Српски језик 4, радна свеска, старо издање, Нови Логос

cepesh76

Наташа Станковић Шошо • Јелена Срдић • Зорана Петковић • Соња Чабрић

РАДНА СВЕСКА

РАДНА СВЕСКА

за српски језик за четврти разред

основне школе

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Наташа Станковић Шошо • Јелена Срдић

Зорана Петковић • Соња Чабрић

Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика

за четврти разред основне школе

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


РАДНА СВЕСКА

уз уџбенички комплет српског језика за четврти разред основне школе

Др Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић, мр Соња Чабрић

Стручни сарадник за српски језик

Др Наташа Станковић Шошо

Извршни уредници

Слободанка Беба Моравчевић, Александар Ђуровић

Технички уредник

Бошко Крстановић

Рецензенти

Проф. др Михајло Пантић, Филолошки факултет у Београду

Доц. др Александар Милановић, Филолошки факултет у Београду

Каролина Војчић Белошевац, професор разредне наставе у ОШ „Лаза Костић” у Београду

Маја Костић, професор разредне наставе у ОШ „Раде Кончар” у Земуну

Нина Радић, наставник разредне наставе у ООШ „Владислав Рибникар” у Београду

Сања Славковић Паланчанин, наставник разредне наставе у ОШ „Вук Караџић” у Сремчици

Лектор и коректор

Ружица Фармаковски

Илустрације

Владимир Сивцевич Волођа, Данијела Давидовић, Иван Шаиновић, Бранко Јовић, Никола Јовановић

Графичко обликовање

Миодраг Белоичић

Издавач

Издавачка кућа „Нови Логос” д.о.о.

Маршала Бирјузова 3–5, 11 000 Београд

Тел.: 011/2636-520; факс: 011/2620-365

имејл: office@logos-edu.rs

www.logos-edu.rs

Главни уредник

Александар Рајковић

За издавача

Небојша Орлић

Министарство просвете Републике Србије одобрило

је овај уџбеник за употребу у школама од 2014/2015.

школске године решењем број:

650-02-630/3/2013-06 од 10.03.2014. године.

Тираж 16.200

Штампа

Службени гласник, Београд

7. издање, 2020. године

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

ISBN 978-86-6109-181-0

COBISS. SR-ID 282853900

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Наташа Станковић Шошо • Јелена Срдић

Зорана Петковић • Соња Чабрић

Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика

за четврти разред основне школе

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3

3

5

8

Водич кроз Радну свеску

Драги четвртаци,

У Радној свесци ћете моћи да:

• обнављате, увежбавате и проверавате своје знање;

• читате занимљиве текстове;

• увежбавате писање састава;

• решавате укрштене речи, загонетке, ребусе и осмосмерке;

• научите да правилно пишете.

Ауторке

Био једном један...

1. Бајка је:

а) приповетка која описује живот људи у прошлости;

б) приповетка фантастичне садржине;

в) песма која опева познате историјске догађаје.

Заокружи слово испред тачног одговора.

амение

1. ојој врсти речи припадају подвучене речи у тексту

: ао, па ти још ниси написао задатак, шта то радиш

окрее се оци): н још није завршио задатак.

Д оставља свеске и непрестано нешто претражује): во, јесам, сад у ја...

седите ви...

Драган уки, тара слика на зиду)

_____________________________________________________________________

2. спод наведени заменица напиши лице и број:

ом о нае

1. еши укрштеницу:

2. Допуни реченицу:

Бајке које су створили непознати даровити поједници из народа називају се

______________________________, а бајке чији је аутор познат називају се

______________________________.

2

6 8

7 9

72

4 5

8 2

2

1 . ме дечака који је тврдио да је пољубио небо. 2. ме емовог пса. 3 .ме

дечака који је помогао повређеном коу у невољи. 4 . ме девојчице која се

нашла у земљи чуда. 5 . ременска непогода. 6 . ако се зове брат рвеног оса

7. удачки инструмент са четири жице. 8 . Зец који има необичне способности.

9 .резиме главног јунака романа еси се враа куи.

2. лова у обојеним пољима чине назив једног романа. апиши га.

_____________________________________________________________________

4

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

6 7


Садржај

Уз речи растемо ........................................... 6

Игром кроз знање ........................................ 7

Променљиве и непроменљиве речи .......... 10

Властите и заједничке именице ................. 12

Урош Петровић, „Загонетне приче” (избор) 14

Из мог дневника ........................................... 16

Био је то неспоразум ................................... 17

Збирне именице ........................................... 18

Игра речима ................................................. 20

Препричавање ............................................. 22

Промена гледишта ....................................... 23

Градивне именице ....................................... 24

Разумем шта читам...................................... 26

Род и број именица ...................................... 28

Никола Тесла, „Прича о детињству”

(одломак)...................................................... 30

Загонетке лаке за ђаке четвртаке............... 33

Покажи шта знаш ......................................... 34

Јесен нас је посетила .................................. 36

Описни и присвојни придеви ....................... 37

Писање присвојних придева изведених од

властитих именица ...................................... 39

Милован Данојлић, „Шта сунце вечера” ..... 41

Народне умотворине ................................... 42

Игром кроз знање ........................................ 43

Градивни придеви ........................................ 44

Перо Зубац, „Успаванка за Д”. .................... 46

Персонификација ......................................... 48

Уопштено и конкретно казивање ................ 50

Род и број придева ...................................... 52

Препричавање текста са променом

граматичког лица ......................................... 55

Глаголи ......................................................... 56

Прошло, садашње и будуће време ............ 58

Јован Јовановић Змај, „Циганин хвали

свога коња” ................................................... 60

Бранко В. Радичевић, „Прича о дечаку и

Месецу” ......................................................... 61

Чик, погоди како су се помирила два

златна брата ................................................. 62

Игра речима ................................................. 64

Лице и број глагола ...................................... 66

Игром кроз знање ........................................ 67

Покажи шта знаш ......................................... 68

Био једном један... ....................................... 72

Покажи шта знаш ......................................... 76

Опис .............................................................. 78

Јохана Шпири, „Хајди” (одломак) ............... 79

Игром кроз знање ........................................ 81

Заменице ...................................................... 82

Бројеви ......................................................... 84

Провера знања ............................................ 86

Игром кроз знање ........................................ 90

Реченица ...................................................... 92

Покажи шта знаш ......................................... 94

Субјекат ........................................................ 97

Предикат ....................................................... 98

Објекат .......................................................... 100

Атрибут ......................................................... 102

Прилошке одредбе ...................................... 104

Реченица и реченични чланови .................. 106

Провера знања ............................................ 109

Бранислав Нушић, „Лек од љубави”

(одломак) ...................................................... 112

Пролећни пљусак ......................................... 114

Старогрчки мит, „Дедал и Икар” .................. 115

Писање имена држава, народа, градова,

села и њихових становника ........................ 119

Управни и неуправни говор ......................... 122

Наводници .................................................... 127

Заграда ......................................................... 128

Писање слова Ј ............................................ 130

Скраћенице .................................................. 132

Аутодиктат .................................................... 133

Диктат ........................................................... 134

Правилан изговор ........................................ 136

Наглашене и ненаглашене речи ................. 137

Грађење речи ............................................... 138

Речи умањеног и увећаног значења ........... 140

Речи истог или сличног значења ................ 141

Речи супротног значења .............................. 142

Речи које се исто пишу, а различито значе 143

Недељко Попадић, „Ана” ............................. 144

Владислава Војновић, „Принц од папира”

(одломак) ...................................................... 147

Игре речима ................................................. 151

Основно и пренесено значење речи .......... 152

Анкета ........................................................... 153

Решења ........................................................ 155

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

5


Уз речи растемо

1. Напиши своје име и презиме писаним словима латинице: ___________________

_____________________________________________________________________

2. Напиши датум свог рођења: ____________________________________________

3. Наведи назив места у коме живиш: ______________________________________

_____________________________________________________________________

4. Напиши адресу становања: _____________________________________________

_____________________________________________________________________

5. У којој школи учиш? ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Које је твоје најдраже годишње доба? ____________________________________

_____________________________________________________________________

7. Које је твоје омиљено јело? _____________________________________________

_____________________________________________________________________

8. Наведи омиљену животињу: ____________________________________________

_____________________________________________________________________

9. Који предмет у школи највише волиш? ___________________________________

_____________________________________________________________________

10. Који је твој омиљени спорт? ____________________________________________

_____________________________________________________________________

6

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Игром кроз знање

1. Пронађи именице и подвуци их:

писац, писаће, писмо, писмен, писар, пише.

2. Прочитај стихове, па одреди у ком се лицу и броју налазе подвучени глаголи:

„Заљубила се Наташа.

Не учи ништа већ десет дана.

Стално налази разлоге нове

Само да изађе мало из стана.”

(Недељко Попадић, „Заљубила се Наташа”)

Подвучени глаголи налазе се у:

а) 3. лицу једнине;

б) 3. лицу множине;

в) 1. лицу једнине.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. Препиши следеће реченице тако да глагол пребациш из потврдног у одрични

облик:

а) Идемо касније напоље.

_____________________________________________________________________

б) Одрасли имају много обавеза.

_____________________________________________________________________

4. У сваком пару речи подвуци правилно написану реч:

био – бијо авијон – авион кајиш – каиш.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

7


5. Само једна реченица је правилно написана. Заокружи слово испред тачног

одговора:

а) Дали је Вања дала поклон? в) Да ли ће Вања доћи?

б) Вањи смо да ли леп поклон. г) Хоћели Вања доћи?

6. Допуни следећу реченицу одговарајућим облицима глагола:

Филип је јуче __________________ лопту и __________________ је Слободанки.

(купити)

(поклонити)

7. Једном линијом подвуци субјекат, а двема линијама предикат у наведеној

реченици:

Ирина веома лепо пева.

8. Прочитај реченицу и подвуци придеве у њој:

Забринута девојчица је тражила црвену бојицу у школској торби.

9. Упиши на линије одговарајући придев, као што је започето:

а) татин аутомобил;

8

(тата)

б) ___________________ фотографија;

(породица)

в) ___________________ звоно;

(школа)

г) ___________________ свеска;

(Олга)

д) ___________________ другарица.

(Милош)

ђ) ___________________ миш.

(поље)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


10. Када за некога кажемо да му је ПАЛА СЕКИРА У МЕД, то значи:

а) да је он пчелар;

б) да се усрећио;

в) да се он секира;

г) да обожава мед.

Заокружи слово испред тачног одговора.

11. Осмисли речник који ће ти помоћи да опишеш школско двориште:

Именице Придеви Глаголи

Изброј колико си звездица освојио/освојила и прочитај поруку за тебе:

Порука за тебе:

12–15: Твоје знање је одлично!

9–11: Имаш врлодобро знање.

6–8: Добро ти иде, али можеш још боље.

3–5: Нека ти наставник/наставница помогне!

0–2: Пробуди се, време је за учење!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

9


Променљиве и непроменљиве речи

1. Прочитај запажање које је записала једна Анђела. Упиши на линије именице:

Ученици су седели на столицама и пажљиво слушали наставника, који је причао

о чаробној фрули. Одједном, Анђелина књига је запевала. Сви су могли да чују

њену песму. Изненада све је оживело у учионици. Столице су проходале, а

клупе су добиле крила. Да, добро сте чули! Једино је табла остала на месту и

зачуђено их посматрала.

_____________________ , _____________________ , ______________________ ,

_____________________ , _____________________ , ______________________ ,

_____________________ , _____________________ , ______________________ ,

_____________________ , _____________________ ,_______________________ .

2. Доврши започету причу из претходног задатка:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Допуни реченице одговарајућом речју:

а) ШАРЕН

Обуци ону свилену _________________ хаљину.

Још размишљаш о __________________ торбама?

б) ДИВАН

____________________ ли времена данас!

Он је заиста ________________ човек.

в) ДУГ

Ове панталоне су ти _______________________.

Понеси онај плави __________________ шал.

10

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. Следећу реченицу напиши у садашњем и прошлом времену:

Боравићемо у различитим хотелима.

а) Садашње време: ____________________________________________________

б) Прошло време: _____________________________________________________

5. Прочитај одломак из песме „Циганин хвали свога коња” Јована Јовановића

Змаја и подвуци непроменљиве речи:

„Гледаш, је ли, мога коња,

Господару стари?

Не знаш је ли коњ ил’ птица

Ластавица?

Скидај наочари,

Не можеш се нагледати,

Већ хајде, пазари!”

6. Осмисли, а затим напиши четири реченице у

којима ћеш употребити следеће облике дате

променљиве речи:

КЊИГА, КЊИГЕ, КЊИЗИ, КЊИГАМА

а) __________________________________________________________________

б) __________________________________________________________________

в) __________________________________________________________________

г) __________________________________________________________________

7. Подвуци непроменљиве речи у следећем низу:

и, Петар, а, кућа, не, лепа, ли, папагај.

8. Смисли и запиши реченице водећи рачуна о редоследу врста речи датих у

загради:

а) ________________ ________________ ________________ ________________ .

(именица) (глагол) (придев) (именица)

б) ________________ ________________ ________________ ________________ .

(придев) (именица) (глагол) (именица)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

11


Властите и заједничке именице

1. Пронађи у осмосмерци именице и заокружи их:

КУЋА, КИША, ПЧЕЛЕ, ИГРА, ДЕДА, САТ, ПИЛЕ, ЈАБУКА, ЛИВАДА, ДЕЧАК, ОКТОБАР,

БАЛОНИ, РОДА.

О М Б А Л О Н И

К И Ј А Б У К А

Т Г П Ч Е Л Е *

О Р П И Л Е К К

Б А Р О Д А У И

А Д Е Ч А К Ћ Ш

Р Ц И С А Т А А

Д Е Д А А * * *

И Л Л И В А Д А

2. Кад пронађеш и заокружиш речи, остаће ти шест слова. Заокружи их и испиши:

.

Од тих слова састави једну властиту именицу. _____________________________

12

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3. Осмисли три реченице у којима ћеш употребити именице које си заокружио/

заокружила у првом задатку, а затим их запиши:

а) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

б) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

в) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Допуни текст датим властитим именицама, које ћеш написати правилно:

вукашин петковић вуле, дивљане (село), сува планина, „љупче шпанац”,

карађорђева улица, бела паланка, црвени брег (село), коритничка река,

дивљанско језеро, милена, жућа

Дечак ___________________ ____________________ _____________ живи у селу

(име) (презиме) (надимак)

___________________, које се налази у подножју ___________ ______________.

(назив села)

(назив планине)

Он иде у Основну школу _____________ ___________________, која се налази у

(назив школе)

_______________ ________________, у _______________ ___________________.

(назив улице)

(назив града)

Михајло, његов најбољи друг из разреда, сваког дана путује до школе

аутобусом из села _______________ _______________. Они су се договорили да

(назив села)

летњи распуст проведу заједно. Ићи ће да се купају у _______________________

(назив реке)

______________________, која протиче тим крајем.

Заједно ће ићи на оближње ___________________ ________________ да пецају.

(назив језера)

Друштво ће им правити комшиница___________________________ и њен пас

________________________.

(име пса)

(име)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

13


Урош Петровић

Загонетне приче

(избор)

1. Пажљиво прочитај причу „Атилијин рођендан” Уроша Петровића, написану

латиницом и одговори на питања:

Atilijin rođendan

Osvanuo je dan koji je Atilija dugo čekala – njen rođendan. Od svog dede, vidara

Gofa, dobila je na poklon neobičnu kapicu, koja je pomalo ličila na onu koju je i

starac nosio. Dečaci su odmah počeli krišom da je zadirkuju.

„Vas dvojica ste ljubomorni, jer vi niste dobili ovako lep poklon!”, odbrusila im je

devojčica.

„Nemoj se ljutiti, baš ti lepo stoji!”, reče joj Anul, pa oba dečaka prsnuše u

smeh.

„Postoji neko mnogo stariji od mene, ko je svoj svojoj deci darivao kapice!”,

umeša se Gof ne bi li umirio dečake.

„Da, ali je svoju davno izgubio!”, reče Atilija.

Dečaci se pomalo zbuniše. Atilija i Gof su ih gledali očekujući od njih da

odgonetnu ovu zagonetku.

2. Ко је главни лик ове приче? ____________________________________________

3. Чиме се бави Гоф? ____________________________________________________

4. Напиши на линији реч која ће имати исто значење као реч видар:

_____________________________________________________________________

5. Шта је Атилија добила на поклон од свог деде? ____________________________

_____________________________________________________________________

14

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


6. Које осећање је подстакло дечаке да задиркују Атилију?

_____________________________________________________________________

7. У тексту се описује како дечаци поступају према Атилији. Да ли оправдаваш

њихове поступке? Заокружи свој одговор:

ДА

НЕ

Образложи свој одговор:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8. Гоф је испричао дечацима загонетну причу:

а) да би заштитио Атилију;

б) да би био у центру пажње;

в) зато што је видовит;

г) да би се забавио.

Заокружи слово испред тачног одговора.

9. Шта је одгонетка Гофове и Атилијине загонетке?

Заокружи слово испред тачног одговора:

а) печурка;

б) храст;

в) пуж;

г) капа.

10. Напиши шта би још могла да буде одгонетка

Гофове и Атилијине загонетке:

___________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

15


Из мог дневника

Сети се неке ситуације у којој си био усамљен/била усамљена. Опиши како си

се тада осећао/осећала и шта си желео/желела.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

16

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Био је то неспоразум

Испричај неки догађај у којем те други нису разумели. Опиши шта је претходило

догађају, због чега је дошло до неспоразума и како си се због тога осећао/осећала.

Труди се да примењујеш правописна правила.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

17


Збирне именице

1. Попуни табелу:

Заједничке именице

Збирне именице

Једнина Множина Једнина

буре

гране

грожђе

2. Упиши на линије одговарајуће збирне именице:

а) Тамара воли да носи сјајно __________________________________________ .

(прстен)

б) Крупно __________________ дрвећа прави дебео хлад у шуми.

(лист)

3. Напиши збирне именице којима се именују младунци животиња са

фотографија:

_____________________, _____________________________, _____________________

18

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. Смисли и запиши реченицу водећи рачуна о редоследу врста и подврста речи

датих у загради:

________________ ________________ ________________ __________________ .

(властита именица) (глагол) (придев) (збирна именица)

5. Допуни следеће реченице тако да у свакој имаш по једну збирну именицу:

а) Невена скупља крупно _________________________ .

б) Ненад иде бос и боцка га оштро ________________ .

6. У сваком скупу речи заокружи реч која му не припада:

а)

б)

в)

комарац

зграда

зубар

грање

муња

кућа

Ниш

Финска

бурад

Љиг

Душан

Љиљана

цветови

снопље

трње

грожђе

зрневље

цвеће

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

19


Игра речима

1. Повежи почетак реченице са њеним завршетком тако да добијеш поређење:

а) Држи га као теле у шарена врата.

б) Седи као бос по трњу.

в) Гледа као мало воде на длану.

г) Провео се као на иглама.

2. Служећи се поређењем допуни следеће реченице:

а) Облаци су били слични _____________________________________________ .

б) Брзо је трчала као _________________________________________________ .

в) Другарство је драгоцено као _________________________________________ .

г) Дуга је светлела као ________________________________________________ .

д) Обрадовала сам се као _____________________________________________ .

3. Допуни реченице одговарајућом именицом тако да добијеш народне изреке, а

затим објасни значење тог израза:

прага,

а) Превео га жедног преко _________________.

воде,

снега

___________________________________________________________

б) Млати празну _________________.

___________________________________________________________

вуну,

сламу,

торбу

4. Повежи линијом речи супротног значења, као што је започето:

вредан

тужан

себичан

хитар

радостан

гладак

спор

великодушан

храпав

лењ

20

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5. Додавањем одговарајућег наставка осмисли именицу и напиши је на линију:

а) + ић = ____________________________________________________

б) + че = ____________________________________________________

+ ић = ____________________________________________________

в) + че = ____________________________________________________

+ ић = ____________________________________________________

6. Заокружи слово испред речи која има слично значење као подвучена реч:

„Кад би мени дали један дан,

ја га не бих потрошио сам.”

а) изгубио

б) купио

в) провео

г) употребио

7. Погледај цретеж и опиши шта ко ради на њему:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

21


Препричавање

Препричај укратко роман „Бела Грива” Р. Гијоа тако што ћеш изменити

завршетак приче:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

22

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Промена гледишта

1. Опиши себе кад си радостан/радосна:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

2. Опиши себе из позиције:

а) учитељице/учитеља;

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

б) најбољег друга/најбоље другарице.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Опиши себе кад си тужан/тужна:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

23


Градивне именице

1. Нацртај градивне именице на рекламном листићу:

Цењени потрошачи,

Најављујемо производе који ће ове седмице бити на снижењу.

Дођите и уверите се и сами.

Брашно Млеко Јогурт

1 кг 1 л 1 л

Уље Со Хлеб

1 л 1 кг 800 г

Чекамо вас!

СЗР „Здрава храна”, Суви До

24

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2. Подвуци градивне именице:

Маја, жбуње, злато, цвет, песак, орао, шећер, монитор, Лим, бакар.

3. Допуни следеће реченице тако да у свакој имаш по две градивне именице:

а) Имам хаљину од ______________________ и блузу од ____________________.

б) Направићемо кућицу од ______________________ и ____________________.

4. Подвучене именице из текста разврстај у табелу:

„Замислите, драга пријатељице, да се налазимо на подножју једног лепог

брежуљка. Његове падине обрасле су дрвљем, травом, маховином; између

травних листића провирују грумен земље, шљунак и камичци, а по трави лежи

суво лишће, борове шишарице и иглице. Једна стазица вијуга тим брегом,

посута свежим песком; кроз мали усек у боку брега цеди се вода.”

(Милутин Миланковић, „Кроз васиону и векове”)

Заједничке

именице

Властите именице Збирне именице Градивне именице

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

25


Разумем шта читам

1. Пажљиво прочитај рецепт за припрему мусаке од кромпира, па одговори на

питања која следе:

Потребно је:

– 1 кг кромпира

– 3 јаја

– чаша киселе павлаке

– 3 дл млека

– пола килограма млевеног меса

– мало соли и бибера

– 3 главице црног лука

– уље

Исецкати лук на коцкице и пропржити на загрејаном уљу. Додати млевено месо

и пржити на лаганој ватри док се не испржи. Док се месо припрема, опрати

кромпир, ољуштити и исећи на колутове. У подмазан плех за печење ставити ред

кромпира, ред млевеног меса. Све поновити још два пута. У дубљи суд разбити

три јаја, ставити павлаку и додати млеко. Промешати смесу и посолити. Последњи

ред кромпира залити претходно припремљеном смесом од јаја, млека и павлаке.

Плех ставити у умерено загрејану пећницу и пећи тридесет минута на 180 степени.

Мусаку служити са овчијим киселим млеком или јогуртом.

2. Мусака се:

пече, пржи, кува, меси.

Подвуци тачан одговор.

3. Који су главни састојци наведеног рецепта?

_________________________________ и _________________________________

4. Колико дуго треба пећи мусаку у пећници?

180 минута, тридесет минута, док се не испржи, по потреби

Подвуци тачан одговор.

26

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5. Која врста киселог млека се препоручује у овом рецепту?

_____________________________________________________________________

6. Од којих намирница се прави прелив за месо и кромпир?

_____________________________________________________________________

7. Напиши рецепт свог омиљеног јела тако што ћеш навести потребне састојке и

објаснити како се јело припрема:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

27


Род и број именица

1. Поред тачног одговора напиши Т, а поред нетачног Н:

а) Збирне именице имају облике множине. ___________

б) Заједничка именица поље је средњег рода. ___________

в) Градивна именица свила је мушког рода. ___________

г) Највећи број властитих именица нема множину. ___________

д) Именице имају два рода. ___________

2. Прочитај песму „Наши преци човеци” Дејана Алексића и подвуци неправилно

употребљене речи:

28

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3. Напиши како гласи множина именице човек. _____________________________

4. Како гласи једнина именице преци? _____________________________________

5. Одреди род и број именица:

род

број

а) преци – _________________________, _________________________________ ;

б) лов – ___________________________, _________________________________ ;

в) време – _________________________,_________________________________ ;

г) рамена – ________________________, _________________________________ ;

д) мамути – ________________________, ________________________________ ;

ђ) даме – __________________________, ________________________________ .

6. Попуни празна поља:

а) ЗАЈЕДНИЧКЕ

пас

_____________________________

_____________________________

б) ВЛАСТИТЕ

Миодраг

_____________________________

_____________________________

ИМЕНИЦЕ

в) ЗБИРНЕ

_____________________________

_____________________________

г) ГРАДИВНЕ

_____________________________

_____________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

29


Никола Тесла

Прича о детињству

(одломак)

1. Пред тобом је одломак из писма које је Никола Тесла упутио девојчици Поли.

Прочитај га и одговори на питања:

Моје лепо детињство протекло би тако, у дружењу и играма са великим и

правим пријатељем мачком, да нисам имао непријатеља – јаког, немилосрдног

и непомирљивог. Био је то наш гусан, чудовиштан и ружан силеџија, нојева

врата, крокодилских уста и паметних лукавих очију. Он је све знао и разумевао

као човек.

Ја сам му се заувек замерио зато што сам га неколико пута гађао

каменчићима. Кајао сам се због тога луцкастог и лакомисленог дела, али

узалуд. Волео сам да храним голубове, пилиће и осталу перад, да их узимам

у наручје, грлим и милујем. Али силеџија ме није остављао на миру. Чим бих

провирио у двориште за живину, он би насртао на мене, јурио ме и хватао

за панталоне. Кад бих некако успео да га се ослободим и побегнем, он би

победнички махао огромним крилима и дизао лудачку буку, на велику радост

осталих гусака.

Једног летњег дана мајка ме је окупала у хладној води и оставила голог

на сунцу, да се огрејем и осушим. Чим је мајка ушла у кућу, гусан је кренуо у

напад. Знао је где ће ме највише заболети: пронашао је на мом трбуху краичак

пупка и снажно га повукао. Срећом, мајка је дотрчала на време и спасла ме

веће несреће. Говорила ми је: – Запамти! Кад једном увредиш петла или гусана,

нема више измирења! Они ће те прогањати док су живи.

С времена на време могао сам се, ипак, играти у дворишту за живину. Било

је дана када су наше гуске, са гусаном на челу, узлетале високо изнад дворишта

и слетале на ливаду или поток. Тражиле су храну и купале се у води као

лабудови. Тада бих ја хранио и миловао голубове, живину и нашег гордог петла,

са којим сам живео у великој љубави. Пред вече, гусан је враћао своје јато.

Гуске би неколико пута облетеле нашу кућу, а затим би се спустиле у двориште

уз заглушујућу буку. Слика тих гусака у лету била је за мене лепа и узбудљива.

Почињао сам да маштам....

30

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2. Издвој и напиши на линијама две најважније информације које сазнајеш из

одломка:

а) __________________________________________________________________

б) __________________________________________________________________

3. У тексту постоје четири тематске целине. Означи њихов редослед бројевима од

1 до 4:

а) Сукоб у дворишту _______

б) Изглед силеџије _______

в) Лет гусака и гусана _______

г) Купање _______

4. Заокружи слова испред тачних тврдњи:

а) Никола је имао непријатеља мачка и пријатеља гусана.

б) Гусан је у дворишту имао велику моћ.

в) Никола је волео да храни голубове, пилиће и осталу перад, да их узима у

наручје, грли и милује.

г) Гусан није прогањао дечака Николу.

д) Мајка је помогла дечаку у невољи.

ђ) Дечак Никола се није кајао што је гађао каменчићима гусана.

5. Да ли је дечак Никола исправно поступио када је гађао каменчићима гусана?

ДА НЕ

Образложи свој одговор:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

31


6. У којој ситуацији је уверљиво представљено непријатељско понашање гусана?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Подвуци гусанов опис у тексту.

8. У следећој реченици подвучена је једна стилска фигура. Напиши како се она

назива.

„Било је дана када су наше гуске, са гусаном на челу, узлетале високо изнад

дворишта и слетале на ливаду или поток. Тражиле су храну и купале се у води

као лабудови.”

_____________________________________________________________________

9. Николин гусан је:

а) упоран;

г) немилосрдан;

б) љубоморан;

д) злопамтило;

в) стидљив;

ђ) умиљат.

Заокружи слова испред тачних одговора.

10. Шта је све дечак Никола волео да ради?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

11. Препиши заповедну реченицу из текста:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

32

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Загонетке лаке за ђаке четвртаке

1. Прочитај народне загонетке. Цртежом прикажи њихове одгонетке:

а) „Ко увек назад ходи, а зло

му се не догоди?”

б) „Без вретена преља, без

разбоја ткач, без оружја

ловац, без крила летач.”

в) „Ђеца мајци кажу: пију,

пију, а мајка њих пита: ко,

ко.”

2. Повежи загонетку са њеном

одгонетком, као што је започето:

а) „Гору ломи без рука,

лишће једе без зуба.” ______________

б) „Зубе нема, руку нема,

А опет хвата и уједа.”

Магла

в) „Много вуне по пољу просуто.” Мраз

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

33


Покажи шта знаш

1. Реченица Ко рано рани, две среће граби је:

а) бројалица;

в) пословица;

б) загонетка;

г) брзалица.

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Повежи почетак пословице са њеним завршетком тако да добијеш реченице:

а) Гледају се као очи у глави.

б) Тресе се као прут.

в) Чува га као пас и мачка.

3. Ако је тачна тврдња, заокружи Т, а ако је нетачна, заокружи Н:

а) У лирској песми се износе осећања,

размишљања или расположења. Т Н

б) Лирска песма има велики број јунака

и догађаја. Т Н

в) Песме којима је познат аутор зову се

народне песме. Т Н

г) Дидаскалије (ремарке) се могу наћи само

у драмским текстовима. Т Н

4. Који облик казивања препознајеш у наведеном одломку из драмског текста

„Подела улога”?

РЕДИТЕЉ: Добро, онда ћеш ти бити Лав. Али ко ће бити Магарац? Бранко,

хоћеш ли ти?

БРАНКО: А, не, ја ћу бити ловац. Ја сам најбољи стрелац у разреду. (Показује

дечју пушку, коју је до тада држао између ногу.)

дијалог портрет опис

Подвуци тачан одговор.

34

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5. Подвуци дидаскалију у четвртом задатку.

6. Наведи имена драмских лица из текста „Подела улога”:

______________________, ______________________, ______________________

7. Прочитај басну „Лисица и петао” и наведи две особине које су својствене

лисици:

Једнога дана дође лисица петлу и рече му: „Изгледа ми да ти немаш тако

звонак глас као твој отац!” Петао одмах затвори очи и поче да кукуриче што је

гласније могао. Лисица га зграби зубима и појури у шуму. Сељаци су потрчали

за њом вичући: „Лисица је украла нашег петла!” Кад је то чуо, петао рече

лисици: „Ови глупи људи кажу да си ти украла њиховог петла. Кажи им да сам

твој, а не њихов!” Лисица отвори уста да им то каже и при том испусти петла, а

он одлете на једно дрво и кукурикну: „Лажеш! Нисам твој!”

Кад је видела да је преварена и да више ништа не може да учини, лисица

оде кукајући: „Да сам бар ћутала, не бих остала гладна.”

_____________________________________________________________________

8. Осмисли разговор лисице и петла у облику дијалога:

ЛИСИЦА: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ПЕТАО: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ЛИСИЦА: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ПЕТАО: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ЛИСИЦА: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

35


Јесен нас је посетила

36

Замисли јесен као особу. Опиши како она изгледа и шта све ради.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Описни и присвојни придеви

1. Подвуци придеве у називима текстова које сте читали у трећем разреду:

а) „Љутито мече” б) „Бајка о белом коњу”

в) „Љубавна песма”

г) „Себични џин”

ђ) „Заљубљене ципеле”

д) „Прича о доброј роди”

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

37


2. Подвуци описне придеве у тексту и откриј који предмет је описан:

„Зоја је задивљено посматрала шарену справу, тамни бројчаник, беле

бројеве и веселе црвене казаљке, посебно ужурбану секундару која је задихано

оптрчавала своју кружну путању.”

(З. Б. Ђукановић, „Мерна јединица за љубав”)

_____________________________________________________________________

3. Разврстај придеве из наведеног одломка на описне и присвојне:

„У међувремену се појавило

сунце. Пурпурним црвенилом је

обојило врхове дрвећа. Док се с једне

стране једва могло нешто видети

између дрвећа од густе магле, с друге

стране, између стабала и лијана

могла се сагледати мирна површина

реке у којој се огледало светлоплаво

небо... Размишљао сам о томе како је

чудно то што се тако добро осећам,

иако сам далеко од градског живота

на који сам навикао... Орлово перо

још чувам. У тешким часовима

провртим га међу прстима. Тада се

сетим малог пријатеља из амазонских

прашума.”

(Т. Секељ, „Кумевава, син прашуме”,

одломак)

а) Описни придеви: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

б) Присвојни придеви: _________________________________________________

_____________________________________________________________________

38

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Писање присвојних придева изведених од

властитих именица

1. Допуни реченице:

а) Присвојни придеви који су настали од властитих имена, а завршавају се на

-ов, -ев, -ин пишу се ___________________ словом;

б) Присвојни придеви који су настали од властитих имена, а завршавају се на

-ски (-чки, -шки) пишу се ___________________ словом.

2. Подвуци неправилно написане речи:

милошев, Руски, нишко, морска, Марков, зоркин, Чачанско, бечка, панчевачка.

3. Запиши по два присвојна придева настала од властитих имена који се

завршавају на:

а)

_________________

_________________

-СКИ

б) -ОВ

_________________

_________________

_________________

в) -ИН

г)

_________________

-ШКИ

_________________

_________________

4. Од именица направи придеве и напиши их на линије:

а) Стеван је седео на клупи, на _________________________ кеју и читао

_____________________ роман.

(Ћопић)

(Земун)

б) Урош је чекао да дођу ___________________ сестра и _______________ брат.

(Милица)

в) Нина обожава да једе ________________ мућкалицу.

(Лесковац)

(Новак)

г) Сара воли да једе _________________ сир, _________________ пршуту и

_________________ кајмак.

(Златибор)

(Сјеница)

(Ужице)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

39


5. У следећем одломку подвуци речи које треба написати великим почетним

словима. Препиши текст правилно:

веснина и урошева бака зове се јела. она је рођена у сремској митровици.

била је сеоска учитељица. бака сада живи у селу гргуревци, које се налази на

фрушкој гори. кад дођемо тамо, она нам прави најлепше уштипке, које пуни

сремским сиром или џемом од шљива. њена најбоља другарица љубица живи у

селу велики радинци. Кад је лепо време, идемо заједно у врдник да се купамо.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Подвуци присвојне придеве изведене од властитих именица у следећем тексту:

Нена и Гага су најбоље другарице. Оне тренирају пливање у спортском

клубу „Партизан”. Гагин тата их је у суботу возио на такмичење. Ненина мама

им је спремила да понесу топле сендвиче и воћне сокове. Нена и Гага су

освојиле награде. Њихови родитељи и тренери су били поносни.

40

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Милован Данојлић

Шта сунце вечера

Прочитај још једном песму „Шта сунце вечера” у читанци „Бескрајне речи” на

стр. 64. Наведи песничке слике којима је песма дочарана и тако сачини план песме.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

41


Народне умотворине

1. Повежи питање са тачним одговором:

а) Без чега ништа не може бити? одјек

б) Ко све језике на свету зна? мачка

в) Што сав свијет види, а себе не види? без имена

г) Ко без конца преде? књига

д) Ко казује много прича, а нема ни грла ни језика? очи

2. Поред сваког текста упиши број који означава књижевну врсту:

1) пословица 2) брзалица 3) загонетка 4) бројалица

а) „Кашика, виљушка, нож,

Јури брзи воз.

У брзом возу

Шишају козу,

Кашика, виљушка, нож.”______

б) „Свака сврака скака на два крака.”______

в) „Испеци, па реци.”______

г) „Цео дан иде, а никуд не одмиче.”______

(сат)

3. Повежи речи тако да добијеш реченице:

а) Шири се као слон.

б) Памти као кртица.

в) Ради као врба.

г) Расте као паун.

д) Лети као мува без главе.

4. Шта је најбрже на свету?

_____________________________________________________________________

42

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Игром кроз знање

1. Јелена Вучковић, ученица ОШ „Михајло Петровић Алас”, освојила је прво место

на рецитаторском такмичењу у Лесковцу. Попуни њену диплому правилно:

додељује

за освојено

1. место у рецитовању

ученици ОШ

У

9. маја 2013. год.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

43


Градивни придеви

1. Од градивних именица направи градивне придеве, којима ћеш додати

одговарајућу именицу:

Градивна именица

Градивни придев + именица

кожа кожне панталоне

керамика

гума

дрво

2. Разврстај следеће придеве у три групе:

брз, сестрин, стаклена, златан, земљано, нежан, Нешин, свежа, очев.

Описни придеви

Присвојни придеви

Градивни придеви

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

3. Подвуци присвојне придеве у реченицама:

а) Марков друг Сава тренира веслање на Сави.

б) Јелена и Миличина сестра Ирина наручиле су златарски сир и шумадијски

кајмак.

в) Ђорђев и Филипов тата ће нас водити у аранђеловачки аква-парк.

44

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. У свакој сличици напиши по један описни, присвојни и градивни придев који

описује дате предмете:

5. Допуни текст одговарајућом врстом придева:

_________________ мајка прави ______________ торту, за __________________

(присвојни) (градивни) (присвојни)

рођендан. Обукла је _____________ ___________ хаљину и _________________

(описни) (градивни) (градивни)

сандале. На _________________ столњак, у __________________ вазу, ставила је

_____________ руже.

(описни)

(градивни)

(градивни)

6. У наведеним реченицама подвуци описне придеве оловком плаве боје, а

градивне придеве оловком зелене боје:

а) У нашој улици налази се лепа дрвена кућа са великим двориштем.

б) Сара има шарену памучну хаљину и кожне лаковане ципелице.

в) Никола је добио нову гумену лопту и голманске рукавице.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

45


Перо Зубац

Успаванка за Д.

рива – обала

планктони –

сићушни

биљни или

животињски

организми који

лебде у води

лампиони –

врста фењера

од прозрачне

хартије или од

обојеног стакла

који служи

као украс на

свечаностима

Усред ноћи језди ривом

морски коњиц с модром гривом.

На њем седи, као сан тиха

девојчица из мог стиха.

Морске звезде и планктони

сијају ко лампиони.

Светиљке се роје

као украси с јелке твоје.

Сањај само, у сну пливај,

причај с морем, мирно снивај.

Нико у сан ући не сме,

док не пита писца песме.

1. Препиши један стих из песме „Успаванка за Д.” Пере Зупца:

_____________________________________________________________________

2. Колико слогова има стих који си преписао/преписала?

_____________________________________________________________________

3. Строфа је:

а) један ред у песми;

б) целина састављена од два или више стихова;

в) стих који се понавља.

Заокружи слово испред тачног одговора.

46

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. Колико стихова има свака строфа у песми „Успаванка за Д.”?

_____________________________________________________________________

5. Препиши строфу из песме „Успаванка за Д.” која ти се највише допала:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Објасни зашто си одабрао/одабрала баш ту строфу.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Допиши са чиме је песник упоредио:

а) морске звезде и планктоне __________________________________________ ;

б) светиљке _________________________________________________________ .

8. Препиши речи које се римују у песми „Успаванка за Д.”:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

9. Главни мотив песме „Успаванка за Д.” је:

а) море;

б) сан;

в) морске звезде;

г) риболов.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

47


Персонификација

1. Подвуци речи којима је песник оживео железничку рампу:

„Кроз ваздух, затим, почну да лете птице.

Подбочена о лактове, спава железничка рампа.”

(Милован Данојлић, „Шта сунце вечера”)

На овај начин песник је:

а) сликовито дочарао ноћ у граду;

б) описао како ради железничка рампа;

в) представио градску вреву;

г) оживео град.

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Подвуци речи којима је оживљен град у одломку из бајке „Олданини вртови”

Гроздане Олујић:

„Растао град, порастао, у свом се расту осилио. Растерао цвеће и дрвеће,

птице и веверице. Пустио градске куле да се такмиче која ће до неба прва

стићи, заклонити сунце и звезде! ”

Шта је ауторка постигла употребом персонификације?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

48

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3. Допиши глагол уз именицу и тако направи персонификације. Један пример је

урађен:

а) Сунце се осмехује.

б) Месец _____________________ .

в) Брезе ______________________ .

г) Ветар ______________________ .

4. Допиши придев испред именице и тако

направи персонификацију. Један пример је

урађен:

а) Замишљени борови.

б) ____________________________ поље.

в) ___________________________ звезде.

г) ____________________________ море.

д) ___________________________ месец.

ђ) __________________________ ципеле.

5. Опиши своју собу, али тако што ћеш је оживети:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

49


Уопштено и конкретно казивање

1. Прочитај пример конкретног казивања о једној непогоди и заокружи слово

испред тачног одговора:

„Град брисаше све: и грање, и лишће, и влат, и траву. Гране падаху са

дрвећа као да их мотком обијаш; са кућа падаху комади разбијена црепа...

Замрачило се, па сипа као из подеране вреће, а ветар се напео, дува, па коси

као оштра коса.”

(Јанко Веселиновић, „Град”)

а) Град је погодио земљотрес изузетне снаге.

б) Олујни ветар је погодио град.

в) Изненада је пао град.

г) Вулкан је прорадио и лава је преплавила град.

50

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2. Треба да кренеш са другарицом на тренинг. Твоји родитељи нису код куће.

Напиши им поруку из које ће они сазнати ГДЕ си и КАДА ћеш се вратити кући:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Посматрај ову илустрацију и састави краћи описни текст. Наведи што више

детаља које запажаш:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

51


Род и број придева

1. Пажљиво прочитај текст и издвој придеве који стоје уз именице. Упиши их у

табелу, затим им одреди род и број:

У среду се, након свежег јутра, очекује

топло време. Предстоји нам сунчан дан.

Дуваће слаб ветар. После подне се прогнозира

повишен притисак.

Очекује нас спарно лето. Повремено ће

бити обилних пљускова које ће пратити јака

грмљавина. Могућа је појава разорних олуја.

Придев (уз именицу) Род Број

свежег (јутра) средњи једнина

52

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2. Допуни текст одговарајућом врстом придева:

У току _______________ одмора ђаци деле своје _______________ ужине. Петар

(описни)

(описни)

обожава ________________ чоколаду. Милка у ________________ чинији носи

(градивни)

(градивни)

сендвич од ________________ хлеба. Из ________________ торбе вири топла,

(описни)

(присвојни)

_____________ капа. Увелико се договарају да после оду кући по _____________

(градивни)

(градивни)

санке. Сви се радују снежном, ________________ дану.

(присвојни)

3. На линијама запиши придев НОВ. Добићеш стихове Љиљане Нинковић Мргић.

Води рачуна о промени рода и броја тог придева:

а) __________ време – __________ мода,

___________________ тепих преко пода,

у потпуно ____________________ стану,

__________ јутро буди Ану.

б) На прозору _____________ Ана

међу _______________ саксијама,

___________игре – __________ лица

стигла _______________ комшиница.

в) _____________ рам за __________ слику

_____________________ љубав на видику,

_____________ школа, ____________ нада,

у сред ______________________ Београда.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

53


4. Попуни празна поља:

Род

___________

___________

___________

Број

___________

___________

Придеви

Описни

__________

__________

__________

__________

__________

Присвојни

__________

__________

__________

__________

__________

Градивни

__________

__________

__________

__________

__________

5. Напиши једну реченицу о својој породици која ће имати бар осам речи:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Опиши изглед своје улице:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

54

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Препричавање текста са променом

граматичког лица

Изабери једног од капетана из „Јуначке песме” Мирослава Антића. Замисли да

си ти капетан и напиши састав на тему Страница из капетановог писма.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

55


Глаголи

1. Подвуци глагол у следећем низу:

сликар, сликарски, сликати, сличица, сликовито.

2. Глаголи хранити се, јести, обедовати имају:

а) слично значење;

б) увећано значење;

в) супротно значење.

3. У кругове упиши одговарајући придев и глагол, као и именицу од које су

настали:

писати

писмо

писмен

бесан

___________

___________

___________

___________

пеглати

4. Подвуци глаголе у следећем тексту:

ВУЧКО: Добио сам за рођендан пса који плива као риба.

МАНЕ: А ја сам добио рибицу. Баш немам среће – уопште не зна да лаје!

(Игор Коларов, „СМС приче”, стр. 56)

56

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5. Препознај радњу која се одвија када се чују следећи звукови. Чује се:

а) апћиха → када кинем _;

б) буп, трас → када ______________ ;

в) цмок → када _________________ ;

г) туп → када ___________________ ;

д) хрк → када ___________________ ;

ђ) срк→ када ___________________ ;

е) бућ → када ___________________ ;

ж) клик, шкљоц → када __________ .

6. Допуни реченице одговарајућим

глаголима. Једном употребљен

глагол више не можеш употребити.

Понуђени глаголи: обасјава, се

загледао, сањари, се осмехује, се

купа:

а) Месец ___________________________ над реком.

б) Река _____________________________ у месечини.

в) Месец ___________________________ у реку.

г) Месечина _________________________ реку.

д) Месец ___________________________ над уснулом реком.

7. Допуни реченицу глаголом као у примеру:

а) Ватра гори у гори.

(горети)

б) Ја _______________________ одбојку јуче у школском дворишту.

(играти)

8. У сваком низу подвуци реч која му не припада:

а) копати, севати, певати, читати;

б) опадати, стајати, сванути, мислити;

в) снежити, наоблачити, грмети, спавати.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

57


Прошло, садашње и будуће време

1. У кружић упиши број који ће означити редослед одвијања радње:

– Тек вечерас ће се вратити кући.

– Игор је спаковао ствари за излет.

– 1. Свануо је ведар дан.

– Брзо ће стићи на Палићко језеро.

– Родитељи машу деци.

– Аутобус креће.

2. Прочитај прилагођене одломке из романа „Свемоћно око” Чеде Вуковића и

допуни реченице:

а) „А Жељко јури из све снаге. Трчи, а све му се чини да га баш као синоћ у сну

издаје снага, да га нешто сапиње и гуши. Уз леђа му струји језа. Ноге му трну.

Креће се све тромије и теже. Готово је. Нема спаса. Жељко чини последњи

напор и баца се у бочну улицу.”

Овај одломак написан је у _____________________ времену.

б) „И ово ћемо море препловити и нећемо додирнути његову усталасану

чипкасту површину. Препловићемо!”

Овај одломак написан је у _____________________ времену.

в) „Као да га је неко полио леденом водом по грудима. Штипало га је у носу,

гризло у грлу. Цвокотао је. И тресао се. Схватио је – није се опремио за ову

северну земљу. Кренуо је грлом у јагоде.”

Овај одломак написан је у _____________________ времену.

3. Попуни табелу одговарајућим обликом глагола:

Прошло време Садашње време Будуће време

учићемо

купујем

сишао је

58

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. Уочи грешке у наведеном тексту и препиши текст правилно:

„Када сам била мала, тела сам да будем директорка. Ондак ми је мама

објаснила да за тај посо не постои школа. Биласам тужна и не срећна. Сада

размишњам друкчије. Мој тата је лекар. Кад порастем, би ћу и ја доктор. Ићићу

свуда и помага ћу људима. Дали ћу успети у својој намери?”

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Допуни реченицу одговарајућим глаголом:

а) Ми _______________ сутра на планину.

б) Пре неколико дана _______________________ школско такмичење из српског

језика.

в) ____________ киша.

г) Ја ______________ у кући.

д) Сестра и ја __________________ шах.

ђ) Нећу се ___________ако изгубим игру.

6. Допуни реченице глаголима тако да добијеш народне изреке:

а) Ко чека – _____________________________.

б) _______________________ гром у коприве.

7. Допуни следеће реченице одговарајућим врстама речи које су наведене у

заградама:

а) Миша ____________________ ____________________ ____________________.

(глагол) (придев) (именица)

б) Вредни ____________________ ______________________ _________________.

(властита именица) (глагол у прошлом времену) (градивна именица)

в) Ја ___________________ _____________________________ ________________.

(глагол имати у садашњем времену) (градивни придев од именице пластика) (заједничка именица)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

59


Јован Јовановић Змај

Циганин хвали свога коња

Прочитај још једном песму „Циганин хвали свога коња” Јована Јовановића

Змаја и уради следеће захтеве. Замисли да си купац и опиши цео догађај. Напиши

састав на тему Исповест купца. Прва реченица је већ написана.

Људи моји, нећете веровати шта ми се данас догодило! _________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

60

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Бранко В. Радичевић

Прича о дечаку и Месецу

1. Низ догађаја датих по хронолошком,

узрочно-последичном реду назива се:

а) строфа,

б) фабула,

в) стих,

г) реченица.

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Поређај догађаје из приче „Прича о дечаку и

Месецу” Бранка В. Радичевића од 1 до 7:

Тврдица туче Радојицу зато што уз свећу чита књиге.

Месец лествицама силази на земљу.

Радојица љуби Месечев образ.

Радојица кришом ноћу чита књиге.

Месец долази у кућу тврдице.

Радојица креће по свету да сатире беду.

Тврдица умире.

3. Одреди етапе у развоју радње „Приче о дечаку и Месецу” Бранка В.

Радичевића:

Увод ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заплет _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Расплет ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

61


Чик, погоди како су се помирила два златна

брата

Прочитај драмски текст „Чик, погоди како су се посвађала два златна брата” у

читанци „Бескрајне речи” на стр. 108–112. Напиши дијалог који воде Сунце и Месец

док се мире. Нека им у томе помогну Планинка и деца.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

62

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

63


Игра речима

1. Када за некога кажемо да је ОБРАО ЗЕЛЕН БОСТАН, то значи:

а) да је баштован;

б) да гаји лубенице;

в) да је лоше прошао;

г) да је крао бостан.

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Допуни реченице одговарајућом именицом тако да добијеш народне изреке:

а) Потонуле му све ____________________.

б) Бити на ____________________.

в) Пао је с коња на ____________________.

3. Подвуци поређење у стиховима из песме „Вожња” Десанке Максимовић:

Возимо се. Покрај пута

разасута

села леже.

К потоци после буре

Коњи јуре,

Лете, беже.

Шта је песникиња постигла

употребом поређења? Заокружи

слово испред тачног одговора:

а) Сликовито је представила брзину

коња.

б) Сликовито је описала изглед пута.

в) Сликовито је описала изглед села.

64

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. Препиши реченице тако да подвучене речи замениш речима које имају

супротно значење:

а) Маза је миран и послушан пас.

_____________________________________________________________________

б) Мачка воли да се купа и радо иде у воду.

_____________________________________________________________________

5. Прецртај сувишне речи у свакој од наведених реченица:

а) Снег је престао да пада.

б) Размишљала сам у себи о своме обећању.

в) Очи су јој плаве боје.

г) Никола и ја смо се виђали често пута у школи.

6. Заокружи слово испред реченице која ти је нејасна:

а) Деда Боги је отишао на Фрушку гору да скупља шљиве и пече ракију.

б) Кад одеш баба Бранки на Фрушку гору, пиши ми како је.

в) Мира ми је рекла да пазим на сестру док она руча.

г) Нађа, Сања и њена сестра певају у хору.

7. Ко је то?

Татино дете, мамино дете, а ничији син. __________________________________

8. Шта је то?

а) „Жив јарац живодарац,

Жив клат – незаклат,

Жив печен – неиспечен,

Жив једен – неизеден.”

То је _________________________.

б) „Прољеће веселим, љето хладим, јесен храним,

а зиму грејем.”

То је _________________________.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

65


Лице и број глагола

1. Промени глаголе по лицима у датом времену:

Једнина

глагол ПЕВАТИ – садашње време

Множина

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

Једнина

глагол СВИРАТИ – прошло време

Множина

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

Једнина

глагол ИГРАТИ СЕ – будуће време

Множина

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

2. Издвој глаголе из следеће реченице. Упиши их у табелу, а затим им одреди

лице и број:

Учитељица пише док девојчице цртају, а Рамадан боји цртеж.

Глагол Лице Број

66

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Игром кроз знање

1. Реши укрштеницу:

1

3

5

6 8

8

2 7 9

1 4 5

2

3

1. Име дечака који је тврдио да је пољубио небо. 2. Име Семовог пса. 3. Име

дечака који је помогао повређеном коњу у невољи. 4. Име девојчице која се

нашла у земљи чуда. 5. Временска непогода. 6. Како се зове брат Црвеног Носа?

7. Гудачки инструмент са четири жице. 8. Зец који има необичне способности.

9. Презиме главног јунака романа Леси се враћа кући.

2. Слова у обојеним пољима чине назив једног романа. Напиши га.

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

67


Покажи шта знаш

1. Повежи појам са његовом дефиницијом:

разговор два јунака

а) описивање

дочаравање изгледа природе,

б) приповедање физичког изгледа лика

в) дијалог

причање о поступцима јунака,

догађајима и њиховим доживљајима

2. Поред сваког одломка напиши да ли је у њему заступљено описивање или

приповедање:

а) Узели смо целу теглу пекмеза и ставили је у очеву торбу. И векну хлеба.

И кухињски нож. Пробудили смо се врло рано и чекали га. Куцнуо је на

прозор опрезно да не би пробудио старије. Искочили смо кроз прозор на

улицу и кренули. Тек што смо изашли из града, затражио је хлеба и пекмеза.

Доручковали смо и кренули даље. Попели смо се на једно брдо, Босоноги је

рекао да је то ниско брдо и да он с њега није пољубио небо.

(Б. Црнчевић, „Босоноги и небо”)

_____________________________________________________________________

б) Пред њим се пружала дугачка, узана просторија, која се у дубини губила у

сумраку. На зидовима су се налазиле полице које су допирале до плафона

и биле дупке пуне књига свих облика и величина. На поду су лежале гомиле

великих књига, док су се на неколико столова гомилала брда мањих, у кожу

повезаних, које су са стране блистале златом.

(М. Енде, „Бескрајна прича”)

_____________________________________________________________________

68

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


в) Једанпут се нађемо после школе и пођемо заједно кући. Ја јој дам једну

кифлу, коју сам јој сваког петка куповао, јер сам четвртком после подне

зарађивао на крајцарицама бар толико да сам могао по једном недељно

кифлом да јој изразим симпатију и пажњу.

(Б. Нушић, „Прва љубав”)

_____________________________________________________________________

3. Који облик казивања је заступљен у следећем одломку из приповетке

„Босоноги и небо” Б. Црнчевића:

– Децо, знате ли – питао нас је – да дрвеће ноћу не остаје на истом месту,

дрвеће устаје и шета, а тек пред зору се свако дрво врати на своје место.

– Лажеш – рекао је брат ширећи очи од неверице.

– А ви останите целу ноћ будни па гледајте – рекао је Босоноги увређено.

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

69


4. Прочитај одломак из романа „Бескрајна прича” М. Ендеа:

70

Размишљао је како управо сада, доле у разреду, имају час немачког.

Можда су имали и писмени задатак са неком ужасно досадном темом.

Бастијан тад погледа књигу.

„Желео бих да знам”, рече тек онако, „шта се у ствари дешава у књизи док

је још затворена. Наравно, унутра су само слова, штампана на папиру, али ипак

– нешто мора да се збива, јер када је отворим, ту је одједном цела прича. Ту су

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


лица која не познајем, збивају се разне авантуре, подвизи и борбе. Понекад

наиђу чак и буре, или се откривају непознате земље и градови. Све је то на неки

начин заточено у књизи. Јасно, да би се то доживело, књигу треба прочитати.

Али, у њој све то постоји од раније. Волео бих само да знам како.”

Одједном, обузе га готово свечано расположење.

Овај текст служи да:

– покаже како су књиге досадне;

– нагласи да се у књизи налазе само слова штампана на папиру;

– покаже маштовитост и љубав према књигама дечака Бастијана.

Подвуци тачан одговор.

5. Замисли да је твоја омиљена играчка може да говори. Напиши реченице које

би она гласно изговорила:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Изброј колико си звездица освојио/освојила и прочитај поруку за тебе:

Порука за тебе:

9–10: Твоје знање је одлично!

7–8: Имаш врлодобро знање.

5–6: Добро ти иде, али можеш још боље.

3–4: Нека ти наставник/наставница помогне!

0–2: Пробуди се, време је за учење!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

71


Био једном један...

1. Бајка је:

а) приповетка која описује живот људи у прошлости;

б) приповетка фантастичне садржине;

в) песма која опева познате историјске догађаје.

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Допуни реченицу:

Бајке које су створили непознати даровити поједници из народа називају се

______________________________, а бајке чији је аутор познат називају се

________________________________________________________________.

72

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3. Напиши које су твоје омиљене бајке:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Готово све бајке имају исти почетак. Напиши како он гласи:

_____________________________________________________________________

5. Твој омиљени јунак из бајке је ____________________________. Образложи свој

одговор: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Прочитај одломак из народне бајке „Аждаја и царев син” и одговори на питања:

„Био један цар па имао три сина. Једном најстарији син пође у лов, па како

изађе из града, скочи зец из грма а он за њим, те овамо те онамо док утече зец

у једну рекавицу, а царев син за њим, кад тамо, а то не био зец, него аждаја,

па дочека царева сина те га прождере. Кад после тога прође неколико дана а

царев син не долази кући, стану се чудити шта би то било да га нема. Онда пође

средњи син у лов, па како изиђе иза града, а зец скочи иза грма а царев син

за њим, те овамо те онамо док утече зец у ону рекавицу, а царев син за њим,

кад тамо, а то не био зец него аждаја, па га дочека те прождере. Кад после

тога прође неколико дана а цареви синови не долазе натраг ниједан, забрине

се сав двор. Онда и трећи син пође у лов, не би ли и браћу нашао. Како изиђе

иза града, опет скочи зец иза грма а царев син за њим, те овамо те онамо док

утече зец у ону рекавицу. А царев син не хтеде ићи за њим, него пође да тражи

другога лова говорећи у себи: „Кад се вратим, наћи ћу ја тебе”.

У овом одломку имамо следеће особине бајке:

– устаљени завршетак;

– сукоб добра и зла;

– бројеве (један, три, седам, девет);

– натприродна и чудесна бића која могу да се преобразе;

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

73


– уопштена имена јунака (краљевић, син, девојка, чобанин);

– срећан крај.

Подвуци четири тачна одговора.

7. Повежи реченице са одговарајућим појмовима:

а) Деси се једном кад се краљица

купала да једна жаба изађе на обалу па јој

рече: „Испуниће ти се жеља; још пре него

што прође година добићеш ћерку.”

стварност

б) И краљица је добила девојчицу која

је била тако лепа да краљ није знао шта

ће од радости, па је зато приредио велику

светковину.

в) Није позвао само рођаке, пријатеље и

познанике, него и мудре чаробнице да би

и оне биле детету благонаклоне.

машта

г) Деси се да онога дана када је

напунила своју петнаесту годину краљ и

краљица оду од куће, а девојчица остаде

сама у дворцу.

8. Разврстај јунаке бајке на оне који оличавају добро и оне који оличавају зло:

Трнова Ружица, тринаеста чаробница, маћеха, Пепељуга, аждаја.

Позитивни јунаци: ____________________________________________________ .

Негативни јунаци: ____________________________________________________ .

74

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


9. Реши ребусе и напиши решења:

10. Спој име јунака са бајком из које потичу:

а) Мара Олданини вртови

б) Мишица Пепељуга

в) Чаробнице Трнова Ружица

г) Лабуд Ружно Паче

д) Маћеха

ђ) Олдана

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

75


Покажи шта знаш

1. У називима текстова које си читао/читала у претходним разредима подвучене

су неке речи. Одреди којој врсти речи припадају и запиши их у табелу:

а) „А зашто он вежба”

б) „Хвалисави зечеви”

в) „Двије сеје брата не имале”

г) „Врапчић”

д) „Чуо сам”

Заједничке именице Описни придев Глаголи

2. Одреди врсте речи у следећим реченицама:

а) Поток шумом шуми.

Поток – ________________________

шумом – _______________________

шуми – _________________________

б) Јела је јела укусна јела.

Јела – __________________________

је јела – ________________________

укусна – ________________________

јела – __________________________

76

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3. Састави реченице тако да повежеш речи из све три колоне. Један пример је

урађен:

Маја ће скувати варош.

Лишће шушти на дрвећу.

Јован је спретна чај.

Сланкамен је мања девојчица.

4. Упиши подвучене именице у одговарајуће колоне табеле према подврсти којој

припадају:

„Пецин тата је машиновођа и живи у дугачкој, белој кући, поред саме

пруге, на пола пута до пристаништа. Чика Бора је умео да повезе Пецу, Владу

и мене до Саве. Нас троје се гурамо у врућој локомотиви, а поред нас промичу

куће као коцкице шећера. На пристаништу је било дугачко стовариште од сивог

камена и лесонита.”

(Весна Алексић, „Карта за летење”, одломак)

Заједничке именице Властите именице Градивне именице

Изброј колико си звездица освојио/освојила и прочитај поруку за тебе:

Порука за тебе:

9–10: Твоје знање је одлично!

7–8: Имаш врлодобро знање.

5–6: Добро ти иде, али можеш још боље.

3–4: Нека ти наставник/наставница помогне!

0–2: Пробуди се, време је за учење!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

77


Опис

1. Опиши своју мајку или баку:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Опиши неког од својих укућана:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

78

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Јохана Шпири

Хајди

(одломак)

1. Прочитај одломак из романа „Хајди” и одговори на питања која следе:

На пашњаку

Кад стигоше до пашњака, скиде Петар торбу с рамена и пажљиво је спусти

у једно мало удубљење на земљи, јер је Петар знао да често дува јак ветар,

па је хтео да сачува своју драгоцену имовину да му се не откотрља низ брег.

Онда се Петар опружи колико је дуг по трави обасјаној сунцем, јер је хтео да се

одмори од напорног пењања.

Хајди је за то време скинула своју кецељицу, лепо је завила цвеће и

завезала га, па је све оставила поред торбе и села крај Петра, гледајући на све

стране. Далеко испод њих пружала се долина у дивном сјају јутра. Пред собом

је Хајди видела како се диже велико и широко поље покривено снегом све до

тамноплавог неба, лево огромне стене и са свих страна врхови штрче као неке

камене и шиљасте куле, гледајући мрко на Хајди. Дете је седело мирно као миш

и посматрало, а свуда око њега владао је велики дубоки мир. Само је сасвим

благо и тихо пиркао ветрић кроз нежну жуту јагорчевину и златноблиставе

ружице, које су на све стране цветале на својим танким стабљикама и лелујале

мирно и радосно.

Петар је заспао после свег напорног хода, а козе се попеле горе до жбуња.

Хајди се осећала тако лако као никад у свом животу. Упијала је златну сунчеву

светлост, свеж ветрић, нежни мирис цвећа, и није желела ништа друго него да

увек остане овде. Тако је прошло доста времена. Хајди је тако дуго гледала у те

високе планине да јој се чинило као да су све оне добиле лица, па и оне у њу

гледају љубазно као добри пријатељи.

Наједаред зачу изнад себе неко оштро крештање и кад погледа горе, виде

како више њене главе раширених крила кружи тако велика птица какву никад у

животу није видела. Птица се у великим круговима враћала поново и крештала

врло јако и продорно.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

79


„Петре, Петре, пробуди се!”, викала је Хајди. „Погледај, погледај, дошла је

птица грабљивица, види је!”

Петар се диже и заједно са Хајди стаде да гледа птицу, која се све више и

више дизала у небеско плаветнило и најзад нестала иза сивог стења.

2. Где се налазе Хајди и Петар?

_____________________________________________________________________

3. Који призори су тог јутра очарали Хајди?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Омамљена лепотом природе Хајди има утисак да је природа оживела. Пронађи

и препиши две реченице којима је описан такав доживљај девојчице:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Препиши из текста реченице у којима видимо да је Хајди очаравајућу лепоту

природе доживела:

а) додиром __________________________________________________________

____________________________________________________________________ ;

б) слухом ____________________________________________________________

____________________________________________________________________ .

6. Какав утисак на Хајди оставља необичан предео?

а) Девојчица је равнодушна према природи која је окружује и досађује се док

Петар спава.

б) Девојчица је опчињена лепотом јутра на планини.

в) Девојчица је узбуђена пределом и огромном птицом која кружи над

пашњаком.

г) Девојчица је уплашена због велике птице грабљивице која кружи над њом.

Заокружи слова испред тачних одговора.

80

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Игром кроз знање

1. Реши укрштеницу:

3

1 5

8

6

2 4 6 8

7

1

3

4

1. Име дечака који је напустио своју планету и дошао на Земљу. 2. Назив приче

коју је дечак читао у украденој књизи. 3. Како су лабуда називали док је био

мали? 4. Ко је помогао Радојици да чита књиге? 5. Како се зове текст у читанци

„Бескрајне речи” у којем су описна дечакова осећања према Перси? 6. Име

успаване лепотице. 7. Ко је био непријатељ Николи Тесли у детињству? 8. Име

девојчице која је са нестрпљењем чекала да се врати кући.

2. Слова у обојеним пољима чине назив једне бајке. Напиши га.

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

81


Заменице

1. Којој врсти речи припадају подвучене речи у тексту?

ЈЕЛИЦА: Јао, па ти још ниси написао задатак, шта то радиш?

СИМА (окреће се Јоци): Он још није завршио задатак.

ВЛАДА (оставља свеске и непрестано нешто претражује): Ево, јесам, сад ћу ја...

седите ви...

(Драган Лукић, „Стара слика на зиду”)

_____________________________________________________________________

2. Испод наведених заменица напиши лице и број:

82

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3. Подвуци заменице у следећој реченици:

Ми смо се баш потрудили око решења, а они нису ни прстом мрднули.

4. Препиши следећи текст тако што ћеш уместо именица које су подвучене

употребити одговарајуће личне заменице:

Марко веома лепо слика. Марко је талентован на маму. Мама и тата су

уочили његов таленат. Мама и тата су Марку поклонили велико платно за

сликање и прегршт боја. Марко је од маме и тате прошле године добио књигу

„Успешно цртање за почетнике”. Ана не воли да слика, али воли да пева. Ана

иде у музичку школу. Њена другарица Јелена свира гитару. Ана и Јелена заједно

учествују на приредби.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Препиши правилно следеће реченице:

„ДЕЦО, ХОЋЕТЕ ЛИ МИ ВИ ПОМОЋИ ДА УКРАСИМ УЧИОНИЦУ?”, УПИТА

УЧИТЕЉИЦА.

УЧЕНИЦИ УЗВИКНУШЕ: „НАРАВНО! САМО ВИ ДОНЕСИТЕ МАТЕРИЈАЛ!”

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

83


Бројеви

1. Заокружи све бројеве у следећем тексту:

Бициклистичка трка кроз Србију биће одржана од 11. до 16. јуна. На путу

дугом 839 км, који је подељен у 6 делова, учествоваће 25 тимова из 20 земаља

и око 120 такмичара.

2. Заокружене бројеве из првог задатка напиши словима:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Повежи линијама бројеве са леве стране са одговарајућим именицама са десне

стране:

два

тунел

дванаесторо

лопта

једна

питања

четврти

прасића

4. Одреди врсту подвучених бројева у следећим реченицама:

а) Седам дана трајаће Фестивал дечјег стваралаштва. ______________________

б) Седе у шестом реду с леве стране! ____________________________________

5. Заокружи слова испред правилно написаних бројева:

а) 400 динара – четиристо динара

б) 400 динара – четристо динара

в) 600 година – шестсто година

г) 600 година – шесто година

д) 6. дете – шесто дете

ђ) 6 дете – шесто дете

84

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


6. Прочитај стихове песме „Јетрвица адамско колено”:

Храни мајка два нејака сина

у зле дане, у године гладне,

кад је била понајскупља храна,

ока брашна тридесет динара.

Хранила их и отхранила их

на преслици и десници руци.

Кад су деца женидбе дорасла,

обадва је оженила мајка,

довела им две лепе девојке:

Виду Винку, Давиду Ковиљку.

Јетрвице мало живовале,

мало време три године дана.

Кад настала година четврта,

свака роди по једнога сина,

Винка Мирка, Ковиљка Маринка.

а) Препиши основне бројеве из песме: ___________________________________

____________________________________________________________________ .

б) Препиши редни број из песме: ________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

85


Провера знања

1. Разврстај подвучене речи на врсте којима припадају:

„Три милиона и један мрав живе, раде

и спавају

у мрављем граду

испод велике крушке, у хладу.

Они имају куће на спрат, на три, на девет

спратова,

они навијају будилнике на пет, да би се на

време

пробудили…”

(Бранислав Црнчевић, „Мрав добра срца”)

а) именице: __________________________________________________________

б) придеви: __________________________________________________________

в) глаголи: ___________________________________________________________

г) бројеви: ___________________________________________________________

д) заменица: _________________________________________________________

2. Издвој из следеће реченице збирне именице:

„Град брисаше све: и грање, и лишће, и влат, и траву. Гране падаху са

дрвећа као да их мотком обијаш; са кућа падаху комади разбијена црепа.”

(Јанко Веселиновић, „Град”)

_____________________________________________________________________

3. Од датих градивних именица осмисли градивне придеве:

а) песак _______________________; в) пластика _________________________ ;

б) вода _______________________ ; г) бронза ___________________________ .

86

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. Одреди врсту, подврсту, род и број подвучених именица и придева:

Иванина сестра пронашла је црни кожни новчаник. Испоставило се да он

припада Тањи.

Реч Врста речи Род Број

а) Иванина

б) сестра

в) црни

г) кожни

д) новчаник

ђ) Тањи

5. Следећу реченицу напиши тако што ћеш је из једнине пребацити у множину:

Ја сам јој се много обрадовала, а она је са њима убрзо отишла.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Напиши тражену личну заменицу:

а) лична заменица за 2. лице множине: _________________________________ ;

б) лична заменица за 3. лице множине средњег рода: _____________________ ;

в) лична заменица за 1. лице множине: _________________________________ ;

г) лична заменица за 2. лице једнине: ___________________________________ ;

д) лична заменица за 3. лице множине мушког рода: ______________________ ;

ђ) лична заменица за 3. лице једнине женског рода: ______________________ .

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

87


7. Допуни дате реченице:

а) глаголом који означава радњу;

Петар ____________________________________________________________ .

б) глаголом који означава стање;

Сања ____________________________________________________________ .

в) глаголом који означава збивање.

Синоћ ____________________________________________________________ .

8. Линијама повежи бројеве са врстом којој припадају:

десеторо

редни

десет

основни

десета

збирни

9. Одреди врсту и подврсту речи датих у табели:

Реч

Врста и подврста

а) вода

б) добронамерна

в) први

г) Жарков

д) наоблачити се

ђ) дрвени

е) жбуње

ж) он

з) четворо

88

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


10. Напиши правилно следећу реченицу. Потруди се да бројеве написане цифрама

напишеш словима:

АУТОБУС ЗА НОВИ САД КАСНИО ЈЕ 25 МИНУТА, А ЗРЕЊАНИНСКИ УЧЕНИЦИ ИЗ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ СТИГЛИ СУ 15 МИНУТА РАНИЈЕ.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

11. Попуни празна поља у табели:

Реч Реч истог значења Реч супротног значења

УЧТИВ

НЕПРИСТОЈАН

ВРЕДАН

ЛЕЊ

БРЗ

ХИТАР

Изброј колико си звездица освојио/освојила и прочитај поруку за тебе:

Порука за тебе:

17–20: Твоје знање је одлично!

12–16: Имаш врлодобро знање.

9–11: Добро ти иде, али можеш још боље.

5–8: Нека ти наставник/наставница помогне!

0–4: Пробуди се, време је за учење!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

89


Игром кроз знање

1. Уз дате речи напиши речи:

а) сличног значења

големи – _______________________ ; зора – ____________________________ ;

вели – __________________________ ;

б) супротног значења

снене – _____________; младић – _____________; занемео – _____________.

2. Прочитај одломак из „Песме о Жилету” Бошка Сувајџића. Подвуци властите

именице оловком црвене боје, заједничке именице оловком зелене боје, а

придеве оловком плаве боје. Напиши их на линије:

У једноме граду,

готов за параду,

молован као слика

отменога лика,

био једном један

необичан Жика

вуф, вуф, вуф.

Од прадеде Волфа

и прабабе Елзе,

пикали су голфа

негде око Темзе,

или можда Рајне.

Нећу да вас плашим:

перспективе бајне

стајаху пред нашим

племенитим ликом,

господином Жиком

вуф, вуф, вуф.

а) Властите именице: __________________________________________________

б) Заједничке именице: ________________________________________________

в) Описни придеви: ____________________________________________________

90

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3. Пажљиво прочитај стихове из „Бајке о цару Салтану” А. С. Пушкина:

А кад зором младић скочи

и протрља снене очи,

зачуди се и занеми

јер угледа град големи

са зупчастим бедемима,

а за белим зидовима

торњи златни и црвени,

манастирски и црквени.

Брзо мајку из сна буди,

и она се чудом чуди.

И царевић мајци вели:

„То ми даде лабуд бели!”

4. Подвучене речи из претходног задатка упиши на одговарајуће линије. Затим им

одреди род и број:

а) _______________________ – ___________________, ______________________

(заједничка именица) (род именице) (број именице)

б) _______________________ – ___________________, ______________________

(описни придев, уз именицу) (род придева) (број придева)

в) _______________________ – ___________________, ______________________

(градивни придев, уз именицу) (род придева) (број придева)

г) ________________________ – ___________________, _____________________

(присвојни придев, уз именицу) (род придева) (број придева)

5. Подвуци глагол у стиху Она се чуди:

Глагол из овог стиха означава _____________________ време. Глагол се налази у

_____________ лицу, ________________.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

91


Реченица

1. Запиши три реченице о здравој исхрани – по једну обавештајну, упитну и

заповедну реченицу:

а) Обавештајна реченица: _______________________________________________

б) Упитна реченица: ____________________________________________________

в) Заповедна реченица: _________________________________________________

2. Одреди какве су следеће реченице према значењу:

а) Камена Гора је једно од најлепших села у Србији. ________________________

б) Зар рам за слике толико кошта? _______________________________________

в) Запишите наслов у свеске! ___________________________________________

г) Јутрос је падао снег? ________________________________________________

д) Не могу да верујем да си промашио станицу! ___________________________

3. Линијама повежи реченице са обликом глагола у њима:

а) Некада није било мобилних телефона. потврдни облик

б) Не кажем ја то себе ради!

в) Заборавио си кишобран! одрични облик

г) Колико има до краја часа?

4. Упиши у квадратиће одговарајуће интерпункцијске знаке:

„Јеси ли побенавио, Викторе ”,упита га лав, провиривши њушком кроз

решетке кавеза. „Како се усуђујеш да наредиш тако нешто без мога знања

Краљ животиња сам ја.”

Слоново кикотање распрши се попут конфета у ноћној тами

„Хи, хи, хи! Краљ животиња је човек, друшкане. А нарочито овде, тако

далеко од наших пространих прашума...”

„Шта ти хоћеш, Викторе ”, прекиде га медведић вичући из свог затвора.

(Елза Изабел Борнеман, „Слон заузима пуно места”)

92

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5. Подвуци реченицу која не припада следећој басни:

Једног лепог пролећног дана, слатко певаше славуј. Остале птице, неке

из зависти, а неке из простоте и недостатка осећања, не обазираху се ни да

га виде. Само паун, како га чу, устави се ту, почне га пажљиво слушати и радо

гледати. Опази га славуј, престане певати и кад једним, кад другим оком почне

га посматрати. Иње је просуло своју белу боју свуда по пољу. „Зашто не певаш”,

рече му паун, „што ме тако гледаш?” „Ко те не би гледао”, одговори славуј,

„какав си леп и красан! А зашто ти овде толико дуго стојиш и мене гледаш?”

„Како не би стајао”, одговори паун, „и како те не бих гледао кад тако слатко

певаш!” Од тога времена до данас, паун и славуј велики су пријатељи.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

93


Покажи шта знаш

1. Испод сваког текста напиши на линију који облик казивања је у њему

заступљен. Понуђени одговори: описивање, приповедање и дијалог.

а) „Вечерње сунце обасјавало је зелену планину, а са друге стране блистало је

велико снежно поље на Шезапланини. Одједном је прамен црвеног сјаја пао

пред њене ноге на траву, она се окренула – такву дивоту не зна да ли је икада

доживела, чак ни у сну – и угледала је прекрасну слику: камени гребени на

Фалкнису горели су према небу, жарило се велико снежно поље, а над њима

су пловили ружичасти облачићи. Наоколо по планини трава је била златна, са

свих страна је треперило и светлуцало, а доле је надалеко и нашироко читава

долина пливала у измаглици и чистом злату.”

_____________________________________________________________________

б) „Сада морам да идем код деде, али сутра ћу опет доћи код тебе. Лаку ноћ,

бако!”

„Да, дођи опет, Хајди, дођи сутра опет”, молила је бака, стиснула Хајди руку и

готово је није могла пустити.

„Зашто си скинула своју лепу хаљиницу?”, запита Бригита.

„Јер ми је милије да овако одем код деде, иначе ме можда не би више

препознао. Па и ти ме у њој скоро ниси препознала.”

_____________________________________________________________________

в) „У току ноћи деда се скоро десет пута дизао и пењао уз лестве и пажљиво

прислушкивао да ли Хајди заиста спава и неће ли се можда у сну узнемирити.

Хајди је спавала чврстим сном и није се уопште померала, пошто је њена

велика, горућа жеља била испуњена: видела је поново све брегове и клисуре

у вечерњем жару, чула је како јеле шуме, била је опет код куће на планини.”

_____________________________________________________________________

94

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2. Пред тобом је басна „Храст и трска”, али су делови басне намерно

испремештани. Поређај их тако да њихов редослед одговара току приче.

Редослед означи бројевима од 1 до 5, као што смо започели:

„Нажалост”, шапну тршчица, „ја заиста нисам јака као ти. Мене би ветар

сломио.”

1 На једном брду стајао је, поносан и несавитљив храст, а под њим је

расла танка, савитљива тршчица.

Ујутро се време смирило, ветар је престао и тршчица је стајала и даље

усправно. Храст је лежао на земљи ишчупаног корена, укочен, као и увек.

Одједном поче страховита олуја. Тршчица се повијала за ветром

и савијала до земље, а храст се није дао и стајао је усправно у ужасном

невремену.

„Ала си ти слабашна биљка!”, рече храст. „При најмањем поветарцу

дрхтиш и тресеш се. Зашто ниси јака и поносна као ја?”

3. Наведи две особине које су својствене:

а) храсту _____________________________________________________________

б) трсци ____________________________________________________________ .

4. Захваљујући којој особини је трска преживела невреме?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Запиши поруку басне:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

95


6. Када кажемо да је неко ОКАЉАО ОБРАЗ, то значи:

а) да је радио нешто непромишљено;

б) да је успео да се испрља;

в) да је успео у нечему;

г) да се осрамотио лошим поступањем.

Заокружи слово испред тачног одговора.

7. Када нешто делимо на РАВНЕ ЧАСТИ, то значи да:

а) узмемо најбољи део;

б) другоме дамо најбољи део;

в) за себе задржимо најлошији део;

г) равноправно поделимо на исте делове.

8. Када за некога кажемо да је У СВАКОЈ ЧОРБИ МИРОЂИЈА, то значи:

а) да је кувар;

б) да се у све меша и намеће се;

в) да је успео у нечему;

г) да се обрукао.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Изброј колико си звездица освојио/освојила и прочитај поруку за тебе:

Порука за тебе:

9–10: Твоје знање је одлично!

7–8: Имаш врлодобро знање.

5–6: Добро ти иде, али можеш још боље.

3–4: Нека ти наставник/наставница помогне!

0–2: Пробуди се, време је за учење!

96

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Субјекат

1. Подвуци субјекте у следећим реченицама:

а) Пролеће стиже 20. марта.

б) Замаглили су се прозори.

в) Мирка и Сања су најбоље другарице.

г) Моја учитељица веома лепо слика.

2. Допуни реченице личним заменицама и напиши шта запажаш:

а) _________ идемо у IV разред.

б) _________ се не јављате, где сте?

в) _________ је плесала са њим.

г) _________ и _________ смо имали највише бодова.

Личне заменице у претходним примерима имају службу ___________________ .

3. Попуни празна поља у табели:

Реченица

Тањир је разбијен.

Они су изгубили меч.

Не ради семафор.

Он није урадио домаћи задатак.

Врста подвучене речи

Служба подвучене

речи/реченични члан

4. Заокружи слова испред реченица у којима је група речи у служби субјекта:

а) Дуг раскошан реп служи веверицама да одрже равнотежу.

б) Делфини се крећу док спавају.

в) Пингвини су веома вешти пливачи.

г) Бели лавови живе у зоолошким вртовима.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

97


Предикат

1. Подвуци предикате у наведеним стиховима из песме „Мрак” Душана Радовића:

У мраку проговоре гране,

и оживе сенке,

и панталоне узјашу столице,

и пењу се на полице

и праве теревенке.

Председник им је прекидач за

сијалицу.

Кад он каже: „Кврц!”

– не чује се ни фррр

ни мррр

ни жврц.

Све се умири, и све

се утиша

– сем миша, и

сем кад пада киша.

2. Допуни реченицу:

Предикат који чини глагол у личном глаголском облику назива се ____________

____________________ предикат.

98

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3. Допуни реченице датим глаголима у личном глаголском облику:

а) Ти ____________________ хокеј?

(тренирати)

б) Исидора Секулић ____________________ у Мошорину, у Бачкој.

(родити се)

в) Ученици ____________________ на маратону.

(учествовати)

г) ____________________ Давид.

(звати се)

4. Подвуци субјекат једном линијом, а предикат двема линијама у следећим

реченицама:

а) Воз полази са перона у пола девет.

б) Павле и Стефан су срели Нађу и Глорију.

в) То је урадила Марија, а неправедно смо оптужили Ленку.

г) Жарко је скочио, дао кош и тако донео победу свом тиму.

5. Прочитај следећи текст и попуни празна поља у табели:

Ветар је дувао све јаче. Зоран, Милан и Маја су још на стадиону. Они чекају

крај утакмице. Ја играм. Још два минута до краја. Победићемо! „Ви сте бољи,

бољи је победио, честитам!”, рече ми тренер противничког тима.

Пример Врста речи Служба речи/реченични члан

а) Ветар

б) Милан

в) Они

г) чекају

д) Ја

ђ) победићемо

е) честитам

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

99


Објекат

1. Спој линијама реченице са леве стране са одговарајућим објектима с десне

стране:

Зоран једе

ручак.

Мачка лови

лисицу.

Куварица кува

банану.

Ловац је уловио

цвеће.

Возач вози

камион.

Пчела мирише

миша.

2. Заокружи објекте у следећим реченицама:

а) Видела сам веверицу!

б) Драгана решава задатке.

в) Позвали смо госте на ручак у суботу.

г) Ко жели да преприча причу?

д) Дарко је узео темпере да заврши цртеж.

3. Подвуци објекте у следећим загонеткама:

а) Маказе имам – кројач нисам;

у води живим – риба нисам;

оклоп имам – војник нисам. (рак)

б) Мајка роди мене, а ја мајку. (вода и лед)

в) Ја носим вас, а ви мене. (обућа)

4. Издвој објекте из следећег текста. Обрати пажњу на групе речи које имају

службу објекта:

Док је Маша радила задатак, ја сам прелиставала свој омиљени часопис.

После ћемо ручати. Мама је испекла питу са сиром. Обожавам пите!

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

100

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5. Попуни празна поља у табели:

Реченица

а) Мазила је мацу на

фотељи.

б) Јована је угледала

новчаник на столу.

в) Она не зна ништа о

томе.

г) Јоца увек прво послуша

родитеље.

д) Тако је директорка

одлучила.

Врста подвучене речи

Служба подвучене речи/

реченични члан

6. Осмисли, а затим напиши три реченице у којима ће субјекти бити именице

РАК, ГРГЕЧ и ПАСТРМКА, предикати глаголи КРОЈИТИ, ШИТИ, НОСИТИ, а објекти

именице МАКАЗЕ, ХАЉИНЕ и ОДЕЛО:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

101


Атрибут

1. Упиши на линије одговарајуће речи којима ћеш описати дате именице:

а) _________________________ човек, _________________________ животиња,

_________________________ средина, ____________________________ прозор;

б) џемпер ____________________, свеска _______________________________ ,

огрлица______________________, жена _________________________________ ;

в) ___________________________ рам __________________________________ ,

_____________________________ патике ________________________________ ,

_____________________________ телефон ______________________________ ,

_____________________________ кревет ________________________________ .

2. Подвуци атрибуте у следећим реченицама:

а) Зимско суморно јутро наднело се над селом.

б) Горанова млађа сестра иде у први разред.

в) За поклон сам добила црвени шал на пруге.

г) Ученици су дуго решавали задатак са неједначинама.

3. Прочитај следећу реченицу:

Анина браон торба остала је у дворишту.

а) Издвој субјекат из дате реченице: ____________________________________ .

б) Издвој атрибуте из дате реченице: ___________________________________ .

102

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. Одреди службу издвојених речи из следеће реченице:

Мила чита занимљиве приче.

а) Мила – ____________________________________________________________

б) чита – _____________________________________________________________

в) занимљиве приче – _________________________________________________

г) занимљиве – ____________________________ ___________________________

5. Заокружи атрибуте који се налазе уз издвојене именице:

„Лутао је неколико дана, дивио се златним ЦВЕТОВИМА дрена, белим

ВИСИБАБАМА, жутој ЈАГОРЧЕВИНИ, расцветаном црном ТРНУ, и тек једног

сунчаног ЈУТРА, док је лутао кроз жбунове на ивици једног брежуљка, он

задивљен застаде опијен дивним МИРИСОМ.”

(Бранко Ћопић, „Весник пролећа”)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

103


Прилошке одредбе

1. Одреди службу подвучених речи:

а) Горана спава у својој соби. ____________________________________________

б) Стижемо с мора пред зору. ___________________________________________

в) Пас је истрчао напоље. _______________________________________________

г) Говори јасно и гласно! ________________________________________________

д) Ноћас је све смрзло. _________________________________________________

2. Допуни реченице одговарајућом прилошком одредбом за начин:

а) Михајло ________________ пева.

б) Пуж хода ________________.

в) Ушла је ________________ у кућу.

3. Допуни реченице одговарајућом прилошком одредбом за време:

а) Идем на спавање ________________.

б) ________________ имам тренинг.

в) Долазим ________________.

4. Допуни реченице одговарајућом прилошком одредбом за место:

а) Живим ____________________________.

б) Јелена је отишла ____________________________.

5. Одреди службу речи у реченици:

Милица је јуче у продавници купила килограм јагода.

а) Милица – __________________________________________________________

б) је купила – _________________________________________________________

в) јуче – _____________________________________________________________

г) у продавници – _____________________________________________________

д) килограм јагода – ___________________________________________________

104

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


6. Разврстај подвучене прилошке одредбе:

„Истог тренутка сину пламен у огромним очима ждребета. Оно поскочи,

нагло се пропе. А затим се једним скоком, сагнуте главе, баци у трску.”

(Рене Гијом, „Бела Грива”)

прилошке одредбе за време

прилошке одредбе за начин

прилошке одредбе за место

7. Подвуци прилошке одредбе у следећим реченицама. Напиши о којој прилошкој

одредби је реч:

а) Слађа је снажно загрлила мајку. ______________________________________

б) Сачекајте ме испред позоришта! ______________________________________

в) С јесени се бере кукуруз. _____________________________________________

г) Медвед није могао да се попне на крушку. ______________________________

д) Крећемо вечерас. __________________________________________________

ђ) Богдан је поступио веома храбро. _____________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

105


Реченица и реченични чланови

1. Прочитај следећу реченицу. Затим попуни празна поља у табелама:

Неуморни земљорадници радили су јуче

напорно на њиви.

а) Врста реченице према значењу

Врста реченице према облику

б) Издвојени део реченице Служба/реченични члан

Неуморни земљорадници

неуморни

јуче

су радили

напорно

на њиви

2. Прочитај следећу реченицу. Затим одговори на захтеве:

106

Преплашени бели зец нагло је скочио, а

слатку шаргерепу појео је касније.

а) Дата реченица је:

– проста

– сложена.

Подвуци тачан одговор.

б) Издвој све атрибуте из дате реченице.

______________________, ______________________, _______________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


в) Одреди службу издвојених делова реченице:

преплашени бели зец

нагло

је скочио

касније

је појео

слатку

слатку шаргарепу

3. Попуни празна поља у табели подвученим речима из текста, то јест врстом тих

речи или службом:

„Најбољи тата међу животињама је царски пингвин. Он два месеца држи

јаје, своје мезимче, на врху својих стопала. Ако се откотрља, јаје ће се смрзнути.

Брижни тата истрајава на зими на Антарктику, по снежним олујама и врло

ниским температурама. Своје јаје не оставља ни кад треба да иде да једе, зато

мужјак пингвин изгуби половину своје тежине.

(„Национална географија јуниор”, март 2006)

Реч из текста Врста речи Служба речи

најбољи

придев

атрибут

истрајава

заменица

јаје

јаје

глагол

снежним

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

107


4. Заокружи слова испред тачних тврдњи:

а) Предикат који чини само глагол назива се глаголски предикат.

б) Атрибут може да се налази само испред именице.

в) Службу субјекта могу да имају само именице, а не и заменице.

г) У једној реченици може да се нађе више објеката и субјеката.

5. Линијама повежи реченице са одговарајућим реченичним чланом:

а) Јован Јовановић Змај рођен је у Новом Саду, 1833. године. објекат

б) Договора се једино Милан није предикат

придржавао.

прилошка одредба за време

в) Нису успели да виде ниједну рибу. прилошка одредба за начин

г) Упознајте се, ово је Војинова мама! прилошка одредба за место

д) Успорите поред школе! субјекат

ђ) Марија, уђи слободно! атрибут

6. Издвој субјекте из следећег текста:

Сваке суботе Вера и ја идемо на плес. Верина мама нас одведе, а мој тата

дође по нас. На плес иду и Марија и Ленка. Оне похађају школу плеса већ пет

година.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

108

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Провера знања

1. Заокружи слова испред узвичних реченица:

а) Ти ли си то написао!

б) Падао је град величине лешника.

в) Зашто ништа не говориш?

г) Угаси светло, молим те!

д) Јупи, баш сте нас обрадовали!

2. Следеће реченице напиши у одричном облику:

а) Хоћу тај сладолед! __________________________________________________

б) Идите! ____________________________________________________________

3. Подвуци једном линијом субјекат, а двема предикат:

Узнемирени пас лајао је све јаче и јаче.

4. Попуни празна поља у табели:

Реченица Врста подвучене речи Служба/реченични члан

а) Ми се противимо тој

идеји.

б) Ви отпевајте поново

последњу строфу.

в) Дочекао нас је Милош.

г) Питао је Сашку за савет.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

109


5. На линије допиши речи по свом избору.

а) Помазила сам _____________________ по глави.

б) Милана је угледала _____________________ на улазу у зграду.

в) Цео разред је нацртао _____________________, сем њега.

г) Јана је наручила _____________________, а њена мама __________________.

6. Издвој атрибуте из следеће реченице:

Мамина школска другарица зове се Наташа.

_____________________________________________________________________

7. Одреди о којој прилошкој одредби је реч:

а) Испричајте ми све по реду. ___________________________________________

б) Нада се предомислила у последњем тренутку. __________________________

в) Сат виси изнад кревета. ______________________________________________

г) Следећег јутра идемо за Голубац. ______________________________________

8. На линије напиши називе издвојених реченичних чланова:

Они су јуче оставили плаву лопту од коже у предсобљу.

а) Они – _____________________________________________________________

б) су оставили – ______________________________________________________

в) јуче – _____________________________________________________________

г) плаву лопту од коже – _______________________________________________

д) плаву – ___________________________________________________________

ђ) у предсобљу – ______________________________________________________

110

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


9. Прошири дате реченице:

а) прилошком одредбом за начин:

Нађа и Дарко су отишли. _____________________________________________

_____________________________________________________________________

б) објектом:

Марина лепо пише. _________________________________________________

_____________________________________________________________________

в) атрибутом:

Маја је добила књигу за рођендан. ____________________________________

_____________________________________________________________________

10. Осмисли, а затим напиши реченицу према следећем распореду реченичних

чланова:

ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА ВРЕМЕ + ПРЕДИКАТ + СУБЈЕКАТ + ПРИЛОШКА ОДРЕДБА

ЗА МЕСТО

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Изброј колико си звездица освојио/освојила и прочитај поруку за тебе:

Порука за тебе:

13–15: Твоје знање је одлично!

10–12: Имаш врлодобро знање.

7–9: Добро ти иде, али можеш још боље.

4–6: Нека ти наставник/наставница помогне!

0–3: Пробуди се, време је за учење!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

111


Бранислав Нушић

Лек од љубави

(одломак)

слачица –

биљка која се

употребљава у

исхрани

мираз – поклон

који породица

младе даје

младожењиној

породици на

дан венчања

1. Прочитај причу „Лек од љубави” и одговори на питања:

Мој пријатељ Пера заљубио се пре неки дан. Лепо ишао

човек улицом, ишао, па се одједанпут заљубио.

Дотрчао је одмах мени као без душе, стискао ми руку

пријатељски и рекао ми: „Таква и таква ствар!” [...]

Хтео сам да га лечим, па сам се распитивао за лекове.

Једни су ми говорили да би било добро да меће слачицу

да му излечи ватру; други су препоручили да једе виршле с

реном и да пије доста пива како би добио што више сала око

срца; трећи су ми препоручили да га натерам свако вече да

држи ноге у хладној води, јер се, веле, глава с ногу најбоље

лечи.

И све је он то издржао, па ипак остао при своме: „Таква

и таква ствар”.

Што је најгоре, његова љубавна болест с дана на дан

толико се развијала да сам се ја озбиљно био забринуо. У

почетку је уздисао сасвим обично, као што и пристоји једном

заљубљеном човеку... Један уздах дневно.

Два-три дана затим а он, као да му је уздах какав лекар

рецептом прописао, почео је уздисати три пута дневно.

Ујутру, па један сат пред ручак и на један сат пред вечеру.

Од пре четири дана, међутим, уздисање му је сасвим

прешло у штуцање. Говори, говори и штуца. И то није да

штуца само код запета и тачака у реченици него после сваке

речи. [...]

Морао сам га, дакле, лечити од штуцања. Шта све нисам

радио; умакао сам шећер и сирће и давао му; терао сам га

да испије пет чаша узастопце и ипак штуцање није престало.

112

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Рекоше ми, као најбољи лек против штуцања, да га преплашим. [...] Најзад

ми падне срећна мисао како ћу га заплашити. Одем до куће и вратим се после

читавог сата и мирно, хладно, при наступу штуцања, изјавим му:

– Слушај, дакле, распитивао сам се о девојци. Кажу, добра је, али нема ни

десет пара мираза.

Мој пријатељ пребледе, уплаши се и – тако му престаде штуцање и љубав.

1. Како се Пера заљубио?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. На који начин је Перин друг покушао да помогне Пери?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Који је „лек од љубави” теби најсмешнији?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Како се испољавала Перина заљубљеност?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Шта је утицало на то да се Пера одљуби?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

113


Пролећни пљусак

Напиши састав на тему Пролећни пљусак. Потруди се да при описивању

употребиш сва чула (вида, слуха, додира, мириса) како би што боље дочарао/

дочарала пљусак.

Увод ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Разрада _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Закључак ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

114

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Старогрчки мит

Дедал и Икар

Дедал из Атине био је најбољи градитељ, кипар и

каменорезац свога времена. На киповима старих мајстора

очи су биле затворене, а руке приљубљене уз тело. Дедал је

први својим ликовима дао отворене очи, испружене руке и

приказао их у ходу.

Једном позове Дедала краљ Минос на острву Криту

да за одвратно чудовиште Минотаура, које је од главе до

рамена имало облик бика а телом личило на човека, сагради

стан у коме би та ругоба била сасвим склоњена од људских

очију.

Дедал се лађом упути на Крит, а са собом поведе и

синчића Икара. Тамо се даде на посао, па изгради лавиринт,

зграду са стотину одаја и с тако испреплетаним ходницима

да је и сам градитељ Дедал с муком нашао излаз кад је

зграда била завршена. У лавиринт сместише тада чудовиште

Минотаура.

Минос, међутим, не даде више Дедалу да се врати у

домовину, све од страха да он и тамо не подигне такву или

још већу грађевину, па одреди да до смрти остане заточеник

на Криту.

Дедал је дуго смишљао како да се спасе. Најзад

ускликну:

− Пронашао сам како да се избавим! Иако ме је Минос

оградио земљом и морем, ваздух ми још остаје слободан, а

над њиме Минос нема никакве власти. Побећи ћу ваздухом.

Речено, учињено. Дедал стане скупљати птичје перје

различите величине почевши с најмањим, те је уз краће перо

слагао дуже и све тако по реду. Онда перје по средини споји

концем, а доле слепи пчелињим воском, и тако направи

права правцата крила, већа за себе, мања за Икара. Затим

кипар – уметник

који ваја кипове,

вајар, скулптор

заточеник – онај

који је заточен,

затвореник

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

115


116

Дедал причврсти своја крила уз руке и рамена, ухвати равнотежу и вине се увис,

лако као птица. Спустивши се поново на земљу стане поучавати Икара:

− Лети, драги синко, увек средњим путем да ти крила, летиш ли прениско,

не отежају од влаге па те повуку у валове морске, или да ти се восак не отопи,

дигнеш ли се преблизу Сунцу. Лети ваздухом између Сунца и воде следећи мој

траг.

Нато причврсти крила Икару, па се оба подигоше у ваздух. Отац је летео

напред и вешто махао крилима како би и син научио, а с времена на време се

окретао да види сина како лети.

Из почетка је ишло сасвим добро. Убрзо се под њима плавило само море,

а онда се указаше острва и острвца. Тада дечак Икар, осетивши се сигурним,

напусти очев траг и стане раздрагано лепршати наоколо заборавивши шта му

је отац говорио, узлети високо до неба. Својим жаром сунце му распали восак

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


на крилима, перје се смакне с рамена и с руку, а несрећни

дечак стане се рушити у дубину. Узалуд је млатарао и махао

разголићеним рукама, падао је све ниже. Хтеде дозвати оца

упомоћ, али пре него што је могао изговорити очево име,

прогуташе га морски валови. Све се то збило тако брзо да

Дедал није од тога свега ништа опазио. Осврнувши се, опази

да је Икара нестало.

− Икаре! Икаре! – викао је неутешно ваздушним

простором.

Најзад погледа доле и спази како на води плови перје.

Брзо слети на обалу острва и, скинувши крила, дуго је

плачући ходао тамо-амо, док море није избацило на обалу

тело његова несрећна сина. Ту га је и закопао.

За вечни спомен на тај жалосни догађај острво је

добило име Икарија, а море Икарско море.

вал – талас

спомен –

успомена,

сећање на некога

или нешто

1. Ко су главни јунаци старогрчког мита?

краљ Минос Дедал Икар Минотаур

Заокружи тачне одговоре.

2. Шта је по занимању био Дедал?

_____________________________________________________________________

3. Препиши реченицу из текста у којој се наглашава да је Дедал усавршио вајарску

уметност:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Због чега је краљ Минос позвао Дедала на Крит?

_____________________________________________________________________

5. Шта је Дедал изумео да би побегао са Крита?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

117


6. Коју особину је Дедал испољио саветујући сина да лети средњим путем?

мудрост лаковерност спретност

Подвуци тачан одговор.

7. Издвој из низа особина оне које по твом мишљењу поседују Икар, Дедал и

краљ Минос и упиши их у простор поред њихових имена. Неке особине су

вишак:

ВРЕДАН, СПОСОБАН, НЕПОСЛУШАН, НЕПОШТЕН, НЕПРАВЕДАН, МУДАР, ВЕШТ,

НЕРАЗУМАН.

Икар Дедал краљ Минос

8. Изабери једног од јунака из мита о Дедалу и Икару и опиши како си га

замислио/замислила:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

118

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Писање имена држава и народа; градова, села

и њихових становника

1. Допуни следеће реченице:

Имена држава, градова и села пишу се

______________________ почетним словима.

Имена народа и становника насеља пишу се

______________________ почетним словима.

2. Упиши имена народа датих држава онако како је започето:

Државе

Црна Гора

Јапан

Португалија

Канада

Кипар

Финска

Имена народа

Црногорци, Црногорка, Црногорац

3. Попуни празна поља у табели:

Имена градова или села

Чачак

Лазаревац

Нова Варош

Имена становника

Ваљевац

Суботичанка

Качаревац

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

119


4. Напиши правилно на линије имена дата у заградама:

а) У ______________________ (СРБИЈИ) постоје два села чија се имена разликују

у једној речи: _____________________________________________ (БАНАТСКО

ВЕЛИКО СЕЛО), покрај ____________________________ (КИКИНДЕ) и _______

_________________________________________ (БАНАТСКО НОВО СЕЛО), крај

______________________(ПАНЧЕВА).

б) Аутобус за ______________________ (СУБОТИЦУ) преко ___________________

(БЕОГРАДА) и ___________________________ (НОВОГ САДА) полази са перона

4 у 16.00.

в) Иванова бака живи у селу _____________________________ (ДОЊА ТРНАВА),

које се налази близу _______________________ (НИША).

г) ______________________ (ШАБАЦ), град на Сави, налази се у северозападном

делу __________________________________________ (РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ), у

средишту важних саобраћајница које воде и према ______________________

(ВАЉЕВУ), ___________________________________(СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ),

као и ка _____________________________________(РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ).

5. Препиши правилно следећи текст:

ове године гости наше земље били су ученици из разних земаља. ученици

основне школе јелена ћетковић из београда угостили су двадесеторо ученика

из велике британије, финске и данске. руси и рускиње били су гости ученика

ош владислав петковић дис из горњег милановца. новосађани су се дружили са

белгијанцима и французима. најзанимљивије било је лозничанима. Они су се

дружили са кинезима, односно кинескињама.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

120

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


6. Ово су два пријатеља из иностранства, који су научили српски језик. Осмисли

њихов разговор на основу илустрације и напиши реченице у облачиће:

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

121


Управни и неуправни говор

1. Погледај слику и осмисли кратку причу на основу ње. У облачиће упиши ко је

шта рекао. Причу запиши у свеску:

122

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2. Допуни реченице:

а) Речи написане тачно онако како их је неко изговорио

називају се ______________________________________

________________________________________________.

б) Пишчеве речи су _______________________________

________________________________________________

________________________________________________.

3. Препиши следеће реченице тако што ћеш управни говор написати на друга два

начина:

а) „Хоћете ли, молим Вас, да отворите прозор?”, љубазно упита старија госпођа.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

б) „Не заборави да понесеш ужину”, подсети ме тата, „данас остајеш дуже у

школи!”

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

в) Милан нам весело саопшти: „У суботу вас водим на утакмицу Партизан –

Раднички!”

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

123


4. Подвуци управни говор у следећем одломку:

„Ако уђе у шуму, нећемо је више видети!”, рече неко. Руља гонилаца се

заустави. Високо горе у ваздуху заустави се метла.

„Па, шта да радим?”, јаукну нека бакица. „Угушићемо се од ђубрета ако

умакне. Зар не видите да једино она чисти ту где све остало отказује?”

„А шта ако је дохватимо?”, присети се неко. „Не можемо чистити сви

одједном.”

„Па, чистиће свако пред својом кућом!”, рече један од градских отаца.

„А паркови, а тргови, а игралишта?”, подсети га други.

„Е, то се нас не тиче”, јави се неколико гласова, „нека неко други о томе

брине!”

„Па, не може то тако људи”, чу се глас неког дедице, „мој сусед је болестан

и ја ћу почистити и испред његових врата, па и трг на углу наше улице ћу

почистити. Зар се, пре него што је ова невоља наишла, нисмо ту сакупљали

свако јутро? Како да га не почистим?”

(Гроздана Олујић, „Чаробна метла”)

124

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


5. Препричај басну „Голуб и пчела”. Управни говор пребаци у неуправни:

Дође пчела на поток да се напије водице. Пијући паде у воду и стаде се

борити с таласима, који хтедоше да је утопе. То спази голуб с гране па рече:

– Јаднице, како се мучиш!

То рече, одлете на најближу грану, откиде лист и пусти га у воду говорећи:

– Узми чунчић, па се избави!

Пчелица се попе на листак. Кад јој се осуше крилца, оде својима у шуму.

Голуба спази ловац, па диже пушку и стаде да нишани. Али то опази пчелица, па

уздахну:

– Сад је час да спасем свог добротвора!

То рече, па као муња паде ловцу на руку. Ловцу задрхта рука, испусти

пушку, а голуб одлете.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

125


6. Којим правописним знаком је издвојен управни говор у басни „Голуб и пчела”?

_____________________________________________________________________

7. Пронађи правописне грешке у следећим реченицама. Затим препиши правилно

дате реченице:

а) „Пожурите, почеће представа!, упозори нас водич.”

_____________________________________________________________________

б) Зоран рече Матији „Колико имаш још ових постера?”

_____________________________________________________________________

в) „Занима ме”, упита продавца, „Колико кошта килограм јагода”

_____________________________________________________________________

г) мира нам је објаснила лепо овај задатак не може овако да се решава

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

126

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Наводници

1. Упиши на одговарајућа места наводнике:

а) Молим те, узвикну Огњен, резервиши ми три карте!

б) Његова омиљена књига је роман Џеронимо Стилтон.

в) Хуманитарни концерт одржаће се у Основној школи Јован Стерија Поповић у

Новом Саду.

г) Овог месеца још нисмо добили Витез. За сваки случај купили смо Политикин

забавник.

2. Замисли следећу ситуацију:

У књижари си. Покушаваш да пронађеш једну књигу, али никако не успеваш.

Обраћаш се продавцу/продавачици за помоћ.

Напиши како би се обратио/обратила продавцу/продавачици. Обавезно

напиши назив књиге коју тражиш, као и име и презиме писца те књиге.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

127


Заграда

1. Прочитај текст „Два питања”. Упиши на одговарајуће место заграде:

Док се још није знало да ће постати математичар, Карл Фридрих Гаус

1777–1855 је био врло бистро дете. Једном му је учитељ рекао:

– Поставићу ти два питања. Ако на прво одговориш тачно, на друго не

мораш да одговараш. Дакле, кажи ми колико је иглица на божићној јелци?

– 67. 534.

– Како си тако брзо пребројао иглице? – зачуђено упита учитељ.

– А, то је већ друго питање, господине учитељу – рече Гаус.

(„Мали политикин забавник”, 1. 1. 2013, број 48)

128

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2. Препиши текст „Два питања” из првог задатка тако што ћеш управни говор

обележити наводницима:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Прецртај погрешно употребљене заграде:

Прво место на овогодишњем такмичењу рецитатора освојила је Јована

Јанковић (ОШ „Михајло Петровић Алас”) из Сомбора. Друго место деле Марко

Ињац и Невена Кнежевић (ОШ „Вук Караџић”) из (Тршића), док је треће место

припало Јанку (Милићу, ОШ „Бора Станковић” из Ниша).

4. Осмисли, а затим напиши једну реченицу у вези са приредбом која је одржана

у твојој школи поводом Дана школе или поводом школске славе Светог Саве. У

реченици употреби заграде:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

129


Писање слова Ј

1. Подвуци речи у којима недостаје слово Ј. Затим их напиши правилно:

Милиана је сваког дана док је свирала виолину, мислила на свог лептирка.

„Да ли је он мислио на мене?”, питала се. Јуче је из фиоке извукла коверат у кои

је ставила његову фотографију. Био јој је посебно драг. Недостајао јој је. „Их, ти

и твои необични кућни љубимци!”, знао је да јој каже Василие. С друге стране,

била је срећна, јер је он на слободи био најсрећнији.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Датом низу речи једна реч не припада. Прецртај је:

130

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3. Прочитај следећу реченицу:

О тим србијанским обичајима прочитај у књизи „Наша традиција”, коју можеш

да позајмиш из школске библиотеке.

а) У речи СРБИЈАНСКИМ слово Ј се пише:

ДА НЕ

Заокружи тачан одговор.

б) У речи БИБЛИОТЕКЕ слово Ј се не пише:

ДА НЕ

Заокружи тачан одговор.

в) Образложи своје одговоре:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Осмисли придеве од следећих именица:

а) судија _____________________________________________________________

б) полиција __________________________________________________________

в) Илија _____________________________________________________________

г) Италија ____________________________________________________________

5. Уочи грешке у следећем тексту. Затим га напиши правилно:

Наша учијоница је постала прави биоскоп. Гледали смо филм о авијатичарима

кроз историу, од првог авијона до данашњих свемирских бродова. Заједно са

своим другарима отићи ћу у Ваздухопловни музеј.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

131


Скраћенице

1. Прочитај следећи текст. Заокружи скраћенице:

„Колибрији су врло мале птице. Постоји 300 врста колибрија. Најмањи

колибри-пчела дуг је око 5 цм, и то са кљуном! Највећи је џиновски колибри,

дуг око 22 цм. Ипак, већина их је дуга свега 8 цм. Дневно попију воде осам пута

више него што су тешки, а поједу упола своје тежине. Када би човек тако јео,

дневно би уносио око 35 кг хране!

Пингвини могу да нарасту до 1 м. Међутим, у праисторији би такви били

сматрани кепецима. Некада су били високи и до 2 м!”

(„Школарац 3”, 165. број, јануар 2013)

2. Напиши скраћенице од следећих речи:

доктор _______, улица _______, то јест _______, основна школа ________,

госпођа _______, литар ____________, на пример _______, и тако даље _______,

грам _____________, Дечији културни центар _______, број _______.

3. Линијама повежи државе са њиховим скраћеним ознакама:

а) Норвешка РУС

б) Француска СРБ

в) Србија ФИН

г) Финска НОР

д) Русија ФРА

4. Препиши следеће реченице тако што ћеш подвучене речи написати скраћено:

а) Додај још 2 децилитра млека да тесто буде мекше!

_____________________________________________________________________

б) Судар се догодио на ауто-путу Београд–Суботица.

_____________________________________________________________________

в) „Марко, понеси и старе часописе, књиге, салвете и слично.”

_____________________________________________________________________

г) Затим је бојажљивим кораком ушао и господин Финц.

_____________________________________________________________________

132

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Аутодиктат

1. Напиши писаним словима ћирилице једну песму по избору коју знаш напамет.

Води рачуна да редослед стихова у строфи буде тачан. То се зове аутодиктат.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Провери у читанци „Бескрајне речи” да ли си правилно написао/написала

песму.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

133


Диктат

1. Уочи грешке и препиши правилно писаним словима ћирилице следећи текст:

ДАНИЦЕ ХОЋЕШ ЛИ СА МНОМ И МОЈОМ ГОШЋОМ ИЗ НЕМАЧКЕ ДА ПРОШЕТАШ

ГРАДОМ РЕЧЕ СИНИША. ОНА ЈЕ НЕМИЦА УПИТА ОНА. ДА, ОДГОВОРИ СИНИША,

И ХОЋУ ДА ЈОЈ ПОКАЖЕМО БЕОГРАД.

ЦЕО ДАН ДАНИЦА СИНИША И ЛЕНА ПРОВЕЛИ СУ ЗАЈЕДНО. ИШЛИ СУ ЧАК И

У БИЈОСКОП. ДАНИЦА И СИНИША СУ ЛЕНИ ПОКЛОНИЛИ КЊИГУ БЕОГРАД

ЗА МАЛЕ И ВЕЛИКЕ. ЛЕНА ОБОЖАВА ДА ИГРА ШАХ, КОЈИ ЈЕ И СИНИШИНА

ОМИЉЕНА ИГРА, ПА СУ ОДМЕРИЛИ СНАГЕ. СИНИША ЈЕ, ИПАК, ПОБЕДИЈО.

ГОШЋА ЈЕ БИЛА ОДУШЕВЉЕНА ЉУБАЗНОШЋУ БЕОГРАЂАНА И БЕОГРАДСКИМ

РЕКАМА, ТРГОВИМА, ПАРКОВИМА. НАЈВИШЕ СУ ЈОЈ СЕ ДОПАЛИ БУЛЕВАР

КРАЉА АЛЕКСАНДРА, ЈЕЗЕРО АДА ЦИГАНЛИЈА И ТОРАЊ НА АВАЛИ. ОБЕЋАЛА ЈЕ

ДА ЋЕ ПОНОВО ДОЋИ ЗА УСКРС.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

134

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


2. Препиши правилно следећи текст писаним словима латинице. Бројеве

написане словима напиши цифрама:

„ОД ПРЕКО ХИЉАДУ ПРИМЕРАКА ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ, КОЛИКО ИХ ЈЕ У

ВОЈВОДИНИ ЖИВЕЛО ПОЧЕТКОМ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА, ОВИХ НАЈВЕЋИХ ПТИЦА

ЛЕТАЧИЦА СА ОВИХ ПРОСТОРА САДА ИМА САМО ДВАДЕСЕТ И ПЕТ! ПОСЛЕДЊЕ

СТАНИШТЕ ОВИХ ПТИЦА У НАШОЈ ЗЕМЉИ НАЛАЗИ СЕ НА СЕВЕРУ БАНАТА, НА

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА КИКИНДА И ЧОКА, НА ПАШЊАЦИМА И ЊИВАМА ИЗМЕЂУ

СЕЛА МОКРИН, САЈАН, ЈАЗОВО И БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО. МНОГИ МЕШТАНИ,

ИПАК, НИСУ ЧУЛИ ЗА ОВОГ ВОЈВОЂАНСКОГ НОЈА.”

(„Нове кикиндске новине”, прилагођено, 9. мај 2013)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

135


Правилан изговор

1. Прочитај следеће реченице. Обрати пажњу на правилан изговор гласова,

посебно сугласника Ћ, Ђ, Ч и Џ:

– Уђи, Ђурђина, додај ми ћебенце!

– Џин и џивџани – прави другари.

– Чедомире, човече, сврати предвече!

– Христина кихну и замахну хаљином.

– Ћакнута ћурка шћућорила се крај Ћане.

2. Допуни словима Ћ, Ђ, Ч и Џ следеће речи:

а) ку__е (пас);

б) ку__а (дом);

в) __ак (ученик);

г) __ак (врећа);

д) ота__бина (домовина).

3. Изговори правилно следеће речи:

ОДСЕК, ОДСКАКУТАТИ, ПРЕДСЕДАВАТИ, ЉУДСКИ.

4. Прочитај наглас следеће пословице:

а) Овчије рунце, вучје срце.

б) Ко је јачи, тај и тлачи.

в) Скочи, па реци: „Хоп!”

г) Ко разгађа, не погађа!

д) Колико је низбрдица, толико је и узбрдица.

136

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Наглашене и ненаглашене речи

1. Заокружи наглашене речи уследећој реченици:

ЗИМА ЈЕ УВЕЛИКО ПОЧЕЛА.

2. Подвуци наглашене слогове у следећим речима:

ТМУРАН, ПРЕПИСАТИ, МУКА, НОГА, ОЗЕЛЕНЕТИ,

ЛОВ, ЛОВИТИ, НЕБО, НЕБЕСА, БРОЈ, БРОЈЕВИ

3. У следећој табели налазе се три речи. Прочитај их наглас и у свакој заокружи

наглашени слог. Ако правилно изговориш све речи, од њихових наглашених

слогова добићеш једно женско име које је настало према једном цвету. Напиши

то име на линији. Речи читај слева надесно →:

ОД ГО НЕ ТНУ ТИ

У ВЕ НУ ТИ

НА СТА ВА

_____________________________________________________________________

4. Подвуци ненаглашене речи у реченици:

ЗАР ЈЕ СЕ НИСИ ПОЖЕЛЕО?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

137


Грађење речи

1. Подвуци речи у строфи песме „Балада о затуреном деди” Моше Одаловића које

су настале од именице БОЛ:

„Бол болује болан Болеславе,

нити куће, нити школе гледа.

Преврнуо планине и траве –

негде му се затурио деда.”

2. Допиши још неке речи које су настале од речи бол:

_____________________________________________________________________

138

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


3. Осмисли нове речи од речи СТАН и ВОДА:

станар

СТАН

ВОДА

4. Повежи делове речи из леве колоне са деловима речи из десне колоне, тако да

добијеш нове речи. Један пример је урађен:

тамно

северо

руко

сладо

добро

микро

земљо

пис

запад

зелен

дошао

радник

лед

таласна

5. Састави једну реч, по угледу на урађен пример:

чува кућу чуваркућа плаве очи ________________

сече дрва _____________ дан губити ________________

више спратова _____________ голе главе ________________

6. Запиши на линије одговарајуће глаголе настале од глагола копати:

а) Неваљала Милица је _______________________ љубичице.

б) Јутрос је Андреа _______________________ прстен из земље.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

139


Речи умањеног и увећаног значења

1. Напиши речи умањеног значења од подвучених именица:

Поток је плав – ________________ ,

облак је сив – _________________ .

Поред је бара – ____________________ ,

а у њој вода – _____________________ .

У њему риба – _________________ ,

гледа је мачка – _______________ .

Врти свој реп – ________________ ,

удара цвет – __________________ .

Пролете лептир – __________________ ,

отпаде лист – _____________________ .

Да није мачка задремала, ___________ ,

ручак би богат имала _______________ .

2. Препиши из текста речи умањеног значења и одреди којој врсти речи

припадају:

Тата је дремуцкао на креветићу, док је читуцкао жућкасте новинице. Мама је

радуцкала за зеленкастим столом и месила хлепчић.

дремуцкао – глагол – –

– – –

– –

3. Запиши речи увећаног значења од речи жаба, брада, јунак, књига:

_____________________________________________________________________

4. Допуни реченице речима које имају увећано значење од речи датих у заградама:

Спустила се густа ____________________. ____________________ је пролетела.

140

(магла)

(птица)

____________ је ухватио _________________ за __________________. Замало да

(човек) (сина) (рука)

упадну у _________________________.

(рупа)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Речи истог или сличног значења

1. Разврстај глаголе са истим или сличним значењем у три групе:

кусати, галамити, кикотати се, глодати, дречати, кесерити се, викати, грицнути,

клиберити се.

2. Подвучене речи замени речима са сличним значењем, а затим препиши

промењен одломак српске народне бајке „Златна јабука и девет пауница”:

„Кад уђе у змајеве дворе, нађе своју љубу и обоје се врло обрадују кад се

састану, па се стану разговарати шта ће сад – како ће се избавити. Најпосле се

договоре да беже.”

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. На линије напиши речи које имају исто или слично значење као глагол јести:

У току је ручак у школској трпезарији. Вања _____________________ супу. Тања

_______________ купус. Милан халапљиво __________________. Аца стрпљиво

__________________ жилаво месо. Сања _____________________ пилећи батак.

Јеца је ___________________ парче хлеба.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

141


Речи супротног значења

1. Препиши стихове тако да уместо подвучених речи напишеш речи супротног

значења:

У плиткој трави

живе тужни мрави,

лењи, нерадни,

увек сити.

Неуредни им

мравињаци,

мравчићи су

лоши ђаци.

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

2. Попуни празна поља у табели:

Реч Исто значење Супротно значење

весела

тмина

ћутати

3. Напиши по једну реченицу:

а) о храни, у којој ћеш употребити два глагола супротног значења.

_____________________________________________________________________

б) о лопти, у којој ћеш употребити два придева супротног значења.

_____________________________________________________________________

142

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Речи које се исто пишу, а различито значе

1. Подвуци у песми „Цветић – репић” Драгомира Ћулафића две речи које се исто

пишу, а различито значе:

Једног јутра, једног маја

процветала једна Маја.

Баш је чудан овај цветић,

место цвета има репић!

2. Препиши из наведене песме две речи умањеног значења:

_____________________________________________________________________

3. Подвуци речи у следећим реченицама које се исто пишу, а различито значе.

Објасни значења тих речи:

а) Џеки је намирисао кртицу и сада све време њушка по дворишту.

_____________________________________________________________________

б) Њушка прасенцета је сићушна.

_____________________________________________________________________

4. Повежи линијама дате реченице са одговарајућим значењем подвучене речи:

а) Бојана ће сутра купити воће. купити нешто за новац

б) Сутра ће сељаци купити сено. сакупљати

в) Срце оловке је од графита. орган у телу

г) Боли ме срце због сирочића. средина оловке

5. Напиши по једну реченицу у којој ћеш употребити:

а) реч ПЕРО у значењу „дела тела птице”;

_____________________________________________________________________

б) реч ПЕРО у значењу „властитог имена”.

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

143


Недељко Попадић

Ана

Прочитај песму и одговори на питања:

Никоме не смем да испричам

како ме је погледала Ана,

у ходнику,

између два часа,

пре недељу дана.

То је било испред учионице:

на три корака је

од мене стала,

крупним ме црним очима погледала

и иза врата нестала...

Исте сам ноћи чудан сан снио:

да сам са Аном далеко био!

Сањао сам велику воду

и њу и мене на белом броду.

Сањао сам да месец дана

пловимо, тако, ја и Ана.

И шта све нисам због ње радио,

скакао, ронио, шкољке вадио,

од немани је морских бранио

и једног кита тешко ранио.

Својом је кошуљом ноћу покривао

док јој је месец у коси снивао

и какве јој само песме шапутао

док је брод по мору лутао...

Ко зна докле бисмо пловили тако

да будилник није зазвонио јако!

И неста море...

И неста Ане...

И неста дивних месец дана...

А кад сам је после у школи срео,

некако збуњен сав сам се сплео.

Да сам заљубљен – одмах сам знао.

Али је нисам ни погледао.

1. Шта крије дечак из песме „Ана”?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Како се он осећа?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. О коме размишља?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

144

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. Како се дечак понашао према Ани у сну?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Зашто дечак није погледао Ану када су се у школи срели?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Подвуци стих у којем препознајеш персонификацију.

7. Напиши речи које се римују:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8. Пронађи у песми следеће речи:

а) властиту именицу: _________________________________________________ ;

б) заједничке именице: ________________________________________________

____________________________________________________________________ ;

в) два броја: ________________________________________________________ ;

г) описне придеве: ___________________________________________________ ;

д) глаголе у прошлом времену: _________________________________________

____________________________________________________________________ ;

ђ) глаголе у садашњем времену: ________________________________________

____________________________________________________________________ ;

е) лична заменица: __________________________________________________ .

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

145


9. Песма „Ана” садржи три песничке слике. Напиши које су то слике:

а) _________________________________________________________________ ;

б) _________________________________________________________________ ;

в) _________________________________________________________________ .

10. Наведи речи које имају исто или слично значење као следеће речи:

а) будилник – _______________________________________________________ ;

б) снивао – _________________________________________________________ ;

в) неман – __________________________________________________________ ;

г) сплео се – _________________________________________________________ ;

д) диван – __________________________________________________________ .

146

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Владислава Војновић

Принц од папира

(одломак)

Аги се не помера. И даље пиљи у мене, која више нисам на оном месту. Да

ли да га обавестим да сам се померила? А онда, следим његов поглед и схватам

да је он све време гледао преко мог рамена у човека обученог у мађионичарско

црно одело, са црним високим шеширом. Уз све то, човек је бос! Седи на клупи

и мрда ножним прстима. Ја то исто обожавам да радим. Аги се полако упућује

ка њему. Ја баш и нисам за то да се прилази непознатим људима, па још тако

обученим.

– Здраво, Аги! – каже човек.

Аха, они се познају. Није му то, ваљда, тата? Мало личе.

– Здраво! – каже Аги. – Требало би да вас упознам, али сам заборавио како

се то ради – каже Аги.

– Није тешко – каже човек. – Само размислиш ко ти је од нас двоје важнији,

па онда том важнијем кажеш да упозна оног ко ти је мање важан и мало

објасниш ко је тај други. Ако сам ти, на пример, ја важнији, кажеш ми: „Игоре,

упознај госпођицу Радозналу Дивљу Мачку Која Ипак Не Гребе. Она јако воли да

чита твоје књиге.”

– А ако ниси сигуран ко ти је важнији? – пита Аги.

– Аха, схватам – каже Игор. – Она ти је важнија, зар не? Е, па онда кажеш:

„Радознала Дивља Мачко Која Ипак Не Гребеш, упознај Игора Коларова, писца

за децу. Он је написао роман „Аги и Ема”, у којем се говори више о мени, а

мање о Еми.”

Значи, истина је. О Агију стварно има роман! Штета што ми мама више

не чита пред спавање, па никад нећу сазнати шта пише у тој књизи. А и да ми

чита, она никад не би купила књигу домаћег писца. Само неке Ирце, Мађаре,

Канађане и Јапанце. Можда мисли да су писци у другим земљама бољи, зато

што тамо нико не баца ђубре по улици? Али какве то везе има са писцима? Овај

седи баш међу старим новинама, конзервама од пива и папирићима од жваке,

али може да измисли нешто сасвим другачије. На пример, дворац и принцезу и

све лепо и чисто и нигде нема ни кеса, ни коре од банане, ни просјака.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

147


148

– Ја у школи кријем да си ти написао роман о мени, знаш? И тако сви

мисле да сам луд – каже Аги.

– Глупости! Ти ниси луд. Луди су они који би могли тако нешто да помисле.

– Нисте у праву! Ако је њих више, онда се рачуна као да је луд онај ко је

сам! – одлучујем да објасним неке ствари босом писцу.

– Аха, а ти можда ипак гребеш, а Радознала? – гледа ме Игор, који има

плаве очи које ти гледају кроз главу, али не као татин сумњиви вук, него

безопасно. Можда би он могао да ме разуме?

– Не баш. Кратко ми сецкају нокте, због виолине.

– Изгребала си виолину!? – запрепасти се он.

Ја се смејем. Ако тако пише, онда је добар писац. Гледам Агија питајући

се да ли би Игор могао да ми помогне. Можда да му испричамо о мојим

проблемима. Док се спремам да шапнем Агију то о чему размишљам, Аги

почиње сам од себе:

– Игоре, Јулија има неке огромне проблеме у животу. Да ли би ти могао да

јој помогнеш да их реши?

Свака одрасла особа би одмах хтела да чује у чему је проблем. Али не и

Игор. Он подиже кажипрст и помера га као метроном лево-десно. То значи „не”.

– Радознала Дивља Мачка Јулија мора да нађе свог писца да јој он смисли

срећан крај приче. Ја нисам тај – каже Игор и почиње да навлачи чарапе које је

извадио из џепова. Једна има „кромпирић” на палцу.

Аги слеже раменима и сагиње се да извуче испод клупе Игорове

ципеле. Додаје му их. Ципеле су елегантне и нове, али су им пертле сасвим

распандрцане и зелене, скинуте с патика, везане на чворове тамо где су се

покидале. Игор обува и ципеле.

– Али, ја знам једног писца који би могао да пише о Радозналој Дивљој

Мачки. У ствари, то је списатељица.

– Списатељица! – исправљам га ја као да сам своја мајка.

– Ма немој! – презриво ме гледа Игор. – Али та жена не „спише”, него

„пише”, као и ја. И не пише никакве списе, него књиге и сценарије. И прави

одличну питу са мало сира и много јогурта.

– Па, добро, упознај нас с њом! – каже Аги предузимљиво.

– Ц! – цокне Игор онако како ја волим, у знак да неће.

– Игоре! – прекорева га Аги. – Па, ниси се сад ваљда наљутио?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


– Не, него ми се чини да Радознала Дивља Мачка Јулија може сама да

смисли своју причу до краја – гледа ме Игор изазивачки.

„Вараш се, пријатељу!”, мислим ја, али кажем нешто сасвим друго. Јер, кад

вас неко изазива, нема друге него да се изазовете.

– Наравно! Смислићу ја нешто. А кад порастем, бићу смислитељица!

– Знао сам! – Игор пљесне надланицом једног длана по длану друге руке.

– А сада, морам да трчим! – он скочи са клупе као да је одједном у журби.

– На чајанку код Белог Зеца? – питам ја јер изгледа као да је испао из

„Алисе у земљи чуда”.

– Неее... – каже Игор зачуђено. – Него да бих мало смршао и да бих био у

кондицији за писање – и он потрчи колико га ноге носе.

Аги и ја стојимо и гледамо га док нам не нестане са видика. А онда и ми

потрчимо да стигнемо аутобус који стоји на семафору мало испред станице.

1. Напиши свој утисак о наведеном одломку из романа „Принц од папира”:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

149


2. Ако си стекао/стекла утисак да су јунаци овог одломка, Аги и Јулија, налик теби

и твојим другарима, наведи у чему се огледа та сличност:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Како си доживео/доживела Јулију?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Шта мислиш да ли Јулији одговара надимак који је добила у роману?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Напиши дијалог који би водио/водила са писцем чије текстове радо читаш.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

150

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Игре речима

1. Попуни празна поља примерима за наведене речи:

Речи истог облика, а

различитог значења

_____________________

коса

_____________________

Речи истог или сличног

значења

_____________________

марљив – вредан

_____________________

Речи супротног значења

_____________________

вредан – лењ

_____________________

Умањенице

_____________________

слон – слончић

_____________________

Увећанице

_____________________

кућа – кућерина

_____________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

151


Основно и пренесено значење речи

1. Запиши једну реченицу у којој ћеш употребити израз обрати бостан:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Шта значи израз ићи као по јајима?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. У првој реченици напиши реч у основном значењу, а у другој реченици у

пренесеном значењу.

а) Коста је за ужину, у сласт __________________ јабуку.

б) __________________ вук магарца.

4. Повежи реченице са њиховим значењем:

а) Лупати главом о зид. Није расположен.

б) Млатити празну сламу. Причати нешто узалуд.

в) Нису му све козе на броју. Бити тврдоглав.

5. Објасни значење израза:

а) Увукао се у мишју рупу.

_____________________________________________________________________

б) Ставила је главу у торбу.

_____________________________________________________________________

6. Подвуци у сваком низу само изразе који имају пренесено значење:

а) Миша је од папира направио лабуда. – Миша је од комарца направио слона.

б) Често га је дизао у облаке. – Спортиста је дизао тегове.

в) Гледала је запањено. – Гледала ме је као теле у шарена врата.

г) Појео коњ сено. – Појео вук магарца.

152

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Анкета

Шта волим да читам

Пажљиво прочитај питања и одговори на њих тако што ћеш заокружити један

од понуђених одговора или дописати свој одговор.

1. Највише волим да читам:

а) књиге;

д) енциклопедије;

б) сликовнице;

ђ) __________________;

в) стрипове;

е) не волим да читам.

г) часописе;

2. Највише уживам док читам:

а) романе;

б) бајке;

в) приче;

г) епске песме;

д) лирске песме;

ђ) ____________________.

3. Док читам роман или причу:

а) замишљам јунаке, простор и догађаје као да сам тамо присутан/присутна;

б) трудим се да запамтим оно што читам;

в) стално гледам још колико има до краја романа/приче;

г) размишљам о стварима које треба да урадим или које су ми се догодиле тога

дана;

д) ___________________________________________________________________.

4. Шта највише волиш да радиш у слободно време?

а) дружим се са пријатељима г) играм се у дворишту/парку

б) помажем родитељима

д) играм игрице на рачунару

в) читам књигу

ђ) ________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

153


Резултати анкетирања

Одељење:_________________________

Број обухваћених ученика: ___________

5. Омиљено штиво и књижевна врста:

Назив штива

Број

ученика

Књижевна врста

Број

ученика

књиге

роман

сликовнице

бајка

стрипови

прича

часописи

епска песма

енциклопедије

лирска песма

__________________

__________________

не волим да читам

6. Омиљене активности у слободном времену:

Назив активности

Број ученика

154

Закључак: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Решења

ИГРОМ КРОЗ ЗНАЊЕ

1. писац, писмо, писар. 2. а); 3. а) Не идемо касније напоље. б) Одрасли немају много обавеза.

4. био, авион, каиш. 5. в); 6. купио, поклонио; 7. Ирина – субјекат; пева – предикат; 8. Забринута,

црвену, школској; 9. б) породична; в) школско; г) Олгина; д) Милошева; ђ) пољски миш. 10. б).

ПРОМЕНЉИВЕ И НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

1. ученици, столицама, наставника, фрули, књига, песму, учионици, столице, клупе, крила,

табла, месту; 3. а) шарену, шареним; б) Дивног; диван; в) дуге; дуги; 4. а) Боравимо у

различитим хотелима. б) Боравили смо у различитим хотелима. 5. је, ли, не, је, ли, ил’, не, се,

већ. 6. а) Књига је на столу. б) Донеси ми те књиге! в) Испричај нешто о тој занимљивој књизи!

г) Радујем се новим књигама. 7. и, а, не, ли; 8. а) Јован црта домаће животиње. б) Паметна Мара

решава задатке.

ВЛАСТИТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ

1. О М Б А Л О Н И

К И Ј А Б У К А

Т Г П Ч Е Л Е *

О Р П И Л Е К К

Б А Р О Д А У И

А Д Е Ч А К Ћ Ш

Р Ц И С А Т А А

Д Е Д А А * * *

И Л Л И В А Д А

2. Милица; 3. а) Не волим октобар зато што често сипи досадна и ситна киша. б) Разиграни

дечак се весело игра на ливади и носи шарене балоне. в) Вредне пчеле зује и сакупљају

полен са цвећа на ливади. 4. Дечак Вукашин Петковић Вуле живи у селу Дивљане, које се

налази у подножју Суве планине. Он иде у Основну школу „Љупче Шпанац”, која се налази

у Карађорђевој улици, у Белој Паланци. Михајло, његов најбољи друг из разреда, сваког

дана путује до школе аутобусом из села Црвени Брег. Они су се договорили да летњи распуст

проведу заједно. Ићи ће да се купају у Коритничкој реци, која протиче тим крајем. Заједно ће

ићи на оближње Дивљанско језеро да пецају. Друштво ће им правити комшиница Милена и

њен пас Жућа.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

155


ЗАГОНЕТНЕ ПРИЧЕ

2. Атилија; 3. Гоф је видар. Он лечи људе травама. 4. лекар, травар. 5. Атилија је добила

необичну капицу. 6. љубомора. 8. а) да би заштитио Атилију. 9. б) храст.

ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ

1. Заједничке именице Збирне именице

Једнина Множина Једнина

буре бурићи бурад

грана гране грање

грозд гроздови грожђе

2. а) Тамара воли да носи сјајно прстење. б) Крупно лишће дрвећа прави дебео хлад у шуми.

3. прасад, штенад, пачад. 4. Милена чува разиграну јарад. 5. а) кестење; б) камење. 6. а) грање,

б) бурад, в) цветови.

ИГРА РЕЧИМА

1. а) Држи га као мало воде на длану. б) Седи као на иглама. в) Гледа као теле у шарена врата.

г) Провео се као бос по трњу. 2. а) Облаци су били слични узнемиреним таласима. б) Брзо је

трчала као да од нечега бежи. в) Другарство је драгоцено као љубав. г) Дуга је светлела као

ватромет. д) Обрадовала сам се као мало дете. 3. а) воде; Преварио га је. б) сламу; Ради нешто

што је бесмислено и непотребно. 4. вредан – лењ; тужан – радостан; себичан – великодушан;

спор – хитар. 5. а) медведић, б) кенгурче, кенгурић, в) мајмунче, мајмунић. 6. в). 7. Девојчица

свира гитару, њена другарица пева, а дечак слика.

ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ

2. злато, песак, шећер, бакар. 3. а) Имам хаљину од свиле и блузу од памука. б) Направићемо

кућицу од цигле и песка.

4. Заједничке именице Властите именице Збирне именице Градивне именице

пријатељице,

брежуљка, листића

Милутин

Миланковић

дрвљем, лишће

земље, шљунак

песком, вода

РАЗУМЕМ ШТА ЧИТАМ

2. пече. 3. кромпир и месо. 4. тридесет минута. 5. Препоручује се овчије кисело млеко.

6. Прелив се прави од павлаке, јаја и млека.

РОД И БРОЈ ИМЕНИЦА

1. а) Н ; б) Т; в) Н ; г) Т; д) Н. 2. човеци, човекиње. 3. људи; 4. предак; 5. а) преци – мушки род,

множина; б) лов – мушки род, једнина; в) време – средњи род, једнина; г) рамена – средњи

156

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


род, множина; д) мамути – мушки род, множина; ђ) даме – женски род, множина. 6. а) чаша,

бреза; б) Марија, Београд; в) цвеће, дрвеће; г) вода, сребро.

ПРИЧА О ДЕТИЊСТВУ

2. а) Описано је ко је био непријатељ дечаку Николи и зашто га се он плашио. б) Сазнајемо

шта је све дечак Никола волео да ради као мали. 3. б) Изглед силеџије; г) Купање; а) Сукоб у

дворишту; в) Лет гусака и гусана. 4. б), в), г). 6. Када га је уштинуо за пупак. 7. Био је то гусан,

чудовишан и ружан силеџија, нојева врата, крокодилских уста и паметних лукавих очију.

9. а), г), д. 10. Волео је да храни голубове, пилиће и осталу перад, да их узима у наручје, грлим

и милујем. Волео је да посматра птице док лете и да машта. 11. – Запамти! Кад једном увредиш

петла или гусана, нема више измирења!

ЗАГОНЕТКЕ ЛАКЕ ЗА ЂАКЕ ЧЕТВРТАКЕ

1. а) рак; б) паук; в) кокошка и пилићи. 2. б) мраз; в) магла.

ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ

1. в) ; 2. а) као пас и мачка. б) као прут. в) као очи у глави. 3. а) Т; б) Н; в) Н; г) Т. 4. в) дијалог.

5. Показује дечју пушку, коју је до тада држао између ногу. 6. БРАНКО, ПАВЛЕ, МИРКО. 7. Лисица

је непромишљена, лукава.

ОПИСНИ И ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ

1. а) Љутито мече; б) Бајка о белом коњу; в) Љубавна песма; г) Себични џин; д) Прича о доброј

роди; ђ) Заљубљене ципеле 2. Описан је сат. Придеви су: шарену, тамни, беле, веселе, црвене,

ужурбану, кружну. 3. Описни придеви: пурпурним, густе, мирна, светлоплаво, тешким, малог;

Присвојни придеви: градског, орлово, амазонских.

ПИСАЊЕ ПРИСВОЈНИХ ПРИДЕВА ИЗВЕДЕНИХ ОД ВЛАСТИТИХ ИМЕНА

1. а) великим словом; б) малим словом. 2. милошев, Руски, зоркин, чачанско. 3. а) врањански,

чачански; б) Марков, Зоранов; в) Верин, Марин; г) нишки, влашки. 4. а) Стеван је седео на

клупи, на земунском кеју и читао Ћопићев роман. б) Урош је чекао да дођу Миличина сестра и

Новаков брат. в) Нина обожава да једе лесковачку мућкалицу. д) Сара воли да једе сјенички сир,

ужичку пршуту и златиборски кајмак. 5. Веснина и Урошева бака зове се Јела. Она је рођена у

Сремској Митровици. Била је сеоска учитељица. Бака сада живи у селу Гргуревци, које се налази

на Фрушкој гори. Кад дођемо тамо, она нам прави најлепше уштипке, које пуни сремским

сиром или џемом од шљива. Њена најбоља другарица Љубица живи у селу Велики Радинци.

Кад је лепо време, идемо заједно у Врдник да се купамо. 6. Ненина, Гагин.

ШТА СУНЦЕ ВЕЧЕРА

1. а) Издужене сенке у смирај дана. б) Сунце на западу љушти џакове поморанџи и лимуна.

в) Руменило сунца пред залазак. г) Сунце залази, свет тоне у сан.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

157


НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ

1. а) без имена; б) одјек; в) очи; г) мачка; д) књига. 2. а) бројалица; б) брзалица; в) пословица;

г) загонетка. 3. а) као паун; б) као слон; в) као кртица; г) као врба; д) као мува без главе. 4. Мисао

(ум).

ИГРОМ КРОЗ ЗНАЊЕ

Јелени Вучковић, ученици ОШ „Михајло Петровић Алас”, у Лесковцу.

ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ

1. Градивна именица Градивни придев + именица

керамика керамичка шоља

гума гумени опанци

дрво дрвена полица

2. Описни придеви: брз, нежан, свежа; Присвојни придеви: сестрин, Нешин, очев; Градивни

придеви: стаклена, златан, земљано; 3. а) Марков; б) Миличина, златарски, шумадијски;

в) Ђорђев, Филипов, аранђеловачки. 4. Врата – велика, татина, дрвена; балон – црвени, Љиљин,

гумени; џемпер – пругасти, сестрин, вунени 5. Анина мајка прави чоколадну торту, за Анин

рођендан. Обукла је лепу свилену хаљину и кожне сандале. На пластични столњак, у стаклену

вазу, ставила је црвене руже. 6. а) Описни придеви: лепа, великим; Градивни придев: дрвена;

б) Описни придеви: шарену, лаковане; Градивни придеви: памучну, кожне; в) Описни придев:

нову; Градивни придев: гумену.

УСПАВАНКА ЗА Д.

1. Усред ноћи језди ривом; 2. осам слогова; 3. б); 4. два стиха; 7. а) са лампионима; б) су као

украси са јелке; 8. ривом – гривом; тиха – стиха; планктони – лампиони; роје – твоје; пливај –

снивај; сме – песме; 9. б).

ПЕРСОНИФИКАЦИЈА

1. Подбочена о лактове, спава железничка рампа. а); 2. растао, порастао, осилио, растерао,

осилио се, пустио; 3. б) Месец намигује. в) Бреза маше. г) Ветар шапуће. 4. б) Уснуло поље.

в) Насмејана звезда. г) Раздрагано море. д) Замишљен месец. д) Непослушне ципеле.

УОПШТЕНО И КОНКРЕТНО КАЗИВАЊЕ

1. в).

РОД И БРОЈ ПРИДЕВА

1.

Придев (уз именицу) Род Број

топло (време) средњи једнина

158

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


сунчани (дан) мушки једнина

слаб (ветар) мушки једнина

повишен (притисак) мушки једнина

спарно (лето) средњи једнина

обилних (пљускова) мушки множина

јака (грмљавина) женски једнина

разорних (олуја) женски множина

2. На пример: У току великог одмора ђаци деле своје укусне ужине. Петар обожава млечну

чоколаду. Милка у пластичној чинији носи сендвич од црног хлеба. Из Иванове торбе вири

топла, вунена капа. Увелико се договарају да после оду кући по дрвене санке. Сви се радују

снежном, зимском дану. 3. а) Ново време, нова мода, нови тепих, новом стану, ново јутро;

б) нова Ана, новим саксијама, нове игре, нова лица, нова комшиница; в) Нови рам, нову слику,

нова љубав, нова школа, нова нада, Новог Београда. 4. Род: мушки, женски, средњи; број:

једнина, множина; Описни придеви: леп, раскошна, топло, миран, вредна; Присвојни придеви:

Милошев, Јованин, Павлов, Милићев, Давидов; Градивни придеви: водени, златно, дрвена,

пластични, бронзано.

ГЛАГОЛИ

1. сликати; 2. а) слично значење; 3. пегла – испеглано – пеглати; бес – бесан – беснети; 4. Добио

сам за рођендан пса који плива као риба. А ја сам добио рибицу. Баш немам среће – уопште

не зна да лаје!; 5. б) буп, трас – када предмет падне; в) цмок – кад некога пољубиш; г) туп –

кад нешто удари; д) хрк – када хрчеш; ђ) срк – када срчеш; е) бућ – кад нешто упадне у воду;

ж) клик, шкљоц – кад нешто кликне, шкљоцне. 6. а) Месец сањари над реком. б) Река се купа

у месечини. в) Месец се загледао у реку. г) Месечина обасјава реку. д) Месец се осмехује над

уснулом реком. 7. б) сам играо. 8. а) севати, б) сванути, в) спавати.

ПРОШЛО, САДАШЊЕ И БУДУЋЕ ВРЕМЕ

1. 1) Свануо је ведар дан. 2) Игор је спаковао ствари за излет. 3) Аутобус креће. 4) Родитељи

машу деци. 5) Брзо ће стићи на Палићко језеро. 6) Тек вечерас ће се вратити кући. 2. а) Овај

одломак написан је у садашњем времену. б) Овај одломак написан је у будућем времену.

в) Овај одломак написан је у прошлом времену. 3. Учили смо, учимо; куповала сам, куповаћу;

силази, силазиће. 4. Када сам била мала, хтела сам да будем директорка. Онда ми је мама

објаснила да за тај посао не постоји школа. Била сам тужна и несрећна. Сада размишљам

другачије. Мој тата је лекар. Кад порастем, бићу и ја доктор. Ићи ћу свуда и помагаћу људима.

Да ли ћу успети у својој намери? 5. а) Ми путујемо/ћемо путовати сутра на планину. б) Пре

неколико дана је било школско такмичење из српског језика. в) Падала је; г) седим/сам

седео/-ла; д) играмо; ђ) љутити; 6. а) дочека, б) неће. 7. а) Миша чита лепу књигу. б) Вредни

Слободан је просејао песак. в) Ја имам пластичне чаше!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

159


ПРИЧА О ДЕЧАКУ И МЕСЕЦУ

1. б); 2. 2, 3, 5, 1, 4, 7, 6. 3. Увод: Радојица живи и ради код Тврдице. Заплет: Радојица кришом

ноћу чита књиге, а Тврдица га због тога туче. Месец силази и помаже Радојици. Расплет:

Радојица креће по свету да сатерује беду.

ИГРА РЕЧИМА

1. в); 2. а) лађе; б) коњу; в) магарца. 3. Ко потоци после буре/Коњи јуре,/Лете, беже. а);

4. а) Маза је немиран и непослушан пас. б) Мачка не воли да се купа и нерадо иде у воду.

5. а) да пада; б) у себи; в) боје; г) пута; 6. в); 7. кћерка; 8. а) језик; б) дрво.

ЛИЦЕ И БРОЈ ГЛАГОЛА

1. ја певам, ти певаш, он пева, она пева, оно пева; ми певамо, ви певате, они певају, оне певају,

она певају; ја сам свирао/свирала, ти си свирао/свирала, он је свирао, она је свирала; ми смо

свирали/свирале, ви сте свирали/свирале, они су свирали/оне су свирале; ја ћу се играти/играћу

се, ти ћеш се играти/играће се, он ће се играти/играће се, она ће се играти/играће се; ми ћемо

се играти/играћемо се, ви ћете се играти/играћете се, они ће се играти/играће се, оне ће се

играти/играће се. 2. пише – 3. лице, једнина; цртају – 3. лице, множина; боји – 3. лице, једнина.

ИГРОМ КРОЗ ЗНАЊЕ

6

М 8

П

3

Ф О Л

2

Л О Д 7

В А 9

К

1

Б Е Л 4

А 5

Г Р И В А

О С К Л Р И О И Р

С И О И А Н Л З А

О С Д О И Е К

Н А С Н Ц Л

О А О

Г

И

ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ

1. а) дочаравање изгледа природе, физичког изледа лика; б) причање о поступцима јунака,

догађајима и њиховим доживљајима; в) разговор два јунака. 2. а) приповедање; б) описивање;

в) приповедање. 3. дијалог; 4. покаже маштовитост и љубав према књигама дечака Бастијана.

160

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН

1. б); 2. народне бајке, ауторске бајке; 4. Био једном један цар. 6. сукоб добра и зла, бројеви,

натприродна чудесна бића, уопштена имена јунака. 7. а) машта; б) стварност; в) стварност;

г) машта. 8. а) Трнова Ружица, Пепељуга; б) тринаеста чаробница, маћеха, аждаја. 9. а) Трнова

Ружица, б) Пепељуга, в) бајка, г) Ружно Паче. 10. а) Пепељуга; б) Олданини вртови; в) Пепељуга;

г) Ружно Паче; д) Пепељуга; ђ) Олданини вртови.

ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ

1. Заједничке именице – врапчић, зечеви, брата; Описни придев – хвалисави; Глаголи – вежба,

чуо сам; 2. а) Поток – именица; шуми – глагол; шумом – именица; б) Јела – именица; је јела –

глагол; укусна – придев; јела – именица. 3. Маја је спретна девојчица. Лишће шушти на дрвећу.

Јован ће скувати чај. 4. Заједничке именице – тата, машиновођа, кућа, локомотива; Властите

именице – Бора, Пеца, Влада, Сава; Градивне именице – шећер, камен, лесонит.

ХАЈДИ

2. Хајди и Петар су на пашњаку. 3. Хајди је очарала долина у дивном сјају јутра. Пред собом

је видела велико и широко поље покривено снегом и огромне стене на планинама. 4. Са свих

страна врхови штрче као неко камење и шиљате куле, гледају мрко на Хајди. Планине гледају

њу као добри пријатељи. 5. а) Лепо је завила цвеће и завезала га. б) Наједаред зачу крештање.

Изнад њене главе кружи велика птица. 6. б), в).

ИГРОМ КРОЗ ЗНАЊЕ

3

Р

1

М У 5

П

А Ж Р

Л Н В

И 2

Б О 4

М А 6

Р 8

Х

П Е П Е Љ У 7

Г А

Р С А С У Ж У Ј

И К Ч Е Б И С Д

Н Р Е Ц А Ц А И

Ц А В А Н

Ј

Н

А

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

161


ЗАМЕНИЦЕ

1. Заменицама; 2. ОНЕ – лична заменица за 3. лице множине, (женски род); ЈА – лична

заменица за 1. лице једнине; ВИ – лична заменица за 2. лице множине; ТИ – лична заменица за

2. лице једнине; ОН – лична заменица за 3. лице једнине, (мушки род); МИ – лична заменица

за 1. лице множине; ОНО – лична заменица за 3. лице једнине, (средњи род); 3. Ми, они;

4. Марко веома лепо слика. Он је талентован на маму. Мама и тата су уочили његов таленат.

Они су Марку поклонили велико платно за сликање и прегршт боја. Марко је од њих прошле

године добио књигу „Успешно цртање за почетнике”. Ана не воли да слика, али воли да пева.

Она иде у музичку школу. Њена другарица Јелена свира гитару. Оне заједно учествују на

приредби. 5. „Децо, хоћете ли ми ви помоћи да украсим учионицу?”, упита учитељица. Ученици

узвикнуше: „Наравно! Само Ви донесите материјал!”

БРОЈЕВИ

1. 11., 16., 839, 6, 25, 20, 120; 2. једанаестог, шеснаестог, осамсто тридесет (и) девет или осам

стотина тридесет (и) девет, шест, двадесет (и) пет, двадесет, сто двадесет; 3. два питања,

дванаесторо прасића, једна лопта, четврти тунел; 4. а) основни, б) редни; 5. а), в), д). 6. основни

бројеви – два, тридесет, две, три; редни број – четврта.

ПРОВЕРА ЗНАЊА

1. а) Именице: мрав, крушке, будилнике; б) Придеви: мрављем, велике; в) Глаголи: раде,

спавају, навијају; г) Бројеви: један, три, пет; д) Заменица: они; 2. Грање, лишће, дрвећа; 3. а)

пешчани, б) водени, в) пластични, г) бронзани; 4. а) Иванина – присвојни придев, женски род,

једнина; б) сестра – заједничка именица, женски род, једнина; в) црни – описни придев, мушки

род, једнина; г) кожни – градивни придев, мушки род, једнина; д) новчаник – заједничка

именица, мушки род, једнина; ђ) Тањи – властита именица, женски род, једнина; 5. На пример:

Ми смо им се много обрадовали, а оне су са њима убрзо отишле. 6. а) ви; б) она; в) ми; г) ти; д)

они; ђ) она; 7. На пример: а) трчи; б) спава; в) је дувало; 8. десеторо – збирни; десет – основни;

десета – редни; 9. а) вода – градивна именица; б) добронамерна – описани придев; в) први –

редни број; г) Жарков – присвојни придев; д) наоблачити се – глагол (који означава збивање);

ђ) дрвени – градивни придев; е) жбуње – збирна именица; ж) он – лична заменица (за 3. лице

једнине); з) четворо – збирни број; 10. Аутобус за Нови Сад каснио је двадесет (и) пет минута,

а зрењанински ученици из Основне школе „Јован Јовановић Змај” стигли су петнаест минута

раније. 11. а) пристојан; б) радан; в) спор.

ИГРОМ КРОЗ ЗНАЊЕ

1. а) големи – велики, вели – каже, зора – свитање; б) снене – будне; младић – старац; занемео –

проговорио; 2. Властите именице: Жика, Волфа, Елзе, Темзе, Рајне, Жиком; Заједничке именице:

граду, параду, слика, лика, прадеде, прабабе, голфа, перспективе, ликом, господином; Описни

придеви: готов, молован, отменога, необичан, бајне, племенитим. 3. а) младић – мушки род,

једнина; б) зупчастим (бедемима) – мушки род, множина; в) златни (торњи) – мушки род,

множина; г) манастирски (торњи) – мушки род, једнина; 5. садашње, 3. лицу једнине.

162

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


РЕЧЕНИЦА

1. На пример: а) Веома је важно уносити здраву храну у организам. б) Једеш ли зелено поврће?

в) Обавезно доручкуј! 2. а) обавештајна; б) упитна; в) заповедна; г) упитна; д) узвична;

3. Потврдни облик: Заборавио си кишобран! Колико има до краја часа? Одрични облик: Некада

није било мобилних телефона. Не кажем ја то себе ради. 4. „ Јеси ли побенавио, Викторе?”,

упита га лав, провиривши њушком кроз решетке кавеза. „Како се усуђујеш да наредиш тако

нешто без мога знања!/? Краљ животиња сам ја.” Слоново кикотање распрши се попут конфета

у ноћној тами. „Хи, хи, хи! Краљ животиња је човек, друшкане. А нарочито овде, тако далеко од

наших пространих прашума...” „Шта ти хоћеш, Викторе?”, прекиде га медведић вичући из свог

затвора. 5. Иње је просуло своју белу боју свуда по пољу.

ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ

1. а) описивање; б) дијалог; в) приповедање. 2. 3, 1, 5, 4, 2. 6. г) да се осрамотио лошим

поступањем. 7. г) равноправно поделимо на исте делове. 8. б) да се у све меша и намеће се.

СУБЈЕКАТ

1. а) Пролеће; б) прозори; в) Мирка, Сања. г) Моја учитељица; 2. а) Ми, б) Ви, в) Она, г) Ти/ Он/

Она, Ја; субјекта; 3. Тањир – именица, субјекат; Они – заменица, субјекат; семафор – именица,

субјекат; Он – заменица, субјекат; 4. а), г).

ПРЕДИКАТ

1. проговоре, оживе, узјашу, пењу се, праве, је, каже, не чује се, се умири, се утиша, пада;

2. глаголски; 3. а) тренираш; б) се родила/је рођена; в) учествују/су учествовали/ће учествовати;

г) Зовем се; 4. Субјекти: Воз, Павле, Стефан, Марија, Жарко; Предикати: полази, су срели, је

урадила, смо оптужили, је скочио, дао, донео. 5. а) Ветар – именица, субјекат; б) Милан –

именица, субјекат; в) Они – заменица, субјекат; г) чекају – глагол, предикат; д) Ја – заменица,

субјекат; ђ) победићемо – глагол, предикат; е) честитам – глагол, предикат.

ОБЈЕКАТ

1. Зоран једе банану. Мачка лови миша. Куварица кува ручак. Ловац је уловио лисицу. Возач

вози камион. Пчела мирише цвеће. 2. а) веверицу, б) задатке, в) госте, г) причу, д) темпере,

цртеж; 3. а) маказе, оклоп, б) мене, мајку, в) вас, мене; 4. задатак, свој омиљени часопис, питу

са сиром, пите; 5. мацу – именица, објекат; новчаник – именица, објекат; она – заменица,

субјекат; послуша – глагол, предикат; директорка – именица, субјекат.

АТРИБУТ

1. На пример: а) паметан човек, дивља животиња, животна средина, отворен прозор; б) џемпер

на пруге, свеска на линије, огрлица од злата, жена црне косе; в) дрвени рам за слике; кожне

патике на пертлање; бели телефон на додир; један кревет на спрат; 2. а) зимско, суморно;

б) Горанова, млађа, први; в) црвени, на пруге; г) са неједначинама; 3. а) Анина браон торба;

б) Анина, браон; 4. а) Мила – субјекат; б) чита – предикат; в) занимљиве приче – објекат;

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

163


г) занимљиве – атрибут; 5. златним, дрена, белим, жутој, расцветаном црном, сунчаног,

дивним.

ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ

1. Прилошке одредбе за место: у својој соби, напоље; прилошке одредбе за време: пред зору,

ноћас; прилошке одредбе за начин: јасно, гласно; 2. На пример: а) лепо; б) споро; в) неопажено;

3. а) у девет сати; б) Ујутру; в) одмах; 4. а) у тој улици; б) на море; 5. а) Милица – субјекат; б) је

купила – предикат; в) јуче – прилошка одредба за време; г) у продавници – прилошка одредба

за место; д) килограм јагода – објекат. 6. Прилошке одредбе за време: истог тренутка, затим;

прилошке одредбе за место: у огромним очима ждребета, у трску; прилошке одредбе за начин:

нагло, једним скоком, сагнуте главе; 7. а) снажно – прилошка одредба за начин; б) испред

позоришта – прилошка одредба за место; в) с јесени – прилошка одредба за време; г) на крушку

– прилошка одредба за место; д) вечерас – прилошка одредба за време; ђ) веома храбро –

прилошка одредба за начин.

РЕЧЕНИЦА И РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАНОВИ

1. а) обавештајна, потврдна; б) Неуморни земљорадници – субјекат; неуморни – атрибут;

јуче – прилошка одредба за време; су радили – предикат; напорно – прилошка одредба за

начин; на њиви – прилошка одредба за место; 2. а) сложена; б) преплашени, бели, слатку;

в) преплашени бели зец – субјекат; нагло – прилошка одредба за начин; је скочио – предикат;

касније – прилошка одредба за време; је појео – предикат; слатку – атрибут; слатку шаргарепу

– објекат; 3. Најбољи – придев, атрибут; царски – придев, атрибут; истрајава – глагол, предикат;

он – заменица, субјекат; јаје – именица, објекат; јаје – именица, субјекат; изгуби – глагол,

предикат; снежним – придев, атрибут. 4. а), г); 5. 1833. године – прилошка одредба за време;

Милан – субјекат; ниједну рибу – објекат; Војинова – атрибут; поред школе – прилошка одредба

за место; слободно – прилошка одредба за начин. 6. Вера, ја, Верина мама, мој тата, Марија,

Ленка, оне.

ПРОВЕРА ЗНАЊА

1. а), д); 2. а) Нећу тај сладолед!; б) Не идите!; 3. Субјекат: Узнемирени пас; предикат: лајао је;

4. Ми – заменица, субјекат; отпевајте – глагол, предикат; Милош – именица, субјекат; Сашку

– именица, објекат; 5. а) куче, б) Јоцу, в) дугу, г) сок, чај; 6. Мамина, школска; 7. а) прилошка

одредба за начин, б) за време, в) за место, г) за време; 8. Они – субјекат; су оставили –

предикат; јуче – прилошка одредба за време; плаву лопту од коже – објекат; плаву – атрибут; у

предсобљу – прилошка одредба за место; 9. На пример: а) Нађа и Дарко су изненада отишли.

б) Марина лепо пише писма. в) Маја је добила занимљиву књигу за рођендан. 10. На пример:

Синоћ прође Никола крај базена.

ЛЕК ОД ЉУБАВИ

1. Пера се случајно, изненада заљубио. 2. Он је хтео да пронађе лек којим ће помоћи Пери да

се одљуби. 4. Пера је штуцао. 5. Сазнање да девојка нема мираз.

164

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ДЕДАЛ И ИКАР

1. Дедал и Икар; 2. Дедал је био градитељ, кипар и каменорезац. 3. Дедал је први својим

ликовима дао отворене очи, испружене руке и приказао их у ходу. 4. Краљ Минос је желео да

Дедал сагради лавиринт где би затворио чудовиште Минотаура. 5. Дедал је направио крила да

би побегао са Крита. 6. мудрост. 7. Икар: неразуман, непослушан; Дедал: вешт, вредан, мудар,

способан; краљ Минос: неправедан, непоштен.

ПИСАЊЕ ИМЕНА ДРЖАВА И НАРОДА; ГРАДОВА И СЕЛА И ЊИХОВИХ СТАНОВНИКА

1. великим, великим; 2. Јапанци, Јапанац, Јапанка; Португалци, Португалац, Португалка;

Канађани, Канађанин, Канађанка; Кипрани, Кипранин, Кипранка; Финци, Финац, Финкиња;

3. Чачанин, Чачанка; Ваљево, Ваљевка; Лазаревљанин, Лазаревљанка; Нововарошанин,

Нововарошанка; Суботица, Суботичанин; Качарево, Качаревка; 4. а) У Србији постоје два села

чија се имена разликују у једној речи: Банатско Велико Село, покрај Кикинде и Банатско Ново

Село, крај Панчева; б) Аутобус за Суботицу преко Београда и Новог Сада полази са перона

4 у 16. 00. в) Иванова бака живи у селу Доња Трнава, које се налази близу Ниша. г) Шабац,

град на Сави, налази се у северозападном делу Републике Србије, у средишту важних

саобраћајница које воде и према Ваљеву, Сремској Митровици, као и ка Републици Српској.

5. Ове године гости наше земље били су ученици из разних земаља. Ученици Основне школе

„Јелена Ћетковић” из Београда угостили су двадесеторо ученика из Велике Британије, Финске

и Данске. Руси и Рускиње били су гости ученика ОШ „Владислав Петковић Дис” из Горњег

Милановца. Новосађани су се дружили са Белгијанцима и Французима. Најзанимљивије било је

Лозничанима. Они су се дружили са Кинезима, односно Кинескињама.

УПРАВНИ И НЕУПРАВНИ ГОВОР

2. а) управни говор; б) Пишчеве речи су речи којима се казује ко говори, односно коме припада

управни говор; 3. Љубазно упита старија госпођа: „Хоћете ли, молим Вас, да отворите прозор?”

„Хоћете ли, молим Вас”, љубазно упита старија госпођа, „да отворите прозор?”; Подсети ме

тата: „Не заборави да понесеш ужину, данас остајеш дуже у школи!” „Не заборави да понесеш

ужину, данас остајеш дуже у школи!”, подсети ме тата. „У суботу вас водим на утакмицу

Партизан – Раднички!”, Милан нам весело саопшти. „У суботу вас водим”, Милан нам весело

саопшти, „на утакмицу Партизан – Раднички!” 4. „Ако уђе у шуму, нећемо је више видети!”,

„Па, шта да радим?”, „Угушићемо се од ђубрета ако умакне. Зар не видите да једино она чисти

ту где све остало отказује?” „А шта ако је дохватимо?”, „Не можемо чистити сви одједном.”„Па,

чистиће свако пред својом кућом!”, „А паркови, а тргови, а игралишта?”, „Е, то се нас не тиче”,

„нека неко други о томе брине!” „Па, не може то тако људи”, „мој сусед је болестан и ја ћу

почистити и испред његових врата, па и трг на углу наше улице ћу почистити. Зар се, пре него

што је ова невоља наишла, нисмо ту сакупљали свако јутро? Како да га не почистим?” 5. На

пример: Једном је једна пчела дошла на поток да би се напила воде. Али, нажалост, док је пила

воду, упала је у њу и почела се давити. Срећом, примети је голуб који је рекао јадници како се

мучи, и баци јој листић рекавши јој да узме чунчић да се избави. Али, ловац је опазио голуба и

хтео да га убије. Сад је био ред на пчелу да се одужи голубу што јој је спасио живот. Уздахну и

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

165


рече како је сада час да спаси свог добротвора. Она је слетела ловцу на руку и тако га спречила

да пушка опали. Голуб је, наравно, побегао, то јест одлетео. 6. Цртом/цртама; 7. а) „Пожурите,

почеће представа!”, упозори нас водич. б) Зоран рече Матији: „Колико имаш још ових постера?”

в) „Занима ме”, упита продавца, „колико кошта килограм јагода?” г) Мира нам је објаснила

лепо: „Овај задатак не може овако да се решава!”

НАВОДНИЦИ

1. а) „Молим те”, узвикну Огњен, „резервиши ми три карте!” б) Његова омиљена књига је роман

„Џеронимо Стилтон”. в) Хуманитарни концерт одржаће се у Основној школи „Јован Стерија

Поповић” у Новом Саду. г) Овог месеца још нисмо добили „Витез”. За сваки случај купили смо

„Политикин забавник”. 4. На пример: Извините, да ли ми Ви можете помоћи да пронађем

„Белутак” Гроздане Олујић?

ЗАГРАДА

1. (1777–1855); 2. Док се још није знало да ће постати математичар, Карл Фридрих Гаус (1777–

1855) је био врло бистро дете. Једном му је учитељ рекао: „Поставићу ти два питања. Ако на

прво одговориш тачно, на друго не мораш да одговараш. Дакле, кажи ми колико је иглица на

божићној јелци?” „67. 534.” „Како си тако брзо пребројао иглице?”, зачуђено упита учитељ.

„А, то је већ друго питање, господине учитељу”, рече Гаус. 3. (Тршића), (Милићу, ОШ „Бора

Станковић” из Ниша); 4. На пример: Почасни гости наше приредбе били су ученици из Основне

школе „Доситеј Обрадовић” (Футог).

ПИСАЊЕ СЛОВА Ј

1. Речи: Милијана, који, твоји, Василије. 2. возијо; 3. а) да; б) да; в) Глас Ј пише се између

И и А (историја, Милија...). Глас Ј не пише се између И и О (радио, учионица...); 4. судијски,

полицијски, Илијин, италијански; 5. Наша учионица је постала прави биоскоп. Гледали смо

филм о авијатичарима кроз историју, од првог авиона до данашњих свемирских бродова.

Заједно са својим другарима отићи ћу у Ваздухопловни музеј.

СКРАЋЕНИЦЕ

1. цм, цм, цм, кг, мм; 2. др, ул., тј., ОШ; гђа, л/л./l, нпр., итд., г/г./g, ДКЦ, бр.; 3. Норвешка – НОР,

Француска – ФРА, Србија – СРБ, Финска – ФИН, Русија – РУС; 4. а) дл/дл./dl; б) БГ, СУ; в) и сл.; г) г.

ДИКТАТ

1. „ Данице, хоћеш ли са мном и мојом гошћом из Немачке да прошеташ градом?”, рече

Синиша. „Она је Немица?”, упита она. „Да”, одговори Синиша, „и хоћу да јој покажемо

Београд!” Цео дан Даница, Синиша и Лена провели су заједно. Ишли су чак и у биоскоп. Даница

и Синиша су Лени поклонили књигу „Београд за велике и мале”. Лена обожава да игра шах, који

је и Синишина омиљена игра, па су одмерили снаге. Синиша је, ипак, победио. Гошћа је била

одушевљена љубазношћу Београђана и београдским рекама, трговима, парковима...Највише су

јој се допали Булевар краља Александра, језеро Ада Циганлија и торањ на Авали. Обећала је да

ће поново доћи за Ускрс. 2. „Од преко 1000 примерака велике дропље, колико их је у Војводини

166

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


живело почетком 20. века, ових највећих птица летачица са ових простора сада има само 25!

Последње станиште ових птица у нашој земљи налази се на северу Баната, на подручју општина

Кикинда и Чока, на пашњацима и њивама између села Мокрин, Сајан, Јазово и Банатско

Аранђелово. Многи мештани, ипак, нису чули за овог војвођанског ноја.”

ПРАВИЛАН ИЗГОВОР

2. а) куче, б) кућа, в) ђак, г) џак, д) отаџбина.

НАГЛАШЕНЕ И НЕНАГЛАШЕНЕ РЕЧИ

1. ЗИМА, УВЕЛИКО, ПОЧЕЛА; 2. ТМУ, ПИ, МУ, НО, ЛЕ, ЛОВ, ЛО, НЕ, БЕ, БРОЈ, БРО; 3. НЕВЕНА; 4. је,

се

ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ

1. Бол, болује, болан, Болеславе; 2. болестан, болесник, болница, болеснички, безболан;

3. станар, становање, станарка, стамбени, становати; водени, водовод, воденица,

водоинсталатер, водопривреда, водопад; 4. тамнозелен, северозапад, рукопис, сладолед,

добродошао, микроталасна; 5. дрвосеча, вишеспратница, плавоок, дангуба,гологлав;

6. Неваљала Милица је раскопала љубичице. Јутрос је Андреа ископала прстен из земље.

РЕЧИ УМАЊЕНОГ И УВЕЋАНОГ ЗНАЧЕЊА

1. поточић, облачић, рибица, мачкица, репић, цветић, барица, водица, лептирић, листић,

мачкица, ручкић; 2. креветићу – именица; читуцкао – глагол; жућкасте – придев; новинице

– именица; радуцкала – глагол; зеленкастим – придев; хлепчић – именица; 3. жабетина,

брадурина, јуначина, књижурина. 4. Спустила се густа маглуштина. Птичурина је пролетела.

Људина је ухватио синчину за ручерду. Замало да упадну у рупетину.

РЕЧИ ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА

1. кусати, глодати, грицнути; галамити, дречати, викати; клиберити се, кикотати се, кесерити се;

2. Кад крочи у алин замак, нађе своју вољену и обоје се врло порадују кад се састану, па стану

причати шта ће сад – како ће се спасити. На крају се договоре да беже. 3. Вања срче супу. Тања

грицка купус. Милан халапљиво ждере. Аца стрпљиво жваће жилаво месо. Сања глође пилећи

батак. Јеца је загризла парче хлеба.

РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА

1. У дубокој трави/живе срећни мрави/вредни, радни/никад гладни. Уредни им/мравињаци,

мравчићи су/добри ђаци. 2. радосна, тужна; мрак, светлост; говорити, причати 3. На пример:

Волим да једем макароне, али не волим кромпир.Имам црну лопту са белим туфнама.

РЕЧИ КОЈЕ СЕ ИСТО ПИШУ, А РАЗЛИЧИТО ЗНАЧЕ

1. Маја, мај; 2. цветић, репић; 3. а) њушка – мирише по дворишту; б) њушка – део главе

прасета; 4. Бојана ће сутра купити воће. – купити нешто за новац; Сутра ће сељаци купити сено.

– сакупљати; Срце оловке је од графита. – средина оловке; Боли ме срце због сирочића – орган

у телу; 5. а) Раније су људи писали птичјим пером. б) Брзо дођи, Перо!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

167


АНА

1. Дечак крије да се заљубио у девојчицу Ану. 2. Он је збуњен, стидљив, повучен, усхићен,

срећан. 3. Он размишља о Ани. 4. Он је сањао да је био са Аном на броду и да су месец дана

пловили заједно. 5. Он није Ану погледао зато што је био стидљив. 6. Док јој је месец у коси

снивао. 7. стала – погледала; снио – био; воду – броду; дана – Ана; радио – вадио; бранио –

ранио; покривао – снивао; шапутао – лутао; тако – јако; срео – сплео; знао – погледао. 8. а) Ана;

б) учионица, очи, врата, сан, вода, брод, неман, кит, кошуља, песма, море, будилник, дан,

школа, ходник. в) два, три; г) крупне, црне, чудан, велика, бео, диван; д) је било, је погледала,

је стала, нестала је, сам био, сањао сам, радио сам, скакао сам, ронио сам, вадио сам, бранио

сам, покривао сам, је снивао, шапутао сам, је лутао, није зазвонио, је срео, сам знао, нисам

погледао; ђ) не смем, испричам; е) ја. 9. а) сусрет са Аном у ходнику пред учионицом; б) сан о

путовању са Аном; в) поновни сусрет у школи. 10. а) сат, часовник; б) сањао; в) звер, чудовиште;

г) збунио се, смотао се; д) леп.

ИГРЕ РЕЧИМА

Речи истог облика, а различитог значења: коса, жила, пас; Речи истог или сличног значења:

заспати – уснути; кретати се – померати се; храбар – смео; Речи супротног значења: крив – прав,

истина – лаж, причати – ћутати; Речи умањеног значења: рука – ручица, шоља – шољица,

оловка – оловчица; Речи увећаног значења: књига – књижурина, слика – сликетина, телевизор

– телевизорчина.

ОСНОВНО И ПРЕНЕСЕНО ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ

1. Јуче смо поломили прозор. Обраћемо бостан када се Милош врати. 2. Ходати пажљиво,

опрезно, споро; 3. а) појео; б) Појео; 4. а) бити тврдоглав; б) причати без смисла, радити нешто

узалуд; в) није расположен; 5. а) сакрило се да га нико не може пронаћи; 6. а) од комарца

направио слона; б) дизао је у облаке; в) гледала ме је као теле у шарена врата; г) појео вук

магарца.

168

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

More magazines by this user