Zaprojektuj logo „Przyjazna Wieś” - KSOW

ksow.pl

Zaprojektuj logo „Przyjazna Wieś” - KSOW

» TEMAT NUMERU

Współpraca z partnerami społecznymi to filar KSOW

4

fot. PPRESS

KSOW, przygotowywanych przez Sekretariat Centralny we współpracy

z 16 sekretariatami regionalnymi. Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady

(WE) nr 1698/2005, plan działania jest dokumentem, który zawiera szczegółowy

opis przedsięwzięć realizowanych w ramach KSOW. Z uwagi na

konieczność zachowania ciągłości zadań realizowanych przez KSOW,

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb, plany działania przygotowywane

są w dwuletnich okresach, rozpoczynając od lat 2008–2009.

Aby określić priorytety KSOW, rekomendować działania oraz na

bieżąco monitorować prace KSOW, powołana została Grupa Robocza

ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (na podstawie Zarządzenia Nr 47

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r.). Składa się ona

z przedstawicieli administracji publicznej, samorządu terytorialnego

oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój

obszarów wiejskich. Do jej zadań należy również powoływanie tematycznych

grup roboczych i kierowanie ich pracami.

Na podstawie uchwały podjętej przez Grupę Roboczą, powołano

grupę tematyczną do spraw podejścia Leader. W ramach KSOW powołane

zostaną inne grupy tematyczne. Pierwsza z nich pracuje już od

24 listopada 2009 roku.

4. Jak przebiegały prace nad utworzeniem „Planu działania KSOW na lata

2010–2011”?

Dzięki wysiłkowi partnerów KSOW oraz pracowników sekretariatów regionalnych

KSOW i Sekretariatu Centralnego przygotowano optymalny, uwzględniający

interesy wszystkich stron „Plan Działania KSOW na lata 2010–2011”.

Ustalono też pakiet zadań, poprzez które realizowane będą cele

KSOW w następnych dwóch latach. Harmonogram prac nad dokumentem

został opracowany w taki sposób, aby zapewnić partnerom

jak najszerszy udział w jego tworzeniu. Każdy z nich mógł aktywnie

uczestniczyć w tworzeniu regionalnych planów działania i zgłaszać

propozycje swoich inicjatyw. Sekretariaty regionalne KSOW podczas

tworzenia swoich planów działania zwracały szczególną uwagę na potrzebę

konsultacji społecznych projektów planów, przeprowadzanych

w taki sposób, aby w pełni odzwierciedlały one potrzeby regionalnych

społeczności i były zgodne z obowiązującymi przepisami. Wielką

wagę przywiązywano także do konsultacji planów regionalnych

z izbami rolniczymi oraz organizacjami reprezentującymi rolników,

czyli najbardziej zainteresowaną grupę społeczną w zakresie działalności

KSOW. Na spotkaniach ogólnopolskich natomiast wymieniono

doświadczenia na temat metod tworzenia planów działania i nowatorskich

inicjatywach podejmowanych w ramach KSOW, a także na temat

przykładów dobrego modelu współpracy regionalnej z samorządem

rolniczym i innymi partnerami KSOW.

Przyjęty tryb pracy pozwolił na stworzenie wielu ciekawych inicjatyw

na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym i centralnym.

Na podstawie zgłoszonych propozycji opracowany został projekt

More magazines by this user
Similar magazines