تئاتر علیه دیکتاتوری | آرژانتین ۱۹۷۶ - ۱۹۸۱

exittheatre
  • No tags were found...

روایت مارتا کوکو
۲۰۱۸
ترجمه: شیرین میرزانژاد

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد تئاتر علیه دیکتاتوری | آرژانتبنیبنن ١٩٧۶-١٩٨١ مارتا کوکو

تصاویر بعدی نه در زمان دیکتاتوری،‏ بلکه پیش از آن گرفته شده اند ‏‐در اواخر دهه ی ١٩۶٠ و اوایل دهه ی

١٩٧٠. جنبش تئاتری ریشه در دهه ی ١٩۶٠ داشت.‏ خیلی پیش از کودتا،‏ پیش قراولان هبرنبرری سیاسی شده

بودند.‏ در آن دوران پژوهش،‏ ‏بمنبممایش و اجرا بود.‏ پیوند میان هبرنبرر و سیاست بسیار تنگاتنگ بود،‏ و این یک نسل

پیش از ما بود،‏ پیش از تیت.‏

می بینید که تئاتر روی سن نیست،‏ روی زمبنیبنن است.‏ مردم فعال هستند و مشارکت می کنند.‏

٧

More magazines by this user
Similar magazines