

radi postizanja konkurentske prednosti.

XX6

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Osvrt

Ve ra comp Adri a tics

Brothers koristi Oracle rešenja za transformaciju

radne snage, kao i za unapređenje procesa i

povećanje efikasnosti. Evo kako će Oracle HCM

Cloud pomoći ovom konglomeratu da učini rad

humanijim i uspešnijim.

Predviđanja

Što donosi nova WiFi 6 tehnologija

Novo doba donosi nove izazove, kako

za klijente i klijentske aplikacije, tako i za

infrastrukturu koja mora pratiti trendove

u stopu, stoga su nadležne institucije,

prvenstveno IEEE i WiFi Alliance, kao i vodeći

proizvođači mrežne opreme i čipova, požurili

kako bi novi WiFi standard za bežične mreže

zaživeo što pre. Šta nam donosi 802.11ax

(ili po novoj nomenklaturi WiFi 6) i zašto

možemo reći da predstavlja pravu revoluciju u

svetu WiFi mreža, objašnjava Kristijan Walter,

Presales Engineer u Veracompu (Veracomp

Adriatics), na blogu kompanije.

Oracle HCM Cloud

Primer korišćenja

Galadari Brothers izabrao Oracle za

transformaciju radne snage

U martovskom izdanju Oracle Applications

Newsa posebna pažnja posvećena je tekstu

objavljen na Tahawultech.comu, gde autorka

Giorgia Guantario opisuje kako Galadari

IDC

Očekuje se da će COVID-19 teže pogoditi

EMEA tržište tableta u drugom kvartalu ove

kalendarske godine

Prema IDC-u (International Data Corporation),

u četvrtom kvartalu 2019. godine, celokupno

tržište tableta u EMEA regionu opalo je 8,7%

u odnosu na isti period prethodne godine,

dostigavši 12,9 miliona jedinica. Digitalna

transformacija održava potražnju za mobilnim

rešenjima u preduzećima, što pokreće komercijalni

prostor, dok slabe performanse potrošača

i dalje ostaju glavni razlog kontrakcije

na tržištu.

Najava

Canon PIXMA TR150 i PIXMA TR150 sa

baterijom

Ponesite kancelariju sa sobomn

Canon Europe najavljuje početak prodaje štampača

Canon PIXMA TR150 i PIXMA TR150 sa

punjivom baterijom – dva moćna, prenosna i

robusna štampača koji pružaju izvanredan kvalitet i

unapređenu upotrebljivost. Ovi kompaktni modeli

imaju svestranu mogućnost bežičnog povezivanja

sa podrškom za 2,4 GHz i 5 GHz Wi-Fi pojas i

kontrolu putem pametnog telefona.

XX

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200

7


Bez bed nost i zaš ti ta

CheckPoint

Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja

redakcija@internetogledalo.com

Pri zna nje za

Check Po int Sand Blast Agent

Na 2020 NSS Labs Advan ced End po int Pro tec tion (AEP) te stu CheckPoint je postigao AA ocenu.

Naime, rešenje ove kompanije za endpoint bezbednost SandBlast Agent postiglo je stopu blokira

nja od 99,12%, ste kav ši AA rang.

Na ovom te stu Check Point

je po sti gao im pre siv ne

re­zul­ta­te ko­ji uklju­ču­ju:

- 100% sto pu HTTP blo ki ra nja

- 100% sto pu email blo ki ra nja

- 100% sto pu blo ki ra nja

iz be ga va nja

- 99,12% ukup nu sto pu blo ki ra nja

Ka ko na vo di NSS Labs, Check Point

Sand Blast Agent je za ra dio rejting

AA pro iz vo da zbog vr lo po stoja

ne spo sob no sti da is pu ni svo je

oba ve ze pre ma ko ri sni ci ma.

U Chec kPo in tu ve ru ju da re zul ta ti

te sti ra nja eta bli ra ju Sand Blast Agent

kao sve o bu hvat no re še nje za zaš ti-

­tu kraj­njih ta­ča­ka, ko­je pru­ža im­presiv

nu ukup nu zaš ti tu. Pre ma NSS

Labs AEP iz veš ta ju, pred no sti Sand­

Blast Agen­ta uklju­ču­ju: od­lič­nu otpor

nost na iz be ga va nje, ja ku zaš titu

od mal ve ra i eks plo i ta, do bro postig­nu­će

pro­tiv na­pred­ni­jih na­pa­da,

sve o bu hvat no, ro bust no upra vlja nje

i iz­u­zet­no ni­sku sto­pu la­žno po­zi­tivnih

re zul ta ta.

Sve o bu hvat na end po int

bez bed nost

Check Po int Sand Blast Agent pruža

sve­o­bu­hvat­nu zaš­ti­tu od svih vek­to­ra

pret­nje za end­po­int ure­đaje,

šti­te­ći ko­ri­sni­ke gde god da idu.

Kom­bi­nu­ju­ći na­pred­nu ana­li­zu pona­ša­nja

i en­dži­ne ma­šin­skog uče­nja,

a po­kre­tan naj­ve­ćim na sve­tu thre­at

in tel li gen ce hu bom, Sand Blast Agent

pro­ak­tiv­no spre­ča­va, ot­kri­va i ukla­nja

čak i na­pa­de naj­e­va­ziv­ni­jeg mal­ve­ra.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Sand Blast Agent je je di no re še nje

za bez­bed­nost kraj­njih ta­ča­ka ko­je

spre­ča­va eva­ziv­ne ze­ro-da­y na­pa­de,

tač­no i u pot­pu­no­sti ukla­nja sve elemen

te na pa da ka ko bi se sma nji lo

vre me od go vo ra i oba vlja au to ma tizo­va­nu

fo­ren­zič­ku is­tra­gu u bez­bedno­snom

do­ga­đa­ju da bi se skra­ti­lo

vre­me ana­li­ze i tri­ja­že.

Bli­ži po­gled na test

NSS Labs (www.nsslabs.com) sa

se diš tem u Osti nu sta vio je Sand­

Blast Agent v81.20.7425 na ri go rozno

ne za vi sno te sti ra nje za sno va no

na nje go voj AEP me to do lo gi ji te stira

nja ver zi je 4.0 (AEP Test Met ho dology

v4.0).

Ot por nost na teh ni ke eva zi je

Akteri pretnji primenjuju tehnike izbegavanja

da bi prikrili i modifikovali

napade na mestu isporuke kako bi izbegli

da ih AEP proizvodi otkriju. Ovaj

test ima za cilj da po tvr di da je AEP

pro­iz­vod spo­so­ban da ot­kri­je i spre­či

malver koji je primenio tehnike evazi

je. U ovom de lu te sta Sand Blast

Agent je po sti gao sto pu od 100%,

spre­ča­va­ju­ći i ot­kri­va­ju­ći sve zlo­namer

ne pro gra me i eks plo i te ko ji su

primenili tehnike izbegavanja.

Mal­ver is­po­ru­čen pu­tem

e-poš te i ve ba

Dva naj­češ­ća na­či­na ugro­ža­va­nja

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


ko ri sni ka su pre ko ema i la i veb sajto­va.

Ovi na­pa­di če­sto ko­ri­ste kombi­na­ci­ju

druš­tve­nih mre­ža, ote­tih

email na­lo­ga, la­žnih pri­ja­va pro­blema

sa ra­ču­na­rom i dru­gih ob­ma­na.

Za oba ova me to da is po ru ke Sand­

Blast Agent je blo ki rao 100% malve

ra pre ne go što se on in sta li rao ili

sti­gao do end­po­int ure­đa­ja.

Vi so ka ukup na sto pa

blo ki ra nja

Re­zul­ta­ti te­sta ta­ko­đe po­ka­zu­ju

da je Sand Blast Agent po sti gao izra

zi to vi so ku ukup nu sto pu blo ki ranja

od 99,12%. Ova iz u zet na sto pa

blo ki ra nja na gla ša va da je Sand Blast

Agent di­zaj­ni­ran da spre­či ogrom­nu

ve­ći­nu mal­ve­ra da ika­da stig­ne do

ure­đa­ja ili da se iz­vr­ši, do­dat­no podr­ža­va­ju­ći

po­sve­će­nost Chec­kPo­in­ta

spre­ča­va­nju saj­ber na­pa­da.

Spre­či­ti pre ot­kri­va­nja

U da­naš­njem pej­za­žu pret­nji ko­ji

se stal­no raz­vi­ja de­tec­tion-on­ly pristup

je ne do vo ljan. De tec tion-only

saj­ber bez­bed­nost ot­kri­va mal­ver

sa­mo na­kon što on do­spe u ure­đaj

ili pe­ri­me­tar, ali če­sto je pre­ka­sno za

ot kri va nje i ukla nja nje pret nji na kon

upa­da u si­stem, jer se one obič­no

pro­ši­re kroz mre­že za ne­ko­li­ko sekun­di.

Po­sle to­ga, si­stem je već u nemi­lo­sti

na­pa­da­ča.

Check Po­in­to­va fi­lo­zo­fi­ja „spre­čiti

pre ot kri va nja“ je te melj svih inova­ci­ja

ko­je po­kre­ću raz­voj nji­ho­vih

pro­iz­vo­da. Ona im je omo­gu­ći­la da

pru­že bez­bed­no­sna re­še­nja ko­ja su

te sti ra na i do ka za no ra de iz u zet no

do­bro u uslo­vi­ma re­al­nog ži­vo­ta. Io

Pre u zmi te bes plat nu ko pi ju

iz veš ta ja NSS Labs AEP te sta.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


SPECIJALNO IZDANJE

Business

Security

ISSN 1821 - 4169

www.internetogledalo.com

www.ogledalo.rs

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Bez bed nost i zaš ti ta

Sophos

Priprema: Redakcija

redakcija@internetogledalo.com

Ko ro na vi rus i rad na da lji nu:

šta tre ba da zna te

Prak­tič­ni sa­ve­ti za bez­bed­nost da bi­ste zaš­ti­ti­li ko­ri­sni­ke dok oni ra­de od ku­će

Ko­ro­na­vi­rus je uči­nio da rad

na da lji nu bu de na umu

svi ma. S ob zi rom da mnoge

or­ga­ni­za­ci­je već omo­gu­ća­vaju

ili is­tra­žu­ju mo­guć­nost ra­da na

da lji nu, Sally Adam iz Sop ho sa daje

je da na est sa ve ta ko­ji će po­mo­ći

da va ši ko ri sni ci i kom pa ni ja ostanu

bez­bed­ni dok šti­te fi­zič­ko zdravlje

svih. Pre no si mo ih bez do dat nih

ko men ta ra.

1. Olak šaj te ko ri sni ci ma

po­če­tak ra­da

Uda­lje­ni ko­ri­sni­ci će mo­žda ima­ti

po­tre­bu da po­sta­ve ure­đa­je i po­vežu

se na va­žne ser­vi­se (mail, in­ter­ni

ser­vi­si, Sa­les­For­ce itd.) bez fi­zič­kog

ru ko va nja nji ma pre ko IT ode lje nja.

Po­tra­ži­te pro­iz­vo­de (bez­bed­no­sne

i dru­ge) ko­ji nu­de SSP (Self Ser­vi­ce

Por­tal) ko­ji omo­gu­ća­va ko­ri­sni­ci­ma

da stva ri oba vlja ju sa mi.

2. Osi­gu­raj­te da ure­đa­ji i

si­ste­mi bu­du pot­pu­no

zaš­ti­će­ni

Vratite se osnovama – obezbedite

da svi ure­đa­ji, ope­ra­tiv­ni si­ste­mi i softver­ske

apli­ka­ci­je bu­du ažu­ri­ra­ni naj­

no vi jim za kr pa ma i ver zi ja ma. Su vi še

če­sto mal­ver pro­bi­ja od­bra­nu or­gani­za­ci­je

pre­ko ne­pe­čo­va­nog i ne­zašti­će­nog

ure­đa­ja.

3. En­krip­tuj­te ure­đa­je gde

god je to mo­gu­će

Ka­da su lju­di iz­van kan­ce­la­ri­je često

je ve­ći ri­zik od gu­bit­ka ili kra­đe

ure­đa­ja - na pri­mer, te­le­fo­ni ostavlje­ni

u ka­fi­ći­ma, lap­top ra­ču­na­ri

ukra­de­ni iz au­to­mo­bi­la. Ve­ći­na uređa­ja

uklju­ču­je iz­vor­ne ala­te za enkrip

ci ju kao što je Bi tLoc ker – bu di te

si gur ni da ih ko ri sti te.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


4. Na­pra­vi­te bez­bed­nu

ve zu sa kan ce lar i jom

Ko­riš­će­nje VPN-a (Vir­tual Pri­vate

Net­work) obez­be­đu­je da svi poda­ci

pre­ne­ti iz­me­đu kuć­nog ko­ri­snika

i mre­že pred­u­ze­ća bu­du ši­fro­va­ni

i zaš­ti­će­ni u tran­zi­tu. Po­red to­ga, time

se za po sle ni ma olak ša va po sao.

5. Ske­ni­raj­te i obez­be­di­te

email i us­po­sta­vi­te zdra­ve

navike

Rad od ku­će će ve­ro­vat­no do­ve­sti

do ve­li­kog po­ve­ća­nja ema­i­la poš­to

lju­di vi­še ne mo­gu lič­no da raz­go­vara

ju sa ko le ga ma. Pre va ran ti su mudri

i i već ko­ri­ste ko­ro­na­vi­rus u fi­šing

ema­i­lo­vi­ma kao na­čin da na­ve­du kori

sni ke da klik nu na ma li ci o zne lin kove.

Obez be di te da va ša zaš ti ta emai­la

bu­de ažu­ri­ra­na i po­ve­ćaj­te svest

o fi šin gu.

6. Omo­gu­ći­te veb

filtriranje

Pri me na pra vi la veb fil tri ra nja na

ure­đa­ji­ma osi­gu­ra­će da ko­ri­snici

mo­gu da pri­stu­pe sa­mo sa­dr­žaju

pri klad nim za „rad”, isto vre me no

ih šti­te­ći od ma­li­ci­o­znih veb saj­to­va.

7. Omo­gu­ći­te ko­riš­će­nje

cloud sto­ri­dža za

da­to­te­ke i po­dat­ke

Cloud sto­ridž omo­gu­ća­va lju­di­ma

da i da lje pri stu pa ju svo jim po da cima

ia­ko nji­hov ure­đaj ne ra­di, dok

oba vlja ju po sao na da lji nu. Ne moj te

osta vlja ti da to te ke i po dat ke u clo u­

du ne­zaš­ti­će­nim i do­stup­ne svi­ma. U

naj ma nju ru ku, za po sle ni mo ra ju da

se us peš no au ten ti fi ku ju. Mul ti faktor

ska au ten ti fi ka ci ja to po me ra korak

da lje.

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


8. Upra­vljaj­te ko­riš­će­njem

pre­no­si­vog sto­ri­dža

i dru­gih pe­ri­fe­ra­la

Rad od ku­će mo­že po­ve­ća­ti šan­su

da lju­di po­ve­zu­ju ne­si­gur­ne ure­đa­je na

nji­hov rad­ni ra­ču­nar – da ko­pi­ra­ju podat­ke

sa USB-a ili pu­ne dru­gi ure­đaj.

S ob­zi­rom da 14% saj­ber pret­nji sti­že

pre­ko USB-ova/eks­ter­nih ure­đa­ja, dobra

ide­ja je da omo­gu­ći­te kon­tro­lu uređa­ja

unu­tar va­še end­po­int zaš­ti­te ka­ko

biste upravljali ovim rizikom.

9. Kon tro li ši te mo bil ne

ure­đa­je

Mo­bil­ni ure­đa­ji su pod­lo­žni to­me

da budu izgubljeni i ukradeni. Treba da

bu­de­te u mo­guć­no­sti da ih za­klju­ča­te

ili oči­sti­te ako se to do­go­di. Im­ple­menti­raj­te

ogra­ni­če­nja in­sta­li­ra­nja apli­ka­cija

i Unified Endpoint Management rešenje

za upravljanje i zaštitu mobilnih

ure­đa­ja.

10. Bu­di­te si­gur­ni da lju­di

ima­ju na­čin da pri­ja­ve

bez­bed­no­sne pro­ble­me

Sa lju­di­ma ko­ji ra­de od ku­će ne može­te

oti­ći do IT ti­ma ako oni ima­ju problem.

Daj­te lju­di­ma brz i jed­no­sta­van

na­čin da pri­ja­ve bez­bed­no­sne pro­bleme,

kao što je email adre sa ko ja se lako

pamti.

11. Bu­di­te si­gur­ni da ste

oba­veš­te­ni o „Sha­dow IT”

re še nji ma

Sa velikim brojem ljudi koji rade od

ku­će, Sha­dow IT – gde ne-IT oso­blje

pro­na­la­zi svo­je lič­ne na­či­ne re­ša­va­nja

pro­ble­ma – ve­ro­vat­no će se po­ve­ća­ti.

Sophos je nedavno otkrio „javne” Trello

table sa imenima, emailovima, datu­mi­ma

ro­đe­nja, ID bro­je­vi­ma i in­forma­ci­ja­ma

o ban­kov­nim ra­ču­ni­ma. Obez­be­di­te

da ko­ri­sni­ci pri­ja­ve ko­riš­će­nje

takvih alata. Io

Sophos po­kre­će niz ve­bi­na­ra na ovu

temu narednih nedelja. Registrujte se

već da­nas.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Pre po ru ke

Gartner

Pri­pre­mi­la: Ve­sna Ko­va­če­vić

vesna@internetogledalo.com

Hit ni za da ci

pred CIO-ima

Gart­ner na­vo­di da bi CIO-i tre­ba­lo da se fo­ku­si­ra­ju na tri neo­d­lo­žne ak­ci­je ka­ko bi se pri­pre­mi­li za

po­re­me­ća­je zbog ko­ro­na vi­ru­sa.

CIO-i mo ra ju da imaju

sprem ne ve li ke pla nove

po slo va nja i pri pre me,

sma­tra Gart­ner. Pre­ma ovoj ču­venoj

ana­li­tič­koj ku­ći, sa ši­re­njem ko­rona

vi ru sa (CO VID-19), CIO-i tre ba da

se fo­ku­si­ra­ju na tri krat­ko­roč­ne ak­cije

da bi po­ve­ća­li ot­por­nost svo­jih orga­ni­za­ci­ja

na po­re­me­ća­je i pri­pre­mi­li

se za opo ra vak i rast.

„Ta­ko di­na­mič­na si­tu­a­ci­ja kao što

je CO VID-19 ima po ten ci jal da bude

jed­na­ko ili vi­še ra­zor­na po konti

nu i tet ra da or ga ni za ci ja od saj ber

upa da ili pri rod ne ka ta stro fe“, upozo

ra va Sandy Shen, vi­ša di­rek­tor­ka

is­tra­ži­va­nja u Gart­ne­ru. „Poš­to iz­bija­nje

uti­če na tra­di­ci­o­nal­ne ka­na­le i

ope­ra­ci­je, vred­nost di­gi­tal­nih ka­na­la,

pro­iz­vo­da i ope­ra­ci­ja od­mah po­sta­je

oči­gled­na. Ovo je po­ziv na bu­đe­nje

or ga ni za ci ja ma ko je se fo ku si ra ju na

po tre be dnev nog funk ci o ni sa nja na

šte­tu in­ve­sti­ra­nja u di­gi­tal­no po­slova­nje

i du­go­roč­nu flek­si­bil­nost.“

Gart­ner pre­po­ru­ču­je da se CIO-i foku­si­ra­ju

na tri krat­ko­roč­ne ak­ci­je da bi

pru­ži­li po­drš­ku ko­ri­sni­ci­ma i za­po­sle­ni­

ma i obezbedili kontinuitet poslovanja.

Iz vor ni di gi tal ni ala ti za

ko la bo ra ci ju sa

si gur no snim kon tro la ma

i mre žnom po drš kom

Raz­li­či­te ka­ran­tin­ske me­re i ograni­če­nja

pu­to­va­nja ko­je su pred­u­zele

or­ga­ni­za­ci­je, gra­do­vi i dr­ža­ve prou

zro ko va li su ne iz ve snost i po re meća­je,

poš­to su po­slov­ne ak­tiv­no­sti ili

ob u sta vlje ne ili se od vi ja ju u ogra niče­nom

ka­pa­ci­te­tu.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


U or ga ni za ci ja ma u ko ji ma moguć­no­sti

ra da na da lji nu još ni­su uspo

sta vlje ne CIO-i tre ba da raz vi ju

pri­vre­me­na re­še­nja u krat­kom roku,

uklju­ču­ju­ći iden­ti­fi­ko­va­nje use

ca­se zah­te­va kao što su in­stant mes­sa­ging

za opštu ko­mu­ni­ka­ci­ju, reše­nja

za de­lje­nje da­to­te­ka/sa­stanke

i pri stup po slov nim apli ka ci ja ma

kao što su ERP (en­ter­pri­se re­so­ur­ce

plan­ning) i CRM (cu­sto­mer re­la­ti­onship

ma­na­ge­ment), isto­vre­me­no ispi­tu­ju­ći

sve bez­bed­no­sne me­re kako

bi se osi gu rao bez be dan pri stup

apli ka ci ja ma i po da ci ma.

Or­ga­ni­za­ci­je ta­ko­đe tre­ba da se

iz bo re sa ne do stat kom oso blja da

bi odr­ža­le osnov­ne ope­ra­ci­je. CIO-i

mo gu da ra de sa po slov nim li de ri ma

da bi spro ve li pla ni ra nje rad ne snage

ka ko bi pro ce ni li ri zi ke i adre si ra li

manj ko ve rad ne sna ge, kao i iden tifi­ko­va­li

pod­ruč­ja ser­vi­sa od su­uš­tinskog

zna­ča­ja. CIO mo­gu da vi­de kako

se di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je po­put AI

mo gu ko ri sti ti za au to ma ti za ci ju zada

ta ka, na pri mer, pro ve ra va nje kandi­da­ta

i ko­ri­snič­ke ser­vi­se.

An ga žo va nje ko ri sni ka i

part ne ra kroz di gi tal ne

ka na le i odr ža va nje

pro daj nih ak tiv no sti

Mno­ge or­ga­ni­za­ci­je već an­ga­žuju

ko­ri­sni­ke pre­ko di­gi­tal­nih plat­formi

kao što su brend saj­to­vi i aplika­ci­je,

on­li­ne pro­dav­ni­ce i druš­tvene

mre­že. No, of­fli­ne an­ga­žman

li­cem u li­ce još uvek igra ve­li­ku ulogu.

Re­še­nja za ko­la­bo­ra­ci­ju na radnom

me stu, vi deo kon fe re sing i live­stre­a­ming

mo­gu po­slu­ži­ti za raz­li­-

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


či­te sce­na­ri­je an­ga­žo­va­nja ko­ri­snika

i pro­da­je. Or­ga­ni­za­ci­je bi ta­ko­đe

tre­ba­lo da omo­gu­će ko­ri­sni­ci­ma

da ko ri ste self-ser vi se pre ko on li ne,

mo­bil­nih, druš­tve­nih, ki­osk i IVR (inter

ac ti ve vo i ce re spon se) ka na la.

„Vred­nost di­gi­tal­nih ka­na­la posta­je

oči­gled­na poš­to tr­žiš­na potra­žnja

opa­da i lju­di se vi­še oslanja

ju na on li ne plat for me za sva kodnev

ne na bav ke. Or ga ni za ci je mogu

da ko ri ste di gi tal ne ka na le, kao

što su on­li­ne pro­dav­ni­ce i druš­tvene

plat for me, da bi kom pen zo va le

deo gu­bit­ka po­tra­žnje“, ka­že Sandy

Shen. „One mo­gu da po­sta­ve zvanič­ne

stra­ni­ce/na­lo­ge i in­te­gri­šu trgo­vin­ske

mo­guć­no­sti ka­ko bi omogu­ći­le

on­li­ne pro­da­ju. One bi ta­ko­đe

tre ba lo da br zo pri la go de pro iz vo de

či­ne­ći ih po­god­nim za pro­da­ju kroz

di gi tal ne ka na le.“

Us po sta vi ti isti pouzdan

iz vor za za po sle ne

Zbu­nju­ju­ći po­da­ci iz ne­pro­ve­re­nih

izvora – ili potpuni nedostatak podataka

– mo­gu do­ve­sti do do­no­še­nja lo­ših

odluka, eskaliranja zabrinutosti zaposle­nih

i do to­ga da or­ga­ni­za­ci­je bu­du

nedovoljno pripremljene za povratak

na normalno poslovanje. Takva anksio­znost

bi se mo­gla do­ne­kle ubla­ži­ti

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


zdravstvena organizacija. Lideri ljudskih

re­sur­sa i kor­po­ra­tiv­nih ko­mu­ni­kaci­ja

mo­gu bi­ti uklju­če­ni u pre­gle­da­vanje

sa­dr­ža­ja i tu­ma­če­nje kom­pa­nij­skih

pra­vi­la“, na­vo­di da­lje Sandy Shen. „Organizacije

treba da postave sajt, aplika­ci­ju

ili ho­tli­ne da bi re­dov­no de­li­le

in­for­ma­ci­je. Za­po­sle­ni ta­ko­đe mo­gu

da ko­ri­ste ove plat­for­me da oba­veš­tavaju

kompaniju o svom zdravstvenom

sta­nju i tra­že hit­nu po­moć i zdrav­stvene

usluge.“ Io

ako bi or ga ni za ci je mo gle da is ko riste

po­dat­ke za po­dr­ža­va­nje do­no­šenja

bo­ljih od­lu­ka i efi­ka­sni­je pre­no­sile

na pre dak za po sle ni ma.

„Or ga ni za ci je mo gu da po nude

ku­ri­ra­ni sa­dr­žaj, iz­vu­čen iz in­ternih

i eks­ter­nih iz­vo­ra, ka­ko bi pru­žile

za po sle ni ma de lo tvor ne smer nice.

Ti iz­vo­ri uklju­ču­ju lo­kal­ne upra­ve,

zdrav­stve­ne au­to­ri­te­te i me­đu­narod­ne

or­ga­ni­za­ci­je, kao što je Svet­ska

Gart­ne­ro­vi kli­jen­ti mo­gu da na­u­če vi­še o ovom u iz­veš­ta­ju

“Co­ro­na­vi­rus Out­bre­ak: Short and Long-term Ac­ti­ons for CI­Os.”

Sa­znaj­te vi­še o to­me ka­ko vo­di­ti or­ga­ni­za­ci­ju kroz po­re­me­ća­je iza­zvane

korona virusom u Gartner coronavirus resource centru, kolekciji

bes­plat­nih Gart­ne­ro­vih is­tra­ži­va­nja i ve­bi­na­ra, da bi­ste po­mo­gli or­gani­za­ci­ji

da od­go­vo­ri, upra­vlja i pri­pre­mi se za br­zo ši­re­nje i glo­bal­ni uticaj

virusa COVID-19.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Ak­tu­el­no

O čemu drugi pišu

Preuzeto sa IT Exclusive Newsa

Internet ogledala

Ko ro na pod sta kla

„di­gi­tal­ni stil ži­vo­ta“

Ki­ne­ski Ant Fi­nan­cial pla­ni­ra da otvo­ri svo­ju ve­li­ku po­pu­lar­nu plat­for­mu za pla­ća­nje Ali­pay

tre­ćim stra­na­ma i ta­ko omo­gu­ći mi­li­o­ni­ma pru­ža­la­ca uslu­ga da nu­de svo­je pro­iz­vo­de kroz

apli ka ci ju.

Tro go diš nji pro gram osmiš

ljen je ka ko bi se po moglo

oko 40 mi­li­o­na da­va­la­ca

uslu­ga iz svih sek­to­ra da uđu u Alipay

eko­si­stem i osvo­je kup­ce „di­gital­nim

na­či­nom ži­vo­ta“.

Kom­pa­ni­ja na­vo­di tre­nut­no iz­bija­nje

ko­ro­na vi­ru­sa kao pri­mer ka­ko

di­gi­tal­na teh­no­lo­gi­ja mo­že po­mo­ći

pru­ža­o­ci­ma uslu­ga da od­go­vo­re na

po­tre­be ko­ri­sni­ka.

Usred epi­de­mi­je, Ali­pay je uveo sistem

pod­sti­ca­ja ko­ji pod­sti­če progra­me­re

na stva­ra­nje mi­ni pro­gra­ma

ko­ji mo­gu po­mo­ći ko­ri­sni­ci­ma da se

no­se s pro­ble­mom, uklju­ču­ju­ći is­punja­va­nje

raz­li­či­tih po­tre­ba onih koji

ži­ve i ra­de od ku­će, isto­vre­me­no

sma­nju­ju­ći po­tre­bu za fi­zič­kim kontak­tom

sa pru­ža­o­ci­ma uslu­ga.

U ro­ku od se­dam da­na vi­še od

1.200 pro­gra­me­ra od­go­vo­ri­lo je

stvo­riv­ši 181 mi­ni pro­gram na Alipej

apli­ka­ci­ji ko­ji su omo­gu­ći­li beskon

takt ne uslu ge ši rom Ki ne, uključu­ju­ći

is­po­ru­ke na­mir­ni­ca, prav­ne i

me­di­cin­ske sa­ve­te, lo­gi­sti­ku i jav­ne

uslu­ge.

Mno­gi su ste­kli ve­li­ku po­pu­larnost,

a je­dan mi­ni pro­gram pru­ža

bes­plat­ne me­di­cin­ske kon­sul­ta­ci­je

ko­je nu­di Ali­He­alth pri­ma­ju­ći u prose­ku

700.000 po­se­ta dnev­no.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Pla no vi

Pre­ma tro­go­diš­njem pla­nu, Ali­pej

će sa­ra­đi­va­ti ​s 50.000 ne­za­vi­snih proiz­vo­đa­ča

soft­ve­ra ka­ko bi po­mo­gao

40 mi­li­o­na da­va­la­ca uslu­ga u di­gi­ta­liza­ci­ji

po­slo­va­nja. Kom­pa­ni­je će do­biti

po­moć u ve­zi s pla­ća­njem, pre­va­rama,

upra­vlja­njem fon­do­vi­ma, mar­ketin­gom,

uvi­dom u kup­ce, sti­ca­njem,

za­dr­ža­va­njem i an­ga­žo­va­njem.

„Sek­tor uslu­ga u Ki­ni još je u po­čet­nim

fa­za­ma di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je, a

to zna­či da ima ogro­man ne­is­ko­riš­će­ni

po­ten­ci­jal“, re­kao je Si­mon Hu, iz­vrš­ni

di­rek­tor Ant Fi­nan­ci­a­la, do­da­ju­ći da su

oni usred trenutnog izbijanja korona

vi­ru­sa vi­de­li i ka­ko se di­gi­tal­na teh­no-­

lo­gi­ja mo­že upo­tre­bi­ti da po­mog­ne

pru­ža­o­ci­ma uslu­ga da po­sta­nu okretni­ji

i efi­ka­sno re­a­gu­ju na tr­žiš­no okruže­nje

ko­je se br­zo me­nja.

„Iz­grad­nja plat­for­me za di­gi­tal­ni stil

ži­vo­ta na jed­nom me­stu ne sa­mo što

stva­ra ogrom­nu vred­nost za na­še kori­sni­ke,

već će igra­ti i ključ­nu ulo­gu u

ubr­za­va­nju di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je

uslu­žne in­du­stri­je i ot­klju­ča­va­nju novih

mo­guć­no­sti ra­sta“, oce­nio je on. Io

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Is tra ži va nje

AI po ma že or ga ni za ci ja ma

da br že po ve ća va ju pro fit

Glo­bal­no is­tra­ži­va­nje, re­zul­ta­te ko­jeg je sre­di­nom fe­bru­a­ra 2020. ob­ja­vio Mar­Tech Se­ri­es, is­ti­če

ka­ko or­ga­ni­za­ci­je ka­pi­ta­li­zu­ju no­ve teh­no­lo­gi­je da bi osna­ži­le fi­nan­si­je i po­slo­va­nje ra­di po­sti­zanja

kon­ku­rent­ske pred­no­sti.

Po me nu to is tra ži va nje, ko je

su spro ve li En ter pri se Strategy

Gro up i Orac le, po kaza

lo je da or ga ni za ci je ko je usvo je

veš tač ku in te li gen ci ju (Ar ti fi cial Intel

li gen ce - AI) i dru ge no ve teh no­

lo gi je u fi nan si ja ma i ra du po ve ća vaju

svoj go diš nji pro fit 80% br že.

Spro ve de no na 700 fi nan sij skih i

po slov nih li de ra u 13 ze ma lja, is traži

va nje „Emer ging Tec hno lo gi es: The

com pe ti ti ve ed ge for fi nan ce and

ope ra ti ons“ je utvr di lo je da su nove

teh no lo gi je (AI, In ter net of Things

- IoT, bloc kchain, di gi tal ni asi stenti)

preš le tač ku usva ja nja, pre ma šu ju

oče ki va nja i stva ra ju zna čaj nu konku

rent sku pred nost za or ga ni za ci je.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


AI i di gi tal ni asi sten ti

una­pre­đu­ju pre­ci­znost i

efi ka snost u fi nan si ja ma

Or ga ni za ci je ko je pri hva ta ju no ve

teh no lo gi je u fi nan si ja ma ostvaruju

mno go ve će ko ri sti od pred vi đe nih.

Re ci mo, greš ke u fi nan sij skim or gani

za ci ja ma sma nje ne su u pro se ku

za 37%, a 72% or ga ni za ci ja ko je kori

ste AI bo lje raz u me ju ukup ne poslov

ne per for man se. Ta ko đe, 83%

ru ko vo di la ca ve ru je da će AI komplet

no au to ma ti zo va ti ra ču no vodstve

ne pro ce se za tva ra nja fi nan sijskih

sred sta va. Po red to ga, is tra ži vanje

je po ka za lo da di gi tal ni asi stenti

po ve ća va ju pro duk tiv nost za 36% i

ubr za va ju fi nan sij sku ana li zu za 38%

AI, IoT i bloc­kchain

po­kre­ću re­spon­ziv­ni­je

lan­ce snab­de­va­nja

AI, IoT, bloc kchain i di gi tal ni asisten

ti po ma žu or ga ni za ci ja ma da

po bolj ša va ju tač nost, br zi nu i uvide

u po slo va nje i la nac snab de va nja,

a is pi ta ni ci oče ku ju do dat nu po slov

nu vred nost, jer bloc kchain apli kaci

je po sta ju ma in stre am.

- Or ga ni za ci je ko je ko ri ste AI u

svom lan cu snab de va nja pri me ti le

su skra će nje is pu nje nja na rudž bi na u

pro se ku za 6,7 po slov nih da na.

- Pri me na IoT po da ta ka na la nac

snab de va nja po ma že or ga ni za ci jama

da sma nje greš ke u is pu nje nju u

pro se ku za 26%.

- AI po ma že or ga ni za ci ja ma da

sma nje greš ke u is pu nja va nju za

25%, za li he za 30% i za sto je u pro i-

z vod nji za 26%.

- Or ga ni za ci je ko je ko ri ste di gi tal

ne asi sten te u svo jim lan ci ma snab

de va nja po ve ća le su pro duk tiv nost

za po sle nih za 28%, a br zi nu ana li zira

nja za 26%.

- Čak 87% or ga ni za ci ja ko je ko riste

bloc kchain do sti glo je ili pre maši

lo ROI oče ki va nja; 82% oče ku je da

vi di zna čaj nu po slov nu vred nost u

ne ko li ko na red nih go di na.

- Zna čaj na ve ći na (78%) ru ko vo di laca

ve ru je da će mo guć nost ve ri fi ka ci je

nad gle da nja lan ca snab de va nja bloc k-

cha i nom sma nji ti slu ča je ve pre va re u

nji ho vom lan cu snab de va nja za 50% ili

vi še u na red nih pet go di na.

- Ko nač no, 68% is pi ta ni ka vi di unapre

đe no po slov no iz veš ta va nje kao

ključ nu pred nost uklju či va nja no ve

teh no lo gi je u funk ci o ni sa nje lan ca

snab de va nja.

No va teh no lo gi ja je

jed na ka kon ku rent skoj

pred no sti

Ve li ka ve ći na or ga ni za ci ja usvo ji la

je sa da no ve teh no lo gi je a ra ni kori

sni ci (oni ko ji ko ri ste tri ili vi še reše

nja) ostva ru ju naj ve ću ko rist i vero

vat ni je je da će pre ma ši ti kon kuren

te.

No ve teh no lo gi je su po sta le ma instre

am i 48% or ga ni za ci ja ko ri sti najno

vi je od njih ((AI, IoT, bloc kchain,

di gi tal ni asi sten ti) u pro duk ci ji.

Istraživanje pokazuje da 82% orga

ni za ci ja ko je ko ri ste tri ili vi še novih

teh no lo gi ja prednjače u odnosu

na kon ku re n te, u po re đe nju sa 45%

or ga ni za ci ja ko je ih ne ko ri ste, kao

i da je 9,5 pu ta ve ća ve ro vat no ća da

or ga ni za ci je ko je ko ri ste vi še no vih

teh no lo gi ja ima ju vodeću fi nan sij sku

i ope ra tiv nu pre ci znost.

Utvrđeno je i da je dva do tri puta

ve ća ve ro vat no ća da or ga ni za ci je

ku pe ugra đe na no va teh no loš ka reše

nja ne go da ih ugra đu ju u ona koja

po se du ju (pro ce nat va ri ra u za visno

sti od teh no loš kog re še nja).

Sko ro svi is pi ta ni ci (91%) sma tra ju

da će Sa aS apli ka ci je bi ti ključ ni enabler

no vih teh no lo gi ja. Io

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Osvrt

Što do no si no va

Wi Fi 6 teh no lo gi ja

Novo doba donosi nove izazove, kako za klijente i klijentske aplikacije, tako i za infrastrukturu koja

mo­ra pra­ti­ti tren­do­ve u sto­pu, sto­ga su nad­le­žne in­sti­tu­ci­je, pr­ven­stve­no IE­EE i Wi­Fi Al­li­an­ce, kao i

vo­de­ći pro­iz­vo­đa­či mre­žne opre­me i či­po­va, po­žu­ri­li ka­ko bi no­vi Wi­Fi stan­dard za be­žič­ne mre­že

za­ži­veo što pre. Šta nam do­no­si 802.11ax (ili po no­voj no­men­kla­tu­ri Wi­Fi 6) i zaš­to mo­že­mo re­ći

da pred­sta­vlja pra­vu re­vo­lu­ci­ju u sve­tu Wi­Fi mre­ža? ob­jaš­nja­va Kri­sti­jan Wal­ter, Pre­sa­les En­gi­ne­er

u Ve­ra­com­pu (Ve­ra­comp Adri­a­tics), na blogu kom­pa­ni­je.

U

posljednjih nekoliko godina

mo že mo sve do či ti ve li koj

ekspanziji i širenju raznoliko

sti be žič nih kli je na ta, kao i ubr zanom

razvoju raznih tipova mobilnih

apli ka ci ja, što do vo di do ge ne ri sa nja

no ve vr ste sa o bra ća ja po da ta ka, kao

i gla sov nog i vi deo sa o bra ća ja. Ubrzani

razvoj klijenata i klijentskog pro­

Ra di jed no stav no sti i pre po zna tljimeta

predstavlja izazov za infrastruktu

ru, pa su sto ga još kra jem 2017. i tokom

2018. go di ne pred sta vlje ni pr vi

mo de li pri stup nih ta ča ka, a pr vi mobil

ni ure đa ji sa po drš kom za no vi standard

već su do stup ni na tr žiš tu od polo

vi ne 2019. go di ne. IE EE užur ba no

ra di na ko nač noj ra ti fi ka ci ji stan darda

802.11ax, a Wi Fi Al li an ce će već

tokom Q3/19 iz da ti pr ve ser ti fi kate

„Wi-Fi CER TI FIED 6” za mre žnu

opre mu ko ja po dr ža va do tič ni standard.

Oda kle „Wi Fi 6” na ziv

za 802.11ax?

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


vo sti na tr žiš tu Wi Fi ure đa ja, sa novim

stan dar dom nam je sti gla i no va

no men kla tu ra i obele ža va nje ne samo

za no vi 802.11ax, ne go i za sta rije

stan dar de, pa ta ko tre nut no na tržiš

tu ima mo Wi Fi 4, 5 i 6:

Sta ri ji stan dar di ko ji vi še ni su u

upo tre bi (802.11a/b/g) bi u skla du

sa tim ima li na zi ve Wi Fi 1, 2 i 3, pa

uku pan sled iz gle da ova ko:

Wi-Fi 1: 802.11b (1999)

Wi-Fi 2: 802.11a (1999)

Wi-Fi 3: 802.11g (2003)

Wi-Fi 4: 802.11n (2009)

Wi-Fi 5: 802.11ac (2014)

Wi-Fi 6: 802.11ax (2019)

Šta nam no vo do no si

802.11ax?

Pod se ti mo, ključ ni be ne fi ti no vog

stan dar da su sle de ći:

- ve će br zi ne pre no sa po da ta ka

(da ta ra te)

- po ve ćan ukup ni ka pa ci tet (throug

hput)

- vi še per for man se u okru že nji ma

ve li ke gu sto će kli je na ta (High density)

- vi so ka efi ka snost u ko riš će nju

spek tra i po troš nji elek trič ne ener gije

(High ef fi ci ency)

Wi-Fi 6 je te melj za pre nos po data

ka ve li kim br zi na ma, kao što su

gle da nje vi deo sa dr ža ja (stre a ming)

u ul tra vi so koj (UHD) re zo lu ci ji, pristup

po slov nim apli ka ci ja ma ko je

zah te va ju ve li ku pro pu snost i ni ske

la ten ci je, ali pa ra lel no i za pri mene

u gla sov nim i vi deo po zi vi ma koji

zah te va ju vr lo ma la vre me na od ziva

(la tency), ni zak jit ter i ni sku sto pu

gu bit ka pa ke ta u re al nom vre me nu

(pac ket loss). Osim na ve de nog, novi

stan dard da je znat nu po drš ku i

po bolj ša va ne sa mo spek tral nu nego

i ener get sku efi ka snost ure đa jima

ko ji ko mu ni ci ra ju tek po vre meno

s mre žom, kao što su ra zni IoT

ure đa ji.

Ključ ne teh no lo gi je ko je omo guća

va ju sve na ve de no, a či ne raz li ku

u od no su na pret hod ne stan dar de

su sle de će.

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


OFD MA – Ort ho go nal

Fre qu ency Di vi sion

Mul ti ple Ac cess

Na taj na čin se po ve će va spek tral na

efi ka snost, tj. is ko riš će nost po sto je će

po ja sne ši ri ne ka na la, te ubr za va komunikacija

u uslovima velike gustine

kli je na ta, po go to vo u slu ča ju pre no sa

ve li kog bro ja ma njih pa ke ta. Iz na vede

nog raz lo ga se za 802.11ax pro tokol

ka že da je “Wi Fi vi so ke efi ka snosti”

(“High Ef fi ci ency Wi re less”).

Ovo je teh no lo gi ja ko ja do no si

naj ve ću pro me nu u od no su na prethod

ne stan dar de, a na sle đe na je iz

mo bil nih mre ža, pa slo bod no može

mo re ći da u Wi Fi mre ža ma do nosi

pra vu ma lu re vo lu ci ju. To je jed na

od teh no lo gi ja vi še stru kog pri stupa,

ko ja de li ukup nu po ja snu ši ri nu

ka na la na ma nje pod no si o ce (subcar

ri ers), te ih gru pi še u re surs ne jedi

ni ce (Re so ur se Units – RU), ko je

on da do de lju je sva kom po je di nom

ko ri sni ku (kli jen tu). Mo ra mo ov de

na po me nu ti slič nost, ali i bit nu raz liku

u od no su na pret hod nu teh no logi

ju OFDM (Ort ho go nal Fre qu ency

Di vi sion Mul ti ple xing) ko ja je pri sut

na u Wi Fi stan dar di ma još od pr vih

da na (802.11a/g). Dok je OFDM samo

na čin mul ti plek si ra nja u svr hu

po ve ća nja ukup nog pro to ka po data

ka (bi tra te) na is toj po ja snoj ši ri ni

ka na la ko riš će njem me đu sob no orto

go nal nih pod no si la ca pre ma samo

jed nom kli jen tu, OFD MA podra

zu me va ko ri će nje i kom bi no va nja

tih istih pod no si la ca za ko mu ni kaci

ju pre­ma vi­še raz­li­či­tih kli­je­na­ta.

MU-MI MO (Mul ti User

– Mul ti ple In put Mul ti ple

Out put) u dow nlink i

u uplink sme ru

U suš ti ni ova teh no lo gi ja je na sleđe

na od ra ni jeg 802.11ac stan dar da,

no do no si i ne ke pro me ne, od no sno

znat na po bolj ša nja. Uopšte no MI­

MO teh no lo gi ja ko ri sti raz li či te pu tanje

kre ta nja i re flek si je RF sig na la kako

bi se vi še po da ta ka pre ne lo prema

sa mo jed nom (SU-MI MO) ili vi še

kli je na ta (MU-MI MO). Da kle, za pove

ća nje pro pu sno sti se ko ri sti prostor

na di men zi ja (spa tial di ver sity)

i in he rent no svoj stvo ras pro sti ra nja

RF ta la sa u pro sto ru (RF mul ti path).

Ia ko je još 802.11ac pred vi deo i daje

mo guć nost ko riš će nja mak si malno

8 prostornih (spatial) streamova

unu tar spe ci fi ka ci je stan dar da, ni jedan

pro iz vo đač tu mo guć nost još ni­

je im ple men ti rao. Ta ko đe, 802.11ax

da je okvi re za im ple men ta ci ju do 8

pro stor nih stre a mo va, ali za raz li ku

od 802.11ac, osim u dow nlin ku tu

mo guć nost pro ši ru je i na uplink komu

ni ka ci ju. Uz to, 802.11ax znat no

olak ša va for mi ra nje MU-MI MO grupa

kli je na ta (do 8 u gru pi) u od no su

na pret hod ni stan dard, pa na taj način

do dat no pri do no si efi ka sno sti i

br zi ni ko mu ni ka ci je, a naj ve ći be nefit

ove teh no lo gi je se ostva ru je kod

apli ka ci ja ko je zah te va ju ve li ke br zine

pre no sa.

U prak si se pret hod no opi sa ne

teh no lo gi je (OFD MA i MU-MI MO)

kom bi nu ju i pre pli ću, što zna či da su

me đu sob no kom ple men tar ne i za­

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


jed no do pri no se bo ljoj efi ka sno sti

i ni žim vre me ni ma od zi va u uslo vima

ve li ke gu sti ne kli je na ta (OFD MA)

i ve ćim br zi na ma pre no sa za po je dinač

nog kli jen ta, ka ko u dow nlink tako

i u uplink sme ru (MU-MI MO).

1024-QAM

(Quadrature Amplitude

Modulation) i optimizovano

kodiranje

802.11ax po dr ža va 1024-QAM

mo du la ci ju, ko ja za raz li ku od dosa

daš nje mak si mal ne 256-QAM dono

si ve ći broj mo gu ćih fa zno-ampli

tud nih sta nja, što nam da je veći

broj mo gu ćih bi to va po sim bo lu,

a to zna či ve ću ukup nu pro pu snost

za 25%.

over head, a sve za jed no do pri no si pove

ća nju spek tral ne efi ka sno sti.

BSS Co lo ring

BSS co lo ring teh no lo gi ja u suš tini

sva ku će li ju ka rak te ri še kao „ista

(vla sti ta) BSS” ili kao „dru ga (uda ljena)

BSS”, pa se shod no to me mo gu

re gu li sa ti CSMA / CA gra nič ne vred

no sti sna ge (thres hold). Na taj način

je mo gu ća isto vre me na ko muni

ka ci ja u dve su sed ne će li je bez da

je dan kli jent mo ra „ću ta ti i če ka ti

svoj red”, jer sa da taj kli jent zna da je

iz vor in ter fe ren ci je u su sed noj će li ji i

ne mo že uti ca ti na ko mu ni ka ci ju sa

nje go vom pri stup nom tač kom. Odno

sno, ka ri ki ra no re če no, AP go vo ri

kli jen tu: „Ako bu deš do volj no tih da

ne sme taš dru gi ma oko se be, mo žemo

raz go va ra ti.”

TWT – Tar get

Wa ke Ti me

Dodatno je poboljšana i shema kodi

ra nja (du ži na OFDM sim bo la), a

sma njen je i raz mak iz me đu pod nosi

la ca (OFMD sub car ri ers), što omogu

ća va guš će mul ti plek si ra nje i ma nji

Zbog či nje ni ce da se Wi Fi mreže,

pa ta ko i u po sled njem stan dardu

802.11ax i da lje osla nja ju na pozna

tu sta ru teh no lo gi ju vi še stru kog

pri stu pa me di ju CSMA/CA (Car rier

Sen se Mul ti ple Ac cess / Col li sion

Avo i dan ce) u ko joj vre di pra vi lo

„dok je dan pri ča svi osta li mo raju

ću ta ti”, do la zi mo do po ten ci jalno

vr lo ne pri jat nog pro ble ma is toka

nal ne in ter fe ren ci je, po go to vo u

slu ča ju ve li ke gu sti ne pri stup nih tača

ka i kli je na ta. Ko li ko god u ovakvim

si tu a ci ja ma sma nji li iz la znu

sna gu AP-a, ona i da lje po ten ci jal

no mo že uti ca ti na ko mu ni ka ci ju u

su sed noj će li ji, a ne ga ti van uti caj je

mo guć i od stra ne kli jen ta ko ji ima

pre ja ku iz la znu sna gu (ili ka ri ki ra no

re če no „ga la mi”).

Ia ko su i do sa da u pret hod nim

stan dar di ma po sto ja li me ha ni zmi

za šted nju ener gi je, 802.11ax sa

teh no lo gi jom TWT (Tar get Wa ke Time)

de fi ni še no ve stan dar de. Dozvo

lje na je pu no ve ća flek si bil nost,

pa ta ko sa da kli jent sam mo že odabra

ti na čin ra da, od no sno od re diti

du ži nu „spa va nja”. Mo že se pretpla

ti ti i na mul ti cast gru pu u ko joj

se una pred za da je ne ki po na vlja jući

in ter val spa va nja. A na kra ju, vreme

spa va nja mo že bi ti i neo d re đeno

(Op por tu ni stic PS) i mo že bi ti

na su mič no pre ki nu to tzv. TWT trigg

er o m . O v a t e hn ol og ij a j e p os e -

b no va žna za pri me ne u IoT segmen

tu, jer do pri no si sma nje nju potroš

nje elek trič ne ener gi je ure đa ja

ko ji se io na ko sa mo po vre me no javlja

ju u mre žu i ša lju ma le ko li či ne

po da ta ka.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


WPA3 – viši nivo sigurnosti

WPA2 ne sa mo da je sta ri pro tokol

(iz 2004.), pa de fi ni tiv no zah te va

osve že nje, ne go je do ži veo i ot kriva

nje ra nji vo sti 2017. go di ne, što je

po ka za no u si mu li ra nom tzv. KRACK

(Key Re in stal la tion At tack) na pa du.

Sto ga je uve den no vi WPA3 pro tokol

ko ji će znat no po di ći si gur nost

u Wi Fi mre ža ma, a do la zi stan dard

no uklju čen u 802.11ax. WPA3 uvodi

no ve funk ci o nal no sti kao što su

in di vi du a li zo va na en krip ci ja po da taka,

zaš ti ta od „bru te-for ce” na pa da,

po jed no sta vlje no spa ja nje ure đaja

ko ji ne ma ju ekran, 192-bit na enkrip

ci ja u WPA2-En te r pri se mo du za

pri me ne u naj o sje tlji vi jim oko li nama

(dr žav ne in sti tu ci je, si gur no sne

agen ci je, obra na, in du strij ska postro

je nja) itd.

Ko­je br­zi­ne mo­že­mo

oče­ki­va­ti?

Ia ko Wi Fi 6 do no si znat na pobolj

ša nja u ukup noj pro pu sno sti

(mak si mal na te o ret ska pro pu snost

1 stre a ma na po ja snoj ši ri ni ka nala

od 160 MHz i ko riš će njem 1024-

QAM ko di ra nja je 1,2 Gbits/s, što

nam u slu ča ju svih 8 is ko riš će nih

stre a mo va da je ukup nu te o ret sku

pro pu snost od 9,6 Gbit/s), vr lo je

ne re al no oče ki va ti ova kve br zi ne u

stvar nim uslo vi ma, po go to vo s obzi

rom na či nje ni cu da ve ći na Wi­

Fi kli je na ta ima sa mo 1-2 po dr žana

pro stor na stre a ma (spa tial stream

– SS). No, pra va sna ga 802.11ax

stan dar da iz la zi na vi de lo u uslo vima

ve li ke gu sti ne kli je na ta (kao npr.

na kon fe ren ci ja ma, saj mo vi ma, koncer

ti ma, utak mi ca ma…), te po goto

vo u uslo vi ma me ša nog sa o braća

ja gde je dan deo kli je na ta ko ri sti

vi deo stre a ming ser vi se u UHD rezo

lu ci ji (npr. Net flix), dru gi deo klije

na ta oba vlja gla sov ne ili vi deo pozi

ve, a tre ći deo kli je na ta su IoT uređa

ji ko jih je pu no, ali pra ve vr lo mali

i po vre me ni sa o bra ćaj po da ta ka.

Ve ći iza zov ko ji će do ne ti sa sobom

no vi stan dard je ste či nje ni ca da

će po la ko po gu ra ti mre žni stan dard

sa 1G u pri stup nom de lu na 2.5, 5 i

10 G, što će zna či ti i po tre bu za nabav

kom no vih switche va ko ji na vede

no mo gu po dr ža ti.

Do daj mo još i či nje ni cu da 802.11ax

ne sa mo da vra ća po jas na 2,4 GHz koji

je ra ni je bio iz ba čen iz 802.11ac

stan dar da, ne go osta vlja i mo gućnost

ko rišće nja pro ši re nog po jasa

od 1 do 7 GHz, jed nom ka da se

do tič ni oslo bo di. Ta ko će mo u buduć

no sti sa ovim stan dar dom imati

vi še ras po lo ži vih ka na la, što će

sma nji ti in ter fe ren ci ju i pre ve li ku

is ko riš će nost po sto je ćih spek tralnih

re sur sa.

802.11ax ni je

„be­žič­ni switch”

U mar ke tin škim ma te ri ja li ma i naslo

vi ma na ne kim por ta li ma i blo govi

ma če sto se za 802.11ax ka že da je

be žič ni switch (wi re less switch). No,

ia ko 802.11ax do no si ne ke re vo luci

o nar ne teh no lo gi je u svet Wi Fi-a,

kao što smo pret hod no ana li zi ra li, te

se ti me stvar no pri bli ža va br zi na ma i

na či nu ra da switche va, mo ra mo nagla

si ti da je u suš ti ni sa mog stan darda

i da lje isti me ha ni zam kao što je

bio i pre 20 go di na ka da je iz ba čen

pr vi 802.11b, a to je teh no lo gi ja više

stru kog pri stu pa me di ju – CSMA

/CA (Car ri er Sen se Mul ti ple Ac cess

/ Col li sion Avo i dan ce), što zna či da

Wi Fi i da lje ni je full du plex, te da u

suš ti ni vre di pra vi lo „dok je dan priča

dru gi ću te”. Raz ne teh no lo gi je tipa

OFD MA, MU-MI MO i BSS Co loring

ov de ja ko po ma žu ka ko bi se

Wi Fi pri bli žio switche vi ma, pa može

mo kon sta ti ra ti da je sa 802.11ax

Wi Fi po stao naj vi še na lik switchu

(„switch-like”).

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Da li nam Wi Fi6

tre­ba već da­nas?

Ka da zbro ji mo sve mo guć no sti i no ve

teh no lo gi je ko je nam do no si 802.11ax

stan dard, mo že mo re ći da ima mo standard

ko ji je spre man za bu duć nost i sve

izazove koje dolaze u narednom periodu,

a po go to vo s ob zi rom da po sta vlja

okvi re za raz voj u bu duć no sti (u ob li ku

Wa ve 2 na do grad nje).

No, da li tre ba već da nas ku pi ti

802.11ax pri stup ne tač ke? Mo žda je

u ovom trenutku prerano za kupovinu

i in sta la ci ju 802.11ax opre me, pogotovo

za privatne potrebe u vlastitom

do mu ili u ne koj ma njoj kan ce lari

ji. No, već u 2020. go di ni se na tr žiš tu

oče ku je po ve ćan broj kli je na ta sa podrš

kom za Wi Fi6, pa bi sva ko ko planira

neku ozbiljniju investiciju u ovoj

godini trebalo da uvrsti barem nekoli

ko 802.11ax pri stup nih ta ča ka u budžet,

ta ko da se bar ne ki od re đe ni deo

pro sto ra po kri je no vim stan dar dom.

Po go to vo je to va žno ako uzme mo u

ob zir či nje ni cu da no vu mre žu pla ni ramo

da koristimo minimalno u narednih

5-7 go di na, što je vre men sko razdo

blje u ko jem će Wi Fi kli jen ti si gur no

pre sti ći in fra struk tu ru uko li ko ni je dobro

pla ni ra na.

Na me ti Wi Fi6 stan dar da su pre

sve ga lo ka ci je ko je zah te va ju ve li ku

gu sti nu kli je na ta, vi so ke br zi ne pristu

pa, te ša ro li ki sa stav kli jent skih

ure đa ja, od no sno vr ste ge ne ri sanog

sa o bra ća ja. Za po če tak, ide al ni

kan di da ti su sport ski objek ti (dvora

ne, sta di o ni), ve li ki otvo re ni prosto

ri (tr go vi, še ta liš ta), kao i kon feren

cij ske dvo ra ne i pro sto ri oko njih

(naj češ će u sklo pu po slov nih zgrada

ili ho te la), ali je sa svim si gur no

da će se to ka sni je pro ši ri ti i na manje

objek te i pro sto re, kao što je

uo sta lom bi lo i sa pret hod nim standar

di ma. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Orac le HCM Cloud

Pri­mer ko­riš­će­nja

Pri pre ma: Re dak ci ja

redakcija@internetogledalo.com

Ga la da ri Brot hers

iza brao Orac le

za tran sfor ma ci ju rad ne sna ge

U mar tov skom iz da nju Orac le Ap pli ca ti ons New sa po seb na pa žnja po sve će na je tek stu ob javljenom

na Tahawultech.comu, gde autorka Giorgia Guantario opisuje kako Galadari Brothers

ko ri sti Orac le re še nja za tran sfor ma ci ju rad ne sna ge, kao i za una pre đe nje pro ce sa i po ve ća nje

efi ka sno sti. Evo ka ko će Orac le HCM Cloud po mo ći ovom kon glo me ra tu da uči ni rad hu ma ni jim

i uspešnijim.

Ga la da ri Brot hers, je dan

od naj ve ćih kon glo me rata

Uje di nje nih Arap skih

Emi ra ta, či ji bi znis se pro te že na auto

mo bil sku in du stri ju, ma lo pro daju

i ugo sti telj stvo, oda brao je Orac le

Hu man Ca pi tal Ma na ge ment (HCM)

Cloud za tran sfor ma ci ju is ku stva

svo jih za po sle nih i pri pre mu za slede

ću ge ne ra ci ju rad ne sna ge.

Oče ku je se da će Orac le HCM

Cloud po mo ći Ga la da ri Brot hers

gru pa ci ji da kre i ra in te gri sa nu platfor

mu za re gru to va nje ka ko bi pri vukla

i za dr ža la naj bo lje ta len te. Po red

to ga, im ple men ta ci ja ta ko đe tre ba

da po mog ne da in te gri sa nje ključ nih

funk ci ja uklju ču ju ći co re HR, upravlja

nje ta len ti ma, plat ne spi sko ve,

pra će nje vre me na i work-li fe re še nja,

omo gu ći real-ti me pre gled nost HR

per for man si.

„U Ga la da ri Gro u pi smo po kre nuli

ve li ku tran sfor ma ci ju cloud po slo­

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


va nja ka ko bi smo stvo ri li or ga ni zaci

ju fo ku si ra nu na ko ri sni ke i vo đenu

po da ci ma ko ja je opre mlje na da

pru ži per so na li zo va na is ku stva“, obja

snio je Mo ha med Yahya Ka zi Mee

ran, CEO gru pa ci je Ga la da ri Brot

hers.

„Deo ove tran sfor ma ci je uklju ču je

pre o smiš lja va nje ljud skih re sur sa ka ko

bi nam po mo glo da vi še pri vla či mo

i za dr ža va mo naj bo lji ta le nat. Orac

le HCM Cloud će nam po mo ći da

kre i ra mo au to ma ti zo va nu HR platfor

mu da bi smo uve li ne ko li ko funkci

ja sa mo po slu ži va nja ko je će oslobo

di ti za po sle ne od ru tin skih po slo­

va i stvo ri ti mo guć no sti da za po sle ni

iz vr ša va ju stra teš ki je za dat ke“, dodao

je on.

Una­pre­đe­no is­ku­stvo

rad­ne sna­ge

„No ve teh no lo gi je, ka ko na rad nom

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


me stu ta ko i na šem pri vat nom ži vo tu,

dra stič no me nja ju oče ki va nja za po slenih.

Rad na sna ga sle de će ge ne ra ci je je

na vi kla da ko ri sti no ve teh no lo gi je kao

što su veš tač ke in te li gen ci ja i di gi tal ni

asi sten ti u svom sva ko dnev nom ži votu,

i že li isto is ku stvo i na rad nom mestu“,

re kao je Ra hul Mi sra, pot predsed

nik Po slov nih apli ka ci ja za re gion

Per sij skog za li va u Orac leu. „Kao rezul

tat, HR struč nja ci i po slov ni li de ri

po či nju da bu du pri mo ra ni da se prila

go de ovom di gi tal-first na či nu raz

miš lja nja i kre i ra ju una pre đe no is kustvo

rad ne sna ge ko je će i pri vu ći i zadr

ža ti vr hun ske ta len te. Sa ugra đe nim

spo sob no sti ma veš tač ke in te li genci

je Orac le HCM Clo u da i cu sto merfirst

pri stu pom Ga la da ri Gro up će moći

da uči ni rad hu ma ni jim i us peš ni jim

u ovom no vom nor mal nom.“

Pre ma re či ma Ma nish Bin dra, CIO-a

gru pa ci je Ga la da ri Brot hers, us peš ne

or ga ni za ci je su one ko je su cu sto mercen

trič ne i za ko je je esen ci jal no da

bu du usred sre đe ne na za po sle ne. „Mi

ve ru je mo da će Orac le HCM Cloud, izgra

đen sa AI-first pri stu pom, ne sa mo

do pri ne ti da za po sle ni osta nu an ga žova

ni, već će ih ta ko đe osna ži ti i pod staći

sa rad nju i ino va ci je. Sa ovom im plementacijom

gradimo platformu gde

će i ‘di gi tal ni rad ni ci’ i ‘ljud ski za po sleni’

ra di ti za jed no da bi se po sti gli na ši

or ga ni za ci o ni ci lje vi.“

Di­gi­tal­ni na­čin raz­miš­lja­nja

i pra­va teh­no­lo­gi­ja

Po no vo po mi nju ći na po re gru pa cije

za usvajanje integrisane platforme

za za poš lja va nje, Ma noj Ku mar, CHRO

u Ga la da ri Brot her su je re kao: „Po

mom miš lje nju, di gi ta li za ci ja je jed

na ka pro duk tiv no sti. Di gi tal ni na čin

raz miš lja nja je im pe ra tiv za HR transfor

ma ci ju, ko ji u pa ru sa pra vom

teh no lo gi jom ne sa mo što una pređu

je pro ce se i po ve ća va efi ka snost,

već i po bolj ša va ska la bil nost i uli va

agil nost u si stem i, što je naj va žnije,

da je HR ti mo vi ma pro pu sni opseg

da oba vlja ju po slo ve ko ji su im

na me nje ni.“

Ga la da ri Brot hers Gro up ta ko đe imple

men ti ra Orac le Cu sto mer Ex pe rien

ce (CX) Cloud Ap pli ca tion da bi pokre

nuo sna žno an ga žo va nje ko ri sni ka,

usme rio svo je pro daj ne na po re apli kaci

ja ma ko je omo gu ća va veš tač ka inte

li gen ci ja i po ve ćao pro duk tiv nost

mo bil nim in ter fej si ma ko ji se ak ti vira

ju gla som. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Pred vi đa nja

IDC

Oče ku je se da će CO VID-19

te že po go di ti EMEA tr žiš te ta ble ta

u dru gom kvar ta lu ove go di ne

Pre­ma IDC-u (In­ter­na­ti­o­nal Da­ta Cor­po­ra­tion), u če­tvr­tom kvar­ta­lu 2019. go­di­ne, ce­lo­kup­no

tr­žiš­te ta­ble­ta u EMEA re­gi­o­nu opa­lo je 8,7% u od­no­su na isti pe­riod pret­hod­ne go­di­ne, do­sti­gav­ši

12,9 mi­li­o­na je­di­ni­ca. Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja odr­ža­va po­tra­žnju za mo­bil­nim re­še­nji­ma u pred­u­ze­ći­ma,

što po­kre­će ko­mer­ci­jal­ni pro­stor, dok sla­be per­for­man­se po­tro­ša­ča i da­lje osta­ju glav­ni

raz­log kon­trak­ci­je na tr­žiš­tu.

„Ven do ri A kla se odr ža va ju tr žiš te

pr ven stve no za hva lju ju ći uvo đe nju

no vih ure đa ja sa first-party ta sta tura

ma, ko je ge ne ri še in te re so va nje

u po slov nom okru že nju, omo gu ćava

ju ći ko ri sni ci ma u ko mer ci jal nom

pro sto ru i pro si me ri ma da ostvare

pred nost po ve ća ne pro duk tiv nosti

svoj stve ne ovim apa ra ti ma“, ka že

He le na Fer re i ra, ana li ti čar is tra ži vanja

u IDC We stern Eu ro pe Per so nal

Com pu ting De vi ces. „To je vi dlji vo

kod ne kih ven do ra An dro i da ko ji sve

vi še gu ra ju pre mi jum ure đa je, poš to

ova po nu da po sta je pri vlač ni ja.“

U za pad noj Evro pi, u če tvr tom go -

diš njem kvar ta lu, ce lo kup no tr žiš

te ta bleta je po slo va lo bo lje ne go

u dru gim re gi o ni ma u EMEA, upr kos

sma nje nju od 8% u od no su na isti period

pret hod ne go di ne. Cen tral na i istoč

na Evro pa, Bli ski is tok i Afri ka (CE-

MA) su za be le ži li pad 10% u od nosu

na pret hod nu go di nu. Per for man se

su slič ne za ce lu 2019. go di nu, sa opada

njem 7,2% YoY u za pad noj Evro pi i

sma nje njem 14,1% YoY u CE MA.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


„Naj vi še je pre tr pe la CEE, pa da jući

za 20,5% u od no su na isti pe riod

pret hod ne go di ne, u po re đe nju sa

-9,3% YoY u MEA re gi o nu. Tr žiš te table

ta i da lje je ja ko in hi bi ra no fo kusom

kraj njih ko ri sni ka na no te bo o-

ko ve atrak tiv nih ce na i kon ver ti bil ne

ra ču na re, kao i na pa met ne te le fo ne

ve li kog ekra na“, ka že Ni ko li na Ju ri šić,

pro gram ma na ger za CE MA re gion u

IDC-ju. „Ia ko su oba re gi o na pri meti

la sna žan pad na ko ri snič koj strani

tr žiš ta, ko mer ci jal na je po ra sla za

23,6% u od no su na isti pe riod prethod

ne go di ne u CEE, a 5,4% u MEA,

što je uglav nom po sle di ca zna čaj nih

edu ka tiv nih pro je ka ta za be le že nih u

Egip tu, Ke ni ji i Hr vat skoj.“

Is tak nu ti ven do ri

Sam sun go va sna ga u se zo nalno

sti na no vim tr žiš ti ma obez be dila

mu je pr vo me sto u EMEA. Apple

je bio dru gi u EMEA, ali je i dalje

broj 1 u za pad noj Evro pi, gu ran

uvo đe njem no vog iPa da. Hu a wei je

ostao na tre ćem me stu, ali i da lje je

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


pod ne ga tiv nim uti ca jem zabra

ne, knji že či pad u od no su

na isti pe riod pret hod ne godi

ne. Le no vo je za dr žao četvr

to me sto i na sta vio da raste

u re gi o nu, uglav nom vođen

mo guć no sti ma u sek toru

obra zo va nja u raz vi je nim

ze mlja ma i ostva ru ju ći ko rist

od pa da Hu a we ia. Ama zon

je na sta vio da vo di na entry

ni vou, obez be đu ju ći se bi

me sto u pr vih pet.

Top 5 ta blet kom pa ni ja u EMEA – is po ru ke, udeo na tr žiš tu i Year-Over-Year rast u

če tvr tom kvar ta lu 2019. (Fo urth-Qu ar ter 2019 - fi na le) (is po ru ke u hi lja da ma)

Iz­vor: IDC EMEA Per­so­nal Com­pu­ting De­vi­ce Qu­ar­terly Trac­ker (Ta­blet), 4Q19

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Oče ku je se da će se u pr voj po lovi

ni 2020. go di ne EMEA tr žiš te table

ta sma nji ti za 7,3% u od no su na

isti pe riod pret hod ne. Prog no za za

pr va dva kvar ta la ko ri go va na je na

do le s ob zi rom na sla bo kon zu mersko

tr žiš te i ve ro vat ni uti caj vi ru sa

CO VID-19 na pro iz vod nju i is po ru ku

ure đa ja u re gi o nu. IDC za pr vi se mestar

2020. go di ne pro ce nju je ne ga tivan

uti caj od 4% na EMEA tr žiš tu table

ta. Dok će efe kat u pr vom kvar talu

bi ti blag, dru gi kvar tal će ve ro vat

no bi ti te že po go đen. Oče ku je se

da će kri zni pla no vi Vla de Ki ne vra titi

u nor ma lu dru gu po lo vi nu 2020, u

za vi sno sti od raz vo ja či ta ve si tu a ci je.

„Pre ra no je za pro ce nu pu nog

efek ta uti ca ja CO VID-19 na tr žiš te

ure đa ja, po seb no ta ble ta. S jed ne

stra ne, bi lo je za tva ra nja fa bri ka koja

su na ru ši la pro iz vod nju u fe bru a ru

i obla sti u ka ran ti nu ko je su uz dr male

lan ce snab de va nja, poš to su ne ki

ključ ni pro iz vo đa či pa ne la i me mo rija

lo ci ra ni u pro vin ci ji u ko joj se desi

la epi de mi ja“, pod se ća Da niel Goncal

ves, se ni or ana li ti čar is tra ži va nja u

IDC We stern Eu ro pe Per so nal Compu

ting De vi ces. „S dru ge stra ne, prvi

kva r tal će ve ro vat no bi ti iz rav nat

spo rom po tra žnjom i zdra vim za liha

ma kom po nen ti od pre kri ze. Ipak,

po sto je ja sni sig na li da se ne ga ti van

uti caj ne će mo ći u pot pu no sti ublaži

ti. Fa bri ke još uvek ne ra de pu nim

ka pa ci te tom i Ap ple je zva nič no izneo

da ne će ostva ri ti ci lje ve u po gledu

pri ho da zbog uti ca ja vi ru sa.“

Pred vi đa se da će ko mer ci jal no tržiš

te u EMEA ra sti po CA GR od 2,8%

iz me đu 2020. i 2024. go di ne.

„IDC oče ku je da u 2020. go di ni tržiš

te odvo ji vih ta ble ta odr ži sna žan

za mah vi đen to kom 2019. i da se

shod no to me po ve ća za ceo re gion

to kom pe to go diš njeg pe ri o da na

ko ji se od no si prog no za“, ka že Niko

li na Ju ri šić. „Oče ku je se da će nova

lan si ra nja pro iz vo da to kom 2019.

u An dr oid i iOS ta ble ti ma Ap plea i

Sam sun ga po kre nu ti rast. Pred vi đa

se da će ko mer ci jal ni seg ment nasta

vi ti da sna žno ra ste u EMEA tokom

2020. vo đen stal nim usva janjem

odvo ji vih pro iz vo da u pred u-

ze ći ma i edu ka tiv nim pro jek ti ma na

no vim tr žiš ti ma.“

O IDC Quarterly

PCD Trackeru

IDC-jev Kvar tal ni PCD Trac ker

pru ža ne nad maš nu po kri ve nost tržiš

ta i prog no ze za ce lo kup ni prostor

ure đa ja, ob u hva ta ju ći PC i table

te u vi še od 80 ze ma lja – da ju ći

br ze, suš tin ske i sve o bu hvat ne tr žišne

in for ma ci je za či ta vo tr žiš te perso

nal nih ra ču nar skih ure đa ja. Io

Top 5 ta blet kom pa ni ja u EMEA – is po ru ke, udeo na tr žiš tu i Year-Over-Year rast u če tvr tom kvar ta lu 2019.

(Fo urth-Qu ar ter 2019 (fi na le) (is po ru ke u hi lja da ma)

Iz­vor: IDC EMEA Per­so­nal Com­pu­ting De­vi­ce Qu­ar­terly Trac­ker (Ta­blet), 4Q19

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Najava

Ca non PIX MA TR150 i PIX MA TR150 sa ba te ri jom

Po ne si te kan ce la ri ju

sa so bom

Kom pakt ni i po ve za ni pre no sni štam pa či za pro fe si o nal nu upo tre bu u po kre tu

Ca non Eu ro pe na ja vlju je

po­če­tak pro­da­je štam­pača

Ca­non PIX­MA TR150 i

PIX­MA TR150 sa pu­nji­vom ba­te­rijom

– dva moć­na, pre­no­sna i ro­bustna

štam­pa­ča ko­ji pru­ža­ju iz­van­redan

kva­li­tet i una­pre­đe­nu upo­tre­bljivost.

Ovi kom­pak- t­ni mo­de­li ima­ju

sve­stra­nu mo­guć­nost be­žič­nog pove­zi­va­nja

sa po­drš­kom za 2,4 GHz i

5 GHz Wi-Fi po­jas i kon­tro­lu pu­tem

pa met nog te le fo na.

Za­hva­lju­ju­ći prak­tič­no­sti i kva­li­tetu

u svo­joj sr­ži, Ca­non PIX­MA TR150

ima 1,44-in­čni mo­no OLED ekran radi

je- d­no­stav­ne na­vi­ga­ci­je, kao i USB

pu­nje­nje i op­ci­ju za uči­ta­va­nje pri­lago­đe­nih

ša­blo­na. Sa­vr­šen za po­sao u

po­kre­tu, uz po­bolj­ša­nu ba­te­ri­ju i moguć­nost

da se štam­pa vi­še stra­na ne­go

ika­da do sa­da, osi­gu­ra­će jed­no­stav­ne i

pro­fe­si­o­nal­ne re­zul­ta­te, bi­lo kad i bi­lo

gde, tvr­de u kom­pa­ni­ji.

Bez mno go pr tlja ga uz

pre­no­sni štam­pač

Pre­no­san i ot­po­ran ra­di štam­pa­nja

u po­kre­tu, Ca­non PIX­MA TR150 sa

ba­te­ri­jom pru­ža mo­bil­nim za­po­sleni­ma

slo­bo­du da po­sao po­ne­su na

put. Od sa­vr­še­nog sa­put­ni­ka za rad

na da­lji­nu ko­ri­sni­ci mo­gu da očeku­ju

br­zo i pri­stu­pač­no pu­nje­nje bilo

pre­ko AC adap­te­ra za na­pa­ja­nje ili

pre­ko is­po­ru­če­nog USB Type-C kabla

ko­riš­će­njem kom­pa­ti­bil­nog punja­ča

za au­to­mo­bil, eks­ter­ne ba­te­rije

ili lap to pa.

Ele­gan­tan, ro­bu­stan di­zajn ot­poran

na gre­ba­nje do­da­je pra- k­tičnost

ta­ko što su svi por­to­vi za po­vezi­va­nje

or­ga­ni­zo­va­ni na jed­noj strani

ure­đa­ja ra­di op­ti­mal­nog me­nadžmen­ta

ka­blo­va, dok ugra­đe­ni slot za

za­klju­ča­va­nje pro­tiv kra­đe pru­ža kori­sni­ci­ma

mo­guć­nost da osi­gu­ra­ju

štam­pač na pri­vre­me­noj lo­ka­ci­ji.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Po bolj ša na upo tre blji vost

i efi ka snost

Na­do­gra­đu­ju­ći Ca­no­no­vo na­sleđe

štam­pa­ča jed­no­stav­nih za upotre­bu,

PIX­MA TR150 ima 1,44-in­čni

mo­no OLED ekran vi­so­ke re­zo­lu­cije,

pru­ža­ju­ći in­di­ka­ci­ju u re­al­nom

vre­me­nu za ni­voe ma­sti­la i tra­ja­nje

ba­te­ri­je (za mo­del PIX­MA TR150 sa

ba­te­ri­jom) ra­di jed­no­stav­ne na­vi­gaci­je

i pot­pu­ne pre­gled­no­sti. Ono što

je je­din­stve­no za ovaj mo­bil­ni štampač

je da PIX­MA TR150 mo­že da saču­va

do pet pret­hod­no sni­mlje­nih

pri­la­go­đe­nih ša­blo­na ko­je ko­ri­snik

mo­že da odštam­pa di­rekt­no sa ekrana,

bez ko­riš­će­nja lap­to­pa, PC-ja

ili pa­met­nog ure­đa­ja i mo­že br­zo

da na­pra­vi osnov­ne do­ku­men­te brzi­na­ma

od 5,5 ipm za bo­ju i 9 ipm

za mo­no.

Brz i funk­ci­o­na­lan, PIX­MA TR150

sa ba­te­ri­jom is­ko­riš­ća­va br­že punje­nje

(2 sa­ta i 20 mi­nu­ta pre­ko AC

adap­te­ra) i mo­guć­nost da štam­pa

do 330 stra­na pre­ko jed­nog komplet­nog

pu­nje­nja. Ra­di una­pre­đe­ne

upo­tre­blji­vo­sti, funk­ci­ja jed­no­stav­nog

mon­ti­ra­nja i ski­da­nja ba­te­ri­je

osi­gu­ra­va da ni­je po­tre­ban alat, što

je sa­vr­še­no pri­li­kom ra­da u po­kre­tu.

Prak­tič­nost uz

be­žič­no štam­pa­nje

Za­hva­lju­ju­ći kom­pa­ti­bil­no­sti sa siste­mi­ma

iOS i An­droid, ko­ri­sni­ci mogu

be­žič­no da štam­pa­ju pre­ko Ca­non

PRINT apli­ka­ci­je ili da štam­pa­ju iz popu­lar­nih

cloud ser­vi­sa kao što je Goo­gle

Dri­ve i Ever­no­te po­mo­ću usluge

PIX­MA Cloud Link. Za one ko­ji­ma

je po­treb­no da na­pra­ve ko­pi­je do­kume­na­ta

u po­kre­tu, Smar­tpho­ne Copy

mo­že da se is­ko­ri­sti za jed­no­stav­no

pra­vlje­nje fo­to­gra­fi­ja do­ku­me­na­ta i njiho­vo

sla­nje di­rekt­no na štam­pu. Ko­risni­ci

ta­ko­đe mo­gu da štam­pa­ju teh­no-

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


­lo­gi­jom Mo­pria za An­dr­oid, Air­Print za

iOS ili Win­dows 10 Mo­bi­le bez po­trebe

za pre­u­zi­ma­njem bi­lo ka­kvih dodat­nih

apli­ka­ci­ja.

Ko­ri­sni­ci bez ru­te­ra jed­no­stav­no

mo­gu da klik­nu na na­men­sko Wire­less

Con­nect dug­me i da po­kre­nu

1-na-1 ko­nek­ci­ju sa štam­pa­ča ka njiho­vom

pa­met­nom ure­đa­ju. Pru­ža­ju­ći

sa­vr­še­nu mo­guć­nost be­žič­nog po­vezi­va­nja,

PIX­MA TR150 po­dr­ža­va i 2,4

GHz i 5 GHz Wi-Fi op­se­ge, što je sa­vrše­no

za sta­bil­no štam­pa­nje bez stre­sa.

Visokokvalitetno poslovno

štampanje u pokretu

Hi­brid­ni si­stem ma­sti­la omo­guća­va

br­zu is­po­ru­ku vi­so­ko­kva­li­tet­nog

tek­sta i gra­fi­ke, uklju­ču­ju­ći pre­zen­taci­je,

ta­be­le i gra­fi­ko­ne pri­pre­mlje­ne u

po­sled­njem tre­nut­ku ka­da ste na pu­tu.

Si­stem mo­že da se po­hva­li pig­mentnim

cr­nim ker­tri­džom za oš­tar tekst i

kom­bi­no­va­nim če­tvo­ro­boj­nim ker­tridžom

ba­zi­ra­nim na teč­noj bo­ji (ci­jan,

ma­gen­ta, žu­ta i cr­na) ra­di po­sti­za­nja

ži­vih fo­to-oti­sa­ka sa ži­vot­nim ve­kom

u al­bu­mu do 100 go­di­na. Ka­da poč­ne

da po­ne­sta­je pig­ment­ne cr­ne, ‘save

black ink’ re­žim omo­gu­ća­va ekono­mič­no

štam­pa­nje ta­ko što sma­nju­je

ko­riš­će­nje cr­nog ma­sti­la, ta­ko da ko­risni­ci

ni­kad ne bu­du za­te­če­ni.

Za­to što je u sta­nju da na­pra­vi

A4 oti­ske bez okvi­ra i za­hva­lju­ju­ći

zad­njem le­žiš­tu ko­je mo­že da dr­ži

50 li­sto­va obič­nog pa­pi­ra, ovaj model

je sa­vr­šen za mon­ta­žne pro­davni­ce

ko­ji­ma je po­treb­no da na­pra­ve

ži­vo­pi­sne ma­te­ri­ja­le na me­stu proda­je

na do­dir dug­me­ta.

Ca­non PIX­MA TR150 i PIX­MA

TR150 sa ba­te­ri­jom tre­ba da kre­nu u

pro­da­ju od apri­la 2020. Io

Za vi­še in­for­ma­ci­ja o mo­de­lu Ca­non

PIX­MA TR150 ili da bi­ste pro­naš­li najbli­žu

ma­lo­pro­da­ju, po­se­ti­te:

https://www.ca­non.rs­/prin­ters/pix­matr150/

i https://www.ca­non.rs­/printers/pix­ma-tr150-with-bat­tery/

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


SPECIJALNO

IZDANJE

DATA

Internet ogledalo

ISSN

Business & Technologies

1821

Magazine

- 4169

:: Broj 200


Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 200


Specijalno izdanje:

BRENDOVI I TRENDOVI

XX

ISSN 1821 - 4169

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106

More magazines by this user
Similar magazines