Енглески језик 4, уџбеник, старо издање, Klett

cepesh76

Енглески језик

за четврти разред

основне школе

Уџбеник

3 компакт-диска

Гинтер Гернгрос • Херберт Пухта • Данијела Атанацковић

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта, Данијела Атанацковић

Playway 4

Енглески језик за четврти разред основне школе

Уџбеник

Десето издање

Стручни консултант: Биљана Јурман Аџић

Рецензенти: доц. др Ивана Трбојевић, професор на Катедри за англистику Филолошког факултета у Београду

Александра Кузмановић, професор енглеског језика у ОШ „Скадарлија” у Београду

Невена Јелић, професор енглеског језика у ОШ „Старина Новак” у Београду

Прелом српског издања: Срђан Попадић

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

37.016:811.111(075.2)

Издавач: Издавачка кућа „Klett” д.о.о.

Маршала Бирјузова 3–5/IV, 11000 Београд

Тел.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385

office@klett.rs, www.klett.rs

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић

Главни уредник: Александар Рајковић

Уредник: Милан Пртењак

Штампа: Службени гласник, Београд

Тираж: 7.000 примерака

ГЕРНГРОС, Гинтер, 1941-

Playway to English 4 : енглески језик за четврти

разред основне школе : уџбеник / Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта, Данијела Атанацковић. - 10.

изд. - Београд : Klett, 2020 (Београд : Службени

гласник). - 78 стр. : илустр. ; 30 cm + 3 електронска

оптичка диска (CD-ROM-а ; 12 cm)

Тираж 7.000.

ISBN 978-86-7762-426-2

1. Пухта, Херберт, 1951- [аутор]

2. Атанацковић, Данијела [аутор]

COBISS.SR-ID 282912268

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника

у четвртом разреду основне школе решењем број 650-02-167/2012-06.

Playway to English, Second Edition was originally published by Cambridge University Press and Helbling Languages GmbH

© Cambridge University Press and Helbling Languages 2009

Playway to English (Serbian Edition) © Cambridge University Press, Helbling Languages GmbH and Klett 2020

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског

дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање, чување у електронском

облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу

индивидуални приступ делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено

коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

ISBN 978-1-107-65005-3

ISBN 978-86-7762-426-2

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Енглески језик

за четврти разред

основне школе

Уџбеник

Гинтер Гернгрос • Херберт Пухта • Данијела Атанацковић

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Contents

Unit 1: Shopping 4 – 9

Structures (Ben) has got (£5).

He/She buys a (book) for (£3).

How much has he/she got now?

What fl avours?

What is he/she going to buy?

(Vanilla) and (chocolate) for me, please.

Voc bul ry

scissors, pen, pencil sharpener, magazine,

sweets, stickers, felt-tip pen, CD, DVD,

pounds, pence, buy, sandwich, strawberry,

spinach, sweets, chocolate, chips, cheese,

cocoa, banana, biscuit, bean, broccoli,

fl avour, vanilla, hazelnut, yoghurt, lunch

Structures

Unit 2: Moving bout 10 –15

Go straight on.

Go across (the bridge).

Go past the (station).

There’s a (tree) next to the (house).

The (park) is opposite the (hospital).

Excuse me, where’s the (cinema)?

The (supermarket) is on (King) Street /

Road.

The (station) is south of the (museum).

Voc bul ry

post offi ce, cinema, hospital, museum,

supermarket, hotel, school, station,

park, zoo, sweet shop, swimming pool,

bus stop, north, south, east, west

Units 1–2: Show wh t you c n do 16 –17

Unit 3: Feelings 18 –23

Structures

Tell me about (Anne).

I think (she’s) (angry).

Are you (tired)?

No, I’m not/Yes, I am.

What's the matter?

Don't be silly!

Well done!

What can I do?

How does (Debbie) feel (in picture two)?

Voc bul ry

happy, sad, scared, tired, angry, bored,

excited, nervous, concert, suit, tie,

hungry, thirsty, frog, fox, bat, ox

Unit 4: F mily nd friends 24–29

Structures

Who is (Jack’s) (uncle)?

In my family there’s my mum ...

Voc bul ry

uncle, aunt, son, daughter, mirror, œueen,

heart, stupid, sheep, go away, alone,

bear, swan, buffalo

Units 3–4: Show wh t you c n do 30–31

Unit 5: Dre ms 32–37

Structures

Tell me about (Tom’s) dream.

He’s/She’s (exploring a cave).

In his/her dream (Ron) is (playing the

saxophone).

(Jill) is dreaming of (buying) (shoes).

What do you dream of?

(Monica) dreams of (getting a new

mountain bike).

Voc bul ry

dreams, swimming with (dolphins),

climbing (a skyscraper), flying to the

moon, fi ghting (a monster), feeding

(a baby lion), exploring (a cave), riding

a horse, dancing at a party, driving (a

racing car), silly, wiggle (their) ears,

tower, picking a fl ower, catching (a bat)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit 6: Wild nimals 38–43

Structures

How many of the animals can (climb trees)?

Has it got (four) (legs)?

Can it (swim)?

Does it (lay eggs)?

Voc bul ry

giraffe, crocodile, hippo, whale, seal,

seagull, leopard, kangaroo, polar bear,

penguin, shark, owl, rattlesnake, go down

to the river, useful, wonderful, panda,

gorilla, weigh, bamboo, endangered, wild,

destroy, habitat, social, creature, nest,

world

Units 5–6: Show wh t you c n do 44–45

Unit 7: Tre sure 46–51

Structures

Where’s the treasure?

Let’s open it.

I don’t believe it.

I've just had a dream.

Voc bul ry

hill, river, lake, fi eld, castle, road, village,

motorway, town, farm, mountain, forest,

sea, beach, bridge, gold, ring, box,

island, pirate, cook, rock, treasure chest

Unit 8: TV 52–57

Structures

I (never) watch (nature programmes).

She/He sometimes watches (cartoons).

How often do you watch (music shows)?

He/She watches them (three times) a week.

Can I watch the (detective film)?

When does the (fi lm) start?

Voc bul ry

cartoons, music shows, nature

programmes, sports programmes,

science fi ction fi lms, detective films,

never, sometimes, often, once, twice,

(three) times

Units 7–8: Show wh t you c n do 58–59

Unit 9: Wh t's your f vourite ...? 60–65

Structures

What’s your favourite place?

Why?

Because …

My favourite place is the (airport) near

(our house).

I (often) go there with (my friends).

What's your favourite subject?

Voc bul ry

airport, tree house, garden, shopping

centre, skate park, library, sports centre,

Canada, America, Australia, England,

Maths, Serbian, Science, Music, English,

PE, Art, test, grade, school subject,

timetable

Unit 10: Fun time 66–71

Structures

Who’s (eating all the cake)?

What’s wrong, (Lydia)?

I don’t like it here.

Don't worry.

Voc bul ry

rock, balloon, rodeo rider, money, thief,

doctor, guitarist, laugh, joke

Units 9–10: Show wh t you c n do 72–73

Word list 74–78

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

1

Shopping

1

2

CD 1

Listen and write the prices.

90p

felt-tip pen

pencil sharpener

pen

sweets

scissors

stickers

£2

SEE AND DO

LIONS

Sue Brooks

The

crazy

pigs

magazine

DVD

book

CD

2

Match the prices in

1

with the words.

90p

£2

ninety pence

two pounds

seven pounds

three pounds

forty-two pence

fi fty-eight pence

twenty-nine pence

seventy-fi ve pence

thirty-four pence

four pounds

4

scissors pen pencil sharpener magazine sweets stickers felt-tip pen CD

DVD pounds pence

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

1

3

3

CD 1

Listen and point.

British money

5p

10p

20p

50p

£1

£2

£20

£5

£10

£50

4

How much money have they got? Read and write.

1

2

3

4

5

6

Ben has got £5. He buys a book for £3.

How much has he got now? £

Laura has got £1. She buys a pen for 58p and

stickers for 29p. How much has she got now?

Paul has got £11. He buys a CD for £4.

How much has he got now? £

Bill has got £6. He buys four felt-tip pens for 75p

and a magazine for £2. How much has he got now? £

Caroline has got £15. She buys a DVD for £7

and a CD for £4. How much has she got now? £

Michelle has got £2. She buys scissors for 90p

and sweets for 42p. How much has she got now?

p

p

(Ben) has got (£5). He/She buys a (book) for (£3). How much has he/she got now?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

5


Unit

1

5

Read and answer. What are they going to buy?

At the school restaurant

Note

He/She is going to ...

They are going to ...

This is Susan Smith.

She likes sandwiches,

strawberries, spinach and

sweets. She doesn’t like

chocolate and chips. What

is she going to buy?

This is Chris Collins.

He likes chocolate, cakes,

cheese, chips and cocoa.

He doesn’t like bananas

and biscuits. What is he

going to buy?

These are Bobby and Ben

Brown. They like bananas,

beans, broccoli and biscuits.

They don’t like strawberries

and sandwiches. What are

they going to buy?

6

buy sandwich strawberry spinach sweets chocolate chips cheese cocoa banana

biscuit bean broccoli What is he/she going to buy?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

1

6

7

CD 1

Listen and read. Then say.

Tom:

Two ice creams, please.

Shopkeeper: What flavours?

Emma:

Vanilla and chocolate for me, please.

Tom:

And strawberry and yoghurt

for me, please.

Shopkeeper: OK.

Here you are.

Tom:

How much is it?

Shopkeeper: £2.

Tom:

Here you are.

Shopkeeper: Thank you.

Tom and Emma: Goodbye.

7

Change the dialogue and act it out.

lemon

strawberry

chocolate

50p

hazelnut

yoghurt

vanilla

£ 1

Lemon and yoghurt

for me, please.

Here you are.

flavour vanilla hazelnut yoghurt What flavours? (Vanilla) and (chocolate) for me, please.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

7


Unit

1

8

10

CD 1

Listen and point. Then listen and mime.

No money, no sweets

1

9

11

CD 1

Listen and write the numbers.

8

Open your piggy bank. Take out a two-pound coin. Walk to the supermarket. Pick up a bag of sweets.

Go to the cash desk. Put your hand in your pocket. Nothing! There’s a big hole in your pocket.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

Take фотокопирање, the sweets штампање, back. чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

1

10

13–14

CD 1

Listen and write the words. Say the chant.

Monster lunch

Crunch, crunch, crunch,

munch, munch, munch,

let’s go shopping for the monster lunch.

schoolbags

Let’s buy ,

let’s buy ,

let’s buy ,

let’s buy .

Crunch, crunch, crunch,

munch, munch, munch,

let’s go home for the monster lunch.

Let’s eat ,

let’s eat ,

let’s eat ,

let’s eat .

Crunch, crunch, crunch,

munch, munch, munch,

what a lovely monster lunch!

11

Make your own chant. Draw pictures.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

9


Unit

2

Moving bout

1

16

CD 1

Listen and point. Then test your partner.

Turn left.

Go straight on.

Turn right.

Go past the station.

Go across

the bridge.

Go through

the park.

There’s a big tree

next to the house.

The green house is

opposite the red house.

2

17

CD 1

Listen and write the numbers.

1

post office

school

1

2

cinema

3

hospital

Park Road

sweet shop

Queen Street

hotel

Swift Street

South Street

4

museum

station

Station Road

5

supermarket

10

post office cinema hospital museum supermarket hotel school station park zoo

sweet shop swimming pool Go straight on. Go across (the bridge). Go past the (station).

There’s a (tree) next to the (house). The (park) is opposite the (hospital).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

2

3

20–22

CD 1

Listen. Say the chant. Do the actions.

Where’s the cinema?

Excuse me, Monica,

Where’s the cinema?

Sorry, Joe.

I don’t know.

Excuse me, Barbara,

Where’s the cinema?

Sorry, Joe.

I don’t know.

Excuse me, Pamela,

Where’s the cinema?

Sorry, Joe.

I don’t know.

Thank you, Monica.

Thank you, Barbara.

Thank you, Pamela.

I’ll forget the cinema.

I’ll have some tea

And watch TV.

4

Look, read and tick the correct text ( ).


Go straight on. Go past the

supermarket. Turn left. Go

across the bridge. Then turn

right. Go past the school

and turn left. The cinema is

opposite the museum.

cinema

Go straight on. Go past the

supermarket. Turn left. Go

across the bridge. Then turn

right. Go past the school

and turn right. The cinema is

opposite the school.

hospital school

Go straight on. Go past the

supermarket. Turn left. Go

across the bridge. Then turn

right. Go past the school

and turn left. The cinema is

opposite the hospital.

supermarket

Excuse me, where’s the (cinema)?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

11


Unit

2

5

1

24

CD 1

Listen and write the sentences.

Fish:

Excuse me, please. Where’s the beach?

left

Cat: Turn here.

Then go across the bridge. You can see

the

from the bridge.

Fish: Thank you very much.

Cat: That’s OK.

2

3

Elephant: Excuse me, please.

Mouse: Yes?

Elephant: Where’s the museum?

Mouse: There’s a bus stop

the sweet shop.

Elephant: A ?

Mouse: Yes, go straight on. Bus 46 takes you

to the museum.

Elephant: Thank you.

Hen: Excuse me, where’s the station?

Earthworm: Go

. Then turn

right at the swimming pool. The station

is

the post office.

Hen: Thank you.

Earthworm: That’s OK.

4

Hippo:

Bird:

Hippo:

Bird:

Hippo:

Excuse me, please. Where’s the

hospital?

It’s on Park Road.

Where’s that?

Turn right here, then turn left at the zoo.

the school and turn right.

The hospital is opposite the .

Thank you very much.

6

Act it out.

12

bus stop

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

2

7


Look and read. Tick True or False ( ).

Station Road

station

supermarket

Green Street

hospital

museum

Park Road

post

office

park

school

hotel

cinema

West Street

The school is next to the post office.

The post office is on Green Street.

True


False

The supermarket is on Green Street.

The station is opposite the hospital.

True

False

The hospital is opposite the museum.

The hotel is on Park Road.

The school is opposite the park.

The supermarket is opposite the school.

The cinema is next to the hospital.

The hospital is on Park Road.

8

Make sentences that are true for your own city/town/village.

The school

The museum

The hospital

The supermarket

The station

is

next to

opposite

on … Street.

on … Road.

the hotel.

the post office.

the cinema.

the park.

the zoo.

The (supermarket) is on (King) Street/Road.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

13


Unit

2

9

25

CD 1

Listen and point. Then listen and mime.

The ticket

1

10

26

CD 1

Listen and write the numbers.

14

Get on a bus. Buy a ticket. Sit down. You’re hot. Put the ticket in your mouth and take off your pullover.

Ooops! You’ve swallowed the ticket. There’s the conductor. The conductor says, “Where’s your ticket?”

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

Say, фотокопирање, “It’s in штампање, my tummy!”

чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

2

11


Look, read and tick True or False ( ).

park

school

hospital

post

office

hotel

station

museum

supermarket

cinema

1

2

3

4

5

The station is west of the museum.

The cinema is north of the hotel.

The school is east of the supermarket.

The hotel is south of the post offi ce.

The park is west of the post offi ce and the hospital.

True False


12

Read and draw.

There is a school in this picture.

The school is north of the park.

In the park, there is a little house.

The house is red. There is

a supermarket in this picture, too.

The supermarket is next to the

school.

north south east west The (station) is south of the (museum).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

15


Units

1-2

Show wh t you c n do

1

Look, read and write the numbers.

1 2

3 4

5 6

7 8

magazines

hospital

station

stickers

post offi ce

1 sweets

cinema

lemon

2

Match. Write the numbers.

1 What fl avours?

Next to the post offi ce.

2 How much is the felt-tip pen?

Thank you.

3 Let’s go shopping.

They are £28.

4 Where’s the supermarket?

Fish and chips.

5 Here you are.

It’s 32p.

6 How much are these jeans?

She has got £14.35.

7 What are they going to eat?

1 Strawberry and vanilla, please.

8 How much money has Sue got?

Sorry, I’m busy.

16

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Units

1-2

3

Look and write.

are much please Thank flavours

please

Girl: Two ice creams, .

Man: What ?

Girl:

and

for me, please.

Boy:

And

and for me, please.

Man: OK. Here you .

Boy: How

is it?

Man: £3.

Boy: Here you are.

Man:

4

Look and complete.

you.

turn past right opposite left across turn

hotel

Excuse me, please. Where’s the hospital?

It’s on Queen Street.

station

hospital

cinema

museum

Where’s that?

Go

past

the post office, then

. Go

post

office

the bridge and then .

The hospital is

the station.

Thank you very much.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

17


Unit

3

Feelings

1

28

CD 1

Listen and write the numbers.

Pete

Alice

Kevin

Jeff

excited

sad

scared

tired

Daniel

1

Anne

Paula

Pam

angry

bored

happy

nervous

2

Test your partner.

Tell me about Pete.

Tell me about Anne.

I think he’s excited.

That’s right.

I think she’s angry.

No, sorry.

She’s bored.

18

happy sad scared tired angry bored excited nervous Tell me about (Anne). I think (she’s)

(angry).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

3

3

29

CD 1


Listen and tick ( ).

1

2

3

4

5

Thirteen monkeys are dancing on the bed.

Thirteen monkeys are dancing on the bed.

Thirteen monkeys are dancing on the bed.

Thirteen monkeys are dancing on the bed.

Thirteen monkeys are dancing on the bed.

4

Crazy sentences. Act it out with your partner.

Emily, kiss the apple tree!

Emily, kiss the

apple tree!

There’s a fox with yellow socks.

Ice cream with cheese, please.

There’s a pink hippo in our garden.

You’re angry.

5

30

CD 1

Listen to the dialogues.

Girl:

Boy:

Girl:

Boy:

Are you angry?

No, I’m not.

What’s the matter?

I’m hungry.

Boy:

Girl:

Boy:

Girl:

Are you sad?

Yes, I am.

What’s the matter?

My dog’s ill.

6

Now make your own dialogue.

Are you (tired)? No, I’m not/Yes, I am. What’s the matter?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

19


Unit

3

31

7 Listen and point. Then read and act it out.

CD 1

At the concert

20

concert suit tie Don't be silly! Well done!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

3

8

32

CD 1

Listen and point. Then listen and mime.

The football

1

9

33

CD 1

Listen and write the numbers.

You’re thirsty. You get some orange juice. You go out into the garden. You trip over your football.

Now there’s orange juice all over your clothes. You’re angry. You kick your ball. Crash! The window breaks.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

Your dad фотокопирање, is very штампање, angry. чување у електронском You empty облику, односно your чињење piggy дела bank. доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

21


Unit

3

10

1

36

CD 1

Listen to the dialogue.

Mum, what can I do?

Mum, what can I do?

2

Boring.

Go swimming.

Play on your computer.

3

Swimming?

It’s too cold outside.

4 5

Answer the door,

Debbie.

Hi, Debbie.

Let’s go swimming.

OK, Mum.

Great idea!

Where are you going,

Debbie?

6 7

Swimming?

Bye, Mum!

I’m going swimming

with Sylvia.

Bye,

Mrs Gilder!

11

Talk to a partner. Then act it out.

How does Debbie feel

in picture two?

I think she’s …

22

What can I do? How does (Debbie) feel (in picture two)?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

3

12

38

CD 1

Listen and point.

frog

angry

fox

happy

hungry

bat

thirsty

ox

13

39–41

CD 1

Listen. Say the chant. Do the actions.

A happy frog

A happy frog,

a hungry dog,

a sad fox,

a tired ox,

an angry bat,

and a thirsty cat

are having a chat

just like that.

14

Write your own chant. Draw pictures.

hungry thirsty frog fox bat ox

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

23


Unit

4

F mily and friends

1

42

CD 1

Listen and point.

My grandma

Sarah

My grandpa

Michael

My grandma

Ruth

My grandpa

Leo

My uncle

Phil

My mum

(Sarah’s and

Michael’s daughter)

My dad

(Ruth’s and

Leo’s son)

My aunt

Kate

My brother

Jack

Ruby

This is me.

My sister

Anne

2

Ask your partner.

Who is Anne’s brother?

Who is Jack’s uncle?

Who is Kate’s mum?

Who is Phil’s dad?

Who is Michael’s son?

Who is Ruth’s daughter?

Who is Ruby’s aunt?

Who is Kate’s brother?

24

uncle aunt son daughter Who is (Jack’s) (uncle)?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

4

3

Read and write the numbers.

1

Hi, my name’s

Tom. In my

family there’s my

sister, my mum,

my grandpa, my

grandma and me.

2

Hi, I’m Emma.

I’ve got a big

family. There’s

my mum, my

two brothers,

my grandpa, my

grandma and me.

3

Hi, I’m Ann.

In my family

there’s my dad,

my grandma,

my grandpa

and me.

4

Hi, I‛m Daniel. In my

family there‛s my dad,

my grandma Rose,

my grandma Doris,

my grandpa Gerry,

my sister and me.

4

Talk about your family.

In my family there’s my mum ...

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

25


Unit

4

5

44

Read. Then listen to the story and write.

CD 1

Snow White

Here you are. very angry the best singer

Here you are,

Snow White. Mirror, mirror, who’s ?

Thank you, Ted.

That’s Snow White, my queen.

You stupid mirror!

Yes, my queen.

The queen is .

Ted, kill Snow White

and bring me her heart.

A sheep’s heart, please.

Where are we going, Ted?

To the airport, Snow White.

You must go away.

Two pounds, please.

26

mirror œueen heart stupid sheep go away

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

4

I’m scared. very happy a big star

Here’s Snow White’s heart.

I’m alone,

I’m alone in

the city ...

Thank you,

Ted.

The queen is .

Snow White is in New York. She is sad.

I love your song.

Soon Snow White is .

The queen is very, very angry.

Thank you.

Hello, Snow White. I’m so

happy to see you again.

The queen is in

New York. You must help Snow White.

Hello, Stepmother.

alone

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

27


Unit

4

Have one.

Come with us.

Thank you.

Don’t eat

Stop, Snow White!

the chocolate.

I’m not alone,

not alone in

the city ...

Super!

Bravo!

Great!

6

45/46

CD 1

Listen. Sing the song.

Friends

I’m not alone, not alone in the city.

I’m so happy, so happy

I’ve got friends.

We laugh and shout, we run around and hop.

We sing and dance, we never, never stop.

I’m not alone, not alone in the city.

I’m so happy, so happy

I’ve got friends.

28

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

4

7

48

CD 1

Listen and write the numbers.

1

8

Write the words under the pictures.

swan snake turtle bear buffalo duck cat elephant

49

9 Do the quiz. Tick two animals ( ). Listen and check.

CD 1


1

Which animals live in herds? elephant snake buffalo bear

2

3

4

Which baby animals live

with their mum and dad?

Which baby animals live

with mum only?

Which baby animals live

without their mum or dad?

duck cat swan turtle

bear elephant cat swan

turtle snake buffalo duck

swan

buffalo

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

29


Units

3-4

Show wh t you c n do

1

Look, read and write the numbers.

1 2

3 4

5 6

7 8

family

tired

hungry

suit

thirsty

tie

grandma

excited

2

Match. Write the numbers.

1 Has Jacob got a sister?

Yes, I am. It’s my birthday tomorrow.

2 What can I do?

My cat’s ill.

3 Are you bored?

It’s Jack’s sister.

4 Are you excited?

Yes, she’s fi ve years old.

5 What’s the matter? You look sad. No, this fi lm is great.

6 Who is going to come to

Go swimming or read a book.

the concert?

7 Tell me about Anna.

My parents.

8 Who’s that?

I think she’s angry.

30

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Units

3-4

3

Read and complete.

Where skating idea with Answer Mr

Dad:

Daniel: OK, Dad.

the door, Daniel.

Rick: Hi, Daniel. Let’s go .

Daniel: Great .

Dad:

are you going, Daniel?

Daniel: Bye, Dad.

Daniel: I’m going skating

Rick.

Rick: Bye, Johnson.

4

Look and write.

My

Mary

My

Gerald

My

Grace

My

Fred

My

mum

My

My Amy Me My Jack

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

31


Unit

5 Dre ms

1

1

CD 2

Read. Then listen and write the numbers.

Emma

Adam

Katie

She’s swimming

with dolphins.

Joe

1

He’s climbing

a skyscraper.

Michelle

She’s feeding a baby lion.

Tom

He’s fi ghting a monster.

Lindsay

She’s fl ying to the moon.

Ryan

He’s exploring a cave.

Holly

She’s riding a black horse.

He’s dancing at a party.

She’s driving a racing car.

2

Test your partner.

Tell me about

Tom’s dream.

Tell me about

Holly’s dream.

He’s exploring

a cave.

She’s driving

a racing car.

32

dreams swimming with (dolphins) climbing (a skyscraper) flying to the moon fighting (a monster)

feeding (a baby lion) exploring (a cave) riding a horse dancing at a party driving (a racing car)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

Tell me about (Tom’s) dream. He’s/She’s (exploring a cave).

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

5

3

What are they dreaming of? Look and tick True or False ( ).


Anna and Maria

Ella

Jill

Andy and Ron

Sophie

Julian

1

2

3

4

5

6

In his dream Julian is cooking spaghetti.

In her dream Ella is eating a hot dog.

Anna and Maria are dreaming of bees.

In her dream Sophie is playing cards.

Andy and Ron are dreaming of mice.

Jill is dreaming of buying shoes.

True

False

4

Correct the false sentences. Say.

Ella isn’t eating a hot dog.

She’s eating a hamburger.

In his/her dream (Ron) is (playing the saxophone).

(Jill) is dreaming of (buying) (shoes).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

33


Unit

5

5

4

Read. Then listen to the story and write.

CD 2

The silly fox

idea ears fox dreaming silly angry

Duck! The

is coming!

The fox is

of a fat duck.

Ha, ha, ha.

I’ve got an .

The fox is very .

Dead foxes wiggle

their .

Ha, ha, ha.

You are not dead,

you fox.

34

silly

wiggle (their) ears

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

5

song their hate you fox eat

The next day.

I

you.

Dead foxes wiggle

ears.

The fox is very angry.

Now I’ve got .

The

is really dead.

Before you me,

please sing me a song.

Ha! Thank you for your wonderful

, you silly fox.

OK.

6 Act it out.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

35


Unit

5

7

6

CD 2

Listen and write the names.

Eve Julia Rose Owen Jacob Ben

8

9

Ask five classmates. Take notes.

Name Dream

George playing the guitar

Monica new mountain bike

Talk about your classmates and their dreams.

George dreams of

playing the guitar.

Monica dreams of getting

a new mountain bike.

36

What do you dream of? (Monica) dreams of (getting a new mountain bike).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

5

10

9

CD 2

Listen and match the rhymes.

He’s sailing

a boat.

He’s cooking

a steak.

She’s fl ying

to a star.

She’s picking

a fl ower.

She’s eating

cake.

She’s catching

a bat.

He’s climbing

a tower.

She’s riding

a goat.

He’s feeding

a cat.

He’s racing

a car.

11

10

Listen and say.

CD 2

In my dreams

I’m riding a horse,

I’m sailing a boat,

I’m racing a car

and I’m fl ying to a star.

12

Now write your own poem and draw a picture.

tower

picking a flower catching a (bat)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

37


Unit

6 Wild nim ls

1

11

CD 2

Listen and point.

1 2

3

4

5

hippo

monkey

giraffe

crocodile

owl

9

6

whale

10

7 8

polar bear

11

elephant

12

seal

seagull

penguin

kangaroo

13 14

15

16

leopard

shark

lion

rattlesnake

2

Test your partner.

What animal is number ten?

It’s the …

38

giraffe crocodile

rattlesnake

hippo whale seal seagull leopard kangaroo polar bear penguin shark owl

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

6

3 Look at the animals in 1

. Answer the questions.

Wild animal quiz

How many of the animals can fly?

Two.

How many of them have four legs?

How many can climb trees?

How many eat other animals?

How many eat grass?

How many lay eggs?

4

12

CD 2

Listen and check your answers.

5

13/14

CD 2

Listen. Sing the song.

I’ve got a friend called Lucy.

She lives at number four.

When Lucy walks her pet,

oh yeah,

we all run to the door.

She hasn’t got a hamster.

She hasn’t got a cat.

She hasn’t got a bear,

oh no,

she hasn’t got a rat.

Lucy’s pet

She hasn’t got a monkey.

She hasn’t got a dog.

She hasn’t got a snake,

oh no,

she hasn’t got a frog.

When Lucy walks her pet,

oh yeah,

the children do not smile,

because the pet she’s got,

oh yeah,

is … a crocodile.

How many of the animals can (climb trees)?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

39


Unit

6

6

15

CD 2

Read. Then listen to the story and write.

Pinky the elephant

hurts lets go meets hear picks

This is Pinky. One day, Pinky goes down

to the river.

There he

a crocodile.

Please come closer,

I can’t

you.

Hello, crocodile.

How are you today?

When Pinky is very close, the crocodile

grabs his nose and pulls.

A big snake hears Pinky and she

comes to help him.

After an hour, the crocodile .

Help! It !

Oh, look at my nose! It hurts!

It looks funny,

but it looks

useful too.

On his way home, Pinky is very hungry.

He

Oh! A long

nose is really

very useful.

some fruit from a tree.

40

go down to the river useful wonderful

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

6

come on drinks Go down family get Help!

When Pinky gets home, all the elephants

in his

laugh. Pinky

smiles and picks some fruit from a tree.

Then he

with his long nose.

some water

Wow!

That’s great!

Wonderful, Pinky. Where can I

such a long nose?

to the river.

Say hello to the big crocodile.

That’s easy, Johnny!

What a wonderful nose!

Let’s go down

to the river.

Hee hee hee!

Yes, !

Let’s run.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

41


Unit

6

7

Play the animal guessing game.

Does it eat other animals?

Does it eat fruit?

Does it eat grass/plants?

Does it lay eggs?

Is it big?

Is it small?

Is it a …?

Does it …?

Can it fl y?

Can it climb trees?

Can it swim?

Has it got four legs?

Has it got two legs?

Has it got a (long) tail?

Yes, it does. /

No, it doesn’t.

8

Look at the picture. Read and tick True or False ( ).


True

False

True

False

The animal has got

four legs.


The animal can’t

climb trees.

The animal can’t fly.

The animal doesn’t

lay eggs.

The animal is big.

The animal eats apples.

The animal eats grass.

The animal has got

a long tail.

9

Now invent your own animal. Draw a picture and write true sentences.

42

Has it got (four) (legs)? Can it (swim)? Does it (lay eggs)?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

6

10 Look, match and write.

panda

gorilla

11

Read about these animals. Why are they endangered?

Only around 1,000 (one thousand) living?

The giant panda is a black and white bear. It

lives in the mountains in China. Baby pandas

are pink and weigh only about 100 grams.

When they grow up, giant pandas weigh about

200 kg! But, they eat only bamboo – 20 kg of

bamboo every day! Giant pandas are endangered

animals. Today, only around 1,000 pandas

live in the wild. They must be protected from

people who destroy their habitat.

The mountain gorillas live in African forests.

They have got black fur and weigh almost

200 kg. They look like humans very much. These

animals look scary, but they are peaceful and

social creatures. They eat fruits, plants, worms

and insects. In the evening they build a nest to

sleep in. Because people cut down the forest

and kill them, gorillas are endangered animals.

Today there are less than 1,000 gorillas living in

the world – only about 790!

12

Find out what to do and what not to do to help the endangered

animals.

People mustn’t

destroy

(strodey) the animals’ habitat.

People must protect the

We must stop

We mustn’t

(tunare).

(likiling) the animals for fur.

(tuc owdn) so many trees.

13

Do you know? Are there other endangered animals?

panda gorilla weigh bamboo endangered wild destroy habitat social creature

nest world

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

43


Units

5-6

Show wh t you c n do

1

Look, read and write the numbers.

1 2

3 4

5 6

7 8

climb

kangaroo

a thousand

whale

seagull

fl y

owl

dream

2

Match. Write the numbers.

1 Has it got four legs?

Yes, it does.

2 Does a tortoise lay eggs?

Yes, they can.

3 Does a giraffe eat other animals?

No, they aren’t.

4 Can polar bears swim?

No, it hasn’t.

5 Can leopards fl y?

No, it doesn’t. It eats plants.

6 Is the elephant big?

No, they can’t.

7 Are rattlesnakes orange?

No, they don’t.

8 Do hippos live in Australia?

Yes, it is.

44

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Units

5-6

3

Look and write.

fighting sailing riding flying birds elephant boat snake

1

2

3 4

1

2

3

4

Jamie is dreaming of a .

Now he is dreaming of with the .

Now he is dreaming of an .

And now he is a big .

4

1

Look and write the numbers.

2

3

4

5

6

1

But the long tail is very useful.

One day a monkey goes down

to the river.

There he meets a crocodile.

The monkey’s tail hurts.

All the monkeys in his family

laugh.

The crocodile grabs his tail and

pulls.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

45


Unit

7 Tre sure

1

17

CD 2

Listen and point.

mountain

hill

town

farm

forest

lake

bridge

castle

motorway

field

road

river

village

beach

sea

2

18

CD 2

Listen and write the numbers.

1

3

Test your partner.

Where’s treasure number …?

I think it’s …

46

hill river lake field castle road village motorway town farm mountain forest sea beach bridge

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

7

4

Where’s the treasure? Play the game.

MAP A

MAP B

5

Hide something in the classroom. Can your classmates find it?

Where’s the treasure?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

47


Unit

7

6

22

CD 2

Listen and point. Then listen and mime.

The ring

1

7

23

CD 2

Listen and write the numbers.

48

You find a treasure map in an old book. Wait until midnight. Walk to the old castle. Start digging.

What’s that? Ah! A box. Open the box. There’s a gold ring in it. Put it on your finger. Suddenly your ears

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

grow фотокопирање, bigger штампање, and bigger. чување у електронском Quickly облику, take односно the чињење ring дела доступним off. Your јавности жичним ears или get бежичним smaller путем на начин again. који омогућује Phew! појединцу That индивидуални was приступ close. делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

7

8

25

CD 2

Listen to the dialogue. Change it with a partner. Act it out.

Oliver: Look, there’s an old box!

Alice: Wow! Let’s open it.

Oliver: Maybe there’s gold in it.

Alice: Help me open it.

Oliver: OK.

Alice: I don’t believe it.

Oliver: What’s in it?

Alice: An old shoe!

9

Create a story and act it out. Work with a partner.

Look, there’s

a castle.

Let’s open it.

I don’t believe it.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

49


Unit

7

10

27

Listen and point. Then listen and mime.

CD 2

50

box island pirate cook rock treasure chest I've just had a dream.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

7

11

28

CD 2

Listen and write the numbers.

1

12

29

Listen and say.

CD 2

My photos

A tree, pink clouds,

some gold, a lake,

my treasure chest,

my birthday cake.

A bridge, a cat,

a happy cow,

that’s what’s in my camera now.

13

Write your own rhyme and draw a picture.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

51


Unit

8 TV

1

30

CD 2

Listen and write the numbers.

cartoons

music shows

nature programmes

1

science fi ction fi lms

sports programmes

detective fi lms

2

Make true sentences. Tell your partner.

I

We

They


He

She

My sister


watch

always

never

sometimes

often

watches

nature programmes.

cartoons.

music shows.

sports programmes.

science fiction films.

detective films.

My mum never

watches cartoons.

52

cartoons music shows nature programmes sports programmes science fiction films detective films

never sometimes often I (never) watch (nature programmes). She/He sometimes watches (cartoons).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

8

3

31

CD 2

Sophie

James

Charlotte

Oliver

Listen and write.

cartoons nature programmes music shows

Note

never (0x)

once (1x)

twice (2x)

three times (3x)

four times (4x)

4

Interview three classmates.

Adam

nature

programmes

cartoons

six times

music

shows

detective

films

science

fiction

films

sports

programmes

Megan twice never

Adam’s favourite programmes

are cartoons. He watches

them six times a week.

Cartoons.

Six times a week.

What are your favourite

programmes, Adam?

How often do you

watch them?

once twice (three) times How often do you watch (music shows)?

He/She watches them (three times) a week.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

53


Unit

8

5

32

CD 2

Read. Then listen and write.

Lee and his TV

eats TV eyes shouts switches hands drinks boy

I know a

whose name is Lee,

who is in love with his .

When Lee gets up at half past three,

he

on his big TV.

He and even his tea

in front of his beloved TV.

His face is white, his

are red

and when he finally goes to bed,

he claps his

, he slaps his knee

and

“Tomorrow I will watch TV!”

6

33

CD 2

Listen and say the tongue twister.

Six sick sheep are sitting on a ship.

54

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

8

7

35

CD 2

Listen and point. Then listen and mime.

Time for bed

1

8

36

CD 2

Listen and write the numbers.

Your dad says, “Time for bed.” Switch off the TV. Go to your room. Listen. Everything is œuiet.

Creep back into the living room. Your dad is asleep. You trip and knock over the flowers. Your dad is wet.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

Say sorry фотокопирање, and штампање, go back чување to у електронском bed. облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

55


Unit

8

9

38

CD 2

Listen and tick (


). Then write the times.

1


2

3

It’s nine o’clock.

4

5

6

10

39

CD 2

Read. Then listen and write.

Saturday half past eight watch

Mum, can I

the detective film?

It starts It starts at at

.

.

When does it start?

That’s too late.

But Mum, it’s

.

Great!

OK. I’ll watch

it with you.

11

Act it out.

56

Can I watch the (detective film)? When does the (film) start?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

8

12

Look at the TV programme. Then write.

1

cartoons:

Super Max .

twenty past ten

It starts at .

2

science fiction films:

.

It starts at .

3

detective films:

.

It starts at .

4

nature programmes:

.

It starts at .

5

sports programmes:

.

It starts at .

6

music shows:

.

It starts at .

13

Ask your partner.

When does your

favourite TV

programme start?

It starts at …

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

57


Units

7-8

Show wh t you c n do

1

Look, read and write the numbers.

1 2

3 4

5 6

7 8

forest

farm

hill

four times

castle

once

watch

mountain

2

Match. Write the numbers.

1 Look, a castle!

An old hat.

2 What’s in the box?

Twice a week.

3 What are your favourite programmes?

Yes, I do.

4 How often do you watch music shows?

I’m coming.

5 Do you like cartoons, Mia?

Yes, you can.

6 Can I watch the detective fi lm, Mum?

At seven o’clock.

7 When does the fi lm start?

Cool! Let’s go there.

8 Help me, please!

Nature programmes.

58

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Units

7-8

3

Look and write.

was cooked lived moved played looked

lived

The pirates on the island with Ben. They food and

games with him.

Ben and the pirates

When they one rock –

for the treasure.

there

a treasure chest.

4

Put the sentences in the correct order.

Dad:

Let’s watch the detective film.

Dad:

That’s too late.

Dad:

When is it on?

Holly: It starts at half past nine.

1

Holly: Dad, can I watch the music show?

Holly: But Dad, tomorrow is Sunday.

Holly: Detective films are boring.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

59


Unit

9

Wh t's your f vourite ...?

1

42

CD 2

Listen and write the numbers.

airport

tree house

shopping centre

museum

1

garden

skate park

library

sports centre

2

Tell your partner.

What’s your favourite

place?

Why?

It’s the airport.

Because …

60

airport tree house shopping centre garden skate park library sports centre

What’s your favourite place? Why? Because …

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

9

3

43

CD 2

Listen and write the numbers.

Hi! I’m Erica from

Toronto, Canada.

My favourite place is the

tree house in our garden.

I often go there. I read

books, and listen to

music on my mp3-player.

Sometimes I go there with my best

friend, Pat. Find my photograph.

1

Hi! I’m Neil from

London, England.

My favourite place is

Heathrow Airport in

London. I sometimes go there with

my dad at weekends. I love watching

the planes take off and land. One

day I want to be a pilot. Find my

photograph.

Hi! I’m Stuart

from California,

America.

My favourite place is

the Natural History Museum in Los

Angeles. I often go there with my

grandma. I like the dinosaurs best.

Find my photograph.

Hi! I’m Christine

from Sydney,

Australia.

My favourite place is the beach near

our house. I often go there with my

friends. We swim in the sea, and

build sandcastles. We sometimes find

beautiful shells. Find my photograph.

4

Match the texts with the photographs.

1

My favourite place is the (airport) near (our house). I (often) go there with (my friends). Canada America

Australia England

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

61


Unit

9

5

46

CD 2

Listen and point. Then listen and mime.

My favourite place

1

6

47

CD 2

Listen and write the numbers.

62

You’re asleep. At midnight you hear a bell. You wake up. Get out of bed. Go downstairs. Open the fridge.

Make yourself a cheese sandwich. Sit down and eat it. Say, “The kitchen is my favourite place.”

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

9

7

49

Read. Then listen and write.

CD 2

Picnic time

must tomorrow sport us am will can near you

8

Read the story and act it out.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

63


Unit

9

9

Read. Can you find out what day it is today?

Anne’s School timetable

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Maths English English Music Serbian

Serbian Serbian Maths Maths Art

Science Maths Serbian Science Maths

Music PE Art Serbian PE

Yesterday I had a test in Serbian and tomorrow we’ll get our grades. We also learned about

school subjects in English yesterday. Now I know how to say: My favourite subject is PE.

I can’t wait for tomorrow and our PE lesson.

Now we are singing a beautiful song about animals and later we are going to learn

about the life of plants.

Today is .

10

Write your own school timetable.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

11

Ask your partner.

What is your

favourite subject?

My favourite subject is ...

Why?

64

Maths Serbian Science Music English PE Art test grade school subject timetable

What is your favourite subject?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

9

12

51

CD 2

Listen and say.

What’s your

favourite place?

Is it your tree house?

Is it the beach?

Is it your kitchen?

No, it isn’t.

No, it isn’t.

Just listen to me.

It’s the park.

That’s where I like to be.

13

52

CD 2

Listen and write the sentences. Draw.

What’s your favourite place?

Is it ?

Is it ?

Is it ?

No, it isn’t. No, it isn’t.

Just listen to me.

It’s .

That’s where I like to be.

14

Write your own text.

Make a drawing and read it out with a partner.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

65


Unit

10 Fun time

1

1/2

CD 3

Listen. Sing the song.

Jungle Party

In the jungle, in the jungle

there’s a party tonight.

In the jungle, in the jungle

there’s a party tonight.

Arnie, the croc

is dancing on a rock.

The hippo in red socks

is swinging with the fox.

The monkey and the cat

are playing with the rat.

The lion and the frog

are singing with the dog.

The mouse and the racoon

have got a blue balloon.

The bird and the snake

are eating all the cake.

2

1

2

3

4

5

6

Read and say. Then write.

Who’s eating all the cake?

Who’s playing with the cat?

Who’s dancing on a rock?

Who’s swinging with the fox?

Who’s singing with the dog?

Who has got a blue balloon?

66

rock balloon Who’s (eating all the cake)?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

10

3

4

CD 3

Listen and read.

I don’t like it here

What’s the matter, Oliver?

You look sad.

I don’t like the

food here. I want

burgers and chips.

What’s wrong, Lydia?

You look sad.

I don’t like it here.

It’s too hot.

I don’t like this place.

Nobody plays football.

What’s the

matter, Albert?

The children don’t like it

here. What can we do?

Let’s go home.

OK.

I like it here. The

weather is great!

Welcome

back home.

We want sun.

Let’s go back.

We hate the rain.

What? Are you crazy?

4

Act it out.

What’s wrong, (Lydia)?

I don’t like it here.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

67


Unit

10

6

5 Read. Then listen, write and act it out.

CD 3

Max at the rodeo

What’s your name? Help! Help! Great idea! No way, Max!

Let’s go to the rodeo.

Yes, let’s.

Please let me try.

No, Max.

Fantastic!

Can I try, please?

Wow!

Yes, of course.

Ladies and gentlemen,

this is Max, the best

rodeo rider in the world.

68

rodeo rider

money

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

10

Let’s have some ice cream. Oh, I’m so sorry. a hundred My money!

The best rodeo rider in

the world! Ha ha ha ha!

Stop! Thief!

Ha ha ha!

Here’s your

money.

Ha ha ha!

Thank you very much, Max. Here’s

dollars for you.

Great idea,

Max!

thief

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

69


Unit

10

6

9

Listen and point. Then read and mime.

CD 3

The school party

70

guitarist laugh Don't worry.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Unit

10

7 Read the jokes.

L ughter is the “best medicine”

What goes

black white

black white

black white

black white? –

A penguin

rolling down

a hill.

What has two

hands,

a round face,

always runs,

but doesn’t

move? –

A clock!

Why do birds

fly south

in winter? –

Because it’s

too far to walk!

Why does a

giraffe have such

a long neck? –

Because its feet

smell.

What has

four legs but

can’t walk? –

A table!

What do you

call a fly without

wings? –

A ’walk’.

8 Make sentences.

Laughing is good for you

When we laugh, healthy. are we

When we laugh,

When we laugh, other us. like people

When we laugh,

When we laugh, relaxed we are and nervous. not

When we laugh,

When we laugh, friendly. we are helpful and

When we laugh,

joke

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

71


Units

9-10

Show wh t you c n do

1

Look, read and write the numbers.

1 2

3 4

5 6

7 8

maths

listen

read

library

money

fridge

airport

timetable

2

Match. Write the numbers.

1 Can I try?

I’ll buy us the tickets.

2 I’m so hungry.

Peter has got them.

3 Let’s go to the cinema.

I don’t like the food here.

4 What’s your favourite place?

I can’t run.

5 Who has got red socks?

Because I like to swim.

6 Why is the beach your favourite place?

Yes, of course.

7 What’s wrong, Sue?

The skate park.

8 Catch me!

I’ll make you a sandwich.

72

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Units

9-10

3

Look and write.

often want beach are airport sea watching summer

Hi! We

Charlotte and Chris from

Los Angeles. Our favourite places are the

and the airport. We

go to the beach in the

. We swim

in the

and play volleyball. In the

autumn we often go to the

planes. We

. We like

to be

pilots one day.

4

Look and write.

Nobody plays football with me.

It’s too hot here.

I hate the rain here.

I don’t like the food here.

1 2

3 4

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

73


Word list

Vocabulary

book

lemon

scissors

Unit 1

Shopping

CD

chocolate

magazine

pen

stickers

strawberry

DVD

pence (p)

sweets

felt-tip pen

pencil sharpener

vanilla

hazelnut

pounds

yoghurt

Structures

Ben has got £4.

He buys a book.

How much has he got now?

What fl avours?

Vanilla and chocolate for me, please.

How much is it?

Vocabulary

bus stop

park

zoo

Unit 2

Moving bout

cinema

hospital

hotel

post offi ce

school

station

west

north

east

map

supermarket

south

museum

swimming pool

Structures

Turn left.

Turn right.

Go straight on.

Go past the cinema.

Go across the bridge.

There’s a tree next to the house.

The sweet shop is opposite the station.

Excuse me, where’s the station?

The station is on King Street.

The museum is west of the school.

74

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Vocabulary

angry

bat

bored

frog

happy

hungry

sad

scared

thirsty

Unit 3

Feelings

excited

nervous

tired

Structures

Are you tired?

No, I’m not.

Yes, I am.

What’s the matter?

I’m nervous.

What can I do?

It’s too cold outside.

Answer the door.

Let’s go skating.

Where are you going?

How does she feel?

Vocabulary

aunt

bear

cat

dad

duck

elephant

grandma

grandpa

mum

snake

turtle

uncle

Unit 4

F mily nd friends

Structures

Who is Jack’s uncle?

Buffaloes live in herds.

In my family there’s my mum ...

Matt is Marie’s and Bob’s son.

Annie is Henry’s and Claire’s daughter.

Baby swans live with their mum and dad.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

75


Vocabulary

catch a

butterfl y

drive a

racing car

pick a

fl ower

Unit 5

Dre ms

climb a

skyscraper

explore

a cave

swim

with dolphins

dance at

a party

fi ght

a monster

dream

fl y to

the moon

Structures

What do you dream of?

Dead foxes wiggle their ears.

She is dreaming of swimming with dolphins.

He dreams of getting a new mountain bike.

In his dream Julian is cooking spaghetti.

Vocabulary

crocodile

lion

seagull

Unit 6

Wild nimals

elephant

giraffe

hippo

monkey

owl

penguin

seal

shark

whale

kangaroo

polar bear

leopard

rattlesnake

Structures

Has is got four legs?

Can it swim?

Does it live in …?

How many of the animals can climb trees/fly?

Does it lay eggs/eat grass/other animals?

76

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Vocabulary

beach

birthday cake

box

fi eld

forest

gold

river

road

sea

Unit 7

Tre sure

bridge

hill

town

castle

lake

treasure (chest)

clouds

motorway

tree

cow

mountain

village

farm

ring

Structures

Let’s open it.

I don’t believe it.

Maybe there’s gold in it.

Vocabulary

cartoons

detective fi lms

once

science fi ction

fi lms

twice

watch TV

Unit 8

TV

music shows

nature

programmes

sports

programmes

four times

Structures

I never watch nature programmes.

How often do you watch cartoons?

When does it start?

That’s too late.

Can I watch the sports programme?

She sometimes watches detective films.

I’ll watch it with you.

I always watch music shows on Saturdays.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

77


Word list

Vocabulary

airport

listen to music

shopping centre

Unit 9

Wh t's your f vourite ...?

Structures

dinosaur

garden

library

That’s where I’d like to be.

My favourite place is the library.

I often go there with my friends.

read a book

sandcastle

shells

What’s your favourite place?

Why?

Because …

skate park

sports centre

tree house

Vocabulary

Unit 10

Fun time

balloon

doctor

Structures

Who’s eating all the cake?

Who’s singing?

guitarist

jungle

What’s wrong?

When we laugh, we are healthy.

laugh

rock

Acknowledgements:

The authors and publishers would like to thank the following for permission to reproduce photographs:

Aquili Guiseppe pp. 24 (Sarah, mum, dad, brother, sister, Ruby); Eichholzer Gerda pp. 19 (children), 8 (b/children), 12 (children),

24 (children); Fotoliaphoto pp. 24 (uncle/Gaucho), 24 (aunt/io foto), 29 (buffalo/Melissa Schalke), 43 (fox/Sidney Cromer); Helbling

Languages p. 5; iStockphoto.com pp. 24 (Michael/Jared Haller), 24 (Ruth/Wouter van Caspel) 24 (Leo/arne thaysen), 29 (turtle/Gerold

Uder), 29 (duck/Victor Prikhodk), 29 (bear/Domen Blenkus), 29 (cat/Stefan Klein), 29 (snake/Rahid Khalil), 29 (elephant/aldra), 29 (swan/

Matthew Hayes), 39 (animal tracks/KBassie), 43 (bear/Suzann Julien), 43 (alligator/Tinik), 43 (danger sign/bülent gültek, 57 (tiger/Dirk

Freder), 57 (science fi ction fi lms/Michael Knight), 57 (detective fi lms/Thomas Troy), 57 (cartoons/Mark Murphy), 57 (sports programmes/

Brandon Laufenberg), 57 (music shows/Oleg Prikhodko), 61 (Erica, Stuart, Christine/Jani Bryson), 61 (Neil/Jose Manuel Gelpi), 61 (plane/

mevans), 61 (tree house/bazillmer), 61 (beach/Veni); Charlotte Natural History Museum, Los Angeles p. 61 (dinosaur), p. 71 (smiley/

imagemonkey; Macpherson Photography, London pp. 6 (Mr Matt), 20 (Mr Matt), 48 (Mr Matt), 70 (Mr Matt); PhotoDisc Vol. 44 p. 38;

Tolley David p 25 (family pictures); Unterberger Kerem pp. 7 (children), 18 (children), 22 (children), 32 (children), 33 (child), 36 (children),

42 (children), 46 (children), 50 (children), 52 (children), 53 (children), 57 (children), 60 (children)

The authors and publishers are grateful to the following illustrators:

Roberto Battestini, Pescara; Francesca Carabelli, Rome; Antje Hagemann, Berlin; Michael Hülse, Hamburg;

Svjetlan Junaković, Zagreb; Nancy Meyers, Minneapolis; Mercè Orti, Barcelona; Wiltrud Wagner, Lübeck

The publishers are grateful to the following contributors:

Aquili Giuseppe, Gerda Eichholzer, Charlotte Macpherson, Kerem Unterberger: commissioned photography

Andrew Oliver: cover design

Amanda Hockin: concept design

Hansjörg Magerle – Studio HM: book design and page make-up

Bill Ledger: cover illustration

James Richardson (The Soundhouse, London);

Daniel Richards (Daniel Networks, Milano, England): audio recordings

Lorenz Maierhofer: song writing

Herwig Burghard (TONBURG Tonstudio Burghard): music and arrangements; digital edit, sound-design and mastering

78 Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Захваљујемо наставницима који су, као евалуатори, допринели

врхунском квалитету овог уџбеника:

Александровац

Ана Томић, ОШ „Иво Лола Рибар”

Бачки Петровац

Данијела Лешћан, ОШ „Јан Чајак”

Ваљево

Срђан Бранковић, Прва основна школа

Врање

Снежана Најдић, ОШ „Радоје Домановић”

Горњи Милановац

Наташа Симоновић, ОШ „Свети Сава”

Драгана Стефановић, ОШ „Краљ Александар I”

Крагујевац

Наташа Биочанин, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”

Крушевац

Љиљана Ивљанин, ОШ „Деспот Стефан”, Горњи Степош

Лозница

Љиљана Стефановић, ОШ „Вук Караџић”

Нови Сад

Данијела Ждрња, ОШ „Доситеј Обрадовић”

Оџаци

Јелена Кокотовић, ОШ „Мирослав Антић”

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

More magazines by this user