மே-2020

thalirsuresh

தேன்சிட்டு – த-2020 1


கூடு 2 டபி : 9

அன்தரர்ந் ரசகப்வதனக்கஶப! க்கம்! இணி உஷப்தரபர் றண

ரழ்த்டகள்! உனகம் னறேட ஶகரிட் 19 ஷமரல் தரறக்கப்தட்டு

ஊடங்கறல் இனந்டனம் ஶஷபில் ஶன்சறட்டு இவ்வுனஷக ீண்டும்

இல்ன றஷனக்கு வகரண்டு இஷநஷண திரர்த்றத்டவகரள்கறநட.

இந் ஷஸ் க்கு கற்றுத்ந் தரடங்கள் ரபம். எவ்வரன

ஶதழ்றின் ஶதரட ரம் தடிக்கும் தரடங்கள் ரபம். அப்ஶதரட அஷ

திரப்தடுத்டடம் தின்ணர் அஷ ஷக கறேிிடுடம் சகஜம். ஷக

கறேச்வசரல்றம் இந் ஷமளம் அப்தடித்ரன். இந் இனர கரன

ஊடங்கு க்கு வகரடுத்றனக்கும் தடிப்திஷணகஷப ரம் வரடர்ந்ட

கஷடதிடிக்கப் ஶதரகறஶநரர ன்தறல்ரன் ட னங்கரனம் இனக்கறநட.

று ன்தட வரிரல் வசய்ட! ப்ன ன்தட வரிந்ஶ வசய்ட! இந்

ஷஸ் வரற்நறல் இனந்ட ம்ஷ கரப்தரற்றும் னத்டர்கஷபனேம்

சுகரரப்திரபர்கஷபனேம் வய்ரக றதட ஶண்டி ஶத்றல்

அர்கள் இநந்ட ஶதரணரல் இடுகரட்டில் னஷப்தற்ஶகர ரிப்தற்ஶகர இடம்

வகரடரட வகரடுஞ்வசல்கஷப சறனர் வசய்டனட கண்டிக்கத்க்கட.

எனசறனரின் இந் தரகரண வசல்கபரல் எட்டுவரத் ணிர்கறஶ

ணிம் நந்ரக சறத்ரிக்கப்தடுட னந்க்கூடிட.

ஊடகங்கறம் றரித்டக்கூறுடம் தறத்ட ஶதசுடரண ஶதரக்குகஷப

ஷகிடஶண்டும். றர்கட்சறகறம் ஆறம் கட்சறனேடன் இஷந்ட இந்

ஷஸ்தரறப்தில் இனந்ட றகம் ீப ஆக்கப்னர்ரண டடிக்ஷககஷப

டுக்க ஶண்டும். .றகனரற்நறல் இட ஶதரன்ந கடும் றகழ்வுகள்

றஷந னஷந டந்றனக்கனரம். அறனறனந்ட ீண்டு ந்த்ட ஶதரன றகம்

னற றேச்சறனேடன் னர்ந்ட னம் ன்று ம்னஶரம்.

ஶன்சறட்டு க்கம்ஶதரன தஷனேம் னடஷனேம் கனந்ட உங்கள் தரர்ஷக்கு

ந்றனக்கறநட. ஷகச்சுஷ சறறுகஷப்ஶதரட்டி குநறத் அநறிப்னம்

ந்டள்பட. உங்கள் தங்கபிப்ஷத தஷடப்னகபரகவும் ிர்சன்ங்கபரகவும்

ங்குங்கள்! ஶன்சறட்டு சறநகடித்ட உங்கள் ணஷ கறழ்ிக்கும்.

ன்நற!

அன்னடன். த்ம்.ஸ்.சுஶஷ்தரன. ஆசறரிர், ஶன்சறட்டு.

தேன்சிட்டு – த-2020 2


த்தம்.எஸ்.சுரேஷ்பாபு

உச்சறவில் ண்ஷடஷ திபந்ட வகரண்டினந்த்ட. ரசனறல் அர்ந்ட றனேஸ்

ஶதப்தர் ரசறத்டக்வகரண்டினந் ிரசகம் கரம்தவுண்ட் ஶகட் றநக்கும்

ஏஷச ஶகட்டு றறர்ந்ரர். ஶகட்ஷட றநந்தடி என 50 கடந் தர்

றன்நறனந்ரர்.

அறேக்குச்சட்ஷட, ண்வய் கரர ஷன, கறறசல் றங்கற அிந்றனந்

அர் சறஶகரய் சறரித்ரஶந ர, தஷ றனேஸ் ஶதப்தர் டுக்கஶநங்க!

அம்ர ச்வசரல்னறினந்ரங்க ன்நரர்.

ஊம்.. ன்ந ிரசகம், ”ன்ண ிஷனக்கு டுத்டக்கஶந?”

”இங்கறலீஷ் ஶதப்தர்ணர 12 னொதர கறஶனர! றழ்ணர தத்ட னொதரங்க!”

“வரம்த கம்றர ினக்ஶக!”

தேன்சிட்டு – த-2020 3


”இல்லீங்க ஶதரணரசம் 10 னொதர 8 னொதரரன் டுத்ஶங்க! இப்த வண்டு னொதர

கூடிினக்கு!”

” என ரசம் ஶதப்தர் தில் வ்பவு வரினேர?”

“க்வகடக்குங்க அவல்னரம்?”

“230 னொதர சறன சம் 250 கூட! ஆணர என ரசம் தஷ ஶதப்தஷ ித்ர

தத்ட னொதரரன் கறஷடக்குட..!”

”ஶஸ்ட் ஶதப்தர்ரனுங்கஶப? இஷ வகரண்டு ஶதரய் கஷடின ஶதரட்டர

ங்கறக்கு கறஶனரவுக்கு என னொதர கறஷடக்கும் அவ்பவுரன்!”

”சரி சரி உள்ஶப ர! ீஶட எஶ றனேஸ் ஶதப்தர் அஷடசனர இனக்குண்னு

ம்வதரண்டரட்டி கத்றக்கறட்டினந்ர அரன் ச்வசரல்னறினக்கர

ஷடவல்னரம் எறேங்கர ஶதரடுஶ இல்ஶன…!”

”கவக்டர இனக்கும் சரர்!”

அந் ணிர் தஷ இனம்னத்ரசுடன் உள்ஶப டேஷ ”னட்சுற! தஷ

ஶதப்தர் டுக்க ந்றனக்கரங்க சலக்கறம் ர!”

”ரன் வகரஞ்சம் அடுப்தடிிஶன ஶஷனர இனக்ஶகன். ீங்கஶப

டுத்டப்ஶதரடக்கூடரர?”

”அப்த றனப்தி அனுப்திச்சர?”

”அவல்னரம் எண்டம் ஶரம் ரஶண ந்ட டுத்ட ஶதரட்டுத்

வரஷனக்கறஶநன்.”

னட்சுற னடனடத்தடி கறச்சணில் இனந்ட ந்ட யரனறல் கப்ஶதரர்டில்

கறடந் ஶதப்தர்கஷப அள்பி ரந்ரில் ஶதரட்டரள்.

சறநறக்கறடந் ஶதப்தர்கஷப அடுக்க ஆம்தித்ரர் அந் வதரிர்.

தேன்சிட்டு – த-2020 4


”அப்தடிஶ என கின ஶதரட்டு கட்டி ஷச்சறனந்ர ஷட ஶதரட சுனதர

இனந்றனக்கும்ர…!”

”ன் ீ கிறு வகரண்டு ரட்டிர? ”

“இனக்குய்ர ! ண்டிிஶன இனக்கு! ஶதரய் வகரண்டு னும்!”

” ஶதரய் வகரண்டு ர!”

”அந் வதரிர் றேந்ரர். வரம்த ரகர இனக்குய்ர! குடிக்க வகரஞ்சம்

ண் ீ கறஷடக்குர?”

”ஶகட்டு ஏர என ஷதப் இனக்கு தரன…! அடஶன திடிச்சு குடிச்சுட்டு ஶதரய்

கிறு வகரண்டுர!”

வதரிர் றேந்ட ஶதரய் அந் குரஷ றனகறணரர். வினறல்

சுடுண் ீரய் ஷகில் ிறேந் ீஷ வகரஞ்சம் கலஶ ிட்டு னகம் கறேி

தின்ணர் இண்டு ஷக திடித்ட அனந்றணரர். னகத்ஷ ஶரபில் ஶதரட்டினந்

அறேக்குத்டண்டரல் டஷடத்டக்வகரன்டு வபிஶ றறுத்றினந் அந் னென்று

சக்க ட்ஷ ஷசக்கறஷப உள்ஶப ள்பிக் வகரண்டு ந்ரர்.

”கிஷ டுத்ட ரன்னு வசரன்ணர ண்டிஷஶ வகரண்டு ந்றட்டிஶ?”

ிரசகம் ஶகட்க

”ஶதப்தர் றஷந இனக்குடய்ர! அரன் ஷட ஶதரட்டடம் ண்டிிஶன

டுத்டஶதரக சவுகரிர இனக்கும்னு வகரண்டு ந்ஶன்.”

”சரி வதரிஶ…! உங்க ஶதன ன்ண?”

“னத்ட”

“த்ஷண னர இந் வரறல் தண்நீங்க?”

”அட ஆகறப்ஶதரச்சுங்க னப்தட னம்!”

”எனரஷபக்கு வ்ஶபர கறஷடக்கும்.?”

தேன்சிட்டு – த-2020 5


”அட ிரதரத்ஷ வதரனத்டங்க! ீடுங்கள்ஶன ஶண்டரம்னு வ்ஶபர

டெக்கறப்ஶதரடநீங்கஶபர அவ்பவும் ங்கறக்கு ஶசரறூ ஶதரடந வய்ங்கள்!”

ஶதசறக்வகரண்ஶட இனந்ரறம் வதரிர் னத்ட ஶதப்தர்கஷப இண்டு னென்று

அடுக்குகபரக அடுக்கற கட்டிணரர்.

அப்னநம் ஷட ஶதரட ஆம்தித்ரர். இண்டு கறஶனர ஷடக்கல் என்றும்

எனகறஶனர ஷடக்கல் என்ஷநனேம் ஶசர்த்ட ரசறல் ஷத்ட றுதக்கம்

ஶதப்தர்கஷப ஷத்ரர். டெக்க னடிரல் ரஷச டெக்கற றறுத் னள் ஶதப்தர்

இனந் தக்கம் ரழ்ந்ட. வகரஞ்சம் ஶதப்தர்கஷப டுத்டிட்டு ீண்டும்

றறுத்ரர்.

இற்குள் ர இழ்கள் சறன ரல் னத்கங்கஷனனேம் ன் கன் தடித்ட

னடித் கல்றரி தரடப்னத்கங்கஷபனேம் வகரண்டுந்ட ஶதரட்டரள் னட்சுற.

” ஶதப்தர் ஷக்கு 5 ஷட இனக்குய்ர! அஞ்சு னெட 15 கறஶனர…”

” னக் ல்னரம் ட்டு கறஶனர இனக்கு.”

”வரத்ம் 23 கறஶனர”

”ஶதப்தனக்கு 150 னொதர… னக்கு கறஶனர தன்வணண்டு னொதர அப்ஶதர

வரண்டத்ரறூ னொதர”

”வரத்ம் டைத்ட ரப்தத்ரறு னொதர ” ன்நர்..

”ர, ரட க்கரபி வங்கரம் ஶடங்கபர?”

”உன் அறேகறண க்கரபி

ஶதப்தஷ டுத்டட்டு கறபம்ன.”

ரனக்கு ஶடம்? தத்ஷ வகரடுத்றட்டு

”ர, அம்தட னொதர கம்றர இனக்கு! அடக்கு ரட வங்கரம் க்கரபி

ரங்கறக்குங்க!”

”அரஶண தரத்ஶன்…! இப்தடி ஷரட வசரல்னற அறேகுண க்கரப ீஷ

ஷனிஶன கட்டப் தரக்கநீர?”

தேன்சிட்டு – த-2020 6


”இல்ஶன சரர்…! இன்ஷணக்கு கரஷனிஶன ரர்க்வகட்ன டுத் னடத்

க்கரபி ீங்கஶப வதரறுக்கற டுத்டக்கங்க! வண்டஷ கறஶனர ம்தட னொதர..”

”ரர்க்வகட்ன க்கரபி கறஶனர தரஞ்சு னொதரரன்..!”

”அட ஶத்ட ஶட்டுங்கய்ர! இன்ணிக்கு கறஶனர இனதட னொதரரன்!

உங்கறக்கர ஶனூம்ணர னெட கறஶனர ஶதரடஶநன்..!”

”ரனக்கு ஶடம் உன் திச்ஷச! னொதர இனந்ர வகரடுத்டட்டு ஶதப்தஷ

டுத்டக்ஶகர இல்ஶனன்ணர கறபம்ன. ரங்க ஶந ஆறெக்கு ஶதரட்டுக்கஶநரம்!”

” ன ஶதர ீ ர! கரஷனிஶன இனந்ட வில்ன சுத்றட்டு ஶன்!

கஷடக்கு இன்னும் அஞ்சு கறஶனரீட்டர் ஶதரகடம் ”

”அடக்கு…!”

”இன டைன னொதர இப்த ரங்கறடுங்க! றச்சம் ம்தட னொதர ரபக்கற

னம்ஶதரட வகரடுத்டடஶநன்!”

”னறேசர அம்தட னொதரஷ ஆட்ஷடஷ ஶதரட தரக்கறநீஶ?”

”அப்தடிவல்னரம் தண் ரட்ஶடன்ர! இந் ரிரவுஶனரன் னப்தட

னர ிரதரம் தண்ிகறட்டு இனக்ஶகன்.. உங்க டட்டு ணக்கு

ஶண்டரம்ர…! ரத்ற டண்ர உடம்னஶன எட்டரடய்ர! ரஷபக்கு

கண்டிப்தர வகரண்டு ந்ட வகரடுத்டடஶநன்ர!”

”அப்த எண்ட தண்ட இனடைன னொதரவுக்கு வ்ஶபர ஶதப்தஶர அஷ

ட்டும் டுத்டட்டு ஶதர! ரபக்கற னம்ஶதரட ீற தம் வகரடுத்றட்டு

றச்சத்ஷ டுத்டப்ஶதர… ”கநரரக வசரன்ணரர் ி ரசகம்.

இணி ஶதசற திஶரசணம் இல்ஷன..! ன்று அர் வசரன்ணதடி இனடைறு

னொதரஷ வகரடுத்டிட்டு ஶதப்தர் தறஷணந்ட கறஶனரஷனேம் ரற கறஶனர

ஷட னத்கத்ஷனேம் டுத்டக்வகரண்டு கறபம்திணரர் னத்ட.

”‘தரங்க அந்ரற! இப்தடி தச்சரரதஶ இல்னர ிட்டநீங்க!” அந்

அம்தட னொதரஷ அன் ரத் ரட்டரன். அப்தடிஶ ரத்றணரறம் ர

வகரஷநஞ்சர ஶதரினஶரம்.”

தேன்சிட்டு – த-2020 7


”ன் ஶதச ரட்ஶட? எவ்வரன னொதரவும் ரன் உஷச்சு சம்தரறச்சு

இந் அபவுக்கு ந்றனக்ஶகன். ரனகறட்ஶடனேம் ரன் ரநத் ரர இல்ஶன!

அன் ரபக்கற ரட்டரன் தரன… இந் ரறரி த்ஷண ஶதஷ ரன் ஷட

ஶதரட்டு ஷச்சறனக்ஶகன் வரினேர? அந் ஏட்ஷட ரசுஶன ஷட ஶதரட்டர

ப்தடினேம் கறஶனரவுக்கு டைறூ கறரம் னரதம் கறஷடக்கும். ம்கறட்ஶட தத்ட

னொதரய்க்கு டுத்ட தன்வணன்டு னொதரவுக்கு ிப்தரன். ரந்ர ஷடிஶன

இன்னும் வகரள்ஷபடிப்தரன்.”

”இப்தடி என னொதர வண்டு னொதர னரதம் ஷனன்ணர அன் வரறல்

வசஞ்சு திஶரசணம் இல்னர ஶதரினங்க! அன் ித்ட வதரஷப்த தரக்க

ஶரம்”.

”சரிசரி! அணரஶன க்குள்ஶப டக்கு திச்சஷண? ஆக ஶண்டி

ஶஷனஷப்தரன…!” ன்று ஷணிஷ அடக்கறணரர் ிரசகம்.

றுரள் ி ரசகம் வசரன்ணதடி னத்ட ில்ஷன! வதரறேட

சரய்ந்டிட்ட்ட. “தரர்த்றர! ரன் வசரல்ஷன! அன் ரட்டரன்னு!” ன்று

அர்த்னரக வசரன்ணரர்.

”இன்ணிக்கு ஶந ஷனன்ன ஶதரினப்தரர்… ரஷபக்கு னரர்னு

றஷணக்கறஶநன்.”

”உன் றஷணப்ஷத கரப்ஶதரடு…! க்கு ரற கறஶனர ஶதப்தர் றச்சம் ஆச்சு!

இல்ஶனன்ணர அம்தட னொதர ஷ்டம் ஆகறினக்கும்”.

னட்சுற ஷனில் அடித்டக்வகரண்டு உள்ஶப வசன்நரள்.

றுரள் அறகரஷன ஶஷனிஶனஶ ஶகட் கவு றநக்கவும் வசடிகறக்கு

ீர் ிட்டுக்வகரண்டினந் ி ரசகம் அப்தடிஶ ஶதரட்டுிட்டு கணித்ரர்.

னத்ட உள்ஶப டேஷவும் ன் கிப்ன வதரய்ரகறிட்ட்ஶ ன்று

னத்னடன்

”ன்ணய்ர! அம்தட னொதர வகரண்டு ந்டட்டிர?”

”இல்லீங்கய்ர.. ரன் ந்ட”…

தேன்சிட்டு – த-2020 8


”ரன் றஷணத்ட சரிரன் ன்று உள்றெக்குள் வதனறப்தட்டுக்வகரண்டு

அம்தட னொதர இல்னர ஶதப்தர் ஶதரட னடிரட,,,! ”ன்நரர்

”சரிங்கய்ர! ரன் அம்தட னொதர வகரடுத்றட்ஶட ஶதப்தர் டுத்டக்கஶநன் .

ஆணர.”

”ன்ணய்ர ஆணர?”

”னந்ர ரள் ீங்க ஶதரட்ட னக்ஸ்கஷப டுத்டட்டு ஶதரஶணன். அடன சறன தரட

னஸ்கனம் இனந்த்ட. அஷ கஷடிஶன ஶதரடநஷ ிட தஷ னத்க

கஷடின வகரடுத்ர வகரஞ்சம் னொதர அறகம் கறஷடக்கும்னு ணிர டுத்ட

ஷச்ஶசன். ஶதப்தஷ ட்டும் கஷடிஶன ஶதரட்டுட்டு ீட்டுக்கு ஶதரய்

னக்ஸ்கஷப னட்டிஶணன். அப்த அறஶன இந் கரசு இனந்டச்சுய்ர?” ன்று

இண்டு டைறூ னொதர ஶரட்டுக்கஷப ீட்டிணரர் னத்ட.

ிரசகம் அறர்ந்ட ஶதரணரர். ம்தட னொதரஷ ம்தர ரன் ங்ஶக

ஆிம் னொதரஷ அடவும் ப்ஶதரட ஷத்ட ரன் நந்ட ஶதரண அந்

னொதரஷ றனப்தித்னம் னத்ட ங்ஶக? றகவும் ஷடில் றகவும் ரழ்ந்ட

ஶதரய்ிட்ஶடரஶ ன்று னத்ம் அர் னகத்றல் அப்தட்டரய் வரிந்த்ட.

ணம் வபிஷடந்ரய் ”வதரிஶ! னத்கத்ஷ ஷடக்கு

ஶதரட்டப்னநம் அட உங்கறக்குத்ரன் வசரந்ம். அடஶன தம் இனந்ரறம்

அட உங்கஶபரட்டரன். ீங்கஶப ச்சுக்கங்க!”

“ீங்க வதரி ணஶசரட இந் தத்ஷ வகரடுத்ரறம் உஷக்கர

இவ்ஶபர தம் கறஷடச்சர அப்னநம் அட ன் ணஷச ரத்றடும். இஶ

ரறரி றணனம் கறஷடக்கரரன்னு ங்க ஷக்கும். அப்னநம் ன் ஶர்ஷஷ

வகரன்னுடும். ஶரங்கய்ர! இஷ ீங்கஶப ச்சறக்குங்க! ”ன்று

ிரசகம் ஷகில் னொதரஷ ற ீத்டிட்டு கறள்ம்திணரர் னத்ட.

”வதரிஶ என றறம்! ஶத்ட ஷட ஶதரட்டு ஷச்ச

னத்கத்ஷரட டுத்டட்டு ஶதரங்க!”

”அம்தட னொதர கறஷடச்சடம் கண்டிப்தர ஶன்! ”வசரல்னறிட்டு அர் டக்க

அப்தடிஶ உஷநந்ட ஶதரய் றன்நரர் ிரசகம்.

தேன்சிட்டு – த-2020 9


கவிதைச்சாரல்!

ஶகரதக்கரரக

குடிகரரக

னட்டு ணிரக,

வதரறுப்தில்னரரகஶ

தரர்த்டப் தகற அப்தர,

அம்ரஷ உடல் னம்

சரிில்னரல்

னத்டஷணில் ஶசர்த்

அன்று,

அம்ரின் கரல்கறக்கு

தக்கத்றல் அர்ந்ட வகரண்டு

சறந்ற

எவ்வரன டபிக்கண் ீரிறம்

கரரல் ஶதரினந்ட...

அப்தரஷ தற்நற

ல்னர அப்வதர்கறம்!

***

சட்வடண ிறேந்ட

உஷடந்ட ஶதரண

என

கண்ரடி

வதரம்ஷரய் ரன்

இனக்கறஶநன்...

கல்வனநறந் ஶதரவல்னரம்

ப்தித்ட

உன் ஶகரத

வசரல்வனரன்நறல்

உஷடந் வதரறேவரன்நறல்!

***

ன.னதரக், ரபரடி.

தேன்சிட்டு – த-2020 10


தரரின்தன் ரகரஜன்கிஷகள்-

********************************************

1.

ஶகரப்ஷதில் இனக்கும்

ஶீஷ சுஷக்கரல்

குஷந கூறுட ஶதரனத்ரன்

கரனறல் ிரஶன

அஷ றரகரிப்தடம்.

2.

ஶவணடுக்கும் தரஷணில்

னக்கறக்கு னத்ம்

னகறநட

ண்டுகள்.

3.

ஶகட்ட வசய்றகள்

தன இனந்டம்;

ரரிடனம் வசரல்னர

கசறங்கள்

தன உண்டு ன்ணிடத்றல்.

4.

அன்வநரனரள்

ணிணரண ஶதரட ரனுடத்றன்

வதனனறனேர்ந்றனக்கும்

தநஷகள்.

5.

அம்ங்கஷப

தரர்த்ட தக்கப்தட்டஷ.

ஆற இவுகள்.

6.

சட்டி றஷந இனந்ரறம்

ஶஷக்கு உண்தஶ

உத்ம்.

7.

உங்கறக்கரக என கிஷ கூட

தரடர ன்ஷண

தேன்சிட்டு படைப்புகடை

தேன்சிட்டு இடை

ேைத்தில் வாசித்து

கிழுங்கள்!

தைன்சிட்டு இதையைளம்

https://thenchittu.com/

தேன்சிட்டு – த-2020 11


கிஞவணன்று அஷக்கரீர்கள்.

8.

வரஷனத்ட ரன்

டுத்ட ீ

ஊவல்னரம் ஶடுகறஶநன்

ன் கரஷன.

9.

அறேம் திள்ஷபக்கு

ஆறுனரய்

ஜன்ணல் கம்திில் றனேம்

ஷத்டபிகள்.

10.

னஷ

னத்றட்ட ண்டுக்கு

ன் ஜரஷட.

அஷ ரங்கற னனக்கு

ன் கபின் ஜஷட.

தரரின்தன் ரகரஜன்.

இஷனனேறர்த் கறஷபக்கு சனகு

வசரல்றம்

வசய்ற...

கரற்றுக்கு அகப்தட்டுிட்ஶடன்.

இணி த்றஷசஶர..!!!

ச. இரஜ்குரர்

னத்ங்கஷப அள்பி வபித்டிட்டு

என்றும் வரிரட ஶதரல்

இஷனில் அர்ந்றனக்கறநட ஶற்ஷந

ஷ!!!.....

தேன்சிட்டு – த-2020 12


ஶசறக்க சறன கரனங்கஷப

ட்டுஶ வகரடுத்ட ிட்டு...

அஷ ரசறக்க தன னேகங்கஷப ந்ட வசல்கறநரஶ !!.....

ச. இரஜ்குரர் றனப்தத்டெர்

கஶரணர ரக்குல்

--------------------------------------

னென்நரம் உனகப் ஶதரனக்கு

னல் எத்றஷக

கஶரணர ரக்குல்....?

ரழ்ர ? சரர ? -ண

ற வரிரல்

ிற திடங்கற

ரனுடம்..?

ஆனேக் கறடங்குகள்

அத்ஷணனேம்

அடக்கரய்....?

சக்கறடங்குகள்

சத்றன்நற

அரம்.....?

ஊடங்கறல்

உல்னரச ரழ்க்ஷக

ினங்குகள்....?

தக்ர்கபின்நற

கனஷநத் வய்ங்கள்

கஷனகறடம்....?

கடினேம்-கரஷபனேம்

ஏடி எபிந்ண

தங்குச்சந்ஷில் சங்கு...?

றடீர் ஷ

றும்னக்குக் குஷட

திடிக்கறநட

கரபரன்

# அன்சரர்.ம்.றரம்

இல்னரர்கள்

ஷகஶந்டட ஶதரல்

அசுகபின் ரசகம்....?

தேன்சிட்டு – த-2020 13


ரர் ட்டி

ல்னசுகள்

ரவண உர்ந்ண....?

உனகச் சந்ஷக்கு

ஆஷசப்தட்டு

கனகச் சந்ஷில் சலணர....?

ஆண்டி னல் அசன் ஷ

சனெக இஷப்தில்

ஷஸ் றரம்.....?

ரனெல் ரழ்க்ஷகில்

ஶதரலீஸ் ட்டுல்ன -

வதரடக்கறம் தரறப்ன...?

ஆக்கம் :

ல்.இி.ம்.;ம்.கரம்;ம்.ஃதில்;தி.ட்;டி.;

வச.னடெர்.612203.

கப்தல் ிடும் சறறுறின்

கன்ணக் குறில்

ஶங்கறச் சறரிக்கறநட ஷ!

-கிஞர்க்ஷன் ., ஞ்ஷச

சறநகுகள் இனக்கறநட

தநக்க ரணம்ரன்

ஶதரில்ஷன..!

#ஆர்_ஜயர்_திஶம்குரர்,.

தேன்சிட்டு – த-2020 14


அண்ரந்ட தரர்த்

ஶதரவல்னரம்

ஆகரம் தரர்த்றல்ஶன

அம்ர னகம் ரன் தரர்த்றனக்கும்....!

ஆிம்ரன் ஶஷண

அஷன அடிச்சு தரர்த்ரறம்

அன்னரன்டி உன்ணிடத்றல்

அகரக னத்றனக்கும்....!

ிற்றுக்குள்ப தசறத்ீ

ரட்டி டுக்ஷகிஶன

கண்டக்கு குறர்ச்சறர

கனர் கனர தறனு

கரட்சற ந்ட ன்ண னரதம் ....!

ஊஶல்னரம் றனிர

ஏஶகரன்னு டக்குடி

எனதிடி ஶசரத்டக்குத்ர

உங் குந்ஷ அறேகுடி.....!

தறனு ித்ரக்கர

தசறரத் ற கறஷடக்கும்

தரி ீ ன்ண வசய்ஶ

தத்றணி ம்சடி....!

எறேக்கனம் உஷப்னஶ

உசறிடப் வதனசன்னு

ஊனக்கு வசரல்றகறந உன்ண

ஶனக்குள் ச்சு வய்ர கும்திடனும்....!

ினரடுடஷந ினரரஶகஷ்,

தேன்சிட்டு – த-2020 15


ீ ிட்டுச்வசன்ந

ஏரின ஷத்டபிில்

ன்

ீட்டில் பர்கறநட

ீ ட்டுஷத்

ல்னறஷக ரற்று

வகரல்ஷனப்தக்கம்

வசன்றுனஷகில்

ம் ீசற

ணக்குகறநட

அறல் னத்

எற்ஷநனர்

அடவும்

ீ வகரடுத் எற்ஷந

னத்ம்ஶதரல்

கற்ஷந கனம்வதண

ிறப்தற்குள்

வல்னத்ஶய்கறநந்

ல்னறரசம்

றேந்டனற்குள்

ரய்றஷந னவும்

ஷனேவண

குறத்ஶரடுகறநஶரர்

வள்ஷப ஆட்டுக்குட்டி

உன்

அப்தஷணப்ஶதரல்..!

இைவசர் அசர் பேவிக்கு ோர் ன்னா ......"

" எப்படி அடச்சத ...."?"

" வலாறு பல படித்துவிட்டு வவள்டைக்

வகாடிட உயிரிலும் தலாக அறிவித்துவிட்ைாத

....

சீர்காழி.ஆர்.சீோான்.

(ஆர் ஜயர் திஶம்குரர்,

வதரிகுபம்.)

தேன்சிட்டு – த-2020 16


இஷட ீக்கம்

வகரஞ்ச ரள் வகரஞ்சும் னத்ங்கறக்கு

ிடுனஷநபித்டிட்டு

ஷககஷபத் ட்டினேம் ஷக கறேி திநகு

கன்ணங்கஷபத் ட்டினேம்கட்டுப்தரடுகறடன் கரனறக்கனரம்!

அஞ்சரஷ ஶதஷஷ ஆற்நரஷ

கல்னரஷஷ ிட்டுட ஶதரல்

கண்டதடி கபம் னகும்கரர ஶரய்கஷபனேம்

டத்றடித்டடன்தத்றனறனந்ட *ீள்ஶரம்!

திநவகன்ண?! *கரல்க்குன்று (ஶ) ம் னடிர

வரடர்கஷரகற ிடும்!

ரனக்கும் அஞ்சர ம் வனக்கம்கூட

அச்சத்றற்கு அச்சனற்று இஷட வபி ிட்டுிட்டட!

இணிவன்ண உணக்கும் ணக்கும் ீட்டிற்குள்ஶபஶ ஷட திற்சறரன்!

னன்ணஷகஷ சறரிப்தரக ரற்நடணப் திற்சறஷனேம்கூட

ரம் ஶற்வகரண்டுதரர்த்ட சறத்டண அறேத்த்ஷ நக்கனரம்!

வகரஶரணரஷக் வகரன்ந திநகு

திினறனந்ட ீக்கப்தட்டஅத்ஷண னத்ங்கஷபனேம்

ீண்டும் ஷத்டஉணக் (ஶக) கு

ங்குகறஶநன்! ஆன ,

தேன்சிட்டு – த-2020 17


குழந்ததகதள எப்படி வளர்க்க ரவண்டும்?

*அீச் வசல்னங்வகரடுத்ட பர்க்கப்தடும் குந்ஷகள் ம்னஷட

உனகத்றற்குள் ரஷனேம் அனுறப்தறல்ஷன. ரனக்கும்

னக்கறத்டம் அபிப்தறல்ஷன. என கட்டத்றல் அஷ

வதற்ஶநரஷனேம் னநக்கிக்கறன்நண.*

*அன்ன வசறத்டல் ன்தட ஶறு, வசல்னங்வகரடுத்ல் ன்தட ஶறு

ன்தஶ க்குத் வரிில்ஷன*.

*அஷப்ன, கட்டிஷத்ல், வரடர்தில் இனத்ல், ன்

ஶஷனஷத் ரஶண வசய் ஊக்கப்தடுத்டல், உர்வுகஷப றத்ல்

இஷவல்னரம் அன்ன வசறத்டனறல் அடக்கம். இஷ கட்டரம்

குந்ஷக்குத் ப்தட ஶண்டும்.*

*வசல்னங்வகரடுத்ல் ன்தட குந்ஷரல் வசய் னடிகறந

ிங்கஷபனேம் வதற்ஶநரஶ வசய்ட,*

சர னகழ்ட, ஷககரட்டுகறந ல்னரற்ஷநனேம் ரங்கறத் னட,

அடம்திடித்ஷன ற்தட, எறேக்கீநஷன சறப்தட. வதனம்தரனரண

வதற்ஶநரர் னன்ணஷனேம் தின்ணஷனேம் குப்திக்வகரள்கறன்நணர்.

தேன்சிட்டு – த-2020 18


குந்ஷக்கு உட்கரத் வரிந்டம் உஷ ஊட்டிிடுஷப்

வதற்ஶநரர் றறுத்றிட ஶண்டும்.

ட்டில் இனக்கும் ஶசரற்ஷநச் சறந்றச் சறநறத் ணக்குத்

ஶஷரணஷக் குந்ஷஶ அள்பி உண்டம்.

ஆணரல், தரசக்கரப் வதற்ஶநரர் தள்பி வசல்றம் குந்ஷ கறக்கும்

ஊட்டிஶ ிடுகறன்நணர்.

டக்கத் வரினேம் குந்ஷஷத் டெக்கறக்வகரண்டு றரிக் கூடரட.

குநறப்தரக அப்தரக்கள், பர்ந் திள்ஷபகஷபனேம் ஷககபில் டெக்கற

ஷத்றனப்தஷ ீறகபில், கஷடகபில் தரர்க்க னடினேம்.

இன் வதர் அன்தன்று. குந்ஷ ன் ஶஷனஷத் ரஶண

வசய்ஷப் வதற்ஶநரர் டுக்கறன்நணர்.

த்றத் த்ற டக்கும்ஶதரஶ வதனக்குரற்ஷந டுத்ட ீட்ஷடப்

வதனக்க த்ணிப்தஷப் தரர்க்க னடினேம்.

வதண் குந்ஷ ன்நரல் இவல்னரம் இப்தச் வசய் ஶண்டரம்

ன்கறஶநரம்.

ஆண் திள்ஷப ன்நரல் இவல்னரம் ீ ப்தவுஶ வசய்க் கூடரட

ன்று டுக்கறஶநரம்.

*ஆணரல் குந்ஷகள் தரல் ஶதறல்னரல் ல்னர ஶஷனகஷபனேம்

வசய் ினப்தம் கரட்டுகறன்நண*.

*ஆண் வதண் ித்றரசறல்னரல், இன்ஷந குந்ஷகறக்கு ந்

ஶஷனனேம் வசய்த் வரிரட ன்தடரன் உண்ஷ.*

*டஷப்தட, ீட்ஷடச் சுத்ரக ஷத்டக் வகரள்ட, சஷப்தட

ஶதரன்ந அடிப்தஷட ஶஷனகறக்கு ரம் அர்கஷபப்

தக்கில்ஷன*.

தேன்சிட்டு – த-2020 19


* ீட்டு ஶஷனகஷபக் கற்தட வதண் குந்ஷகபின் சுஷரக

இனந் அனம் ற்ஶதரட ரநறனகறநட*.

இன்ஷந இஷபஞர்கள் ஷதப் கசறந்ரல் சரிவசய்ட, ட்னைப் ஷனட்ஷட

ரற்றுட ஶதரன்ந சரரப் திகறக்குக்கூட app-த் றநந்ட

ஆஷபத் ஶடுகறன்நணர்.

*அன்நரட ரழ்க்ஷகக்குத் ஶஷப்தடும் திபம்திங், னக்ட்ரிக்கல்

ஶஷனகஷபக்கூட அர்கறக்கு ரம் கற்திக்கில்ஷன.*

* ீட்டில் வசய்ற்கு ந் ஶஷனனேம் இல்னரரல் அர்கள்

திற்தகல் ஷ உநங்குகறன்நணர்.*

*ள்பிவு கடந்டம் வசல்ஃஶதரணில் னெழ்கறக் கறடக்கறன்நணர்.*

இணரல், ஶசரம்ஶதநறத் ஷனனஷநரக இன்ஷந இஷபஞர்கள்

ஷனவடுத்ன் கரம் ட வசல்னங்வகரடுத்ல்.

ீட்டில் ன்ண ஶஷன ன்நரறம் அம்ரஶர அப்தரஶரரன்

வசய் ஶண்டும்.

என ரள் றக்மற ஶதரடும்ஶதரட ஷய ஶரல்ஶடஜ் ஆகற ஃப்னைஸ்

ஶதரய்ிட்டட.

டம்வன்ந சத்த்ஷக் ஶகட்டுக்கூட அன் அஷநஷ ிட்டு

வபிஶ ில்ஷன.

எனி ஶம் கறத்ட, உள்ஶப இனந்ட அணட குல் ட்டும்

ந்ட, `அம்ர, .சற ஏடன‟. ரள் னறேடம் அந் ஆன்ட்டிரன் ரநற

ரநற ஶதரன் வசய்ட ஆள்கஷபக் கூப்திட்டுக் வகரண்டினந்ரர்.

அந் இஷபஞன் தடுத்ஶ கறடந்ரன்.

அண்ஷில் ிசரரித்ஶதரட வரிந்ட, அனுக்கு ரண சறன

ரங்கபிஶனஶ ிரகத்ரகற அம்ர ீட்டில் இனக்கறநரணரம்.

தேன்சிட்டு – த-2020 20


*வசல்னங்வகரடுத்ட பர்க்கப்தடுகறநர்கஶபரடு ரழ்ட றகவும்

கடிணம்.*

*ஶசரம்ஶதநறத்ணனம், ரன் வசரல்ஷக் ஶகட்டு டக்க ஶண்டும்

ன்ந ஆறக்க உர்வும் அர்கபிடம் ஶஶனரங்கற இனக்கும்.*

*இந்றக் குடும்தங்கபில் ஆண் திள்ஷபகள் வசல்னத்ரல்

சலறக்கப்தட்டணர்*.

*இப்ஶதரட வதண் குந்ஷகறக்கும் அட தினகறநட*.

ரன் னன்ன என தத்றரிஷகில் தினரிந் ஶதரட, கல்றரி தடிக்கும்

கள்கஷபக் வகரண்ட ந்ஷ எனர் சக ஊறரக இனந்ரர்.

னெத் கஷப இன்ஜறண ீரிங் ஶசர்ப்தற்குப்தட்ட கடஷண அர்

அஷடத்ட னடிக்கும் ஶதரட றனம் வசய்டஷக்க ஶண்டி

கட்டரம் ந்டிட்டட.

கள் ஶதரில் 30 தவுன் ஷக ஶசர்த்ட ஷத்றனந்ரர்.

ஆணரல், அந்ப் வதண், ணக்கு டைறு தவுன் ஷக ஶதரட

ஶண்டுவன்று ந்ஷிடம் டிரண்ட் வசய்ரள்.

தேன்சிட்டு – த-2020 21


அற்கரக ஊரில் உள்ப வசரத்ஷ ிற்கச் வசரல்னற அடம்திடித்ரள்.

`அஷ உன் ங்ஷகக்கரக ஷத்றனக்கறஶநன்‟ ண அர் வசரன்ண

ஶதரட, `அறக்கு இந் ீடு இனக்குல்ன‟ ன்நரபரம்.

`ங்கப தத்ற அ வகரஞ்சம்கூட ஶரசறக்க ரட்ஶடங்கறநர‟ ன்று

னனம்திணரர்.

ஶகட்டஷவல்னரம் ரங்கறக் வகரடுத்டப் தக்கப்தடுத்றணரல், என

கட்டத்றல் திள்ஷபகள் உிஷனேம் ஶகட்தரர்கள். வகரடுப்தீர்கபர?

வசல்னங்வகரடுக்கும் வதற்ஶநரர் ல்வனரறேக்கத்ஷிடக்

குந்ஷகபின் றநஷகறக்ஶக னக்கறத்டம் அபிக்கறன்நணர்.

*எவ்வரன குந்ஷனேம் ணிணிரக பர்ந்ரக ஶண்டும்.*

*வ்பவுரன் வதரத்றப் தரடகரத்ட பர்த்ரறம் என னள்பிில்

ன் ரழ்க்ஷகஷ, ன் ஶரல்ிகஷப, ன் திச்ஷணகஷபத் ரஶண

சரபித்ரக ஶண்டும்.*

*ஆணரல், ட அீப் தரடகரப்ன பர்ப்ன னஷநரல் அஷ

றக்கற்று றற்கும் றஷனக்குத் ள்பப்தடுகறன்நண.*

*வசல்னரக பனம் திள்ஷபகபரல் ரழ்ின் உண்ஷகஷப ற்க

னடிரட.*

குந்ஷகஷபக் ஷகக்குள்பினந்ட ிடுஷன வசய்னேங்கள்.

அர்கள் சறப்தடட்டும்.

ப்ஶதரடம் .சற ஶதரட்டு ஷத்றனந்ரல் விறக்கும் குபினக்கும்

ப்தடி அஷ தகும்!

வபிஶ கூட்டி ரனங்கள்.

வறுங்கரனறல் டக்கச் வசரல்றங்கள்.

தேன்சிட்டு – த-2020 22


வதரடப் ஶதரக்குத்றல் திக்கட்டும்.

*டிகஷப டிப்தட, இஸ்றரி ஶதரடுட (பர்ந் திள்ஷபகஷப)

னத்கங்கஷப அடுக்குட, வல்ஃஷத க்ப ீன் வசய்ட ஶதரன்ந ம்

ஶஷனகஷபத் ரஶ வசய்ட்டும்.*

வதரனள்கஷபக் ஶகட்டரல் `ஶர‟ வசரல்றங்கள். அன்ஷதக் ஶகட்டரல்

அள்பித் ரனங்கள்.

*குந்ஷகள்ீட வதற்ஶநரர் டுத்டக்வகரள்றம் உரிஷரன்

வசல்னங்வகரடுத்ல்.*

*திறதனணரக, ரன் ன்ண வசரன்ணரறம் ஶகட்டு டக்க ஶண்டுவண

னெஷபஷ கண்டின் வசய்னேம் சுனஶண அறல் றஷநந்றனக்கறநட*.

ரஶண உனகம் ன்று ரழ்ந்ரல் ஶதரடம் ண றஷணக்கறன்நணர்.

*ஆணரல், வதற்ஶநரரின் கரனத்றற்குப் தின்ணனம் இந்ப் னறில்

குந்ஷ என ணிணிரக, சனெக ினங்கரக ரழ்ந்ரக ஶண்டும்.*

*ஷககபினறனந்ட வபிஶநறக் கல்ி கற்கவும், வதரனப ீட்டவும்,

ணக்வகணத் டஷஷ அஷத்டக்வகரள்பவும், ஶதரகும் இடங்கபில்

ல்ன ணிரக அநறப்தடவும் ஶண்டும்.*

*அந்ச் சனெக ரழ்க்ஷகக்கு வகுனன்ணஶ ரர்தடுத்டங்கள்.*

*றஷந ணிர்கறடன் தகற, கனந்ட, ரறேம் ரழ்க்ஷகரன்

ஆஶரக்கறரணட. அப்தடிரண ரழ்க்ஷகக்கு ல்வனரறேக்கஶ

ஆரம். அஷக் கற்தினேங்கள்.*

*உங்கபின் கண்டிப்னகறம் இல்ஷனகறம் அஷத் ன் கரனறல் றற்கப்

தக்கட்டும்!*

தேன்சிட்டு – த-2020 23


நவீன் பட்நாக் - பப்புவிைம் தவகாே வகாதானா பருப்பு.

எரிசரின் னல்ரக இனந் னெத் அசறல்ரற திஜள தட்ரக்

1997 ஆம் ஆண்டு கரனரகறநரர். சூழ்றஷன கரரக

அட னல்ர் ீன் தட்ரக் அசறறக்கு ஶண்டி

கட்டரம்.

'இங்கனேம் ரரிசு அசறனர..? இந்றர ப்தத்ரன் றனந்டஶர?' ன்று

சனறக்க ஶண்டரம். இப்தறின் இறுறில் உங்கள் ண்ம்

ஷனகலரய் ரநனரம்.

உனகப்னகழ் வதற்ந ஶகம்திரிட்ஜ் தல்கஷனில் தடித்டிட்டு

அவரிக்கரில் வசட்டில் ஆகறநரர் ீன். கரனப்ஶதரக்கறல் தல்ஶறு

ரடுகறக்கு தம். எரிசர ன்தட அனக்கு Vacation spot ட்டுஶ.

எரி வரறஷ கூட சரிரக ஶதசத்வரிரட.

'சரி. அசறனறல் குறத்ரகற ிட்டட. இணி ன்ண? ஊனறல் அசத்ற

ஆசறரின் தக்கர குடும்தரக ரநற ிடனரம். அப்தடிஶ

தேன்சிட்டு – த-2020 24


கஷணனேம் அசறறக்கு வகரண்டு ந்ட ிடனரம். அடுத்ட ஶதன்..'

ண கக்கு ஶதரடில்ஷன. சறந்ஷண னறேக்க க்கள் னணில்

ட்டுஶ.

னடம் 1999. இற்ஷகின் ஶகரப்திடிில் எடிசர சறன்ணர தின்ணம்

ஆணட. ஶதரய் சலரி னல் 15 னட்சம் உிர்கஷப கரவு ரங்கறட.

தன னட்சம் ஶதர் ீடற்ந அகறகள் ஆகறணர். ரட்டின் ந் ரறனம்

சந்றத்றடர வகரடூம்.

னடம் 2000. னல்ரக வதரறுப்ஶதற்கறநரர் ீன்.

'இணி என னல் ட்டும். வசவுஷன றனப்தி ிடுகறஶநன்' ண சதம்

ற்கறநரர். என்நல்ன... 2014, 2017, 2018,2017 ண தண்டிஷக ினந்ரபி

ஶதரன வரடர்ந்ட ரக்குகறநட னல். எவ்வரன்நறறம் உிரிப்ன

வ்பவு வரினேர? சறங்கறள் டிஜறட்டிற்கு கலஶ ட்டுஶ.

அசந்ட ஶதரகறன்நண உனக ரடுகள். ஶதரிடர் ஶனரண்ஷில்

றகச்சறநந் வன்கறக்கு ஆசற ரறன ினஷ எடிசரிற்கு ந்ட

தரரட்டுகறநட .ர.சஷத. இந் ினஷ வன்ந எஶ இந்ற

ரறனம் எடிசர ட்டுஶ.

க்கபின் அதிரண ரகன் ஆகறநரர் ீன். 2000 - 2024 ஷ ங்கஷப

ஆறம் அறகரத்ஷ ந்றனக்கறநரர்கள் எடிசர ரசறகள். வரடர்ந்ட

ந்டனஷந னல்ர். இந்றரில் ந் அசறல்ரறனேம்

வசய்ர சரஷண.

'ஆர... இந் னசம் னல் ப்த னட?' ண அன் ஶஜரனறஷ

னடிக்க கரத்றனக்க...அற்கு னன்தரக ரறன ல்ஷனில் ' ீன்

சரப்... ஶ கம் இன்' ண தல்ஷன இபித்தடி ஶகட்டட வகரஶரணர.

'அங்கஶ இன... இஶர ரன் ர்ஶநன்' ன்று ஶகட்டுக்கு அனஶக

வசன்நரர் ீன். அப்தநவன்ண? ரங்கற திம்தடிில் டுத்ரன்

தரனங்க ஏட்டம்..!!!

சரி... ப்தடி வசல்தட்டட ந் திம்ன?

தேன்சிட்டு – த-2020 25


ரர்ச் இறுறில் னரக் டவுன் ஶதரட்டு இந்றர 'ிறத்ட'க்வகரண்டட

அல்னர? ஆணரல் னல் ரத்றஶனஶ எடிசர அனர்ட் ஆகறிட்டட.

உடணடிரக வயல்ப் ஷனன் ண்கள் அநறிக்கப்தடுகறன்நண.

ஆங்கரங்ஶக Partial Lockdown ஶதரடப்தடுகறநட. அடுத் னென்று ரத்றல்

ட்டும் 72,000 கரல்கள். ங்ஶக ரனக்கு ன்ண திச்ஷண ன்தட

ஆய்வு வசய்ப்தடுகறநட.

ரர்ச் 3 ஆம் ஶற covid19.odisha.gov.in. னும் வப்ஷசட் வடி.

வபினைர்/வபிரடுகபில் இனந்ட எடிசர னம் அஷணனம் இறல்

ங்கள் ிங்கஷப தறவு வசய் ஶண்டும். 14 ரட்கள்

ணிஷப்தடுத்றக்வகரண்டரல் 15,000 னொதரஷ அசு ங்கும்.

ஆிக்கக்கரண தர்கள் அசு வசரன்ணஷ வசய்கறநரர்கள். னல்

கட்ட வற்நற.

அசு னத்டர்கள், வசினறர்கள், னத்டத்டஷந சரர்ந் இ

ஊறர்கள் அஷணனக்கும் ரன்கு ர சம்தபத்ஷ னன்தரக

ப்ல் டக்கத்றஶனஶ அர்கபட ங்கறக்கக்கறல் ஶதரட்டு

ிடுகறநரர் ீன். வதரனபரர ண அறேத்ம் இன்நற அஷணனம்

சுறுசுறுப்தரக ஶஷன தரர்க்கறநரர்கள்.

'உள்றெரில் இப்தடி.. வபி ரறனங்கபில் ிக்கும் ட

வரறனரர்கறக்கு ன்ண வசய்னரம்?' ண ஶரசறக்கறநரர்.

உடணடிரக இந்றரின் அஷணத்ட ரறன னல்ர்கஷபனேம்

வரடர்ன வகரண்டு 'எடிசரஷ ஶசர்ந் என வரறனரபி கூட

தரறக்கப்தடக்கூடரட. அர்கறக்கரண உவு, ங்குறடம், னத்டம்

அஷணத்ஷனேம் சறநப்தரக வசய்னேங்கள். வரத் வசனஷனேம் ணட

அசரங்கம் ந்ட ிடும்' ண உறுற அபிக்கறநரர்.

ீணின் அடுத் னக்கற டரர்வகட் சறறுகங்கறம், கறரங்கறம்.

னல் ந் ஆண்டுகபில் குக்கறரம் ஷ ப்தடி உிக்கம் ீட்ட

ஶண்டும் ன்கறந அனுதம் தக்கரரக இனந்ரல் ஶர்த்றரக

வசல்தட வரடங்குகறநட அசு ந்றம்.

84,000 ஶதர் ணிஷப்தடுத்ப்தடுகறநரர்கள். அஷணத்ட தஞ்சரத்ட

ரர்டுகபிறம் ஶதரடரண னத்ட சறகள் வடி.

தேன்சிட்டு – த-2020 26


ிஷபவு... ஶற்று ப்ல் 20 ஷ வரற்று உள்ஶபரரின் ண்ிக்ஷக

74 ட்டுஶ. 24 ஶதர் டிஸ்சரர்ஜ் வசய்ப்தட்டு ிட்டரர்கள்.

ஶகபரிற்கு இஷரக வகரஶரணரஷ ீழ்த்ற ரறனம் எடிசர.

கரம் றக சறம்திள்...

ஊர் வசரத்ஷ உஷனில் அடித்ட றன்கறந ண்ம்

வகரண்டரில்ஷன ீன். சறநந் கல்ிரபர். ஶசஷ ணப்தரன்ஷ

வகரண்டர். எப்தற்ந றர்ரகற!!

அசறல்ரறக்கு கன் ன்கறந குற ட்டுஶ அசறறக்கு

ஶதரரட. அர்ப்திப்ன, அநறவு, ஆற்நல் ஶஷ ன்தஷ இ ட

சரம்திரிகள் னரிந்ட வகரள்ப இஷ ிட உரம்

ஶஷில்ஷன.

இபம் தனத்றல் இஷ குடும்தனம், உள்றெர் ண்தர்கறம்

வசல்னரக ன்ண வசரல்னற அஷப்தரர்கள் வரினேர?

தப்ன.

ஆம். தப்ன னும் வதர் வகரண்ஶடரஷ கறண்டல் வசய் ஶச ற்றும்

ரறன ஷனர்கள் வகரஶரணரஷ கட்டுப்தடுத் னடிரல்

ிறத்டக்வகரண்டு இனக்கறநரர்கள். ஆணரல் அந் ஷஷம

ிறதிடங்கற ஏட ஷத்டக்வகரண்டு இனக்கறநரர் தப்ன.

Huge respect Naveen sir.

வ்பவு சறன்ணட

சறட்டுக்ககபின் கண்கபில்

னனப்தடும் ரணம்..!

#ஆர்_ஜயர்_திஶம்குரர்..

தேன்சிட்டு – த-2020 27


தீமயிலும் நன்ம தருமபுரி சி.சுரரஷ்

ிக்கு ீட்டுச்

சறஷநில் அஷடந்ட

கறடப்தட சறரகஶ

இனந்ட

கரம் ீட்டில் என

றறடம் கூட அன்

இனந்றல்ஷன

இப்வதரறேட அனுடன் யர இன சக்க ண்டினேம் ீட்டில் டெசற

தடிந்ட றன்றுவகரண்டினந்ட

"வதட்ஶரல் வசனவு றச்சம் ண வதற்ஶநரர்கள் சறரித் "ாரர்கள்

ிஶர அஷண ீட்டில் கிற்நறல் கட்டி ஷத்ஷப் ஶதரனஶ

எவ்வரன ரறம் உர்ந்ரன்

கஶரணர ஷஸ் ீட ஆத்றம் வகரண்டரன் கண்டக்குத் வரிர

கறனறரல் ரன் சறஷநப்தட்டு கறடக்கறஶநஶண ண னத்ப்தட்டரன்

வதற்ஶநரர்கஷப ீநற வபிஶ வசல்ன டிவு இனந்ரறம் வபிஶ

இனக்கும் ஶதரலீஸ்கரர்கறக்கு தப்தட ஶண்டி இனக்கறநட

ன்ண வசய்ட தம்தரய் சுன்று வகரண்டினந் ரன் ஏரிடத்றல்

அஷடக்கப்தட்டு ிட்ஶடஶண

ணம் என குங்கு ண்ங்கபில் ரவும் ணப்தரன்ஷ வகரண்டட

த்ஷண ரட்கள்ரன் தல்னரங்குற ிஷபரடுட, ரம் ிஷபரடுட,

அவுட்ஶடரர் ஶகம் கறரிக்வகட் ிஷபரடி த்ஷண ரட்கள் ஆிற்று

வபிஶ ஷரணத்றல் கரக்கரய் ,குனிகஷபத் ி என கறரிக்வகட்

ண்தஷணனேம் கரனடிில்ஷன

வரடர்ந்ட த்ஷண னத்கங்கள்ரன் தடிக்க னடினேம்

கண்வகரட்டரல் டிி றகழ்வுகஷப வரடர்ந்ட தரர்ப்தடம் சனறப்தரகஶ

இனந்ட

இன்று னடஷரக ரட என்ஷந ீட்டில் வசய் ஶண்டும்

ஶரசறத்ரன் ன்ண வசய்னரம்

அணின் அம்ர அணிடம் ி ம் ீட்டு ரஷ த்றன வண்டு "

" ரஷக்கரய் தநறச்சறட்டு ரடர

தேன்சிட்டு – த-2020 28


"டக்கு அம்ரண ஶகள்ிக் குநறஶரடு அம்ரஷ ஶரக்கற தரர்த்ரன் "

"உணக்கு திடிச்ச ரஷக்கரய் தஜ்ஜற வசய்ரன்"

சும்ரஶ உண்டு, உநங்கற, சனறப்தரய் இனப்தஷிட இன்ஷநக்கு ரன் ன்

தஜ்ஜற ஶதரடக்கூடரட ண ஶரசறத்ரன்

"அம்ர இன்ஷணக்கு ரன் தஜ்ஜற வசய்கறஶநன்"

"ஶடய் ன்ணடர சஷல்கட்டு தக்கஶ ர ீ வசரல்நட னடசர இனக்கு"

"ன்ணர தண்நட வரடர்ந்ட வசய்நஶ வசஞ்சர ரழ்க்ஷக வரம்த ஶதரர்

அடிக்குட"

அன் அம்ரவுக்கு எஶ சந்ஶரம் கரம் ீட்டில் இன் எஶ கன்

வதண்திள்ஷப கறஷடரட கூடரட ஶஷன வசய்

" ி உணக்கு என்னும் வரிரடடர ண்வில் வரிர ஷகஷ

ச்சறர வனப்ன ஶநகரிசஷண வகரண்டரள்"

"அம்ர ீ தப்தடரஶ அட ப்தடி வசய்டம்னு ரன் னைடினைதில் தரர்த்ட

தடிச்சுட்ஶடன்"

"அப்ஶதர இன்ஷணக்கு அசத்ப்ஶதரட ரனஅப்தரின் சறரிப்ன ீட்ஷட அற "

ஷத்ட

ீண்டும் அப்தர வரடர்ந்ரர் சூடரண கரப்தி", சுஷரண தஜ்ஜற சூப்தர்

கரம்திஶணன் அம்ரவும் கனும் ஶசர்ந்ட அசத் ஶதரநரங்க ஶதஷ் ஶதஷ்"

வகரஞ்சஶத்றல் க்க க்க தில்டர் கரதினேம், ரக்கறல் ச்சறல் ஊந

சூடரண ரஷக்கரய் தஜ்ஜறனேம் அப்தரின் ரய்க்குள் இநங்கறட

"ி அசத்றட்டடர இந் சுஷரண தஜ்ஜற ங்ஶகனேம் ரன் சரப்திட்டட

இல்னடர " ன்நரர்

அப்தரின் ரர்த்ஷரல் ிின் உள்பத்றற்குள் குடெகனம் திநந்ட

சஷல் ீட என ரட்டம் ந்ட றணம் இப்தடி ரட என்ஷந வசய்ட

அசத்ற வகரண்ஶட இனப்ஶதரம் ண னடிவடுத்ரன்

அம்ரிற்கு ணறற்குள் எஶ வதனஷரக இனந்ட ன் ி ன்

கஷ்டத்ஷ னரிஞ்சுகறட்டரன் ணக்கு உி வசய்நரன் ன்று அறக்குள்

றஷணத்டக்வகரண்டரள்

உண்ஷ அடல்ன அனுஷட கஷ்டத்ஷ ீர்த்டக் வகரள்ற்கரக

சனறப்ஷத ஶதரக்கறக் வகரள்ற்கரக இந் கரரிங்கபில் இநங்கற இனக்கறநரன்

எவ்வரன ரறம் னறட னறரக ி ரட என்ஷந வசய்ட ீட்டில்

அப்தரஷனேம், அம்ரஷ அசத்ற வகரண்டு இனந்ரன்

இப்தடிரய் சஷல் கஷனில் ஶர்ந்ன் ஆணரன்

தேன்சிட்டு – த-2020 29


கஶரணர ஷஸ் அஷண வபிஶ வசல்ன அனுறக்கரரல் னைடிதில்

னெனனம் அம்ரின் ஆஶனரசஷணின் ஶதரிறம் அன் சஷல் கஷனில்

ல்னன் ஆணரன்

அப்தர சறரித்டக் வகரண்ஶட ிஷப் தரர்த்ட வசரன்ணரர் தரனடர உன்"

னங்கரன ஷணி வகரடுத்ட ச்ச"

சஷல் அஷநப் தக்கஶ ஶதரகர ிக்கு இந் அனுதங்கள்

னடஷரகவும் இணிஷரகவும் இனந்ட

வரடர்ந்ட சஷல்கள் வசய்ட அறத்டப்ஶதரண அம்ரவுக்கு ஏய்வு

வகரடுத்ரன்

சறன ீஷரண சூல்கபிறம் ரம் ன்ஷரண கரரிங்கஷப

கற்றுக்வகரள்ப னடிகறநட ன்தஷ உர்ந்ரன்

யரில் ஊர் சுற்நறக் வகரண்டு இனந் ி இப்வதரறேட

சஷனஷநில் அசத்றக் வகரண்டினந்ரன்

அவுட்ஶடரர் ஶகம் கறரிக்வகட் ிஷபரடிக் வகரண்டு இனந் ி ீட்டில்

தல்னரங்குற, ரம் ண ல்னரற்ஷநனேஶ கற்றுக்வகரண்டரன்

சறன ஶங்கபில் இறுக்கரய் இனக்கறந ணஷ பர்த்றக் வகரள்ப

இப்தடிப்தட்ட கரரிங்கஷப வசய் ஶண்டிட அசறரகறநட

அன் றஶ சறன்ண சறன்ண சந்ஶரசங்கள் ம்ஷ ட்டுல்ன ம்

குடும்தத்றல் இனக்கறந எவ்வரனஷனேம் அட வசன்நஷடகறநட ன்தஷ

உ ஆம்தித்ரன்

இப்வதரறேவல்னரம் ீட்டில் தனிஶம் இனக்க கற்றுக் வகரண்டரன்

டெசற தடிந்ட இனந் யர ண்டிின் ீறனந் கணம் குஷநந்ட

ஶதரிற்று

ீஷிறம் ன்ஷ ன்று வசரல்ரர்கஶப அட இட ரஶணர

அம்ர ிஷ தரர்த்ட வசரன்ணரள் ஶடய் ி இப்தடிஶ ஶதரண ரன் "

"சஷல்கட்டில் வசய்ஶண்டிட ல்னரத்ஷனேஶ நந்றடுஶன்

" ங்கறக்கரய் உஷக்கும் வய்ஶ வகரஞ்சம் ஏய்ரய் இனண "

அம்ரின் கன்ணத்ஷ வசல்னரய் அன்னடன் கறள்பிணரள்

அம்ரின் ணறற்குள் ணக்கு ஏய்வு வகரடுத் கன் ஶல் ீர தரசம்

வகரண்டரள்

ணக்கு உ என வதண்திள்ஷப இல்ஷனஶ னும் ண்த்றனறனந்ட

ிடுஷன வகரண்டரள்

தேன்சிட்டு – த-2020 30


க ொஞ்சம் சிரியுங் பொஸ்!

"றஷந டஷ னரி ச்சும் ஷக சறக்கஶ

இல்ஷன!"

" ன்?"

" அரன் தத்ட றறத்டக்கு என டஷ ஷகஷ

கறேச்வசரல்நரங்கஶப?"

னட ண்டி ீந்றன்

"ங்கப்தர ஷகஷ சுட்டுக்கறட்டரர்"

" ிரதரத்றனறர?"

" இப்த ட ிரதரம்?

.ிபக்கு த்டம்ஶதரட"

னட ண்டி ீந்றன்

"ண்டர ஶதரண்டி..ீ ஷஞ்ச தடத்டன

..ண்டக்கு தச்ஷச கனர்ன ண்ம் ீட்டீ

இனக்கறஶ...ன்?"

" அட ன்ண ரறரி தச்ச ண்ட ரத்ர"

னட ண்டி ீந்றன்

ன் னங்கரன ரணரர் வரம்த தஷ

ினம்திடர..!

அடக்கரக உன் கல்ரப் தத்றரிஷகஷ

ஏஷனில் றேற ல்ஶனரனக்கும்

வகரடுக்கறநர?

இந்து குநபப்ன் யிழுப்புபம்.

" னெட்டுனற அறகர இனக்கு டரக்டர் ..."

" உங்க ஷணி கறட்ட சண்ஷடப் ஶதரட்டு வபிடப்ன

ஏர வசய்ீங்கபர சரர்...?"

சவர்களமழ.ஆர்.சவதளபளநன்.

தேன்சிட்டு – த-2020 31


கணயன் : ன் கூட ீ ண்டிில் னம் ஶதரட

ீனேம் வயல்வட் ஶதரட்டுக்கறாறட்டு

ர்நட கஷ்டரக இனக்கர.?

நயி : ஆரங்க.. றர்ன ர்ந ஶசஷன,

ஷகவல்னரம் சரிர வரிஷனங்க..!

இந்து குநபப்ன் ,யிழுப்புபம்.

அயன் : ன் ஷணிக்கும், ணக்கும் சண்ஷட

ந்ரல், அ ஶகரிச்சுக் கறட்டு அம்ர ீாலட்டுக்குப்

ஶதரிடுர...!

இயன் : ீங்க ன்ண தண்ட ீங்க?

அயன் : அடிக்கடி அ கூட சண்ஷட ஶதரடுஶன்.....!

இந்து குநபப்ன் ,யிழுப்புபம்.

ரணரர் ீட்டில் வகரடுத் கரஷ ன்

ஶரம்னு வசரல்னறட்ஶட..?

: அர் ரங்கற ந்ட 'வகரஶரஶணர'

ரடல் கரர் சரர்..,!

இந்து குநபப்ன் ,யிழுப்புபம்.

டுரத்றரிிஶன றேந்ட டக்கு

இப்தடி வகரட்ட வகரட்ட னறச்சறக்கறட்டு

இனக்கலங்க?

ரஷபக்கு னரக் டவுன் ஏப்தன்

ஆகுஶன்னு றஷணக்கும் ஶதரட

டெக்கஶ ரட்ஶடங்குடடி!

ஸ்.ஸ்.தரன, தஞ்வசட்டி.

னனஶ உங்கள் தரட்டில் கூர்ஷ இல்ஷன…!

ன்ணர….! உங்கஷப னகழ்ந்ட தரடி தரடி ரிகள் ல்னரம்

வரக்ஷகரக ஶதரய்ிட்டட ன்ணர!

தஞ்வசட்டி.

ஸ்.ஸ். தரன,

தேன்சிட்டு – த-2020 32


பபய்கள் ஓய்வதில்மய! பகுதி 19

உங்கள் ப்ரின “ிசளசு”

பன்கதசுபேக்கம்: தன் ண்ன் பயிக்கு ிடித்துள் ஹன யிபட்ட

அய குலளத்ரி நக்கு அமத்து யபேகழளன் பஹகஷ். ஆளல்

யமழனில் களணளநல் ஹளகழளன் பயி. குலளத்ரி நனில் அயனுக்கு

யித்தழனளசநள அனுயங்கள் ற்டுகழது. ஹய் என்று அயன்

களிடித்து இழுக்க அபண்டு ஹளகழளன். நறுளள் கள அயது

சழத்தப்ள எர் ஆச்சர்னநளக அயது ண்ன் பயின அயன் பன்

ழறுத்துகழளர்.

அதழகளனில் அந்த அதழசனக் களட்சழன ளர்த்து ிபந ிடித்தயன்

ஹள ழன்ளன் பஹகஷ். அயஹளடு யந்து ளதழ யமழனில் களணளநல்

ஹளய் அயனுக்கு சயளலும் யிட்ட பயி அங்ஹக அநதழனளக சளதுயளக

கனக் கட்டிக் ஸகளண்டு ழன்ழபேந்தளன்.

தேன்சிட்டு – த-2020 33


சழத்தப்ள! இது இது ப்டி? ளன் துவும் உங்க கழட்ட ஸசளல்ஹய

இல்? ஆள..

சழத்தப்ள ன்று அயளல் அமக்கப்ட்ட சுயளநழஜழ பறுயழத்தளர்!

க்தின் குன தளஹ கயதுதளஹ எபே இயின் கடந!

அப் ீங்க கடவுள?

இங்க உள்யங்க அப்டித்தளன் ஸசளல்ளங்க! ஆள ளன் அத ஸரிசள

டுத்துக்கழது இல்! ீ ஸசளல்ஹன் ளன் கடவுள இல்னள?

சழத்தப்ள! ளந அந்த யியளதத்துக்குள்ஹ ஹளக ஹயண்டளஹந! அது ஸரின

யிசனம்! இந்த சழன் னன் அத த்தழ ஹசது அவ்யவு ல்ள

இபேக்களது. ஆள! ன் ஸளறுத்தயபக்கும் இங்க டக்கழ ல்ளஹந

நழபளக்கழள இபேக்குது!

ளன் ந்த தகயலும் ஸசளல்ளத யந்ஹதன்! ஆள ீங்க ன் உங்க

ஆ அனுப்ிச்சழ கூட்டி யந்தீங்க! இப் ன் ண்பம் கூட்டி

யந்தழபேக்கவங்ஹக இஸதல்ளம் க்கு ஸ்ட்ஹபஞ்சள இபேக்குது! ரினழ ப ஆர்

கழஹபட் ஹநன்! ன்ளன் பஹகஷ்.

பஹகஷ்! இஸதல்ளம் பனள னிற்சழகளஹ யபேயது! ஆள இந்த

னிற்சழக ல்ளபளஹபம் ஸசய்து சழத்தழ அடன படினளது.

இந்தழனளவு இபேக்கு ஸநளத்த ஹபேஹந ணக்களபங்க கழடனளது. எபே

த்து ர்ஸசண்ட் ஹர் ணக்களபங்கள இபேக்களங்கன்னு ய! நழச்சம் 90

சதய ீதம் ஹர் ன் ணக்களபங்கள இல்! அது அயங்க குற்நள?

இல்! ணக்களபங்கன்னு எபே சளதழ இல்ஹ! னளபேம் ிப்ிஹஹன

ணக்களபள இபேக்க படினளது. அம்ளிஹனளட ிள் அப்டி ஆகளம்.

ஆள அத தக்க யக்க அயன் கடுநனள உமக்க ஹயண்டி இபேக்கு

இல்னள? அப் நத்தயங்களும் உமச்சு ணக்களபங்கள ஆக

ஹயண்டினது தளஹ? ஆள அது டக்களது இல்னள? அப்டித்தளன் இந்த

நளந்தீரிகபம்.

இத னளபே ஹயணுபன்ளலும் டிக்களம்! ஆள ல்ளபளஹபம்

ல்ளத்தபம் சழத்தழ அடன படினளது. அதுக்கு அயங்களுக்கு

ஜளதகரீதழனள அம்சங்கள் இபேக்கணும். அப்த்தளன் அயங்க அத பழுசள

கற்கபடிபம் அடன படிபம். ஹதள க்கு அந்த

ஸகளடுப்ின ஆண்டயன் ஸகளடுத்து இபேக்களன்.

தேன்சிட்டு – த-2020 34


நகளட்! ஸபளம் அற்புதம்! இயன் ன் கூட ஸ்றஶ யந்து தடளகழட்ட

ஸதளஞ்சு ஹளனிட்டளன்! ீங்க ப்டி கண்டுிடிச்சவங்க! ஸநளதல் ளன்

உங்க கழட்ட ந்த யிசனபம் ஸசளல் அத ப்டி ஸதரிஞ்சழகழட்டீங்க?

இதுதளன் நளந்தீரிகம்! ீ ஸசளல்ளநஹஹன ளன் ஸசஞ்சளத்தளன் எபேிடிப்பு

ன்கழட்ட உக்கு கழடக்கும். ீ யபேம் ஹளஸத கக்கநள யந்ஹத! அப்ஹய

உன் உள்நச ளன் டிச்சழட்ஹடன்! இத லழப்ளடிசம்னு

ஸசளல்லுயளங்க! ஆழ்நது புதஞ்சழ கழடக்கழத கண்டுிடிக்கழது

இதடத்து ல்ளம் களட்டுயளங்க! இபேட்டனி உக்களபயச்சழ

தூங்க யச்சழ டிப்டினள ஹகள்யி ஹகட்டு உண்நன யபயமப்ளங்க!

அது ஹளத்தளன் இதுவும்.

ன்னுடன நந்தழப உச்சளடங்கின் ஹதயத உன் நசழ

இபேக்கத ன்கழட்ட ஸசளல்ழயிடும். அதுக்கள தீர்வு ன்ன்னு

இன்ஸளபே ஹதயத ஸசளல்லும். இன்ஸளபே ஹதயத அந்த தீர்ய ஸசய்து

படிக்கும்.

ஸபளம் நழபளக்கழள இபேக்கு! ஆள பயி இன்னும் ன்

கண்டுகழட்டதளஹய ஸதரினஹன? அயன் பகத்து ரினளக்சஹ

இல்ஹன? ஹந்த ஹந்த பமழச்சழகழட்டு ழற்கழளநளதழரி இல்ஹ இபேக்குது!

அதுதளன் ஸசளன்ஹஹ! இப் அய லழப்ளடிஸ் ண்ணி இபேக்ஹகன்!

அயன் சுனழஹயளடு இல்! ளதழ தூக்கத்து இபேக்களன். அது

கஞ்சதும் அயன் இங்க ழற்க நளட்டளன். அயன் ண்ணி களரினத்த

ஹகட்டள ீ டுங்கழ ஹளனிடுஹய!

ன்து! அயன் அப்டி ன் ண்ணினிபேக்களன்?

ஸகள!

ஸகளனள?

ஸகள இல் ஸகளகள்!

அதழர்ந்து ஹளய் ழன்ளன் பஹகஷ்!

பஸ்லீம் கரிழபேந்து சற்று ஸதளயில் இபேந்த அந்த ஞ்ஸசட்டி

ஸளன்ஹரி சள அந்த அதழகள ஹயனில் பப்பப்ளக இபேந்தது

ஆம்புன்ஸ் என்று ஹயகநளக யந்து ஸளறுங்கழ கழடந்த ளரினில் ிணநளக

இபேந்த உடல்க அள்ிச்ஸசன்து. ஹளலீஸ் ஜீப் என்று யந்து ழன்று

அதழழபேந்த இங்கழன சப்- இன்ஸ்ஸக்டர் நற்றும் ஹளலீசளர் அங்கு ஹதங்கழ

கழடக்கும் யளகங்க எழுங்குடுத்தழ ஹளக்குயபத்த சவர் ஸசய்ன

தேன்சிட்டு – த-2020 35


ஆபம்ித்தர்

.

ளரி ஹநளதழனிபேக்கும் ஹயகத்தழல் அந்த ளரினின் பன் ளகம் பழுயதும்

சழதந்து ஹளனிபேந்தது.

ப்டிய்னள டந்துச்சு! ஸ்- ஹகட்க அங்கழபேந்த ட்டு , ஹய ப்டி

டந்தழபேக்கும்! ல்ளம் டிரிங் அண்ட் டிபயிங் தளன்! குடிச்சு புட்டு

கண்ணு நண்ணு ஸதரினளந யந்து நபத்து ஹநளதழ உனிப யிட்டிபேக்களன்

ளயி! ன்ளர்.

ஸ்- உச்சு ஸகளட்டிளர்.

ஸயரி ஹசட்! சழன் னள இபேக்களன்! இயன் குடும்த்த ழச்சளயது

குடிக்களந இபேந்தழபேக்களம்! இப்டி அழனளனநள உனிப யிட்டிபேக்களன்!

ன்று ஸதளப்ின கமற்ழ யத்துக் ஸகளண்டளர்.

இய அத்தபம் எபே குபைப சழரிப்ில் ளர்த்து ஸகளண்டிபேந்தளள்

ஸசல்யி! ஹளகட்டும்! ன் கணக்கழல் என்று குந்தது ன்று யளய்யிட்டு

பணுபணுக்கவும் ஸசய்தளள்!

நழபட்டும்(19)

தேன்சிட்டு – த-2020 36


குறும்பா கூடம்!

தநஷ!

தநஷகஷபிட

ஶகரகப் தநக்கும்

ணசறன் கற்தஷணகள்!

சுந்றம்!

ன்ணவன்று வரிரஶன

சுந்றரக இனக்கறநரர்கள்

குந்ஷகள்!

னற்சற!

ரம் னற்சற வசய்னேம் ஷ

ம் ம்திக்ஷககள்

ம் கஷத் ட்டுறல்ஷன!

.ரர் நறந் த்ப்ஶதர

கலறநங்குகறநட

றன்ணல்வட்டு

2.ஶதரஷக்கு

இநப்ன றச்சம்

கள்றப்தரஷணில் ஈ

3.ல்னரம் ல்ன இஷநன்

ப்ஶதரடம் வபினறல்ஷன

ஶதரட்ஶடர திஶனக்குள்பினந்ட

4.கிற்நறல் கட்டி ரடு

த்ஷணனஷந அஷசஶதரட்டஶர

கரட்டில் ரழ்ந் அனுதங்கஷப

5.ிபக்கனஶக

இநந் னச்சற

கஷடசறரகவும் அகரகப் தநந்ட

#திஷநறனர

வதரள்பரச்சற

வகரட்டும் ஷ

குபத்றற்கு ந்டிடும்

ீனடன் ரணம்!

னத்ட ஆணந்த்.ஶறர்

வட்டும் ம்

டம் வரிரல் ஶதரகறநட

தநஷின் சத்ம்.

.அறரன்

ஶகரற கூவும் ஶம்

றநங்கஷபப் வதனம்

னர்ந் னக்கள்.

வட்டுண்ட த்டிில்

அப்தடிஶ கறடக்கும்

உறர்ந் தநஷகபின் இநகுகள்!

*

ஷப் வதய்டம்

குட்ஷடக்கும் ந்டஶதரகும்

வதௌர்ற றனர!

ரன்,

ஜற, அன்தகன்.

தேன்சிட்டு – த-2020 37


வசடிில் னக்கள்

அறக ண்ிக்ஷகில்

ஊறும் றும்னகள்

..... ட்சர னெர்த்ற

வரடர் ஷ

கண் ீர் சறந்றதடி..

ஶசரபக்கரட்டு வதரம்ஷ.

.அறரன்.

னகம் தரர்க்கும்

கண்ரடி

ஶதசத்

வரடங்கறட

திம்தத்டடன்

குந்ஷ!

-சு.ஶகசன்

ந்ஷஷ னன்ணர்த்ற

கள் ஷகறநரள்

கடவுள் ஏிம்

-தட்டுக்ஶகரட்ஷட வத னெர்த்ற

திள்ஷபனேம் கறள்பிிட்டு

வரட்டிஷனனேம் ஆட்டுகறநட

இந்ற வதரம்ஷ

-யறரனற!

ரனற்ந தரஷ

றகரட்டிப் ஶதரகறநட

றும்னக் கூட்டம்

***

ரஷபனேம் னஶன்

உநங்கச் வசல்

ம்திக்ஷக தரடரக சூரின்

**

ிறத்றனந் ரபில்

கூஷட றஷந னக்கள்

ரணில் ட்சத்றங்கள்

**

ரஷஶர ஶடுகறநட றனர

ணவங்கும் உறர்ந் இஷனகள்

தின் வரடனம் சூரின்

***

கஅம்சப்ரிர.

கரற்று சற்ஶந//

ஶகரக ீச கறஷபில்//

தநஷவண தநந்ர்கறநட//

வண்ிந வகறறப்ஷத..!

#ஆர்_ஜயர்_திஶம்குரர்,

#வதரிகுபம்.

கண்னெடர சூனறல்

கணினறன்நற ணிறம்..

சுற்நறனம் ஶஷகள்..!

#ஆர்_ஜயர்_திஶம்குரர்,

#வதரிகுபம்.

தம்தக்கண்கள்

தரர்ஷ சரட்ஷட

சுறட ரன்.

னட ண்டி ீந்றன்

தக்ர்கபின் ரிசணத்றற்கு

கரத்றனக்கறன்நண

ஶகரில்கபில் வய்ங்கள்

னட ண்டி ீந்றன்

சத்றரய் ஶஷ சனெக

இஷடவபி.

இல்ஷன ன்நரல் உறுற

கரல் வரற்று.னட ண்டி

ீந்றன்

தேன்சிட்டு – த-2020 38


சிரிப்பு தர்பார்!

தழரி யளய்ஸ் ஸநஹசஜ் அனுப்ி

இபேக்கழளன் நன்ள!

இன்கநழங் களல் யபேயதற்குள் நழஸ்டு

களல் ஆகழயிடுஹயளநள நந்தழரினளஹப!

ஸ்.ஶர, த்ம்

நன்ள! தழரி இபண்டு ளமழக ஹபம்

அயகளசம் ஸகளடுத்துள்ளன்!

ன் “பன்ிங் டம்” ற்ழ ளயம் அயனுக்கு ன்

ஸதரிபம் நந்தழரினளஹப?

ஸ்.ஸ்.ளபு, ஞ்ஸசட்டி,

அந்தப் புயர் இட்டுக் கட்டி

ளடுயதழல் யல்யபளஹந!

அதளல் தளன் நன்ரிடம் ழன துட்டு கட்டி

யளங்கழயிடுகழளர்!

சறன்ணசரற, த்ம்

ம் ன்ணர் கர கனற?ப்தடி வசரல்கறநரய்?

னகழ்ந்ட தரடி னனனக்கு னத்ட ரஷனக்கு தறல்

ஶசரபனத்டக்கஷப வகரடுத்ட அனுப்னகறன்நரஶ!

சறன்ணசரற, த்ம்.

: னசம் னறேக்க தடங்கு குறில் ங்கற

ிட னடிவு வசய்ட ிட்டீர்கபரஶ ன்

ன்ணர?

: வபிஶ ஸகளஹபளஹள வரல்ஷன ரங்க

னடிில்ஷன ந்றரிரஶ..,!

இந்து குநபப்ன் யிழுப்புபம்.

தேன்சிட்டு – த-2020 39


நந்தழரி : ட ன்ணர் ப்தடி

னஷக்குறில் ரட்டிக் கறட்டரர்?

ததழ : ஶதரரினறனந்ட ப்தி ஏடி

னம்ஶதரட தடங்கு குறில் குறப்தற்கு

தறனரக, னஷக்குறில் குறாறத்ட

ிட்டரர்..,!

இந்து குநபப்ன் யிழுப்புபம்.

தழரி கூப்ிடு தூபத்தழல் யந்துயிட்டளளம் நன்ள!

கூப்ளடு ஹளடளநல் ஹளய் துங்குகுமழன தனளர்

ஸசய்பம் நந்தழரினளஹப!

ஸ். ஹயதள, த்தம்

ன் இபேந்தளலும் புயரின்

ளட்டுப்ற்று யினக்க யக்கழது!

ன் ஸசய்தளர்!

தழரிநன்ன் ஸகளடுத்த நதுயிபேந்த

ழபளகரித்துயிட்டு ம் ளட்டு நதுய

அபேந்தழளபளம்!

ஸ்.ஸ்.ளபு, ஞ்ஸசட்டி.

தழரி ம்ந துச்சநளக ழத்து கப

சூனளடுகழன்ளன் நன்ள!

அச்சப்டளதீர்கள்! உனிபளயது நழச்சநளஹத ன்று

நகழழ்ச்சழ அடபங்கள் நந்தழரினளஹப!

ஸ்.ஹயதள, த்தம்

புயஹப! ன் புகழ்ந்து ழன ஸநய்கவர்த்தழகள்

ழுதளஹந!

உங்க புகழ்ந்து ழன ஸளய்க் கவர்த்தழகள்

ஹயண்டுநளளல் ழுதளம் நன்ள!

சழன் சளநழ,த்தம்.

தேன்சிட்டு – த-2020 40


என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே

கெயச்சந்துரு

கய்ரேலி

ம்தஷ சரி தரர்த்ட டல்

வசய்ரள் டறர..

ரன் ..க்கம் சரர்..யஶனர"

கவனக்டர் ஆதீஸ்ன இனந்ட

றஸ்டர் கணகஶல் ..ஶதசுஶநன்

அய்ணரர்ரஶண"..

"... வசரல்றங்க

..ரந்ரன் கணகஶல்

..க்கம் ஶடம்"

சரர் ீட்ன ரண இனக்கலங்க "? உங்கறக்கு ஃதீர், கரஃப், ஶகரல்ட் அந் ரறரி

சறம்ப்டஸ் ரட இனக்கர?"

ல்னர ..ந் திச்சறஷணனேம் இல்ன

".. இனக்ஶகன்

.. ீட்னரன் ஶடம் இனக்ஶகன்"

ீட்ன ஶந ர"

னக்கரட சறம்ப்ட்டம்ஸ் ரட இனக்கர?"

".. ரனக்கும் ந் சறம்ப்ட்டனம் இல்ன ஶடம்"

உங்க ீட்டு சுத்டன ஸ்டிக்கர் எட்டி இனக்கரங்கபர "?"

" இனக்கரங்க ஶடம்

எட்டி"

ீட்டுக்கு வயல்த் டிதரர்ட்வண்ட்ன இனந்ட ந்ட தரர்க்கநரங்கபர "?"

".. தரக்கநரங்க ஶடம்"

தேன்சிட்டு – த-2020 41


உங்கறக்கு ஶந ரட சந்ஶகம் இனந்ர வயல்ப்ஷனன்

".. ஶங்க்னை ...ம்தர் கரண்டரக்ட் தண்டங்க

..ஏஶக சரர்"

".. ஶங்க்னை"

டறர தரர்க்கும் ஶஷனக்கும் இப்ஶதரட தரர்த்டக் வகரண்டினக்கும்

ஶஷனக்கும் ந் சம்தந்னம் இல்ஷன அசகரன டடிக்ஷகரக அசு .

ற்கரனறகரக அறக்கு இந் திஷ எடக்கறினக்கறநட ஶரய்த்வரற்று .

தரறத் ரடுகபில் இனந்ட ம் ரட்டுக்கு ந் திகஷப, அர்கள்

னெனரக ம் ரட்டில் வரற்று ற்தட்டு ிடரல் டுப்தற்கரக அர்கஷப

ீட்டிஶனஶ இனக்கும்தடி தணித்றனக்கறநட அர்கஷப ஶதரன் னெனரக ..

டிரக் வசா னேம் ஶஷன .. ஶண்டரவறுப்தரக வசய்டவகரண்டினந்ரள் ..

'ல்னரம் ன் ஷனவறேத்ட..' அறத்ப்தடி அடுத்ட ண்ஷ வரடர்ன

வகரண்டரள் .. கள்அஶ ஶகள்ிகள் அஶ தறல் ..

அடுத் ண்

அடுத் ண்

அடுத் ண்

ஶதரடித்ட ஶதரய் ந்ர ..டீ குடித்ரல் ஶனரம் ஶதரன இனந்ட .. ள்..

அடுத் ண்

ரிங் னடினேம் னரில் டுக்கப்தட்டட..

றஸ்டர்

..ரன் கவனக்டர் ஆதீஸ்ன இனந்ட ஶதசுஶநன் ..க்கம் சரர்..யஶனர"

தரனகுன கந்சரறரஶண?"

ரன ..யஶனர ..க்கும் ..க்கும் ..யஶனர"?"

ண்டிில் ஶதரகும் சத்ம் ஶகட்டட..

".. கவனக்டர் ஆஃதீமறன இனந்ட"

தேன்சிட்டு – த-2020 42


வனரக் .. வனரக் வனரக் ..வசரல்றங்க ..

ஆணர வபின ங்கஶர ஶதரந

ரறரி வரினேட??"

..சரர் ீங்க இப்த ீட்டுன ரன் இனக்கடம்"

அங்கரன்

..ரர வசத்டட்டரர்

..க் வனரக்வனர

..ஆரங்க

..ம்க்கும்

..க்கும்"

".. ஶதரய்கறட்டு இனக்ஶகன்

இந் ஶ ..சரர் உங்கறக்கு கரஃப் இனக்கு" ா டன ங்ஶகனேம் வபிஶ ஶதரக

கூடரட " வு வசஞ்சு ீட்டுக்கு ஶதரங்க ..

வரடர்ச்சறரண இனறக்கு திநகு, எண்டஶ

. ஷத்டிட்டரன் "..ீங்க அப்னநர ஶதசுங்க

..இங்க சறக்ணல் ீக்கர இனக்கு"

..ஶகக்கன

உடஶண டீம் லீடரிம் வசன்று ிதம் வரிித்ட ன் இடத்றற்குத்

றனம்திணரள் அன்ஷந ஶஷனஷ னடித்டிட்டு ..தட்டரக இனந்ட ..

ீடு றனம்திணரள்

அடுத் ரள் ஆதிசுக்குள் டேஷனேம்ஶதரஶ டீம்லீடர் ஏடிந்ட ஷககுறக்கறணரர் ..

.. ற்நர்கறம் ஷக வகரடுத்டப் தரரட்டிணரர்கள்

ஶத்ட ீங்க வகரடுத் இன்ஃதர்ஶண வச்சற அங்க இனக்குந ம் டீ"

ம்க்கு

இன்ஃதரர்ம் தண்ி அண றிஶனஶ னடிச்சரச்சு யரஸ்திடல் வகரண்டு ..

அன்

..ஶதரிட்டு வடஸ்ட் தண்டன அனுக்கு இன்ஃவதக்ஷன் தரசறட்டிவ்

ஶதரினந்ர அணரன த்ஷண ஶதனக்கு தி இனக்கும்ஶண

உன்ணரன என றகப்வதரி கம்னைணிட்டி ஸ்ப்வட்

டுக்கப்தட்டுனக்கு ".. ரழ்த்டக்கள்ர ..

..வசரல்ன னடிரட

ட்டும் அங்க

வதனஷரக இனந்ட ரன் வசய் ஶஷனின் தனன் அறக்கு ..

ண்ஷ சரிதரர்த்ட டல்

... வசய்ரள்

னத்டர்ச்சறஶரடு அடுத்

..இப்ஶதரடரன் னரிந்ட

யஶனர .. ரன் கவனக்டர் ஆதீஸ்ன இனந்ட ஶதசுஶநன் ..க்கம் சரர்..

தேன்சிட்டு – த-2020 43


அய்யப்பனும் க ோஷியும் விர்சனம்

ணின் என கத்ரண சல்னறப்தல்‟ ண றேத்ரபர் ஜற. ரகரஜன் என

ரிில் வசரன்ணஷ னென்று ி ஶத் றஷப்தடரகக் கண்னன்ணரல்

ிரி ஷத்றனக்கறநரர் இக்குர் சச்சற. னன்ணஶ திரித்ி, திஜழ ஶணன்

கூட்டிில் னட்சத்ீின் தின்ணிில் அணரர்க்கனற ன்ந சுரஸ்ரண

கரல் கஷஷச் வசரன்ண, „ட்ஷிங் ஷனவசன்ஸ்‟ றஷப்தடத்றற்குத்

றஷக்கஷ றேற அஶ சச்சறரன் இர்.

உண்ஷில் இட இண்டு ணிர்கறக்கு இஷடினரண ணிப்தட்ட

ன்னஷணப்ன சரர்ந் ஶதரரட்டம் ன்தடஶதரன ஶரன்நறணரறம் அனூஶட

உண்ஷில் அறகரம் ன்தட ப்தடி ந்வந் ஷகில் ரர்

ரனக்கரகவல்னரம் ஷபந்ட வகரடுக்கத் ரரக இனக்கறநட ன்தஷனேம்

னடகரக உர்த்றச் வசல்கறநட ன்தணரல்ரன் இந்த் றஷப்தடம்

னக்கறரணரகறநட.

ஸளதுயளக இந்தத் தழபப்டத்த ஹகளரழக்கும் னப்னுக்கும் இடனில்

டக்கும் தன்பப்பு ஹளபளட்டநளக நட்டுஹந பேம்

அடனளப்டுத்துகழளர்கள். ஆளல் பன்றுயிதநள ஹளபளட்டங்கள்

இந்தப் டத்தழன் பநளக ஸயிப்டுகழன். ஹகளரழக்கும் னப்னுக்கும்

இடனில் டக்கும் சண்டதளன் ிபதளம் ன்ளலும், ஹகளரழக்கும்

ஹகளரழனின் தகப்ள குரினனுக்கும் இடனில் டக்கும் ஹளபளட்டபம்

நழக பக்கழனநளது. இந்த இபண்டு ஹளபளட்டங்களுக்கும் டுயில் அதழகளப

யர்க்கத்தழற்கும் அதற்கு யந்து ஹளகளத நிதனுக்கும் இடனில்

டக்கும் ஹளபளட்டபம் ஸசளல்ப்ட்டிபேக்கழது.

தேன்சிட்டு – த-2020 44


இபளணுயத்தழல் ணிபுரிந்து ஏய்வுஸற் லயில்தளர் த் தன்

அழபகப்டுத்தழக் ஸகளள்ளும் ஹகளரழனினுடன கதளளத்தழபம் ஊசளடும்

தன்நஹனளடு டக்கப்ட்டிபேக்கழது. ஆகஹய தது தந்த ஸசய்பம்

தயறுகளுக்கும் தளன் யி ஸகளடுக்க ஹயண்டின ழ யபேம்ஹளது

ஹகளரழனின் நம் தடுநளறுகழது. அதுஹய னப்னுக்கு தழபள

ஹளபளட்டத்தழல் ஆங்களங்ஹக அய ழகுன யக்கழது. இங்கழ

யப ழக்களஸந ண்ணும்ஹளஹத சூமல்கள் நீண்டும் ஹகளரழன

ழனளனப்டுத்தத் தூண்டுகழன்.

னப்ின் கதளளத்தழபம் ஸகளஞ்சம் நங்களக இபேக்கழது. ஸில் சழ

யிரனங்கள் பூடகநளகச் ஸசளல்ப்ட்டு யிடுகழன். உதளபணநளக

னப்னுக்கு டந்த தழபேநணம் குழத்த ின்ணி ஏர் அயசபகதழனில்

அிக்கப்ட்டு அள்ித் ஸதிக்கப்ட்டு இபேக்கழது. ஆளல் னப்ன் தளன்

டுக்கும் படிவுகில் நழகத் ஸதியளயளகஹய இபேக்கழளன். தன்

மன சுளயங்கிழபேந்து நீண்டு ஹர்நனள களயல் அதழகளரினளக

யளழ்யளக இபேக்கழளன் னப்ன்.

இப்டி, கதளளத்தழபங்கின் குணளதழசனங்கின் யபனகள் நழகச்

சழப்ளக ஸசய்து இபேப்தளஹஹன ஊசளடும் எபே நழ

உள்யனுக்கும், ஸதியள சழந்த ஸகளண்ட எபே களயல்து

அதழகளரிக்குநள ஹநளதல் ன்து இபேக்க தியப ம்நக் கட்டிப்

ஹளட ஹளதுநளதளக இபேக்கழது.

களயல்து உதயி ஆய்யளபளக இபேக்கும் னப்னுக்கும் தற்களழகப்

தயி ீக்கம் ஸசய்னப்ட்ட ின் இபேக்கும் னப்னுக்கும் இடனிள

ஹயறுளடுதளன் தழபக்கதனின் நனச் சபடு. இந்தச் சபட்ட நழகப்

நளதளக உபேக்குக் கம்ி ஹள உபேயளக்கழ இபேப்தளல்தளன் அதச்

சளர்ந்த கழச் சம்யங்க அடுத்தடுத்துச் ஸசளல்யஸதன்து – குழப்ளக

அதழகளபயர்க்கம் தக்கு ஹயண்டினயர்களுக்கு ப்டி ல்ளம் யந்து

ஸிந்து ஸகளடுக்கழது – தழபக்கத ஆசழரினபள சச்சழக்கு இனல்ளகக்

கயந்தழபேக்கழது.

அடுத்த 2 ஆண்டுகில் ஏய்வு ஸ இபேக்கும் ஹர்நனள களயல்

அதழகளரினள னப்ன், பதநச்சரிடநழபேந்து தக்கம் ஸயிபேக்கும்

ழனில், உனர் அதழகளரினின் கட்டக்களக ஹய ஹபத்தழல் ஸசய்த

ிமக்களக தற்களழகப் தயி ீக்கம் ஸசய்னப்டுகழளன். ஏர் உதயி களயல்

ஆய்யளரின் ழ ணத்தழநழபேம் குடிஸயழபம் ஸகளண்ட சபளசரி

குடிநகன் எபேயளல் ந்தளடப்டும் ஹளது அத தழர்ஸகளள் அயன்

ப்டி ஆனத்தம் ஆகழளன் ன்தும் இந்தக் கதனின் ஹளக்கஸநன்ளலும்,

இறுதழனில் அந்த ஹர்நனள அதழகளரிக்கு தழபளக யன்

ஸசனல்ட்டளஹள, அயஹ இங்கழ யந்து அயன் பநளகஹய நீண்டும்

களயல்து அந்த உதயி ஆய்யளபேக்குச் சவபேடனத் தழபேம் அணின

தேன்சிட்டு – த-2020 45


யக்கும் சூமல்தளன் அநகழது ன்துதளன் நழகப்ஸரின கபபண்.

ஆளல் அதுஹயதளன் இந்தத் ஹதசத்தழன் ழபம், கூட யசதழபம்

யளய்ப்புகளும் இபேப்யர்களுக்கு சட்டம் ீதழ ல்ளம் ணத்தழன் பநளக

சம்ளதழக்கக்கூடின என்ளகஹய இபேக்கழது ன்தளகவும் கூட இந்தக்

கதன ளம் புரிந்துஸகளள்ளம்.

இந்தப் டத்தழன் நழக பக்கழனநள யிரனநளக ளன் கபேதுயது இந்தப்

டத்தழன் பக்கழன கதளளத்தழபங்கில் ஹதளன்ழன டிகர்கின் அளபநள

டிப்ளற்ல்தளன். ப்ஹளதுஹந ளன் யினக்கக்கூடின எபே யிரனபம் கூட.

இபண்டு ளனகர்கள் இபண்டு கதளளத்தழபங்கள் இதழல் னளபேக்கு ம்

அதழகம் ன் தன்பப்பு இல்ளநல் தங்கள் கதளளத்தழபங்கில்

தளங்கள் யளழ்ந்து களட்டுயதன் பநளக நட்டுஹந தங்கது தழநன

ஸயிப்டுத்த படிபம் ன் ண்ணபம் ஆற்லும் உறுதழபம்

தன்ம்ிக்கபம் நனள டிகர்களுக்கு இபேக்கழது ன்தளல்தளன்

இதுஹளன் டங்களும் ளத்தழபங்களும் நனளத் தழபப்டங்கில்

சளத்தழனநளகழது. ிஜஶ ஹநனும் சரி, ிரித்யி பளஜனும் சரி

அநர்க்கப்டுத்தழ இபேக்கழளர்கள். அதழலும் குழப்ளக ிஜஶ ஹநன்

இடஹயக்குப் ிகு நதம் ஸகளண்ட னளனின் சவற்த்ஹதளடு டத்தும்

அடளயடித்தங்கள் அத்தபம் சளஷ் ஹளட யக்கழன். ிஜஶ

ஹநின் அந்த சுளநழனின் பன் ிரித்யி ீச்சல் ஹளட்டஹத ஸரின

யிசனம்தளன்.

னப்ின் நயினிடம் கத்தழற்கும் ச்சு யளங்கழ கூிக்குறுகழ ழற்கும்

ஸளழுதழல் னப்ன் ஹகளரழனிடம் யந்து, “யனிறு ஸச்சு கழட்டிஹனள?” ன்று

ஹகட்கும்ஹளது “எபே அவுக்கு” ன்று ிரித்யி ம்நழப்துங்கும் களட்சழ

ஸகளள் அமகு (இப்டி எபே களட்சழனில் ந்தத் தநழழ் பன்ணி டிகபேம்

டிக்க எப்புக்ஸகளள்யளர்கள ன்து ஹயஸளபே ஹகள்யி). அந்த இடத்தழல்

கண்ணம்நளயளக டித்தழபேக்கும் ஸகௌரி ந்தளயின் யச உச்சரிப்பும்,

ஆங்களபம் நழகுந்த உடல் ஸநளமழபம் யசங்களும் ஸயகு கச்சழதம்.

யமக்கம்ஹளஹய ந்த டிகபேம் ஹசளட ஹளகயில். குழப்ளக

ிரித்யினின் தந்தனளக யபேம் இனக்குர் பஞ்சழத் எபே

ஆணளதழக்கயளதழனள, மம்ஸபேந ஹசக்கூடின ஆணய சளதழக்களபப்

ஹள தன் ஸபேந ஹசழக்ஸகளண்டு இபேக்கக்கூடின எபே மன

„பூர்ஷ்யள‟த்தத்ஹதளடு டக்கக்கூடின ஸரின நிதின் உடல் ஸநளமழன

இனல்ளகக் கடத்தழ இபேக்கழளர். ஆய்யளபளக யபேம் அில் ஸடுநங்களடு,

களயபளக யபேம் அனு ஹநளகன் ஆகழஹனளபேம், ஸண்களயர் ஸஜஸ்றழனளக

டித்தழபேக்கும் தன்னளவும் தங்கள் ங்குகச் சழப்பு

ஸசய்தழபேக்கழளர்கள்.

டத்தழல் இனக்குபள சச்சழஹன தழபக்கதனபம் அநத்தழபேப்து

நழகப்ஸரின நளக அநந்தழபேக்கழது. அதற்கு உற் துணனளக

தேன்சிட்டு – த-2020 46


எிப்தழவும் அநந்தழபேக்கழது. அட்டப்ளடினில் இனற்க யம் சூழ்ந்த

அத்த களட்சழகபம் அமகு உள்யளங்கழனிபேக்கழது சுதீப்ின் ஹகநபள.

கண்ணில் எற்ழக் ஸகளள்ளம் ஹள அத்த அமகள சட்டகங்கள்.

குழப்ளக, னப்ன் எபே நபத்தழடினில் இபேக்கும் ஸன்ச்சழல்

அநர்ந்தழபேக்கனில் ஏபநளகத் தூினில் குமந்த இபேக்கும் அந்த

எற்க் களட்சழ.

அட்டப்ளடி ன்து ஆதழயளசழகள் ஸபேநயில் யசழக்கும் குதழ. அயர்கது

ழங்கப் ஸபேபதளிகள் சுபண்டிக் ஸகளண்டிபேக்கழளர்கள். சளபளனம்

ஸகளடுத்து அயர்க நளற்றுகழளர்கள் ன்தளல் அந்தப் குதழனில்

சளபளனம் தட ஸசய்னப்ட்டதளக இபேக்கழது. ன் ஹளதும் கூட இந்தப்

குதழனில் ஆதழயளசழகளுக்கு தழபள யன்ஸகளடுநகள் ஸதளடர்ந்து டந்து

ஸகளண்ஹட இபேக்கழன். சநீத்தழல் கூட எபே ஆதழயளசழன நபத்தழல்

கட்டியத்து அடித்ஹத ஸகளன் ஸசய்தழன ளர்த்து ளம் தழ

இபேக்கழஹளம். ஆகஹய அட்டப்ளடினின் ின்ணினில் டக்கக்கூடின இந்தக்

கதனில் அட்டப்ளடி ஆதழயளசழகின் நனளபம் தநழழும் கந்த எபே

யிஹளத ஸநளமழனில் அயர்கள் ளடுகழன் ளட்டுப்பு ளடல்க நழக

அமகளகவும் ஸசய்ஹர்த்தழஹனளடும் நழகச் சரினள இடங்கில் புகுத்தழ

இபேப்தன் பம் தது ின்ணி இசக்கு புதழன ரிநளணத்த

யமங்கழனிபேக்கழளர் இசனநப்ளர் ஹஜக்ஸ் ிஹஜளய். இதுயப

ஹகட்டழனளத ஞ்சழனம்ந ன் ஆதழயளசழப் ஸண்ணஹன அயர் ழுதழன

ளட்ட டத்தழல் உஹனளகப்டுத்தழ இபேப்தன் பம் நழக பக்கழனநள

களட்சழகில் அதன் தபத்த ஹயஸளபே தத்தழற்கு டுத்துச்

ஸசன்ழபேக்கழளர் இனக்குர். நழகுந்த ளபளட்டுக்குரின ஸசனல் இது.

நனள சழிநள ன் தித்துயம் ஸறுகழது ன்தற்கு

இத்தழபப்டத்தழல் களட்சழகள் சளன்று கர்கழன். கண்ணம்நள களயல்

ழனத்தழல் களயர்களுடன் ஹசுகழன் களட்சழபம் சரி, அதப்ஹளஹய

னப்னும் ஹகளரழபம் தினளக யப்குதழனில் ஹசழக்ஸகளள்ளும்

களட்சழபம் சரி பற்ழலும் ஹயறு எபே ரிநளணத்தழல் இபேக்கழன்.

தழபப்டத்தழல் ட்டுத்ஸதழத்தளற் ஹளல் யபேகழன் யசங்கில் கூர்ந

நீண்டும் நீண்டும் ம்ந யினப்புக் ஸகளள்வும், அஹத ஹபத்தழல்

„ஆ‟ஸயன்று யளய் ிக்கவும் யக்கழன்.

பன்று நணி ஹபம் டம் ன்து நட்டுஹந நழகப்ஸரின கு ன்று சழர்

அலுத்துக் ஸகளள்கழளர்கள். ஆளல் பன்று நணி ஹபம் இபேக்கனிஹஹன

சுயளபசழனம் குனளநல் ம்நக் கட்டிப் ஹளடுயது ன்து எபே

நழகப்ஸரின க. ஆளல் டத்தழல் எபே பக்கழனநள கு இபேக்கழது.

உனர் அதழகளரி ஸசளன்ளர் ன்தற்களக, களயல் ழனத்தழல் யத்ஹத

னப்ன் ஹகளரழக்களக நது ஊற்ழக் ஸகளடுக்கும் ஹளது, அத ஹகளரழ

அயபேக்குத் ஸதரினளநல் ய ீடிஹனள டுக்கழளர். தழரில் இபேப்யப்

தேன்சிட்டு – த-2020 47


ற்ழத் ஸதரிந்தழபேந்தும் னப்ன் அஜளக்கழபதனளக அதக் கயிக்களநல்

யிட்டுயிடுயதுதளன் அந்தக் கு. ஆளல் அது இல்ளயிட்டளல் பன்று

நணி ஹப சுயளபஸ்னம் இல்ளநல் ஹளனிபேக்குஹந!?

நசளளப் டங்கள் ன்ளல் ளன்கு ளடல்கள், ந்து சண்ட, ஞ்ச்

டனளக், அதழளனகத் தன்நகள் ன்று குண்டுச் சட்டினில் குதழப ஏட்டிக்

ஸகளண்டிபேக்கும் நசளள ட இனக்குர்கள், எபே நசளள டத்தஹன

ப்டி பசழக்கும் யிதநளக அமகு நசளள தூக்களக இல்ளநல் நழகச்

சழப்ளகத் தபபடிபம் ன்த கற்றுக்ஸகளள் இந்தத் தழபப்டம்

அபேநனளஸதளபே யளய்ப்பு.

– ஆசழப் நீபளன்

http://ithutamil.com/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

மாற்றம்!

மலர்மதி

கரய்கநற ிற்கும் தரட்டிிடம் சறன

கரய்கஷப ரங்கறக் வகரண்டு தத்ஷ

வகரடுத்ரன் தன்ண ீர்.

ீற தத்ஷ வகரடுத் தரட்டி ம்தட னொதரய்

ஶரட்டு என்ஷந அறகரக வகரடுக்க, அசரய் அஷ

ஶதண்ட் தரக்வகட்டில் றித்டக் வகரண்டு ஶகரய் ரன்

றறுத்றினந் ஷதக்ஷக ஶரக்கற டந்ரன்.

டூ ீனர் தரர்க் தண்ிினந் இடத்றல் ஶதரலீஸ்!

"ஶர தரர்க்கறங்கறல் தரர்க் தண்ிினக்கலங்க, டைறு னொதரய்

ஃஷதன் கட்டுங்க!" ன்நரர் டிரஃதிக் கரன்ஸ்டதிள்.

அசத்றல் தரர்க் தண்ிஷ அப்ஶதரடரன்

கணித்ரன் தன்ண ீர்.

அதரத்ஷக் கட்டிிட்டு ஷதக்கறல் றனம்னம்ஶதரட,

"இந்ரங்க தரட்டி ம்தட னொதரய். ீங்க அறகர

வகரடுத்றட்டீங்க!" ன்று றனப்தி வகரடுத்ட ிட்டு ந்ரன்

தன்ண ீர்.

தேன்சிட்டு – த-2020 48


‘காவல்துமம உங்கள் நண்பன்’ இக்குநர் RDM

– ஒரு மினி ணித்னம்

ரரிப்தரபர்கள் B. தரஸ்கன், P. ரஜர தரண்டின் ற்றும் சுஶஷ் ி, BR

Talkies Corporation சரர்தில் White Moon Talkies றறுணத்டடன் இஷந்ட ரரிக்க,

இக்குர் RDM இக்கறனேள்ப தடம் “கரல்டஷந உங்கள் ண்தன்”.

உண்ஷில் ஷடவதற்ந சம்தத்ஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு, சனெக

அக்கஷநனேடன் அறேத்ரகக் கூறும் தஷடப்தரக இப்தடம் உனரகறனேள்பட.

Creative Entertainers றறுணம் சரர்தில் G.ணஞ்வசன் இப்தடத்ஷ ிறஶரகம்

வசய்கறநரர்.

இப்டத்தழன் இச ஸயினீட்டு யிமளயில் ஹசழன தனளரிப்ளர் T. சழயள,

“தற்ஹளது தழபபகம் பகிலும் இபேந்து தளக்குதலுக்கு உள்ளகழ

யபேகழது. சழிநள டிக்ஸகட் நீது ற்ஸகஹய அதழகப்டினள யரியிதழப்பு

இபேக்கும் ழனில், நத்தழன அபசு ஹநலும் 8 சதய ீத TDS யரி யிதழத்துள்து.

ளங்கள் இப்ஹளது நத்தழன அபசழடம் இத பனிட ஸடல்ழ

ஸசல்வுள்ஹளம். 10 சதய ீத டங்கில் நட்டுஹந எபே யபேடத்தழல் ஸரின

அயில் யினளளபம் டக்கழது. இன்று இங்ஹக தனளரிப்ளர் தஞ்ஸசனன்

அயர்களுக்கு ன்ழ ஸதரியித்துக் ஸகளள்கழஹன். எபே ல் பனற்சழனக்

கண்டுஸகளண்டு அத அடனளப்டுத்தழ நழகப் ஸரின அயில் டுத்து

தேன்சிட்டு – த-2020 49


ஸசல்கழளர். இது நற் தனளரிப்ளர்களுக்கும் பன்னுதளபணநளக

இபேக்கும்” ன்ளர்.

டிகர் நம் ஹகளி, “உண்நனில் இப்டம் எபே நழகப்ஸபேம் அனுயநளக

இபேந்தது . இனக்குர் RDM நழக தண்ணின, இதனம் அதழபேம் சம்யத்த

அழுத்தநளகத் தழபனில் தந்துள்ளர். அதழல் க்கும் எபே ல்

யளய்ப்த் தந்ததற்கு ன்ழ. சுஹபஷ் பயி நழக அற்புதநளக டித்துள்ளர்.

அமகள எபே னளக இபேந்து இபண்டளம் குதழனில் பபட்டுத்தநளக

அயர் நளறுயதக் கண்டு ீங்கள் ஆச்சர்னநடய ீர்கள். பய ீள நழக

அமகளஸதளபே டிப்த் தந்தழபேக்கழளர். இப்டத்தழல் அயபது டிப்பு

கண்டிப்ளகப் ஹசப்டும். இப்டத்தழன் ஆக்ஷன் ஸரின அயில் ஹசப்டும்.

டத்தழன் க்நளக்ஸ் பபம் அதழபயத்து, நதழல் ஸபேம் ளதழப்

உண்டளக்கும்” ன்ளர்.

ளனகன் சுஹபஷ் பயி ஹசழனது, “ளனும் இனக்குர் RDM இபேயபேம் 8

யபேடங்களக இணந்து டம் ஸசய்ன ஹயண்டும் ப் ஹசழக்

ஸகளண்டிபேந்ஹதளம். இப்ஹளது ங்கள் கவு உண்நனளகழபள்து. ங்கள்

டத்த பன்யந்து யளங்கழனதற்கு தனளரிப்ளர் தஞ்ஸசனன் சளபேக்கு

ன்ழ. அயர் ஸயினிட்ட டங்கள் தபநள கதபடன், ல் ஸனர்

ஸற்று ஸயற்ழனடந்துள்து. அந்த யகனில் “களயல்து உங்கள்

ண்ன்” டம் கண்டிப்ளக பசழகர்க நளற்ளது. களயல்து ற்ழன

ல்யற் டங்கள் ஸசளல்ழன ழனில் இப்டம் அதன்

ஹயஸளபே பகத்தக் களட்டும். ல்ளத் துனிலும் ல்தும் ஸகட்டதும்

கந்ஹத இபேக்கும் இதழல் ளங்கள் களயல்துனின் களட்டப்டளத

க்கத்தக் களட்டிபள்ஹளம்” ன்ளர்.

BR Talkies சளர்ில் ஹசழன தனளரிப்ளர் B. ளஸ்கபன், “பதன் பதளக

இனக்குர் RDM ன்ிடம் கத கூழனஹளது க்கு இடங்கில்

அதழர்ச்சழனளக இபேந்தது. சழ ஆச்சர்னங்களும் இபேந்தது. இந்தப் டம்,

ளர்ப்யர்கப் ஸரினயில் ளதழக்கும் குழப்ளக இறுதழக்களட்சழ ஸபேம்

அதழர்ய தபேம்” ன்ளர்.

டிகர் பளம்தளஸ், “இனக்குர் RDM எபே நழி நணிபத்ம் ளம். நழகவும்

ஸதியள சழந்தபடன், குந்த ட்ஸஜட்டில் ஹர்த்தழனளக, ந்தயித

சநபசபநழன்ழ டம் டுக்க கூடினயர். இப்டத்தழல் ங்கு ஸகளண்டது

நழகவும் நகழழ்ச்சழ” ன்ளர்.

தனளரிப்ளர் தஞ்ஸசனன் ஸநளத்த ழகழ்யபம் அமகளகத் ஸதளகுத்து

யமங்கழளர். அயர், “இப்டத்தத் தநழமழன் நழக பக்கழன

இனக்குர்களுக்குத் தழபனிட்டுக் களட்டிஹளம். அயபேம் டத்த

ஸயகுயளக பசழத்தஹதளடு இப்டத்தத் தங்கள் டம் ஹளல் கபேதழ

யிம்பம்டுத்தப் ஹளயதளகக் கூழளர்கள். இப்டம் தநழழ் சழிநளயில்

நழக பக்கழனநள டநளக இபேக்கும்” ன்ளர். http://ithutamil.com/

தேன்சிட்டு – த-2020 50


பொடல் ள் பலவிதம்!

”ப்ரணொ”

றஷ இஷசப்தரடல்கபில் எத் கனத்ட உஷட தரடல்கள் ரபம்!

அத்ஷக தரடல்கஷப திதன கிஞர்கள் ம் ஷடில் ித்றரசரக

றேற சறகர்கஷப கறழ்ித்ட வகரள்ஷப வகரண்டினப்தரர்கள்.

திதன கிஞர்கள் றஷ இஷசின் சறநப்தரண கிஞர்கள் றனறகு கிஞர்

கண்ரசன், கிஞர் ரனற, கிஞர் ஷனத்ட ம் ம் கரனகட்டங்கபில்

றேற எனறத் சறந்ஷண னம் தரடல்கஷப திதன றேத்ரபனம்

கிஞனரண ஞ்ஷச ப்ர இங்ஶக வரகுத்ட ங்குகறநரர். ரசறத்ட

கறறேங்கள்!

தேன்சிட்டு – த-2020 51


தேன்சிட்டு – த-2020 52


தேன்சிட்டு – த-2020 53


தேன்சிட்டு – த-2020 54


எளிம னிதர்கள்!

வதாஜன் ஐா..

வன்கரசற ரட்டம் சுண்ஷட அனகறல் உள்ப ஆஷணகுபம்

கறரத்ஷ சரர்ந்ர்..ரர் இர் .. இஷப் தற்நற ரம் ன் வரிந்ட

வகரள்ப ஶண்டும் .. இர் ற்தடுத்ற ரற்நங்கள் ன்ண..

தேன்சிட்டு – த-2020 55


வரடர்ந்ட கட்டுஷஷ ரசறனேங்கள்

...

சரர ஶதனந்ட டத்டணர் தி ரன் ஆணரல் இர்

சனரத்றல் ஷநனகர ற்தடுத்ற ரற்நங்கள் ரபம்..

சறன்ணறல் ங்கள் ஊர் அம்ன் ஶகரினறல் குந்ஷகறக்கரண

ல்வனரறேக்க குப்ன என்று டக்கும் அறல் சறறுர்கள் ரங்கள்

அஷணனம் என்று கூடுஶரம்..

அறல் குந்ஷகஷப ஊக்கப்தடுத்டற்கரக தல்ஶறு ிங்கள்

வகரடுப்தரர்கள். அற்கு குப்ன டுக்க வரஷனினறனந்ட, ன்

ஷகில் கரசு இல்னரிட்டரறம், வதட்ஶரல் ஶதரடுற்கு தம்

இல்னரிட்டரறம் BajajbM80 ரகணத்றல் எனர் னரர். ந்ட

குந்ஷகறக்கு அபேநனள கஷகள் வசரல்ரர். குந்ஷகஷப

ஊக்கப்தடுத்ற னத்கங்கஷப தரிசரக ங்குரர்.. அர் ரனம்

அல்ன இந்க் கட்டுஷின் கரரகன் ரஜன் ர அர்கள்.

ன் ரழ்க்ஷகில் னல் னனரக தரிசு ரங்கறட இரின்

ஷகரல்ரன். அன்று இர் ஊக்கப்தடுத்ற வகரடுத் என சறநற

னத்க தரிசு ணக்குள் றகப் வதரி ரற்நத்ஷ ற்தடுத்றட..

வதரடரக டத்டணர் ன்நரஶன ரிந்ட ிறேரர்கள்,

ஶகரதப்தடுரர்கள் திகஷப சுரர்கள் இந் கண்ஶரட்டத்றல்

ரன் ரம் தரர்த்றனப்ஶதரம்..

ஆணரல் இஶர ல்னரற்நறறம் ணித்டம் றக்கர். தள்பி

வசல்றம் ஶதரட ரங்கள் வசல்றம் ஶதனந்றல் இர்ரன் டத்டணர்.

ஶதனந்றல் வ்பவு கூட்டம் இனந்ரறம் ங்கஷப ல்னரஷனேம்

றன்று ற்நறச் வசல்ரர். அவ்பவு கூட்டத்றற்கு இஷடிறம்

ங்கறக்கு வதரட அநறவு ஶகள்ிகஷப ஶகட்டு. அந்ப் ஶதனந்ட

தத்ஷஶ இிநனளக ரற்றுரர்..

சரரரண குக்கறரங்கபில் டீக்கஷடகபில் அசறல் சனர

சறந்ஷணகள் ண தன ிங்கள் ஶதசுரர்கள் ஆணரல் ர

அர்கள் ரன் ஶஷனவசய்னேம் ஶதனந்ஷ அநறவுக் கபஞ்சறரக

தேன்சிட்டு – த-2020 56


ரற்நறிடுரர்.. கறரத்றல் ரறேம் என ரண ரத்ரஷ கூட

கனகன ண சனர சறந்ஷணஶரடு ஶதச ஷத்ட ிடுரர்.

ரிடம் என இண்டு றறடம் ஶதசறணரஶன க்கு சனரத்ஷப்

தற்நறனேம், க்கஷபப் தற்நறனேம் றகப்வதரி அபில் அக்கஷநகறம்

ஶரசஷணகள் ஶரன்றும்.. ரன் தி வசய் கரனத்றல்

சனரத்டக்கரக டத்டணரக இனந்டவகரண்ஶட இர் வசய்

திகள் ரபம்.

வதரடரக அன்று வதரநறில் தட்டப்தடிப்ன தடிப்தற்கு டேஷவுத்

ஶர்வு உண்டு. வன்கரசறில் என றகப்வதரி ணிரர் திற்சற

றறுணம் டேஷவுத் ஶர்வுக்கரக திற்சற வகரடுத்ரர்கள் .

அறல் ஶசனற்கரக ரனும் ன்னுஷட ண்தனும்

வசன்நறனந்ஶரம் . வசன்ந இடத்றல் டேஷவுத்ஶர்வு திற்சறில்

ஶசனற்கு குஷநந்தட்ச ரர்கள் ட்டுஶ அனுற உண்டு,

ஶறம் அறல் ஶசர்ற்கு 5000 னொதரய் தம் வசறத் ஶண்டும்

அன்ஶந கஷடசற ஶற.. ன்று தனறுத்ற ிட்டரர்கள்.. கரசு

கட்டிணரல் ட்டுஶ உங்கறக்கு திற்சற உண்டு ன்று

வசரல்னறிட்டரர்கள் .( க்கரக கல்ிறறுணங்கள் ிரதர

உத்றரக தன்தடுத்டம் னஷநரன் இட)

5000 னொதரய் கரசு இல்னரல் ன்ண வசய்ட ன்று வரிரல்

றஷகத்ட றன்ஶநன்.. அன்ஷந றணம் ரன் ஶரட்டில் றன்ந

ஶத்றல் எனர் ஷகில் ஞ்சள் ஷதனேடன் ஶர்த்ட ிறுிறுத்ட

ந்ரர். ணக்கு வரிந் "ஷதனுக்கு" கரசு வகரடுத்ட இந்

டேஷவுத்ஶர்வு திற்சறஷ வரடர்ற்கு உி வசய்ற்கரக

ந்றனந்ரர்..

அப்வதரறேட அஷப் தரர்க்கும் வதரறேட ணக்கு திம்றப்தரக

இனந்ட. ரஶர எனனக்கு கல்ி வகரடுப்தற்கரக ரன் உஷத்

உஷப்ஷத வசனிடுஷ தரர்த்ட ஆச்சரிப்தட்ஶடன்.. கல்ிக்கரக

இர் வசய்னேம் வசஷனக் கண்டு இர் ீட ணக்கு ப்ஶதரடம்

ரிரஷ உண்டு..

தேன்சிட்டு – த-2020 57


எனனஷந ரஜன் ரஷ தரர்ப்தற்கரக சுண்ஷட க்கு

வசன்ஶநன்.. ன்ஷண அனஷட அஷநக்கு அஷத்டச் வசன்நரர்.

என சறநற அஷந, அந் அஷநில் ரபரண னத்கங்கள்,

உடுத்டற்கு இண்டு டிகள் குபிப்தற்கு என டண்டு,

இவ்பவுரன் ரின் ரழ்க்ஷக.. என ணின் ரழ்ற்கு

இவ்பவு ஶதரடம் ன்று ணக்கு டுத்டக் கரட்டிணரர். இடவல்னரம்

இர் ஷநனகரக ன் ரழ்க்ஷகில் உனரக்கற றகப்வதரி

ரக்கங்கள்..

அத்ஷஶ சறநப்னரய்ந் இந் ரவதனம் ணிர் இன்று உனகத்ஷ

ஆட்டிப்தஷடக்கும் corona ிற்கு இர் வசறத்ற வரஷக 1,50,000

னொதரய் ன்தஷப் தரர்த்ட றண்டு ிட்ஶடன்..

ன்ண ணின் இர், இப்தடி ல்னரம் எனர் இனக்க னடினேர

ன்று ஆச்சரிம் னகறநட. ரழ்க்ஷகின் கஷடசற கரனத்றற்கு

ஶசர்த்ட ஷத்றனந் கரஷச இப்தடி வரத்ரக வகரடுக்கறநரஶ

ன்ந ிப்னம் ஶரன்றுகறநட..

சரர என திில் இனந்ட வகரண்டு சனரத்றற்கரக

இவ்பவு வதரி ிங்கஷப வசய் னடினேர ன்தஷ

றஷணக்கும் வதரறேட வதனஷனேம் கறழ்ச்சறனேம் உண்டரகறநட..

சறறுறனறனந்ட ணக்குள் ல்ன சறந்ஷணகஷப ீங்கள்

ிஷத்றல் ிஷபவு ன் ரழ்க்ஷகில் றகப்வதரி ரற்நங்கஷப

உனரக்கற உள்பட .அற்கு ரன் ன்றுஶ ன்நற வசரல்ஶன்..

ஶறம் சுண்ஷட ட்டரத்ட இஷபஞர்கறக்கு றகப்வதரி

றகரட்டி ீங்கள். ீங்கள் ப்வதரறேடம் றகவும் ஆஶரக்கறரக

ணம் கறழ்ச்சறரக இனக்க ஶண்டும். த்ஷக டஶரகத்ஷனேம்

த்ஷக ிர்சணங்கஷபனேம் ரங்கறக்வகரண்டு இத்ஷக

கத்ரண கரரிங்கஷப வரடர்ந்ட வசய்ற்கு யளழ்த்துக்கள் ர..

உங்கஷப றஷணத்ட இஷபஞர்கள் ரங்கள் வதனஷ

வகரள்கறஶநரம் யளழ்த்துக்கள் ர..வசல் ர த்ணம் அர்கபின்

னகடைல் தறவு

தேன்சிட்டு – த-2020 58


இணண ர ொடு ள்..

ோசோங் ோடு வீ ோசிநோதன்

ஆணந்றின் ீட்டிற்கு அபிடம் கூநரஶன றன அஷப்திஷ ன்

வகரண்டு வசல்கறன்நரன். ீடு னட்டிினந்ட அனுக்கு ரற்நம்

அபிக்கில்ஷன. அஷப்திறல் கலழ்க்கண்டரறு குநறப்ன றேறணரன்.

றகக்குஷநந் அபில் 25 ஶதனக்குத்ரன் றன அஷப்திழ்

வகரடுத்டள்ஶபன். அறல் ீனேம் அடக்கம்.

கள் ஆணந்ற ன்ந உணட வதர் இனக்க ஶண்டி இடத்றல் ந்ட.

அஷப்திழ் வகரடுத்ட, அசறம் ஶண்டும் ண அஷப்தட ரன் ட

னஆணரல் றனத்றற்கு னட “உணட ினப்த” .ன்று றேறணரன்.

அஷப்திஷ கடி வதட்டிில் ஶதரட்டுிட்டு ன் ீடு றனம்திணரன்.

தேன்சிட்டு – த-2020 59


ஆணந்ற அன்று இவு ினந்ட றகழ்ச்சற னடிந்ட ரடஷக உந்டில்

(டரக்சறில்) அபட இனப்திடம் வசன்று வகரண்டினக்கும் ஶதரட தஷ

றஷணில் னெழ்கறணரள்.

ற்ஶதரட 26 ரகும் ஆணந்ற 3 ஆன்டுகறக்கு னன்னரன் இங்கு திில்

ஶசர்ந்ரர். அள் தினரினேம் றறுணத்றன் சலணப் னத்ரண்டின் ினந்ட

றகழ்ச்சற அன்று ரஷன ஆர்சர்ட் சரஷனில் உள்ப “உட்கரர்டன் ஶயரட்டனறல்”

றகச் சறநப்னடன் ஶகரனரகனரக வகரண்டரடப்தடுகறநட.

“டிரிதிள்E” ன்று வரறல் ட்டரத்றல் அஷக்கப்தடும் அந் றறுணம்

கடந் 10 ஆண்டுகபரக சறங்கப்னரில் தன்தரட்டரபர்கபிடம் ன்றப்ஷதப்

வதற்றுள்பட.

குபிர்தரண ஶற்ன ினந்ஶரம்தறடன் றகழ்ச்சற கஷபகட்ட, ினந்றணர்கள்

கறழ்ச்சறனேடன் எனனக் வகரனர் ரழ்த்டக்கஷப வசரல்னற ண்ம்

னக்கற ினந்ட டக்கும் இடத்றல் ந்ட அர்கறன்நணர்.

அந் யரனறல் 30 ஶஷசகள் ஶதரடப்தட்டள்பண. சறநறட ஶத்றல் ினந்றணர்

ற்றும் திரபர்கபரல் றம்னகறன்நட.

ங்கனரண எபி வள்பத்றல் ஶஜரடிகபின் டணம், டக் ஶகரப்ஷதகள் றம்தி

றந்ண. தனஷகரண அஷச உவுகள் “சளல்நன் டிக்கள” உட்தட

சுற்றுகபரக தரிரநப்தடுகறநட.

றகழ்ச்சற வநறரபர் இஷட இஷடஶ அநறிப்னகஷபச் வசய் ண்ம்

இனக்கறநரர். ஆடல், தரடல் ண றகழ்ச்சற வரடர்கறன்நட றறுணத்றன்

இக்குணர் றனரட்டி இரணர னறம் ஶற்னஷ.

றநஷரகச் வசல் தட்டர்கறக்கு ினடக்கரண சரன்நறறேம்

வகுறஷனேம் ங்கறணரர்.இரணர திரபர்கள் அஷணஷனேம்

ணரறம், ரர்த்ஷகபரறம் னகழ்ந்ரர்.

சறங்கப்னரின் கனரச்சரத் வரடர்னஷட “சழங்ஹக” டம் அற்ஶக உரி

ஆரச் சத்த்டடன் உள்ஶப டேஷந்ட கரடகஷப தம் தரர்த்ட..சறநறட

ஶம் அர்கபட சரகசங்கஷப ஆர்ப்தரித்ட அங்ஶகற்நறணர்..

தேன்சிட்டு – த-2020 60


.னடிில் ஶன்டரின் ஆஞ்சுகஷப உரித்ட ீசற 5534 ன்ந ரன்கு இனக்க

ண்ஷ அநறித்ட அஶ எனறிடன் வபிஶநறட.

இந் றகழ்ச்சறகஷப ஆணந்ற னறேஷரக சறக்கில்ஷன. கஷடசற சுற்று

அறர்ஷ்ட குறக்கறடன் றகழ்ச்சற றஷநஷடந்ட

*******

தறன் றல் ஆணந்றின் தள்பிக்கல்ி என சறன ஶரறகறடன் இணிஶ

னடிந்ட.

கல்றரி வசன்ந ஶதரடரன் னுடன் தக்க ஶற்ப்தட்டட. ஆம்தத்றல்

ட்தரகப் தகறணரள். ன் சரசரிஷ ிட ல்ன சறகப்ன, ப்ஶதரடம்

அஷணச் சுற்நற கறழ்வுடனும் சறரிப்னடனும் என ண்தர்கள் ட்டம்

சூழ்ந்றனக்கும். இணரல் ணிடம் ங்கறணரள் ஆணந்ற.

ரபஷடில் அன்ஶல் அீ கரஷன பர்த்ட வகரண்டு ஷண சுற்நற

ந்ரள்

அனுடன் ஶரட்டரர் ஷசக்கறபில் வபிில் வசல்றல் அனரற ினப்தம்.

கல்றரி கனரச்சர ிரக்கள், இஷபர்கறக்கரண ஶதரட்டிகபில் இர்கபட

கல்றரிின் சரர்தரக இனனம் கனந்ட வகரண்டு சறன ஶங்கபில் தரிசுகள்

வதற்றுள்பணர்

ன் அணட அம்ரிடம் ஆணந்றஷ ினம்னஷ வசரல்னற ஶஷனில்

ஶசர்ந்தின் அடுத் ஆண்டு அஷபஶ றனம் வசய் ஶண்டும் ன்ந

ண்த்டடன் ீட்டிற்குச் வசன்று வகரண்டினந்ரன்,

ீட்டில் ரனம் இல்ஷன, அப்தரிற்கு றடீவண உடல்றஷன சரிில்ஷன,

னத்டஷணில் இனப்தரக ரர வரஷனஶதசறில் ஶதசறணரர்,

உடணடிரக னத்டஷண ிஷந்ரன். வதரி டரக்டர், அப்தரிற்கு

னெஷபில் திச்சஷண ன்றும், எனஷக “ன்சறதரஶனரதற`”(Encephalopathy)

ன்று ஆங்கறனத்றல் கூநறணரர். வசினறரிடம் ரர ஶகட்டற்கு

னெஷபின் இத் குரில் கசறவு,

தேன்சிட்டு – த-2020 61


வகரஞ்சம் சறக்கனரண ஶகஸ்,

ரங்கள் னடிந்ஷ னற்சறக்கறன்ஶநரம் ணப் தறல் கூநறணரர்.

ணின் ந்ஷ ஶகரர றஷனில் னத்டஷணிஶனஶ இனக்கறன்நரர்.

டரக்டர்கள் ன்ண ஶண்டுரணரறம் டக்கனரம் திஷப்தட ஆண்டன்

வசல் ண ஷகிரித்ட ிட்டணர். ஆணந்ற என சறன னஷந னத்டஷண

ந்ட னுக்கு ஆறுல் கூநறணரள். ரட்கள் கர்ந்ட. இண்டு

ரக்கறக்குப்தின் ந்ஷ இநந்ட ிட்டரக ணிடறனந்ட ஆணந்றக்கு

வரஷனஶதசறத் கல் ந்ட.

ரர கள் ந்ட சறன ரட்கள் அம்ரவுடன் ங்க ஶர்ந்ட. அம்ரஷ ந்ட

ன்கு கணித்டக் வகரண்டரள். அம்ரிற்கு ஶஷரணற்ஷந வசய்ட

னடித்டிட்டு திநகு கல்றரிக்குச் வசன்று ிடுரள். னென்று ரம் ங்கள்

ீட்டினறனந்டரன் கல்றரி வசன்று ந்ரள். அம்ரிற்கு ந்டஷ திடித்ட

ிட்டட. ரர கஷப றனம் வசய் ஶண்டும் அட அம்ரிற்கு

எபவு ஆரக இனக்கும் ன்று உநிணர்கபரல் எனணரக னடிரணட.

றனத்றற்கு என்றும் அசறல்ஷன ணச் வசரல்னற அப்ஶதரஷக்கு

இற்கு னற்றுப் னள்பிிட்டரன்.

அப்தர இநந் அறர்ச்சறிணரல் அம்ர உஷநந்ட ஶதரணரர். அப்தரின்

றஷணவுகபினறனந்ட அம்ர னறேடம் ீபில்ஷன. சறன ஶங்கபில்

தடுத்ஶ இனப்தரர். ந்ட எனத்ற ரன் அம்ரிற்கு ஆறுல். ன்னுடன் என

சஶகரரி இனந்றனந்ரல் அம்ரிற்கு றகவும் ஆறுனரக இனந்றனக்கும்,

அட ஶஷநறந்ட டந்ட வகரள்பவும் இறம். என ரய்க்கு கணரல்

ல்னர திிஷடகஷபனேம் வசய்டிட இனரட ன்தஷ ன் அநறந்ட

வகரண்டரன். அம்ரர? கரனறர? இச்சூனறல் அம்ரஷ ிட ணறல்ஷன,

ணஷ கல்னரக்கறணரன்.

*******

ணின் றனம் ரர கறடன் னடிந்ட. அணட றன ரள்

இவுரன் அந் ஶகபிக்ஷக ிடுறக்கு அபட ஶரறனேடன் ஆணந்ற

வசன்நறனந்ரள். கரின் கறக்குப் தகுறில் இனக்கும் அந் ிடுறில்

தேன்சிட்டு – த-2020 62


ஆண்கறம் வதண்கறம் டதரணம் அனந்றிட்டு டணரடும் வதரறேட

ஶதரக்கு இடம். ரழ்க்ஷகஷ வரஷனத்ர்கறக்கு ட ண்தணரக

ஆம்திப்தட இட ஶதரன்ந இடங்கபில் ரன். அபட ஶரற ணட ஆண்

ண்தனடன் டரடிக்வகரண்டு இனனஷந ஆணந்றஷ அஷத்ரள். ஆணந்ற

டணரட ினப்தறல்னரத்ரல் அன்று ரன் டஷ வறுப்னடன்

அனந்றணரள். ட ற்ந தரணங்கஷப ஶதரன்று ல்ன சுஷில் இனந்ரல்

அஷணனஶ குடிப்தத்றற்கு அடிஷ ஆகறினப்தரர்கஶபர? குடிப்தற்கு

ல்னரஶ இல்ஷன, ஶர என்று ரறரி குட்டுகறநட. இஷ ப்தடி

வரடர்ந்ட குடிக்கறன்நரர்கள்? ன்ந ஶகள்ி ல்ஶனரனக்கும் ற்தடுஷப்

ஶதரன்று அறம் உர்ந்ரள். கறன கறதி ன்தட ரறரி குடிப்தர்கபின்

வசல்தரடுகள் ரறுதரடரக உள்பட. குன குதி ன்றுரன் வசரல்ன ஶண்டும்.

திரபர்கஷப யஶனர ன்நர்கள் “ஶடய் இங்ஶக ரடர… ன்ணடர

னஷக்கறஶந” ன்கறன்நணர். “ரன் வரம்த சந்ஶரத்றல் இனக்கறஶநன்…..

ஶடரன்ட் டிஸ்ட்ப் ீ”.. ண சணம்.. ள்பரடிக்வகரண்ஶட றற்கவும் இனரல்

“ரப்ஶப ரன் ஸ்வடடிர இனக்ஶகன்” ன்று கூறுட,

இன்னும் தன…

வதண்கறம் உனஷக நந்ட,

ங்கள் றஷன நந்ட உஷட றேடம் வரிரறம் கூத்டிக்கறன்நணர்.

ஶரறனேம் அபட ண்தனும் டணரட அஷத்ரல் அஷ ினம்தரல்

ீண்டும் என ஶகரப்ஷத ட அனந்றணரள். அன்திநகு இனனம் அர்கபட

ீடுந்ட ஶசர்ந்ணர். உடல் அசறில் கஷனஷ நந்ட டெங்கறணரள்

.**********

அடுத் ர இறுறிறம் ீண்டும் ஶரறனேடன் ஶகபிக்ஷக ிடுறக்கு

வசன்நரள். ல்ஶனரனக்கும் டதரணம் ங்கப்தட்டட. ஶரற அபட

ண்தனடன் சறநறட ஶத்றற்கு திநகு டணரடிணரள். அப்ஶதரட இரணர

ன்தள் ஆணந்ற அனகறல் ந்ட ன்ஷண அநறனகம் வசய்ட வகரண்டரள்.``ன்

எனரறரி கஷனரக இனக்கறன்நீர்கள்?`` உடல் னறல்ஷனர? ண

ிணரிணரள். இங்கு னஶ கஷன நந்ட ஜரனறரக இனக்கத்ரஶண?

ஆண் ண்தர் ில்ஷனர? ணக் ஶகட்டரள் அப்ஶதரட அபட

தேன்சிட்டு – த-2020 63


வரஷனஶதசற சறனுங்கறட. ஶர அச வசய்ற, வரஷனஶதசறில்

ஶதசறக்வகரண்ஶட ணட வதர் கல் அட்ஷடஷ (ிசறட்டிங் கரர்டு)

ஆணந்றிடம் வகரடுத்டிட்டு உி ஶஷவணில் வரடர்ன வகரள்பவும்

ணக்கூநற வபிஶநற ிட்டரள். ஆணந்ற ல்னறநம்… அஷனதரனேம் ிரிந்

கூந்ல்… தரர்ப்தர்கள் ீன்டும் எனனஷந தரர்க்கத் டெண்டும் சலகம்…..

ஆணந்றின் அங்க அஷப்னக்கறம், னகத்ஶரற்நனம் ணட றறுண

பர்ச்சறக்கு வதரிடம் தன்தடுரள் ண ீர்க்கரண னடிில் அபட

அறனகம் ஶரக்கறச் வசன்நரள். ஆணந்ற ட அனந்றிட்டு அபட வதர்

அட்ஷடஷ தரர்த்ரள். இரணர என றறுணத்றல் இக்குணரக

இனப்தரகக் குநறப்திட்டினந்ட.

ஆணந்ற னன்னஶதரல் இல்ஷன, றறம் ரட்டறல்னரல் இனந்ரள். கல்றரி

இறுறரண்டில் சறன தரடங்கபில் வற்நற வதநில்ஷன. தடிப்திறம்

ஆர்றல்ஷன. அன்று றம் இரணரஷ வரஷனஶதசறில் அஷத்ட

ணக்கு ங்ஶகனும் ஶஷன ரங்கற இறர? ணக் ஶகட்டரள். அற்கு

அள் இன்று ரஷன ஶகபிக்ஷக ிடுறக்கு னஶன் அங்கு ஶதசறக்

வகரள்பனரஶ ணக் கூநறணரள்.

சறநற ஶர்னக ிசரஷக்குப்தின் ஆணந்றக்கு இரணரின்

றறுணத்றஶனஶ ஶஷனனேம் கறஷடத்ட. ஶஷனில் ஶச க்கரணறம்

இப்ஶதரஷக்கு இறல் ஶசர்ந்டிட்டரள். டப்தக்கத்றற்கு அடிஷரகல்

இனக்க இடரன் ற்ஶதரஷக்கு சரிவணப் தட்டட

இந் றறுணத்றல் ஶசர்ந்தின் ஆணந்றக்கு ஶஷக்கு அறகரண ஊறம்,

தரிசுகள், சலகரக இனந் ஆணந்ற டிஷசணர் கவனக்ஷன் ஆஷடகஷப ஶர்வு

வசய்ட அிந்ரள். ிஷன உர்ந் ரசஷண றிங்கள், ஷகப்ஷதகள்,

ிிரண கரனிகள், தனஷக ஷகக்கடிகரங்கள் ற்றும் அிகனண்கள்

ண ரற்நங்கள்.

*******

ணின் ரழ்க்ஷகனேம் கறழ்ச்சறரக இல்ஷன. ரர கஷப றனம்

வசய்ட வகரண்டு ரழ்க்ஷகில் ிக்றனேற்நணரகவும், ஆணந்றின்

றஷணவுகறடன் ரழ்ந்ட வகரண்டினக்கறன்நரன். ன் வரஷனஶதசறில்

அவ்ப்ஶதரட அஷக்கும் ஶத்றல் ஆணந்ற உற்சரகரகப் ஶதசுறல்ஷன,

தேன்சிட்டு – த-2020 64


ஶஷன அறகம் இனப்தரக கூநறிடுரள் ஶரில் தரர்ப்தஷனேம் ிர்த்ட

ந்ரள். எனனஷந ஶரச்ஷசரக இனனம் ரஷன ஶத்றல் னகலஸ்

கஷடத்வரகுறில் னென்று ஆண்டுகறக்குப் திநகு சந்றக்க ஶர்ந்ட.

எனஷ எனர் தரர்த்டக்வகரண்டடம் இனனக்குஶ கட்டிப்திடித்ட றேிக்

வகரள்ப ஶண்டும் ண உள்ணட டடித்ட. ஆணரல் வசய்ஷகில் ஷககஷப

குறக்கறக் வகரள்ப ட்டுஶ உடல் அஷசந்ட. இனட னெஷபனேம் றக

ிஷந்ட வசல்தட்டு னல் கட்டஷபஷ இண்டரட கட்டஷப “ஏயர்

படு” வசய்ட கட்டுப்தடுத்றட.

ன் சற்று இஷபத்றனந்ரன், ஆணந்றின் னகத்றல் ஶசரர்ரண ஶரற்நம்

வரிந்ட. இனனம் அர்கபட உடல் அஷப்தின் ரற்நத்ஷ தற்நறஶ

ஶதச்சு இனந்ட!. அனகறல் இனக்கும் உகத்றல் ஶீர் அனந்னரஶ!! ண

ன் கூநறடம் இனனம் அங்குச் வசன்று ஶீர் வகரண்டு னம்தடி கூநற

அர்ந்ட ஶதச்ஷசத் வரடர்ந்ணர். ன் ந்டவுடன் ஈடுதரடற்ந ரழ்க்ஷகரன்

ரழ்ந்ட வகரன்டினப்தரகக் கூநறணரன். அப்ஶதரட ஆணந்ற ணட றஷனஷ

தற்நற கூறுஷகில் டுரநற டம் ரநறிடுஶஶணர? அல்னட டம் ரந

டுரறுகறன்ஶநணர? ன்தடம் வறுப்தில் வசய்ட ப்தர ணப் னரிவும்

இல்ஷன ணக் கூநறணரள். இடஷ ண உறுறனேடன் இனக்கறன்ஶநன்,

ற்ஶதரஷ கிணி திற்சற னடிந்தின் னனறல் ஶறு ல்ன ஶஷனில்

ஶச ஶண்டும் ணவும் கூநறணரள்.

ர கரனறத்ட உண்ஷ, இன்று இஷஶகரடுகபரக ணித் ணிரய் வசன்று

ிட்ஶடரம். ன்று ன் கூநற னடிக்கவும் இனனம் அங்கறனந்ட றேந்ட

வபிஶ டந்ணர்.

***********

ஆணந்ற தினரினேம் றறுணரண “டிரிதிள்E” ன்தறன் ிரிரக்கம் இரணர

ஸ்கரர்ட்ஸ் ண்டர்திஷஸ் (Evanaa Escorts Enterprise). இட என

ரடிக்ஷகரபர் ஶசஷ றறுணம். பர்ந் ரடுகபில் ஶறுன்நற

இத்வரறல் பனம் ரடுகபில் தி னகறநட. வபிரடுகபினறனந்ட

ணிரக சுற்றுனரனம் ஆண் ரடிக்ஷகரபனக்கு இங்குள்ப னக்கற

இடங்கஷப அஷத்டச் வசன்று கரண்திப்தட, கஷடத் வரகுறகறக்கு

அஷத்டச் வசல்ட அர்கபட ணிப்தட்ட ஶஷகஷப னர்த்ற

வசய்டரண ஶசஷ.

தேன்சிட்டு – த-2020 65


இர்கபட ஶசஷகறக்கு எவ்வரன றறுணனம் ணித்ணிஶ குநறீட்டு

ரர்த்ஷகஷப தன்தடுத்டகறன்நணர். ரடிக்ஷகரபரின் ஶஷக்ஶகற்த

தனஷக ஶசஷகள்.

ணின் ண்தன் திீதன் அவரிக்கரினறனந்ட இங்கு அறனக ஶஷனரக

னரகக் வரஷனஶதசறில் கூநறினந்ரன்.அறனக ஶஷன னடிந்ட

ர இறுறில் அசறம் சந்றப்ஶதரம் ண இங்கு ந்டம் ஶதசறணரன். ன்

இந்றர வசன்று அங்குள்ப தள்பிில் தடித்ஶதரட அணட குப்னத் ஶரன்,

குறும்னத்ணம் அன் கூடஶ திநந்ட.

திீதன் ற்ஶதரட ந்ட ந்ட ரட்கள் ஆகறிட்டவன்றும் ங்கறினக்கும்

ஶயரட்டல் அஷநக்கு னம்தடி கூநறணரன். ஶஷன னடிந்ட திீதஷண

தரர்த்ட இனனம் தனற்ஷந தற்நற ஶதசறக் வகரண்டினந்ணர் ஶற்று

வபிில் னக்கற இடங்கஷப சுற்நறப் தரர்க்க உடன் எனத்றஷ கூட்டிச்

வசன்நரகக் கூநறணரன்..அஷபக் கூட்டிவசன்நற்கு உன்ஷணஶ கூப்திட்டு

ஶதரினந்றனக்கனரம் ணப் னனம்திணரள். னஷகப்தடத்றல் தரர்க்க குடும்தப்

வதரண்ட ரறரி ினந்ர..…வரட்டடக்ஶக. சத்ம் ஶதரட்டுட்டர...எஶ

றறடத்றல் ஶரகடிச்சுட்டர.

ஶனும்ணர ீனேம் தரன ண ஷகத்வரஷனஶதசறில் இனந் அபட

னஷகப்தடத்ஷ கரண்தித்ரன்.

னஷகப்தடத்ஷ தரர்க்கும் னன் ன் கூநறட, வதரடரக ணிர்கஷப

இண்டு ஷகப்தடுத்னரம்.

சந்ர்ப்தங்கஷபனேம் சூழ்றஷனஷனேம் “றரண கரரக்கற ப்ன

வசய்தர்கள்” என ஷக.

ந் சூனறறம் “ண உறுறனேடன் இனந்ட ப்ஶத வசய்ரர்கள்” இன்வணரன

ஷக, அர்கள் “ங்ஶகனேம் ப்ஶதரடம் வனப்னடர.”.ண ிபக்கம் கூநறணரன்.

னஷகப்தடத்ஷ தரர்த்டம் அறர்ச்சற..

அறல் கன்ணத்றல் குற ிறேம் அஶ சறரிப்னடன்..ஆணந்ற,.

தேன்சிட்டு – த-2020 66


வாசகர் தடை!

அன்தரர்ந் ரசகர்கஶப இட உங்கறக்கரண தக்கம்! இறல் ீங்கள் உங்கள்

அக்கம் தக்கத்றல் சறத் றகழ்வுகள், உங்கள் ரழ்க்ஷகில் றகழ்ந்

றகழ்வுகள் ற்ந ரசகர்கறக்கு உவும் ஷகில் உள்ப றகழ்வுகஷப

றேனரம். ரனங்கள்! கபம் னகுங்கள்!

டீக்கஷட ஷத்ட அசத்டம் இஷபஞர்!

ங்கள் ஊரில் தடித் இஷபஞர் எனர் தி.ி.சற ஷதப்கள் வஜன்சற டுத்ட

குரய்க் கறறுகள் அஷப்ஶதரனக்கு திிசற குரய்கஷப ிரதரம் வசய்ட

வகரண்டினந்ரர். றகச்சறநற அபில் இர் வசய்ட ந்ஶதரட. தி.ி.சற ஷதப்

ரரிக்கும் றறுணம் என்று அஶ தகுறில் வதரி அபில் என

வஜன்சறஷ டக்கற சறஷக ிஷனில் ிரதரம் வசய் ஆம்தித்ட.

இணரல் இஷபஞரின் ிரதரம் தடுத்டப்ஶதரணட. ஆணரறம் ணம் பர

இஷபஞர் னக்ட்ரணிக் வதரனட்கள் ிரதரம் வசய் ஆம்தித்ரர். அடவும்

சறன ரங்கபில் சரிில்னரல் ஶதரணட. வதரி கஷடகள் றஷந

இனப்தரல் இனக்கு ிரதரம் ஆகில்ஷன.

இர் கஷட ஷத்றனந் தில்டிங்கறன் வசரந்க்கரர்னம் இடத்ஷ கரனற

தண்டம்தடி ற்னறுத்ஶ கஷடஷ கரனற வசய்டிட்டரர். அடுத்ட ன்ண

வசய்ப் ஶதரகறநரர் ன்று ஶரசறத்டக் வகரண்டினக்ஷகில் அடுத்

ரத்றஶனஶ ரன் ிரதரம் வசய் இடம் அனகறஶனஶ சறநற அபில்

என இடம் ரடஷகக்கு டுத்ட டீக்கஷட என்ஷந டக்கறணரர்.

தடித்டிட்ஶடரம் டீ ஆத் ரட்ஶடரம் ன்று றஷணக்கரல் ரஶண டீ ஶதரட்டு

ிரதரத்ஷ டக்கறணரர்.

அட ஶதனந்ட றறுத்ப் தகுறரணரல் ரடிக்ஷகரபர்கள் வதனகறணர். இன்று

ல்ன ிரதரம் டக்கறநட. ஶரல்ிகஷப கண்டு டண்டு ிடரல் னற

உத்றகஷப ஷகரண்டு றர்ீச்சல் ஶதரட்டு வற்நற வதற்ந அந் இஷபஞரின்

ரழ்க்ஷக இஷபஞர்கறக்கு என ல்ன தரடம்.

ஸ்.திஶரற, த்ம் .

தேன்சிட்டு – த-2020 67


இப்தடினேம் னைஸ் தண்னரம் வரஷதஷன!

சீதத்றல் ண்தரின் ீட்டிற்கு வசன்நறனந்ஶன். அட இண்டு

குந்ஷகறம் வரஷதல் ஶதரஷண ஷத்ட ிஷபரடிக்வகரண்டு இனந்ண.

ண்தரிடம் உஷரடுஷகில் குந்ஷகபிடம் வரஷதல் ஶதரஷண அறகம்

வகரடுக்கரீர்கள் அட கண்கஷப தரறக்கும். சர ிஷபரடுரல்

னெஷபத்றநன் தரறக்கும் ன்நரர்.

ண்தர் சறரித்தடிஶ கூநறணரர். ீ கூறுட சரிரன். ஆணரல் ன் குந்ஷகள்

வரஷதனறல் தரடம் தடிக்கறன்நணர். ீக்ர ன்வநரன ஆப் உள்பட. அறல்

இந்ற அசரங்கத்றன் அஷணத்ட தரட்த்றட்டங்கறம் தறஶற்நறனேள்பரர்.

ல்னர குப்ன தரடங்கறம் கறஷடக்கறன்நட. அஷ ிநக்கறக்

வகரடுத்டள்ஶபன்.

றணனம் என ி ஶம் இந் ஆப் னெனம் தரடங்கஷப தில்கறன்நணர் ன்

திள்ஷபகள். டினேசன் வசனவு றச்சம் ஆடடன் ரனம் குந்ஷகறடன்

வகரஞ்சம் ஶம் வசனிட்டு அர்கள் தடிப்னக்கு உ னடிகறநட. ன்நரர்.

ரனும் ன் குந்ஷகறக்கு ீக்ர ஆப் ிநக்கறத் ஶண்டும் ன்று

னடிவு வசய்ட அஷ தரரட்டிிட்டு ந்ஶன்.

டர்கரதிசரத், வதரன்ஶணரி.

ன ிற்கும் ஆட்ஶடர டிஷர்!

ங்கள் தகுறில் னரக்டவுன் சத்றல் ல்னறஷகப் ன ிற்றுக்

வகரண்டினந்ரர் எனர். தரர்த் னகரக இனக்கறநஶ ன்று ஶரசறக்ஷகில்

சரர் ல்னற ஶடர? தத்ட னொதர ரன் ன்று அர் அனகறல் ந்ட ஶகட்டரர்.

உங்கஷப ங்ஶகஶர தரர்த்றனக்ஶகஶண? ன்று அரிடம் ஶகட்ஶடன். சரர்

ரன் ஆட்ஶடர டிஷர். ம் ரிர ஆட்ஶடர ஸ்டரண்டில் தரர்த்றனப்தீர்கள்.

ன்நரர்.

ன்ணப்தர ன ிற்கறஶந? ஶரட்டம் இனக்கர ன்ஶநன். இல்ஷன சரர்! னரக்

டவுன் ஶதரட்ட்றல் இனந்ட திஷப்ன இல்ஷன! ஆட்ஶடர ஏடஷன! வ்பவு

ரள் ீட்டுன சும்ர இனக்கறநட! ரட வசய்னரம்னு ஶரசறச்சு இப்த ன

தேன்சிட்டு – த-2020 68


ிற்கறஶநன். தக்கத்ட ஊரிஶன இனக்கறந ல்னற ஶரட்ட்த்டஶன ஶதரய்

வரத்ர ன ரங்கற ந்ட ிக்கஶநன். ஆட்ஶடரின ந் னரணம்

ஶனன்ணரறம் ஶர எபவு கறஷடக்குட. ஜீணம் டக்கடம்ன ன்நரர்.

வரறல் னடங்கறிட்டஶ ன்று னடங்கரல் ஶறுறில் திஷப்ஷதத்

ஶடிக்வகரண்ட அஷப் தரட்டிிட்டு வகரஞ்சம் னரங்கறக்வகரண்டு

ீட்டுக்கு ந்ஶன்.

ஸ்.ஸ். தரன, தஞ்வசட்டி.

ஷ ரர்கறக்கு உவும் ண்தர்!

சீதத்றல் ண்தர் எனரின் இல்னத்றற்கு வசன்நறனந்ஶன். அட

ஶஷசீட என உண்டி என்று இனந்ட. ன்ண இட ண்தர! உன் தசங்க

ஶசறத்ட ஷக்கறநரர்கபர? ன்று ஶகட்ஶடன்.

இல்ஷன ண்தர! ரன் ரன் ஶசறக்கறஶநன் ன்நரர். அச வசனவுக்கு

உவும் ன்று உண்டினறல் ஶசறக்கறநரர ன்ஶநன்.

இட அச வசனவுக்கர உண்டி இல்ஷன ண்தர. இல்னரர்கறக்கு

உவுற்கரக ஷத்றனக்கும் உண்டில். இறல் ரனும் ன் ஷணினேம்

ன் திள்ஷபகறம் றணனம் என குநறப்திட்ட அபவு கரஷச இறல் ஶதரட்டு

ஷப்ஶதரம். ரனும் ன் ஷணினேம் றணனம் இனதட னொதரய் இறல்

ஶதரட்டரல் ன் திள்ஷபகள் அர்கள் தரக்வகட் ிில் என குநறப்திட்ட

வரஷக என னொதரஶர அல்னட அஞ்சு னொதரஶர வ்பவு னடிகறநஶர

அவ்பவு ஶதரடுரர்கள்.

ர இறுறில் ஶசனம் வரஷகஷ ரட என ஷக்கு உவுச்

வசனவுக்ஶகர அல்னட உஷடரகஶர ரங்கறக் வகரடுத்டிடுஶரம். றணனம்

ரம் ஶஷில்னரட வ்பஶர தத்ஷ ீடிக்கறஶநரம். அந்

தத்றல் வகரஞ்சம் இப்தடி ஶசறத்ட இல்னரர்கறக்கு உி வசய்றல்

என ணகறழ்ச்சற கறஷடக்கறநட ன்நரர். அட ல்ன உள்பத்ஷ தரரட்டி

ந்ஶன்.

ி. கண்ன். வசன்ஷண.21

தேன்சிட்டு – த-2020 69


வலைப்பாய்ச்சல்!

ரம் ந் றஷசில் திக்க ஶண்டும் ன்ந தரடத்ஷ வகரஶரணர

ஷஸ் க்கு கற்றுத் ந்டள்பட.ஶரடி -! ந் றஷசிறம் திக்க

ஶண்டரம்னுரஶண கத்ட ந்றனக்கு..? https://twitter.com/KLAKSHM14184257

க்குணன்

வதரடக்கள் எனனக்கு எனர் உ ஶண்டும்எனங்கறஷந்ட -

.ஶரடி :வசல்தட ஶண்டும் ீங்க ங்கறக்கு ன்ண வசய்ப்ஶதரநீங்க ஜீ?

அஷச் வசரல்றங்க னல்ன.

https://twitter.com/pachaiperumal23

கட்டுப்தடுல் ' ன்கறந ரர்த்ஷ என வரற்று ஶரரக இனந்றனந்ரல்

வ்பவு ன்நரக இனந்றனக்கும். https://twitter.com/RajeshNovelist

தேன்சிட்டு – த-2020 70


வில் என ஶகரஷஅடிக்கும் னடகறனரன் ப்தவும் அட. #ஶகரஷடகரன

வகரப்தபிக்கும் சறந்ஷண

https://twitter.com/manipmp

ஊஶ கநறக்கஷடனனேம் ரர்க்வகட்னனேம் கும்தல் கும்தனர றக்கறடகஉிர் ஶன .

தறல்ஷனர இல்ன ஶதரந உசுன ல்னர றன்னு அனுதிச்சறட்டு

ஶதரகட்டும்னு றஷணக்கறநரங்கபர?

https://twitter.com/chithradevi_91

தேன்சிட்டு – த-2020 71


வதரண்டக்கு ன் தரர்க்க றஷணப்தர்கள் னரக்டவுண் கரனத்றஶனஶ

தரர்த்ட கல்ரத் னடிச்சறனங்க! சக்கடிக்கர ரண ன் இப்தத்ரன்

அஷனேம்!!

https://twitter.com/kalakkalchandru

ீட்டினறனந்ட தரர்!.. டைல் தன கற்நறடுரய்! சறந்ஷணரல் சறகந்வரடுரய்!

சுகரரம் ஶதிடுரய்! உடற்திற்சற வசய்றடுரய்! உள்பங்ஷகில்

உனகநறரய்! சரிக் ஷககள் கறேிடுரய்! வகரஶரணரஷ ிட்டிடுரய்!

ீட்டினறனந்ட தரர்..

https://twitter.com/kalakkalchandru

கடுகு ண்வய்ஷ னெக்கறல் ஊற்நறணரல் வகரஶரணர ஷஸ் சரகும் தரதர -

ரம் ஶவ்# அப்ஶதர ரபிக்க கண்டிஷ ரின ிடடஶர!..

https://twitter.com/Thaadikkaran

ீட்டம்ர வசரல்னரஶனஶ கரஷனின 11 ிக்வகல்னரம் வங்கரத்ஷ

டுத்ட உரிக்க வரடங்கறடுஶநன் என வசஷன வரடர்ந்ட 21 ரள் வசய்னேம்

ஶதரட அடஶ தக்கரக ரநற ிடும் ன்தட உண்ஷ ரன் ஶதரன

https://twitter.com/shivaas_twitz

இந் னடம் அட்ச றரிறஷ ஞரிற்றுக்கறஷில் னகறநட ன்று

ஷகக்கஷட உரிஷரபர்கள் த்ஷண கறழ்ச்சறில் இனந்றனப்தரர்கள்!?

https://twitter.com/Kozhiyaar

னரற்ஷநத் வரஷனத்டிட்டரல் வரறில் ஶடனரம். வரறஷத்

வரஷனத்டிட்டு னரற்ஷநத் ஶடனடிரட.

https://twitter.com/manithan_yes

திடித் உவுறண்தண்டத்ஷ கண்ட உடன் சரப்திட ஶரன்நற/ணரல் உங்கள்

குந்ஷ தன ணட இன்னும் குஷநில்ஷன ன்று அர்த்ம்!!!...

https://twitter.com/Ramesh46025635

தேன்சிட்டு – த-2020 72


சின்ன சின்ன குறிப்புகள்!

ஸசளத்தப் ல் உள்யர்கள் கழபளம் தூள் ஸசய்து ஸகளண்ட ின்

கற்பூபத்தபம் சழழது ஹசர்த்து சழ துிகள் துசழச் சளழல் குமத்து

ஸசளத்த ல்ழன் நீது பூசழ யந்தளல் ல் யழ குபம்.

சழறு குமந்தகள் நண்ணில் யினளடி யிட்டு அப்டிஹன யிபல் சூப்பும்

இதளல் கழபேநழகள் ஸதளற்றும் யனிற்ழல் பூச்சழகள் உண்டளகும். இந்த

பூச்சழக எமழக்க யசம்புய யறுத்து ஸளடி ஸசய்து ஸகளள் ஹயண்டும்

இந்த ஸளடின ஹதில் குமத்து ஸகளடுத்து யப குமந்தகள் நம்

கமழக்கனில் பூச்சழகள் ஸயிஹனழயிடும்

.

கடநளவு, அரிசழ நளவு, ஹகளதுந நளவு இயற்ழல் யண்டுகள் யபளநல்

இபேக்க உப்புத் தூ சழறு துணினில் படிந்து ஹளட்டு யக்களம்.

ஸசபேப்பு ரஷ ஹளன்ய நமனில் ந்து ஈபநளகழயிட்டளல் கமற்ழ

யக்கனில் ழபஸ் ஹப்ப அதழல் தழணித்து யபங்கள். ழபெஸ்

ஹப்ர் ஈபம் உழஞ்சழனவுடம் ஸயனிழல் களன யத்து சழழது டளல்கம்

வுடப தூயி யத்தளல் துர்ளற்ம் யபளது.

பட்டு யழ உள்யர்கள் தழபம் ளழல் நஞ்சள்தூள், சுக்குத்தூள்

சழழதவு ஹளட்டு குடித்துயப பட்டுயழ குணநளகும்.

நளதயிடளய் யனிற்றுயழ ிபச்ச உள்யர்கள் நளதயிடளய் ஆயதற்கு

எபேயளபம் பன்ிபேந்து தழபம் களனில் ஸயறும்யனிற்ழல்

ஸயந்தனத்த தண்ண ீபேடன் ஹசர்த்து யிழுங்கழளல் யனிற்றுயழ

ிபச்ச யபளது,

சழங்கழல் ளத்தழபங்க ஹதய்க்கும் ஹளது ளடயில் அந்த இடம்

ஸசளபஸசளபப்ளகழயிடும். இத தயிர்க்க அங்கு பப்ர் ரீட் ஹளட்டு அதன்

நீது ளத்தழபங்க யத்து துக்கழளல் சத்தபம் யபளது. இடபம்

ஹதனளது.

சப்ளத்தழ நழபேதுயளக இபேக்க நளவு ிசபம் ஹளது நஞ்சள்

யளமப்மத்த ஹசர்த்து ிசனவும். சப்ளத்தழ நழபேதுயளக இபேப்துடன்

சுயனளகவும் இபேக்கும்.

தேன்சிட்டு – த-2020 73


கவிதைக்காைலி!

காைல்கவிஞர் தேலூர் முத்து ஆனந்த்

றுபகம்!

ன்ஷணனேம் உன்ஷணனேம்

வனங்க ிடரல் ஷட னம்ஶதரட

ம்அன்ன ிக்கனரம்!

ஆிம் இன்ணல்கள் கபம் னகனரம்!

இன்தம் ிடுனஷநில் வசல்னனரம்

தேன்சிட்டு – த-2020 74


ஈறக்கு றில்னரல் ஶதரகனரம்

உண்ஷரண டடிப்ன உஷநந்ட ிடனரம்

ஊக்கம் ஶகரதித்ட எடங்கனரம்

ண்ங்கள் ஷநனரம்

க்கங்கள் ஊற்வநடுக்கனரம்

ம் இறுக்கரகக் கட்டி ிடனரம்

ஆணரல் -

எற்றுஷ ன்ஷநக்கும் என்று ஶசர்க்கும்

ஏரல் தரனேம் ம் *கரல் எவ்வரன ிணரடினேம்

தனம் வகரடுக்கும்

தனன் அபிக்கும்!

அன்ன ினகறினக்கும்ஶதரடரன்

ஆற்நல் அறகரிக்கும்

இன்னகம் ரிசணம் ங்கும்

ஈஷக கும்ரன்

உன் உண்ஷரண ஶதகு

ஊனம் உனகனம் சுந்றம் வதறுஷகில்

ஊட்டச் சத்டகள்

ம் *கரறக்கும்கறஷடக்கும்

ந் ற கறஷடத்ரறம்

தேன்சிட்டு – த-2020 75


றுனகம்ரன் ம் இனனக்கும்!

ந்ட ில்கவபன்ண அப்வதரறேட தத்ட ில்கறம் இஷனரம்!

என்தட கறகங்கறம் எடங்கற றன்று

ஏஷசின்நற ம் அன்ஷதப்

தரர்த்டப் தரர்த்ட சறக்கும்!

கடந!

தேன்சிட்டு – த-2020 76


ஊனக்கும் உனகுக்கும்

உதஶசங்கள் ங்கும் னன்

ரனும்ீனேம்ரன்

னனறல் கஷடதிடித்டச் வசனரற்ந ஶண்டும்!

ினகறினந்ரல்ரன்

ிறஷ ிட்ட னடினேம்

ன்நரல் -

அஷிட ஶவநன்ண கடஷ க்கு?!

இவன்ண சறஷநக்கூடர?!

திஷிடுஷனக்கு னற்சற வசய்!

க்கு ரஶகட்டுப்தரடுடன் இனந்ரல்ரஶண

ரஷப ரனம் கரனறக்கனரம்

ரட்ஷடனேம் கரனறக்கனரம்!

ங்கறனந்ரறம் ரழ்க ன்றுன்ஷகஷபனேம்

ங்கறனந்ரறம் எறக ன்றுீஷகஷபனேம்

ரம்வசனரக்கும் வகரள்ஷககள்ரன் ம் ரழ்க்ஷகின் அர்த்ம்!

ரம் ஆஷச ஆஷசரய்க் கரனறக்க

ரழ்ரள் னறேடம் ஶதரரடரன்!

ஆணரல் -என வரடி அன்தில்கூட

உண்ஷ இனக்க ஶண்டும்ரஶண!

தேன்சிட்டு – த-2020 77


ப்வதரறேடம் இன்னற்றுரினக்க ஶண்டுவன்நரல்

இப்வதரறேறனக்கும் இன்ணல்கஷப

இணினேம் ரறரட டத்டஶரம்!

ரிபூபணம்

னநத்ஷத் வரட்டு

ிஷபரடி

கறழ்ட ட்டும்ரன்

*கரல்ன்நறல்ஷன!

அகத்றல்

றஷணத்தடிஶ

இன்னற்று ரழ்டம்

உண்ஷரண

அன்னரன்

ன் இணி

உிர்க்கரல் அன்ஶத!

ீ அஷறரக

இனந்ரறம் சரி

ஆர

அரவடுத்ரறம்

சரி

ீ எனத்ற ட்டுஶ

ரறேம் இனப்திடம் ன் இம்!

தேன்சிட்டு – த-2020 78


வதற்ஶநரனம் உற்நரனம்ஊனம்

உனகனம்

னறேனெச்சரய் சுந்றம்

வதநட்டும்

திநகு சந்றத் தின்

எவ்வரன வரடினேம்

திரிரனறனப்ஶதரம்!

உண்ஷரண அன்னம்

உன்ணரண அன்னம்

ன்ண வசரன்ணரறம் ஶகட்கும்

ட வசரன்ணரறம் வசய்னேம்!

ல்ஶனரனம் ரழ்ந்ரல்ரஶண

ரனும்ீனேம் கூட

றம்றரய் சுரசறக்க னடினேம்!

உன்கன்ணங்கபிறம் இழ்கபிறம்

இடுகறன்ந னத்ங்கறக்கு ட்டுல்ன

கிஷகறக்கும் கரறக்கும்கூட

ிடுனஷநபித்ட ிட்ஶடன் ந்க் ஶகள்ினேம் ஶகட்கரல்

னகம் சுறக்கரல் ணம் ஶகரரல்

ீனேம்றச்சரய் எத்டஷப்தரய் ன்ந *தரின ம்திக்ஷகில்!

தேன்சிட்டு – த-2020 79


ரதன்சிட்டு மின்னிதழ் ற்றும்

எழுத்ோைர் தஞ்தை ப்ேணா இடைந்து

நைத்தும்

மாபெரும்நகைச்சுகைசிறுைகைப்பொட்டி-

ம ாத்தப்பரிசு ரூபாய்- 8000

முதல் பரிசு_ 3000- இேண்டாம்பரிசு ரூ 2000.

மூன்றாம் பரிசு ரூ 1500

ர லும் மூன்று ஆறுதல் பரிசுகள் தலா.ரு 500.

ஹளட்டிக்கள கதகள் யந்து ஹசப கடசழ ளள்: 31-5-2020

னடிவுகள் ஜழஷன 2020 இறல் வபிரகும்.

தரிசுவதற்ந கஷகள் வரடர்ந்ட ஶன்சறட்டு றன்ணிழ் ற்றும் ஶன்சறட்டு

இஷபத்றல் திசுரகும்.

ஶதரட்டிக்கரண ிறனஷநகள்:

கஷகள் சறரிக்க ஷப்தடடன் சறந்றக்கவும் ஷக்க

ஶண்டும்.

கஷகள் 800 னல் 1000 ரர்த்ஷகறக்கு றகரல் இனத்ல் ஶண்டும்.

கஷகள் இற்கு னன்ணர் ந் இறறம் ஊடகத்றறம் றன்ணிழ்,

இஷபங்கபில் திசும் ஆகரஷரக இனத்ல் ஶண்டும். தஷடப்தரபி

இட ட வசரந் தஷடப்ன ஶறு ங்கும் திசும் ஆகில்ஷன ன்று

சரன்நபித்ட ஷகஶரப்தம் இட்டு அனுப்த ஶண்டும்.

தேன்சிட்டு – த-2020 80


கஷகஷப ம்.ஸ்.ஶர்டில் ட்டச்சு வசய்ட றன்ணஞ்சனறல் ட்டுஶ

அனுப்தி ஷக்க ஶண்டும்.

ஶதரட்டி குநறத்ட கடித்வரடர்ஶதர ஶதரன் வசய்ட ிசரரிப்தஷ ிர்க்கவும்.

ஶதரட்டிில் திதனரண றேத்ரபர்கள் கனந்ட வகரள்ஷ ிர்க்கவும்.

ஶதரட்டிக்கரண கஷகள் டுரல் தரிசலனறக்கப்தட்டு ஶன்சறட்டு றன்ணிறல்

ஶதரட்டி னடிவுகள் அநறிக்கப்தடும். டுரின் ீர்ப்ஶத இறுறரணட.

.அனுப்தஶண்டி றன்ணஞ்சல் : thalir.ssb@gmaiil.com.

ஶதரட்டிில் கனந்ட வகரண்டு வற்நற வதந ரழ்த்டகள்!

ஶன்சறட்டு றன்ணிழ்: ப்ல் 2020

ஆசறரிர்: த்ம்.ஸ்.சுஶஷ்தரன.

டிஷத்ட வபிிடுதர்: த்ம்.ஸ்.சுஶஷ்தரன.

கஷகபில் னம் இடங்கள் சம்தங்கள் வதர்கள் கரசறரிரின் கற்தஷணஶ!

கட்டுஷகபின் ம்தகத்ன்ஷக்கு கட்டுஷ ஆசறரிஶ வதரறுப்ன.

னர்: 2. இழ் _ 9

னகரி: 73. த்ம் கறரம்,தஞ்வசட்டி அஞ்சல், வதரன்ஶணரிட்டம், 601204

அஷனஶதசற: 9444091441.

றன்ணஞ்சல்: thalir.ssb@gmail.com.

ஶன்சறட்டு றன்ணிறேக்கரண உங்கள் தஷடப்னக்கஷப திறரம் 20ம்

ஶறக்குள் : thalir.ssb@gmail.com ன்ந றன்ணஞ்சறக்கு அனுப்தி

ஷக்கவும்

தேன்சிட்டு – த-2020 81


ஶறு ரட வசரல்ன ினம்னகறநரர?

ஊடங்கு ஶதரட்டு ல்ஶனரனம் ீட்டிஶனஶ னடங்கறக் கறடக்கநரங்க!

வகரள்ஷபடிச்சு திஷக்க னடிஷன! ரட றரம் வகரடுத்ர ல்னர

இனக்கும் ஜரன்!

சறன்ணசரற, த்ம்.

தேன்சிட்டு – த-2020 82

More magazines by this user
Similar magazines