تئاتر علیه دیکتاتوری | آرژانتین ۱۹۷۶ - ۱۹۸۱

exittheatre
  • No tags were found...

روایت مارتا کوکو
۲۰۱۸
ترجمه: شیرین میرزانژاد

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد تئاتر علیه دیکتاتوری | آرژانتبنیبنن ١٩٧۶-١٩٨١ مارتا کوکو

این داستان کارگاه کاوش های تئاتریi یا ‏«تیت»‏ است،‏ گروهی ‏مجممجخفی که ببنیبنن سال های ١٩٧۶ تا ١٩٨١ از اجرای

تئاتری برای مقاومت علیه دیکتاتوری ‏بىببىی رجمحجممانه ی خورخه ویدلاii در آرژانتبنیبنن استفاده می کرد،‏ به روایت مارتا

کوکوiii یکی از بنیان گذاران گروه در نشسبىتبىی در سپتامبرببرر ٢٠١٨ در لندن.‏

مارتا نویسنده ی ‏«کارگاه کاوش های تئاتری:‏ کنش سیاسی و هبرنبرری ‏بجتبجحت آخرین دیکتاتوری نظامی آرژانتبنیبنن»‏ iv

است،‏ روایبىتبىی تاربجیبجخی از گروه.‏

به تازگی مارتا ‏«کارگاه تئاتر برای کاوش های سیاسی»‏ یا ‏«تیپا»‏ مستقر در ایتالیا را تشکیل داده است که به

شیوه ای مشابه تیت کار می کند.‏ تیپا ‏بجببجخشی از یک ‏«تعاوبىنبىی ‏بجتبججارت منصفانه»‏ با عنوان ‏«لیسولا دی آمانتابىنبىیv « است.‏

از ‏جمججممله اجراهای تیپا ‏«آنیگونه فوریوسا»‏vi اقتباسی از آنتیگونه ی سوفوکل درباره ی مبارزه ی زنان علیه دولت؛

‏«شکسبنتبنن مرزها»‏ که ‏همھهممراه با پناهندگان کار شده بود؛ و ‏«دیگر ‏بمنبممی تواند این طور ادامه داشته باشد»‏ در مقابله با

‏همھهمموفوبیا ‏(همھهممجنس گراهراسی)‏ بوده است.‏

این نسخه ی ویرایش شده ی ‏مجممجحتوای نشسبىتبىی در ‏«مِی دِی رومز»‏vii

است.‏

در لندن شامل ارائه و جلسه ی پرسش و پاسخ

ارائه

مارتا:‏ ‏ممممممنون از برگزاری این نشست.‏ می خواهم از داستابىنبىی بگو ‏بمیبمم که سال ها تقریباً‏ به طور کامل ناشناخته بود:‏

داستان گروهی ‏مجممجخفی،‏ کارگاه کاوش های تئاتری یا تیت که در سال ١٩٧۶ ‏بجتبجحت دیکتاتوری شکل گرفت.‏ کارهای

بسیاری را به سرعت ابجنبججام داد،‏ اما به سرعت هم ناپدید شد.‏ این واژه یعبىنبىی ناپدید شده،‏ برای آرژانتبنیبنن ‏همھهممیشه

در پیوند با ‏«لوس دس اَپَرِسیدوس»‏viii

‏[ناپدیدشدگان،‏ بیش از ٣٠٠٠٠ نفر کشته شده توسط دیکتاتوری ویدلا]‏

است.‏ تیت از ‏لحللححاظ فبریبرزیکی ناپدید شد،‏ چرا که دوران بسیار بسیار سخبىتبىی بود.‏ ‏همھهممه باید خود را ‏بجتبجحت شرایطی

سازماندهی می کردند که دیکتاتوری به عنوان دستگاهی بزرگ و قدربمتبممند کار می کرد.‏

TiT یا Taller de Investigaciones Teatrales i

Jorge Videla ii

Marta Cocco iii

Taller de Investigaciones Teatrales: acion political y artistica durant la ultima dictadura] iv

[militar argentina (Buenos Aires: Isla de la Luna, 2017

L’Isola di Amantani v

Antigone Furiosa vi

May Day Rooms vii

٤

los Desaparecidos viii

More magazines by this user
Similar magazines