Руски језик 8, уџбеник, старо издање, Klett

cepesh76
  • No tags were found...

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Кристине Амштајн-Баман • Улф Боргварт • Моника Брош • Данута Генч

Наталија Осипова-Јос • Гизела Рајхерт-Боровски • Евелин Валах

Жаклин Ценкер • Драгана Керкез • Јелена Гинић

Конечно! 4

Руски језик за осми разред основне школе

Уџбеник за четврту годину учења

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Конечно! 4

Руски језик за осми разред основне школе

Уџбеник за четврту годину учења

Друго издање

Аутори: Кристине Амштајн-Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос,

Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић

Рецензенти: др Лука Меденица, Катедра за славистику Филолошког факултета у Београду

Николета Илић, професор руског језика у ОШ „20. октобар” у Новом Београду

Марина Шапоњић, професор руског језика у ОШ „Живко Љујић” у Новој Вароши

Прелом српског издања: Јасна Попадић

Лектура: Микита Супрунчук

Издавач: Издавачка кућа „Klett” д.о.о.

Маршала Бирјузова 3–5/IV, 11000 Београд

Тел.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385

office@klett.rs, www.klett.rs

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић

Главни уредник: Александар Рајковић

Уредник: Милан Пртењак

Штампа: Службени гласник, Београд

Тираж: 3.000 примерака

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог

уџбеника у осмом разреду основне школе решењем број 650-02-393/2015-06.

© оригинално издање: Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 (ISBN 978-3-12-527498-3)

© српско издање: Издавачка кућа „Klett” д.о.о., Београд 2017.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог

ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање, чување

у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који

омогућује појединцу индивидуални приступ делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности

издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и

сродним правима.

ISBN 978-86-7762-874-1

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


садржај

Тема

Комуникативне

вештине

Граматика и

језичка средства

Примењене

вештине

Страна

Урок 1 В международном молодёжном лагерe 8

Старт

Могућност

боравка у Русији

у међународним

омладинским

камповима

Текст А Привет из

России!

Четворо младих из

Чешке, Словачке,

Немачке и Србије

говоре о свом боравку

у Русији.

• како испричати

о боравку у

међународном кампу у

Русији

• повратна заменица:

друг друга

8

• како говорити о својим

искуствима

• како завршити причу/

текст

• како потражити

на интернету

информације о

боравку у камповима

и како разговарати о

томе

• како питати за пут

• по-русски

(медијација)

• задатак лекције: А)

писање извештаја о

боравку у летњем или

зимском одмаралишту

са школом; Б) писање

извештаја о екскурзији

• песня: «Как здорово»

(разумевање и певање

песме)

• присвојна заменица

свой

• одрични прилози

никогда, нигде, никуда

• изражавање места

предлошко-падежним

конструкцијама

(локатив, генитив

и инструментал с

предлозима)

10

Текст Б Поход с

курицей

Јелена и Аница

из Нове Вароши

су у Русији, у

Јекатеринбургу.

На аеродрому их

дочекују руске

породице код којих

ће живети. Аница иде

на излет са својом

руском породицом

на језеро. На путу ка

језеру пролазе поред

споменика на граници

Европе и Азије.

• безличне реченице с

логичким субјектом у

дативу

• одричне заменице:

никто, ничего, никакой

• изговор гласова [a] и [е]

после меких гласова

• повратна заменица:

себя

• показна заменица:

такой

• изражавање правца

предлошко-падежним

конструкцијама

(акузатив, датив и

генитив с предлозима)

стратегия:

• писање

извештаја

о боравку

на ескурзији,

у

кампу,

одмаралишту...

• исправљање

грешака

14

Чтение 1 20

Маруся

Одломак из научнофантастичне приче о четрнаестогодишњој девојчици којој се дешавају

невероватне ствари: Како ће изгледати будућност?

Урок 2 СМИ в нашей жизни 22

Старт

Речник: медији

• разговор о употреби

различитих медија

• читање ТВ програма

• поље речи: СМИ и

виды фильмов

• изражавање времена

(обнављање)

22

Текст А Наш

любимый «друг»?!

Аница је у руској

породици у којој живи

неколико генерација

које се различито

односе према

медијима.

• како изразити шта

неко мисли о нечему

• како изразити да неко

нешто жели

• како изразити

сопствено мишљење и

аргументовати га

• како водити разговор

о предностима и

недостацима медија

• по-русски

(медијација)

• глаголи: употреба

облика хотеть и

хотеться

• изражавање циља

зависним реченицама с

везником чтобы +

инфинитив/прошло

време

• везници: что и чтобы

• изражавање циља

предлошко-падежним

конструкцијама

(генитив, акузатив

и инструментал с

предлозима)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

стратегия:

посредовање

између

пријатеља из

Србије и

Русије

24

три

3


садржај

Тема

Комуникативне

вештине

Граматика и

језичка средства

Примењене

вештине

Страна

Текст Б На какой

фильм пойти?

Плакати и

информације

о филмовима

„Костяника” и „Иван

Васильевич меняет

профессию”

• како описати

садржину филма

• како саставити

резиме

• Задатак лекције:

А) представљање

омиљене књиге;

Б) представљање

омиљеног филма

• глаголи: прошло време

глагола (без суфикса

-л-)

стратегия:

писање

сижеа књиге/

филма

29

Мы повторяем 1 34

Обнављање граматике:

именице, придеви, негација, префиксални глаголи кретања

Урок 3 Планы на будущее 36

Старт

Тест професионалне

оријентације: Која је

професија добра за

мене?

• како испричати

нешто о будућим

занимањима

• како анкетирати

одељење у вези

с омиљеним

занимањима и

направити листу

омиљених занимања

• како одагнати сумње о

будућој професији

• како водити разговор

на тему будућег посла

• како нешто упоредити

• како посаветовати

некога (как можно +

компаратив)

• песня: «Рома,

извини» (слушање и

коментарисање песме)

• писање стихова

• по-русски

(медијација)

• како написати своју

биографију (CV)

• како учествовати

у разговору о

проблемима младих

• како заузети став

у комуникацији на

интернету

• како исказати шта је

лакше/теже/важније у

нечијем животу

• задатак лекције:

А) описати једну

познату особу,

написати о предностима

и манама њене

професије;

Б) описати један дан

у свом животу 2050.

године

• поље речи: профессии

• глаголи: стать,

работать и быть с

инструменталом

36

Текст А Кем стать?

Четворо младих,

Витја, Жења,

Настја и Сардана,

говоре о својим

интересовањима и о

томе чиме би желели

да се баве.

• везници: и, а и но

• придеви и прилози:

прост и сложен

компаратив

• генитив поређења

• неки неправилни

облици простог

компаратива

• читање и изговор -т(ь)

ся

39

Текст Б Важнее

всего – верить в

себя!

Један младић у блогу

износи свој проблем

и добија охрабрујући

одговор. Притом

ћете научити и неке

занимљиве чињенице

из живота Јурија

Гагарина.

• придеви и прилози:

сложени суперлатив и

суперлатив с речима

всего/всех

стратегия:

графичко

приказивање

текста

(резимирање

помоћу

симбола,

табела,

стрелица...)

45

4 четы́ре

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


садржај

Тема

Комуникативне

вештине

Граматика и

језичка средства

Примењене

вештине

Страна

ТРКИ 1 48

Припрема за полагање испита из руског језика као страног (ТРКИ)

Обнављање граматике и комуникативних вештина из лекција 1−3

Урок 4 Из прошлого в будущее 50

Старт

Преглед основних

периода руске

историје

• како водити разговор

o догађајима из

прошлости

• поље речи: история 50

Текст А Из

дневника

Саввы Лукича

Владиславича-

Рагузинского

Полазници кампа

„Московија” из Србије

пишу измишљени

дневник Саве

Владиславића

Рагузинског, Србина

из Херцеговине који

је боравио у Русији за

време Петра Великог

и Катарине Прве.

Текст Б Янтарная

комната

Аница је на интернету

нашла интересантан

сајт о Ћилибарској

соби.

• како разговарати о

емоционалном стању

особе из њених

бележака у дневнику

• како испричати

шта бисте урадили

у одређеним

ситуацијама

• како исказати

осећања

• како испричати о

животу Срба у Русији

• глаголи: дать

• глаголи: употреба

облика хотеть и

хотеться (обнављање)

• условне реченице са

если бы …, (то) …

• неодређене заменице

са суфиксима -то и

-нибудь

стратегия:

састављање

сопственог

текста на

основу

других

текстова

52

• како саставити

званично писмо

• по-русски

(медијација)

• задатак лекције:

А) прављење постера/

флајера у вези са

Ћилибарском собом;

Б) представљање

живота познате

личности у првом лицу

• информације о датуму и

временском периоду

• изражавање времена

предлошко-падежним

конструкцијама

(генитив, датив и

акузатив с предлозима)

58

Чтение 2 62

Ох, уж этот Пушкин!

Сцене из видео-филма о Пушкину

стратегия:

пет корака

до филма

(снимање)

Мы повторяем 2 66

Обнављање граматике:

именице, придеви и прилози, компарација придева и прилога, неправилни глаголи, глаголи

кретања, информације о датуму и временском периоду

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

пять

5


садржај

Тема

Комуникативне

вештине

Граматика и

језичка средства

Примењене

вештине

Страна

ТРКИ 2 68

Припрема за полагање испита из руског језика као страног (ТРКИ)

Обнављање граматике и комуникативних вештина из лекција 3−4

Урок 5 Российский рок 70

Текст А Рок был,

рок есть, рок будет!

Чланак о историјату

рок музике у Русији

• како водити разговор

о историји руске рок

музике

• како разумети

текстове на веб-

-сајтовима

• како учествовати у

разговору о „Дворском

тргу” у Санкт Петербургу

на основу

бележака

• изражавање времена

предлошко-падежним

конструкцијама

(инструментал и

локатив с предлозима)

70

Текст Б Звезда

русского рока

Кратка биографија

певачице Земфире

• како саставити анкету

о певачици Земфири

• како потражити

информације на

интернету

• како осмислити и

одглумити дијалог с

певачицом

• песня: «Чайка»

(слушање и

коментарисање песме)

• задатак лекције:

А) састављање

топ-листе (листе

омиљених песама у

одељењу);

Б) представљање

омиљеног музичара/

групе

73

Грамматика 76

Ключи 82

Лeксика и примечaния к урoкам 85

Алфавитный словарь (русско-сербский) 96

6 шесть

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


садржај

Пиктограми

1.12 компакт-диск

Саслушати аудио-нумеру са компакт-диска.

Број указује на редослед диска и нумере.

p рад у паровима Задатке радите заједно са другом/другарицом из клупе.

g рад у групи Задатке радите у групи од најмање троје ученика.

самостално извођење

граматичких правила

Граматику можете сами да учите тако што ћете у свесци

написати правила која сте уочили.

портфолио

Успешне радове можете да ставите у свој портфолио.

интернет

Код ових вежбања можете да потражите додатне

информације на интернету.

h 3 радна свеска Треба да урадите наведени задатак у радној свесци.

КЦ комуникативни циљ

Комуникативни циљ вам говори о чему ћете моћи да се

изразите на крају лекције.

факултативнa вежба Вежбања с овим пиктограмом нису обавезна.

факултативне стране

Жуте стране нису обавезне.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

семь

7


1

урок

старт

текст

упражнения

Вмеждунаро́дноммолодёжном

лаѓерe

КЦ На крају ове лекције умећеш да даш обавештења и кратке савете у вези са

омладинским камповима у Русији, о размени са партнерским школама, а

такође ћеш знати да напишеш извештај о боравку у омладинском кампу.

«МОСКÓВИЯ» – молодёжный

лаѓерь в Подмоско́вье

А

Се́рбские шко́льники в «Моско́вии»

Б

В

Представи́тели ра́зных стран ми́ра в «Моско́вии»

Ученики́ и учителя́ Пе́рвой белгра́дской

гимна́зии с ученика́ми моско́вской

Курча́товской шко́лы (шко́ла-партнёр

Пе́рвой гимна́зии)

Г

Д

Ученики́ и учи́тельница Девя́той белгра́дской

гимна́зии в Междунаро́дном молодёжном лаѓере

в «Левко́во» в Подмоско́вье

1 Уче́бныемеждунаро́дныелагеря́Росси́и

а) Посмотри́ на фотогрáфии и прочитáй информáцию к ним.

Опиши́, что ты ви́дишь на фотогрáфиях.

б) Представи́тели каки́х стран уча́ствовали в учéбном междунаро́дном

молодёжном лаѓере? Как называ́ется твоя́ шко́ла? Она́ сотру́дничает со

шко́лами в Росси́и?

8 вóсемь

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

1

старт

текст

упражнения

2 Интервью́ с Ни́ной, уча́стницей уче́бного междунаро́дного

лаѓеря «Моско́вия» h 1

Журнали́ст: Ни́на, здра́вствуй! Скажи́, пожа́луйста, отку́да ты

прие́хала?

Ни́на: Я прие́хала из Се́рбии, из Белгра́да. Я учу́сь в

шко́ле им. Джю́ры Струѓара.

Журнали́ст: Ты одна́ из Се́рбии прие́хала?

Ни́на: Нет, из Се́рбии прие́хало де́вять ученико́в и

учи́тельница Виоле́та Андре́евич. Из мое́й шко́лы

прие́хала моя́ однокла́ссница и тёзка Ни́на, зате́м

Алекса́ндра и Екатери́на из шко́лы им. Ра́стко

Не́манича − святоѓо Са́ввы из городка́ Но́ва-Па́зова,

Еле́на из г. Но́ва-Ва́рош, шко́лы им. Жи́вко Лю́ича,

Тия́на из шко́лы им. святоѓо Са́ввы из г. Варва́рин.

Ещё прие́хали Вла́дана из Белгра́да, из шко́лы им. Лю́бы Нена́довича,

А́нна из шко́лы им. Весе́лина Масле́ши из Белгра́да. С на́ми прие́хал и

Сте́фан из шкóлы им. Ра́да Драи́нца, таќже из Белгра́да.

Журнали́ст: Как вы узна́ли о на́шем лаѓере?

Ни́на: Все мы уча́ствовали в олимпиа́де по ру́сскому языку́ и на

госуда́рственном у́ровне за́няли одно́ из пе́рвых четырёх мест.

В награ́ду мы получи́ли от прави́тельства Москвы́ пое́здку в

«Моско́вию».

Журнали́ст: Как вам нра́вится «Моско́вия»?

Ни́на: В «Моско́вии» прекра́сно! Мы все здесь обща́емся друг с друѓом на

ру́сском языкé, посе́щаем уроќи ру́сского языка́, е́здим на экску́рсии.

Я подружи́лась с Кристи́ной из Герма́нии, и мы обеща́ли ка́ждый год

е́здить друг к друѓу в го́сти.

а) Прочита́й текст и отве́ть на вопро́сы.

1. Ско́лько учениќов из Се́рбии прие́хало в «Моско́вию»?

2. Из каки́х городо́в и школ прие́хали ученики́ из Се́рбии?

3. Как ученики́ получи́ли в награ́ду пое́здку в «Моско́вию»?

4. С кем подружи́лась Ни́на? Что де́вочки обеща́ли друг друѓу?

б) О себе́ Ты хоте́л бы/хоте́ла бы пое́хать в Росси́ю в уче́бный лаѓерь изуча́ть

ру́сский языќ? Обосну́й своё мне́ние.

3 По следáм…

а) Найди́ в интервью́ предложе́ния с фо́рмами друг друѓа и переведи́ их.

Упореди како је у руском и српском језику, обрати пажњу на род заменица у

руском језику у односу на српски и на промену прве и друге речи заменице.

б) Ребя́та из «Моско́вии»

расска́зывают о своём пребыва́нии

в лаѓере. Вставь друг друѓа в

ну́жной форме.

1. Мы…

друг о друѓе

друг от друѓа

друг к друѓу

друг с друѓом (2x)

друг друѓу

друг друѓа

1. ка́ждый день танцева́ли

2. сиде́ли недалеко́

3. хорошó понимáли

4. мнóго общáлись

5. чáсто ходи́ли в гóсти

6. всегдá помогáли

7. мнóго узнáли

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

дéвять

9


1

урок

старт

текст A

упражнения

1.1

Приве́т из Росси́и

Уча́стники междунаро́дного лаѓеря расска́зывают о пое́здке по обме́ну в Росси́ю.

Áнна из Братислáвы:

Óсенью я былá по обмéну в гóроде Мы́шкине. Си́мвол

э́того гóрода – мышь! У семьи́, где я жилá, былá óчень

мáленькая кварти́ра. Но всё-таки мне там понрáвилось.

Я жилá в кóмнате Лéны, а Лéна спалá у своéй бáбушки.

По вечерáм мы все вмéсте сидéли в ую́тной ку́хне, пи́ли

чай и разговáривали друг с дру́гом. Жить в большóй

семьé – э́то так клáссно! Дóма я живу́ тóлько с мáмой…

1.2

Дави́д из Берли́на:

По обмéну в Рязáни! Гóрод мне понрáвился, осóбенно

дом-музéй, где роди́лся учёный Ивáн Пáвлов. Плóхо

тóлько, что тепéрь нáдо рабóтать над проéктом «Собáки

Пáвлова». А вот шкóла в Росси́и – э́то прóсто у́жас!

У них так мнóго домáшних задáний, и они́ у́чатся дáже

в суббóту. Мы с Ники́той хорошó понимáли друг дру́га.

Но он готóвился к экзáменам, и поэ́тому никудá не мог

со мной ходи́ть, ни на дискотéки, ни на экску́рсии.

1.3

Вáцлав из Прáги:

Нáша шкóла ужé 10 лет дру́жит с гимнáзией в

Новосиби́рске. Мы кáждый год éздим друг к дру́гу.

Вчерá мы бы́ли в большóм магази́не, где ребя́та хотéли

купи́ть сувени́ры, но не знáли, как спроси́ть. Вот я и

помогáл им. Сначáла Ли́зе, котóрая хотéла купи́ть всё!

И матрёшку, и CD… А потóм Áлексу…

1.4

Ни́на из Белгрáда:

У нас в Сéрбии нет такóго организóванного обмéна,

как у вас. Но в прóшлом году́ я провелá две недéли в

Москвé, у своéй подру́ги Натáши. Кáждый день мы

с ней и́ли ходи́ли в шкóлу, и́ли éздили на экску́рсии.

Осóбенно мне понрáвился Арбáт. Там продаю́тся

клáссные сувени́ры. И там так мнóго худóжников.

Оди́н дáже нарисовáл мой портрéт! А ещё в Москвé так

мнóго людéй и маши́н! И все ужáсно спешáт. В метрó

я дáже два рáза не моглá вы́йти из вагóна на своéй

стáнции!

Но я обязáтельно хочу́ ещё раз поéхать тудá.

10

дéсять

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

1

старт

текст

упражнения A

1 Ктеќсту h 3,4

а) Составь ка́рту ума́ и расскажи́ о ребя́тах. Скажи́, где они́ бы́ли, что они́ дéлали,

что им (не) понрáвилось. Испóльзуй слéдующие словá и словосочетáния.

большóй магази́н

помогáть ребя́там

хорошó говори́ть по-ру́сски

Арбáт

Новосиби́рск

мнóго людéй и маши́н

Рязáнь

прóект

шкóла

Ни́на Áнна Ва́цлав Дави́д

экску́рсии

Мы́шкин

мáленькая кварти́ра

разговáривать друг с друѓом

Москвá

пить чай по вечерáм

музéй Пáвлова

ую́тная ку́хня

мнóго домáшних задáний

g

б) Игра́ Поделите се у четири групе. Свака група треба да изабере по једну особу

из текста А и постави шест питања у вези са њом. Поен добија она група која

најбрже одговори.

в) Осебе́ Éсли бы у тебя́ была́ возмо́жность по обме́ну пое́хать в Росси́ю, в

како́й из семе́й ты бы хоте́л/хоте́ла жить? Почему́?

2 Последа́м...

а) Присвојнa заменицa за свако лице свой употребљава се, као и у српском језику,

за сва лица у једнини и множини. Обрати пажњу на употребу заменице свой,

као и на употребу присвојних заменица за прво, друго и треће лице једнине и

множине: мой,твой,его́,её,наш.

Ле́на лю́бит свою́ бáбушку.

Ты тóже лю́бишь свою́ бáбушку?

Заменица свой мења се као мой, али се

никадa не користи у номинативу:

Я люблю́ свой портрéт.

Мой портрéт мне óчень нрáвится.

б) Переведи́ текст и напиши́ конéц исто́рии (2 предложе́ния).

Ваню́ша прие́хал по обме́ну к Васили́се

Прему́дрой. Дом Васили́сы нахо́дится

недалеко́ от о́чень стра́нного до́ма Ба́бы-Яги́.

Одна́жды у́тром Ваню́ша и Васили́са гуля́ли

по ле́су и встре́тили Ба́бу-Ягу́. Она́ показа́ла

им свой необы́чный дом. Он стои́т на нога́х и

у негó нет дверéй. Ваню́ша: «Вы лю́бите свой

дом?» Бáба-Ягá: «Конéчно, я люблю́ свой

дом. Я живу́ здесь ужé 150 лет». Ваню́ша:

«Вы живёте однá в своём дóме?» Бáба-

Ягá: «Нет. Я живу́ со свои́м котóм. Ви́дишь,

Вáська в своём крéсле спит. А ещё я чáсто

приглашáю свои́х подруѓ из рок-гру́ппы «Рок-

Бáбы». Сегóдня у нас репети́ция. Мы бу́дем

игрáть свои́ люби́мые пéсни, зáвтра бу́дет

концéрт. А вот ужé прилетáют…»

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

оди́ннадцать

11


1

урок

старт

текст

упражненияA

p

3 Тылю́бишьсвою́собаќу?

Осебе́ Нека свако од вас напише у свесци десет ствари које поседује.

Затим размените свеске и питајте једни друге да ли волите то што имате.

Ты лю́бишь свою́ собаќу? – Да, я люблю́ свою́ собаќу.

4 Свойи́лиего́,её,их? h 5– 7

а) Переведи́ предложе́ния. Сравни́ и объясни́ употребле́ние притяжа́тельных

местоиме́ний. О чьей подруѓе, чьей ко́мнате и́ли чьих сувени́рах идёт речь?

Ники́та танцу́ет со своéй подруѓой.

Лéна убирáет свою́ кóмнату.

Ли́за и Ми́ша покáзывают ребя́там

свои́ сувени́ры.

подруга

комната

сувениры

А тепéрь Дави́д танцу́ет с егó

подругой.

Áннa тóже убирáет её кóмнату.

Ребя́там нрáвятся их

сувени́ры.

б) Свой и́ли его́, её, их? Допо́лни предложе́ния.

Дави́д ду́мает о проéкте. Тéма проéкта «Пáвлов и собáки». Ивáн Пáвлович

люби́л роднóй гóрод Рязáнь. В роднóм гóроде бы́ло мнóго собáк. Чéрез многó

лет учёный Пáвлов занимáлся собáками и реáкциями. В институ́те он проводи́л

эксперимéнты со собáками. Вот сáмый извéстный эксперимéнт: кáждый раз,

когдá он давáл собáке колбасу́, звони́л звонóк. Чéрез нéсколько недéль звони́л

тóлько звонóк, и собáка ужé ждалá колбасы́. Так Пáвлов узнáл, как собáки

реаги́руют на сигнáлы. За эксперимéнт он получи́л Нóбелевскую прéмию.

5 Последа́м...

а) Выраже́ниеме́стапредло́жно-паде́жнымиконструќциями

Место се у руском језику изражава различитим предлошко-падежним

конструкцијама које одговарају на питање где?.

Прочита́й и переведи́ предложе́ния. Нарису́й в тетра́ди табли́цу и запо́лни её.

Предлоѓи в,на + предло́жный паде́ж

Ни́на живёт в Белгра́де.

Вчера́ мы бы́ли в музе́ях.

Дави́д стои́т на мосту́.

На площадя́х сего́дня мноѓо люде́й.

Ле́на живёт в Москве́.

В росси́йских кинотеа́трах пройдёт пока́з

фи́льма «Батальон».

Ва́цлав никогда́ не́ был в Росси́и. Мы мноѓое узна́ли на экску́рсиях.

Ни́на на Кра́сной пло́щади. Сини́ца в рука́х лу́чше соловья́ в лесу́.

Ва́ська спит в кре́сле.

Жизнь началáсь в моря́х.

имени́тельный предло́жный (где?) локатив (где?)

Белгра́д в Белгра́де (ед. ч.) у Београду

мост ... ...

12

двенáдцать

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

1

старт

текст

упражнения A

Предлоѓи у, оќоло, во́зле, вокруѓ + роди́тельный паде́ж

Кре́сло стои́т у стены́.

Вокруѓ до́ма − забо́р.

Во́зле тетра́ди лежа́л пена́л.

Óколо ста́нции метро́

нахо́дится шко́ла.

Во́зле ды́ни лежа́л анана́с.

Во́зле словаря́ лежи́т тетра́дь.

Крéсла стоя́т у стен.

Вокруѓ домо́в − забо́ры.

Во́зле тетра́дей лежа́ли пена́лы.

Óколо стáнций метро́ ча́сто

нахо́дятся шко́лы.

Во́зле дынь лежа́ли анана́сы.

Во́зле словаре́й лежа́т тетра́ди.

имени́тельный роди́тельный (где?) генитив (где?)

стена́ у стены́ (ед. ч.) поред зида

дом ... ...

б) Соста́вь предложе́ния со сле́дующими предло́жно-паде́жными конструќциями.

Испо́льзуй глаго́лы лежа́ть, стоя́ть, висе́ть, находи́ться. Испо́льзуй предлоѓи

за, пе́ред, над, под. Како́й паде́ж ты до́лжен/должна́ употреби́ть?

под крова́тью

за учи́телем

под столо́м

над по́лкой

над табли́цей

1.5

g

6 Тия́нарасска́зывает h 8

а) Посмотри́ на фотогрáфию и скажи́, что

ты ви́дишь на ней. Что ты ду́маешь об э́том?

б) Прочитáй сначáла вопрóсы 1– 4.

Потóм послу́шай текст и отвéть на э́ти

вопрóсы.

в) Объясни́ по-се́рбски значе́ние

сло́ва «бездо́мный».

г) Прочитáй пóсле э́того вопрóсы 5– 6.

Послу́шай текст ещё раз и отвéть на

э́ти вопрóсы.

1. Где живёт Тия́на?

2. В какóм клáссе онá у́чится?

3. Кудá онá éздила?

4. Как дóлго онá былá в Росси́и?

7 Молодёжныелагеря́Росси́и

5. Что ей там понрáвилось и что ей не

понрáвилось?

6. Тия́на хо́чет ещё раз пое́хать в

Росси́ю? Почему́?

Сазнајте на интернету све о различитим могућностима боравка у камповима за

младе у Русији. Можете, на пример, да одете на почетну страну омладинског

кампа «МОСКОВИЯ». Можете користити руски претраживач yandex.ru и сајт

http://deti-travel.ru/. Информишите једни друге о могућностима, програму,

трошковима, терминима, начинима пријављивања, типовима кампова и сл.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

тринáдцать

13


1

урок

старт

текст Б

упражнения

1.6–9

Похóд с ку́рицей

Елéна и её подру́га Áница из г. Нóва-

Вáрош приéхали в Екатеринбу́рг. В

аэропорту́ их ждáли подру́ги со свои́ми

роди́телями. Áница жилá в семьé в нóвом

райóне гóрода. Когдá Áница вы́шла из

маши́ны, онá уви́дела тóлько похóжие

друг на дру́га многоэтáжные домá.

«Как я потóм найду́ дорóгу домóй!?» –

поду́мала онá.

На слéдующее у́тро Áницa просну́лась от

зáпаха ку́рицы. «Я что, проспалá?

Ужé обéд?» Онá вошлá в ку́хню.

Вся семья́ сидéла ужé за столóм.

– Дóброе у́тро, Áница! – сказáла

Надéжда Васи́льевна, мáма Натáши.

На столé стоя́ли тарéлки с картóшкой,

ку́рицей и хлéбом.

– Ты бу́дешь картóшку с ку́рицей и́ли

яи́чницу с сы́ром? – спроси́ла Натáша.

– Ку́рица у мáмы всегдá óчень вку́сная.

Стрáнно, почему́ Елéна ей не сказáла,

что в Росси́и таки́е зáвтраки!

Áница почу́вствовала себя́ ужáсно.

Как им объясни́ть, что обéдать в вóсемь

утрá онá не мóжет.

– Я… не… гладна…

– Невку́сно? Хóчешь тогдá блины́? –

спроси́ла Надéжда Васи́льевна.

– Ух..., нет, спаси́бо. У́тром я ничегó не

могу́ есть.

Воскресéнье. Сергéй Петрóвич, пáпа

Натáши, сказáл Áнице, что они́ иду́т

в похóд.

Пóсле зáвтрака Натáша началá собирáть

рюкзáк. – Ой, глáвное не забы́ть кóмпас!

– Зачéм тебé кóмпас? – спроси́ла Áницa.

– Я себé недáвно купи́ла моби́льник с

GPS. Э́ то клáссная вещь!

И никакóй кóмпас нам не ну́жен.

Чéрез три часá они́ бы́ли у пáмятника,

котóрый стои́т на грани́це мéжду

Европóй и Áзией. Áницa хотéла сдéлать

фотогрáфии для шкóльного блóга,

но Сергéй Петрóвич расскáзывал и

расскáзывал. Урáл… Áзия…

пáмятник… Áницa почти́ ничегó не

понялá. Ей бы́ло так ску́чно. Интерéсно,

а где сейчáс Елéна? Мóжет быть, они́

хóдят по магази́нам и́ли сидя́т в кафé?

– Так, пáпа, стоп. Áнице э́то

неинтерéсно. Давáйте ужé на óзеро!

Дорóга чéрез лес былá óчень краси́вая.

Сóлнце свети́ло, бы́ло ти́хо, тóлько пéли

пти́цы. Оди́н раз они́ уви́дели дáже лису́.

Чéрез час Сергéй Петрóвич сказáл:

– Натáша, дай мне, пожáлуйста, кóмпас.

Мне кáжется, что мы непрáвильно идём.

Натáша объясни́ла, что онá не взялá

кóмпас, потому́ что у Áницы есть GPS.

Áница посмотрéла на телефóн. Что

случи́лось? Он не рабóтал.

– Áница, не волну́йся, óзеро не мóжет

быть далекó. Мы найдём егó и без GPS, –

сказáл Сергéй Петрóвич.

Они́ пошли́ дáльше… В лесу́ крóме них

никогó нé было.

У Áницы болéли нóги, онá ни с кéм не

хотéла разговáривать и ни о чём не

моглá ду́мать, онá ужáсно хотéла есть.

«Почему́ я сегóдня не позáвтракала?» –

поду́мала онá.

Вдруг Сергéй Петрóвич сказáл:

– Ой, кáжется, я знáю э́то мéсто!

Óзеро совсéм недалекó!

И действи́тельно, чéрез дéсять мину́т,

они́ ужé сидéли на берегу́ óзера. Áница

с удовóльствием éла ку́рицу. Онá былá

такáя вку́сная!

– Я же тебé говори́ла, что мáма óчень

хорошó готóвит – улыбну́лась Натáша.

А Áница отвéтила:

– Я не моглá себé предстáвить, что такóе

похóд. Но тепéрь я понялá – э́то, когдá

дóлго идёшь, а потóм ешь ку́рицу.

14

четы̀рнадцать

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

1

старт

текст

упражнения Б

1 К тéксту h 10, 11

1 2 3

4 5 6

а) Опиши́ карти́нки.

б) Приду́май назва́ние к ка́ждой карти́нке.

в) Расста́вь карти́нки по поря́дку и перескажи́ текст с по́мощью назва́ний и

карти́нок.

г) Как ты ду́маешь, почему́ А́ница не хо́чет за́втракать?

д) О себе́ Как бы ты себя́ вёл/вела́ в тако́й ситуа́ции?

2 А́нице бы́ло так ску́чно! h 12

a) Объясни́, почему́ А́нице бы́ло так ску́чно у па́мятника «Евро́па – А́зия».

б) Соста́вь предложе́ния. Испо́льзуй проше́дшее, настоя́щее и́ли бу́дущее вре́мя.

онá

А́ница

(бы́ло/бу́дет)

познакóмиться с Натáшей

Сергéй Петрóвич

прия́тно

теплó

расскáзывать об истóрии

они́

интерéсно

на сóлнце

сидéть на берегу́ о́зера

g

в) О себе́ Опиши́те две-три ситу́ации, когдá вам бы́ло ску́чно, интерéсно,

хóлодно, теплó, прия́тно, тру́дно, плóхо и́ли неудóбно. Найди́те двух друзе́й/

подруѓ. Прочита́йте друг друѓу ситуа́ции, кото́рые вы опи́сывали. Слу́шатели

говоря́т, как расска́зчик чу́вствовал себя́ в определённой ситуа́ции.

g

3 О Екатеринбу́рге

Найди́те в интернéте информáцию о Екатеринбу́рге. Где располóжен э́тот гóрод?

Почему́ он так назывáется? Что вы там мóжетe посмотрéть? Что вам осóбенно

интерéсно? Напиши́те коро́ткий текст о гóроде.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

пятнáдцать

15


1

урок

старт

текст

упражненияБ

4 Последа́м...

a) Выраже́ниенаправле́нияпредло́жно-паде́жнымиконструќциями

Правац се у руском језику изражава различитим предлошко-падежним

конструкцијама које одговарају на питање куда́? и отку́да?.

Предлоѓи в, на, за, под + вини́тельный паде́ж

Соста́вь предложе́ния со сле́дующими предло́жно-паде́жными конструќциями.

Испо́льзуй глаго́лы: пое́хать,пойти́,ходи́ть,скры́ться.

на экску́рсию в магази́н на ку́хню в музе́й за де́рево под стол

за дере́вья

в магази́ны

б) Нарису́й в тетра́ди таблицу и запо́лни её.

в) Предлоѓ к + да́тельный паде́ж

Переведи́ предложе́ния. Зада́й вопро́сы.

Ваню́ша прие́хал к Васили́се.

Ни́на подошла́ к окну́.

Маши́на подъе́хала к го́роду.

г)Предлоѓи из, с + роди́тельный паде́ж

Да́нная конструќция обознача́ет ме́сто, с кото́рого начина́ется де́йствие.

Отвеча́ет на вопро́с Отку́дa?. Переведи́ предложе́ния. Зада́й вопро́сы.

Ребя́та прие́хали с экску́рсии.

Ни́на прие́хала из Белгра́да.

на экску́рсии

д) Нарису́й в тетра́ди таблицу и запо́лни её.

под столы́

на ку́хни

Де́вочка верну́лась из шко́лы.

Ле́на вы́шла из метро́.

в музе́и

5 Последа́м... h 13–15

a) Одричне заменице се мењају као и упитне

заменице. Нађи у тексту Б реченице са

облицима одричних заменица и

преведи их. Шта се догађа са заменицом

када се дода предлог?

б)У ма́мы Ната́ши всегда́ мноѓо вопро́сов...

Отве́ть за А́ницу.

Кому́ ты вчерá звони́ла? – Я никому́незвони́ла.

Незабу́дьте:по́сле уменя́нет/не́

было употребля́ется роди́тельный!

В лесу́ никогó нé было.

У меня́ нет никаки́х вопрóсов.

По́сле уменя́есть употребля́ется

имени́тельный:

У меня́ есть (ра́зные) вопро́сы.

1. Что ты хóчешь есть?

2. С кем ты сидéла в чáте?

3. Когó ты сегóдня

сфотографи́ровала?

4. Что у тебя́ боли́т?

5. В какóй музéй вы сегóдня ходи́ли?

6. О чём ты ду́маешь?

7. У когó вы сегóдня бы́ли?

8. Какóй подруѓе ты хóчешь позвони́ть?

в) Бори́с, млáдший брат Натáши, никогдá не соглáсен с ней. Что он говори́т?

Натáша: Я всем помогáю. – Бори́с: Нет, э́то не так, ты никому́ не помогáешь!

1. Я занимáюсь му́зыкой, спóртом и рисовáнием. Нет, …

2. Я дружу́ со всéми одноклáссниками.

3. Я покáзываю свою́ кóмнату всем друзья́м.

4. Я всегдá ду́маю о роди́телях, о бáбушке и о дéдушке.

5. У меня́ мнóго хóбби.

6. Я умею́ игрáть на рáзных инструмéнтах.

16

шестнáдцать

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

1

старт

текст

упражнения Б

6 Такговоря́т–янесовсе́мпонима́ю

! Овакоможешдапиташкада

нештонеразумешилине

можешдасеизразиш:

Что знáчит э́то слóво?

Как сказáть по-ру́сски …?

Вы не мóжете сказáть, …?

Как э́то назывáется по-ру́сски?

Овакоможешдазамолишсаговорника

каданештонеразумеш:

Извини́те, я не по́нял/понялá…

Повтóрите, пожáлуйста, ещё раз…

Говори́те, пожáлуйста, мéдленнее/

грóмче/не так бы́стро /…

Скажи́тe э́то друѓими словáми.

Пo-ру́сски Ты зáвтракаешь со своéй «ру́сской семьёй». Что ты скáжешь,

− ако не знаш како се каже кајгана на руском језику?

− ако мајка сувише брзо говори?

− ако ниси разумео/разумела објашњење?

− ако бака сувише тихо говори?

− ако не знаш шта значи нека реч?

7 Звуќи h 16

1.10

а) Понови правила за изговор гласова [a] и [е] после меких гласова. Саслушај

аудио-нумеру.

чу́вствоватьсебя́ – уменя́нет – ужа́сноспеша́т – репети́ция – Ряза́нь –

объясни́ – нао́зере – непо́нял – непоняла́

1.11

б) Послу́шай словосочетáния ещё раз и повтори́ их.

в) Послу́шай скороговóрки и повтори́ их.

От тóпота копы́т

пыль пó полю лети́т.

Перепёлка перепеля́т

пря́тала от ребя́т.

8 Последа́м... h 17

a) Немају сви повратни глаголи суфикс -ся. Неки глаголи имају повратну заменицу

себя́ или себе́: чу́вствоватьсебя́,представля́тьсебé. Промени ове глаголе.

б) Соста́вь предложе́ния.

А́ница

ребя́та

Ри́та

Натáша

Ми́ша

чу́вствовать

покупáть

брать с

расскáзывать о

представля́ть

себя́

себé

собóй

сувени́ры

что такóе похóд

рюкзáк

ничегó

хорошó

себя́

И. –

Р. себя́

Д. себé

В. себя́

Т. собóй

П. (о) себé

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

семнáдцать

17


1

урок

старт

текст

упражнения Б

9 Стратеѓия – Отчёт о пое́здке

! Напиши извештај с путовања. Извештај треба да буде информативан и

прегледан, а по могућству треба да садржи неки посебан доживљај како би

деловао упечатљиво. Можеш да пишеш у првом лицу једнине или множине.

Увод садржи податке који се могу

добити као одговори на питања:

Где? Когда́? Кто? Что?

У средишњем делу налазе се

информације у вези с питањима

Что случи́лось? Как? Почему́?

На крају се резимирају сви подаци

у вези с путовањем.

Ове речи вам помажу при писању

извештаја:

– в пéрвый/во вторóй/в послéдний

день (экску́рсии)

– в начáле/в концé (встрéчи)

– у́тром/днём/вéчером

– cначáла/(а) потóм/пóсле (прибы́тия)/

пóсле э́того/пóсле тогó, как

Када напишеш извештај, прочитај га више пута. Провери:

1. да ли садржи све податке.

2. да ли је тачан временски редослед догађаја.

3. да ли су све речи правилно написане.

4. да ли си обратио/обратила пажњу на граматичка правила.

a) Прочита́й абза́цы 1−5 и расста́вь их по поря́дку.

б) Испра́вь оши́бки (19) в шесто́м абза́це.

в) Как ты ду́маешь, э́то хоро́ший отчёт? У тебя́ есть вопро́сы к Áнице?

В Нóвгороде

(отчёт Áницы из Се́рбии, кото́рая

вме́сте с Ната́шей была́/нахо́дится

по обме́ну в Санкт-Петербу́рге)

1. Нóвгород – оди́н из сáмых стáрых

городóв Росси́и. Он располóжен

на рекé Вóлхове и на óзере

Ильмéнь. Гóрод нахóдится

недалекó от Санкт-Петербу́рга.

2. В четвёртый день по прогрáмме

у нас был «день в семьé». Он

начался́ для нас рáно у́тром,

потому́ что на́ша семья́ хотéла

поéхать со мной в Велиќий

Нóвгород.

3. В э́том году́ мы с Ната́шей

пое́хали в Санкт-Петербу́рг.

Шко́ла Ната́ши сотру́дничает с

Класси́ческой гимна́зией № 610 в

Санкт-Петербу́рге.

Мы жи́ли в óчень прия́тной семьé.

4. А ещё там есть знамени́тый

Кремль. Он назывáется Дети́нец.

5. Нóвгород мне óчень понрáвился.

Сначáла мы посмотрéли óчень

интерéсный пáмятник истóрии

Росси́и, а потóм Софи́йский

собóр.

6. После того, как мы были в собор,

мы просто гуляли по Кремле.

Потом у меня был приключение.

Я был в тоалете, хотела выйти, но

не смогла открыть двер. Десять

минуты пробовала…! Что делат?

Мобильник я не взяла с себе

и в туалет кроме меня никого

не было. Наконец вошла жена.

Я громкий сказала «помогать,

помогать», потому что не знала

как по-русский «упомоћ». Жена

сразу поняла и с помощью

маленького ножа смогла открыть

дверь. Как я была рад! После это

приключение мы пообедали в

маленький ресторане с русской

кухней. Вечером поехали дома.

Аница Иванович, Сербия

Неправильно!

18 восемнáдцать

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

1

старт

текст

упражнения Б

10 Тако́й стра́нный го́род!

Вставь тако́й стра́нный в ну́жной фо́рме. Такóй склоня́ется как какóй.

Был день! Я был в гóроде. Там бы́ли домá с óкнами! В цéнтре

гóрода бы́ло óзеро с водóй! Я там ви́дел людéй! Они́ бы́ли в

шáпках! Oни́ говори́ли на языкé, котóрый я никогдá ещё не слы́шал.

Вдруг я услы́шал звук, и я просну́лся – в гóроде Екатеринбу́рге…

11 Итоѓовое зада́ние

Вы́бери задáние А и́ли Б.

А – Лаѓерь

Напиши́ отчёт о пребыва́нии в ле́тнем

и́ли зи́мнем лаѓере со свое́й шко́лой.

Б – Экску́рсия

Напиши́ отчёт об экску́рсии с

клáссом.

Сове́т:

Ты мо́жешь взять с собо́й фотогра́фии, откры́тки, рекла́мный материа́л из

свое́й пое́здки.

1.12

g

12 Как здо́рово

а) Послу́шай пе́сню.

б) Переведи́ пе́сню с по́мощью учи́теля/учи́тельницы. Как ты ду́маешь, когда́

обы́чно пою́т э́ту пе́сню? Она́ тебе́ нра́вится? Скажи́, почему́.

в) Послу́шайте пéсню ещё раз и спóйте её.

Как здóрово

Изги́б гитáры жёлтой ты обни́мешь нéжно,

Струнá оскóлком э́ха пронзи́т тугу́ю высь.

Качнётся ку́пол нéба большóй и звёздно-снéжный.

Как здóрово, что все мы здесь сегóдня собрали́сь.

Как óтблеск от закáта, костёр меж сóсен пля́шет.

Ты что грусти́шь, бродяѓа? А ну́-ка, улыбни́сь!

И ктó-то очень бли́зкий тебé тихóнько скáжет:

«Как здóрово, что все мы здесь сéгодня собрали́сь!»

И всё же с бóлью в гóрле мы тех сегóдня вспóмним,

Чьи именá, как рáны, на сéрдце запекли́сь.

Мечтáми их и пéснями мы кáждый вдох напóлним.

Как здóрово, что все мы здесь сегóдня собрали́сь!

Повтóр 1-го куплéта.

© Олеѓ Митя́ев

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

девятнáдцать

19


1

чтение

Пéред чтéнием

а) Переведи́ слéдующие словосочетáния. Oбъяснéния помóгут тебе́.

персонáльный жетóн = кáрточка, по котóрой идентифици́руют человéка,

она есть у кáждого; счёт = на нём лежáт твои́ дéньги в бáнке

б) Сравни́ слóво «космолёт» со слóвом «самолёт». Почему́ э́того слóва нет в

словарé? Как его перевести́ на се́рбский языќ?

коммуникáтор плáстырь м. р.

p

в) Приду́майте вопрóсы к карти́нке, напиши́те их и спроси́те друг друѓа.

г) Скажи́, о чём, по-твóему, идёт речь в расскáзе. Испóльзуй информáцию из в).

д) Прочитáй текст с пóмощью словаря́.

Мару́ся

Мару́ся – дéвочка, с котóрой всё врéмя случáются необы́чные истóрии.

Вот и сейчáс простáя поéздка в Москву́ стáла настоя́щим приключéнием.

Мару́ся стоя́ла в цéнтре огрóмного зáла.

В нём бы́ло мнóго людéй и все спеши́ли,

кто на самолёт и́ли космолёт, а кто на

такси́ и́ли на пóезд. На рукé у Мару́си

был плáстырь, «стоп-адренали́н». Э́тот

плáстырь защищáл от пани́ческих атáк,

глáвной болéзни XXI века. Но плáстырь

не рабóтал. Мару́ся, навéрное, забы́ла

купи́ть вóвремя нóвый. Онá началá

чу́вствовать пáнику. Девянóсто дéвять,

девянóсто вóсемь, девянóсто семь…

Нáдо бы́ло сконцентри́роваться.

Девянóсто шесть, девянóсто пять,

девянóсто четы́ре… Атáки случáются

нéсколько раз в недéлю, но всё-таки

невозмóжно к ним привы́кнуть.

Девянóсто три, девянóсто два…

В э́тот момéнт Мару́ся уви́дела аптéку

с настоя́щим продавцóм, а не как в

послéднее врéмя с продавцóм-автомáтом.

– Стоп-адренали́н, пожáлуйста, – сказáла

онá. – Вот мой персонáльный жетóн.

20

два́дцать

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


чтение

1

– Извини́те, но ваш счёт заблоки́рован.

– Заблоки́рован? Не мóжет быть!

– Вот смотри́те! За – бло – ки – ро –

ван.

– Пожáлуйста, мне óчень ну́жно…

– Вы мóжете пойти́ в кабинéт

психологи́ческой пóмощи. Там вам

помóгут.

– Мне не нужнá пóмощь, мне ну́жен

плáстырь! Мне óчень плóхо,

пожáлуйста…

– Кабинéт психологи́ческой пóмощи

нахóдится…

Мару́ся вы́бежала из аптéки. Онá

не ду́мала, кудá бежáть, ду́мали её

нóги. Кинозáлы, магази́ны. Дáльше!

Туалéты, бути́ки. Дáльше! Кто э́тот

высóкий человéк, котóрый бежи́т

за ней? Чегó он хóчет? Что дéлать?

Купи́ть билéт в кинó и спря́таться

в зáле? Но жетóн не рабóтает. Нáдо

позвони́ть! Вот коммуникáтор. Опя́ть

сообщéние: «Ваш нóмер заблоки́рован.»

Мару́ся прóбовала ещё и ещё… но в

отвéт слы́шала тóлько: «Ваш нóмер

заблоки́рован.» Персонáльный жетóн –

ваше всё: пáспорт, води́тельские правá,

бáнковский счёт, медици́нская кáрта,

ключи́ от дóма… Не паниковáть и не

ду́мать! Прóсто бежáть! В концé зáла –

поездá. Дéсять, дéвять, вóсемь…

Ещё 20 мéтров до двéри пóезда. Шесть,

пять, четы́ре, три – электрошóк. Мару́ся

лежи́т на платфóрме.

Чéрез нéкоторое врéмя Мару́ся сиди́т

в небольшóм кабинéте и смóтрит на

бéлые боти́нки инспéктора слу́жбы

безопáсности.

– Гумилёва Мари́я Андрéевна … Так?

– Да.

– Пятнáдцать лет?

– Четы́рнадцать.

– Цель вáшего визи́та в Москву́?

– Я здесь живу́.

– Вы здесь живёте… – повторя́eт

инспéктор. – А в Сóчи?

– Бáбушка.

– А что вы там дéлали? В Сóчи?

– Отдыхáла. Сейчáс ведь лéтние

кани́кулы.

– А почему́ вы верну́лись в Москву́?

– Хотéла отпрáздновать день рождéния с

друзья́ми.

Клик. Клик. Инспéктор срáвнивает то,

что говори́т Мару́ся, с информáцией

на компью́тере. Он ви́дит, когдá и где

Мару́ся пóльзовалась жетóном. Наконéц

он говори́т:

– Ваш жетóн был заблоки́рован в

10 часóв 38 мину́т. Объясни́те, что

случи́лось в э́тот момéнт?

по моти́вам кни́ги «Мару́ся» Поли́ны Волóшиной и други́х

а) Состáвь всю информáцию о Мару́се и расскáжи о ней.

– как её зову́т – год рождéния – где и у когó отдыхáла – её болéзнь

– скóлько ей лет – где живёт – почему́ онá в Москвé – её проблéма

б) Что ты узнáл/узна́ла о жи́зни в бу́дущем? Что вам в такóй жи́зни нрáвится/не

нрáвится?

в) Как, по-тво́ему, лю́ди бу́дут жить в бу́дущем?

г) Вы́бери задáние А или Б.

А) Допиши́ разговóр Мару́си с инспéктором.

Б) На слéдующий день Мар́уся встречáет подруѓу. Приду́май их разговóр.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

двáдцать оди́н

21


2

урок

старт

текст

упражнения

СМИ в нáшей жи́зни

КЦ На крају ове лекције моћи ћеш да причаш о предностима и недостацима

медија, да кажеш чиме се медији баве, да причаш о омиљеном филму или

књизи по којој је снимљен филм.

22 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

58

ОРТ

НТВ

15:00 Жить здо́рово

15:00 Новости

15:40 «Большие родители»

(документальный фильм)

15:20 «Диалоги о животных»

(документальный фильм)

17:00 «Жди меня» (ток-шоу)

17:00 «Дисней-клуб»

18:00 Вечерние новости

18:20

«Ты и я» (ток-шоу)

17:30 «Без комплексов»

(ток-шоу)

18:00

«Семья Громовых»

(телесериал) 24-я серия

Б

19:10 Специальный репортаж

20:00 Новости

20:30 «Вор» (драма)

22:00 Новости

В

Г

19:10 «Девять дней до весны»

(детектив)

22:15

Футбольный клуб

(спортивная передача)

20:00

«Идиот» (телесериал)

11-я серия

21:00 «Время» (новости)

21:30 «Двенадцать стульев»

(комедия)

23:40 Ночные новости

00:00

«Скажи Лео» (триллер)

23:00 «Дом-2» (реалити-шоу)

А

Д

1 Газе́та или интерне́т? h 1

а) Что ты ви́дишь на фотогра́фиях? Для чего́

ты по́льзуешься э́тими вещáми?

б) Каки́ми СМИ ты по́льзуешься? Скажи́, для

чего́ и как ча́сто ты и́ми по́льзуешься?

DVD

газéта

тележурнáл

рáдио

молодёжный журнáл iPhone

MP3-плéер

Интернéт

телеви́зор

22

двáдцать два

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

2

старт

текст

упражнения

2 Телепрогра́мма h 2

а) Прочита́й програ́мму. Как по-ру́сски называ́ются сле́дующие ви́ды фи́льмов и

переда́ч: криминалистички филм, документарни филм, драма, комедија, трилер,

авантуристички филм, културни програм, музички програм, спортски програм?

б) Найди́ значе́ния сле́дующих слов. Мо́жешь по́льзоваться словарём.

1. фантасти́ческий фильм

2. мультфи́льм

3. худóжественный фильм

4. ток-шóу

5. нóвости

в) Какóй вид фи́льма или передáчи из б) подхóдит к какóму предложéнию?

1. На э́той передáче лю́ди разговáривают на рáзные тéмы.

2. Из э́той передáчи мы узнаём всё о пóлитике, культу́ре, спóрте и погóде.

3. Э́ти фи́льмы не тóлько для детéй. В них игрáют ненастоя́щие актёры.

4. Э́ти фи́льмы чáсто сни́мают по извéстным книѓам.

5. В э́тих фи́льмах лю́ди чáсто живу́т на други́х планéтах.

г) Что такóе – Т/с, Х/ф, М/ф, Д/ф?

3 Вот э́то интере́сно! h 3

а) Скажи́, каки́ми фи́льмами и переда́чами интересу́ются ребя́та.

Когда́/Как ча́сто они́ смо́трят э́ти фи́льмы и переда́чи?

1

Бóря –

по суббóтам 2

Лев и Ю́ра –

кáждый вéчер

3 Артём – чáсто 4

Ду́ня и Áнна –

иногдá

p

б) О себé Состáвьте коро́ткие диалóги. Спроси́те друг друѓа, каки́е фи́льмы

и передáчи, когдá и как чáсто вы лю́бите смотрéть.

4 Когдá идёт…?

а) Когда́ мо́жно посмотре́ть э́ти переда́чи?

Но́вости мо́жно посмотре́ть в 9 часо́в

5 мину́т./Но́вости иду́т в пять мину́т

деся́того.

б) Прочита́й телепрогра́мму ещё раз.

Каки́е переда́чи тебе́ нравя́тся?

Когда́ они́ иду́т?

09:05 Нóвости

09:15 Ток-шóу «Прин́цип доминó»

12:00 Т/с «Мóя прекрáсная ня́ня»

18:00 Д/ф «Гóры Росси́и»

20:50 Х/ф «Ру́сская симфóния»

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

двáдцать три

23


2

урок

старт

текст A

упражнения

Пе́ред чте́нием

Посмотри́ на карти́нку и скажи́, что ты на ней ви́дишь.

1.16–18

Наш люби́мый «друг»?!

1 Как хорошó, что по телеви́зору

есть стóлько кáналов и передáч. У́тром

я люблю́ смотрéть передáчу «Дóброе

у́тро», там такóй замечáтельный

веду́щий.

А вéчером идёт моё люби́мое ток-шóу.

Вчерá говори́ли на тéму «Мой ребёнок –

гéний». Э́ то бы́ло так интéресно, что

Надéжда дáже перестáла готóвить.

Ну, почему́ Бори́с всё врéмя щёлкает

пу́льтом? Мне так хóчется посмотрéть

передáчу до концá, а он опя́ть щёлкает

пу́льтом!

2 Опя́ть они включи́ли телеви́зор. Дóма

мы смóтрим телеви́зор тóлько вéчером,

а пáпа вообщé не хóчет, чтóбы я дóлго

смотрéла телеви́зор. А здесь мáма

Натáши включáет егó ужé пéред

зáвтраком. Мне э́то непоня́тно. Дóма

мне никтó не повéрит, что у них здесь

три телеви́зора: на ку́хне, в спáльне и

в гости́ной! Ой, каки́е смешны́е лю́ди

в э́той передáче! И опя́ть все смею́тся.

Жаль, что я не всё понимáю.

3 С утрá до вéчера я дóлжен рабóтать!

И у меня́ дáже нет выходны́х! Агá, вот

идёт люби́мая передáча Натáши, на

которóй и́щут молоды́е талáнты. Опя́ть

э́тот пáрень со своéй ужáсной пéсней

«Люблю́ тебя́-а-а-а-а»… Ну, где же

Антóн? Я хочу́, чтóбы он пришёл. Как с

ним бы́ло интерéсно смотрéть футбóл!

Кáжется, он совсéм забы́л обо мнe и

цéлый день сиди́т в интернéте. Ой, опя́ть

Бори́с взял пульт. SOS! Я так бóльше не

могу́! Мне ну́жен óтпуск!

24

двáдцать четы́ре

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

2

старт

текст

упражнения A

1 К теќсту h 4

а) Прочита́й текст и скажи́, кто говори́т: ба́бушка, собаќа, А́ница, Бо́рис, Анто́н,

Наде́жда Васи́льевна, Ната́ша, телеви́зор или Серге́й Петро́вич. Обосну́й своё

мне́ние.

б) Чем отлича́ются привы́чки рóдственников А́ницы от привы́чек чле́нов её

ру́сской семьи́? Мо́жет быть, ты встречáлся/встреча́лась с чéм-то похóжим/

ви́дел что-то похóжее?

в) Посмотри́ на карти́нку ещё раз. Вы́бери оди́н персона́ж и скажи́, что он(а́),

по-тво́ему, ду́мает в э́той ситуа́ции.

p

2 Ната́ше хо́чется, а Бори́су нет h 5

Брат с сестро́й спо́рят. Соста́вьте и разыгра́йте

диалоѓи. Обрати́те внима́ние на употребле́ние

глаго́лов хоте́ть и хоте́ться.

Бори́с: Я хочу́… / Мне…

Натáша: Ты… /…? А я … /…

Я хочу́ спать. = Желим да спавам.

Мне хо́чется спать. = Спава ми се.

гледати спортски програм (≠ трилер)

ићи у биоскоп (≠ погледати DVD)

играти игре на компјутеру (≠ послати имејл)

желети мобилни телефон (≠ MP3 плејер)

читати књигу (≠ слушати музику) желети нешто за јело (≠ пити сок)

3 По следа́м... h 6, 7

а) Прида́точные предложе́ния це́ли ука́зывают на цель того́, о чём говори́тся в

гла́вном предоже́нии, и отвеча́ют на вопро́сы зачéм?, для чегó?, с какой цéлью?.

В э́тих предложе́ниях употребля́ется сою́з чтобы:

Я ходи́л у́тром в кинó, чтóбы купи́ть билéты на сеáнс в 17:00.

б) Внима́тельно прочита́й предложе́ния. Обрати́ внима́ние на фо́рму сказу́емого в

прида́точном предложе́нии. К како́му вы́воду ты пришёл/пришла́?

Роди́тели покупа́ют но́вый компью́тер,

что́бы рабо́тать на нём.

что́бы де́ти могли́ игрáть на нём.

в) Состáвь предложéния.

1. Пáпа включáет телеви́зор, чтóбы бáбушка смоглá посмотрéть люби́мoe

ток-шóу.

1. Пáпа: включáть телеви́зор бáбушка: смочь посмотрéть люби́мoe ток-шóу

2. Бáбушка: покупáть книѓи Антóн: не игрáть всё врéмя на компью́тере

3. Мáма: выключáть телеви́зор Бори́с: не так чáсто щёлкать пу́льтом

4. Ната́ша: объясня́ть А́нице слова́ А́ница: поня́ть фильм

5. А́ница: фотографи́ровать три телеви́зора роди́тели: ей пове́рить

6. А́ница: пока́зывать Ната́ше се́рбский журна́л Ната́ша: узна́ть о переда́чах в

Се́рбии

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

двáдцать пять

25


2

урок

старт

текст

упражнения A

p

4 Но́вый телесериа́л...

Состáвьте предложéния.

Ли́за прóсит Тáню, чтóбы онá показáла ей статью́ о нóвом телесери́але.

Тáня хóчет, чтóбы Ли́за сказáла, когдá идёт нóвый сериáл.

Ли́за:

Тáня:

– Покажи́ мне статью́ о нóвом

телесериáле.

– Расскажи́ о нóвом телесериáле.

– Приди́ ко мне в 6 часóв вéчера.

– Не опоздáй.

– Скажи́, когдá идёт нóвый сериáл.

– Посмотри́ э́тот сериáл со мнóй.

– Напиши́ эсэмэ́ску или позвони́ мне.

– Не забу́дь о встрéче.

5 По следа́м... h 8

а) Найди́ обстоя́тельство це́ли, вы́раженное

предло́жно-паде́жными конструќциями:

1. Э́то настоя́щий журна́л для кинома́нов.

2. Мы все собрали́сь для обсужде́ния

сериа́ла «Идио́т».

3. Вы ужé смотрéли фильм «Они́ сража́лись

за ро́дину»?

4. Кинотеа́тр закры́ли на ремо́нт.

5. Ми́ша уже́ сходи́л за биле́тами.

В отве́тах на вопро́сы

заче́м?, для чего́?, для

когó?, с како́й це́лью?

мо́жешь употреби́ть и

предло́жно-паде́жные

конструќции.

б) Прочит́ай ещё раз внима́тельно предложе́ния в задáнии а) и пото́м до́полни

табли́цу. Переведи́ предложе́ния на се́рбский языќ.

для кинома́нов

для кого́?

для + род. п.

в) Впиши́ ну́жный предлоѓ.

1. Арти́сты пришли́ приме́рку

костю́мов.

2. Откро́йте, пожа́луйста, тетра́ди

конспеќтов.

3. Дени́с пришёл сцена́рием.

4. Режиссёр получи́л де́ньги съёмку

но́вого фи́льма.

6 Не забу́дьте...

5. Но́вый фи́льм Ники́ты Михалко́ва

бо́рется э́тот приз.

6. Меня́ присла́ли водо́й.

7. Молоды́е росси́йские актёры жи́ли в

общежи́тии стажёров.

8. Изве́стный росси́йский актёр

Серге́й Безруќов подари́л мне свою́

фотогра́фию па́мять.

а) В про́шлом уче́бном году́ ты узна́л/узна́ла пра́вила, по кото́рым в ру́сском языке́

образу́ется фо́рма повели́тельного наклоне́ния. Е́сли при выполнéнии задáния

б) у тебя́ возниќнут тру́дности, попроси́ кого́-нибу́дь из друзе́й напо́мнить тебе́

э́ти пра́вила.

б) Ты пи́шешь име́йл, что́бы пригласи́ть друзе́й на DVD-ве́чер. Что ты им

напи́шешь?

не забы́ть о встрéче

купи́ть кóлу и лимонáд

сказáть друзья́м, что мы их тóже ждём

взять с собóй тáпочки

принести́ хорóшие фи́льмы

отве́тить на име́йл

26

двáдцать шесть

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

2

старт

текст

упражнения A

7 Так говоря́т – Диску́ссия

! Уколико желиш да искажеш своје мишљење о некоме/нечему, можеш

употребити следећи изразе:

Я считáю /ду́маю, что…

По-мо́ему /По-твóему/ По-вáшему, …

Мне кáжется, …

Мне хóчется сказáть, …

Испо́льзуй э́ти выраже́ния в зада́ниях 8, 9, 10.

Да, я тóже так ду́маю.

Это прáвильно /непрáвильно.

В э́том ты/вы (абсолю́тно) прав(á)/прáвы.

Я другоѓо мнéния.

1.19

8 Мой компью́тер

а) Прочита́й стихотворе́ние. Что а́втор ду́мает о компью́тере?

У меня́ есть лу́чший друг,

Кóмпом 1 все егó зову́т.

Он мне óчень дорогóй

И помóщник 2 мне большóй.

Кáждый день пред 3 ним сижу́,

И гуля́ть я не хожу́.

Спóртом я не занимáюсь,

Кóмпом лишь 4 я увлекáюсь.

Пусть 5 и сóлнце свéтит я́рко 6 ,

Пусть на у́лице теплó.

Мне с ним óчень интерéсно,

Мне с ним прóсто хорошó!

В шáхматы я с ним игрáю,

И журнáлы в нём читáю.

Языки́ я с ним учу́

И с девчóнками дружу́.

Пéсни нóвые скачáю,

День и ночь я с ним игрáю.

Мéйлы я друзья́м пишу́,

а тепéрь суббóту жду.

Ведь в суббóту бу́дет прáздник,

День рождéния у меня́.

Знáю, бу́дет нóвый друг,

Ноутбуќом егó зовут.

g

б) Вы́пиши из стихотворе́ния все аргуме́нты «за» и́ли «про́тив» компью́тера

(табли́ца).

в) Допо́лни аргуме́нты.

1. компьютéр помогáет к урóкам

2. им мóжно как библиотéкой

3. иногдá мóжно непрáвильную информáцию

4. помогáет поку́пки

5. дóлго за ним – плóхо для здорóвья

6. помогáет с друзья́ми

готóвиться

пóльзоваться

дéлать

си́деть

найти́

общáться

г) А что вы ду́маете? Обсуди́те э́то в клáссе. Испóльзуйте выражéния из задáния 7.

1.20

9 Моби́льник на уроќе

а) Послу́шай, что ду́мают росси́йские ученики́.

Перепиши́ и допо́лни табли́цу.

кто за прóтив за и прóтив

б) Послу́шай компаќт-диск и ещё раз прочита́й предложе́ния. Кто э́то сказа́л?

Моби́льники на урóках нáдо выключáть!

Без моби́льника прóсто ску́чно!

Он для меня́ шпаргáлка и калькуля́тор.

Учителя́ забирáют телефóны, и мне

кáжется, что в э́том они́ не прáвы.

Я счи́таю, что учителя́ прáвы.

в) О себé Каку́ю роль игрáет моби́льник в вáшей жи́зни?

г) Напиши́ стихи́ на тéму «Мой моби́льник». Пусть тебе́ в э́том помо́жет

стихотворе́ние из зада́ния 8.

1 комп рачунар – 2 помощник помоћник – 3 пред испред – 4 лишь само – 5 пусть нека – 6 ярко

овде: јако

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући двáдцать семь

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

27


2

урок

старт

текст

упражнения A

g

10 СМИ в мое́й жи́зни h 9, 10, 11

Разбéйтесь на гру́ппы, вы́берите одну́ из

сле́дующих тем и начни́те диску́ссию.

Пусть ка́ждая гру́ппа приведёт свои́

аргуме́нты «за» и «прóтив» по отноше́нию

к вы́бранной те́ме.

Я не могу́ жить без моби́льника

Интернéт и мы

Телеви́зор цéлый день

Все должны́ читáть газéты

11 Стратеѓия – По-ру́сски о кинофестива́ле в Се́рбии

! Уколико будеш следио/следила наведене савете, моћи ћеш да преведеш на

руски језик текстове и дијалоге.

1. Резимирај значење текста на српском језику. Састави најједноставније

реченице како би могао/могла да их преведеш користећи речи које знаш.

Не мораш да преводиш сваку реч, већ се концентриши на најважније

информације.

2. Уколико не можеш да се сетиш одређених речи, можеш да користиш:

– интернационализме (кинофи́льм),

– синониме (по суббо́там = ка́ждую суббо́ту),

– антониме (интере́сный ≠ ску́чный, включáть ≠ выключáть),

– парафразе (пла́зма = э́то совреме́нный телеви́зор).

3. У зависности од ситуације можеш да користиш мимику, гестове, скице.

По-ру́сски Прочита́й рекла́му о кинофестива́ле в Ни́ше и расскажи́ о нём

друѓу из Росси́и.

Глумци,

тврђава је ваша!

Фестивал домаћег

играног филма

„Филмски

сусрети”

• Место

одржавања:

Нишка тврђава

• Време

одржавања:

последња недеља

у августу

• Највећи биоскоп

под отвореним

небом у Србији

• 4000 гледалаца

Главне награде:

• НАИСА – гран-

-при фестивала за

најбоље глумачко

остварење

• ЦАРИЦА

ТЕОДОРА –

награда за

најбољу главну

женску улогу

• ЦАР

КОНСТАНТИН

– награда за

најбољу главну

мушку улогу

28

двáдцать вóсемь

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

2

старт

текст Б

упражнения

1.21

На како́й фильм пойти́?

Кинокомпания «Ракурс»

Компания «Панорама кино»

Мелодрáма «Костяни́ка. Врéмя лéта» – э́то

совремéнная истóрия Ромéо и Джульéтты.

В глáвных роля́х: Óльга Стáрченкова и Ивáн

Ваку́ленко.

Дéйствие происхóдит лéтом на дáче недалекó от

Москвы́. Кóстя знакóмится с Ни́кой. Онá óчень

симпати́чная дéвушка из богáтой семьи́. Но у неё

нет мáтери. Онá умерлá, когдá Ни́ке бы́ло шесть

лет, и с тех пор Ни́ка óчень больнá. Онá не мóжет

ходи́ть. У её отцá нóвая женá и для дóчери у негó

нет врéмени, поэ́тому Ни́ка óчень одинóка.

Кóстя влюбля́ется в Ни́ку и дéлает всё, чтóбы онá

опя́ть моглá ходи́ть. Он óчень хорóший пáрень,

он у́мный и откры́тый. И хотя́ все прóтив их

любви́, у э́той истóрии счастли́вый конéц.

выход в прокат

март 2006 г.

Молодежная

романтическая

история

КОСТЯНИКА

время лета

1.22

Кинокомéдия «Ивáн Васи́льевич меня́ет

профéссию» снятá в 1973 году́ режиссёром

Леони́дом Гайдáем по моти́вам пьéсы Михаи́ла

Булгáкова.

Однáжды избретáтелю Алексáндру Сергéевичу,

т. е. Шу́рику, при неудáчном зáпуске маши́ны

врéмени присни́лся стрáнный сон. Во сне в

прису́тствии управдóма 1 Ивáна Васи́льевича

Бу́нши и вóра Жóржа Милослáвского Шу́рик

испы́тывает маши́ну врéмени, и вдруг чéрез стéну

егó кварти́ры открывáются цáрские палáты Ивáна

Грóзного. В оди́н момéнт маши́на ломáется, Ивáн

Грóзный остаётся в совремéнном ми́ре, а Ивáн

Васи́льевич и Жóрж Милослáвский – во врéмени

Ивáна Грóзного (XVI век). И тут начинáются

перипети́и 2 . Настоя́щий приключéнческий фильм!

В глáвных роля́х: Ю́ рий Я́ ковлев, Леони́д

Куравлёв, Алексáндр Демья́ненко.

1 Кино́, кино́

а) Посмотри́ на биле́т и отве́ть на вопро́сы.

1. Когдá и где идёт фильм?

2. Скóлько стóит билéт?

3. Где сиди́т зри́тель?

б) Вы́ясни, как э́тот фильм называ́ется по-се́рбски.

1 управдóма настојник зграде, домар – 2 начинáются перипети́и почињу перипетије

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

двáдцать дéвять

29


2

урок

старт

текст

упражнения Б

2 К тéксту h 12, 13

а) Посмотри́ на кáдры из фи́льмов. Како́й кадр из какоѓо фи́льма?

1 2 3 4

б) Допо́лни информа́цию об э́тих фи́льмах. Текст Б и плака́ты к фи́льмам тебе́

помоѓут.

назвáние фи́льма

год вы́хода фи́льма

странá

жанр

режиссёр

глáвные рóли

в) Расскажи́ друѓу из Росси́и, о чем идёт речь в э́тих фи́льмах.

г) На како́й из э́тих фи́льмом ты хо́чешь пойти́? Почему́?

3 Книѓи к фи́льмам

а) Прочита́й рекла́му. Переведи́ назва́ния жа́нров с по́мощью интернационали́змов

и ру́сских слов, кото́рые ты ужé зна́ешь.

б) Какóй жанр подхóдит к какóй книѓе? Пéрвая книѓа – э́то…

Вы ужé прочитáли кни́гу к люби́мому фи́льму?

У нас есть все жáнры:

ромáны – детекти́вы – расскáзы – фэ́нтези – скáзки…

А тáкже все популя́рные áвторы!

5

1

2

3

4

30

три́дцать

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

2

старт

текст

упражнения Б

1.23

g

4 Что лу́чше?

а) Послу́шай текст и скажи́, о чём говоря́т ученики́ моско́вской шко́лы № 135.

б) Отве́ть на сле́дующие вопро́сы: Кто из ребя́т за книѓу, а кто за фильм?

Каки́е у них аргуме́нты?

в) Послу́шай текст ещё два ра́за.

г) Ты согла́сен/согла́сна с аргуме́нтами ученико́в? Обосну́й своё мне́ние.

д) Спроведите анкету у одељењу о овој теми. Упознајте другове и другарице из

разреда са резултатима анкете.

5 Зри́тели о фи́льмах h 14, 15

Допо́лни мне́ния зри́телей. Употреби́ соотве́тствующее прилага́тельное в

ну́жной фо́рме.

Кари́на: 18:55

Я не́сколько раз смотре́ла фильм «Костяниќа». Фильм о́чень , в нём игра́ют

актёры! В ро́ли Ниќи – актри́са О́льга Ста́рченкова. Кста́ти, она́ о́чень

похо́жа на мою́ сестру́. По́сле фи́льма я прочита́ла и книѓу. Тама́ра

Крюќова – а́втор.

(интере́сный, замеча́тельный, худо́жественный, тала́нтливый, кла́ссный)


Егóр: 22:32

Вообще́ но́вые «Ёлки» – кино́, но немноѓо . Я хоте́л получи́ть настрое́ние,

но разочарова́лся. Персона́ж На́сти мне показа́лся . Но, мо́жет быть, я

сли́шком строг, ведь э́то нового́дняя кинокоме́дия.

(смешно́й, однообра́зный, хоро́ший, неуда́чный, лёгкий)

Вéра: 20:48

В про́шлом году́ я до́лго боле́ла. В э́то вре́мя я ча́сто смотре́ла фи́льмы.

Среди́ них и фильм «Пи́тер FM». Э́то о́чень фильм, кото́рый расска́зывает

о жи́зни двух люде́й. Гла́вную мужску́ю роль исполня́ет мой актёр Евге́ний

Цыгано́в.

(оте́чественный, совреме́нный, молодо́й, люби́мый, росси́йский,

занимáтельный)

Лáра: 14:12

Мне фильм не о́чень понра́вился. Я счита́ю, что экраниза́ция рома́на Льва

Толстоѓо режиссёра явля́ется . и фильм!

(извéстный, америкáнский, неудáчный, неитерéсный, плохóй)Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

тридцáть оди́н

31


2

урок

старт

текст

упражнения Б

6 По следа́м... h 16, 17

а) С фо́рмой проше́дшего вре́мени глаго́ла в ру́сском языке́ ты встреча́лся/

встреча́лась уже́ не раз. Ты ужé отли́чно уме́ешь образо́вывать её от ра́зных

глаго́лов, напр. чита́ть, слу́шать, смотре́ть, покупа́ть, знако́миться,

встре́титься...

б) Внима́тельно посмотри́ табли́цу. К како́му вы́воду ты мо́жешь прийти́?

вести́ везти́ стере́ть мочь привыќнуть

я веду́ я везу́ / / /

он вёл он вёз он стёр он мог он привыќ

она́ вела́ она́ везла́ она́ стёрла она́ могла́ она привыќла

они́ вели́ они́ везли́ они́ стёрли они́ могли́ они́ привыќли

в) Сдела́й таку́ю же табли́цу с глаго́лами нести́, спасти́, мести́, вы́тереть,

отпере́ть, умере́ть, печь, лечь, жечь, пога́снуть, замёрзнуть, исче́знуть.

7 Э́то уже́ бы́ло

а) Áница и Ната́ша не Ива́н Васи́льевич. Но, тем не ме́нее, отпра́вь их в про́шлое.

Обрати́ внима́ние на вид глаго́ла.

Áница и Ната́ша смо́трят фи́льм «Костяниќа». Áница и Ната́ша посмотре́ли

фильм «Костяниќа».

1. Áница говори́т, что брат Ната́ши дéржит в рука́х биле́ты на сего́дняшний

спектаќль.

2. По мне́нию Ната́ши, гла́вный геро́й фи́льма, Ко́стя, спаса́ет Ниќу.

3. Ната́ша помога́ет Áнице поня́ть неќоторые слова́ и выраже́ния из фи́льма.

4. Áнице нра́вится, когда́ гла́вная герои́ня вдруг исчеза́ет в лесу́.

5. Де́вочки счита́ют, что Ниќа никому́ из дома́шних не отпира́ет дверь в своё

се́рдце.

6. В какóй-то мом́ент Áнице ка́жется, что гла́вная герои́ня умира́ет.

б) О́чередь за тобо́ю. При́думай не́сколько предложе́ний о како́м-нибу́дь фи́льме,

кото́рый ты когда́-то смотре́л/смотре́ла и употреби́ в э́тих предложе́ниях фо́рмы

проше́дшего вре́мени.

8 За ка́дром

Зако́нчи предложе́ние Васили́сы. Разгада́й слова́.

Что́бы фильм был хоро́шим,

поми́мо тала́нтливых актёров и

режиссёра, нужна́ це́лая кома́нда

тала́нтливых люде́й, кото́рые

остаю́тся за ка́дром. Э́то...

32

три́дцать два

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

2

старт

текст

упражнения Б

торав насцерия

мёргри

никхудож по

космамтю

опеторра

торкомзипо

9 Стратеѓия – О сюже́те книѓи/фи́льма

! 1. Најпре наведи основне детаље (наслов, писац/редитељ, година када се

дело појавило, жанр...).

2. Затим укратко представи радњу:

– објасни главну тему књиге/филма;

– наведи главне ликове, место и време радње;

– понови главну радњу, али притом објасни проблеме/конфликте у делу;

– пиши у 3. лицу презента и не користи управни говор.

Испо́льзуй э́ту стратеѓию в зада́нии 11.

10 Так говоря́т – Сюже́т

! Назвáние/áвтор/режиссёр

Фильм/Книѓа назывáется…

Áвтор книѓи/Режиссёр фи́льма – …

Он(а) (извéстный…) (ру́сский…) пи́сатель/

писáтельница.

Он(а) (популя́рный…) (се́рбский…)

режиссёр.

Год выхода

Фильм вы́шeл/Книга вы́шла в… году́.

Жанр

Э́то расскáз/ромáн/…

Э́то фантасти́ческий фильм/детекти́в/…

… – э́то фильм по (ромáну/…).

Тéма

Книѓа/Фильм расскáзывает о…

Э́то книѓа/фильм о…

Герóи

Глáвный герóй/Глáвная герóиня

книѓи/фи́льма – …

Мéсто/врéмя дéйствия

Дéйствие происхóдит…

(когдá? где?)

Испо́льзуй э́ту стратеѓию в зада́нии 11.

11 Итоѓовое зада́ние

Вы́бери зада́ние А и́ли Б.

А – Книѓа, кото́рая мне понра́вилась

Упознај своје другове и другарице из

одељења са садржајем књиге коју сте

прочитали. Притом користи упутства

из вежби 10 и 11.

Објасни због чега ти се књига свидела.

Користи илустрације, фотографије и

други илустративни материјал.

Б – Фильм, кото́рый мне понра́вился

Представи одељењу један филм који си

гледао/гледала. Нека ти у томе помогну

упутства из вежби 9 и 10. Објасни

због чега и другима препоручујеш да

погледају тај филм. Користи постере,

фотографије и други материјал.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

три́дцать три

33


1

мы повторяем

1 О книгах имена существительные

Прочитай высказывания и дополни окончания.

Автор: Книгочей 1 Тема: Зачем нужны книги? 19:48

Зачем сегодня нужны книг ? Мы должны заботиться о лес ! Например,

в моей комнат на полк только три книг и несколько журнал . Ну а

если надо прочитать что-то для школ , то я читаю на компьютер . В

интернет тоже можно найти любую информац . У меня нет времени

для чтения книг после урок . А в свободное врем я лучше играю в

компьютерные игр или общаюсь в Интернет с друзь из разных город

Росс или других стран . Я не могу представить себе жизн без

телевизор или компьютер .

Автор: УмНик Тема: Зачем нужны книги? 20:35

А я совсем не согласен с этим мнен . Из книг мы узнаём о разных

стран и их истор , о разных люд , их жизн , успех и проблем . Я

рассказываю своим друзь об интересных книг , а они мне. У меня есть

много друз , которые любят читать. Ведь это так интересно! Конечно

же я тоже пользуюсь компьютер и Интернет . Но когда у меня есть

свободная минут , я беру книг и читаю, очень часто даже в автобус

или в метр .

2 Друг Тани имена прилагательные

Прочитай текст и вставь слова в нужной форме.

Таня дружит с (весёлый) и (симпатичный) парнем Олегом. Он (средний) роста,

(спортивный), у него (голубой) глаза и (длинный светлый) волосы. Олег, может

быть, носит не (самый модный) одежду, но Тане нравится его (необычный)

стиль. Олег активно занимается (зимний) видами спорта, а летом ездит на (свой

быстрый) скейтборде.

Он очень любит (современный) музыку и даже играет и поёт в (школьный

музыкальный) группе. К сожалению, у Олега в школе проблемы с (иностранный)

языками. Таня помогает (свой лучший) другу с (английский) языком. А в

(свободный) время они вместе отдыхают в (московский) кафе и дискотеках или

ходят на (интересный) фильмы.

3 Нет, это не так! отрицание

а) Утвердительное предложение замени отрицательным. 1. Нет, это…

1. Да, это Аница.

5. Да, у Аницы есть младший брат.

2. Да, она говорит по-русски.

6. Да, в её комнате есть телевизор.

3. Да, она знает это слово по-русски. 7. Да, Аница дружит с Наташей.

4. Да, она умеет читать и писать по-русски. 8. Да, она знает всё о новой музыке.

б) Ответь на вопросы. Не забудь употребить отрицательные местоимения.

1. Кто у вас в гостях?

2. У кого вы были сегодня вечером?

3. С кем вы разговаривали об этом?

1 книгочей особа која воли да чита

4. Кому вы уже звонили?

5. Что вы ему рассказали?

6. О чём спрашивала Наташа?

34

три́дцать четы́ре

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


мы повторяем

1

4 Бабочки в доме Василисы Премудрой пространственные

предлоги

а) Скажи, где в доме Василисы Премудрой находятся бабочки.

б) Сколько бабочек ты нашёл/нашла?

5 Шутки глаголы движения

Прочитай шутки. Обрати внимание на глаголы движения.

а) Tётя Соня идёт в магазин и встречает по дороге соседку.

– Тётя Соня! Зачем ваш Костя ходит в музыкальную школу? У него же нет

слуха!

– Вы ничего не понимаете! Костя ходит туда не слушать! Костя ходит туда

игpать!

б) В ресторане.

– Официант! В моей тарелке плавает муха!

– Не может быть! Мухи не умеют плавать.

в) Полицейский останавливает машину, которая едет очень быстро.

В машине сидит молодая женщина.

– Вы ехали намного быстрее, чем можно!

– Извините, пожалуйста, я очень плохо езжу на машине!

Я ездила к подруге и теперь еду быстрее домой, чтобы никого не задавить 1 .

p

6 Когда приедут гости? глаголы движения

Составьте диалоги.

гости – приезжать/приехать

в мае:

Ваши гости уже приехали?

Нет, они приедут только в

мае.

Они всегда приезжают в

мае?

Да, они обычно приезжают

в мае.

а) ваши соседи – уезжать/уехать в конце недели

б) твои друзья – приходить/прийти вечером

в) твой папа – уходить/уйти на работу в 9 часов

г) учитель – входить/войти в класс после звонка

д) самолёт в Омск – вылетать/вылететь в

12 часов

е) Лена – выходить/выйти из автобуса на улице

Мира

1 задавить овде: прегазити

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

три́дцать пять

35


3

урок

старт

текст

упражнения

Плáны на буду́щее

КЦ На крају ове лекције моћи ћеш да говориш о свом будућем занимању и да

објасниш због чега желиш или не желиш нечим да се бавиш.

люблю́

проводи́ть

врéмя с

друзья́ми

проводи́ть

эксперимéнты

– э́то

клáссно

подáрки не

покупáю,

a сам дéлаю

люблю́ отдыхáть

на прирóде

éсли есть проблéма

с велосипéдом или

компью́тером,

могу́ помóчь

люблю́ посещáть

вы́ставки, ходи́ть

на концéрты

нóвые

компью́терные

иѓры меня́ óчень

интересу́ют

приду́мывать

реклáму,

музыкáльные

кли́пы – э́то

интерéсно

тест

я серьёзный

человéк,

мечтáть не

для меня́

интересу́юсь

защи́той прирóды

люблю́ цветы́

и живóтных

организóвывать

вечери́нки – э́то

моё

люблю́ решáть

загáдки с ци́фрами

всегдá помогáю,

éсли у друзéй есть

проблéмы

знáю, скóлько

стóилo морóженоe

два гóда назáд

рабóта в гру́ппах –

э́то интерéсно

осóбенно мне

нрáвятся урóки

информáтики

всегдá знáю,

скóлько у

меня́ дéнег

регуля́рно

работáю в

саду́

люблю́ игрáть

в теáтре

36

три́дцать шесть

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

3

старт

текст

упражнения

1 Каку́ю профе́ссию вы́брать?

a) Вы́брать профе́ссию сло́жно. Мо́жет быть, тебе́ помо́жет э́тот тест.

Вы́бери оди́н из двух отве́тов, поме́ченных ра́зными цвета́ми.

б) Каки́м цве́том чáще всегó помéчены твои́ отве́ты?

Результáты тéста ты найдёшь на с. 38.

в) Ты согла́сен/согла́сна с результа́тами те́ста? Скажи́, почему́ да/нет.

2 Профéссии h 1, 2

1 2 3 4 5 6

В

Г

А

Б

Д

Е

ветеринáр

медбрáт/медсестрá

перевóдчик/перевóдчица

стю́ард/стюардéсса

программи́ст

геóлог

пилóт

а) Профе́ссии на карти́нках ты уже́ зна́ешь. Назови́ их.

б) Скажи́, каки́е профе́ссии ты ви́дишь на фотогра́фиях.

в) Вы́бери 5 профе́ссий. Скажи́, что ва́жно для люде́й э́тих профе́ссий.

Пилóт дóлжен люби́ть…

летáть

помогáть лю́дям инострáнные языки́

прирóда

рабóтать на компью́тере

живóтные


г) Как ты ду́маешь, кака́я из э́тих профе́ссий са́мая (не)интере́сная? Почему́?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

три́дцать семь

37


3

урок

старт

текст

упражнения

3 Ре́йтинг 8б h 3, 4

Р7е1з1ул1ь4т1а№1т1ы вопро№са в н1а№1ше1м кл1а№1с1с1е:

С1а№м1ые п1о4п1уля1№р1н1ые п1р1о4ф3е№1с1с1и1и:

1. ме1№не1д1же1р

2. п1р1о4г1р1амм1и№1с1т

3. врач

4. ю4р1и1№с1т

5. психо№лог

6. экономи№ст

7. перево№дчик

8. архите№ктор

9. диза№йнер

10. журнали№ст

g

g

а) Прочита́й и переведи́ результáты опро́са.

б) Кем хотя́т стать ребя́та э́того клáсса?

Кем они́ хотя́т рабóтать во врéмя лéтних

каниќул?

в) Напиши́те свой спи́сок са́мых

популя́рных профе́ссий.

г) Предста́вьте ваш спи́сок в кла́ссе.

Объясни́те, почему́ вас интересу́ют

э́ти профе́ссии.

стать/рабо́тать/быть +

твори́тельный паде́ж

Я хоте́ла рабо́тать

педиáтром и стать са́мым

изве́стным де́тским

леќарем на Руси́.

4 Мечты́ ребя́т

Как ты ду́маешь, о како́й профе́ссии мечта́ют

На́стя, Же́ня, Сардаа́на и Ви́тя?

Прочита́й текст на с. 39 и узна́й,

что ду́мают ребя́та.

Год назáд Нáстя, Ви́тя, Жéня и

Сардáана учáствовали в кóнкурсе

«Музыкáльная молодёжь».

А сегóдня э́ти ребя́та у нас в

прогрáмме! Мы хоти́м спроси́ть их,

каки́е у них плáны на бу́дущее…

Результаты теста

зелёный цвет: Ты любишь проводить время с другими людьми, помогать им.

Ты можешь и профессионально работать с людьми. Врач, психолог, журналист,

учитель – твои профессии.

голубой цвет: Твой мир – это мир техники. Ты не только любишь, но и умеешь

придумывать новые игры, новую технику. Ты идеальный программист или пилот.

красный цвет: Ты креативный человек. Ты любишь выступать на сцене, любишь

придумывать новые вещи. Мир твоих профессий – это актёр, дизайнер, музыкант.

жёлтый цвет: Тебя интересует жизнь на нашей планете. Ты очень любишь природу.

Ты будешь отличным ветеринаром, геологом, а может и учителем биологии.

оранжевый цвет: Ты реалист. Ты знаешь, как работать с деньгами, как организовать

работу фирмы. Твои профессии – бизнесмен, менеджер, юрист.

38

три́дцать вóсемь

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

3

старт

текст A

упражнения

2.1–4

Кем стать?

Жéня: Рáньше я хотéл стать актёром, но

я пóнял, что у меня́ мáло шáнсов стать

вторы́м Брэ́дом Пи́ттом. Я реши́л стать

программи́стом, потому́ что хочу́ как

мóжно скорéе зарабáтывать дéньги.

Крóме тoгó, программи́стам прóще

найти́ рабóту за грани́цей. А ещё мóжно

рабóтать дóма, ведь глáвное в рабóте

программи́ста – быть креати́вным и

самостоя́тельным и имéть хорóший

компью́тер. Я обязáтельно хочу́

рабóтать дóма, потому́ что не люблю́

рáно вставáть.

Нáстя: Я мечтáю стать истóриком.

Почему́? Ну, во-пéрвых, я не хочу́ быть

как все. Почти́ все мои́ одноклáссницы

хотя́т стать актри́сами или модéлями,

а по-моéму, э́то ску́чно. Мне бóльше

хóчется занимáться интеллектуáльной

рабóтой. Во-вторы́х, мáма моей

подру́ги – истóрик. Онá óчень

интерéсно расскáзывает о прóшлом

нáшей страны́. Я тóже хочу́ побóльше

узнáть об э́том. Осóбенно я увлекáюсь

истóрией ру́сских сéрбов. Кто,

напримéр, знáет, что в XVIII-м вéке

на постоя́нное жи́тельство в Росси́ю

вы́ехало мнóго сéрбов? А в начáле

двадцáтого вéка деся́тки ты́сяч ру́сских

переéхали в Сéрбию. У меня́ дáже есть

рóдственники в Белгрáде. Там живу́т

потóмки двою́родного брáта моегó

дéдушки.

Ви́тя: Му́зыка в моéй жи́зни – тóлько

хóбби. Глáвное для меня́ – рабóтать

с людьми́ и помогáть им, поэ́тому я

хочу́ стать врачóм. Конéчно, у э́той

профéссии есть ми́нусы, нáдо дóлго

и мнóго учи́ться, а зарплáта у врачá

не óчень большáя. Но я считáю, что

в жи́зни есть вéщи, котóрые важнéе

дéнег. Вы знáете дéтского врачá

Леони́да Рошáля? Он помогáет дéтям

по всему́ ми́ру. Он ужé был в Изрáиле,

в Афганистáне, в Гру́зии и в други́х

стрáнах. Вот э́то для́ меня́ намнóго

интерéснее рабóты в óфисе.

Сардáана: Я всегдá мечтáла

профессионáльно занимáться му́зыкой,

выступáть со знамени́тыми дирижёрами

и путешéствовать по всему́ ми́ру.

Но я не увéрена, что я готóва кáждый

день игрáть по 5–6 часóв на скри́пке.

И так всю жизнь! И потóм, что я бу́ду

дéлать, éсли я вдруг не сдéлаю большóй

карьéры? Я не хочу́ быть безрабóтной.

Поэ́тому я покá не знáю, кем я хочу́

стать. И вообщé, мне ещё тóлько 14

лет, а в жи́зни стóлько интерéсных

вещéй. Мóжет быть, я стáну

фотóграфом и́ли юри́стом, и́ли прóще

стать модéлью!?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

три́дцать дéвять

39


3

урок

старт

текст

упражнения A

1 К теќсту h 5, 6

a) Прочита́й текст. Перепиши́ и допо́лни табли́цу.

Kто? Кем он(а) хóчет стать? Почему́?

б) Вы́бери одного́ из ребя́т и расскажи́ о нём с по́мощью табли́цы.

в) Как ты ду́маешь, почему́ профе́ссии фотоѓрафа, юри́ста, моде́ли интере́сные?

2 Слова́, слова́

Знакомы́е слова́ помоѓут тебé образо́вывать но́вые слова́. Вы́деленные су́ффиксы

употребля́ются для образова́ния имён существи́тельных со значе́нием профе́ссии.

Прочита́й и переведи́ назва́ния профессий.

-ер

-ик

-ист

-ог

-тор

бухгáлтер, дизáйнер, инженéр, мéнеджер, парикмáхер

истóрик, матемáтик, поли́тик, фи́зик, хи́мик, элéктрик

гитари́ст, журнали́ст, пиани́ст, программи́ст, юри́ст

археóлог, биóлог, геóлог, метеорóлог, психóлог

архитéктор, дирéктор, компози́тор, реставрáтор

3 По следа́м… h 7

a) Определи́, когда́ на́до употреби́ть сою́з и,

когда́ сою́з а, а когда́ сою́з но.

присоедине́ние сопоставле́ние противопоставле́ние

и

а

но

1. Я хочу́ стать врачóм, а ты?

2. Я хочу́ стать врачóм, а мой друг хóчет стать программи́стом.

3. Я хочу́ стать врачóм и рабóтать за грани́цей.

4. Я хочу́ стать врачóм, но не хочу́ рабóтать в больни́це.

б) Соста́вь предложе́ния. Употреби́ соответству́ющий сою́з и знаќ препина́ния.

1. Сардáана хóчет сдéлать большу́ю карьéру…

2. Для Ви́ти глáвное – рабóтать с людьми́…

3. Нáстя хóчет иметь интерéсную профéссию…

4. Первые се́рбы приéхали в Росси́ю не в XIX

веќе…

5. Ро́дственник Насти живёт в Се́рбии…

6. Леони́д Рошáль помогáет дéтям в Росси́и…

а

и

но

… не хóчет быть как все.

… во всём ми́ре.

… там егó считáют ру́сским.

… путешéствовать по

всему́ ми́ру.

… му́зыка для негó тóлько

хóбби.

… намнóго рáньше.

40

сóрок

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

3

старт

текст

упражнения A

4 Кем они́ ста́ли?

1 2

3 4 5

2.5

а) Как ты ду́маешь, кто их э́тих люде́й сде́лал

карье́ру/не сде́лал карье́ры как врач,

де́тский писа́тель, космона́вт, ме́неджер,

моде́ль, программи́ст, бизнесме́н?

По-мóему, мужчи́на на фóто № 1 сдéлал карьéру/

не сдéлал карьéры как …, потому́ что…

б) Послу́шай компаќт-диск. Напиши́, как зову́т

люде́й из задáния а), кем они́ ста́ли и что

в их жи́зни игра́ет большу́ю роль.

При отрица́нии

ча́сто испо́льзуем

роди́тельный паде́ж:

сде́лать карьéру

не сде́лать карье́ры

5 По следа́м… h 8

а) Прочита́й и переведи́ предложе́ния. Обрати́ внима́ние на вы́деленные фо́рмы.

1. Профе́ссия врача́ для Ви́ти интере́снее, чем профе́ссия экономи́ста.

2. Зарпла́та врача́бо́леема́ленькая, чем зарпла́та футболи́ста.

б) На часовима српског језика научио/научила си да је компаратив један од

степена поређења. Руски језик такође разликује степене поређења (сте́пени

сравне́ния). У реченицима у вежби а) употребљен је компаратив (сравни́тельная

сте́пень). Као што си приметио/приметила, компаратив у руском језику може

бити прост (проста́ясравни́тельнаястéпень) и сложен (сло́жнаясравни́тельная

сте́пень).

проста́я сравни́тельная сте́пень

интере́сн-ый = интересн + ее интере́снее

сло́жная сравни́тельня сте́пень

бо́лее + ма́ленькая

ме́нее + ма́ленькая

g

в) Образу́й просту́ю и сло́жную сравни́тельную сте́пень от прилага́тельных

вку́сный,но́вый,популя́рный,ску́чный, смешно́й, спорти́вный,

тала́нтливый, ужа́сный, холо́дный, тру́дный, ва́жный.

г) Спроси́те друг друѓа и отвéтьте на вопрóсы.

Испóльзуйте кто, что, где, какóй и прилагáтельные из а).

Что, по-твóему, интерéснее – óтдых на мóре или в горáх? – По-мóему, …

Алёша Попо́вич сильне́е и мудре́е Туга́рина Зме́я.

Алёша Попо́вич сильне́е и мудре́е, чем Туга́рин Змей.

Алёша Попо́вич бо́лее си́льный и бо́лее му́дрый, чем

Туга́рин Змей.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

сóрок оди́н

41


3

урок

старт

текст

упражнения A

6 Где ти́ше? h 9 –10

a) Поједини придеви граде компаратив

помоћу суфикса -е (ти́хий – ти́ше),

а неки помоћу суфикса -ше

(ста́рый – ста́рше). Придеви ма́ленький,

плохо́й и хоро́ший граде компаративе

од других основа.

ти́ше: ти́хий/ти́хо

Она́ ста́рше/моло́же (мла́дше) меня́ на ... год/гóда/лет.

Он вы́ше/ни́же меня́ на ... сантиме́тр/сантиме́тра/

сантиме́тров.

б) Сравни́. Употреби́ просту́ю фо́рму сравни́тельной сте́пени прилага́тельных.

зелёная ю́бка (50 см) – чёрная ю́бка (70 см): Зелёная ю́бка корóче чёрной

(ю́бки).

просто́й ма́ленький дешёвый большо́й дорого́й

молодо́й

ни́зкий

ста́рый вы́сокий у́зкий

1. Че́равица (2656 м) – Эльбру́с (5642 м)

2. Нáстя (16 лет) – Ви́тя (17 лет)

3. рабóта касси́ра – рабóта юри́ста

4. зарплáта программи́ста – зарплáта

курьéра

5. морóженое – икрá

7 Профе́ссия мое́й мечты́

дорого́й – доро́же

мяѓкий – мяѓче

ти́хий – ти́ше

бога́тый – бога́че

молодо́й – моло́же

просто́й – про́ще

дешёвый – деше́вле

у́зкий – у́же

высоќий – вы́ше

коро́ткий – коро́че

ста́рый – ста́рше

то́нкий – то́ньше

далёкий – да́льше

большо́й – бо́льше

ма́ленький – ме́ньше

плохо́й – ху́же

хоро́ший – лу́чше

6. Москва́ – Белгра́д

7. билéт на балéт – билéт в кинó

8. Но́вгород – Москва́

9. Оста́нкинская телебашня (540 м) –

А́валская телеба́шня (204 м)

10. Ста́рый Арба́т – Но́вый Арба́т

а) Внима́тельно прочита́й расска́з Ду́шана. Прилага́тельные в ско́бках употреби́ в

фо́рме просто́й или сло́жной сравни́тельной сте́пени.

Кем я то́лько не мечта́л стать! Когда́ мне бы́ло пять лет, я мечта́л о

профе́ссии пожа́рного. Мне каза́лось, что на све́те нет никого́ (отва́жный) и

(хоро́ший) пожáрных. Пото́м я захоте́л стать знамени́тым космона́втом, да́же

(знамени́тым), чем Ю. Гага́рин. В пя́том кла́ссе я по́нял: бу́ду журнали́стом! Что

мо́жет быть (интере́сный), чем брать интервью́, знако́миться с но́выми людьми́?

В шесто́м кла́ссе для меня́ не бы́ло (ну́жный), (герои́ческий) и (отве́тственный)

профе́ссии, чем профе́ссия врача́.

В э́том году́ я зака́нчиваю восьмиле́тнюю шко́лу. Пéредо мно́й сло́жный вопро́с:

каку́ю профе́ссию вы́брать, в какóй шкóле учи́ться в стáрших клáссах. Иногда́

мне ка́жется, что нет вопро́са (сло́жный) э́того.

Ктó-то из мои́х друзе́й хо́чет вы́брать профе́ссию програ́ммиста, потому́ что его́

зарпла́та (большóй) зарпла́ты, напримéр, учи́теля. Ктó-то хо́чет стать юри́стом,

потому́ что их рабо́та (прести́жный) рабо́ты, напримéр, води́теля.

Для меня́ любо́вь к свое́й рабо́те (ва́жный) прести́жа и де́нег. Ведь на́до не

про́сто вы́брать профе́ссию, а найти́ своё призва́ние!

б) О себé Кем ты хоте́л/хоте́ла стать в дéтском саду́, в пе́рвом кла́ссе, ...? Кем

ты хо́чешь стать тепе́рь? Почему́? Сдéлай презента́цию на да́нную те́му и

предста́вь её в кла́ссе.

42

сóрок два

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

3

старт

текст

упражнения A

p

8 Так говоря́т – Кем стать?

!

Мечтá

– Я хочу́/мечта́ю стáть (+инстр.)/

занимáться (+инстр.)…

– Я покá не знáю, кем хочу́ стать/

рабóтать/быть.

Вáжно/не вáжно

– Сáмое глáвное для меня́ – э́то…

– … игрáет большу́ю роль в моéй

жи́зни.

– … не игрáет большóй/никакóй

рóли в моéй жи́зни.

Плю́сы и ми́нусы

– Плю́сы э́той профéссии – э́то…

– Но есть и ми́нусы: …

– Во-пéрвых, …, во-вторы́х, …,

в-трéтьих, …

Харáктер/интерéсы/талáнт

– Меня́ интересу́ет…

– Я (осóбенно) интересу́юсь/

увлекáюсь (+инстр.)…

– Я умею́ рабóтать

самостоя́тельно/…

О себé Напиши́те сочинéние на тéму «Кем я хочу́ стать».

p

9 Как мо́жно быстре́е

Приду́май сове́ты.

Твой партнёр дóлжен сказáть, кто кому́ даёт совéт.

Ребя́та, плáвайте как мóжно быстрéе!

Э́то говори́т учи́тель ученикáм.

читáй(те)

смотри́(те) телеви́зор

занимáйся(-тесь) спóртом

пиши́(те)


говори́(те)

Компаратив прилога се гради

на исти начин као и компаратив

придева.

говори́ть бы́стро – говори́ть

быстрéе

10 Звуќи

2.6

2.7

а) Послу́шай компаќт-диск. Како́й вы́вод ты мо́жешь сде́лать в связи́ с

произноше́нием -т(ь)ся?

интересовáться, он интересу́ется, они интересу́ются – увлекáться,

она увлекáется, они увлекáются – учи́ться, он у́чится, они у́чатся

б) Послу́шай компаќт-диск ещё раз и повтори́.

в) Послу́шай и повтори́ посло́вицы. Подбери́ их эквивале́нты в се́рбском языке́.

В ти́хом óмуте чéрти вóдятся.

Как ауќнется, так и отклиќнется.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

сóрок три

43


3

урок

старт

текст

упражнения A

2.8

11 Рабо́та на каниќулах

а) Пе́ред ауди́рованием. Прочита́й и переведи́ слова́.

вручáть реклáмку = давáть в руќи флáер/проспéкт

ремóнтная бригáда = гру́ппа людéй, котóрая ремонти́рует, напримéр, шкóлу

закáз = то, что лю́ди закáзывают, напримéр, в Интернéте

развози́ть закáзы = éздить с закáзами в рáзные местá и вручáть их клиéнтам

б) Послу́шай компаќт-диск два ра́за. Перепиши́ и допо́лни табли́цу.

Кто? Кем рабóтает?/

Что дéлает?

1.

Где рабóтает?

Скóлько зарабáтывает? плю́сы/ми́нусы

в) Послу́шай компаќт-диск ещё раз и напиши́ плю́сы и ми́нусы рабо́т.

г) О себе́ Каки́е из э́тих рабо́т тебе́ нра́вятся/не нра́вятся? Объясни́ почему́.

2.9

12 Ро́ма

a) Послу́шай пе́сню. Тебе́ нра́вится э́та пе́сня? Скажи́, почему́ да/нет.

б) Как ты ду́маешь, кто па́рень и де́вушка по профе́ссии?

13 Стихи́ о профе́ссиях h 11

а) Прочита́й стихи́.

б) Напиши́ стихи́ о други́х профе́ссиях. Воспо́льзуйся

приведённой моде́лью. Отложи́ стихи́ в своё портфо́лио.

Гид.

У́мный, весёлый.

Пока́зывает, объясня́ет,

расска́зывает.

Тури́сты всё понима́ют.

И наконе́ц мноѓо зна́ют.

14 По следáм... h 12

В отве́т на вопро́с почему́? ты мо́жешь употреби́ть предло́жно-паде́жную

конструќцию из-за+роди́тельныйпаде́ж, а в отве́те на вопро́с благодаря́чему́?

на́до употреби́ть предло́жно-паде́жную конструќцию благодаря́+да́тельный

паде́ж.

Из-за необходи́мости популяризи́ровать ру́сский языќ в Росси́и был осно́ван

фонд «Ру́сский мир».

Благодаря́ фо́нду «Ру́сский мир» в Белгра́де откры́т «Ру́сский центр».

Образу́й одно́ предложе́ние из двух. Неќоторые слова́ ты мо́жешь опусти́ть.

Вчера́ мы бы́ли в Ру́сском це́нтре. Нас туда́ повела́ на́ша учи́тельница.

Благодаря́ на́шей учи́тельнице, мы вчера́ бы́ли в Ру́сском це́нтре.

Вчера́ мы не по́шли на кино́ в Ру́сский центр. Весь день шёл си́льный дождь.

Из-за си́льного дождя́ вчера́ мы не пошли́ на кино́ в Ру́сский центр.

44

1. Сла́вица реши́ла поступи́ть в филологи́ческую гимна́зию. Она́ о́чень лю́бит

ру́сскую литерату́ру.

2. Вчера́ мы посмотре́ли документа́льное кино́ о Леони́де Роша́ле. Я бо́льше узна́л

о специа́льности де́тского врача́.

3. Ива́н уча́ствовал в мáстер-клáссе «Пи́шем стихи́ по-ру́сски». Ему́ бы́ло

любопы́тно поуча́ствовать в рабо́те мáстер-клáсса.

4. Са́ша бы́стро ознако́мился с ру́сскими интерне́т-ресу́рсами. Ему́ помогли́

сотру́дники Ру́сского це́нтра.

5. Я не попа́л на нача́ло конце́рта студе́нтов руси́стики. По вине́ Са́ши мы опозда́ли

на 15 минут.

6. Ми́ша болéет. Он не будет уча́ствовать в темати́ческом ве́чере «Моя́ бу́дущая

профе́ссия».

сóрок четы́ре

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

3

старт

текст Б

упражнения

Важне́е всего́ – ве́рить в себя́

2.10

2.11

автор: Тигрррр95 тема: помощь! 11.04.2015 19:48

Приве́т, мне 14 лет, я живу́ в дере́вне Хохло́во недалеко́

от Смоле́нска. У меня́ есть одна́ больша́я пробле́ма. У

меня́ са́мый ма́ленький рост в кла́ссе – 150 сантиме́тров.

Де́вочки из моего́ кла́сса меня́ игнори́руют. Но ху́же всего́,

что ребя́та на́до мно́й смею́тся. Я бо́льше всех в кла́ссе

занима́юсь спо́ртом. Мой са́мый люби́мый вид спо́рта –

велосипе́дный. Но э́то мне не помога́ет. Мо́жет быть, вы

мо́жете мне помо́чь?

автор: Громов ответы 12.04.2015 09:23

Приве́т, Тигрррр95!

Ты ду́маешь, что рост важне́е всего́ в жи́зни? Ты ду́маешь,

что́бы име́ть успе́х, на́до быть высоќого ро́ста? Из исто́рии

ты зна́ешь, наве́рное, велиќих люде́й, кото́рые бы́ли

ма́ленького ро́ста: Ю́лий Це́зарь, Наполео́н, Ча́рли Ча́плин.

И, коне́чно, Ю́рий Гага́рин, пе́рвый человеќ, кото́рый

полете́л в ко́смос и, коне́чно, стал са́мым изве́стным

космона́втом. А ты зна́ешь, что его́ рост был то́лько 165 см?

И́ли что он, как и ты, роди́лся в ма́ленькой дере́вне, в

крестья́нской семье́? В то вре́мя почти́ все ма́льчики

увлека́лись те́хникой и не́бом. Гага́рин был одни́м из них.

Он реши́л сде́лать из своего́ хо́бби профе́ссию и стать

не про́сто лётчиком, а са́мым лу́чшим лётчиком. А че́рез

не́сколько лет он уже́ был в гру́ппе космона́втов. А зна́ешь,

как ему́ э́то удало́сь? Еѓо рост помоѓ ему́, потому́ что в то

вре́мя косми́ческие корабли́ бы́ли ме́ньше, чем сего́дня.

Пе́ред ста́ртом 12 апре́ля 1961 го́да Гага́рин про́сто сказа́л

«Пое́хали!», и уже че́рез 108 мину́т он стал леге́ндой.

«Полёт прохо́дит норма́льно, чу́вствую себя́ хорошо́...» –

э́то бы́ли пе́рвые слова́ человеќа в ко́смосе. Гага́рин стал

сáмым популя́рным граждани́ном не тóлько Сове́тского

Сою́за. Он мноѓо е́здил по стране́ и за грани́цу.

Гага́рин – Геро́й Сове́тского Сою́за. Вот ви́дишь: и с

ро́стом 165 см мо́жно быть са́мым настоя́щим геро́ем.

Небольшо́й рост не помеша́л Гага́рину быть одни́м их

са́мых отва́жных, са́мых популя́рных, са́мых ве́ликих

люде́й своего́ вре́мени. Но э́то не зна́чит, что ты до́лжен

стать космона́втом. Гла́вное – ве́рить в себя́! Ты говори́шь,

что увлека́ешься велоспо́ртом. Жела́ю тебе́ доби́ться

са́мых больши́х успе́хов в спо́рте. Мóжет быть, мы ещё

услы́шим твоё и́мя на Олимпи́йских иѓрах.

Олеѓ Гро́мов

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

сóрок пять

45


3

урок

старт

текст

упражнения Б

1 Страте́гия – Ко́ротко о гла́вном h 13, 14

! Графички приказ може да ти помогне код представљања

информација и текстова. Прати следећа упутства:

1. прочитај текст и одреди основну тему;

2. подели текст користећи поднаслове;

3. у сваком делу издвој кључне речи

(води рачуна о томе да се издвоји само оно најважније);

4. представи резултате графички (табела, графикон,

мапа ума...), а можеш користити различите симболе, као

што су стрелице, троуглови и слично.

Графички прикази могу

ти помоћи да боље

запамтиш текст, као и

да се боље припремиш

за контролни или

писмени задатак.

а) Направи графички приказ основног садржаја текста Б.

б) Представи свој графички приказ пред одељењем. Која је илустрација за

текст оцењена као најбоља?

2 Пе́рвый человеќ в ко́смосе

2.12

а) Перепиши́ биогра́фию Гага́рина.

Допо́лни её фаќтами из теќста Б.

б) Послу́шай компаќт-диск. Что но́вого

ты узна́л/узна́ла из жи́зни пе́рвого

космона́вта? Допо́лни его биóгра́фию.

в) Напи́ши свою́ биогра́фию.

Биогрáфия

g

3 Твоё мне́ние

Настоя́щее и́мя Тиѓрррра95 – Ди́ма.

Отвéть на вопро́сы.

1. Кака́я пробле́ма у Ди́мы?

Как ты ду́маешь, у се́рбских

ученико́в есть похо́жие пробле́мы?

Назови́ их.

2. Как ты понима́ешь сове́т Олеѓа Гро́мова,

что Ди́ма до́лжен ве́рить в себя́?

3. Говори́ть о свои́х пробле́мах в

Интерне́те – хорошо́ или пло́хо?

Что вы об э́том ду́маете?

Фами́лия, и́мя, óтчество:

День и мéсто рождéния:

Роди́тели:

Семья́:

Хóбби:

Шкóла:

Профéссия:

Карьéра:

46

сóрок шесть

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

3

старт

текст

упражнения Б

4 По следа́м…

Превосхо́дная сте́пень

(суперлатив)

a) Вы́пиши из теќста Б фо́рмы превосхо́дной сте́пени са́мый молодо́й, са́мая

(са́мый+прилага́тельное сáмыйизвéстный). молода́я, са́мое молодо́е,

Определи́, в како́м падеже́ они́ употреблены́. са́мые молоды́е

б) Поми́мо фо́рмы са́мый+прилага́тельное, , значе́ние превосхо́дной сте́пени

мо́жно вы́разить конструќцией сравни́тельнаясте́пень+всех/всегó. Найди́

приме́ры в теќсте Б.

в) Прочита́й и переведи́ предложéния. Вы́ясни, когдá испо́льзуется всех, а когдá

всегó.

Э́тот космона́вт моло́же всех.

Э́та карти́на интере́снее всего́ в кла́ссе.

Река́ Ле́на длинне́е всех рек в Росси́и.

Э́то важне́е всего́.

г) Скажи́ э́то по-друго́му.

Ча́рли Ча́плин – са́мый смешно́й актёр

1. Филологи́ческая гимна́зия – са́мая

интере́сная для меня́ шко́ла.

2. Профе́ссия ме́неджера – са́мая

прести́жная профе́ссия.

3. Арша́вин – са́мый изве́стный

футболи́ст.

4. Э́та книѓа – са́мая интере́сная.

Ча́рли Ча́плин смешне́е всех.

5. Москва́ – са́мый большо́й го́род

Росси́и.

6. Здоро́вье – са́мое ва́жное.

7. Эльбру́с – са́мая вы́сокая гора́

Росси́и.

8. Вы́брать себе́ хоро́шую профе́ссию –

са́мое ва́жное.

5 Вундерки́нд h 15, 16

а) Скажи́, что вундерки́нд уме́ет де́лать лу́чше

всех. Употреби́ превосхо́дную сте́пень

наре́чий: бы́стро, дисциплини́рованно,

интере́сно, краси́во, креати́вно, мноѓо,

самостоя́тельно, тала́нтливо, хорошо́.

Вундерки́нд бóльше всех читáет.

превосхо́дная сте́пень наре́чий

говори́ть гро́мче всех

люби́ть бо́льше всего́

ду́мать

читáть учи́ть граммáтику писáть стихи́

расскáзывать

говори́ть на рáзных языкáх

решáть задáния

рисовáть

игрáть на скри́пке

б) Расскажи́ об однокла́ссниках. Скажи́, кто что

уме́ет де́лать лу́чше всех.

Веселéе всех расскáзывает Ти́на.

в) О себé Расскажи́, что тебé удаётся сдéлать

легкó, а что с трудóм.

6 Итоѓовое зада́ние

Вы́бери зада́ние А и́ли Б.

A – Из жи́зни герóя

Опиши једну познату особу. Реци

нешто о начину њеног живота,

чиме се бави, које су предности и

мане њене професије.

Б – Оди́н день из моéй жи́зни в 2050 году́

Замисли и опиши један дан 2050. године

(чиме ћеш се бавити, како ћеш живети и

слично).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

сóрок семь

47


1

ТРКИ – тесты по русскому языку как иностранному

Подготовка к ТРКИ

2.13

2.14

2.15

1 Во время обмена аудирование

Часть 1. Послушай сообщения два раза и найди правильные ответы.

1. В субботу будет

а) концерт.

б) экзамен.

в) экскурсия.

4. Репетиция будет

а) в четверг.

б) в пятницу.

в) в понедельник.

2. Ребята встретятся

а) утром.

б) после обеда.

в) вечером.

5. Где нашли гитару?

а) В библиотеке.

б) На первом этаже.

в) В актовом зале.

3. Учеников приглашают на

а) практику.

б) выставку.

в) работу над проектом.

Часть 2. Послушай диалоги два раза и скажи, где проходят эти разговоры.

6. Разговор проходит

а) в школе.

б) в универмаге.

в) в трамвае.

7. Разговор проходит

а) в кафе.

б) в театре.

в) в кино.

8. Разговор проходит

а) в школе.

б) на улице.

в) в музее.

Часть 3. Послушай сообщение два раза и найди правильные ответы.

9. Сегодня вечером ребята

а) идут в театр.

б) едут на Красную площадь.

в) отдыхают.

11. Вечером они будут смотреть

а) футбол.

б) фильм.

в) балет.

10. Завтра они

а) знакомятся с центром столицы.

б) идут в Мавзолей Ленина.

в) смотрят фильм.

12. В воскресенье ребята поедут

а) в Тулу.

б) в Суздаль.

в) в Калугу.

2 Место, где мы живём говорение

Твои русские друзья попросили тебя рассказать о родном городе (родной

деревне). Подготовь сообщение на эту тему (минимум 12–15 предложений).

Данные вопросы помогут тебе.

– Где вы родились?

– Где вы живёте сейчас?

– Где расположен ваш город/

расположена ваша деревня?

– Ваш город/ваша деревня большой/-ая

или маленький/-ая? Старый/-ая или

новый/-ая?

– Какие достопримечательности там

есть?

– Какой транспорт есть в нём/в ней?

– Где и как люди в нём/в ней

отдыхают?

– У вас там есть любимое место?

Если да, почему оно вам нравится?

– Вам нравится ваш город/ваша

деревня? Почему?

– Где вы хотите жить в будущем?

48

сóрок вóсемь

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ТРКИ – тесты по русскому языку как иностранному

1

3 Кем быть? чтение

Прочитай сочинение Оксаны и выбери правильный вариант ответа. Во время

выполнения теста можно пользоваться сербско-русским словарём

Проблема выбора профессии стоит,

по-моему, на первом месте среди

вопросов, которые волнуют молодёжь.

Каждому важно выбрать для себя

дело, которым он должен заниматься

почти всю свою жизнь. Конечно,

среди нас есть и такие, которые

уже с детства знают, кем они будут.

Однако, таких счастливых людей

очень мало. Одним очень нравится

определённый предмет, который они

хотят связать с будущей профессией.

Другие занимаются в свободное время

своим любимым делом: посещают

музыкальную школу, художественную

или театральную студии. Эти ребята

часто мечтают сделать любимое хобби

своей профессией. Но есть среди моих

одноклассников и такие, которые

совсем не знают, какую им выбрать

профессию, куда пойти учиться после

школы.

Я тоже долгое время не знала, кем

стать.

На моём последнем дне рождения мой

дядя спросил меня, кем я хочу быть.

Тогда я ещё не решила. Я не знала,

что ответить, и это мне было очень

неприятно.

1. Оксана считает, что выбор

профессии

а) не очень волнует молодёжь.

б) это самое важное для молодёжи.

в) это вопрос, которым нужно

заниматься всю жизнь.

3. Среди одноклассников Оксаны

а) есть ребята, которые не знают,

какую профессию им выбрать.

б) почти все знают, что они будут

делать.

в) многие ходят в музыкальную

школу.

5. Оксана выбрала профессию

а) менеджера.

б) перводчицы.

в) юриста.

«Тебе уже пора подумать о своём

будущем» – сказала моя тётя.

И тут началось! Каждый хотел что-то

посоветовать. Для папы главное –

хорошая зарплата. По мнению

бабушки, профессия должна быть

призванием. Если работа не нравится,

то и работать не хочется. Дядя сказал,

что для правильного выбора очень

важны интересы и характер человека.

Активному и творческому человеку

трудно будет работать бухгалтером.

Дискуссия продолжалась целый вечер.

Потом я много думала над этим

вопросом. Кем же в конце концов

стать? Менеджером? Программистом?

Банкиром? Инженером?

Переводчицей?… Я рассмотрела плюсы

и минусы всех профессий, которыми я

интересовалась. И сделала свой выбор:

я стану юристом. Я считаю, что каждый

человек имеет право на защиту, и я

хочу помогать людям защищать свои

интересы. Для этого надо хорошо знать

все законы. Это, конечно, трудно, но

такая работа, я думаю, мне понравится.

Оксана Краснопольская, 14 лет

2. Некоторые молодые люди считают, что

а) хобби и профессия – разные вещи.

б) можно сделать любимое дело

профессией.

в) лучше заниматься своим хобби, чем

искать интересную работу.

4. «Профессия должна нравиться

человеку». Так думает

а) папа Оксаны.

б) дядя Оксаны.

в) бабушка Оксаны.

6. Она выбрала эту профессию, потому что

а) она хочет защищать интересы людей.

б) уже хорошо знает все законы.

в) ей важна хорошая зарплата.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

сóрок дéвять

49


4

урок

старт

текст

упражнения

Из про́шлого в бу́дущее

КЦ На крају лекције моћи ћеш да говориш о важним догађајима из руске

историје, да саставиш званичан допис и да направиш презентацију у вези

са неком историјском темом. Научићеш како да изразиш осећања и како да

напишеш измишљени интервју.

a) Познако́мься с неќоторыми эта́пами ру́сской исто́рии и прочита́й теќсты. h 1, 2

Скажи́, о чём идёт речь.

б) Какóй текст подхóдит к какóму этáпу? Скажи́, о ком и́ли о какóм

собы́тии идёт речь и когдá э́то произошлó.

В тéксте № 1 речь идёт о… /Э́то собы́тие…

1 2 3

Лéнин и большевики́

пришли́ к влáсти. Э́то

собы́тие произошлó в

октябрé.

В XIII – XV векáх Русь

находи́лась под влáстью

монго́ло-тата́р.

В э́том году́ произошло́ креще́ние Руси́

кня́зем Влади́миром. Э́то бы́ло в Ки́еве.

IX– XIII векá 988 1237–1480 XIV– XV векá 1547 –1584 1698 –1725 1762 –1796 1812

Ки́евская Русь –

пéрвое ру́сское

госудáрство

Креще́ние

Руси́ при кня́зе

Влади́мире

Монгóлoтатáрское

иѓо

Основáние

Москóвского

госудáрства

Ивáн Грóзный –

пéрвый ру́сский

царь

Пётр I провóдит

вáжные рефóрмы

Эпóха

Екатери́ны II

Отéчественная

войнá с

Наполеóном

50

пятьдеся́т

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

4

старт

текст

упражнения

При э́том царе́ крестья́не в Росси́и

ста́ли свобо́дными (отме́на

крепостноѓо пра́ва). В то же вре́мя

отмени́ли ра́бство в США (1865 год).

4

5

Бори́с Е́льцин был пéрвым

президéнтом Росси́йской

Федерáции. Э́то бы́ло врéмя

больши́х рефóрм.

6

Э́та войнá прóтив францу́зской

áрмии кóнчилась побéдой Росси́и.

7 8 9

В э́ту войну́ Сове́тский Сою́з вступи́л в ию́не

1941 го́да. Она́ ко́нчилась капитуля́цией

Герма́нии. Э́тот день в Росси́и пра́зднуется

9 мáя, в Евро́пе − 8 ма́я и называ́ется

«День Побе́ды».

Михаи́л Горбачёв был

пéрвым и послéдним

президéнтом СССР.

С пóмощью перестрóйки

он хóтел реформи́ровать

совéтскую систéму.

При Ста́лине в стране́ начала́сь

индустриализа́ция. Науќа,

ку́льтура и образова́ние дви́жутся

огро́мными шага́ми вперёд. К

сожале́нию, в стране́ начина́ются

и репре́ссии.

1861 1917 1922 1924 –1953 1941–1945 1985–1991 1991

Алексáндр II

отменя́ет

крепостнóе прáво

Октя́брьская

револю́ция

Основáние СССР

Эпóха

Стáлина

Велиќая

Отéчественная

войнá

Перестрóйка

Основáние

Росси́йской

Федерáции

Росси́я в XXI вéке

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

пятьдеся́т оди́н

51


4

урок

старт

текст A

упражнения

2.18

Из дневника́ Са́ввы Лукича́ Владисла́вича-Рагузи́нского

1 Сéрбские представи́тели в «Москóвии» рабóтают над проéктом «Вы́мышленный

дневни́к» Сáввы Владислáвича-Рагузи́нского. Сáвва Владислáвич-Рагузи́нский

был сéрбом из Герцегови́ны. Роди́ лся недалекó от городкá Гáцко, где егó отéц Лукá

Владислáвич был кня́зем. В начáле семнáдцатого вéка Сáвва с отцóм переéхали в

г. Дубрóвник (по-италья́нски Ragusa). С тех пор 1 семья́ получи́ ла нóвую фами́ лию

– Рагузи́ нский. Потóм Сáвва учи́ лся в Испáнии и во Фрáнции, был купцóм,

éздил в Москву́, познакóмился с Петрóм Вели́ ким, стал ру́сским дипломáтом.

В Константинóполе Сáвва купи́ л чернокóжего мáльчика Ибраги́ ма Ганнибáла

(извéстного потóм как Абрáм Петрóвич Ганнибáл) и привёз егó в Росси́ ю. Абрáм

Петрóвич Ганнибáл был прадéдушкой по мáтери извéстного ру́сского поэ́та,

Алексáндра Сергéевича Пу́шкина.

2.19

2.20

2.21

2 05 ию́ля 1702 гóда

Азóв. Éсли бы мне год назáд кто-нибу́дь сказáл, что я познакóмлюсь с

Петрóм Вели́ким, то я не повéрил бы ему́. Но сегóдня я познакóмился с

Петрóм Пéрвым. Гениáльный человéк! Он рассказáл мне, каки́е у негó

плáны на бу́дущее Росси́йской импéрии и каки́е рефóрмы он готóвит.

Мы дóлго разговáривали о шкóлах, о грáмотности и о том, что óчень

вáжно, чтóбы ру́сский нарóд бы́ л грáмотным. Éсли бы егó рефóрмы

удали́сь, то в Росси́йской импéрии нé бы́ ло бы негрáмотных людéй. Я не

мог не поду́мать о Сéрбии. У нас в Сéрбии мáло грáмотных, нам нужны́

учителя́, шкóлы. Мне дáже удалóсь уговори́ть Петрá Вели́кого поду́мать

о возмóжности поддержáть у сéрбов грáмотность, послáть учителéй с

букваря́ми и граммáтиками. Он заду́мался над мои́ми словáми.

3 29 мáрта 1705 гóда

Константинóполь. Мы приéхали сюдá недéлю назáд с грáфом Петрóм

Толсты́м. Почти́ недéлю я не писáл ни стрóчки. Сегóдня, когдá пóсле обéда

гуля́л по гáвани 2 , я уви́дел ужáсную сцéну: чернокóжих мáльчиков бил

хозя́ин. Мне бы́ло стрáшно смотрéть, я подбежáл к хозя́ину и сказáл, что

куплю́ у негó э́тих мáльчиков. Éсли бы мне ктó-нибудь сказáл, что такóе

мóжет произойти́... Млáдший мáльчик мне осóбенно понрáвился, у негó

таки́е у́мные глазá. Зову́т егó Ибраги́м Ганнибáл. Я возьму́ мáльчиков с

собóй в Росси́ю, подарю́ Петру́ Пéрвому.

4 23 февраля́ 1725 гóда

Зáвтра для меня́ бу́дет сáмый вáжный день моéй жи́зни в Росси́и.

Екатери́на I даст мне ти́тул грáфа. Хотя́ я и роди́лся на сербскóй землé,

всю свою́ жизнь я прóжил в Росси́йской импéрии, служи́л Петру́

Пéрвому, Екатери́не Пéрвой, был послóм Росси́йской импéрии в Ри́ме и

Константинóполе. Зáвтра я стáну грáфом. Кто я на сáмом дéле? Ру́сский

и́ли серб? Где моя́ рóдина? Кудá ещё я поéду? Éсли бы мне бы́ло 30, то всё

бы́ ло бы лéгче. Сегóдня Екатери́на сказáла мне, что я бу́ду ну́жен в Китáе.

Начинáю собирáться. Но когдá-нибудь я верну́сь домóй, в Сéрбию.

1 с тех пор од тада – 2 гáвань лука

52

пятьдеся́т два

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

4

старт

текст

упражнения A

1 K теќсту h 3

а) Вы́бери пра́вильный отве́т. Расста́вь ци́фры отве́тов по поря́дку, и ты узна́ешь, в

како́м году́ роди́лся Са́вва Владисла́вич Рагузи́нский.

1. Са́вва Владисла́вич роди́лся

А в Росси́и. (3)

Б в Герцегови́не. (1)

В в Се́рбии. (2)

2. С Петро́м Пе́рвым Са́вва

познако́мился

А в Константино́поле. (5)

Б в Ри́ме. (4)

В в Азо́ве. (6)

3. В Константино́поле Са́вва купи́л

А чёрных лошаде́й. (7)

Б черноко́жих ма́льчиков. (6)

В белоку́рых де́вочек. (8)

4. Императри́ца Екатери́на I дала́

Са́вве

А ти́тул гра́фа. (8)

Б ти́тул кня́зя. (9)

В ти́тул короля́. (7)

б) Отве́ть на вопро́сы.

1. Кем был оте́ц Са́ввы Владисла́вича и как его́ зва́ли?

2. Как Са́вва получи́л фами́лию Рагузи́нский?

3. Почему́ Са́вве понра́вился Пётр Первый?

4. Как Са́вва купи́л в Константино́поле черноко́жих ма́льчиков?

5. Како́й день в свое́й жи́зни Са́вва счита́ет са́мым ва́жным и почему́?

2 Занима́емся перево́дом

a) Сле́дующие предложе́ния переведи́ на ру́сский языќ.

1. Допутовали смо у Москву пре две недеље.

2. Моји родитељи и ја преселили смо се у Санкт Петербург.

3. Имамо мало школа, потребни су нам учитељи и књиге.

4. Живим у Русији већ 20 година. Једном ћу се вратити у Србију.

б) Объясни́ слова́. Что тако́е: купе́ц, ро́дина, гра́мотный, бу́дущее?

3 За́втра Екатери́на даст мне ти́тул гра́фа...

a) Сравни́ спряже́ние глаго́ла дать со спряже́нием

глаго́ла есть. Какоѓо ви́да глаго́л есть,

какоѓо глаго́л дать? В како́м вре́мени

употребля́ется пе́рвый, в како́м второ́й глаго́л?

дать

дам

дашь

даст

дади́м

дади́те

даду́т

б) Что они́ за́втра сде́лают? Соста́вь предложе́ния со сло́вом «дать».

1. За́втра Са́вва...

1. Са́вва – Пётр Пе́рвый – черноко́жий ма́льчик

2. я – ты – рома́н «Ара́п Петра́ Велиќого»

3. ребя́та – журнали́ст – интервью́

4. мы – вы – уче́бники

5. ты – подруѓа – грамма́тика

6. вы – ученики́ − пода́рок

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

пятьдеся́т три

53


4

урок

старт

текст

упражнения A

4 По следа́м... h 5

а) Прочита́й предложе́ния.

Обрати́ внима́ние на разли́чия.

Мне так

хо́чется

танцева́ть с

Петро́м.

КОМУ хо́чется?

Екатери́не хо́чется танцева́ть с Петро́м.

КТО хо́чет?

Екатери́на хо́чет танцева́ть с Петро́м.

б) Прочита́й предложе́ния. Вы́рази по-друго́му.

Екатери́на хо́чет носи́ть зелёное пла́тье.

зелёное пла́тье.

Пётр хо́чет танцева́ть с Екатери́ной.

Екатери́ной.

Она хо́чет изуча́ть ру́сский языќ.

языќ.

Он хо́чет пое́хать в Росси́ю.

носи́ть

танцева́ть с

изуча́ть ру́сский

пое́хать в Росси́ю.

5 Кто хо́чет? Кому́ хо́чется? h 6

а) Допо́лни предложе́ния.

1. (Я) хо́чется говори́ть с ним по-рус́ски.

2. (Онá) хо́чет пое́хать в Росси́ю.

3. (Ива́н) хо́чет занима́ться фотогра́фией.

4. (Вы) не хо́чется говори́ть с ним о литерату́ре?

б) Допо́лни предложе́ния. Употреби́ ну́жный глаго́л.

1. Им чита́ть расска́зы Пу́шкина.

2. Ученики́ не занима́ться матема́тикой.

3. Мы игра́ть в компью́терные иѓры.

4. Кому́ танцева́ть с э́тим ма́льчиком?

6 По следа́м... h 7, 8

a) Обрати́ внима́ние на усло́вные предложе́ния.

Найди́ в теќсте А все предложе́ния с е́сли бы.

Éсли бы Екатери́на хоте́ла танцева́ть

со мной, я был бы сча́стлив.

Запо́мни:

éсли бы… , (то)…

б) Éсли бы Екатерина Екатери́на жилá сегóдня,

(то) она… Расскажи́ о ней.

Éсли бы Екатери́на жилá сегóдня,

(то) онá éздила бы на маши́не.

54

пятьдеся́т четы́ре

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

4

старт

текст

упражнения A

7 Е́сли бы…

а) O себé Скажи́, что ты (с)де́лал бы/(с)де́лала бы, е́сли бы ты...

1. Éсли бы я жил/жила́ в Росси́и, я...

2. Éсли бы я жил/жила́ в XVIII веќе, я...

3. Éсли бы я встре́тил/встре́тила

своего́ люби́мого актёра/свою́

люби́мую актри́су...

4. Éсли бы моя́ ма́ма не познако́милась

с мои́м па́пой...

5. Éсли бы у меня́ не́ было

моби́льника...

6. Éсли бы я жил/жила́ в бу́дущем...

7. Éсли бы я был/была́ ру́сским царём/

ру́сской цари́цей...

8. Éсли бы...

б) Прочита́й и переведи́ стихи́.

Éсли бы я получи́ла,

Ма́ленького крокоди́ла,

С ним подо́лгу бы гуля́ла,

По суббо́там танцева́ла.

С ним на пля́же бы лежа́ла,

Ко́миксы б ему́ чита́ла.

С ним бы до́лго говори́ла,

Как бы я его́ люби́ла.

И к друзья́м бы я ходи́ла,

Крокоди́ла к ним води́ла,

Все бы вме́сте с ним игра́ли,

По суббо́там танцева́ли.

в) Напиши́ похо́жие стихи́. Испо́льзуй «е́сли бы».

Положи́ стихи́ в своё портфо́лио.

8 Так говоря́т – Чу́вствовать себя́ h 9

!

зли́ться

довóлен, -льна, -льны

рад, -а, -ы

устáл, -а, -и

нéрвничать

(мне) гру́стно

боя́ться

p

а) Пéтя – герóй кóмикса. Скажи́, как он чу́вствует себя́.

б) Скажи́, как себя́ чу́вствовал Са́вва Владисла́вич, когдá в Константино́поле

уви́дел, что бьют ма́льчиков.

в) O себé Cпроси́те друг друѓа, как вы чу́вствуете/чу́вствовали себя́ пéред

контрóльной рабóтой, во врéмя каниќул, в послéдний день рождéния, …

Продóлжите.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

пятьдеся́т пять

55


4

урок

старт

текст

упражнения A

9 По следáм…

a) Неодређене заменице у руском језику граде се

тако што се суфикс -то или -нибудь додаје на

одговарајућу упитну заменицу (кто, что, како́й...).

На руском језику неодређене заменице се зову

неопределённые местоиме́ния.

Перепиши́ и допо́лни табли́цу.

б) Допо́лни свою́ табли́цу неопределёнными

наре́чиями когда́-то/когда́-нибудь,

где-то/где́-нибудь и куда́-то/куда́-нибудь.

местоиме́ния

кто-то

кто-нибудь

в) Вы́пиши из теќста А все предложе́ния с фо́рмами «...-то» и «...-нибудь».

Объясни́ употребле́ние кáждого местоиме́ния и́ли наре́чия.

Тебе́ помо́жет сле́дующее:

кто

что

какой

-то

– говорнику је позната

особа/ствар

– говорник је заборавио

особу/ствар

– говорник не жели да

саопшти садржај

– догађај у прошлости

-нибудь

– говорнику је неважна

особа/ствар

– код будућег догађаја

– често у питањима

-нибудь и -то не

склоня́ются;

склоня́ется то́лько

пе́рвая часть

местоиме́ния

10 «Се́рбы в Росси́и» h 10

а) Школьники́ из Се́рбии вме́сте рабо́тают над проеќтом о жи́зни се́рбов,

прие́хавших в Росси́ю при Петре́ Пе́рвом. Что они́ говоря́т?

Неопределённые местоиме́ния употреби́ в пра́вильной фо́рме.

Нам нáдо с (ктó-то) поговори́ть,

чтóбы нам откры́ли áктовый зал

для репети́ции.

(ктó-нибудь) из вас ужé игрáл

в (какóй-нибудь) скéтче?

Дéвочки, у (ктó-нибудь) из вас

дóма есть дли́нные плáтья?

(ктó-нибудь) из нас дóлжен

написáть текст на компью́тере.

В (какáя-то) книѓе я ви́дела

костю́мы XVIII вéка.

(ктó-то) из вас нáдо

нарисовáть костю́мы.

б) Что говоря́т учителя́? Вста́вь -нибудь или -то.

1. Вы ужé нашли́ в интернéте каку́ю- интéресную информáцию об инострáнцах

в Петербу́рге?

2. В 1723 году́ Пётр Пе́рвый изда́л ука́з о приглаше́нии славя́нских наро́дов к

переселе́нию в Росси́йскую импе́рию. Кто- из вас уже́ чита́л статью́ об э́том?

3. В э́той книѓе есть что- интере́сное о жи́зни пе́рвых се́рбов в Росси́и?

4. Вы зна́ете каки́е- фи́льмы о пересе́лении се́рбов в Росси́ю, кото́рые нам

помоѓут?

5. Вот рабо́та какóго- се́рбского учёного, прочита́йте её.

6. Где Ми́ша и Кóля? Они́ кудá- ушли́?

56

пятьдеся́т шесть

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

4

старт

текст

упражнения A

2.22

11 Ука́з Петра́ Пе́рвого

а) Послу́шай компаќт-диск.

Назови́ те́му вы́ставки и скажи́,

где она́ прохо́дит.

б) Послу́шай текст ещё два ра́за

и отве́ть на вопро́сы:

1. Когда́ Пётр Первый изда́л

ука́з о переселе́нии

славя́нских наро́дов в Росси́ю?

2. Кто бы́ли пе́рвые переселе́нцы?

Кто был во главе́ пе́рвых

переселе́нцев?

3. Како́й го́род постро́или се́рбские

переселе́нцы на Украи́не?

12 Стратеѓия – Сочиня́ем теќст с по́мощью други́х теќстов

! Да би написао/написала сопствени текст можеш да користиш текстове из

уџбеника или неке друге текстове. У томе ти могу помоћи следећи савети:

p

1. одреди врсту и садржај текста који желиш да напишеш;

2. размисли како можеш да прерадиш почетни текст који си

пронашао/пронашла (Шта недостаје у почетном тексту?

Који ликови/догађаји могу детаљније да се опишу?);

3. утврди које делове текста можеш да задржиш

(реченице, делове реченица итд.), а које мораш да

замениш или измениш;

4. одлучи које елементе желиш да улепшаш.

Предлози за врсте

текстова:

− унутрашњи монолог

− дијалог

− позоришна сцена

− интервју

− репортажа

− дневник

− ...

Води рачуна о томе да у текстовима које си изабраo/изабрала можда треба

променити глаголско време, приповедачко лице и слично.

a) Приду́майте интервью́ со Са́ввой Владисла́вичем.

Примените наведену стратегију и употребите текст А као почетни текст.

Интервју као врста текста има следеће особине:

измислите повод за интервју;

поздравите особу коју интервјуишете и притом обратите пажњу како

треба да јој се обраћате;

напишите питања која желите да поставите саговорнику;

смислите одговоре;

направите кратке прелазе у интервјуу;

на крају захвалите саговорнику и поздравите се.

б) Разыгрáйте интервью́ пéред клáссом. Кто приду́мал сáмое интерéсное

интервью́?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

пятьдеся́т семь

57


4

урок

старт

текст Б

упражнения

2.23

Янта́рная ко́мната

Áница нашлá интерéсный интернéт-сайт «Истóрия для всех».

Пётр I:

Янтáрную кóмнату

мне подари́л Фри́дрих

Вильгéльм I. Онá

прибылá в Петербу́рг в

1716 году́.

Росси́йский истóрик: Я увéрен, что

Янтáрная кóмната

до сих пóр

нахóдится где-то в

Калинингрáде.

Елизавéта:

В 1755 году́ я перевезлá

кóмнату в свой лéтний

дворéц, в Цáрское

Селó.

Немéцкий солдáт: Во врéмя войны, в 1941

году́, мы перевезли́

кóмнату в Кёнигсбéрг.

Калинингрáд: Меня́ основáли в 1941

году́. Тогдá я назывáлся

Кёнигсбéрг, а сегóдня

я – Калинингрáд.

Янтáрная кóмната

былá в моём музéе до

1945 гóда. А потóм

нéмцы ушли́ и с тех

пор никтó не знáет, где

онá нахóдится.

Пóльский учёный: Я всю жизнь ищу́ э́ту

кóмнату! Я искáл её

в горáх Тюри́нгии и

дáже в Балти́йском

мóре.

Янтáрная кóмната:

Фи́рма Рургáз АГ:

Я – нóвая Янтáрная

кóмната и нахожу́сь

опя́ть в Цáрском

Селé. Кáждый

мéсяц меня́

посещáют ты́сячи

людéй.

Я далá нéсколько

миллиóнов éвро

на э́тот проéкт. Во

врéмя проéкта бы́ли

испóльзованы 10

тонн янтаря́ (1 кг

янтаря́ стóил 169

éвро).

Росси́йский В мáе 2003 гóда

президéнт и премьéр: наконéц Янтáрная

кóмната былá

официáльно

откры́та.

2.24

Росси́йский

учёный:

В 1979 году́ мы нáчали

восстанáвливать

Янтáрную кóмнату.

Э́ то был óчень

слóжный проéкт,

потому́ что нé было

никаки́х докумéнтов,

крóме стáрых

фотогрáфий.

58

пятьдеся́т вóсемь Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

4

старт

текст Б

упражнения Б

1 К теќсту

а) Перепиши́ табли́цу и допóлни гóды и

этáпы из истóрии Янтáрной кóмнаты.

б) Что (с)дéлали лю́ди из тéкста Б с Янтáрной

кóмнатой?

Фри́дрих Ви́льгельм I подари́л кóмнату

Петру́ Пéрвому.

в) Немнóго матемáтики. Скажи́, скóлько…

«Путешéствие Янтáрной

кóмнаты»

Гóды Этáпы

1716 –1755

Цáрское Селó

1941–1945

мéсто неизвéстно

Цáрское Сéло:

восстановлéние

Цáрское Селó:

откры́тие

1. … стóили 10 тонн янтаря́ для Янтáрной кóмнаты.

2. … лет э́та кóмната находи́лась и нахóдится

ужé в Цáрском Селé.

3. … лет восстанáвливали Янтáрную кóмнату.

2 Так говоря́т h 11–13

! в какóм году́? (в + предл.)

в какóм мéсяце?

какóго числá? (род.)

на (+ предл.)

в (+ вин.)

с какогó до какóго гóда?

(с + род. /до + род.)

как дóлго? (вин.)

(вин. +) назáд

чéрез (+ вин.)

во врéмя (+ род.)

пéред (+ твор.)

пóсле (+ род.)

в 2011-м году́

в мáе 2011-го гóда

20-го мáя 2011-го гóда

на э́той недéле

в суббóту

с 1998-го до 2011-го гóда/

с … по 2011-й год

с тех пор – до сих пор

мину́ту/час/день/недéлю/мéсяц/год

мину́ту/час/день/недéлю/мéсяц/год назáд

чéрез мину́ту/час/день/недéлю/мéсяц/год

во врéмя урóка/каниќул/трениро́вки

пéред урóком/каниќулами/трениро́вкой

пóсле урóка/каниќул/трениро́вки

g

а) Игра́ Поделите се у две екипе. Нека свака екипа напише на картицама

назив неког историјског догађаја на српском језику и датум или временски

период када се одиграо (бројевима). Играч противничке екипе треба да

извуче картицу и на руском језику да каже догађај, датум или временски

период. Уколико све каже тачно, осваја поен за своју екипу.

б) Предстáвь себé, что ты живёшь в XVIII вéке. Напиши́ коро́ткий текст

(10 предложéний).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

пятьдеся́т дéвять

59


4

урок

старт

текст

упражнения Б

3 По следáм…

a) Време се у руском језику изражава различитим предлошко-падежним

конструкцијама. Неке од ових конструкција поменули смо у овој лекцији.

Прочитај и преведи реченице.

Предлоѓи с(о), до, по́сле + роди́тельный паде́ж:

Со среды́ до пя́тницы – дожди́ и тума́ны.

С понеде́льника до четверга́ бу́дет со́лнечная пого́да.

Чи́стить зубы на́до до еды́ или по́сле еды́?

Предлоѓи к, по + да́тельный паде́ж:

Янта́рную ко́мнату восстанови́ли к трёхсотле́тию Санкт-Петербу́рга.

Я вернусь домо́й к трём часа́м.

По понеде́льникам и четверга́м у меня́ уроќи ру́сского языка́.

Предлоѓ по + вини́тельный паде́ж:

С ию́ня по октя́брь в му́зее откры́т павильо́н «Ни́жняя ва́нна».

Со среды́ по пя́тницу мо́жно купи́ть биле́ты в теа́тр.

б) Како́е значе́ние име́ет предлоѓ до с роди́тельным падежо́м? В чём ра́зница в

значе́нии сле́дующих конструќций: с ма́я до сентября́ – с ма́я по сентя́брь?

4 Екатери́нинский дворе́ц h 14

а) Перепиши́ и допóлни текст.

Мы хоте́ли посети́ть Екатери́нинский дворе́ц.

Оказа́лось, что музе́й вто́рникам не рабо́тает.

понеде́льникам биле́ты мо́жно купи́ть десяти́

часо́в восьми́. Поэ́тому мы купи́ли биле́ты на

сре́ду. В му́зее мы бы́ли в четы́ре часа́. Нам о́чень

понра́вился павильо́н «Ве́рхняя ва́нна», кото́рый

откры́т восьмо́го мая тридца́тое сентября́.

восьми́ часа́м мы верну́лись домо́й.

б) Прочита́й и переведи́ предложе́ния,

в кото́рых употреблён предлоѓ по.

С каки́ми падежа́ми он употреблён?

до

с (2х)

к

с (2х)

5 Так пи́шут – Официа́льное письмо́

! Обраћање: Уважáемые дáмы и господá!

Уважáемый господи́н Я́нкович! / Уважáемая госпожа Я́нкович!

Уважáемый Ивáн Антóнович! / Уважáемая Áнна Сергéевна!

Разлог: Не могли́ бы Вы (+ инф.)… помóчь/написáть/прислáть…

Я óчень хотéл(а) бы (+ инф.)…

Захвалност: Большóе спаси́бо за (+ вин.)…

Я Вам очень благодáрен/благодáрна за (+ вин.)…

Завршетак: С уважéнием,

Испóльзуй э́ти выражéния в задáнии 6.

60

шестьдеся́т

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

4

старт

текст

упражнения Б

6 Име́йл На́сти h 15, 16

а) Допо́лни име́йл На́сти. Испо́льзуй выраже́ния из зада́ния 5.

От кого nastja_g@mail.ru Кому museum@tzar.ru

Тема

Янтарная комната

!

У нас в шкóле прохóдит проéкт «Цáрское Сéло». Моя́ часть проéкта –

Янтáрная кóмната. Я ужé нашлá нéсколько интерéсных фáктов,

но собрáть бóльше информáции об истóрии э́той кóмнаты. …

Анастаси́я Григóрьева
б) На́стя получи́ла из музе́я интере́сную информа́цию и но́вые материа́лы о

Янта́рной ко́мнате. Напиши́ в музе́й имейл от её и́мени. Поблагодари́ за

подде́ржку и це́нную информа́цию, котора́я была́ о́чень важна́ для её проеќта.

7 По-ру́сски

Прочита́й статью́ из газе́ты и расскажи́ ру́сскому друѓу о гру́ппе пенсионе́ров из

г. Вупертáл, кото́рые и́щут Янтáрную ко́мнату.

Потрага за Ћилибарском собом 7. март 2015.

Група пензионера из немачког града

Вупертала верује да је Ћилибарска соба

закопана у овом малом граду.

Руски цар Петар Велики добио је ову

собу на поклон од немачког цара Фридриха

Вилхелма. Собу су нацисти 1941.

го дине раставили у 27 сандука и однели

у Кенигсберг (данашњи Калињинград),

одакле је касније нестала.

Група пензионера из Вупертала добила

је дозволу од градских власти да претраже

некадашње тунеле у овом граду. Они верују

да је Ерих Кох, нацистички официр, кришом

донео Ћилибарску собу у Вупертал, свој

родни град.

8 Итоѓовое зада́ние

Вы́бери зада́ние А и́ли Б.

А – Янта́рная ко́мната

Направи постер или флајер за

Ћилибарску собу и покажи га

одељењу. Потражи на интернету још

неке занимљиве информације.

Б – Кто э́тот человеќ?

Направи презентацију о познатој

личности из историје или политике.

Опиши њен живот у првом лицу. Остали

ученици треба да погоде о којој се

особи ради.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

шестьдеся́т оди́н

61


2

чтение

Перéд чтéнием

g

a) Вы́берите прáвильные отвéты. Что вы ещё знáете об Алексáндре Сергéевиче

Пу́шкине?

1. Он был извéстным

2. Он жил в

3. Все в Росси́и знáют егó

4. Он у́мер

А) музыкáнтом.

А) XVII вéке.

А) кóмиксы.

А) в больни́це.

Б) поэ́том.

Б) XIX вéке.

Б) блог.

Б) пóсле дуэ́ли.

В) космонáвтом.

В) XX вéке.

В) стихи́ и скáзки.

В) в авиациóнной катастрóфе.

б) Прочитáйте заглáвия. Как вы ду́маете, о чём идёт речь в тéксте?

в) Прочитáйте текст с пóмощью словаря́.

Ох уж э́тот Пу́шкин!

Сцéна № 1: В кабинéте ру́сского языкá

(Все ученики́ в кабинéте ру́сского языкá достаю́т кни́ги, тетрáди, готóвятся к

начáлу урóка. Звени́т звонóк. Учи́тельница энерги́чно захóдит в кабинéт. Ученики́

вéртятся и шумя́т.)

Учи́тельница: Ну что, давáйте начнём! Здрáвствуйте!

(Всем ученикáм ску́чно): Здрáвствуйте!

Учи́тельница: Итáк, мы продолжáем тéму:

(Учи́тельница открывáет доску́, на котóрой

пи́шет…) «Жизнь и твóрчество Алексáндра

Сергéевича Пу́шкина». Начнём с повторéния.

Людми́ла, иди сюдá.

(Людми́ла встаёт и вя́ло идёт вперёд,

поварáчивается.)

Когдá роди́лся вели́кий ру́сский поэ́т Алексáндр

Сергéевич Пу́шкин?

Людми́ла: Гм, гм… (Бормóчет.)

Учи́тельница: Не знáешь? (Людми́ла молчи́т.) Лáдно,

отвéть ты, Вéрочка.

Вéрочка: Вели́кий ру́сский поэ́т Алексáндр Сергéевич

Пу́шкин роди́лся 6-го ию́ня 1799 гóда.

Учи́тельница: У́мница! (Людми́ле) Слéдующий вопрóс. Где роди́лся поэ́т?

(Людми́ла молчи́т.) Людми́ла, Людми́ла, не знáю, что с тобóй дéлать. Трéтий

вопрóс. Каки́е произведéния Пу́шкина ты знáешь? (Людми́ла опя́ть молчи́т.)

Ты что, опя́ть не знáешь? Сади́сь. Двóйка! (Людми́ла сади́тся на своё мéсто.)

А сейчáс открóйте учéбники на страни́це 25. Прочитáйте текст о Пу́шкине,

а потóм отвéтьте на вопрóсы к тéксту.

(Все ученики́ начинáют занимáться.)

Сцéна № 2: На перемéне

(Звени́т звонóк. Все ученики́ выбегáют из клáсса, однá Людми́ла остаётся,

недовóльная сиди́т на своём мéсте, смóтрит на стéну, на котóрой виси́т большóй

портрéт Пу́шкина, и серди́то чтó-то говори́т.)

Людми́ла: Как я ненави́жу литерату́ру! Кóмиксы, компью́терные и́гры – вот э́то да!

62

шестьдеся́т два

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


чтение

2

А литерату́ра? Кому́ онá нужнá? Эх ты, Алексáндр Сергéевич, зачéм ты так мнóго

написáл?

(Лицó Пу́шкина станóвится всё бли́же и бли́же. Бум, бах! Пу́шкин выскáкивает

из карти́ны и встаёт пéред Людми́лой, котóрая в шóке не мóжет сдви́нуться с

мéста.)

Пу́шкин: Здрáвствуй, недовóльная Людми́ла! Ты ду́маешь…

А что э́то у тебя́ в рукáх?

Людми́ла: Моби́льник. Я пишу́ эсэмэ́ску дру́гу.

Пу́шкин: Эсэмэ́ска? Что э́то, любóвное послáние?

Людми́ла: Ну, что-то врóде тогó. У меня́ свидáние с дру́гом.

Вот я пишу́ ему́: «Сегóдня в 6 на плóщади! До встрéчи! Люблю́, покá».

Пу́шкин: И э́то ты назывáешь любóвным послáнием?

Людми́ла: Ну да, а что вам не нрáвится?

Пу́шкин: Давáй, я прочитáю тебé моё:

Я вас люби́л: любóвь ещё, быть мóжет,

В душé моéй угáсла не совсéм;

Но пусть онá вас бóльше не тревóжит;

Я не хочу́ печáлить вас ничéм.

Я вас люби́л безмóлвно, безнадéжно,

То рóбостью, то рéвностью томи́м;

Я вас люби́л так и́скренно, так нéжно,

Как дай вам Бог люби́мой быть други́м.

Людми́ла: Класс! Вот э́то да!

Пу́шкин: К сожалéнию, царь не всегдá оцéнивал мои́ стихи́ так хорошó, как ты.

За пи́сьма свои́м друзья́м-декабри́стам и стихи́ о свобóде я нéсколько раз

был в ссы́лках на ю́ге Росси́и и в селé Михáйловском.

Людми́ла: Какóй у́жас! В селé! Без телеви́зора, без интернéта! Кошмáр!

Пу́шкин: Не понимáю, о чём ты говори́шь. Для меня́ сáмым ужáсным бы́ло

жить без друзéй, балóв, Нéвского проспéкта! Вокру́г лишь крестья́не!

Хотя́ и в прови́нции бы́ли молоды́е симпати́чные дéвушки…

Как раз им-то я и посвяти́л нéсколько свои́х стихóв. Но э́то ужé совсéм другáя

истóрия. Скажи́ мне лу́чше, а как сейчáс с цензу́рой. Онá до сих пор óчень стрóгая?

Людми́ла: Цензу́ра! Ха! Мы в нáших эсэмэ́сках сегóдня мóжем писáть всё, что хоти́м.

А кому́ вы ещё посвящáли свои́ стихи́?

Пу́шкин: Своéй дорогóй и люби́мой ня́не.

Людми́ла: Э́ то ещё что за цы́почка 1 ?

Пу́шкин: Ну, что за жаргóн! Ты выражáешься, как крестья́не в Михáйловском.

Моя́ ня́ня учи́ла меня́ ру́сскому языку́. Крóме неё у меня́ бы́ли тóлько

францу́зские гувернёры. В то врéмя я, как и почти́ все ру́сские дворя́не,

говори́л по-францу́зски лу́чше, чем по-ру́сски.

Людми́ла: А у меня́ ня́ни нé бы́ ло, я ходи́ла в дéтский сáдик.

Пу́шкин: Да?! А нам в сад вообщé не разрешáли ходи́ть.

Говори́ли, что мы там мóжем испáчкаться.

Людми́ла: О, мóжно сказáть, вы бы́ли ребёнком нóвых ру́сских?

Ребёнком миллионéров?

Пу́шкин: Не понимáю, что э́то знáчит. Когдá-то нáша семья́ былá очень богáтой,

но отéц потеря́л весь капитáл.

Людми́ла: А где вы учи́лись? Дóма?

1 цы́почка (жарг.) лепа девојка

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

шестьдеся́т три

63


2

чтение

Пу́шкин: Нет, я был ученикóм пéрвого

лицéя в Росси́и в Цáрском Селé. У

нас был замечáтельный класс. Мои́

одноклáссники стáли эли́той Росси́и.

На экзáмене в лицéе мы должны́ бы́ли

написáть стихотворéние и прочитáть

егó пéред пу́бликой. Посмотри́-ка на э́ту

карти́ну. Э́ то я:

Людми́ла: Ух ты! Су́пер! Вы клáссно

вы́глядите!

Пу́шкин: Спаси́бо, а в пéрвом ряду́ на экзáмене сидéл Держáвин –

сáмый извéстный поэ́т Росси́и тогó врéмени. Он сказáл мне,

что меня́ ждёт большóе бу́дущее. И ведь так и случи́лось!

Людми́ла: Вы прóжили дли́нную и счастли́вую жизнь?

Пу́шкин: Счастли́вую – да! У меня́ былá óчень краси́вая женá и замечáтельные дéти.

А вот дли́нной моя́ жи́знь не былá. В 1837 году́ я был рáнен на дуэ́ли.

Чéрез два дня я у́мер. Меня́ уби́л францу́зский офицéр, барóн Дантéс.

Людми́ла: А почему́ вы дрáлись на дуэ́ли?

Пу́шкин: Я защищáл честь жены́. Но мне порá! Я возвращáюсь назáд в свою́ карти́ну.

Au revoir, ma chère mademoiselle!

Сцéна № 3: Контрóльная рабóта

(…)

1 К тéксту

а) Прочитáй сцéну № 1 ещё раз и допóлни дневниќ Людми́лы.

Сегóдня у нас опя́ть былá . У́жас! Тéма урóка – . Учи́тельница спроси́ла меня́ о

жи́зни . А мне неинтерéсно, когдá и где он ! Но , как всегдá, всё знáла.

А я получи́ла . (…)

б) Прочитáй сцéну № 2 ещё раз и скажи́:

– как Людми́ла отнóсится к литерату́ре.

– почему́ Пу́шкин не всегдá понимáет Людми́лу.

в) В сцéне № 3 ученики́ должны́ написáть контрóльную.

Прочитáй сцéну № 2 ещё раз и напиши́ контрóльную вмéсте с ни́ми.

Контрóльная рабóта:

Алексáндр Сергéевич Пу́шкин

1. Когдá роди́лся поэ́т?

2. На каки́х языкáх он говори́л?

3. Где он учи́лся?

4. Что вы узнáли о егó друзья́х?

5. О чём он писáл в свои́х стихáх?

6. Как царь относи́лся к нему́?

7. Что ты узна́л/узна́ла о жи́зни Пу́шкина?

64

шестьдеся́т четы́ре Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


чтение

2

2 Людми́ла и Пу́шкин

а) Как ты ду́маешь, что произойдёт в сцéне № 3? Напиши́ для неё сценáрий.

б) Нарису́й кóмикс к жи́зни Пу́шкина.

3 Я вас люби́л

а) Прочитáй стихотворéние на с. 63 ещё раз. Переведи́ стихотворе́ние на се́рбский

языќ.

б) Вы́учь стихи́ наизу́сть.

4 Стратéгия − Пять шаго́в до фи́льма

g

g

! 1. Прича и наслов

– Напишите заједно занимљиву и узбудљиву причу и осмислите наслов за

филм.

− Напишите сиже сценарија у коме се укратко описују радња, ликови и

односи међу њима.

2. Сценарио (књига снимања)

– Од сижеа направите сценарио (редослед појединачних сцена). Притом

мислите на увод, разраду и решење конфликта.

− У групама разрадите појединачне сцене и напишите дијалоге.

3. Снимање

– Пажљиво припремите све што је потребно за снимање:

тим/глумце

места за снимање

опрему (костиме, маске, реквизите, технику)

временски план

– За снимање користите најмање две камере или два мобилна телефона

како бисте могли да прикажете различите перспективе.

4. Филмска обрада

Прегледајте снимке, па их затим измонтирајте. Затражите нечију помоћ (на

пример, наставника техничког и информатичког образовања). Осмислите

уводни и одјавни део, а на крају додајте музику.

5. Завршено дело

Прикажите филм и ученицима других одељења, а могу да га погледају и

ваши родитељи. Оцените филм у заједничким дискусијама, што ће вам

помоћи за нека друга снимања.

a) Oсмислите ситуације које се могу догађати у школи или у ваше слободно

време. Затим напишите сцене у облику дијалога.

б) Користећи описану стратегију направите видео-пројекат. Ово су неке идеје:

теме са часова руског језика (познате личности, празници, руска

историја...);

искуства са ђачке размене;

текстови који могу послужити као основа (прича, текст из уџбеника,

новински чланак...).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

шестьдеся́т пять

65


2

мы повторяем

1 Кем стать? существительные

Дополни окончания, а потом угадай, о каких профессиях идёт речь.

а) Петя скоро кончит гимназ . После школ он хочет учиться дальше.

Петя очень интересуется истор , литератур и театр . Кем стать?

Журналист ? Учител ? Историк ? Нет, он хочет играть разные рол в театр

и в фильм , выступать на сцен и по телевиден .

б) Наташ нравится знакомиться с люд , путешествовать по разным стран и

заниматься язык . Она уже участвовала в школьном обмен с другими

стран . В прошлом год Наташа летала в Америк . Теперь она мечтает о

работ в воздух . Она хочет помогaть пассажир , заботиться об их

проблем и желан , говорить с ними на разных язык .

в) Гриша увлекается истор и географ . Он знает географ и истор своей

стран лучше всех одноклассник . После школ он хочет работать с

люд из разных город и стран , покaзывать турист памятник , музе и

другие достопримечательност . Он хочет расскaзывать им о важных событ в

истор своей родин и о жизн знаменитых люд .

2 Какой или как? прилагательные и наречия

а) Образуй наречия от прилагательных.

1. хороший 2. прекрасный

3. весёлый

4. сербский 5. свободный

б) Напиши предложения, расширив их с помощью наречий из а).

1. Коля умеет фотографировать.

Он мечтает стать фотографом.

2. Таня певица. Она также играет на

гитаре.

3. Этого парня зовут Илья.

Вчера он рассказывал о своём

городе.

4. Илья работает журналистом для

газеты.

Он пишет о России.

5. Даша говорит на английском языке.

Когда у неё есть время, она читает

английские книги.

3 Вы правы превосходная степень прилагательных и наречий

а) Скажи, что ты согласен/согласна. Используй соответствующие формы

превосходной степени прилагательных или наречий.

Кристина очень красивая. – Ты прав(а), она одна из самых красивых девушек

в нашем классе.

1. Андрей Аршавин очень успешный

футболист.

2. Это очень старый дом.

3. Ксения очень талантливая

спортсменка.

4. Транссиб – это очень длинная

железная дорога.

5. Новосибирск очень большой город.

6. Пётр Чайковский – это очень

знаменитый русский композитор.

7. Эльбрус – это очень выскокая гора.

8. Дима Билан очень известный певец.

б) Вырази превосходную степень по-другому.

По-моему, Кристина даже красивее всех.

66

шестьдеся́т шесть Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


мы повторяем

2

4 Приятного аппетита неправильные глаголы

а) Вставь глаголы в нужной форме.

1. – Что вы обычно едите в этом ресторане?

– На закуску мы блины. Из супов я солянку, а Наташа борщ.

Из горячих блюд родители рыбу. А что ты ?

2. – Что вы пьёте на завтрак?

– Я обычно чай. Моя сестра кефир. Мама и папа кофе. А что ты ?

3. – Что вы закажете на десерт?

– Я мороженое. Мама и Наташа сырники. Папа торт. А что ты ?

4. – Что вы возьмёте на ужин?

– Я сосиски и яблочный сок. Наташа тоже сок и хлеб с сыром.

Наши родители шашлык и пиво. А что ты ?

б) Напиши инфинитивы глаголов из а).

5 Добро пожаловать! приставочные глаголы движения

Ответь на вопросы. Используй глагол движения с противоположным значением.

К вам пришли гости? – Да, но они уже ушли.

а) Ваши друзья приехали два дня назад?

б) Иностранцы вошли в гостиницу?

в) Твоя сестра прилетела в среду?

г) Поезд пришёл без опоздания?

д) Туристы уже въехали в город?

е) Лаура приехала во Владимир?

6 Время не ждёт информация о времени

а) Дополни высказывания. Используй антонимы и слова в скобках.

Вчера Рома ходил на тренировку. (кино) А завтра он идёт в кино.

1. Осенью эти птицы летят на юг. (север)

2. В прошлом году мы ездили в Минск. (Владивосток)

3. Зимой я люблю кататься на лыжах. (скейтборд)

4. По утрам мой папа обычно читает газеты. (романы)

5. Перед концертом я встречусь с Димой. (Таня)

6. Год назад мой брат ездил в Италию. (Франция)

7. На следующей неделе наши гости идут в театр. (музей)

8. Днём этот самолёт летит в Омск. (Киев)

б) Когда жили эти люди? Напиши в тетради предложения.

Русский царь Пётр I родился 30 мая 1672 года, а умер 28 января 1725 года.

1. Антон Павлович Чехов – великий русский писатель

2. Пётр Ильич Чайковский – прекрасный композитор

3. Иван Иванович Шишкин – известный художник

4. Дмитрий Иванович Менделеев – знаменитый учёный

5. Александр Александрович Алехин – успешный

шахматист

1860 – 1904

25.04.1840 – 25.10.1893

1832 – 1898

27.01.1834 – 20.01.1907

19.10.1892 – 24.03.1946

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

шестьдеся́т семь

67


2

чтение

Подготовка к ТРКИ

p

1 Каша в голове 1 лексика/грамматика

а) Прочитай разговор. Выбери правильный вариант ответа.

б) Обоснуйте своему партнёру ваш выбор на сербском языке.

Рита дома у Алины. Они встретились, чтобы

вместе (1) к экзамену по истории.

Рита: Ну что, Алина, начнём?

Алина: Да, давай. Я так боюсь (2)! Просто не

могу понять, зачем мне надо знать все

эти исторические (3). По-моему, всё

это (4) не нужно.

Рита: Спокойно. Всё будет (5).

Алина: Конечно, тебе не надо волноваться.

Ты же лучше (6) в классе знаешь

историю.

Рита: Ну да. Это не секрет, что история –

моё хобби (7) что я даже мечтаю

стать (8). (9) я всё-таки тоже должна

готовиться к экзамену.

Итак, первый вопрос: Что ты знаешь о

первом русском царе? Как его звали?

Когда он пришёл к власти?

Алина: Стоп! Это не один, (10) уже несколько

вопросов… Ой, мне кажется, (11) я всё

забыла. У меня одна каша в голове!

Рита: А ты не волнуйся! Ты же хотела, (12) я

тебе помогла. Я тебе всё объясню…

(1) подготовиться/подготовились/

подготовятся

(2) этот экзамен/этого экзамена/

этому экзамену

(3) приключения/события/мнения

(4) никто/никого/никому

(5) хороший/хорошее/хорошо

(6) всех/всего

(7) и/а/но

(8) историк/историка/историком

(9) И/А/Но

(10) и/а/но

(11) что/чтобы

(12) что/чтобы

2 Интересный человек говорение

На уроке русского языка ты должен/должна рассказать об интересном человеке.

Подготовьте сообщение на эту тему (10 –15 предложений). При подготовке

задания можно пользоваться словарём. Данные вопросы помогут тебе.

1. Как зовут этого человека?

2. Кто он/она?

3. Почему вы хотите рассказать о нём/о

ней?

4. Какой это человек?

5. Когда и где он родился/она родилась?

6. Где он учился/она училась?

7. Чем он/она занимается

(занимался/-лась)?

8. Как он/она выглядит (выглядел/а)?

9. Чем он/она интересуется

(интересовался/-лась)?

10. Какую роль он/она играет (играл/а)

в вашей жизни (в жизни вашей

страны)?

1 каша в голове збрка у глави

68

шестьдеся́т вóсемь Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


чтение

2

p

3 Ситуации говорение

Разыграйте следующие ситуации. Ты начинаешь диалог, а твой партнёр

продолжает. Поменяйтесь ролями.

1. Все говорят, что ты похож/а на папу. Это правда?

2. Что ты любишь больше – кино или театр?

3. Ты такой грустный/такая грустная! Что случилось?

4. Куда ты пойдёшь, если у тебя в субботу будет время?

5. Ты уже хорошо говоришь по-русски! Где ты учил/a русский язык?

4 Привет из Москвы! письмо

Tы получил/получила письмо от своего друга из Москвы. Прочитай письмо и

напиши ответ от своего имени. В письме ответь на все вопросы друга. При

выполнении теста можно пользоваться словарём.

Привет, !

Как твои дела? У меня всё нормально. У нас, наконец, начались летние

каникулы. В этом году я, как обычно, буду отдыхать вместе со своей

семьёй. Знаешь, нам интересно отдыхать вместе. А ты любишь отдыхать

со своими родителями?

Вы часто ездите куда-нибудь вместе? Ну, например на море, в горы или

в другие города? В этом году мы поедем во Францию. А ты уже знаешь,

куда вы поедете?

Ты хотел знать, кто мои родители. Они программисты. Они очень любят

свою профессию и много работают. Но по выходным они любят отдыхать

вместе с нами, со мной и моим братом. Мы смотрим телевизор, ходим

в кино или на футбол, разговариваем. Когда хорошая погода, ездим на

дачу, гуляем в лесу.

А кем работают твои родители? Где они работают? Ты любишь проводить

с ними свободное время? Что вы обычно вместе делаете?

Конечно, я люблю проводить время и с друзьями. Мой самый лучший

друг – Саша. Мы одноклассники и знаем друг друга уже 10 лет! А как

зовут твоего лучшего друга или твою лучшую подругу? Как долго вы уже

знаете друг друга?

Вы вместе учитесь?

Саша увлекается географией. Он мечтает стать геологом. Мы с ним часто

говорим о том, какая профессия интереснее всех. Я ещё не знаю, кем

хочу стать.

Может быть, программистом, как родители, или врачом, как мой дядя.

Ты уже знаешь, кем ты хочешь стать? Напиши мне об этом.

Жду твоего ответа. Пока.

Коля

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући шестьдеся́т дéвять

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

69


5

урок

старт

текст A

упражнения

Российский рок

КЦ На крају лекције умећеш да говориш о својим омиљеним музичарима и

омиљеним песмама.

Чичерина

(1996)

Машина времени

(1969)

Кино (1981)

Росси́йский рок появи́лся в СССР в

60-х годáх. В то врéмя молоды́е лю́ди,

котóрые увлекáлись рок-му́зыкой,

организóвывали пéрвые рок-гру́ппы

в шкóлах и ву́зах. Слéдующие 20 лет

бы́ли óчень тру́дными для людéй,

котóрые игрáли рок. Прави́тельство

СССР запрещáло игрáть рок публи́чно.

Иногдá музыкáнтов дáже арестóвывали.

Но рок жил, лю́ ди дáже сáми дéлали

пласти́нки на рентгéновских сни́мках.

В э́то врéмя появи́лись тáкже

«кварти́рные» концéрты, котóрые

музыкáнты давáли в кварти́рах для

свои́х друзéй и знакóмых.

В концé 80-х годóв в странé начали́сь

рефóрмы и музыкáнты получи́ли

возмóжность выступáть на больши́х

сцéнах. Сáмыми извéстными гру́ппами

стáли «Аквáриум», «Маши́на врéмени»,

«ДДТ» и други́е. Пóсле тогó как в

Амéрике вы́шел альбóм «Крáсная

волнá», росси́йский рок стал извéстным

за грани́цей. Певцы́ Ви́ктор Цой

(«Кинó») и Пётр Мамóнов («Зву́ки

Му»), котóрые сыгрáли в кинофи́льмах,

стáли куми́рами для молодёжи 80-х

и 90-х годóв. В 90-е гóды росси́йский

рок потеря́л харáктер протéста и стал

чáстью шоу-би́знеса. Появля́ются

таки́е нóвые звёзды, как Земфи́ра,

Чичéрина, и гру́ппы «Сплин», «Му́мий

Тролль» и други́е.

1 К теќсту

а) Расстáвь предложéния по поря́дку и напиши́ их. h 1

За грани́цей тóже знаю́т росси́йский рок.

Нельзя́ игрáть рок-му́зыку публи́чно.

Рок – э́то не тóлько протéст, но и би́знес.

Музыкáнты даю́т концéрты в кварти́рах.

Рок-музыкáнты мóгут игрáть публи́чно.

Рок-музыкáнтов дáже арестóвывают.

1 Росси́йский рок появля́ется.

Ш к óльники и студéнты

организóвывают пéрвые рок-гру́ппы.

б) Скажи́, что произошлó

– в 60-х годáх,

– с 60-х до начáла 80-х годóв,

в) Перескажи́ истóрию росси́йского рóка.

Испóльзуй фáкты из а) и б).

– в кóнце 80-х годóв и́

– в 90-х годáх.

60-e (шестидеся́тыe) гóды

в 60-х (шестидеся́тых) годáх

70

семьдеся́т

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

5

старт

текст

упражнения A

2 По следáм... h 2, 3

а) Прочита́й, как мы выражáем

врéмя с пóмощью предлóжнопадéжных

конструќций.

У претходној лекцији говорили

смо о изражавању временских

односа акузативом с предлозима

в шестидеся́тые го́ды = в шестидеся́тых года́х

в семидеся́тые го́ды = в семидеся́тых года́х

в восьмидеся́тые го́ды = в восьмидеся́тых года́х

(по двенáдцатое ию́ня, в срéду). Акузативом с предлогом в може се изразити и

година, али само када је реч о деценијама:

в шестидеся́тые гóды, в семидеся́тые гóды, в восьмидеся́тые гóды...

Свяжи́ предложéния. Прочитáй вслух.

1. В 50-е гóды а) появи́лся росси́йский рок.

2. В 60-е гóды б) росси́йский рок потеря́л фóрму протéста.

3. В 70-е и 80-е гóды в) росси́йский рок прису́тствовал в фóрме протéста.

4. В 90-е гóды г) росси́йского рóка ещё нé бы́ло.

б) Прочитáй предложéния и переведи́ их на сéрбский языќ. Каки́е предлóжнопадéжные

конструќции мы испóльзуем в ру́сском, а каки́е в сéрбском языкáх?

По окончáнии девянóстых годóв росси́йский

рок станóвится би́знесом.

По появлéнии альбóма «Крáсная волнá»

росси́йский рок станóвится извéстным в ми́ре.

На прóшлой недéле состоя́лся рок-концéрт

гру́ппы ДДТ.

В прóшлом году́ рок-гру́ппа «Маши́на врéмени»

провелá свой юбилéйный концéрт.

по оконча́нии = по́сле оконча́ния

по появле́нии = по́сле появле́ния

предлóги за, пéред + твори́тельный падéж

За у́жином дéти съéли мнóго бли́нчиков.

Пéред окончáнием концéрта певцу́ стáло плóхо.

в) Соедини́ прáвильно.

1. по а) зáвтрашнему дню

2. на б) окончáния

3. в в) прибы́тии

4. к г) слéдующей недéле

5. пóсле д) зáвтраком

6. за е) прóшлую суббóту

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

се́мьдесят оди́н

71


5

урок

старт

текст

упражнения A

3 Фоторепортáж о шкóльном концéрте h 4

Ребя́та дéлают страни́цу для шкóльного сáйта.

Напиши́ текст с пóмощью слов и выражéний.

1. концéрт – организовáть – музыкáльный кружóк

2. билéты – продавáть – ученики́

3. концéрт – откры́ть – дирéктор шкóлы

4. пéсни – люби́ть – ребя́та

5. му́зыка – игрáть – гитари́сты

6. цветы́ – дари́ть – гитари́сты

7. концéрт – проводи́ть – áктовый зал

4 Дворцóвая плóщадь и му́зыка h 5 – 7

а) Зóя должнá написáть реферáт о

Дворцóвой плóщади. Прочитáй и

переведи́ её замéтки.

б) Расскажи́ о Дворцóвой плóщади

свои́ми словáми.

Дворцóвая плóщадь нахóдится в

цéнтре гóрода. Её пострóили в…

в) Ты согла́сен/согла́сна с мнéнием

жи́телей Петербу́рга?

Д3в3о9р1ц1о2№в2ая пл1о№ 3щ1а1д1ь

- в це№ 1н1т1ре С1а1н1к1т-Пе1те1р1б3у№ 1р1г1а

- п1о2с1т1р1о№9ить в 1819–1829 г1о2д1а№х

- с1ним1а№ть в2о м1н1о№2г1и1х ф2и№л1ь6м1а1х

- о2р1г1а1н1и1з1о2в2а№ть н1а пл1о2№щ1а1д1и

ш1о№ 2у-п1р1о2г1р1а№мм1ы

- п1р1о2во1ди№ть н1а не1й р1о2кк1о2н1це№1р1т1ы

- не1ре1шё1н1н1ы1й в2о2п1р1о№9с: Е1с1т1ь

ж1и№1тел1и Пе1те1р1б3у№1р1г1а, к1о2т1о2№р1ые

г1о1в2о2ря№1т, ч1т1о ш1о№ 2у-п1р1о2г1р1а№мм1ы

и к1о2н1це№1р1т1ы н1а и1с1т1о2р1и№1че1с1к1о2й

пл1о№2щ1а1д1и – э№ 3т1о у1ж1а№1с1н1о.

72

сéмьдесят два

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

5

старт

текст Б

упражнения

Пéред чтéнием

Посмотри́ на фóто и отвéтьте на вопрóсы.

1. Как ты ду́маешь, о чём идёт речь в тéксте?

2. Каку́ю му́зыку и каки́е пéсни, по вáшему мнéнию, э́та дéвушка пи́шет?

О чём она поёт?

2.27

Звездá росси́йского рóка h 8

Земфи́ра – однá из звёзд росси́йского

рóка. Земфи́ра Талгáтовна Рамазáнова

родилáсь 26 áвгуста 1976 гóда в Уфé.

В пять лет Земфи́ра поступи́ла в

музыкáльную шкóлу, а в семь лет

написáла свою́ пéрвую пéсню. Когдá

Земфи́ра учи́лась в шкóле, онá слу́шала

«Black Sabbath», «Nazareth» и «Queen».

Онá влюби́лась в рок. Вмéсте с друзья́ми

онá исполня́ла пéсни росси́йских рокгрупп

«Аквáриум», «Кинó» и «Наути́лус

Помпи́лиус» на у́лицах роднóго гóрода.

Но Земфи́ру интересовáла не тóлько

му́зыка, но и спорт. Нéсколько лет онá

серьёзно занимáлась баскетбóлом, былá

дáже капитáном молодёжной сбóрной

Росси́и. Когдá окóнчила шкóлу, онá

вы́брала музыкáльную карьéру. С 1996 до

1997 гóда Земфи́ра рабóтала на рáдио в

Уфé. А по ночáм сидéла за компью́тером

и запи́сывала свои́ пéрвые пéсни, котóрые

пóзже стáли хитáми: «Почему́», «Снег»,

«Ракéты».

В начáле 1998 гóда онá организовáла

гру́ппу «Земфи́ра», так же назывáлся

её пéрвый альбóм. Земфи́ра самá пи́шет

не тóлько му́зыку к свои́м пéсням, но и

стихи́. Но и э́то ещё не всё. Все альбóмы

Земфи́ры óчень рáзные по харáктеру:

они́ то жёсткие, то лири́ческие. Онá поёт

то о любви́, то о социáльных проблéмах.

О Земфи́ре мóжно говори́ть дóлго и

мнóго, но лу́чше прóсто послу́шать её

пéсни.

1 К теќсту

а) Отвéть на вопрóсы.

1. Кто такáя Земфи́ра Талгáтовна Рамазáнова?

2. Чем интересовáлась Земфи́ра, когдá онá ещё учи́лась в шкóле?

3. Что произошлó в 1998 году́?

4. Опиши́ пéсни Земфи́ры.

б) Состáвь анкéту о Земфи́ре.

в) Расскажи́ с пóмощью анкéты о ней.

2 Интервью́ с Земфи́рой

а) Найди́ в интернéте дополни́тельную информáцию о певи́це (её профéссии,

альбóмы, …).

p

б) Придумáйте и разыгрáйте интервью́ с певи́цей. Испóльзуйте текст Б и

информáцию из а).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

сéмьдесят три

73


5

урок

старт

текст

упражнения Б

3 Без му́зыки ску́чно h 9

а) Посмотри́ на карти́нки и скажи́, что Ли́за и Вéра дéлают.

1 2 3 4

б) Прочита́й предложе́ния. Како́е предложе́ние подхо́дит к како́й карти́нке?

А) Ве́ра и Ли́за иду́т по у́лице,

разгова́ривают о рок-конце́рте.

В) Пока́ сиди́т в авто́бусе, Ли́за ду́мает о

но́вой пе́сне гру́ппы «Комисса́р».

Б) За у́жином Ли́за чита́ет «Топ

10» в молодёжном журна́ле.

Г) Де́вушки гото́вят пи́ццу, слу́шают му́зыку.

в) Ты гото́вишься к конце́рту на́шей рок-гру́ппы «Бајага и инструктори».

Расскажи́ об э́той гру́ппе. Тебе́ помоѓут слова́:

1. биле́т – купи́ть – конце́рт

2. люби́мая пе́сня − «Руски воз» («Ру́сский по́езд»)

3. конце́рт – про́йти́ − зал «Аре́на»

4. начина́ться – 20.3.2016 – де́сять часо́в ве́чера

5. Ба́яга – нра́виться − го́лос

г) Найди́ в интерне́те информа́цию о рок-гру́ппе «Бајага и инструктори». Посмотри́

официа́льный сайт гру́ппы www.bajaga.com. Ты зна́ешь неќоторые пе́сни э́той

рок-гру́ппы? Кака́я из пе́сен нра́вится тебе́ бо́льше всего́?

4 «Ча́йка» h 10

а) Прочита́й назва́ние пе́сни Земфи́ры. Посмотри́ в

словаре́ значе́ние сло́ва «ча́йка».

б) Послу́шай пе́сню:

http://www.megalyrics.ru/ly-ric/ziemfira/chaika.htm.

Э́та пе́сня тебе́ нра́вится и́ли нет?

Скажи́ по-се́рбски почему́.

74

сéмьдесят четы́ре Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


урок

5

старт

текст

упражнения Б

5 Музыка́льная карье́ра Земфи́ры h 11

а) Прочита́й текст. Найди́ в нём приме́ры выраже́ния вре́мени предло́жнопаде́жными

конструќциями. Определи́ паде́ж.

б) Переведи́ текст на се́рбский языќ.

По оконча́нии шко́лы Земфи́ра рабо́тала на радиоста́нции «Евро́па плюс Уфа́».

Тогда́ она́ познако́милась со мноѓими музыка́нтами. По́сле того́ как она́ написа́ла

мноѓо пе́сен, она́ смогла́ найти́ продю́сера и вы́ступить на фестива́ле в Уфе́.

По́сле прослу́шивания конце́рта Земфи́ры изве́стный росси́йский певе́ц Илья́

Лагуте́нко влюби́лся в её му́зыку. По́сле получе́ния де́мо-кассе́ты с пе́снями

Земфи́ры он пригласи́л её в Москву́. Они́ вме́сте рабо́тали над альбо́мом и ста́ли

друзья́ми.

6 Изве́стные ру́сские певцы́ h 12–15

Прочита́й текст. Определи́ род и паде́ж ру́сских фами́лий.

Пресс-конфере́нция с Серге́ем Лáзаревым

14 декабря́ в Москóвском Дóме Му́зыки

проходи́ла презентáция нóвого альбóма

Сергéя Лáзарева.

1

Куми´ ры на MTV:

Програ́мма о Серге́е Ла́зареве

Сюрпри́з в тре́тьем альбо́ме Ю́лии

Са́вичевой «Орига́ми»

Теќсты пе́сен «Вы́ше звёзд» и

«Послеза́втра» написа́ла сама́ певи́ца! 3

2

Склоне́ние ру́сских

фами́лий на -ов, -ев,

-ёв, -ин и -ын:

– фо́рмы мужскоѓо рóда

(Ивано́в) склоня́ются

как существи́тельное

(фо́рма твори́тельного

падежа́ име́ет

оконча́ние -ым!)

– фо́рмы же́нского ро́да

(Ивано́ва) склоня́ются

как прилага́тельные

(фо́рма вини́тельного

падежа́ име́ет оконча́ние

-у!)

– формы мно́жественного

числа́ (Ивано́вы)

склоня́ются как

прилага́тельное.

Ю́ лия Са́вичева на ТВ

2 ию́ня в 22.30: На «Пе́рвом кана́ле» вы

мо́жете уви́деть Ю́ лию Са́вичеву…

4

7 Итоѓовое зада́ние

Вы́бери зада́ние А или Б.

А Хит-пара́д

Спроведи анкету у одељењу.

Питај ученике које су им омиљене

песме. Затим представи листу са

10 најпопуларнијих песама. Користи

музичке нумере, фотографије,

илустрације и слично.

Б Люби́мый певе́ц/Люби́мая гру́ппа

Представи омиљеног музичара или

омиљену групу. Притом наведи

најважније податке из биографије.

Образложи због чега волиш тог

музичара или ту групу. Користи

постере, фотографије, музичке нумере

и слично.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

сéмьдесят пять

75


грамматика

Промена именица

Ном.

Ген.

Дат.

Акуз.

Инстр.

Лок.

Ном.

Ген.

Дат.

Акуз.

Инстр.

Лок.

тврда

промена

Једнина

Прва деклинација Друга деклинација Трећа деклинација

мушки род средњи род женски род женски род

мека

промена

тврда

промена

мека

промена

тврда

промена

мека

промена

на сугласник на -ь, -й на -о на -е на -ие на -а на -я на -ия на -ь

магази́н

магази́на

магази́ну

магази́н

магази́ном

(о) магази́не

магази́ны

магази́нов

магази́нам

магази́ны

магази́нами

(о) магази́нах

музéй

музéя

музéю

музéй

музéем

(о) музéе

музéи

музéев

музéям

музéи

музéями

(о) музéях

слóво

слóва

слóву

слóво

слóвом

(о) слóве

слова́

слов

слова́м

слова́

слова́ми

(о) слова́х

мóре

мóря

мóрю

мóре

мóрем

(о) мóре

моря́

морéй

моря́м

моря́

моря́ми

(о) моря́х

здáние

здáния

здáнию

здáние

здáнием

(о) здáнии

здáния

здáний

здáниям

здáния

здáниями

(о) здáниях

Множина

газéта

газéты

газéте

газéту

газéтой

(о) газéте

газéты

газéт

газéтам

газéты

газéтами

(о) газéтах

недéля

недéли

недéле

недéлю

недéлей

(о) недéле

недéли

недéль

недéлям

недéли

недéлями

(о) недéлях

фотогрáфия

фотогрáфии

фотогрáфии

фотогрáфию

фотогрáфией

(о) фотогрáфии

фотогрáфии

фотогрáфий

фотогрáфиям

фотогрáфии

фотогрáфиями

(о) фотогрáфиях

мека

промена

плóщадь

плóщади

плóщади

плóщадь

плóщадью

(о) плóщади

плóщади

плóщадей

плóщадям

плóщади

плóщадями

(о) плóщадях

Специфичности код грађења генитива множине:

мушки род средњи род женски род

после шуштавих

гласова

Ном. једн. карандáш музéй окнó, письмó откры́тка

Ген. мн. карандашéй музéев óкон, пи́сем откры́ток

после -й непостојани вокали

-о-/-енепостојани

вокали

-о-/-е-

После Г, К, Х увек

пишемо И, У, А!

После сибиланата и ц

изговарај ненаглашено

о као е.

76

сéмьдесят шесть

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


грамматика

Промена придева

Ном.

Ген.

Дат.

Акуз.

Инстр.

Лок.

Ном.

Ген.

Дат.

Акуз.

Инстр.

Лок.

Једнина

мушки род средњи род женски род

тврда мека тврда мека тврда мека

промена промена промена промена промена промена

нóвый 1 зи́мний нóвое зи́мнее нóвая зи́мняя

нóвого зи́мнего нóвого зи́мнего нóвой зи́мней

нóвому зи́мнему нóвому зи́мнему нóвой зи́мней

ном./ген. ном./ген. нóвое зи́мнее нóвую зи́мнюю

нóвым 1 зи́мним нóвым 1 зи́мним нóвой зи́мней

(о) нóвом (о) зи́мнем (о) нóвом (о) зи́мнем (о) нóвой (о) зи́мней

Множина

нóвыe 1

нóвых 1

нóвым 1

ном./ген.

нóвыми 1

(о) нóвых 1

зи́мниe

зи́мних

зи́мним

ном./ген.

зи́мними

(о) зи́мних

нóвыe 1

нóвых 1

нóвым 1

ном./ген.

нóвыми 1

(о) нóвых 1

зи́мниe

зи́мних

зи́мним

ном./ген.

зи́мними

(о) зи́мних

нóвыe 1

нóвых 1

нóвым 1

ном./ген.

нóвыми 1

(о) нóвых 1

зи́мниe

зи́мних

зи́мним

ном./ген.

зи́мними

(о) зи́мних

1 После г, к, х пишемо и (а не ы).

Предлошко-падежне конструкције

Ген.

Дат.

Акуз.

Предлог

без

во врéмя

для

до

из

крóме

напрóтив

óколо

от

пóсле

прóтив

с

у

из-за

к

по

благодаря́

в

за

на

по

без (нечега, некога)

за време, током (време)

за (нешто, некога)

до (место, време)

из (место)

осим (некога, нечега)

насупрот (место)

покрај, поред (место)

од (некога, место)

после (време)

против (нечега, некога)

са, од (место, време)

код, покрај (место), имати

због (узрок)

код, према

из (атрибут)

по (место)

Инстр. (време)

захваљујући (некоме,

нечему)

у (место, време)

за (колико, шта)

на (кога, место)

за (време)

на (време)

по (време)

Пример

Я пью чай без сáхара. Он живёт без роди́телей.

Во врéмя каниќул я был у бáбушки.

Э́то подáрок для мáмы. Э́то пóлка для книг.

Как дойти́ до вокзáла? До у́жина я читáл книѓу.

Я из Берли́на.

Крóме тебя́ я здесь никогó не знáю.

Музéй нахóдится напрóтив пóчты.

Моя́ кóмната нахóдится óколо ку́хни.

Э́то письмó от Кóли. Стол стои́т спрáва от окнá.

Пóсле шкóлы я отдыхáю.

Я прóтив экску́рсии.

Пóезд отправля́ется с 1-го пути́. Я ужé жду с утрá.

Я у Ми́ши. Ми́ша стои́т у окна́. У Ли́зы есть брат.

Из-за дождя́ мы не пошли́ на реќу купа́ться.

Я иду́ к врачу́.

К у́жину мáма прие́дет из Белгра́да.

Э́то контрóльная по фи́зике?

Мы гуля́ем по пáрку.

По суббóтам и воскресéньям мы обы́чно на дáче.

Пóезд из Берли́на прибу́дет по расписáнию.

Разгова́ривать по телефо́ну.

Благодаря́ Ми́ше я приобрела́ но́вый слова́рь.

Я иду́ в кинó. Я лечу́ в Риѓу. В срéду прáздник.

Я купи́л э́ту книѓу за 20 рублéй. Я за э́тот план.

Я смотрю́ на гóстя. Я иду́ на концéрт/на пóчту.

Пóезд опáздывает на 20 мину́т.

Он уéхал в Москву́ на недéлю.

Я кáждый день игрáю на скри́пке по два часá.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

сéмьдесят семь

77


грамматика

Акуз. чéрез преко (место)

кроз (време)

Инстр.

Лок.

за

мéжду

над

пéред

под

ря́дом с

с

в

на

при

о

иза (место)

током, за време (време)

по (циљ)

између (место), на (чему)

изнад (место)

испред (место)

испод (место)

поред (место)

с (друштво)

у (место, време)

на, у (место)

у време (време)

о (коме, чему)

Mы идём чéрез у́лицу/чéрез весь гóрод.

Я получи́л письмó чéрез мéсяц. Чéрез час гóсти

бу́дут здесь.

Кóшка лежи́т за крéслом. Я сижу́ за столóм.

За у́жином мы мнóго разговáриваем.

Сходи́ть за хле́бом.

В кинó я сижу́ мéжду брáтом и сестрóй.

Лáмпа виси́т над столóм. Я рабóтаю над статьёй.

Пéред дóмом сад. Мы встречáемся пéред урóком.

Су́мка лежи́т под столóм.

Ря́дом с ку́хней нахóдится столóвая.

Я говорю́ с учи́телем.

Я живу́ в гóроде. В мáе экску́рсия.

Журнáл лежи́т на столé. Я живу́ на э́той у́лице.

Он жил при Петрé Пéрвом.

Мы говори́м о Москвé.

Везници и везничке речи

Везник Српски Пример

а а; али, већ, него Он лю́бит рок, а онá поп-му́зыку.

éсли …, (то) ако..., (онда) Е́сли ты хóчешь, (то) я могу́ пойти́ с тобóй.

и и Купи́ кóфе и сок. Концéрт бу́дет и у нас в гóроде.

и … , и и... и И Пéтя, и Мáша бы́ли ужé на э́том фи́льме.

и́ли или Мы идём на дискотéку и́ли в кинó?

и́ли … , и́ли или... или Решáй, и́ли ты пи́шешь реферáт, и́ли дéлаешь

презентáцию.

когдá кад Когдá ты придёшь, я сдéлаю у́жин.

ни …, ни ни... нити; ни... ни Они́ не умéют ни писáть, ни читáть по-ру́сски.

но али, него Сáша хотéл купи́ть билéт, но у негó нé было дéнег.

не тóлько … , не само...

Я говорю́ не тóлько по-ру́сски, но и по-англи́йски.

но и

већ и

пóсле э́того после тога Сначáла мы посети́ли вы́ставку.

Пóсле э́того мы пошли́ в кафé.

пóсле тогó, как пошто, након што Пóсле тогó, как мы посети́ли вы́ставку,

мы пошли́ в кафé.

потому́ что због тога У меня́ бы́ли интерéсные каниќулы,

потому́ что я отдыхáл с друзья́ми в лáгере.

поэ́тому зато Я не люблю́ писáть, поэ́тому я всегдá звоню́.

хотя́ иако Я включи́л(а) свет, хотя бы́ло светлó.

чем

од (у поредбеним Виногрáд дорóже, чем я́блоки.

конструкцијама)

чтóбы (+ инф.) да би, како би Он учáствует в áкции, чтóбы помóчь живóтным.

чтóбы

(+ прошло време)

да би; да

Роди́тели купи́ли мне моби́льник,

чтóбы я им звони́л во врéмя каниќул.

Он хóчет, чтóбы Áнна пришлá.

78

сéмьдесят вóсемь Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


грамматика

Глагол

Ако на листи не пронађеш одговарајући глагол:

– можеш изоставити префикс (закрыть открыть)

– или префикс и суфикс (убрать брать, начаться начать).

Инфинитив и промена (я, ты, они) Прошло време Императив Српски

боя́ться (несв.), бою́сь, бои́шься, боя́тся боя́лся, -лась,

-лось, -лись

бóйся плашити се,

бојати се

брать (несв.), беру́, берёшь, беру́т брал, -á, -о, -и бери́ узимати

быть (несв.), 1. само 3. л. једн.: есть

2. бу́ду, бу́дешь, бу́дут

был, -á, -о, -и будь 1. бити,

постојати

2. бити, присуствовати

взять (св.), возьму́, возьмёшь, возьму́т взял, -á, -о, -и возьми́ узети

вставáть (несв.), встаю́, встаёшь, встаю́т вставáл, -а, -о, -и вставáй устајати

встрéтить (св.), встрéчу, встрéтишь,

встрéтят

вы́бросить (св.), вы́брошу, вы́бросишь,

вы́бросят

выѓлядеть (несв.), выѓляжу, выѓлядишь,

выѓлядят

встрéтил, -а, -о, -и встреть сусрести,

срести

вы́бросил, -а, -о, -и вы́броси избацити

выѓлядел, -а, -о, -и нема изгледати

давáть (несв.), даю́, даёшь, даю́т давáл, -а, -о, -и давáй давати

дать (св.), дам, дашь, даст, дади́м, дал, -á, дáло, дáли дай дати

дади́те, даду́т

держáть (несв.), держу́, дéржишь, держáл, -а, -о, -и держи́ држати

дéржат

заказáть (св.), закажу́, закáжешь, заказáл, -а, -о, -и закажи́ наручити

закáжут

есть (несв.), eм, ешь, ест, еди́м, еди́те, ел, -а, -о, -и ешь јести

едя́т

éхать (несв.), éду, éдешь, éдут éхал, -а, -о, -и поезжáй путовати

ждать (несв.), жду́, ждёшь, жду́т ждал, -á, -о, -и жди́ чекати

жить (несв.), живу́, живёшь, живу́т жил, -á, -о, -и живи́ живети;

становати

идти́ (несв.), иду́, идёшь, иду́т шёл, шла, шло, шли иди́ ићи

искáть (несв.), ищу́, и́щешь, и́щут искáл, -а, -о, -и ищи́ тражити

купи́ть (св.), куплю́, ку́пишь, ку́пят купи́л, -а, -о, -и купи́ купити

летéть (несв.), лечу́, лети́шь, летя́т летéл, -а, -о, -и лети́ летети

мочь (несв.), могу́, мóжешь, мóгут мог, моглá, -о, -и́ нема моћи

надéть (св.), надéну, надéнешь, надéнут надéл, -а, -о, -и надéнь обући

начáть (св.), начну́, начнёшь, начну́т нáчал, -а, -о, -и начни́ почети

откры́ть (св.), открóю, открóешь, откры́л, -а, -о, -и открóй отворити

открóют

отнести́сь (св.), отнесу́сь, отнесёшься, отнёсся, отнеслáсь, отнеси́сь потупити

отнесу́тся

-лóсь, -ли́сь

петь (несв.), пою́, поёшь, пою́т пел, -а, -о, -и пой певати

печь (несв.), пеку́, печёшь, пеку́т пёк, пекла, -ó, -и́ пеки́ пећи

пить (несв.), пью, пьёшь, пьют пил, -á, -о, -и пей пити

плыть (несв.), плыву́, плывёшь, плыву́т плыл, -á, -о, -и плыви́ пливати

получи́ть (св.), получу́, полу́чишь, полу́чат получи́л, -а, -о, -и получи́ добити

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући сéмьдесят дéвять

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

79


грамматика

Инфинитив и промена Прошло време Императив Српски

помóчь (св.), помогу́, помóжешь, помóгут помóг, помоглá, помоги́ помоћи

-ó, -и́

поня́ть (св.), пойму́, поймёшь, пойму́т пóнял, -а, -о, -и пойми́ схватити,

разумети

перевезти (св.), перевезу́, перевезёшь, перевёз,

перевези́ превести

перевезу́т

перевезлá, -лó, -ли́

прибы́ть (св.), прибу́ду, прибу́дешь, при́был, -а, -о, -и прибу́дь стићи, доћи

прибу́дут

пригласи́ть (св.), приглашу́, пригласи́шь, пригласи́л, -а, -о, -и пригласи́ позвати

приглася́т

прийти́ (св.), приду́, придёшь, приду́т пришёл, -шлá, -шлó, приди́ доћи, стићи

-шли́

приноси́ть (несв.), приношу́, принóсишь,

принóсят

принoси́л, -а, -о, -и принoси́ доносити

принести́ (св.), принесу́, принесёшь,

принесу́т

принёс, -неслá, -ó,

-и́

принеси́

донети

приня́ть (св.), приму́, при́мешь, при́мут при́нял, -а, -о, -и прими́ примити

прислáть (св.), пришлю́, пришлёшь, прислáл, -а, -о, -и пришли́ послати

пришлю́т

провести́ (св.), проведу́, проведёшь,

проведу́т

провёл, провелá,

-ó, -и́

проведи́ спровести,

провести

произойти́ (св.), само 3. л.:

произойдёт, произойду́т

просну́ться (св.), просну́сь, проснёшься,

просну́тся

произошёл, -шлá,

-шлó, -шли́

просну́лся, -лась,

-лось, -лись

– десити се,

догодити се

просни́сь пробудити се

сказáть (св.), скажу́, скáжешь, скáжут сказáл, -а, -о, -и скажи́ рећи

смея́ться (несв.), смею́сь, смеёшься, смея́лся, смея́лась, смéйся смејати се

смею́тся

-лось, -лись

стать (св.), стáну, стáнешь, стáнут стал, -а, -о, -и стань постати

стóить (несв.), само 3. л.: стóит, стóят стóил, -а, -о, -и – коштати

стоя́ть (несв.), стою́, стои́шь, стоя́т стоя́л, -а, -о, -и стой стајати

уби́ть (св.), убью́, убьёшь, убью́т уби́л, -а, -о, -и убéй убити

увлéчься (св.), увлеку́сь, увлечёшься,

увлеку́тся

увлёкся, увлеклáсь,

-лóсь, -ли́сь

увлеки́сь

занети се,

веома се

заинтересовати

узнавáть (несв.), узнаю́, узнаёшь, узнаю́т узнавáл, -а, -о, -и узнавáй сазнавати;

препознавати

умерéть (св.), умру́, умрёшь, умру́т у́мер, умерлá, -ло, умри́ умрети

-ли

упáсть (св.), упаду́, упадёшь, упаду́т упáл, -а, -о, -и упади́ пасти

ходи́ть (несв.), хожу́, хóдишь, хóдят ходи́л, -а, -о, -и ходи́ ходати, ићи

хотéть (несв.), хочу́, хóчешь, хóчет,

хоти́м, хоти́те, хотя́т

хотéл, -а, -о, -и нема желети, хтети

80

вóсемьдесят

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


грамматика

Основни бројеви

1 оди́н 1 13 тринáдцать 50 пятьдеся́т 400 четы́реста

2 два 2 14 четы́рнадцать 60 шестьдеся́т 500 пятьсóт

3 три 15 пятнáдцать 70 сéмьдесят 600 шестьсóт

4 четы́ре 16 шестнáдцать 80 вóсемьдесят 700 семьсóт

5 пять 17 семнáдцать 90 девянóсто 800 восемьсóт

6 шесть 18 восемнáдцать 100 сто 900 девятьсóт

7 семь 19 девятнáдцать 101 сто оди́н 1 1 000 (однá) ты́сяча

8 вóсемь 20 двáдцать 110 сто дéсять 1 000 000 (оди́н) миллиóн

9 дéвять 21 двáдцать оди́н 1 199 сто девянóсто 2 502 224 два миллиóна

10 де́сять 22 двадцать два 2 дéвять

пятьсóт две

ты́сячи двéсти

11 оди́ннадцать 30 три́дцать 200 двéсти

двáдцать четы́ре

12 двенáдцать 40 сóрок 300 три́ста

1 Број один има категорију рода: оди́н (теáтр), однó (я́блоко), однá (буты́лка).

2 Број два има за мушки и средњи род облик два, а за женски род две.

Основни бројеви у конструкцији с именицама

1 + ном. једн. 2, 3, 4 + ген. једн. 5–20 + ген. мн.

оди́н учениќ два ученикá пять ученикóв

однó слóво два слóва дéсять слов

однá газéта две газéты сто газéт

Код бројева већих од 21, број

и падеж именица слажу се

са последњом цифром броја,

нпр. 191 книга, 192 книги, 195

книг.

Редни бројеви

1. пéрвый 1 12. двенáдцатый 23. двáдцать трéтий 2

2. вторóй 13. тринáдцатый 30. тридцáтый

3. трéтий 2 14. четы́рнадцатый 31. три́дцать пéрвый

4. четвёртый 15. пятнáдцатый 40. сороковóй

5. пя́тый 16. шестнáдцатый 50. пятидеся́тый

6. шестóй 17. семнáдцатый 60. шестидеся́тый

7. седьмóй 18. восемнáдцатый 70. семидеся́тый

8. восьмóй 19. девятнáдцатый 80. восьмидеся́тый

9. девя́тый 20. двадцáтый 90. девянóстый

10. деся́тый 21. двáдцать пéрвый 100. сóтый

11. оди́ннадцатый 22. двáдцать вторóй 2 000. двухты́сячный

1 Имају придевске наставке: -ый (под акцентом -óй), -ое, -ая, -ые.

2 Обрати пажњу: трéтий, трéтье, трéтья, трéтьи.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

вóсемьдесят оди́н

81


ключи

ТРКИ 1

1 1. в) экскурсия

2. б) после обеда

3. а) на практику

4. б) в пятницу

5. в) В актовом зале

6. б) в универмаге

7. в) в кино

8. а) в школе

9. в) отдыхают

10. а) знакомятся с центром столицы

11. в) балет

12. б) в Суздаль

3 1. б) это самое важное для молодёжи

2. б) можно сделать любимое дело профессией

3. а) есть ребята, которые не знают, какую профессию им выбрать

4. в) бабушка Оксаны

5. в) юриста

6. а) она хочет защищать интересы людей

ТРКИ 2

1 1. подготовиться

2. этого экзамена

3. события

4. никому

5. хорошо

6. всех

7. и

8. историком

9. но

10. а

11. что

12. чтобы

Мы повторяем 1

1 Книгочей: книги/лесе/комнате/полке(полках)/книги/журналов/школы/компьютере/

Интернете/информацию/книг/уроков/время/игры/Интернете/друзьями/городов/

России/стран/жизнь/телевизора/компьютера

УмНик: мнением/книг/странах/истории/людях/жизни/успехах/проблемах/друзьям/ книгах/

друзей/компьютером/Интернетом/минута/книгу/автобусе/метро

2 весёлым/симпатичным/среднего/спортивный/голубые/длинные/светлые/самую модную/

необычный/зимними/своём быстром/современную/школьной/музыкальной/

иностранными/своему лучшему/английским/свободное/московских/интересные

3 а) 1. Нет, это не Аница.

2. Нет, она не говорит по-русски.

3. … она не знает это слово …

4. … не умеет ни читать, ни писать

по-русски.

б) 1. У нас нет никого в гостях.

2. Мы ни у кого не были сегодня …

3. Мы ни с кем не разговаривали об …

5. … у Аницы нет младшего брата.

6. … в её комнате нет телевизора.

7. … Аница не дружит с Наташей.

8. … она не знает ничего о …

4. Мы никому ещё не звонили.

5. Мы ему ничего не рассказали.

6. Наташа ни о чём не спрашивала.

4 а) Первая бабочка находится за лампой. Вторая … над окном. Третья … на окне.

Четвёртая … под кроватью. Пятая … на телевизоре. Шестая … напротив кошки.

Седьмая … в чашке. Восьмая … перед тарелкой. Девятая … рядом с ложкой.

Десятая … под стулом.

б) В доме Василисы Премудрой 10 бабочек.

82 вóсемьдесят два Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ключи

5 а) идёт – кретање у једном смеру

ходит (3x) – кретање тамо и назад

б) плавает – пливати (у различитим правцима)

плавать – вештина

в) едет/ехали – кретање у једном правцу

езжу – вештина

ездила – кретање тамо и назад

еду – кретање у једном смеру

6 а) – Ваши соседи уже уехали? / – Нет, они уедут только в конце недели. /

– Они всегда уезжают в конце недели? / – Да, они обычно уезжают в конце недели.

б) – Твои друзья уже пришли? / – Нет, они придут только вечером. /

– Они всегда приходят вечером? / – Да, они обычно приходят вечером.

в) – Твой папа уже ушёл на работу? / – Нет, он уйдёт на работу только в 9 часов. /

– Он всегда уходит в 9 часов? / – Да, он обычно уходит в 9 часов.

г) – Учитель уже вошёл в класс? / – Нет, он войдёт в класс после звонка. /

– Он всегда входит в класс после звонка? / – Да, он обычно входит после звонка.

д) – Самолёт в Омск уже вылетел? / – Нет, он вылетит в 12 часов. /

– Он всегда вылетает в 12 часов? / – Да, он обычно вылетает в 12 часов.

е) – Лена уже вышла из автобуса? / – Нет, она выйдет из автобуса на улице Мира. /

– Она всегда выходит на улице Мира? / – Да, она обычно выходит на улице Мира.

Мы повторяем 2

1 а) гимназию/школы/историей/литературой/театром/журналистом/учителем/

историком/роли/театре/фильмах/сцене/телевидению ( актёр)

б) Наташе/людьми/странам/языками/обмене/странами/году/Америку/работе/воздухе/

пассажирам/проблемах/желаниях/языках ( стюардесса)

в) историей/географией/географию/историю/страны/одноклассников/школы/людьми/

городов/стран/туристам/памятники/музеи/достопримечательности/событиях/истории/

родины/жизни/людей ( гид)

2 а) 1. хорошо / 2. прекрасно / 3. весело / 4. по-сербски / 5. свободно

б) 1. Коля … хорошо фотографировать. … хорошим фотографом.

2. Таня прекрасная певица. … прекрасно играет на гитаре.

3. Этого весёлого парня … Вчера он весело рассказывал …

4. … для сербской газеты. Он пишет о России по-сербски.

5. Даша свободно говорит … Когда у неё есть свободное время …

3 а) 1. Ты прав(а), он один из самых успешных футболистов в России.

2. … он один из самых старых домов в городе.

3. … она одна из самых талантливых спортсменок в нашей школе.

4. … она одна из самых длинных железных дорог в мире.

5. … он один из самых больших городов в Сибири.

6. … он один из самых знаменитых русских композиторов.

7. … она одна из самых высоких гор в России.

8. … он один из самых известных певцов в России.

б) 1. По-моему, он даже успешнее всех.

2. … он даже старше всех.

3. … она талантливее всех.

4. … она длиннее всех.

5. … он больше всех.

6. … он знаменитее всех.

7. … она выше всех.

8. … он известнее всех.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

вóсемьдесят три

83


грамматика

ключи

4 а) 1. едим/ем/ест/едят/ешь

2. пью/пьёт/пьют/пьёшь

б) 1. есть 2. пить 3. заказать 4. взять

5 а) Да, но они уже уехали.

б) Да, но они уже вышли.

в) Да, но она уже улетела.

3. закажу/закажут/закажет/закажешь

4. возьму/возьмёт/возьмут/возьмёшь

г) Да, но он уже ушёл.

д) Да, но они уже выехали.

е) Да, но она уже уехала.

6 а) 1. А весной они летят на север.

2. А в следующем году мы едем во Владивосток.

3. А летом я люблю кататься на скейтборде.

4. А по вечерам он обычно читает романы.

5. А после концерта я встречусь с Таней.

6. А через год он едет во Францию.

7. А на прошлой неделе они ходили в музей.

8. А ночью он летит в Киев.

б) 1. Великий русский писатель А. П. Чехов родился в тысяча восемьсот

шестидесятом году, а умер в тысяча девятьсот четвёртом году.

2. … двадцать пятого апреля тысяча восемьсот сорокового года,

… двадцать пятого октября тысяча восемьсот девяносто третьего года.

3. … в тысяча восемьсот тридцать втором году, … в тысяча восемьсот девяносто восьмом

году.

4. … двадцать седьмого января тысяча восемьсот тридцать четвёртого года,

… двадцатого января тысяча девятьсот седьмого года.

5. … девятнадцатого октября тысяча восемьсот девяносто второго года,

… двадцать четвёртого марта тысяча девятьсот сорок шестого года.

84 вóсемьдесят четы́ре Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


лексика и примечания к урокам

Леќсика и примеча́ния к уроќам

(Речи и напомене уз лекције)

Речник непознатих речи који прати лекције помоћи ће ти да самостално научиш

нове речи. У левој колони наведене су обавезне речи (оне су подебљане) и оне

које не мораш обавезно да научиш (нису подебљане).

За многе речи наведени су примери у плавој боји.

Код сваке лекције пронаћи ћеш зелене боксове који служе да повећаш свој фонд

речи (Мой ли́чный словáрь).

Боксови са насловом Интернационали́змы садрже речи које ћеш лако разумети,

било да су ти познате из српског или из неког другог језика. Међутим, ако ти

затреба помоћ за речи које нису преведене, потражи их у речнику који почиње на

96. страни.

У боксовима Тéма груписане су речи које су обавезне (оне су подебљане) и оне

које не мораш да научиш (нису подебљане).

Скрећенице и симболи

м. р.

ж. р.

с. р.

једн.

мн.

ном.

ген.

дат.

акуз.

инстр.

предл.

прил.

мушки род

женски род

средњи род

једнина

множина

номинатив

генитив

датив

акузатив

инструментал

предлог

прилог

несв.

св.

одређ.

неодређ.

имп.

дем.

ж.

безл.

непром.

несвршени вид

свршени вид

одређено

неодређено

императив

деминутив

живо

безличан глагол

непроменљива именица

= синоним ≠ антоним > породица речи

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући вóсемьдесят пять

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

85


1

лексика и примечания к урокам

Урóк 1

Старт: В междунаро́дном

молодёжном лаѓерe

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

контáкт

молодёжный

Молодёжный лаѓерь

в Подмоско́вье

восьмилéтний, -яя,

ее, -ие

Я учу́сь в восьмиле́тней

шко́ле им.

Джу́ры Струѓара.

преподава́тельница

> преподава́тель

однокла́ссница

тёзка

городоќ дем.

олимпиа́да

уча́ствовать в

олимпиа́де по

ру́сскому языку́

общáться

(с + инстр.)

друг друѓа

Мы ка́ждый год

е́здим друг

к друѓу.

подружи́ться

(+ инстр.)

омладински, за

младе

омладински камп

у Подмосковљу

осмогодишњи

Идем у Основну

школу „Ђуро

Стругар”.

овде: наставница

другарица из разреда

имењак/имењакиња

градић

овде: такмичење

учествовати у

такмичењу из

руског језика

комуницирати, бити у

контакту са неким

један другог

Ми сваке године

идемо један (једна)

код другог (друге).

спријатељити се са

неким

Текст А: Привéт из Росси́и!

проводи́ть

провожу́,

провóдишь,

провóдят

провести́

проведу́,

проведёшь,

проведу́т; прошло

време провёл,

-велá, -велó, -вели́

проводи́ть

кани́кулы/экску́рсию

и́ли …, или

проводити

проводити распуст;

водити ескурзију

или... или

продавáться само

несв.

он/онá/онó

продаётся, они́

продаю́тся

рисовáть/

нарисовáть

портрéт

ужáсный

спеши́ть/поспеши́ть

свой, своя́, своё,

свои́

Я люблю́ свою́

сестру́.

стáнция

мышь ж. р.

всё-таки

ую́тный

дружи́ть (с + инстр.)

бити на продају,

продавати се

цртати/нацртати

портрет

ужасан, страшан

журити/пожурити

свој, своја, своје,

своји

Волим своју

сестру.

станица

миш

ипак

пријатан, удобан

дружити се, бити

пријатељ са неким

С кем ты дру́жишь? Са ким се ти

дружиш?

> друг/подруѓа > друг/другарица;

пријатељ/

пријатељица

хотя́

иако

рáньше

раније

никогдá

никада

и …, и

и... и

учёный

научник

> учи́ть(ся) > учити

экзáмен

испит

На экзáмене я

получи́л(а) трóйку.

На испиту сам

добио/ла тројку.

никудá

никуда

ни …, ни

ни... нити

Упражнéния А

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

реáкция, институ́т, эксперимéнт, сигнáл

Нóбелевская прéмия – Нобелова награда

оди́н, однá, однó, овде: сам

одни́

Онá живёт однá. Она живи сама.

кот; ген. котá мачак

> кóшка > мачка

бездóмный

бескућник

бездóмная собáка пас луталица

нигдé

нигде

86

вóсемьдесят шесть Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


лексика и примечания к урокам

2

Текст Б: Похóд с ку́рицей

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

GPS [джипиэ́с], блог

похóд

излет

идти́ в похóд

ићи на излет

многоэтáжный дом вишеспратница

похóжий

сличан

дорóга

пут

поду́мать св.

помислити

> ду́мать несв.

просыпáться/

просну́ться

будити се/пробудити

се

просну́сь,

проснёшься,

просну́тся

зáпах

мирис

яи́чница

кајгана

> яйцó > јаје

сыр

сир (тврди)

такóй

такав

У неё такóй

клáссный

моби́льник.

Она има

сјајан мобилни

телефон.

ничтó (ничегó) ништа

собирáть/собрáть

соберу́, соберёшь,

соберу́т

кóмпас

зачéм

никакóй

У меня́ нет никаки́х

проблéм.

ску́чный [-шн-]

ти́хий

≠ грóмкий

лисá

случáться/

случи́ться

крóме (+ ген.)

никтó

Здесь никогó нет.

позáвтракать св.

> зáвтракать несв.

представля́ть/

предстáвить себе

Предстáвь себé

шкóлу без оцéнок.

что такóе

Что такóе GPS?

овде: паковати се/

спаковати се

компас

зашто

никакав

Ја немам

проблема.

досадан

тих

≠ гласан

лисица

дешавати се/десити

се

осим

нико

Овде никог нема.

доручковати

замишљати/

замислити

Замисли да у школи

нема оцена.

шта је то

GPS – шта је то?

Упражнéния Б

ситуáция

ситуација

вопрóс

питање

знáчит

значи

Что знáчит

«крóме»?

Шта значи

«кроме»?

мéдленный

спор, лаган

мéдленнее

спорији

грóмче

гласнији

> грóмкий > гласан

други́ми словáми другим речима

отчёт

извештај

пóсле тогó, как после, након

пообéдать св. ручати

> обéдать несв.

Урóк 2

Старт: СМИ в нáшей жи́зни

Мой ли́чный словáрь

Тéма: Фи́льмы и передáчи

детекти́в – криминалистички филм

документáльный фильм – документарни

филм

дрáма – драма

комéдия – комедија

мультфи́льм – цртани филм

передáча – емисија

реáлити-шóу с. р., непром. – ријалити

(теле)сериа́л – серија

ток-шóу с. р., непром. – ток-шоу

три́ллер – трилер

фантасти́ческий фильм – научнофантастични

филм

худóжественный фильм – уметнички

филм

приключе́нческий фильм – авантуристички

филм

СМИ (срéдства

мáссовой

информáции)

пóльзоваться

(+ инстр.)

Моя́ бáбушка

не пóльзуется

моби́льником.

DVD [дивиди́]

масовни медији

користити (се)

Моја бака не

користи

мобилни.

DVD

молодёжный омладински, за

младе

> молодёжь > омладина, млади

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући вóсемьдесят семь

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

87


2

лексика и примечания к урокам

тележурнáл

телепрогрáмма

вид

вид спóрта

поли́тика

идти́

Что сегóдня идёт по

телеви́зору?

телевизијски програм

(часопис)

телевизијски програм

врста

врста спорта

политика

овде: приказивати

се, емитовати се

Шта се данас

приказује на

телевизији?

Текст А: Наш люби́мый «друг»?!

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

гéний, коллéга м. и ж. р.

стóлько (+ ген.)

замечáтельный

веду́щий/веду́щая

ребёнок; ген.

ребёнка, ном. мн.

дéти

перестáть св.

пульт

щёлкать пу́льтом св.

(мне) хóчется

включáть/включи́ть

смотрéть телеви́зор

вообщé

чтóбы (+ прошло

време)

Я хочу́, чтóбы он

мне позвони́л.

непоня́тный

вéрить/повéрить

(в + акуз.)

Я вéрю в тебя́.

плáзма

смея́ться

(над + инстр.)

смею́сь, смеёшься,

смею́тся

Áнна смеётся нáдо

мной.

телеви́дение

искáть св.

ищу́, и́щешь, и́щут

óтпуск

толико

изванредан, сјајан

водитељ/водитељка

дете

престати

даљински (управљач)

мењати канале

желим да

укључити/

укључивати

гледати телевизију

уопште

да би

Желим да ме он

назове.

неразумљив

веровати/поверовати

Верујем ти.

плазма (телевизор)

смејати се

Ана ми се смеје.

телевизија

тражити

одмор

Упражнéния А

выключáть/

выќлючить

что

проси́ть

прошу́, прóсишь,

прóсят/

попроси́ть

статья́; ген. мн.

статéй

диску́ссия

считáть

по-твóему

по-вáшему

абсолю́тный

прав, -á, -о, -ы

Ти́на абсолю́тно

правá.

мнéние

увлекáться/

увлéчься (+ инстр.)

увлеку́сь,

увлечёшься,

увлеку́тся; прошло

време увлёкся,

увлеклáсь, -лóсь,

-ли́сь

скачáть

ноутбуќ

шпаргáлка

калькуля́тор

забирáть

исључити/

искључивати

овде: да

молити

чланак

дискусија

сматрати

по твом мишљењу

по вашем мишљењу

апсолутан

бити у праву

Тина је апсолутно у

праву.

мишљење

веома се

занимати се за нешто

преузети са

интернета

ноутбук

пушкица

дигитрон

узимати

Текст Б: На какóй фильм пойти́?

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

мелодрáма, социáльный

дéйствие

происходи́ть/

произойти́

прошло време

произошёл, -шлá,

-шлó, -шли́

Дéйствие

происхóдит в

Москвé.

богáтый

умирáть/умерéть

радња

дешавати се/десити

се

Радња се

дешава у Москви.

богат

умирати/умрети

88

вóсемьдесят вóсемь Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


лексика и примечания к урокам

3

умру́, умрёшь, умру́т;

прошло време

у́мер, умерлá,

у́мерло, у́мерли

с тех пор

од тада, од тог

времена

больнóй

болестан

> болéть > бити болестан

одинóкий

усамљен

влюбля́ться/

заљубљивати се/

влюби́ться

заљубити се

(в + акуз.)

счастли́вый

срећан

> счáстье > срећа

моти́в

снять фильм по

моти́вам рома́на

„Преступле́ние и

наказа́ние” Ф. М.

Достое́вского

изoбрета́тель

неуда́чный

неудáчный зáпуск

однáжды

маши́на вре́мени

стра́нный

управдо́м

ломáться

У меня́ компью́тер

слома́лся.

начáться/

начинáться

На Пе́рвом кана́ле

начина́ется пока́з

многосери́йного

фи́льма „Идио́т” .

Упражнéния Б

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

жанр, фэ́нтези

зри́тель м. р.

кадр

год вы́хода

режиссёр

ромáн

расскáз

> расскáзывать/

рассказáть

скáзка

моти́в

снимити филм по

мотивима романа

„Злочин и казна”

Ф. М. Достојевског

проналазач

неуспешан

неуспешно

покретање

једном

времеплов

чудан

председник кућног

савета

овде: кварити се

Компјутер ми се

покварио.

почети/почињати

На Првом програму

почиње да се

приказује серија

„Идиот”.

гледалац

кадар

година појављивања

режисер, редитељ

роман

прича

> причати/

испричати

бајка

популя́рный

популаран

áвтор

аутор

мал, -á, -ó, -ы́

превише мали

велиќ, -á, -ó, -и́ превише велик

писáтель/

писац/списатељица

писáтельница

> писáть/написáть > писати/написати

выходи́ть/вы́йти овде: појавити се/

појављивати се

стóить

овде: вредети

Стóит посмотрéть

э́тот фильм.

Вреди погледати

тај филм.

Урóк 3

Старт: Плáны на бу́дущее

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

тест, клип, реали́ст

орáнжевый – наранџаст

бу́дущее с. р.

будућност

в бу́дущем

у будућности

выбирáть/вы́брать бирати/одабрати

вы́беру, вы́берешь,

вы́берут

> вы́бор > избор

сам, -á, -ó, -и

сам, лично

Вы э́то сáми

Да ли сте то сами

сдéлали?

урадили?

загáдка

загонетка

приду́мывать/ смишљати/смислити

приду́мать

серьёзный

озбиљан

назáд

пре

год назáд

пре годину дана

интересовáть интересовати,

занимати

Профéссия врачá Мене занима

меня интересу́ет. професија лекара.

рéйтинг

рејтниг

рабóта на каниќулах посао током распуста

станови́ться

постајати/постати

становлю́сь,

станóвишься,

станóвятся/

стать (+ инстр.)

стáну, стáнешь,

стáнут

Я хочу́ стать

Желим да постанем

пилóтом.

пилот.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући вóсемьдесят дéвять

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

89


3

лексика и примечания к урокам

мечтá

машта, жеља

> мечтáть (о) > маштати, желети

тéхника

техника

креати́вный

креативан

Мой ли́чный словáрь

Тéма: Профéссии (1)

бизнесмéн – бизнисмен

ветеринáр – ветеринар

геóлог – геолог; курьéр – курир, разносач

медбрáт/медсестрá – медицински

техничар/медицинска сестра

мéнеджер – менаџер; модéль ж. р. –

модел

перевóдчик/перевóдчица – преводилац

пилóт – пилот

программи́ст – програмер

промóутер – промотер

психóлог – психолог

разнóсчик/разнóсчица газéт – разносач

новина

стю́ард/стюардéсса – стјуард/стјуардеса

юри́ст – правник

парикмáхер – фризер

Ове професије већ знаш:

актёр/актри́са, врач, журнали́ст(ка),

музыкáнт, официáнт(ка), певéц/певи́ца,

писéтель(ница), продавéц/продавщи́ца,

учи́тель(ница), футболи́ст(ка)

Текст А: Кем стать?

как мóжно

(+ компаратив)

Приходи́ как мóжно

быстрéе.

крóме тогó

самостоя́тельный

имéть

во-пéрвых

во-вторы́х

ру́сский серб

давнó

Я её ужé давнó

знáю.

считáть (+ акуз. +

инстр.)

Я считáю егó

хорóшим врачóм.

ми́нус

зарплáта

óфис

увéренный

што пре, што више...

Дођи што пре.

осим тога

самосталан

имати

као прво

као друго

Срби који живе у

Русији

давно

Одавно је

познајем.

сматрати

Сматрам да је он

добар лекар.

минус

плата

канцеларија

уверен, сигуран у

нешто

Я увéрен(а), что э́то

прáвильно.

карьéра

дéлать карьéру

безрабóтный

покá (не)

Мой ли́чный словáрь

Тéма: Профéссии (2)

истóрик – историчар

космонáвт – космонаут

фотóграф – фотограф

Сигуран(-на) сам да

је то исправно.

каријера

направити каријеру

незапослен

док (не)

Ове интернационализме лако можеш да

разумеш:

археóлог, биóлог, бухгáлтер, дирижёр,

компози́тор, матемáтик, метеорóлог,

пиани́ст, поли́тик, реставрáтор,

фи́зик, хи́мик, элéктрик.

Упражнéния А

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

Мисс ми́ра непром., организáция,

публикáция

больни́ца

болница

> больнóй

> болéть

> болесник

> бити болестан,

боловати

ти́ше

тиши

> ти́хий > тих

мéньше

мањи

> мáленький

> мáло прил.

> мали

> мало

стáрше

старији

> стáрый > стар

молóже/млáдше млађи

> молодóй > млад

ни́же

нижи

> ни́зкий > низак

вы́ше

виши

> высóкий > висок

дорóже

скупље

> дорогóй > скуп

дешéвле

јефтинији

> дешёвый > јефтин

корóче

краћи

> корóткий > кратак

плюс

плус

в-трéтьих

као треће

90

девянóсто

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


лексика и примечания к урокам

4

Текст Б: Важнéе всегó –

вéрить в себя́!

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

кóсмос, Олимпийские игры

авиациóнный – ваздухопловни

игнори́ровать несв.

и св.

велиќий

полетéть св.

> летéть несв.

крестья́нский

в то врéмя

одни́м

инстр. једн. оди́н

лётчик

удалóсь

косми́ческий

корáбль

Поéхали!

полёт

проходи́ть /пройти́

игнорисати

велики

полетети

сељачки,

земљораднички

у то време

један

пилот

успео

свемирски брод

Крећемо!

полетање

овде: протицати/

протицати

прошло време

прошёл, -шлá, -шлó,

-шли́

совéтский

совјетски

Совéтский Сою́з Совјетски Савез

за грани́цу

у иностранство

> за границей > у иностранству

ме́шать/помеша́ть сметати, ометати

доби́ваться/

постизати/постићи

доби́ться

Ми́ша доби́лся

са́мых больши́х

успе́хов в

матема́тике.

Упражнéния Б

Миша је постигао

највеће успехе у

математици.

Урóк 4

Старт: Из прóшлого в бу́дущее

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

рефóрма, эпóха, этáп, офицéр, áрмия,

реформи́ровать, индустриализáция,

репрéссия

прóшлое с. р.

в прóшлом

> прóшлый

основáние

госудáрство

москóвский

отéчественный

отменя́ть/отмени́ть

крепостнóй

прáво

крепостнóе прáво

револю́ция

Росси́йская

Федерáция

собы́тие

власть ж. р.

при (+ лок.)

при Петрé I

крестья́нин;

ном. мн. крестья́не,

ген. мн. крестья́н

побéда

> победи́тель/

победи́тельница

продолжáться/

продóлжиться

он/онá/онó

продóлжится,

они́ продóлжатся

прошлост

у прошлости

> прошли, негдашњи

оснивање

држава

московски

отаџбински

укидати/укинути

кметски

право

кметство

револуција

Руска Федерација

догађај

власт

у време

у време Петра

Првог

сељак

победа

> победник/

победница

продужавати/

продужити се,

трајати

биогрáфия

вундерки́нд

биографија

вундеркинд, чудо од

детета

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

девянóсто оди́н

91


4

лексика и примечания к урокам

Мой ли́чный словáрь

Тéма: Истóрия Росси́и

Ки́евская Русь – Кијевска Русија

(првобитни назив руске државе)

монгóло-татáрское иѓо – монголско-

-татарски јарам

Октя́брьская револю́ция – Октобарска

револуција

большевиќ – бољшевик (припадник

револуционарних снага)

СССР (Сою́з Совéтских

Социалисти́ческих Респу́блик) – СССР

(Савез Совјетских Социјалистичких

Република)

перестрóйка – перестројка (време

друштвених промена у време М.

Горбачова)

Текст А: Из дневника́ Са́ввы

Лукича́ Владисла́вича-

Рагузи́нского

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

граф, князь

купе́ц – трговац

перее́хать св.

> переезжа́ть несв.

получи́ть св.

получу́, полу́чишь,

полу́чат

> получа́ть несв.

черноко́жий

изве́стный

пла́ны на бу́дущее

гра́мотность

> гра́мотный

удáться само 3. л.

уда́стся, удаду́тся

прошло време

уда́лся, -ла́сь, -ло́сь

да́же

угова́ривать/

уговори́ть

поддержа́ть

> держа́ть несв.

Петр Первый

поддержа́л

гра́мотность у

се́рбов.

на рóдине.

преселити се

добити

црне коже, црнопут

познат

планови за будућност

писменост

> писмен

успети

чак

наговарати/

наговорити

подржати

Петар Први

је подржао

описмењавање

Срба у отаџбини.

стро́чка

ред

Ужé три дня я не Већ три дана нисам

написáл ни стрóчки. написао ни ретка.

заду́маться св. (над замислити се,

+ инстр.)

задубити се

> думать несв.

приéхать св.

стићи, доћи

прие́ду, прие́дешь,

прие́дут

приезжать несв.

происше́ствие догађај, случај

бить несв. бью, тући

бьёшь, бьют

> хозя́ин овде: власник

подбежáть св. (к притрчати

+ дат.) подбегу́,

подбежи́шь, подбегу́т

Мáльчик подбeжáл Дечак је притрчао

к отцу́.

оцу.

произойти́/

десити се/дешавати

происходи́ть

се

осо́бенно

нарочито, посебно

взять

узети

Я возьму́ ма́льчиков Повешћу дечаке са

с собо́й.

собом.

дать св.

дати

дам, дашь, даст,

дади́м, дади́те,

даду́т

> давать несв.

посо́л

амбасадор

на са́мом де́ле заправо

ну́жный

потребан

верну́ться св. вратити се

верну́сь, вернёшься,

верну́тся

> возвращáться

несв.

Упражнéния А

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

царь, цари́ца, импе́рия

есть несв.

ем, ешь, ест,

еди́м, еди́те, едя́т

имп. ешь, е́шьте

танцева́ть несв.

танцу́ю, танцу́ешь,

танцу́ют

> та́нец

јести

плесати, играти

92

девянóсто два

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


лексика и примечания к урокам

4

хоте́ть несв.

хочу́, хо́чешь, хо́чет

хоти́м, хоти́те, хотя́т

– Хоти́те ча́ю?

– Спаси́бо, не хочу́.

занимáться несв.

занимáюсь,

занимáешья,

занимáется

ко́микс

дово́льный

довóлен, довóльна,

довóльно, довóльны

Мы довóльны

результáтом.

-то

Кто́-то стучи́т в

дверь.

Кака́я-то книѓа

лежи́т под столо́м.

-нибудь

Пусть кто́-нибудь

откро́ет дверь.

Принеси́ мне

каку́ю-нибудь книѓу

почита́ть.

изда́ть св.

издáм, издáшь,

издаду́т

> издава́ть несв.

инострáнец;

ген. инострáнца

ука́з

странá

переселéние

хтети, желети

– Да ли желите чај?

– Хвала, не желим.

овде: бавити се

стрип

задовољан

Задовољни смо

резултатом.

Неко куца на врата.

Нека књига је испод

стола.

Нека неко (било ко)

отвори врата.

Донеси ми неку

(било какву) књигу

да читам.

издати

странац

указ, декрет, наредба

земља

сеоба

> переселе́нец > исељеник

Текст Б: Янтáрная кóмната

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

солдáт, тóнна, официáльный

янтáрный

перевози́ть

перевожу́,

перевóзишь,

перевóзят

од ћилибара

превозити

перевезти́

перевезу́,

перевезёшь,

перевезу́т; прошло

време перевёз,

-везлá, -везлó,

-везли́

оснóвывать/

оснивати/основати

основáть

> основáние > оснивање

восстанáвливать/ обнављати/обновити

восстанови́ть

восстанóвлю,

восстанóвишь,

восстанóвят

испóльзовать несв. употребљавати/

и св.

употребити

янтáрь м. р.;

ћилибар

ген. янтаря́

Упражнéния Б

восстановлéние

тума́н

> пого́да

чи́стить несв. чи́щу,

чи́стишь, чи́стят

У́тром я снача́ла

чи́щу зу́бы, а пото́м

умыва́юсь.

трёхсотле́тие

оказа́ться св. само

3. л.

понра́виться св.

понра́влюсь,

понра́вишься,

понра́вятся

> нара́виться несв.

уважáемый

Уважáемые дáмы и

господá ...

госпожá

присылáть/прислáть

пришлю́, пришлёшь,

пришлю́т

благодáрный

Я вам óчень

благодáрен

(благодáрна).

С уважéнием

материáл

обнављање

магла

време, временске

прилике

чистити, овде: прати

Ујутру ја прво перем

зубе, а онда се умивам.

тристогодишњица

испоставити се

свидети се, допасти

се

поштован

Поштоване даме и

поштована

господо...

госпођа

слати/послати

захвалан

Веома сам

вам захвалан

(захвална).

С поштовањем

материјал

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

девянóсто три

93


5

лексика и примечания к урокам

Урóк 5

Текст А: Российский рок

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

шоу-би́знес

рок

рок

появля́ться/

појављивати се/

появи́ться

појавити се

Когдá появи́лись Када су се појавили

пéрвые компаќт- први компакт-

-ди́ски?

-дискови?

вуз (вы́сшее

високошколска

учéбное заведéние) установа, факултет

прави́тельство влада

запрещáть/

забрањивати/

запрети́ть

забранити

запрещу́,

запрети́шь,

запретя́т

публи́чный

јавни

арестóвывать/ хапсити/ухапсити

арестовáть

пласти́нка

грамофонска плоча

рентгéновский рендгенски снимак

сни́мок; ген. сни́мка

кварти́рный

овде: у стану

знакóмый

познат

Олéг – мой стáрый Олег је мој стари

знакóмый.

познаник.

альбóм

албум

волнá; ном. мн. талас

вóлны

сыгрáть св.

овде: одсвирати

> игрáть несв.

теря́ть/потеря́ть губити/изгубити

Вчерá я потеря́л(а) Јуче сам изгубио/

свой моби́льник. изгубила мобилни.

протéст

протест

> протестовáть > протестовати

звездá ном. мн. овде: звезде, јавне

звёзды, ген. мн. личности

звёзд

Упражнéния А

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

энтузиáзм, смáйлик, фоторепортáж

шкóльник

ученик, ђак

> шкóла > школа

юбиле́й

јубилеј

> юбиле́йный > јубиларни

состоя́ться св.

состои́тся

Концéрт не

состоя́лся.

одржати се

Концерт није

одржан.

Дворцóвая плóщадь Дворски трг

(у Санкт Петербургу)

мнóгие прид. мн. многи

У мнóгих

музыкáнтов есть

талáнт.

шóу-прогрáмма

Многи музичари

имају талента.

шоу-програм

Текст Б: Звездá росси́йского рóка

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

хит, ракéта

поступáть/поступи́ть овде: уписивати се/

уписати се (у школу,

на факултет)

Вéра поступи́ла в

гимна́зию.

Вера је уписала

гимназију.

исполня́ть/

вршити/извршавати

испóлнить

капитáн

капитен

сбóрная ж. р. овде: репрезентација

Мой брат игрáет в

сбóрной по хоккéю.

Мој брат је

члан хокејашке

репрезентације.

окáнчивать/

окóнчить

завршавати/

завршити

запи́сывать/

записáть

овде: снимати/

снимити (песму,

албум)

пóзже

касније

> пóздний > касни, позни

стихи́ мн.

овде: текст

то …, то …

час... час, те... те

жёсткий

оштар, груб

лири́ческий

поетичан

Упражнéния Б

Мой ли́чный словáрь

Интернационали́змы

продю́сер, дéмо-кассéта,

пресс-конферéнция, хит-парáд

94

девянóсто четы́ре Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


лексика и примечания к урокам

5

ча́йка

вовсю́

пух

галеб

овде: пуним плућима

паперје

Мой ли́чный словáрь

Овде можете проверити да ли је личный

словарь правилно преведен.

Урок 1: контáкт – контакт, реáкция –

реакција, институ́т – институт, факултет,

эксперимéнт – експеримент, сигнáл –

сигнал

Урок 2: гéний – геније, коллега м. и ж. р. –

колега/колегиница, мелодрáма – мелодрама,

социáльный – социјални, жанр – жанр,

фэ́нтези – фантази

Урок 3: тест – тест, клип – спот,

реали́ст – реалиста,

археóлог – археолог,

биóлог – биолог,

бухгáлтер – рачуновођа,

дирижёр – диригент,

компози́тор – композитор,

матемáтик – математичар,

метеорóлог – метеоролог,

пиани́ст – пијаниста,

политиќ – политичар,

реставрáтор – рестауратор,

фи́зик – физичар,

хи́мик – хемичар,

элéктрик – електричар,

Мисс ми́ра непром. – мис света,

организáция – организација,

публикáция – публикација,

кóсмос – космос,

Олимпи́йские игры – Олимпијске игре

Урок 4: рефóрма – реформа, эпóха –

епоха, этáп – етапа, офицéр – официр,

áрмия – армија,

реформи́ровать – реформисати,

индустриализáция – индустријализација,

репрéссия – репресија, граф – гроф,

князь – кнез, царь – цар, цари́ца – царица,

импе́рия – империја, солдáт – војник,

тóнна – тона, официáльный – званични

Урок 5: шóу-би́знес – шоу-бизнис,

энтузиáзм – ентузијазам, смáйлик –

смајли, фоторепортáж – фото-репортажа,

хит – хит, ракéта – ракета, продю́сер –

продуцент, дéмо-кассéта – демо-снимак,

пресс-конферéнция – прес-конференција,

хит-парáд – топ-листа

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

девянóсто пять

95


алфавитный словарь

Алфавитный словарь

А

абсолю́тный апсолутан

авиацио́нный авијацијски

авто́бус аутобус

а́втор аутор

áдрес адреса

а́втор аутор

акробáт акробата

актёр/актри́са глумац/

глумица

акти́вный активан

áктовый зал свечана

сала

áкция акција

Аллó? Хало? (код

телефонирања)

алфави́т азбука;

алфабет

Амéрика Америка

аму́рский амурски

анги́на ангина

англи́йский енглески

англи́йский языќ енглески

језик

Áнглия Енглеска

апельси́н поморанџа

апельси́новый сок сок

од поморанџе

аппети́т: Прия́тного

аппети́та! апетит:

Пријатно!

апрéль април

аптéка апотека

арбу́з лубеница

аргумéнт аргумент

а́рмия армија

археолоѓ археолог

архитéктор архитекта

аэропóрт аеродром

Б

бáбушка баба, бака

багáж пртљаг

Байкáл Бајкал

балалáйка балалајка

балéт балет

бáльные тáнцы игра,

плес

банáн банана

банк банка

бáржа баржа

баскетбóл кошарка

бассéйн базен

бáшня кула, торањ

бедá несрећа, невоља

бездо́мный бескућник

безрабо́тный незапослен

Бéлые нóчи Беле ноћи

бéлый бео

бéлый медвéдь бели

медвед

бéрег обала

бефстрóганов

бифтек Строганов

библиотéка библиотека

бизнесме́н бизнисмен

бики́ни бикини

билéт карта, улазница

би́нго бинго (игра)

биогра́фия биографија

био́лог биолог

биолóгия биологија

бистрó бистро

благода́рный захвалан

блин палачинка

бли́нный који се односи

на палачинке, од

палачинки

блог блог

блю́до јело

бога́тый богат

бóлее (за грађење

сложеног компаратива)

више

болéть боловати, болети

больни́ца болница

больно́й болестан

бóльше више, већи

большевиќ бољшевик

(припадник револуционарних

снага)

большóй велики

борт палуба

борщ боршч (чорба од

цвекле)

боти́нки ципеле

боя́ться бојати се,

плашити се

брат брат

брать узимати, сакупљати

брейк-дáнcер брејкденсер

бросáть бацати

брюќи панталоне

бу́дущее будуће;

будућност

бульóн супа

бурлáк бурлак

бутербрóд сендвич

бутиќ бутик

буты́лка флаша, боца

буфéт бифе

бухга́лтер рачуновођа,

књиговођа

бы́стрый брз

быть бити

В

в (+ акуз./лок.) у

вагóн вагон

важнéе важнији

вáжный важан

вáнна када

вáнная купатило

варéники вареники,

равиоли (пуњена

тестенина)

варéнье слатко

ваш, вáша, вáше,

вáши ваш, ваша, ваше,

ваши

вдруг одједном

веду́щий/веду́щая

водитељ/водитељка

вид врста; изглед

ведь па, али

век век, столеће

велиќий велики

велосипéд бицикл

96

девянóсто шесть

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


алфавитный словарь

велоспóрт бициклизам

весели́ться радовати се

весéнний пролећни

весёлый весео

веснá пролеће

веснóй у пролеће

весь, вся, всё, все сав,

сва, сво, сви

ветерина́р ветеринар

вéчер вече

вéчером увече

вечери́нка журка,

славље

вечéрний вечерњи

вещь ствар

взволновáться узнемирити

се

взять узети

вид врста; изглед

ви́део видео

ви́деть видети

визи́тная кáрточка

визиткарта

виктори́на квиз

ви́лка виљушка

винó вино

винова́тый крив

виногрáд грожђе

висéть висити

ви́шня вишња

включа́ть/включи́ть

искључивати/искључити

вку́сно укусно

вку́сный укусан

власть власт

влетáть/влетéть улетати/улетети

влюбля́ться/влюби́ться

заљубљивати се/

заљубити се

вмéсте заједно

внéшность спољашњост,

изглед

внимáние пажња

внимáтельно пажљиво

внук/вну́чка унук/унука

во врéмя (+ ген.) за

време (+ ген.)

во-вторы́х под два; као

друго

Во скóлько? У колико?

водá вода

вóздух ваздух

возмо́жность могућност

возьми́/те имп. узми/те

война́ рат

войти́ ући

вокзáл железничка

станица

волейбóл одбојка

волк вук

волнéние брига, трема

волновáться бринути се

вóлосы коса

вообще́ уопште

во-пе́рвых под један; као

прво

вопро́с питање

вор лопов

воскресéнье недеља

восстана́вливать/

восстанови́ть

обнављати/обновити

восстановле́ние

обнављање

востóк исток

вот ево

Вот как! Ето ти сад!

Вперёд! Напред!

врач лекар

врéмя време

вре́мя от вре́мени

с времена на време

всегдá увек

всегó дóброго све

најбоље

всегó хорóшего све

најбоље

всё-таки ипак, међутим

вспомина́ть/вспо́мнить

сећати се/сетити се

вставáть устајати

встрéча сусрет

встречáть/встрéтить

сретати/срести

встречáться/встрéтиться

сретати се/срести се

втóрник уторак

в-тре́тьих под три; као

треће

вундерки́нд вундеркинд

вход улаз

входи́ть улазити

вчерá јуче

въезжáть/въéхать

улазити/ући (превозним

средством)

вы ви

выбира́ть/вы́брать

одабирати/одабрати

вы́бор избор

выбрáсывать/вы́бросить

избацивати/избацити

выѓлядеть изгледати

выезжáть/вы́ехать

излазити/изаћи (превозним

средством)

вы́звать позвати

вы́йти изаћи

выключа́ть/выќлючить

искључивати/искључити

вылетáть/вы́лететь

излетати/излетети

вы́мышленный

измишљен

высóкий висок

высотá висина

вы́ставка изложба

выступáть/вы́ступить

наступати/наступити

вы́тереть обрисати

вы́учить научити

выходи́ть излазити

выходнóй день нерадни

дан

выходны́е (дни)

нерадни дани, викенд

Г

га́вань лука

газéта новине

гáмбургер хамбургер

гардерóб гардероба

гарди́на завеса

гарни́р прилог

где? где?

ге́ний геније

геогрáфия географија

гео́лог геолог

геро́й/герои́ня јунак/

јунакиња

Герцегови́на Херцеговина

гигáнтский огроман

гид водич

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

девянóсто семь

97


алфавитный словарь

гимнáзия гимназија

гимнáстика гимнастика

гитáра гитара

гитари́ст гитариста

глáвное главно, најважније

глáвный главни

гла́дить/погла́дить

бельё пеглати/

испеглати веш

глаз око

глубинá дубина

глубóкий дубок

глу́пый глуп

гм хм

говори́ть говорити

год година

год вы́хода година

издања/производње

в э́том году́ ове године

головá глава

голубóй светлоплав

горá планина

гóрло грло

го́рный велосипе́д

брдски бицикл

гóрод град

горчи́ца сенф

горя́чий топао

господи́н господин

госпожа́ госпођа

гости́ная дневна соба

гости́ница хотел

гость гост

быть в гостя́х (у + ген.)

бити у гостима

eхать в гóсти ићи у госте

(превозним средством)

ходи́ть в гóсти нeсв.;

идти́ в гóсти св. ићи у

госте

госуда́рство држава

готóвить спремати,

припремати

готóвиться спремати се,

припремати се

готóвый спреман

грáдус степен

грамм грам

граммáтика граматика

гра́мотность писменост

гра́мотный писмен

грани́ца граница

за грани́цей у иностранству

за грани́цу у иностранство

гриб печурка

грипп грип

грóмкий гласан

гро́мче гласније

гроссмéйстер велемајстор

гру́ппа група, овде: бенд

гру́стный тужан

гуля́ть шетати (се)

гуля́ш гулаш

Д

давáть давати

Давáй/те! имп. Хајде/мо!

Давáйте споём.

Хајде да певамо.

давно́ одавно

дáже чак

дáй/те имп. дај/те

дáлее даље

далекó далеко

дáльше даље

да́ма дама

дари́ть поклањати

да́ть дати

дáча викендица

дверь врата

Двéри закрывáются!

Врата се затварају!

двóйка двојка (непрелазна

оцена)

двор двориште

дворéц дворац

двою́родный брат/

двою́родная сестрá

брат/сестра од тетке/

стрица/ујака

двухкóмнатная

кварти́ра двособан стан

дéвочка девојчица

дéвушка девојка

девчóнка девојка, цура

Дед Морóз Деда Мраз

дéдушка деда, дека

дежу́рить бити дежуран,

дежурати

дежу́рный дежурни,

редар

дежу́рство дежурство

де́йствие радња; чин

действи́тельно заиста

декабри́ст декабриста

(учесник устанка у

децембру 1825)

декáбрь децембар

дéлать радити

дéлать урóки радити

домаћи задатак

день дан

День защи́тника

Оте́чества Дан

бранилаца отаџбине

день рождéния рођендан

дéньги новац

дерéвня село

де́рево дрво

держáть држати

десéрт десерт

детекти́в крими (прича,

филм или књига)

дéти деца

дéтская дечја соба

дéтский дечји

деше́вле јефтинији

дешёвый јефтин

дёшевo јефтино

джаз џез

джи́нсы фармерке

дзюдó џудо

дивáн отоман, кауч, софа

дизáйнер дизајнер

дирéктор директор

дирижёр диригент

дискотéка дискотека

диску́сиия дискусија

дискути́ровать дискутовати

дисципли́на дисциплина

дисциплини́рованный

дисциплинован

длинá дужина

дли́нный дугачак

для (+ ген.) за

дневниќ свеска за оцене

днём дању

до (+ ген.) до, пре

98

девянóсто вóсемь Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


алфавитный словарь

До зáвтра! До сутра!

До свидáния! Довиђења!

до сих пор до сада

Добрó пожáловать!

(в /на + акуз.) Добро

дошли!

дово́льный задовољан

дождь киша

дождь идёт/шёл

киша пада/падала је

доклáд рад, састав,

реферат

докумéнт документ

документа́льный фильм

документарни филм

дóлго дуго

дóлжен, должнá,

должнó, должны́

(+ инф.) морати

дом кућа

дóма код куће

домóй кући

домáшний домаћи

дополни́тельный

допунски

дороѓа пут

дóрого скупо

дорогóй драг, скуп

доро́же скупљи, скупља,

скупље

доскá табла

достопримечáтельность

знаменитост

дочь ћерка

дра́ма драма

друг пријатељ, друг

друг друѓа један другог;

једна другу; једно друго

другóй други

дружи́ть (с + инстр.)

дружити се

ду́мать мислити

душ туш

дя́дя стриц/теча/ујак;

чика

Е

éвро евро

Еги́пет Египат

егó његов, његова,

његово, његови

едини́ца јединица

её њен, њена, њено,

њени

éздить ићи, возити се

(неодређено кретање)

éхать ићи, возити се

(одређено кретање)

éздить/е́хать за́йцем

шверцовати се

éсли ако

есть постоји, има

есть јести

ещё још

ёлка јела, овде:

новогодишња јелка

Ж

жаль жао ми је, штета

жанр жанр

жáркий топао

ждать чекати

же пак, већ

желáние жеља

желáть желети

желéзная дорóга пруга

женá супруга

Жéнский день Дан жена

жéнщина жена

жёлтый жут

живóй жив

живóт стомак

живóтное животиња

жизнь живот

жи́тель становник

жить живети

жонглёр жонглер

журнáл часопис

журнали́ст(ка) новинар(ка)

жю́ри жири

З

за (+ инстр.) иза, (+ акуз.)

због

за семь недéль до

(+ ген.) седам недеља

пре

забирáть узимати

забóтиться (о + лок.)

бринути се

забывáть/забы́ть

заборављати/заборавити

завóд фабрика

зáвтра јутро

зáвтрак доручак

зáвтракать доручковати

зага́дка загонетка

загорáть сунчати се

загрязнéние загађење

загрязня́ть/загрязни́ть

загађивати/загадити

задáние задатак

закáзывать/заказáть

наручивати/наручити

закрывáть/закры́ть

затварати/затворити

заку́ска предјело

зал сала

замéчательно сјајно,

одлично

замеча́тельный сјајан,

одличан

занимáться (+ инстр.)

бавити се

зáпад запад

за́пах мирис

заплáтить платити

зарабáтывать/зарабóтать

зарађивати/

зарадити

зарпла́та плата

заря́дка јутарња

гимнастика

застря́ть в грязи́ заглавити

се у блату

зате́ять почети

заче́м́ зашто, због чега

защи́та заштита

защищáть/защити́ть

штитити/заштитити

звони́ть (+ дат.) телефонирати

звонóк звоно

звуќи гласови

здáние зграда

здесь овде

здóрово одлично, сјајно

здорóвье здравље

Здрáвствуй/те! Добар

дан!

зелёный зелен

зимá зима

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући девянóсто дéвять

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

99


алфавитный словарь

зи́мний зимски

зимóй зими

зли́ться љутити се

знакóмиться (с + инстр.)

упознавати се

знамени́тый чувен

знать знати

значéние значење, значај

знáчит значи, дакле

зо́лото злато

Золотóе кольцó Златни

прстен

зонт кишобран

зри́тель гледалац,

посматрач

зуб зуб

зубнáя пáста зубна паста

зубри́ла бубалица,

штребер

И

игрá игра

игрáть играти

идеа́льный идеалан

иска́ть тражити

идéя идеја

идти́ ићи

иди́/те имп. иди/те

из (+ ген.) из

извéстный познат

Извини́ меня́! Извини!

Извини́те! Извините!

изучáть/изучи́ть учити/

научити; студирати

икрá кавијар

и́ли или

име́йл имејл

име́ть имати

и́мя име

инженéр инжењер

иногдá понекад

иностра́нец странац

инострáнный страни

институ́т институт;

факултет

инструмéнт инструмент

инсцени́ровать одиграти,

одглумити; инсценирати

интеракти́вный интерактивни

интервью́ интервју

интерéс интересовање

интерéсно занимљиво

интерéсный занимљив

интересова́ть занимати

интересовáться

(+ инстр.) занимати се

интернационáльный

интернационални

интерне́т интернет

интернéт-сайт интернет

сајт

интернéт-сёрфинг

сурфовање интернетом

интернéт-фóрум интернет

форум

интерпрети́ровать

интерпретирати

информáтика информатика

информáция информација,

информације

информи́ровать информисати

Испáния Шпанија

испáнский шпански

испáнский языќ шпански

језик

испéчь испећи

испо́льзовать користити/искористити

исто́рик историчар

истори́ческий историјски

истóрия историја

итáк дакле

Итáлия Италија

их њихов, њихова,

њихово, њихови

ию́ль јул

ию́нь јун

йóгурт јогурт

К

к (+ дат.) према

к сожалéнию нажалост

кабинéт кабинет, радна

соба, ординација

кабинéт информáтики

кабинет за

информатику

кадр филмски кадар

кáждый сваки

казáться чинити се

как? како?

Как делá? Како си?

как прáвило по правилу

какáо какао

какóй? какав?

календáрь календар

калькуля́тор калкулатор,

дигитрон

ками́н камин

канáл канал

каниќулы распуст

капу́ста купус

капу́стник забавно вече;

школски кабаре

капучи́но капућино

карандáш дрвена оловка

каратэ́ карате

кáрий смеђ (очи)

карнавáл карневал

кáрта карта

карти́на слика

картóфель кромпир

картóшка кромпир

карусéль вртешка

карье́ра каријера

кáссa каса

касси́р касир

катастро́фа катастрофа

катáться (на + лок.)

возити се

ката́ться на лошадя́х

јахати

кафé кафић

кафé-морóженое ледена

кафа

кáшель кашаљ

кварти́ра стан

квас квас

(безалкохолно пиће)

кéпка качкет

кефи́р кефир

ки́бoрд клавијатуре

Ки́евская Русь Кијевска

Русија (прва руска

држава)

килогрáмм килограм

киломéтр (км) километар

кинó биоскоп

100

сто

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


алфавитный словарь

киóск киоск

класс разред, учионица

класси́ческий класичан

клáссно сјајно, одлично

клип видео-снимак

клуб клуб

книѓа књига

кни́жный магази́н књижара

ковёр тепих

когдá када?

когó? кога?

колбасá кобасица

коллáж колаж

коллеѓа колега/колегиница

коллéкция колекција

комáр комарац

коме́дия комедија

кóмикс стрип

кóмната соба

ко́мпас компас

компози́тор композитор

компóт компот

компью́тер рачунар

компью́терная игрá

компјутерска игра

кому́? коме?

конéц крај

конéчно наравно

кóнкурс конкурс

консерватóрия конзерваторијум

континéнт континент

контролёр контролор

контрóльная рабóта

контролни задатак

концéрт концерт

кончáть/кóнчить завршавати/завршити

кончáться/кóнчиться

завршавати се/завршити

се

коньки́ клизаљке

корáбль брод

коридóр ходник

кори́чневый браон

корóва крава

корóткий кратак

коро́че краће; да

скратим

косми́ческий кора́бль

свемирски брод

космона́вт космонаут

ко́смос космос

костёр ватра

кóсти овде: коцкице

костю́м одело, тренерка

кот мачак

котлéта фаширана

шницла

котóрый који

Котóрый час? Колико је

сати?

кóфе кафа

кóшка мачка

краси́вый леп

крáсный црвен

креати́вный креативан

крем от сóлнца крема за

сунчање

Кремль Кремљ

крепостно́й кмет, сељак

који није слободан (у

царској Русији)

крéпость тврђава

крéсло фотеља

крестья́нин сељак

крестья́нский сељачки

креще́ние крштење

критиковáть критиковати

кровáть кревет

крокоди́л крокодил

крóлик кунић

кро́ме осим

кро́ме того осим тога

круглосу́точный магази́н

продавница која ради

нон-стоп

круѓлый округао

кружóк секција

кстáти узгред

кто? ко?

кудá? куда?

куќла лутка

культу́ра култура

культу́рный културан

куми́р идол

купáться купати се

купé купе

купéйный вагóн спаваћа

кола

купе́ц трговац

купи́ть купити

купи́/те имп. купи/те

кури́ть пушити

ку́рица кокошка

курье́р курир

ку́хня кухиња

Л

лáгерь камп

лáдно важи, договорено

лáмпа лампа

ландшáфт пејзаж

лати́нский языќ латински

језик

Лебеди́ное óзеро

„Лабудово језеро”

(балет)

Лев Лав

легéнда легенда

ледянóй столб ледени

стуб

лежáть лежати

лекáрство лек

лес шума

лет ген. мн. год година

летáть летети (неодређено

кретање)

летéть летети (одређено

кретање)

лéтний летњи

лéто лето

лéтом лети

лёд лед

лётчик пилот

лимóн лимун

лимонáд лимунада

линéйка лењир

лиса́ лисица

литерату́ра књижевност

литр литар

лицéй лицеј

лицó лице

лови́ть ловити

лови́ть ры́бу пецати

лóжка кашика

ломáть ломити

лóшади коњи

лук лук

лу́чше бољи

лу́чший бољи; најбољи

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

сто оди́н

101


алфавитный словарь

лы́жа скија

люби́мый омиљени

люби́ть волети

любóвь љубав

лю́ди људи

М

магази́н радња

май мај

майонéз мајонез

мал, -а́, -о́, -ы́ мали

мáленький мали

мáло мало

мáльчик дечак

мáма мама

манифе́ст манифест

мáркер маркер

март март

маршру́тка линијски

такси

Мáсленица Масленица

(Покладе)

мáсло маслац; уље

матема́тик математичар

матемáтика математика

материа́л материјал

матрёшка матрјошка

мать мајка

маши́на аутомобил, кола

мéбель намештај

медбра́т/медсестра́

медицински брат/

медицинска сестра

медвéдь медвед

медкабинéт ординација,

амбуланта

ме́дленнее спорији, спорије

ме́дленный спор

мéжду (+ инстр.) између,

међу

междунарóдный међународни

мелодра́ма мелодрама

ме́неджер менаџер

мéнее (за творбу

компаратива) мање

мéньше мањи, мање

меню́ мени

меня́ зову́т зовем се

мéстный жи́тель локални

становник

мéсто место

мéсяц месец

метеоро́лог метеоролог

метр (м) метар

метрó метро

мечта́ сан, машта

мечтáть (o + лок.) маштати

мешóк врећа

миллиóн милион

минерáльная водá минерална

вода

ми́нус минус

мину́та минут, тренутак

мину́точку акуз. само

мало

мир свет; мир

мла́дше млађи, млађе

млáдший млађи,

најмлађи

мне́ние мишљење

мнóго много

многоэта́жный дом

вишеспратница

моби́льник мобилни

телефон

мóда мода

модéль модел

мóдный модеран

мóжет быть можда

мóжно може се, мора се

мои́ идеáльные кани́кулы

мој идеалан распуст

мой, моя́, моё, мои́ мој,

моја, моје, моји

молодёжный омладински

молодёжь омладина,

млади

Молодéц! Браво!

молодóй млад

моло́же млађи; млађе

молокó млеко

монго́ло-тата́рское иго

монголско-татарски

јарам

монéтка новчић

мóре море

морóженое сладолед

москви́ч(ка) Московљанин,

Московљанка

моско́вский московски

мост мост

мотóр мотор

мочь моћи

муж муж

мужчи́на мушкарац

музéй музеј

му́зыка музика

музыкáльный музички

музыкáльный центр

музички стуб

музыкáнт музичар

мукá брашно

мультфи́льм цртани

филм

мунди́р мундир, униформа

му́сор ђубре

му́сорное ведро́ канта

за ђубре

му́ха мува

мы ми

мы рáды драго нам је

мы с (+ инстр.) ја и…

мышь миш

мэр градоначелник

Мяѓкой поса́дки! Срећан

лет!

мя́со месо

Н

на (+ акуз./лок.) на, за;

(+ акуз.) уместо; за

(време)

на ру́сском языкé на

руском (језику)

на се́рбском (языке́) на

српском (језику)

на сегóдня за данас

на чём овде: којим

навéрное вероватно

над (+ инстр.) изнад, над

надева́ть/наде́ть облачити/обући

надéяться надати се

нáдо безл. треба да

наза́д пре

назвáние назив, име

назывáться звати се

102

сто два

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


алфавитный словарь

найти́ наћи

наконéц најзад

налéво лево

намнóго много више

написáть написати

напи́ток пиће

напрáво десно

напримéр на пример

напрóтив (+ ген.) преко

пута, насупрот

нарисова́ть нацртати

нáсморк кијавица

настоя́щий садашњи,

прави

настоя́щий друг прави

пријатељ

находи́ть налазити

находи́ться налазити се

начáло почетак

начáльная шкóла

основна школа (од првог

до четвртог разреда)

начинáть/начáть

почињати/почети

начинáться/начáться

почињати/почети

наш, нáша, нáше, нáши

наш, наша, наше, наши

не не, није

не а́хти каки́е бегуны́

нисмо баш неки тркачи

нé за что нема на чему

нéбо небо

неве́жливый непристојан

негра́мотный неписмен

недáвно недавно

недалекó (от + ген.) недалеко

од

недéля седмица, недеља

некраси́вый ружан

нелегáльный илегалан

нельзя́ не сме се, не

може се

нéмец/нéмка Немац/

Немица

немнóго (+ ген.) мало

необы́чный необичан

неплóхо није лоше,

добро

непоня́тный нејасан,

неразумљив

непрáвильно нетачно,

неправилно

не́рвничать нервирати

се

нéрпа бајкалска фока

нéсколько (+ ген.)

неколико

несчáстный несрећан

нет не, није

-нибудь неки (било који)

нигде́ нигде

ни́же нижи

нижени́зкий низак

ник надимак

никако́й никакав

никогда́ никада

никто́ нико

никуда́ никуда

ничегó [-ево] ништа, није

битно

ничто́ (ничего́) ништа

но али

Но́белевская пре́мия

Нобелова награда

нóвость новост

нóвый нов

Нóвый год Нова година

ногá нога

нож нож

нóмер број

нормáльно нормално,

добро

нос нос

носи́ть носити

нóта нота

ноутбуќ ноутбук

ночь ноћ

нóчью ноћу

ноя́брь новембар

нрáвиться свиђати се

ну па, дакле

Ну и что? И шта сад?

ну́жен, нужнá, ну́жно,

нужны́ потребан,

потребна, потребно,

потребни

ня́ня дадиља

О

о (+ лок.) о

о ком? о коме?

о себé о себи

о чём? о чему?

обéд ручак

обéдать ручати

обмéн размена

обрáтно назад

обща́ться (с + инстр.)

комуницирати, разговарати

объéкт објекат

объясня́ть/объясни́ть

објашњавати/објаснити

обы́чно обично

обязáтельно обавезно

óвощи поврће

овощнóй од поврћа

огрóмный огроман

огурéц краставац

одéжда одећа

оди́н, одна́, одно́, одни́

сам

одиноќий усамљен

одна́жды једанпут

одноклáссник/одноклáссница

друг/другарица

из одељења

óзеро језеро

окнó прозор

óколо (+ ген.) поред,

покрај

октя́брь октобар

Октя́брьская револю́ция

Октобарска револуција

окружáющaя средá

околина

Олимпи́йские иѓры

Олимпијске игре

омлéт омлет

он, онá, онó, они́ он, она,

оно, они

опáздывать/опоздáть

каснити, закаснити

опоздáние кашњење

опя́ть опет

ора́нжевый наранџаст

организа́ция организација

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

сто три

103


алфавитный словарь

организóвывать/организовáть

организовати

оригинáльный оригиналан

оркéстр оркестар

осéнний јесењи

óсень јесен

основа́ние оснивање

основа́ть/осно́вывать

основати/оснивати

óсенью у јесен

осóбенно нарочито

останáвливать/останови́ть

заустављати/

зауставити

Осторóжно! Пажња!

óстров острво

от (+ ген.) од

отвечáть/отвéтить одговарати/одговорити

óтдых одмор

отдыхáть/отдохну́ть

одмарати се/одморити

се

отéц отац

оте́чественный отаџбински,

домовински

открóй/те! имп. отвори/

те

открывáть/откры́ть

отварати/отворити

откры́тие откриће

откры́тка разгледница

откры́тый отворен

отку́да одакле

отли́чный одличан

отменя́ть/отмени́ть

отказивати/отказати

относи́ться/отнести́сь

(к + дат.) односити се

отправлéние полазак

отправля́ться/отпрáвиться

полазити/поћи

о́тпуск одмор

отсю́да одавде

óтчество име по оцу

отчёт извештај

о́фис канцеларија

официа́льный званичан

официáнт/официáнтка

конобар/конобарица

охóта лов

охрáнник чувар

оцéнка оц