IO 201 PDF

ogledalo

Internet ogledalo Magazine - Business & Technologies

• Broj 201

Osvrt:

Zašto je tehnologija oblaka

neodvojiva od našeg svakodnevnog

života

Internet of Thinks:

eSIM kao jedan od

ključnih podstrekača

IoT-a

ISSN 1821 - 4169

www.internetogledalo.com

www.ogledalo.rs


吀 甀 爀 椀 稀 愀 洀 猀 愀 最 氀 攀 搀 愀 渀 椀 稀 爀 愀 稀 氀 椀 椀 椀 栀 甀 最 氀 漀 瘀 愀


Uvodnik

Zoran Kovačević

Ovo iz da nje „In ter net ogle da la“ je ra đe no u kuć nim uslo vi ma ali, kao

što će te vi de ti, nima lo se ne raz li ku je od onih ko je smo ra di li u re dak ci ji.

Do bra stvar je što smo odav no di gi ta li zo va li sve na še re sur se i, uz transfor

ma ci ju ko ja je u pot pu no sti ura đe na pre de set go di na, sa svim je svejed

no oda kle i ka da ra di mo. Uš te de su ve li ke, a re zult je pot pu no isti. Sadr

žaj i ovog broj ča so pi sa si gur no će vam bi ti ve o ma za ni mljiv.

Tim me di cin skih is tra ži va ča i bi o e ti ča ra Uni ver zi te ta Oks ford po sled

njeg da na mar ta ob ja vio je u ča so pi su „Sci en ce“ re zul ta te ko ji una pređu

ju na še raz u me va nje pre no še nja vi ru sa ko ro na. Ovi do ka zi omo gu ćava

ju da ne ko li ko me đu na rod nih part ne ra, uklju ču ju ći Nor veš ki in sti tut

za jav no zdra vlje (FHI) i NHSX, za jed nič ku je di ni cu ko ja ob u hva ta ti mo ve

iz NHS En gland i bri tan skog De part ma na za zdrav stvo i so ci jal nu zaš ti ­

tu, pro ce ni iz vo dlji vost raz vo ja mo bil nih apli ka ci ja za tre nut no pra će nje

kon ta ka ta u re kord nom vre me nu. Ako se br zo i ši ro ko raz vi ju, ove mobil

ne apli ka ci je bi mo gle da po mog nu da se zna čaj no uspo ri br zi na preno

sa vi ru sa i da po dr že dr ža ve da bez bed no iza đu iz izo la ci je ka ko se restrik

ci je po ste pe no sma nju ju.

Po sled njih go di na sve do ci smo br zog ra sta ce lo kup ne fin tech in dustri

je, pod stak nu te sve ve ćom upo tre bom mo bil nih apli ka ci ja za di gi tal

no pla ća nje i sve ve ćim in te re so va njem za fi nan sij ska teh no loš ka re šenja.

Sna žni trend ra sta glo bal nog fi nan sij skog tr žiš ta pra ćen je po ra stom

bro ja fin tech star tu pa ši rom sve ta. Pre ma po da ci ma ko je je pri ku pio Finan

so.se , broj fin tech star tu pa sko ro se du pli rao proš le go di ne, do stigav

ši vi še od 21.700 kom pa ni ja ši rom sve ta.

Ci sco i Go o gle su 21. apri la 2020. ob ja vi li na me ru da za jed nič ki raz vi ju

pr vu in du strij sku ap pli ca tion-cen tric mul tic loud struk tu ru za umre ža vanje.

Osvr ću ći se na ovaj zna ča jan pro je kat dve kom pa ni je u tek stu ob javlje

nom na blo gu Ci scoa, Sac hin Gup ta, vi ši pot pred sed nik ode lje nja za

upra vlja nje pro iz vo di ma za Ci sco vu IBN gru pu, is ti če da će ovo au to mati

zo va no re še nje obez be di ti da apli ka ci je i po slov ne mre že bu du u moguć

no sti da de le agre e ment po de ša va nja ser vi snog ni voa, bez bed no sna

pra vi la i po dat ke o sa o bra zno sti, ka ko bi se pru ži le oče ki va ne per forman

se apli ka ci ja i kon zi stent no ko ri snič ko is ku stvo.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Impressum

Kom pa ni ja Check Po int Soft wa re Tec hnolo

gi es Ltd, svet ski li der u obez be đe nju na

in ter ne tu, obez be đu je kli jen ti ma bes kompro

mi snu zaš ti tu pro tiv svih vr sta pret nji,

sma nju je kom plek snost bez bed no sti i sni ža va

ukup ne troš ko ve vla sniš tva. Check Po int je

pi o nir in du stri je sa Fi re wall-1 i svo jom pa tenti

ra nom sta te ful in spec tion teh no lo gi jom.

Da nas, Check Po int na sta vlja da raz vi ja ino vaci

je za sno va ne na Soft wa re Bla de ar hi tek tu ri,

pru ža ju ći ko ri sni ci ma flek si bil na i jed no stav na

re še nja ko ja se mo gu u pot pu no sti pri la gođa

va ti tač nim i bez be do no snim po tre ba ma

sva ke or ga ni za ci je.

Internet ogledalo

Izdavač

Internet ogledalo, Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet intelektualnih usluga,

Beograd - Zemun, Gradski park 2,

t.r. 145-7386-30 (Marfin Bank A.D.)

Adresa redakcije

Zemun, Gradski park 2 (Hala "Pinki")

Direktor, glavni i odgovorni urednik

Zoran Kovačević

zoran@internetogledalo.com

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika

Vesna Kovačević

vesna@internetogledalo.com

Video & Editing: Veljko Kovačević

veljko.kovacevic@internetogledalo.com

Naučni savet

Nikola Marković, prof. dr Milorad Ivković, prof. dr Mirjana Drakulić, mr Ratimir Drakulić, prof. dr Đorđe Paunović,

dr Vojkan Vasković, prof. dr Radovan Bigović, prof. dr Božidar Radenković

Saradnici

Vladan Aleksić, Stevan Majstorović, Saša Milašinović, Dušan Katilović,

Srđan Stević, mr Dejan Ilić, Dejan Protić, Sanja Milovanović, Marko Talijan,

Mihajlo Pavlović, Aleksandar Jovanović, Vuk Stojsavljević, Katarina Delač,

Kristina Delač, Nina Kovačević

Kontakt

Redakcija: redakcija@internetogledalo.com

Marketing: marketing@internetogledalo.com

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

004

INTERNET ogledalo : business &

technologies magazine / glavni i odgovorni

urednik Zoran Kovačević. - 1999, br. 1- .

- Beograd (Gradski park 2) : Internet

ogledalo, 1999- (Beograd : AMD Sistem). - 27

cm

Dostupno i na:

http://www.ogledalo.rs - Mesečno

COBISS.SR-ID 172229895

6

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Generalni pokrovitelj Servisa

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 197


Sadržaj

Dešavanja

Svet

Apple i Google zajednički rade na tehnologiji

za praćenje COVID-19 kontakata

Bezbednost i zaštita

Check Point

Lek za obezbeđivanje cloud workloada u

zdravstvu

Kontrola prenošenja korona virusa

korišćenjem mobilne aplikacije za tačno

utvrđivanje bliskih kontakata

EMEA

Više od 23.000 instalacija uređaja serije

imagePROGRAF TM u EMEA regiji

Istraživanje

Sajber bezbednost

Ulaganje u sajber bezbednost prioritetno u

2020. godini

Prema istraživanju koje je sproveo Atlas VPN,

37% poslovnih konsultanata veruje da je sajber

bezbednost glavno prioritetno ulaganje firmi u

2020. godini.

Zdravstvena industrija je uvek bila opreznija

kada su u pitanju novi mehanizmi razmeštanja,

posebno kada oni uključuju cloud. Iako su neki

svesni svih prednosti koje cloud nudi, njihov

prvi prioritet je očuvanje privatnih podataka i

zapisa pacijenata. Međutim, protivteža ovom

je potreba za ekspeditivnim, konsolidovanim

i uvek dostupnim podacima o nezi pacijenata,

a najlakši način za postizanje toga je upotreba

clouda. Ono što to usložnjava i čini tranziciju

izazovnijom jesu pravila i zakonske kazne

koje izriče HIPAA – koje u nekim slučajevima

iznose preko milion dolara po incidentu.

Ovo ostavlja zdravstvene organizacije i medicinske

tehnologe u nezgodnom položaju.

Tajna je u razvijanju bezbednosnog

pristupa, odnosno još bolje, automatizovanju

bezbednosnog protokola kako bi se osigurala

zaštita pacijenata, bezbednost aplikacija

i usaglašenost sa propisima, konstatuje

Triša Pejn (Trisha Paine), rukovodilac Cloud

Marketing Programa za Cloud bezbednost u

Checkpointu, u tekstu objavljenom početkom

aprila na kompanijskom blogu.

XX6

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Trend Micro

Kako Trend Micro štiti vaš Office 365 (i

mnogo više od toga)?

oblaka, mi imamo nešto drugačiji pogled.

Budući da je informatički oblak postao

sastavni deo naše svakodnevice, nema smisla

da govorimo o njegovoj budućnosti kao

samostalnoj tehnologiji. To je zato što nijedna

druga tehnologija nije tako brzo usvojena i u

poslovnoj i u potrošačkoj sferi.

Networking

Cisco SD-WAN Cloud Hub sa Google Cloudom

Kompanije Cisco i Google se udružuju radi

spajanja aplikacija i mreža

Bezbednost udaljenog rada i poslovne e-pošte

u cloudu

Osvrt

Cloud

Zašto je tehnologija oblaka neodvojiva od

našeg svakodnevnog života

Internet of Thinks

Istraživanje

eSIM tehnologija kao jedan od ključnih

podstrekača IoT-a

Istraživanje

Broj fintech start-upa u svetu se gotovo

udvostručio

Hardver

Prognoze i tehnološka predviđanja su sveprisutni.

Ali kada je u pitanju tehnologija

Spoljni hard diskovi

Odaberite spoljni hard disk za svoju kućnu

kancelariju

XX

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201

7


De ša va nja

Svet

Ap­ple i Go­o­gle za­jed­nič­ki ra­de

na teh­no­lo­gi­ji za pra­će­nje

CO­VID-19 kon­ta­ka­ta

Ši­rom sve­ta vla­de i nad­le­žni za zdrav­stvo sa­ra­đu­ju da bi pro­naš­li re­še­nja za pan­de­mi­ju vi­ru­sa

CO­VID-19 ka­ko bi zaš­ti­ti­li lju­de i una­pre­di­li druš­tvo. Pro­gra­me­ri soft­ve­ra da­ju svoj do­pri­nos kre­ira­njem

teh­nič­kih ala­ta ko­ji po­ma­žu u bor­bi pro­tiv vi­ru­sa i spa­ša­va­nju ljud­skih ži­vo­ta. U tom du­hu

sa­rad­nje, Go­o­gle i Ap­ple su 10. apri­la 2020. ob­zna­ni­li za­jed­nič­ki na­por koji ima za cilj omo­guća­va­nje

ko­riš­će­nja blu­e­to­oth teh­no­lo­gi­je za po­maganje vla­da­ma i zdrav­stve­nim agen­ci­ja­ma da

sma­nje ši­re­nje vi­ru­sa, uz pri­vat­nost ko­ri­sni­ka i bez­bed­nost u sre­diš­tu di­zaj­na.

Poš­to se CO­VID-19 mo­že

pre­ne­ti iz ne­po­sred­ne bli­zine

na po­go­đe­ne po­je­din­ce,

zva­nič­ni­ci u obla­sti jav­nog zdra­vlja

iden­ti­fi­ko­va­li su pra­će­nje kon­ta­kata

kao dra­go­ce­no sred­stvo ko­je bi

po­mo­glo u spre­ča­va­nju ši­re­nja viru­sa.

Broj­ni vo­de­ći au­to­ri­te­ti jav­nog

zdrav­stva, uni­ver­zi­te­ti i ne­vla­di­ne orga­ni­za­ci­je

ši­rom sve­ta oba­vlja­li su

va­žan po­sao na raz­vo­ju opt-in tehno­lo­gi­je

za pra­će­nje kon­ta­ka­ta. Da

bi to una­pre­di­li, Ap­ple i Go­o­gle će

lan­si­ra­ti sve­o­bu­hvat­no re­še­nje koje

uklju­ču­je API-je (ap­pli­ca­tion program­ming

in­ter­fa­ces) i teh­no­lo­gi­ju

na ni­vou ope­ra­tiv­nog si­ste­ma ka­ko

bi po­mo­gli u omo­gu­ća­va­nju pra­ćenja

kon­ta­ka­ta. S ob­zi­rom na ur­gent­nu

po­tre­bu, plan je da se ovo re­še­nje

im­ple­men­ti­ra u dva ko­ra­ka uz istovre­me­no

za­dr­ža­va­nje sna­žne zaš­ti­te

pri­vat­no­sti ko­ri­sni­ka.

Pr­vo, već u ma­ju obe kom­pa­ni­je

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


će ob­ja­vi­ti API-je ko­ji omo­gu­ća­vaju

in­ter­o­pe­ra­bil­nost iz­me­đu An­droid

i iOS ure­đa­ja ko­ri­ste­ći apli­ka­ci­je javnih

zdrav­stve­nih au­to­ri­te­ta. Ove zvanič­ne

apli­ka­ci­je bi­će do­stup­ne ko­risni­ci­ma

za pre­u­zi­ma­nje pre­ko od­gova­ra­ju­ćih

pro­dav­ni­ca apli­ka­ci­ja.

Dru­go, u na­red­nim me­se­ci­ma Apple

i Go­o­gle će ra­di­ti na omo­guća­va­nju

ši­re plat­for­me za pra­će­nje

kon­ta­ka­ta ba­zi­ra­ne na blu­e­to­ot­hu,

ugra­đu­ju­ći ovu funk­ci­o­nal­nost u

osnov­ne plat­for­me. Ovo je ro­bustni­je

re­še­nje od API-ja i do­zvo­li­će da

vi­še po­je­di­na­ca uče­stvu­je ako re­še

da pri­stu­pe, kao i omo­gu­ći­ti in­terak­ci­ju

sa ši­rim eko­si­ste­mom apli­kaci­ja

i vla­di­nim zdrav­stve­nim au­to­rite­ti­ma.

Pri­vat­nost, tran­spa­rent­nost i

sa­gla­snost su od naj­ve­će va­žno­sti u

ovim na­po­ri­ma i, ka­ko na­vo­de u saopšte­nju

za jav­nost, ove kom­pa­nije

se ra­du­ju iz­grad­nji ove funk­ci­onal­no­sti

u do­go­vo­ru sa za­in­te­re­sova­nim

stra­na­ma. One će, ka­ko kažu,

otvo­re­no ob­ja­vlji­va­ti in­for­ma­ci­je

o svom ra­du ka­ko bi ih dru­gi mo­gli

ana­li­zi­ra­ti.

U Ap­pleu i Go­o­gleu ve­ru­ju da nika­da

ni­je bi­lo va­žni­jeg tre­nut­ka da

se za­jed­no ra­di na re­ša­va­nju jed­nog

od naj­hit­ni­jih svet­skih pro­ble­ma. Oni

ve­ru­ju da će, kroz bli­sku ko­o­pe­ra­ci­ju

i ko­la­bo­ra­ci­ju sa pro­gra­me­ri­ma, vlada­ma

i pru­ža­o­ci­ma jav­nih zdrav­stvenih

uslu­ga, is­ko­ri­sti­ti sna­gu teh­no­lo­gi­je

ka­ko bi po­mo­gli dr­ža­va­ma širom

sve­ta da uspo­re ši­re­nje vi­ru­sa

CO­VID-19 i ubr­za­ju po­vra­tak sva­kodnev­nom

ži­vo­tu.

Kao deo ovog part­ner­stva, Go­o­gle

i Ap­ple ob­ja­vlju­ju na­crt teh­nič­ke doku­men­ta­ci­je,

uklju­ču­ju­ći blu­e­to­oth i

krip­to­graf­ske spe­ci­fi­ka­ci­je i okvir­nu

do­ku­men­ta­ci­ju. Io

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


De­ša­va­nja

Svet

Kon tro la

pre no še nja ko ro na vi ru sa

ko­riš­će­njem mo­bil­ne apli­ka­ci­je za

tač­no utvr­đi­va­nje bli­skih kon­ta­ka­ta

Tim me di cin skih is tra ži va ča i bi o e ti ča ra Uni ver zi te ta Oks ford po sled njeg da na mar ta ob ja vio je

u ča so pi su Sci en ce re zul ta te ko ji una pre đu ju na še raz u me va nje pre no še nja vi ru sa ko ro na. Ovi

do ka zi omo gu ća va ju da ne ko li ko me đu na rod nih part ne ra, uklju ču ju ći Nor veš ki in sti tut za jav

no zdra vlje (FHI) i NHSX, za jed nič ku je di ni cu ko ja ob u hva ta ti mo ve iz NHS En gland i bri tan skog

De part ma na za zdrav stvo i so ci jal nu zaš ti tu, pr o ce ni iz vo dlji vost raz vo ja mo bil nih apli ka ci ja za

tre nut no pra će nje kon ta ka ta u re kord nom vre me nu. Ako se br zo i ši ro ko raz vi ju, ove mo bil ne aplika

ci je bi mo gle da po mog nu da se zna čaj no uspo ri br zi na pre no sa vi ru sa i da po dr že dr ža ve da

bez bed no iza đu iz izo la ci je ka ko se re strik ci je po ste pe no sma nju ju.

Pro­fe­sor Kri­stof Frej­zer (Christop­he

Fra­ser) sa Big Da­ta

in­sti­tu­ta Uni­ver­zi­te­ta Oksford,

Nuf­fi­eld de­part­ma­na me­di­cine,

vo­de­ći au­tor ča­so­pi­sa Sci­en­ce,

i odr­ža­va­nja lju­di bez­bed­nim. Na­ša

ana­li­za uka­zu­je da se oko po­lo­vi­ne

pre­no­sa de­ša­va u ra­noj fa­zi in­fek­cije,

pre ne­go što se is­po­lje bi­lo kakvi

simp­to­mi bo­le­sti. Na­ši ma­te­maob­jaš­nja­va:

„Mo­bil­na apli­ka­ci­ja za

pra­će­nje kon­ta­ka­ta nam je po­treb­na

ra­di hit­ne po­drš­ke zdrav­stve­nim

slu­žba­ma u kon­tro­li­sa­nju tran­smi­sije

ko­ro­na vi­ru­sa, ci­lja­nih in­ter­ven­ci­ja

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


tič­ki mo­de­li ta­ko­đe is­ti­ču da tra­di­cio­nal­ni

pri­stu­pi pra­će­nju kon­ta­ka­ta u

zdrav­stvu pru­ža­ju ne­kom­plekt­ne podat­ke

i ne mo­gu pra­ti­ti tem­po ove

pan­de­mi­je.“

Pro­je­kat je vo­dio i dr Dej­vid Bonsal

(Da­vid Bon­sall), vi­ši is­tra­ži­vač

Nuf­fi­eld De­part­ma­na za me­di­ci­nu i

kli­ni­čar oks­ford­ske „John Rad­clif­fe“

bol­ni­ce, ko­ji na­vo­di: „Kon­cept mobil­ne

apli­ka­ci­je ko­ji smo ma­te­matič­ki

mo­de­lo­va­li je jed­no­sta­van i ne

tre­ba da pra­ti va­šu lo­ka­ci­ju; on kori­sti

ni­sko­e­ner­get­sku ver­zi­ju blu­e­toot­ha

za evi­den­ti­ra­nje me­mo­ri­je svih

ko­ri­sni­ka apli­ka­ci­je sa ko­ji­ma ste bi­li

u ne­po­sred­noj bli­zi­ni to­kom po­slednjih

ne­ko­li­ko da­na. Ako na­kon to­ga

bu­de­te za­ra­že­ni, ovi lju­di se upo­zora­va­ju

od­mah i ano­nim­no, i sa­ve­tuje

im se da idu ku­ći u sa­mo­i­zo­la­ciju.

Ako bi ko­ri­sni­ci apli­ka­ci­je od­lu­či­li

da de­le do­dat­ne po­dat­ke, oni bi mogli

da po­dr­že zdrav­stve­ne slu­žbe u

iden­ti­fi­ko­va­nju tren­do­va i ci­lja­nih inter­ven­ci­ja

ka­ko bi se do­se­gli oni koji­ma

je to naj­po­treb­ni­je.“

Sna­žna od­stup­ni­ca

Au­to­ri tvr­de da mo­bil­na apli­ka­cija

mo­že da sma­nji pre­no­še­nje vi­rusa

u bi­lo ko­joj fa­zi epi­de­mi­je (u zemlja­ma

ili re­gi­o­ni­ma gde se epi­demi­ja

tek ja­vlja, na vr­hun­cu epi­de­mije)

ili da po­dr­ži bez­be­dan pre­la­zak

iz ogra­ni­če­nog kre­ta­nja ili izo­la­ci­je.

Ta­ko­đe bi mo­gla da po­mog­ne da se

sma­nji ozbi­ljan so­ci­jal­ni, psi­ho­loš­ki i

eko­nom­ski uti­caj pro­u­zro­ko­van masov­nim

pre­ki­di­ma ra­da. Suš­tin­ski, istra­ži­va­či

su­ge­ri­šu da ova mo­bil­na

apli­ka­ci­ja mo­že da po­mog­ne da se

uspo­ri ši­re­nje in­fek­ci­je dok vak­ci­ne i

an­ti­vi­ru­sni tret­ma­ni ne po­sta­nu ši­roko

do­stup­ni.

Pro­fe­sor Frej­zer ob­jaš­nja­va: „Apli­kaci­ja

za pra­će­nje kon­ta­ka­ta mo­že da čuva

ne­po­kri­ve­no sta­nov­niš­tvo upo­zo­rava­njem

lju­di na ri­zik, a ta­ko­đe mo­že da

nam po­mog­ne da iza­đe­mo iz izo­la­cije.

Ako zna­mo da ni­smo bi­li u kon­tak­tu

sa ne­kim ko je za­ra­žen, mo­že­mo bezbed­no

da na­pu­sti­mo dom, i da­lje štite­ći

na­še naj­mi­li­je i iz­be­ga­va­ju­ći da virus

u ve­ćoj me­ri po­nov­no oži­vi u na­šoj

za­jed­ni­ci.“

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


S ob­zi­rom na ni­vo za­ra­ze u ve­ćem

de­lu Evro­pe, tim ve­ru­je da će stal­ni

raz­voj part­ner­stva za raz­voj mo­bil­ne

apli­ka­ci­je ši­rom uni­je značajno redu­ko­va­ti

tran­smi­si­ju i one­mo­gu­ći­ti

po­rast bro­ja slu­ča­je­va, pru­ža­ju­ći prili­ku

svim gra­đa­ni­ma ko­ji ko­ri­ste mobil­nu

apli­ka­ci­ju za pra­će­nje kon­taka­ta

da do­pri­ne­su okon­ča­nju epi­demi­je.

Stra­te­gi­ja apli­ka­ci­je bi ta­ko­đe

mo­gla da bu­de ko­riš­će­na u ne­razvi­je­nim

i ze­mlja­ma u raz­vo­ju, ra­nije

u epi­de­mi­ji, da ra­pid­no kon­tro­li­šu

pre­no­še­nje i bu­du us­peš­ni­je u bor­bi

sa epi­de­mi­jom sa­da.

I apli­ka­ci­ja i ključ­ne

in­ter­ven­ci­je

Tim sa Oks­for­da na­gla­ša­va da mobil­na

apli­ka­ci­ja za pra­će­nje kon­taka­ta

i da­lje tre­ba da bu­de kom­bino­va­na

sa izo­la­ci­jom slu­ča­je­va, prona­la­že­njem

i sta­vlja­njem u ka­ran­tin

kon­ta­ka­ta, fi­zič­kim dis­tan­ci­ra­njem,

ska­li­ra­njem di­jag­no­stič­kog te­sti­ranja,

de­kon­ta­mi­na­ci­jom i hi­gi­jen­skim

me­ra­ma.

Ka­ko dr Bon­sal ob­jaš­nja­va: „Na­ši

mo­de­li uka­zu­ju da bi epi­de­mi­ja mo­gla

da bu­de sta­vlje­na pod kon­tro­lu ako

mo­bil­na apli­ka­ci­ja bu­de ši­ro­ko usvoj

e ­n a i ko m ­b i ­n o ­va ­n a s a d r u ­g i m k l j u-

č­nim in­ter­ven­ci­ja­ma kao što su fizič­ko

dis­tan­ci­ra­nje i ma­sov­no te­stira­nje.

Ova apli­ka­ci­ja je alat za sve

po­go­đe­ne oso­be da da­ju do­pri­nos

zaš­ti­ti zdrav­stve­nih ser­vi­sa, po­drže

ra­nji­vu po­pu­la­ci­ju i isto­vre­me­no

po­ste­pe­no oslo­ba­đa­ju za­jed­ni­cu od

pro­ši­re­nog ka­ran­ti­na.“

Etič­ka di­men­zi­ja

Stu­di­ja ob­ja­vlje­na u ča­so­pi­su Scien­ce

na­gla­ša­va i zna­čaj ri­go­ro­znih

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


etič­kih stan­dar­da ko­ji pod­u­pi­ru us­peš­nu

i pri­klad­nu upo­tre­bu teh­no­lo­gije

mo­bil­nih te­le­fo­na u re­ša­va­nju pande­mi­je

vi­ru­sa ko­ro­na, uklju­ču­ju­ći brojne

etič­ke zah­te­ve po­treb­ne za pod­stica­nje

ute­me­lje­nog po­ve­re­nja jav­no­sti.

Pro­fe­sor Majkl Par­ker (Mic­hael Parker),

di­rek­tor Wel­lco­me cen­tra za eti­ku

i hu­ma­ni­stič­ke na­u­ke i je­dan od au­tora

pu­bli­ka­ci­je, is­ti­če: „Uz tran­spa­ren­tan

i sve­o­bu­hva­tan etič­ki nad­zor da bi se

obez­be­di­lo istin­sko po­ve­re­nje jav­nosti

mo­gu­će je i sa­ču­va­ti ži­vo­te i zaš­ti­ti­ti

gra­đan­ske slo­bo­de. Apli­ka­ci­ja bi tre­balo

da bu­de opt-in, da obez­be­đu­je bezbed­no

ču­va­nje po­da­ta­ka i zaš­ti­tu privat­no­sti,

i da bu­de iz­veš­ta­va­na po­moću

an­ga­žo­va­nja jav­no­sti i ko­ri­sni­ka o

sva­koj fa­zi im­ple­men­ta­ci­je. Uz ove garan­ci­je,

i ako je ko­ri­sni­ci ma­sov­no insta­li­ra­ju

ši­rom ze­mlje ili re­gi­o­nal­nog

blo­ka, mo­bil­na apli­ka­ci­ja bi čak mo­gla

da po­mog­ne da se epi­de­mi­ja okon­ča.“

Ka­ko se mo­bil­na apli­ka­ci­ja lan­si­ra

to­kom na­red­nih ne­de­lja i me­se­ci, oksford­ski

is­tra­ži­vač­ki tim ape­lu­je na ljude

da po­dr­že zva­nič­ne apli­ka­ci­je ko­je

su raz­vi­le in­sti­tu­ci­je od po­ve­re­nja i njiho­vi

part­ne­ri kao što je mo­bil­na aplika­ci­ja

za pra­će­nje kon­ta­ka­ta pod napred­nom

pro­ce­nom u ne­ko­li­ko evropskih

ze­ma­lja.

„Na­ša na­da je da će­mo po­dr­ža­ti

za­jed­ni­ce in­for­ma­ci­ja­ma ko­je ču­va­ju

ži­vot ka­ko se pan­de­mi­ja po­gor­ša­va i

po­mo­ći da se ze­mlje iz­vu­ku iz ve­li­ke

izo­la­ci­je. Ma­te­ma­ti­ka je ja­sna: što više

lju­di ko­ri­sti apli­ka­ci­ju za pra­će­nje

kon­ta­ka­ta, ve­ća je šan­sa da pre­tekne­mo

ovu epi­de­mi­ju i na kra­ju je zau­sta­vi­mo

na nje­nom pu­tu. Ako ne­ka

dr­ža­va re­du­ku­je sto­pu ra­sta epi­demi­je

is­pod nu­le, epi­de­mi­ja će se rapid­no

sma­nji­va­ti i na kra­ju pre­sta­ti.

Za­jed­no mo­že­mo ovo uči­ni­ti mo­gućim“,

za­klju­ču­je pro­fe­sor Frej­zer. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Dešavanja

EMEA

Više od 23.000 instalacija

ure­đa­ja se­ri­je ima­ge­PRO­GRAF TM

u EMEA re­gi­ji

Od puštanja u prodaju serije imagePROGRAF TM u septembru 2018. godine, Canon je instalirao

preko 23.000 jedinica u EMEA regiji.

Za­to što je kom­pak­tan, kompe­ti­tiv­ne

ce­ne i za­to što

kon­stant­no pra­vi vi­so­kokva­li­tet­ne

oti­ske, ovaj ure­đaj ko­ji je

jed­no­sta­van za ko­riš­će­nje po­stao je

ve­li­ki hit u okru­že­nji­ma ko­ja zah­teva­ju

ma­nje obi­me štam­pe. Kli­jen­ti

u ma­lo­pro­da­ji i obra­zo­va­nju jed­no­

stav­no i eko­no­mič­no sa­mi pra­ve viso­ko­kva­li­tet­ne

po­ste­re, ma­pe i cr­teže

kad god im je po­treb­no. Kli­jen­ti

u gra­đe­vi­nar­stvu pra­ve vo­do­ot­por­ne

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


pla­no­ve i CAD cr­te­že na Ca­no­novim

je­din­stve­nim vo­do­ot­por­nim medi­ji­ma

bez po­tre­be za la­mi­na­ci­jom.

Kor­po­ra­tiv­ne kan­ce­la­ri­je bez mu­ke,

bez­bed­no i ti­ho pra­ve oti­ske ve­li­kog

for­ma­ta iz­u­zet­nog kva­li­te­ta, iz­nova

i iz­no­va. Ne sa­mo da svi oni smanju­ju

svo­je troš­ko­ve spolj­nih sa­radni­ka,

već i svi ima­ju ko­ri­sti od pu­nih

ver­zi­ja Po­ste­rAr­tist V3.0 soft­ve­ra za

pra­vlje­nje po­ste­ra i Free Layout Plus

alat­ke za ša­blo­ne – ko­ji se is­po­ru­ču­ju

bes­plat­no uz štam­pač.

Ko ri stan i sve stran

I part­ne­ri i kli­jen­ti su odu­še­vlje­ni

mo­guć­no­sti­ma ovog ure­đa­ja i ti­me

ko­li­ko la­ko i efi­ka­sno mo­gu da pra­ve

vi­so­ko­kva­li­tet­ne po­ste­re, ma­pe i crte­že

na zah­tev, na­vo­di se u kom­panij­skom

sa­opšte­nju za me­di­je.

Ure­đaj se po­ka­zao kao na­ro­či­to

ko­ri­sna pri­li­ka za fir­mu Op­ti­mus Prices,

Ca­no­no­vog part­ne­ra za ka­nal.

Njen me­na­džer, Rubén Gon­za­lez, to

do­vo­di u ve­zu sa či­nje­ni­com da su

„ure­đa­ji ima­ge­PRO­GRAF TM ve­o­ma

ti­hi i pru­ža­ju od­lič­nu li­nij­sku de­fi­ni­ciju

uz kom­pe­ti­tiv­ne ce­ne“.

Isto­vre­me­no, je­dan od nji­ho­vih

kli­je­na­ta, Car­los Martínez, di­rek­tor

ode­lje­nja za gra­fič­ke umet­no­sti, sliku

i zvuk i uslu­žne de­lat­no­sti ško­le

Sa­le­si­a­nos Atoc­ha u Ma­dri­du, oduše­vlje­no

ka­že: „Ima­ge­PRO­GRAF TM

ure­đa­ji se is­ti­ču zbog ši­ro­kog op­sega

bo­ja ko­je re­pro­du­ku­ju. Oni ta­kođe

pro­iz­vo­de iz­van­re­dan in­ten­zi­tet i

za­si­će­nje bo­ja. Sve­stra­ni su i jed­nostav­ni

za ko­riš­će­nje, zbog če­ga su

ve­o­ma pri­stu­pač­ni na­šim uče­ni­ci­ma,

što je iz­u­zet­no va­žno za obu­ku ko­ju

p r u ­ž a ­m o u o k v i ­r u n a ­š e p o ­n u ­d e r a -

z­li­či­tih mo­du­la. Po­red to­ga, u slu­ča­ju

CAD/CAM pri­me­na, ja­sna i pre­ci­zna

re­pro­duk­ci­ja fi­nih li­ni­ja je od suš­tinskog

zna­ča­ja. Sve to ih či­ni sa­vr­šenom

alat­kom ko­jom na­še stu­den­te

pri­bli­ža­va­mo naj­sa­vre­me­ni­jim tehno­lo­gi­ja­ma

sa ko­ji­ma će se su­sre­ti

su­tra u po­slov­nom sve­tu.“ Io

Za vi­še in­for­ma­ci­ja na te­mu se­ri­je

ima­ge­PRO­GRAF TM po­se­ti­te: https://

www.ca­non.rs­/bu­si­ness-prin­ters-andfa­xes/al­l-in­-on­e-wi­de-for­mat-prin­ters/

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Is­tra­ži­va­nje

Sajber bezbednost

Priprema: Redakcija

redakcija@internetogledalo.com

Ula ga nje u saj ber bez bed nost

pri o ri tet u 2020. go di ni

Pre­ma is­tra­ži­va­nju ko­je je spro­veo Atlas VPN, 37% po­slov­nih kon­sul­ta­na­ta ve­ru­je da je saj­ber

bez­bed­nost glav­no pri­o­ri­tet­no ula­ga­nje fir­mi u 2020. go­di­ni

U

Is­tra­ži­va­nju ras­po­lo­že­nja

za 2020 RIA-e (2020 RIA

Sen­ti­ment Sur­vey), pre ko

300 opu­no­mo­će­ni­ka je od­go­va­ralo

na pi­ta­nja u ve­zi sa iz­bo­ri­ma ulaga­nja

nji­ho­vih kom­pa­ni­ja. Uče­snici

su do­bi­li ema­i­lo­ve u ko­ji­ma je traže­no

od njih da po­de­le svo­je po­glede

na eko­no­mi­ju, ci­lje­ve svo­je fir­me

i uku­pan iz­gled na tr­žiš­tu na ko­me

se na la ze.

Ve­ći­na an­ke­ti­ra­nih se sla­že da je

je­dan od naj­zna­čaj­ni­jih fak­to­ra ri­zi­ka

za teh­no­loš­ke kom­pa­ni­je upad u podat

ke i ran som wa re ili DDoS na pa di.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Kom­pa­ni­je ne sa­mo što tr­pe finan­sij­ske

gu­bit­ke zbog zah­te­va za

ot kup ni nom ili iz bri sa nih po da ta ka,

već je je­dan od naj­ve­ćih ne­ga­tiv­nih

uti­ca­ja na fir­mu gu­bi­tak re­pu­ta­ci­je.

Za­to je pre­ko 37% uče­sni­ka u an­keti

ime­no­va­lo saj­ber bez­bed­nost kao

je­dan od vr­hun­skih pri­o­ri­te­ta u njiho­voj

or­ga­ni­za­ci­ji u 2020. go­di­ni.

Sa­mo su teh­no­lo­gi­je za iz­veš­tava­nje

o per­for­man­sa­ma (43%) i alati

za upra­vlja­nje od­no­si­ma sa kup­cima

(Cu sto mer Re la ti on ship Ma na gement

- CRM) na­ve­de­ni kao va­žni­ji od

saj ber bez bed no sti pri li kom pla ni ranja

bu­dže­ta fir­me.

U mno­gim pred­u­ze­ći­ma saj­ber

bez bed nost je ne di skre ci o na po troš­nja.

Zna­či, ako je kom­pa­ni­ja ima­la

loš kvar­tal, mo­gla je da sma­nji broj

za­po­sle­nih ili pro­me­ni svo­ju mar­ketin­šku

stra­te­gi­ju, ali bu­džet za di­gital

nu bez bed nost osta je isti.

In ter ni si ste mi kom pa ni ja mo raju

da bu du bez bed ni bez ob zi ra na

fi­nan­sij­ske per­for­man­se. In­ve­sti­tori

ve­ru­ju da je to jed­no od po­sled­njih

me­sta sa ko­jeg će di­rek­to­ri bi­ti

sprem­ni da po­vu­ku sred­stva.

FBI oce nju je da su u 2019. go di ni

saj­ber na­pa­di koš­ta­li pred­u­ze­ća 3,5

mi li jar di do la ra. Kor po ra ci je su ispu­ni­le

ukup­no 467.361 po­je­di­nač­nu

žal­bu u ve­zi sa ha­ker­skim upa­di­ma.

Ve­ći­na kom­pa­ni­ja aut­sor­su­je upravlja­nje

mre­žnom bez­bed­noš­ću jer je

teš­ko pro­na­ći ta­len­te na ovom po­lju.

Tre nut no je u sek to ru saj ber bez bedno

sti do stup no pre ko tri mi li o na slobod

nih rad nih me sta.

Cloud bez bed nost glav ni

fo­kus za ve­ći­nu pred­u­ze­ća

Da bi po­mo­gla u pro­ce­su od­lu­či­vanja

na ko­ji ru­ko­vo­di­o­ci obla­sti bez­bedno­sti

tre­ba da se fo­ku­si­ra­ju, kom­pa­nija

Fle­xe­ra je spro­ve­la glo­bal­no is­tra­živa­nje.

U svom Flexera 2020 CIO Prioriti­es

iz­veš­ta­ju, pi­ta­li su 302 ru­ko­vo­di­o­ca

(CIO-i u vi­ši IT ru­ko­vo­di­o­ci) kom­pa­ni­ja

sa naj­ma­nje 2.000 za­po­sle­nih šta su u

nji­ho­vim fir­ma­ma pri­o­ri­te­ti ula­ga­nja u

saj ber bez bed nost.

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Pr­vo, CIO-i su iz­ja­vi­li da nji­ho­vi timo­vi

pla­ni­ra­ju da se sve vi­še preu­sme­ra­va­ju

na cloud ser­vi­se kao i

na AI u 2020. Sled­stve­no to­me, 83%

or­ga­ni­za­ci­ja će po­ve­ća­ti ula­ga­nja u

cloud bez bed nost u 2020. Od to ga

47% pla­ni­ra zna­čaj­no po­ve­ća­nje ulaga

nja u cloud bez bed nost.

Me sto broj je dan u po gle du bezbed

no snih pri o ri te ta za u zi ma ju

cloud se­cu­rity ser­vi­si. Ukrat­ko, cloud

se­cu­rity se od­no­si na zaš­ti­tu kompa­nij­skih

po­da­ta­ka od kra­đe, cu­renja

i bri sa nja. To kom 2019. go di ne

ni­je proš­la ni­jed­na ne­de­lja bez značaj­nih

upa­da u po­dat­ke u zdrav­stvu,

teh­no­lo­gi­ji ili fi­nan­sij­skom sek­to­ru.

Iz­veš­ta­va­nje o pret­nja­ma i pri­vatnost

po da ta ka ne znat no za o sta ju.

Pre­ko 80% ru­ko­vo­di­la­ca pla­ni­ra da

po­ve­ća bu­džet u ovim obla­sti­ma.

Čak 40% pred­u­ze­ća će po­tro­ši­ti značaj­no

vi­še na zaš­ti­tu pri­vat­no­sti poda

ta ka u 2020. ne go u pret hod noj

go di ni.

Šta vi­še, uslu­ge en­krip­ci­je po­data­ka,

kao što su Vir­tual Pri­va­te Networ­ka,

za­u­zi­ma­ju še­sto me­sto po važno­sti.

Pre­ko 70% kom­pa­ni­ja će preu­sme­ri­ti

vi­še svog bu­dže­ta ka obezbe­đi­va­nju

mre­ža pu­tem ši­fro­va­nja.

Uzi­ma­ju­ći sve ovo u ob­zir, iz­gleda

da će po­ve­ća­na po­troš­nja na sajber

bez­bed­nost bi­ti na ra­da­ru ve­ći­ni

kom pa ni ja. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Specijalno izdanje:

BRENDOVI I TRENDOVI

ISSN 1821 - 4169

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Bez bed nost i zaš ti ta

Check Point

Pri pre mi la: Ve sna Ko va če vić

vesna@internetogledalo.com

Lek za obez be đi va nje

cloud wor klo a da

u zdrav stvu

Zdravstvena industrija je uvek bila opreznija kada su u pitanju novi mehanizmi razmeštanja,

po­seb­no ka­da oni uklju­ču­ju cloud. Ia­ko su ne­ki sve­sni svih pred­no­sti ko­je cloud nu­di, nji­hov pr­vi

pri­o­ri­tet je oču­va­nje pri­vat­nih po­da­ta­ka i za­pi­sa pa­ci­je­na­ta. Me­đu­tim, pro­tiv­te­ža ovom je po­tre­ba

za eks­pe­di­tiv­nim, kon­so­li­do­va­nim i uvek do­stup­nim po­da­ci­ma o ne­zi pa­ci­je­na­ta, a naj­lak­ši na­čin

za po­sti­za­nje to­ga je upo­tre­ba clo­u­da. Ono što to uslo­žnja­va i či­ni tran­zi­ci­ju iza­zov­ni­jom je­su pravila

i zakonske kazne ko­je iz­ri­če HI­PAA – ko­je u ne­kim slu­ča­je­vi­ma iz­no­se pre­ko mi­lion do­la­ra po

in­ci­den­tu. Ovo osta­vlja zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je i me­di­cin­ske teh­no­lo­ge u ne­zgod­nom po­lo­ža­ju.

Tajna je u razvijanju bezbednosnog pristupa, odnosno još bolje, automatizovanju bezbednosnog

pro­to­ko­la ka­ko bi se osi­gu­ra­la zaš­ti­ta pa­ci­je­na­ta, bez­bed­nost apli­ka­ci­ja i usa­gla­še­nost sa pro­pisi­ma,

kon­sta­tu­je Tri­ša Pejn (Tris­ha Pa­i­ne), ru­ko­vo­di­lac Cloud Mar­ke­ting Pro­gra­ma za Cloud bezbed­nost

u Chec­kpo­in­tu, u tek­stu ob­ja­vlje­nom po­čet­kom apri­la na kom­pa­nij­skom blo­gu.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Ra pid na pro li fe ra ci ja me dic

i ns ke i z d r a vs t ven e te hn o -

lo gi je sa ko jom ko ri sni ci

mo gu da in ter ak tu ju br zo gu ra provaj

de re zdrav stve nih i me di cin skih

teh no lo gi ja u jav ni cloud, a po seb

no u no va apli ka tiv na rad na op te reće

nja (wor klo ad), uklju ču ju ći ser verless

i kon tej ner ar hi tek tu re. Po miš lje ­

nju Tri še Pejn, za mno ge slu ča je ve

ko riš će nja zdrav stve ne i me di cin ske

t e hn ol og ij e m od e rn e w o rk l oa d a rh i­

tek tu re su od li čan iz bor iz ne ko li ko

raz lo ga.

Zdrav stve ne i me di cin ske apli ka cije

če sto zah te va ju ši ro ku i vi so ku dostup

nost. Ser ver less i con ta i ner worklo

a di či ne iz grad nju i funk ci o ni sanje

ve li kih i vi so ko do stup nih apli kaci

ja mno go jed no stav ni jim i jef ti jim.

Na pri mer, apo te ke ima ju mo bil ne ili

on li ne apli ka ci je za ob ra du zah te va

za re cep ti ma ko je zah te va ju on-demand

ska la bil nost. S dru ge stra ne,

EMR soft ver ske apli ka ci je ko je se kori

ste u okvi ru bol nič kih mre ža mo gu

bi ti raz bi je ne u kon tej ne re ra di ve će

efi ka sno sti i bez bed no sti, na vo di autor

ka kao pr vi raz log.

Dru gi je to što us kla đe nost i zaš tita

pri vat no sti po da ta ka če sto su od

ključ nog zna ča ja za teh no loš ka re šenja

u obla sti zdrav stva, a pre la zak na

wor klo ad ar hi tek tu re mo že po moći

pro gra me ri ma apli ka ci ja da kre i­

ra ju još sjaj ni je ro bust ne di zaj ne sa

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


na no-zah te vi ma ka ko bi se po ve ćale

re strik ci je u ve zi sa bez bed noš ću i

pri vat noš ću.

Wor klo ad bez bed nost

u zdrav stvu

Pre la zak na mo der ne wor klo a­

de kao što su ser ver less i kon tej ne ri

stva ra no ve iza zo ve i mo guć no sti za

zdrav stve na i me di cin ska re še nja –

a, kao što je već po me nu to, oni mora

ju bi ti u skla du sa HI PAA. Pro vajde

ri me di cin ske teh no lo gi je tre ba

da raz u me ju raz li či te ni jan se da bi

za do vo lji li zah te ve bez bed no sti i uskla

đe no sti sa pra vi li ma.

Me di cin ske apli ka ci je ras po re đene

na jav nom clo u du ko je ko ri ste

ser ver less ili kon tej ner ser vi se ima ju

stro ge zah te ve za usa gla ša va nje sa

pra vi li ma kao što su HI PAA i GDPR.

Zdrav stve ne or ga ni za ci je tre ba da

se pri dr ža va ju tih pra vi la o usa glaše

no sti u skla du sa di zaj nom ras pore

đe nog wor klo a da i da omo gu će

od go va ra ju ću ser ti fi ka ci ju i re vi ziju

po zi va ra di ja snih bez bed no snih

kon tro la to kom ce lo kup nog ži votnog

ci klu sa apli ka ci je, od raz vo ja

do pro duk ci je, ka te go rič na je Triša

Pejn.

Re ci mo, zdrav stve ni cloud ser visi

mo gu da sa dr že sto ti ne ser ver less

funk ci ja ili ne ko li ko kon tej ne ra u arhi

tek tu ri mi kro-ser vi sa, pri če mu svaki

ob ra đu je ne ku spe ci fič nu tran sakci

ju me di cin skih po da ta ka ko ri sni ka.

Za sva ku funk ci ju ili kom po nen tu kontej

ne ra im pe ra tiv je da im ple men ti rano

re še nje za zaš ti tu cloud wor klo a­

da obez be di naj ma nje iz vr ša va nje privi

le gi ja. To je kru ci jal no da bi se mini

mi zi rao ri zik od cu re nja po da ta ka i

narušavanja pri vat no sti.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Da lje, re še nja za zaš ti tu cloud worklo

a da zah te va ju zaš ti tu apli ka ci je i od

po zna tih i od ne po zna tih pret nji, zajed

no po zna tih kao “ze ro-da y” na pa di.

Bu du ći da su ser ver less funk ci je ko je

se ko ri ste u me di cin skim teh no loš kim

re še nji ma obič no ma le i jed no na menske,

ser ver less bez bed no sno re še nje

tre ba da ko ri sti sa mouče ću bi hej vi o ralnu

od bra nu ka ko bi de tek to va lo i bloki

ra lo ne po želj na po na ša nja ko ja proiz

i la ze iz saj ber na pa da.

Ka ko au to ma ti zo va ti

wor klo ad bez bed nost

za zdrav stvo

Au tor ka pod se ća da sa vre me na

cloud-na ti ve ap pli ca tion bez bed nost,

po put one u cloud wor klo a di ma, treba

da se iz gra di od te me lja ima ju ći na

umu unu traš nje pro ce se apli ka ci je, te

da tra di ci o nal ni pro to ko li bez bed no sti

apli ka ci ja jed no stav no ne funk ci o ni šu

u ovim mo der nim ar hi tek tu ra ma, poš

to se me ha ni ka apli ka ci ja fun da mental

no pro me ni la. Za to tvr di da zdravstve

ne or ga ni za ci je i me di cin ski teh nolo

zi tre ba da pre o smi sle na čin na ko ji

je Ap pSec ura đen, a da to ne uti če nega

tiv no na ope ra tiv ne pred no sti ovih

mo der nih wor klo a da kao što su efi kasnost,

uš te da troš ko va itd.

Po nje nom miš lje nju, po sto ji ne ko liko

funk ci o nal no sti ko je po ma žu da se

Cloud Wor klo ad apli ka ci ja za zdravstvo

uči ni da le ko si gur ni jom od tra dici

o nal nih apli ka ci ja. Ne ke od njih uključu

ju:

1. cen tra li zo va nu vi dlji vost kroz

cloud-na ti ve okru že nja

2. bi hej vi o ral no oba veš ta va nje radi

spre ča va nja po zna tih i ne po zna tih

na pa da

3. ak tiv nu zaš ti tu i au to ma ti zo va nu

bez bed nost

Check Po int Clo ud Gu ard

Check Po int Clo ud Gu ard pruža

sve o bu hvat no re še nje za zaš ti tu

cloud wor klo a da za zdrav stvo, a reše

nje je pro ši re no ka ko bi se is pu nile

je din stve ne po tre be sa ko ji ma se

zdrav stve ne or ga ni za ci je i me di cinski

teh no lo zi su o ča va ju sa mo dernim

cloud wor klo a dom.

Ta ko, Check Po int Clo ud Gu ard Dome9

omo gu ća va pri me nu pri la godlji

vih pra vi la (ko ri ste ći GSL) kroz nalog

ko ji omo gu ća va osi gu ra nje uskla

đe no sti sa HI PAA i GDPR-om.

Pra vi la se pri me nju ju to kom raz vo ja,

unu tar CI/CD pi pe li nea, to kom posta

vlja nja i te sti ra nja, i to kom im plemen

ta ci je u cloud.

Za ser ver less apli ka ci je, Check Point

Clo ud Gu ard au to ma ti zu je proces

pri me ne naj ma nje pri vi le gi je za

sve ser ver less funk ci je u zdrav stvenoj

apli ka ci ji isto vre me no i da lje

omo gu ća va ju ći pro gra me ri ma da se

kre ću br zi nom ser ver les sa. On za tim

pri me nju je re še nje bi hej vi o ral ne odbra

ne ko je bes pre kor no i au to matski

šti ti ser ver less funk ci je, sko ro bez

ika kvih troš ko va za oba vlja nje funkci

je. Ovo au to mat ski šti ti funk ci je od

po zna tih i ne po zna tih na pa da.

Za wor klo a de kon tej ne ra, Check

Po int Clo ud Gu ard obez be đu je ra čunar

ske uslu ge Ku ber ne te sa i osi gura

va da kon fi gu ra ci je bu du u skla du

sa stan dar di ma kao što su CIS Kuber

ne tes Ben chmarks ili NIST 800-

190. Clo ud Gu ard kon ti nu i ra no skeni

ra po sta vlje ne re sur se kon tej nera

da bi iden ti fi ko vao pro ble me pogreš

ne kon fi gu ra ci je ko ji bi mo gli

ugro zi ti bez bed no sno sta nje i uskla

đe nost zdrav stve nih apli ka ci ja.

Oda tle, teh no lo zi mo gu da ko ri ste

teh no lo gi ju au tosa na ci je kroz Cloud

Bots da bi obez be di li si gur nost i

kon ti nu i ra nu sa o bra znost.

Sa sa vre me nim cloud wor klo a di ma,

zdrav stve ne or ga ni za ci je sa da mo gu

da usvo je cloud i is ko ri ste sve nje gove

pred no sti bez ugro ža va nja bez bedno

sti ili usa gla še no sti sa pro pi si ma. Io

Vi še in for ma ci ja o Check Po into

vim bez bed no snim re še nji ma za

zdrav stvo za va še po slo va nje i opera

ci je u zdrav stvu pro či taj te ov de.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Bez bed nost i zaš ti ta

Trend Micro

Pri pre ma: Re dak ci ja

redakcija@internetogledalo.com

Ka ko Trend Mic ro šti ti

vaš Of fi ce 365

(i mno go vi še od to ga)?

Bezbednost udaljenog rada i poslovne e-pošte u cloudu

U

po sljed nje vre me rad na

da lji nu je po stao iz u zet no

va žan fak tor po slo va nja u

mno gim or ga ni za ci ja ma. Ima ju ći u

vi du nu žnu zaš ti tu svih za po sle nih,

or ga ni za ci je se pre ba cu ju na model

on li ne sa rad nje pri me nom alata

kao što su apli ka ci je za vi de o konfe

ren cij ske po zi ve, Mic ro soft Of fice

365, Mic ro soft Te ams ili G Su i­

te. Odr ža va nje saj ber bez bed no sti

za uda lje ne ti mo ve mo že zna čaj no

op te re ti ti po slo va nje, po seb no ako

or ga ni za ci ja ni je pra vo vre me no imple

men ti ra la na men ska i sa vre mena

bez bed no sna re še nja. To se pre

sve ga od no si na pro iz vo de ko ji pove

ća va ju ni vo zaš ti te i isto vre meno

se br zo in te gri šu s Mic ro sof tovim

uslu ga ma i ser vi si ma – Cloud

App Se cu rity kom pa ni je Trend Mic

ro pred sta vlja op ti mal no re še nje

ko je sva ka ko tre ba uze ti u ob zir.

Uko li ko ste Of fi ce 365 ko ri snik,

do dat na pred nost ovog pa ke ta je

mo guć nost in te gra ci je sa ser vi si ma

i uslu ga ma ko je nu di ovaj Mic ro softov

pa ket uslu ga. Dok mail ske ner

unu tar Cloud App Se cu ritya fil tri ra

mail sa o bra ćaj pre is po ru ke na or gani

za cij ski mail ser ver (u slu ča ju Offi

ce 365, Ex chan ge u clo u du), Cloud

App Se cu rity di rekt no se in te gri še

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


i sa Mic ro sof to vim ser vi si ma – Exchan

ge, One Dri ve, Sha re po int, Teams,

ali i osta lim ši ro ko pri hva će nim

ser vi si ma po put Gma i la, Go o gle Drivea,

Drop bo xa i Bo xa – te pru ža zaš titu

od ran som wa rea i osta lih na pred nih

pret nji sand box pro ve rom do ku me nata

na ovim kolaboracijskim servisima.

Ključ­ne in­for­ma­ci­je

- Di­rekt­na in­te­gra­ci­ja pu tem

Mic ro sof to vih API-a za pru ža nje

zaš ti te i pro na la zak ran som wa rea u

do ku men ti ma spre mlje nim na Exchan

ge, Sha re po int, One Dri ve, Box,

Drop box i Go o gle Dri ve ser vi si ma

- Br za in sta la ci ja i kon fi gu ra ci ja

ko ja ne zah­te­va do­dat­ni soft­ver ni

pro me nu sta nja po sto je će oko li ne

(ne zah te va pro me nu MX za pi sa)

- Zaš ti ta od ci lja nih na pa da i ransom

wa rea na pred nom ana li zom pona

ša nja da to te ka (sand­bo­xing)

- Da­ta Loss Pre­ven­tion za kontro

lu de lje nja da to te ka sa ose tlji vim

po da ci ma (pri vat ne in for ma ci je, broje

vi ra ču na i kre dit nih kar ti ca, PCI)

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


- Na pred na zaš ti ta od kra đe identi

te ta i na pa da pu tem la žnih naloga

e-poš te (BEC – Bu si ness Email Compromise)

i supplier swindle napada u

ob li ku mac hi ne le ar nin ga: pre­po­znava­nje

sti­la pi­sa­nja VIP oso ba u organizaciji

- Kao i Of fi ce 365, po dr ža va i Go o­

gle Apps for Work in­te­gra­ci­ju sa doku­men­ti­ma

i ma­il­bo­xi­ma

- Mo guć nost pre po zna va nja, kore­la­ci­je

in­for­ma­ci­ja i odgovora na

pret nje ko je ula ze u IT si stem pu tem

e-poš te i ra ču na ra (Trend Mic ro XDR)

- Svi ma i lo vi i da lje osta ju u ka ranti

nu Of fi ce 365 uslu ge (ne ma po tre be

za dupliciranjem karantina)

In­te­gra­ci­ja s end­po­int

zaš­ti­tom Apex One as a

Ser­vi­ce

Prema is tra ži va nji ma, 2019. go di ne

94% mal wa rea je uš lo u si stem kori

sni ka pu tem ma i la. Za ade kvat nu

zaš ti tu iz u zet no je bit no osi gu ra ti

pu nu vi dlji vost i zaš ti tu kroz sve nivoe

IT si ste ma ko ri sni ka.

Trend Mic ro XDR na ziv je novog

bun dlea ko ji Sa aS re še nji ma

za zaš ti tu kli je na ta (Apex One as a Servi

ce), e-poš te (Cloud App Se cu rity)

i ra ču nar skom fo ren zi kom (End po int

Sen sor XDR) da je mo guć nost pre po­

zna va nja, ko re la ci je in for ma ci ja i od govo

ra na pret nje ko je ula ze u IT si stem

pu tem e-poš te, kao i pu tem ra ču na ra

korisnika. Istovremeno daje odgovor

ka da se do go dio upad i gde je iz vor

za ra ze, put kre ta nja

ma li ci o znog ko da, te

ko ji su sve san du čići

e-poš te kao i raču

na ri ugro že ni i na

taj na čin omo gu ćava

pravovremeni odgovor.

Te­sti­ra­nje i vi­še

in­for­ma­ci­ja

Free trial od 30 da na se mo že pre u­

zeti direktno od Trend Micra.

Za ponudu i dodatne informacije o

ovim proizvodima slobodno se obratite

Veracompu ili svom preferiranom

Trend Micro partneru. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


SPECIJALNO IZDANJE

Business

Security

ISSN 1821 - 4169

www.internetogledalo.com

www.ogledalo.rs

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Osvrt

Cloud

Canon tim

Zaš to je teh no lo gi ja obla ka

neo dvo ji va od na šeg

sva­ko­dnev­nog ži­vo­ta

Prog­no­ze i teh­no­loš­ka pred­vi­đa­nja su sve­pri­sut­na. Ali ka­da je u pi­ta­nju teh­no­lo­gi­ja obla­ka, mi

ima­mo neš­to dru­ga­či­ji po­gled. Bu­du­ći da je in­for­ma­tič­ki oblak po­stao sa­stav­ni deo na­še sva­kodne­vi­ce,

ne­ma smi­sla da go­vo­ri­mo o nje­go­voj bu­duć­no­sti kao sa­mo­stal­noj teh­no­lo­gi­ji. To je za­to

što ni­jed­na dru­ga teh­no­lo­gi­ja ni­je ta­ko br­zo usvo­je­na i u po­slov­noj i u po­tro­šač­koj sfe­ri.

Tran sfor ma ci ja druš tva

Ka­kva je bu­duć­nost na­šeg društva?

Kako izgleda i kakve veze ima

oblak (cloud) sa njom? Oblak će bi­ti

ogrom­na po­kre­tač­ka sna­ga u fu­turi­za­ci­ji

gra­do­va, rad­nih me­sta, in­stitu­ci­ja

i lju­di, jer će pru­ži­ti di­gi­ta- l­nu

in­fra­struk­tu­ru pa­met­nih gra­do­va su-

traš­nji­ce (u ko­ji­ma će do 2050. godi

ne ži­ve­ti oko 68% svet­ske po­pula

ci je).

Na­ši gra­do­vi po­sta­ju pa­met­ni­ji,

ali sva­ki no­vi po­ve­za­ni ure­đaj stva­ra

po­dat­ke ko­je tre­ba po­hra­ni­ti i anali­zi­ra­ti.

Po­ve­za­nu teh­no­lo­gi­ju mo­ći

će­mo da po­dr­ži­mo sa­mo na ovaj način,

uz kom­bi­na­ci­ju mo­der­ne teh­no-

lo­gi­je i in­for­ma­tič­kog obla­ka. Uz ovu

di­gi­tal­nu in­fra­struk­tu­ru, pa­met­ni lifto­vi

i par­ki­ra­liš­ta, au­to­mo­bi­li bez voza­ča

i tak­si dro­no­vi, vo­zo­vi i me­tr­oi,

fa­r­me i elek­tra­ne, po­sta­će deo svako­dnev­nog

ži­vo­ta.

Oblak će ta­ko­đe po­dr­ža­va­ti sa­vreme­ne

teh­no­lo­gi­je po­put veš­tač­ke inte­li­gen­ci­je

i po­mo­ći im da se pri­la-

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


go­de na no­ve plat­for­me po­put mobil­ne.

Na pri­mer, ia­ko je veš­tač­ka inte­li­gen­ci­ja

već pro­naš­la svoj put do

mo­bil­nih te­le­fo­na, ovi ure­đa­ji sa­drže

pu­no ne­struk­tu­ri­ra­nih po­da­ta­ka

kao što su e-poš­ta, tek­stu­al­ne po­ruke

i fo­to­gra­fi­je. Za ana­li­zu ne­struktu­ri­ra­nih

po­da­ta­ka po­treb­no je vreme

i moć ob­ra­de ko­ju ve­ći­na pa­metnih

te­le­fo­na ne­ma lo­kal­no. Uz oblak,

mo­že­mo oče­ki­va­ti da će na­ši te­le­foni

po­sta­ti još pa­met­ni­ji.

Transformisanje poslovanja

- uklanjanje prepreka

inovacijama

Oblak je po­stao neo­p­ho­dan za

pred­u­ze­ća. Je­dan od ključ­nih raz­loga

za to je nje­gov uti­caj na ino­va­ci­je.

Bez po­tre­be za fi­zič­kom in­fra­struktu­rom,

kao i ope­ra­tiv­nim i troš­ko­vima

ra­da ko­ji idu uz nju, teh­no­lo­gija

obla­ka ukla­nja ti­pič­ne fi­nan­sij­ske

pre­pre­ke ino­va­ci­ja­ma i di­gi­tal­noj

tran­sfor­ma­ci­ji. Ma­nja pred­u­ze­ća, koja

bi se tra­di­ci­o­nal­no bo­ri­la da do­đu

do in­ve­sti­ci­ja po­treb­nih za re­a­li­za­ci­ju

na lo­kal­nom ni­vou, mo­gu da pri­stupe

no­voj teh­no­lo­gi­ji kroz mo­de­le ispo­ru­ke

u obla­ku.

U me­đu­vre­me­nu, oblak je ta­kođe

sma­njio ri­zi­ke po­ve­za­ne sa in­vesti­ci­ja­ma.

Sku­pi, kru­ti ugo­vo­ri mogu

bi­ti pre­pre­ka mno­gim ma­njim

pred­u­ze­ći­ma. Ska­la­bil­nost in­for­matič­kog

obla­ka zna­či da po­nu­de mo­gu

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


a­sti ili se sma­nji­va­ti u za­vi­sno­sti od

po­tre­ba kom­pa­ni­je, po­ma­žu­ći ta­ko

u upra­vlja­nju troš­ko­vi­ma i fi­nan­sijskim

ri­zi­kom. Ovi flek­si­bil­ni mo­deli

za­sno­va­ni na obla­ku po­sta­ja­će sve

po­pu­lar­ni­ji, s pred­vi­đa­nji­ma da će

do kra­ja 2020. sve no­ve kom­pa­ni­je

i 80% sta­rih po­nu­di­ti po­slov­ne mode­le

za­sno­va­ne na pret­pla­ti.

In­for­ma­tič­ki oblak ta­ko­đe podsti­če

ino­va­ci­je, jer nje­go­va br­zi­na

olak­ša­va eks­pe­ri­men­ti­sa­nje sa novim

ide­ja­ma, i omo­gu­ća­va da se

po­vrat­ne in­for­ma­ci­je br­zo pri­ku­pe.

Ako stra­te­gi­ja ne funk­ci­o­ni­še, ona se

mo­že is­pra­vi­ti br­zo, ume­sto da iz­vlači­mo

po­u­ke u slu­ča­ju ne­u­spe­ha. Ovo

omo­gu­ća­va pred­u­ze­ći­ma slo­bod­ni­je

ino­va­ci­je. Po­red to­ga, ako kom­pa­nije

pri­me­te mo­guć­no­sti na tr­žiš­tu, infra­struk­tu­ra

obla­ka im omo­gu­ća­va

da br­že re­a­gu­ju i is­ko­ri­ste pri­li­ku. Uz

to­li­ko mo­guć­no­sti u obla­ku, pred­u­ze­ća

će na­sta­vi­ti sa tran­zi­ci­jom, uz

pred­vi­đa­nja d a ć e s v e t ­s ko t r ­ž i š ­t e j a -

v­nih uslu­ga u obla­ku po­ra­sti za

17,5% sa­mo u 2019. go­di­ni, bez nazna­ka

opa­da­nja.

In­for­ma­ci­je od zna­ča­ja

U sre­diš­tu sva­kog pred­u­ze­ća su

in­for­ma­ci­je. Na­čin na ko­ji im pri­stupa­mo,

ko­ri­sti­mo ih i de­li­mo usko je

ve­zan za us­peš­nost bi­lo ko­je or­gani­za­ci­je.

Upra­vo ov­de je oblak iz­vršio

ve­li­ki uti­caj. Za­hva­lju­ju­ći obla­ku,

za­po­sle­ni vi­še ni­su ve­za­ni za kan­cela­ri­ju

i mo­gu da pri­stu­pe in­for­maci­ja­ma

i sa­ra­đu­ju na pro­jek­ti­ma bilo

gde u sve­tu, u re­al­nom vre­me­nu.

Ovo je re­vo­lu­ci­o­nar­no iz­me­ni­lo poslov­ne

mo­de­le. Na pri­mer, evrop­ska

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


kom­pa­ni­ja Open­Desk po­sta­vlja dizajn

na­meš­ta­ja u oblak, omo­gu­ću­jući

ta­ko kup­ci­ma da pre­u­zi­ma­ju na­crte

i na­ru­ču­ju iz­ra­du od svo­jih lo­kalnih

pro­iz­vo­đa­ča. Ti­me se sma­nju­ju

troš­ko­vi ot­pre­me i za­li­ha, a isto­vreme­no

i za­ga­đe­nje ži­vot­ne sre­di­ne

od stra­ne kom­pa­ni­je.

Plat­for­me za­sno­va­ne na obla­ku su

ta­ko­đe obez­be­di­le ve­ću efi­ka­snost

pred­u­ze­ći­ma. Ka­ko or­ga­ni­za­ci­je ra­stu,

po­či­nju da se ši­re, dok ti­mo­vi raz­vija­ju

spe­ci­fič­ne na­či­ne ra­da i raz­me­ne

in­for­ma­ci­ja. Oblak po­ma­že kom­pa­nija­ma

da pre­mo­ste jaz, omo­gu­ću­ju­ći

svim rad­ni­ci­ma da pri­stu­pe jed­nom

me­stu za sve što im je po­treb­no. Na

taj na­čin se po­jed­no­sta­vlju­ju to­ko­vi

po­sla u pred­u­ze­ću, ima­ju­ći u vi­du da

rad­ni­ci mo­gu da du­pli­ra­ju ili iz­gu­be

iz vi­da ne­ka do­ku­men­ta to­kom ra­da.

„Mo re po da ta ka“

Iro­ni­ja sve­ga to­ga je da što više

ko­ri­sti­mo re­še­nja ko­ja nam pru­ža

oblak, vi­še su nam i po­treb­na. Ta­kozva­no

„mo­re po­da­ta­ka“ mo­že se pripi­sa­ti

to­me ko­li­ko če­sto sva­ko­dnevno

pri­stu­pa­mo uslu­ga­ma za­sno­va­nim

na obla­ku. Ko­riš­će­nje on­li­ne si­ste­ma,

druš­tve­nih mre­ža, de­lje­nje vi­deo zapi­sa,

sni­ma­nje pro­to­ka sa­o­bra­ća­ja, sarad­nja

sa ko­le­ga­ma - sve to do­pri­nosi

ogrom­nim ko­li­či­na­ma po­da­ta­ka koje

sva­ka oso­ba i sva­ko pred­u­ze­će gene­ri­še

za se­be, a ko­je ni­su ni pri­bli­žne

ko­li­či­ni po­da­ta­ka ko­je stva­ra­ju zdravstvo,

obra­zo­va­nje, na­u­ka i voj­ska. Sve

ove in­for­ma­ci­je zah­te­va­ju in­for­ma­ti-

č­ku sna­gu za upra­vlja­nje, skla­diš­te­nje

i ana­li­zi­ra­nje – zbog če­ga nam je potre­ban

oblak.

To je raz­log zaš­to ne tre­ba da raz­go­va­ra­mo

o bu­duć­no­sti obla­ka;

ono o če­mu stvar­no mo­ra­mo da

raz­go­va­ra­mo je bu­duć­nost druš­tva

i bu­duć­nost po­slo­va­nja. Bu­duć­nost

na­ših gra­do­va, na­ših rad­nih me­sta

i in­sti­tu­ci­ja u ve­li­koj me­ri za­vi­si od

teh­no­lo­gi­je obla­ka, što će se po­kaza­ti

sve tač­ni­jim, jer sve vi­še uslu­ga

po­sta­je bez ser­ve­ra, a di­gi­tal­na infra­struk­tu­ra

po­sta­je na­pred­ni­ja. Nije

do­volj­no re­ći da bu­duć­nost oblaka

ide u od­re­đe­nom prav­cu. Umesto

to­ga, bi­lo bi is­prav­ni­je pred­vi­deti

bu­duć­nost čo­ve­čan­stva, druš­tva i

po­slo­va­nja i ka­ko će se teh­no­lo­gi­ja

obla­ka su­o­či­ti sa tim iza­zo­vi­ma. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Net wor king

Cisco SD-WAN Cloud Hub sa Google Cloudom

Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja

redakcija@internetogledalo.com

Kom pa ni je Ci sco i Go o gle se

udru­žu­ju ra­di spa­ja­nja

apli­ka­ci­ja i mre­ža

Ci­sco i Go­o­gle su 21. apri­la 2020. ob­ja­vi­li na­me­ru da za­jed­nič­ki raz­vi­ju pr­vu in­du­strij­sku ap­plica­tion-cen­tric

mul­tic­loud struk­tu­ru za umre­ža­va­nje. Osvr­ću­ći se na ovaj zna­ča­jan pro­je­kat dve

kom­pa­ni­je u tek­stu ob­ja­vlje­nom na blo­gu Ci­scoa, Sac­hin Gup­ta, vi­ši pot­pred­sed­nik Ode­lje­nja za

upra­vlja­nje pro­iz­vo­di­ma za Ci­sco­vu IBN gru­pu, is­ti­če da će ovo au­to­ma­ti­zo­va­no re­še­nje obez­bedi­ti

da apli­ka­ci­je i po­slov­ne mre­že bu­du u mo­guć­no­sti da de­le agre­e­ment po­de­ša­va­nja ser­vi­snog

ni­voa, bez­bed­no­sna pra­vi­la i po­dat­ke o sa­o­bra­zno­sti, ka­ko bi se pru­ži­le oče­ki­va­ne per­for­man­se

apli­ka­ci­ja i kon­zi­stent­no ko­ri­snič­ko is­ku­stvo.

Sac­hin Gup­ta ka­že da su u

ovim kom pa ni ja ma uve reni

da će nji­ho­vo part­ner­stvo

po­dr­ža­ti mno­ga pred­u­ze­ća ko­ja prihva

ta ju hybrid i mul tic loud stra te ­

gi ju ka ko bi ste kla pred no sti ko je

da­ju agil­nost, ska­la­bil­nost i flek­sibil­nost.

On na­vo­di da će plat­for­ma

omo­gu­ći­ti pred­u­ze­ći­ma da op­ti­mizu­ju

go­mi­le apli­ka­ci­ja dis­ti­bu­ci­jom

kom po nen ti apli ka ci ja na nji ho ve

naj bo lje lo ka ci je. Na pri mer, pa ket

apli­ka­ci­ja mo­že da po­dr­ži front end

ko ji ra di na jav nom clo u du ra di op timi­zo­va­nja

zbog troš­ko­va, bi­bli­o­te­ku

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


ana li ti ke na dru gom clo u du ra di isko­riš­ća­va­nja

AI/ML mo­guć­no­sti i finan

sij sku kom po nen tu ko ja ra di onprem

zbog op­ti­mal­ne bez­bed­no­sti i

sa­o­bra­zno­sti.

Ve­ziv­no tki­vo za ove mo­der­ne poslov

ne apli ka ci je (i nji ho ve di stri bui­ra­ne

ko­ri­sni­ke) je mre­ža. Mre­žna

struk tu ra tre ba da bu de u sta nju da

ot­kri­je apli­ka­ci­je, iden­ti­fi­ku­je nji­hove

atri­bu­te i pri­la­go­di za op­ti­malno

ko­ri­snič­ko is­ku­stvo. Slič­no to­me,

apli ka ci je tre ba da od go vo re na promen

lji ve po tre be i po ne kad pro mene

op­te­re­će­nja pre­ma me­ri pred­uze­ća,

isto­vre­me­no odr­ža­va­ju­ći dostup­nust,

bez­bed­nost i sa­o­bra­znost,

kroz ko­re­la­ci­ju uvi­da apli­ka­ci­ja, ko­risni­ka

i mre­že.

U svom no­vo­pro­ši­re­nom part­nerstvu,

Ci­sco i Go­o­gle Cloud će iz­gradi­ti

bli­sku in­te­gra­ci­ju iz­me­đu Ci­sco

SD-WAN re­še­nja i Go­o­gle Clo­u­da.

Mre­žne po­li­ti­ke, kao što je seg­menta­ci­ja,

pra­ti­će mre­žni sa­o­bra­ćaj preko

gra­ni­ce iz­me­đu mre­že pred­u­zeća

i Go­o­gle Clo­u­da, ra­di end-to-end

kon­tro­le bez­bed­no­sti, per­for­man­si i

kva li te ta is ku stva.

„Ši re nje part ner stva Go o glea i Ciscoa

pred­sta­vlja zna­ča­jan ko­rak napred

za pred­u­ze­ća ko­ja funk­ci­o­ni­šu

u hi­brid­nom i mul­ti-cloud okru­ženju“,

ka­že Sha­i­lesh Shu­kla, pot­predsed­nik

Pro­iz­vo­da i ge­ne­ral­ni di­rek­tor

Net wor kin ga u Go o gle Clo u du. „Pove­zi­va­njem

Ci­sco­vog SD-WAN-a sa

glo­bal­nom mre­žom Go­o­gle Clo­u­da

i Ant­ho­som, mo­že­mo za­jed­nič­ki da

obez­be­di­mo ko­ri­sni­ci­ma je­din­stveno

re­še­nje ko­je au­to­ma­ti­zu­je, osi­gura­va

i op­ti­mi­zu­je end to end mre­žu

na osno­vu zah­te­va apli­ka­ci­ja, po­jedno­sta­vlju­ju­ći

hi­brid im­ple­men­ta­ci­je

za po­slov­ne or­ga­ni­za­ci­je.“

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Uz Ci­sco SD-WAN Cloud Hub sa

Go o gle Clo u dom, in­du­stri­ja će prvi

put ima­ti pu­nu in­te­gra­ci­ju WAN

apli­ka­ci­ja sa cloud wor­klo­a­dom:

mre­ža će raz­go­va­ra­ti sa apli­ka­ci­jama,

a apli­ka­ci­je s mre­žom. Ključ­ne

in­for­ma­ci­je o bez­bed­no­sti, pra­vi­li­ma

i per­for­man­sa­ma mo­ći će da pre­laze

gra­ni­ce mre­že, clo­u­da i apli­ka­ci­je.

Ova in­te­gra­ci­ja će se pro­ši­ri­ti u hibrid­na

i mul­tic­loud okru­že­nja ka­kvo

je Ant­hos, otvo­re­na apli­ka­tiv­na platfor­ma

Go­o­gle Clo­u­da ko­ja po­dr­žava

op­ti­mi­za­ci­ju di­stri­bu­i­ra­nih, mul­tic­loud

apli­ka­ci­ja ba­zi­ra­nih na mi­kroser

vi si ma.

Ka sna žni jim mul tic loud

apli ka ci ja ma

Sac­hin Gup­ta pod­se­ća da da­nas

apli­ka­ci­je ne­ma­ju na­čin da di­na­mič­ki

sig­na­li­zi­ra­ju SLA zah­te­ve osnov­noj

mre­ži, te da će sa ovom no­vom

in­te­gra­ci­jom apli­ka­ci­je mo­ći da dina­mič­ki

zah­te­va­ju po­treb­ne mre­žne

re sur se ob ja vlji va njem po da ta ka o

apli ka ci ja ma u Go o gle Cloud Servi­ce

Di­rec­toryju­mu. Mre­ža će bi­ti u

sta nju da ko ri sti ove po dat ke da bi

se pri­pre­mi­la za od­go­va­ra­ju­ća SD-

WAN pra­vi­la.

b­na ma­la la­ten­ci­ja ima­la bi taj zah­tev u

svom Go­o­gle Cloud Ser­vi­ce Di­rec­tory

uno­su. Za­tim bi se na mre­žu pri­me­ni­la

od­go­va­ra­ju­ća SD-WAN pra­vi­la. Slič­no

to­me, poš­to Ci­scov SD-WAN kon­troler

vMa­na­ge nad­gle­da mre­žne por­forman­se

i me­tri­ku zdra­vlja uslu­ge, on bi

mogao inteligentno da usmerava korisnič­ke

zah­te­ve na naj­op­ti­mal­ni­ja cloud

ser­vi­ce čvo­riš­ta.

Na pri­mer, apli­ka­ci­ja od ključ­nog

zna­ča­ja za po­slo­va­nje ko­joj je po­tre-

Ci­sco SD-WAN ta­ko­đe mo­že proak­tiv­no

da pru­ža mre­žne uvi­de di­stri­

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


u­i­ra­nom si­ste­mu kao što je Go­o­gle

Ant­hos, da bi se obez­be­di­la do­stupnost

apli ka ci ja. Na pri mer, na osnovu

po­ka­za­te­lja mre­žne do­stup­no­sti

sa Ci­sco SD-WAN-a, Ant­hos mo­že

do no si ti od lu ke u re al nom vre me nu

za pre­u­sme­ra­va­nje sa­o­bra­ća­ja u regi­o­ne

sa bo­ljom mre­žnom do­stupnoš­ću.

Sa Ci­sco SD-WAN Cloud Hu­bom

za Go­o­gle cloud ko­ri­sni­ci mo­gu proši­ri­ti

je­din­stve­nu tač­ku or­ke­stra­ci­je i

upra­vlja­nja za svo­ju SD-WAN mre­žu

da bi uklju­či­li osnov­ni sloj ko­ji nu­di

Go o gle Cloud bac kbo ne. Za jed no sa

Ci­sco SD-WAN-om, po­u­zda­na global­na

mre­ža Go­o­gle Clo­u­da do­nosi

po slov nim ko ri sni ci ma ope ra tivnu

efi­ka­snost i agil­nost da se po­ve­ća

pro pu sni op seg.

Au­tor je uve­ren da će ova in­tegra­ci­ja

po­spe­ši­ti bo­lju bez­bed­nost i

sa­o­bra­znost pred­u­ze­ća. Ko­ri­ste­ći Ci­sco

Cloud Hub, pra­vi­la se mo­gu pro­širi

ti u cloud da bi se pri stup cloud

apli ka ci ja ma odo bra vao na osnovu

iden ti te ta ko ri sni ka. Sa Ci sco

SD-WAN Cloud Hu­bom, sva­ki uređaj,

uklju­ču­ju­ći IoT ure­đa­je, bi­će u

mo­guć­no­sti da se pri­dr­ža­va pra­vi­la

pred­u­ze­ća ši­rom mre­že i eko­si­stema

apli ka ci ja.

Part ner stvo ra di stva ra nja Ci sco

SD-WAN Cloud Hu­ba sa Go­o­gle Clou

dom do­veš­će do apli­ka­ci­ja sa većom

do­stup­noš­ću, una­pre­đe­nim kori­snič­kim

is­ku­stvom i ro­bust­ni­jim

upra vlja njem pra vi li ma.

Part ner sko re še nje za

su traš nje mre že

Za po slov ne ko ri sni ke ko ji im plemen

ti ra ju apli ka ci je u Go o gle Cloud

i mul­tic­loud okru­že­nja Ci­sco SD-

WAN Cloud Hub sa Go­o­gle Clo­udom

nu­di br­ži, pa­met­ni­ji i bez­bedni­ji

na­čin za po­ve­zi­va­nje sa nji­ma

i nji­ho­vo ko­riš­će­nje. Cloud Hub

će po­ve­ća­ti do­stup­nost po­slovnih

apli ka ci ja in te li gent nim ot kriva

njem i im ple men ta ci jom nji ho vih

SLA-ova pu­tem di­na­mič­ki or­ke­strira­ne

SD-WAN po­li­ti­ke. Plat­for­ma

će sma­nji­ti ri­zik i po­ve­ća­ti sa­o­braznost,

nu­de­ći end-to-end pri­stup

za­sno­van na pra­vi­li­ma i po­bolj­šanu

seg men ta ci ju od ko ri sni ka do

apli ka ci ja u hi brid nom mul tic loud

okru­že­nju.

Ci sco i Go o gle Cloud na me ra vaju

da po­zo­vu oda­bra­ne ko­ri­sni­ke da

uče­stvu­ju u oce­nji­va­nju ovog re­šenja

do kra­ja 2020. Nje­go­va opšta

do­stup­nost je pla­ni­ra­na za pr­vu polo­vi­nu

2021. go­di­ne. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


DIGITALNA

TRANSFORMACIJA

2.0

ISSN 1821 - 4169

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


In ter net of Thinks

Is­tra­ži­va­nje

Pri pre ma: Re dak ci ja

redakcija@internetogledalo.com

eSIM teh no lo gi ja

kao je dan od ključ nih

pod stre ka ča IoT-a

Po­čev od pa­met­nih te­le­fo­na, ta­ble­ta i no­si­vih stva­ri do pro­daj­nih ter­mi­na­la, pa­met­nih bro­ji­la i

po­ve­za­nih au­to­mo­bi­la, IoT će usko­ro po­sta­ti naj­ve­ća ma­ši­ne­ri­ja ko­ju je čo­ve­čan­stvo ika­da iz­gradi­lo

– i sva­kim da­nom po­sta­je sve ve­ća. No­va stu­di­ja „eSIM na pre­kret­ni­ci: usva­ja­nje sprem­no da

se ubr­za“ ("eSIM at an In­flec­tion Po­int: Adop­tion po­i­sed to ac­ce­le­ra­te"), na­ru­če­na od stra­ne kompa­ni­je

G+D Mo­bi­le Se­cu­rity, is­pi­tu­je ulo­gu eSIM teh­no­lo­gi­je u ovom raz­vo­ju.

G+D Mobile Security je za

po tre be ove stru di je na ru čio

od kom pa ni je za is tra ži va nje

tr žiš ta IDC (In ter na ti o nal Da ta Cor pora

tion) da in ter vju i še do no si o ce od luka

ope ra te ra mo bil nih mre ža, ven dora

ure đa ja i IoT-a, kao i au to mo bil ske i

in du stri je po lu pro vod ni ka ši rom sve ta.

Re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja

U is tra ži va nju su uče stvo va li mnogi

vo de ći igra či u IoT eko si ste mu, a

ključ ni re zul ta ti su sle de ći:

· eSIM je jed na od teh no lo gi ja

ko je će ima ti naj ve ći uti caj na IoT i

pod sta ći će nje go vo ši re nje

· pre ko 70% uče sni ka u stu di ji već

ko ri sti re še nja ba zi ra na na eSIM ili

pla ni ra da ih uve de u na red ne dve

go di ne

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


· po red bez bed ne po ve za no sti,

stu di ja ot kri va pet do dat nih IoT sluča

je va ko riš će nja za eSIM teh no logi

ju: zaš ti ta iden ti te ta ko ri sni ka, atesta

ci ja ure đa ja, in te gri tet apli ka ci ja i

po da ta ka, fiš ri ra nje po da ta ka u clo u-

du kao i pri vat nost po da ta ka na ivi ci

· po red već po zna tih po kre ta ča

pri ho da, stu di ja iden ti fi ku je još če ti ri

di gi tal na iz vo ra ko ji mo gu bi ti lak še

im ple men ti ra ni eSIM teh no lo gi jom:

post pro daj ne uslu ge, da ljin ska podrš

ka, pre dik tiv no odr ža va nje i anali

ze ko ri snič kih po da ta ka

· iU ICC (In te gra ted Uni ver sal In tegra

ted Cir cu it Card) je naj no vi ja eSIM

ino va ci ja ko ja in te gri še har dver za

po ve zi va nje di rekt no u ar hi tek tu ru

či pa kraj njih ure đa ja a ne vi še kao

ne za vi sne či po ve na nji ho vim štampa

nim ko li ma. Uče sni ci u is tra ži vanju

sma tra ju ovu teh no lo gi ju odr živom,

ali tre nut no je vi de kao još nedo

volj no zre lu zbog za bri nu to sti u

po gle du bez bed no sti, ser ti fi ka ci je i

sprem no sti eko si ste ma.

„eSIM teh no lo gi ja je na pre kretni

ci i sprem na je za ši ri pro boj”, kaže

Kar sten Arens (Car sten Ahrens),

CEO kom pa ni je G+D Mo bi le Se cu-

rity. „Stu di ja ja sno po ka zu je da eSIM

teh no lo gi ja de lu je kao cen tral ni pokre

tač IoT-a i da se IoT eko si stem

sku plja iza nje. To je za to što otva ra

broj ne slu ča je ve upo tre be kao i toko

ve pri ho da ko ji pre va zi la ze si gurnu

po ve za nost.”

G+D Mo­bi­le Se­cu­rity i eSIM

eSIM port fo lio kom pa ni je G+D

Mo bi le Se cu rity po kri va kla sič ne kao

i naj no vi je slu ča je ve upo tre be i podvla

či nje no tr žiš no li der stvo u eSIM

teh no lo gi ji. Io

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Is tra ži va nje

Ja stra Ilić

Broj fin tech start-upa u sve tu

se go to vo udvo stru čio

Po­sled­njih go­di­na sve­do­ci smo br­zog ra­sta ce­lo­kup­ne fin­tech in­du­stri­je, pod­stak­nu­te sve ve­ćom

upo­tre­bom mo­bil­nih apli­ka­ci­ja za di­gi­tal­no pla­ća­nje i sve ve­ćim in­te­re­so­va­njem za fi­nan­sij­ska

teh­no­loš­ka re­še­nja. Sna­žni trend ra­sta glo­bal­nog fi­nan­sij­skog tr­žiš­ta pra­ćen je po­ra­stom bro­ja

fintech startupa širom sveta.

Pre ma po da ci ma ko je je

pri ku pio Fi nan so.se , broj

fin tech star tu pa sko ro se

du pli rao proš le go di ne, do sti gavši

vi še od 21.700 kom pa ni ja ši rom

sve ta.

Preko 40% fintech startupa

do­la­zi sa tr­žiš­ta

Severne Amerike

Ka ko su po ka za li po da ci por ta la

Sta ti sta, 2018. go di ne u sve tu je bilo

pre ko 12.100 fin tech star tu pa. Uz

5.700 star tu pa te go di ne, Se ver na

Ame ri ka je pred sta vlja la vo de ći region

glo bal no. Pra ti li su je Evro pa,

Bli ski is tok i Afri ka sa sko ro 3.600

kom pa ni ja. Iste go di ne, vi še od

2.800 fin tech star tu pa bi lo je iz re gio

na Azi ja i Pa ci fik.

Kra jem 2019. go di ne, broj fintech

star tu pa u sve tu je ne znat no

po ras tao – na pre ko 12.200, i opet

je naj ve ći udeo kom pa ni ja bio iz

Se ver ne Ame ri ke. Me đu tim, to kom

na red nih dva na est me se ci, fin tech

tr žiš te je bi lo sve dok ogrom nog

sko ka bro ja star tu pa, ko ji je po ras

tao za go to vo 80%.

Sta ti stič ki po da ci po ka zu ju da Sever

na Ame ri ka i da lje pred sta vlja vode

ći re gion u sve tu. Ve ći na ba na ka,

kor po ra tiv nih ven tu re ca pi tal grupa

i dru gih in ve sti to ra SAD-a značaj

no ula že u fin tech star tu pe zbog

sve ve će po tra žnje za fin tech re šenji

ma me đu ko ri sni ci ma. To kom posled

njih dva na est me se ci broj američ

kih fin tech star tu pa je po ras tao

za 50%, do sti gav ši vi še od 8.700 u

2020. go di ni.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Po­većanje evrop­skih

fin tech star tu pa

Ipak, sta ti sti ka po ka zu je da su

Evro pa, Bli ski is tok i Afri ka bi li svedo

ci naj zna čaj ni jeg po ve ća nja bro ja

star tu pa, ko ji je po ras tao za vi še od

105% i bro ji sko ro 7.400 kom pa ni ja

ove go di ne. Sle di re gion Azi ja i Pa cifik

sa go to vo 4.800 star tu pa u 2020.

Oče ku je se da će ce lo kup no evropsko

fin tech tr žiš te za dr ža ti trend ra sta

u go di na ma ko je sle de, ras tu ći vi še

od 11% year-on-year do 2025. Ovaj

uz la zni trend je vo đen po volj nim i

sta bil nim re gu la tor nim okru že njem

stvo re nim Evrop skom di rek ti vom o

pla ća nju (Eu ro pean payment di rec tive)

PSD2, ko ja zah te va da ban ke budu

otvo re ni je pre ma pro vaj de ri ma

plat nih uslu ga.

Šta vi še, evrop ske ze mlje su posled

njih ne ko li ko go di na bi le sve doci

ve li ke ko li či ne ven tu re ca pi tal inve

sti ci ja u fin tech kom pa ni je. Sta tistič

ki po da ci po ka zu ju da su 2017.

go di ne in ve sti ci je do sti gle vred nost

od 12,3 mi li jar de do la ra. To kom nared

nih dva na est me se ci ta ci fra je

po ra sla vi še od 3,5 pu ta, do sti žući

vred nost od 43,3 mi li jar de do la ra.

U 2019. go di ni ukup ne in ve sti ci je u

evrop ske fin tech kom pa ni je su skoči

le na pre ko 58 mi li jar di do la ra. Najzna

čaj ni ji deo tog iz no sa ili vi še od

75% in ve sti ran je to kom tre ćeg kvarta

la proš le go di ne. Io

Op šir ni je na: https://fi nan so.se /the-num

ber-of-fin tech-start-ups-nearly-do

u bled-an d -hi t -over-21700-

glo bally/

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Har dver

Spoljni hard diskovi

Oda be ri te spolj ni hard disk

za svo ju kuć nu kan ce la ri ju

Naj­prak­tič­ni­ji na­čin da naj­va­žni­je ma­te­ri­ja­le za rad uvek ima­te uz se­be je­ste da ih pre­ba­ci­te na

spolj­ni hard disk. Po­nu­da, ce­ne i per­for­man­se ovih va­ri­ra­ju, a oda­bir vam mo­gu olak­ša­ti in­forma­ci­je

o ka­pa­ci­te­tu i spe­ci­fič­nim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma ure­đa­ja. U na­stav­ku vam do­no­si­mo ne­ko­li­ko

pred­lo­ga.

Ne u niš ti vi ADA TA HD830

za vr hun sku zaš ti tu

po da ta ka

Čvr sta alu mi ni jum ska spo ljaš nost

ure đa ja HD830 ne sa mo da je u stanju

da iz dr ži ne zgod ne pa do ve i brutal

nu si lu, već mo že da pod ne se i opte

re će nje od 3.000 kg, što je ot pri like

jed na ko za jed nič koj ma si pe de set

oso ba. Osim to ga, HD830 je us kla đen

i s ame rič kom voj nom nor mom MIL-

STD-810G 516.6, pa ta ko mo že pre žive

ti pa do ve sa vi si ne do 1,22 me tra.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Spolj ni di sko vi sla bi jeg kva li te ta nasta

vlja ju sa funk ci o ni sa njem i na kon

pa da, što mo že do ve sti do gre ša ka

i bad sec tora. HD830 ima sen zo re udara

ca ko ji za u sta vlja ju ak tiv nost di ska

čim pre po zna ju uda rac, kao na pri mer

u slu ča ju ne na mer nog is puš ta nja. Ko risni

ci će zna ti da su se sen zo ri ak ti vi ra li

po to me što LED po ka za telj sve tli cr veno.

Kad opa snost pro đe, LED po ka zatelj

će sve tle ti pla vo i disk će na sta vi ti s

nor mal nim funk ci o ni sa njem.

amor ti zi ra nih no sa ča tvr dog di ska.

Za hva lju ju ći na gla še nim ob ru bljenim

ivi ca ma i dve RGB tra ke u ob liku

sve tlo snog sklo pa ko je is ti ču osobni

stil ko ri sni ka HD770G kra si po se ban

di zajn ko ji se ne mo že vi de ti ni kod

Ele gant ni Ada ta HV620S

Ovaj hard disk do la zi u tri bo je: plavoj,

cr noj i be loj. Po se du je glat ke i rav

ne ivi ce, a re flek tu ju ća po vr ši na nalik

ogle da lu obez be đu je još pre fi njeni

ji iz gled. Naj zna čaj ni je ka rak te ri sti ke

sva kog hard di ska su br zi na pre no sa i

me mo rij ski pro stor. HV620S po se duje

no vi in ter fejs USB 3.2 Gen 1, obez

be đu ju ći brz pre nos po da ta ka. Ovako

ma li ure đaj ima ka pa ci tet od 1 do

4 TB. Ver zi ja od 1 i 2 TB ima sve ga

152 g i kom pakt ne di men zi je (115 x 78

x 11.5 mm). Sve tlo pla va led lam pi ca

na ovom hard di sku po ka zu je ka da se

vr ši pre nos po da ta ka, što obez be đu je

zaš ti tu od pre ki da ve ze.

ADA TA HD770G - pr vi

robustni spoljni hard disk

na sve tu s RGB osve tlje njem

HD770G nu di vi še od onog što propi

su je stan dard IP68, a to zna či da je otpo

ran na vla gu, pra ši nu i udar ce, jer

ima ro bust nu tro sloj nu kon struk ci ju koja

se sa sto ji od si li kon skog ku ćiš ta koje

ap sor buje udar ce, ro bu snog ba fe ra i

jed nog dru gog spolj nog hard di ska.

Iz me đu dva re da sve ta la na la zi se središ

nji deo sa mre ža stim uzor kom ko ji

„oži vlja va“ za hva lju ju ći pul si ra nju RGB

osve tlje nja. Unu tar ure đa ja, 256-bitna

AES en krip ci ja omo gu ća va da poda

ci bu du zaš ti će ni lo zin kom i nedo

stup ni neo vlaš te nim i zlo na mer nim

oso ba ma. Io

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


SPECIJALNO

IZDANJE

DATA

ISSN 1821 - 4169

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 201


XX

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106

More magazines by this user
Similar magazines