13.05.2020 Views

KATALOG_GASTRO-TURYSTA_2020_v2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

branża<br />

Gastronomiczna<br />

hotelarsko-turystycznA<br />

katalog <strong>2020</strong>/2021


!<br />

nowości<br />

Wykaz kwalifikacji w zawodach w ofercie WSiP<br />

!<br />

wydania zmienione<br />

Nowe<br />

oznaczenie<br />

kwalifikacji<br />

Nazwa kwalifikacji<br />

Aktualna<br />

nazwa zawodu<br />

Poprzednie<br />

oznaczenie<br />

kwalifikacji<br />

Reforma<br />

2012<br />

Reforma<br />

2017<br />

HGT.01<br />

Wykonywanie usług<br />

kelnerskich<br />

Technik usług<br />

kelnerskich<br />

T.9 TG.10<br />

Kucharz<br />

HGT.02<br />

Przygotowanie<br />

i wydawanie dań<br />

Technik<br />

żywienia i usług<br />

gastronomicznych<br />

T.6 TG.07<br />

HGT.11<br />

Organizacja usług<br />

gastronomicznych<br />

Technik usług<br />

kelnerskich<br />

T.10 TG.11<br />

HGT.12<br />

Organizacja żywienia<br />

i usług gastronomicznych<br />

Technik żywienia<br />

i usług<br />

gastronomicznych<br />

T.15 TG.16<br />

Cukiernik<br />

SPC.01<br />

Produkcja wyrobów<br />

cukierniczych<br />

Technik<br />

technologii<br />

żywności<br />

T.4 TG.04<br />

Piekarz<br />

SPC.03<br />

Produkcja<br />

wyrobów piekarskich<br />

Technik<br />

technologii<br />

żywności<br />

T.3 TG.03<br />

HGT.03<br />

Obsługa gości<br />

w obiekcie świadczącym<br />

usługi hotelarskie<br />

Technik<br />

hotelarstwa<br />

T.12 TG.13<br />

HGT.06<br />

Realizacja usług<br />

w recepcji<br />

Technik<br />

hotelarstwa<br />

T.11 TG.12<br />

HGT.07<br />

Przygotowanie imprez<br />

i usług turystycznych<br />

Technik<br />

organizacji<br />

turystyki<br />

T.13 TG.14<br />

HGT.08<br />

Obsługa klienta<br />

oraz rozliczanie imprez<br />

i usług turystycznych<br />

Technik<br />

organizacji<br />

turystyki<br />

T.14 TG.15<br />

Rok szkolny <strong>2020</strong>/2021<br />

Technikum 5-letnie<br />

Technikum 4–letnie<br />

Branżowa Szkoła I Stopnia<br />

Branżowa Szkoła I Stopnia<br />

Branżowa Szkoła II Stopnia<br />

Klasa 1 i 2 na podbudowie 8-letniej<br />

szkoły podstawowej<br />

Klasa 2, 3 i 4 na podbudowie gimnazjum<br />

Klasa 1 i 2 na podbudowie 8-letniej szkoły<br />

podstawowej<br />

Klasa 2 i 3 na podbudowie gimnazjum<br />

Klasa 1 na podbudowie branżowej szkoły<br />

I stopnia i po gimnazjum !


Polecamy zeszyty do nauki języka<br />

obcego zawodowego z zadaniami,<br />

które mogą wystąpić na egzaminie<br />

Oferujemy papierowe<br />

repetytoria i testy<br />

z przykładowymi zadaniami<br />

egzaminacyjnymi<br />

zadbasz o to, aby uczniowie<br />

mieli wybór takich pomocy<br />

egzaminacyjnych,<br />

jakie preferują<br />

Proponujemy e-zadania<br />

egzaminacyjne*, włącznie<br />

z zadaniami z BHP, KPS, JOZ<br />

upewnisz się, że uczniowie<br />

przećwiczyli wszystkie typy<br />

zadań online, jakie czekają ich<br />

na prawdziwym egzaminie<br />

zyskasz pewność, że podczas<br />

egzaminów nic nie zaskoczy<br />

twoich uczniów<br />

Zapewniamy<br />

nowe podręczniki do zawodów<br />

objętych zmianami w podstawie<br />

programowej 2019<br />

dostarczysz uczniom aktualną<br />

wiedzę i umiejętności sprawdzane<br />

na egzaminie i niezbędne<br />

w zawodzie<br />

Pięć kroków<br />

do sukcesu<br />

na egzaminie<br />

Przygotujemy e-arkusze<br />

egzaminacyjne*, które sprawdzą<br />

stopień gotowości uczniów<br />

do egzaminu zawodowego<br />

dowiesz się, jak wypadli<br />

twoi uczniowie na tle innych<br />

uczniów, co należy poprawić,<br />

nad czym popracować<br />

Już od tego roku<br />

poprowadzimy Ciebie<br />

i Twoich uczniów<br />

do pomyślnie zdanego<br />

egzaminu zawodowego.<br />

Zdaj się na WSiP!<br />

Oferta WSiP to sprawdzone<br />

rozwiązania edukacyjne,<br />

podręczniki zgodne z wymaganiami<br />

podstawy programowej,<br />

tradycyjne i nowoczesne pomoce<br />

dydaktyczne niezbędne<br />

w przygotowaniach do egzaminu.


TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Obowiązkowy<br />

egzamin zawodowy<br />

online już od <strong>2020</strong> roku<br />

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy<br />

dla uczniów technikum, branżowej szkoły<br />

I i II stopnia oraz słuchaczy szkoły policealnej.<br />

Podejście do egzaminu zawodowego<br />

będzie warunkiem promocji do następnej<br />

klasy i ukończenia szkoły.<br />

Uczeń ukończy szkołę, jeśli przystąpi<br />

do egzaminów zawodowych z wszystkich<br />

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie,<br />

chyba że został zwolniony z całości<br />

lub części egzaminu przez dyrektora OKE.<br />

W przeciwnym wypadku powtarza ostatnią<br />

klasę lub ostatni semestr.<br />

Uczeń na dyplomie otrzyma uśredniony<br />

wynik z dwóch części egzaminu – pisemnej<br />

i praktycznej.<br />

Część pisemną egzaminu zawodowego<br />

uczniowie będą zdawali online.<br />

Język obcy<br />

zawodowy<br />

Wyrażenia i zwroty niezbędne w różnych sytuacjach<br />

zawodowych.<br />

Słownictwo i zadania związane z rynkiem pracy, zatrudnieniem,<br />

umową o pracę.<br />

Przed każdym tematem słowniczki z pojęciami i zwrotami<br />

niezbędnymi do wykonania zadań.<br />

Zadania o różnym stopniu trudności.<br />

Ćwiczenia i zadania, które mogą pojawić się na egzaminie<br />

zawodowym.<br />

Liczne zdjęcia, ilustracje, schematy.<br />

Tabele, wzory dokumentów, które ułatwią nauczanie.<br />

Małgorzata Konarzewska<br />

Podręcznik<br />

część 2<br />

Obsługa gości<br />

w obiekcie<br />

świadczącym usługi<br />

hotelarskie<br />

Część 1<br />

HGT.03<br />

1<br />

Podręczniki<br />

do nauki zawodu<br />

5 kroków<br />

do sukcesu<br />

na egzaminie<br />

zawodowym<br />

Technologia<br />

gastronomiczna<br />

z towaroznawstwem<br />

Przygotowanie i wydawanie dań<br />

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

KUCHARZ<br />

HGT.02<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ<br />

Joanna Dolińska-Romanowicz<br />

Dorota Nowakowska<br />

Podręcznik<br />

Język angielski<br />

zawodowy<br />

Hotelarstwo. Tom VI. Język angielski zawodowy.<br />

How can I help you? w branży<br />

turystyczno-hotelarskiej 2<br />

ZESZYT ĆWICZEŃ<br />

język obcy<br />

zawodowy<br />

IX 2019<br />

Podręczniki do nauki zawodu<br />

Aktualne treści, zgodne z wymaganiami pp 2019<br />

Zawierają tematy uwzględniające wspólne efekty<br />

kształcenia<br />

Zadania, pytania i polecenia kontrolne po działach<br />

Obowiązujące wzory dokumentów, receptury<br />

i tabele ułatwiające nauczanie<br />

Język obcy zawodowy<br />

Słowniki, zadania i ćwiczenia leksykalne<br />

dostosowane do konkretnego zawodu<br />

Słownictwo i zadania związane z rynkiem pracy,<br />

zatrudnieniem, umową o pracę<br />

Zadania typu egzaminacyjnego, które mogą się<br />

pojawić na egzaminie zawodowym<br />

* Technik żywienia i usług gastronomicznych.<br />

Dostęp oraz korzystanie z serwisów WSiP wymaga rejestracji oraz akceptacji regulaminu danego serwisu.


Konferencje WSiP<br />

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

Zapraszamy na spotkania, podczas<br />

których eksperci OKE, egzaminatorzy<br />

i autorzy podręczników przekażą<br />

najnowsze informacje związane<br />

z obowiązkowym egzaminem<br />

zawodowym.<br />

Tylko dla nauczyciela<br />

Odpowiedzi do wszystkich zadań i ćwiczeń na ucze.pl.<br />

Szczegóły oraz retransmisje<br />

na wsip.pl/e-spotkania<br />

i na ksztalcimyzawodowo.pl<br />

Co zyskają Twoi uczniowie?<br />

1. Poznają typowe słownictwo zawodowe.<br />

2. Zdobędą umiejętność komunikowania się w środowisku pracy<br />

i poradzą sobie w sytuacjach zawodowych.<br />

3. Przećwiczą zadania typu egzaminacyjnego i poprawnie rozwiążą<br />

zadania z języka obcego na obowiązkowym egzaminie zawodowym.<br />

3 4 5<br />

Repetytoria<br />

i testy<br />

e-zadania<br />

e-arkusze<br />

* *<br />

egzaminacyjne<br />

egzaminacyjne<br />

+ TesTy<br />

egZAmin ZAwodowy<br />

nowe<br />

RePeTyToRiUm<br />

Przykładowy arkusz egzaminacyjny<br />

REPETYTORIUM + TESTY<br />

+ TESTY<br />

EGZAMIN ZAWODOWY<br />

z plusem<br />

DIAGNOZA<br />

KwAlifiKACjA<br />

TG.07 / HGT.02<br />

KUCHARZ<br />

TeCHniK żywieniA<br />

i UsłUg gAsTRonomiCZnyCH<br />

KWALIFIKACJA<br />

T.15 / TG.16<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

I <strong>2020</strong> XI <strong>2020</strong><br />

II kw. 2021<br />

Repetytoria i testy<br />

Kompendium wiedzy z testami<br />

i zadaniami typu egzaminacyjnego<br />

do obu części egzaminu<br />

Zadania praktyczne z propozycjami<br />

rozwiązań oraz przykładowy<br />

arkusz egzaminacyjny<br />

Klucze odpowiedzi do testów<br />

i arkusza egzaminacyjnego<br />

E-zadania egzaminacyjne*<br />

Do indywidualnego sprawdzenia<br />

wiadomości i umiejętności<br />

z danej kwalifikacji<br />

400 zadań online takich, takich<br />

jak na prawdziwym egzaminie<br />

Zadania typu egzaminacyjnego,<br />

w tym z języka obcego<br />

zawodowego, BHP, OMZ, KPS<br />

E-arkusze egzaminacyjne*<br />

Ostatni sprawdzian przed<br />

prawdziwym egzaminem zawodowym<br />

40 zadań online typu<br />

egzaminacyjnego z czasem 60 min,<br />

jak na prawdziwym egzaminie<br />

Dla nauczyciela raporty z wynikami<br />

każdego ucznia i klasy do porównania<br />

na tle całej populacji


Wspieramy Was<br />

zawodowo!<br />

Nowe materiały<br />

w Klubie Nauczyciela<br />

Zapewniamy kompleksową ofertę<br />

podręczniki<br />

zbiory zadań<br />

pracownie<br />

repetytoria i testy<br />

testy i zadania<br />

zeszyty do języka<br />

obcego zawodowego<br />

Przygotowujemy materiały metodyczne<br />

Około 430 materiałów dydaktycznych i metodycznych<br />

gotowych do wydruku i wykorzystania podczas lekcji.<br />

Dzielimy się wiedzą<br />

Najnowsze informacje oświatowe przekazujemy<br />

na konferencjach, e-spotkaniach i webinariach. W <strong>2020</strong> roku<br />

zapraszamy na konferencje ZAWODOWO DO EGZAMINU.<br />

Podnosimy kompetencje<br />

Szkolenia dopasowane do potrzeb nauczycieli dostępne<br />

w ofercie Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.<br />

Oferujemy wsparcie<br />

konsultantów edukacyjnych<br />

Wyposażeni w wiedzę i ofertę podręczników zawodowych,<br />

są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy także do kontaktu<br />

z konsultantem telecentrum pod numerem 801 220 555.<br />

Rozkłady materiału do kwalifikacji<br />

HGT.12 i HGT.06.<br />

Plany wynikowe do kwalifikacji<br />

HGT.12 i HGT.06.<br />

Plany nauczania do zawodów:<br />

technik żywienia i usług<br />

gastronomicznych i technik<br />

hotelarstwa.<br />

Poradnik dla nauczyciela<br />

zawodów: technik żywienia<br />

i usług gastronomicznych i technik<br />

hotelarstwa.<br />

Poradnik dla nauczyciela języka<br />

obcego zawodowego.<br />

Sprawdziany z możliwością edycji<br />

i dostosowania do swoich potrzeb<br />

do kwalifikacji HGT.12 i HGT.06.<br />

Do każdego zadania odpowiedzi<br />

i punktacja.<br />

30 receptur potraw z nowej<br />

podstawy programowej.<br />

Odpowiedzi do pytań i zadań<br />

z podręczników Podstawy turystyki<br />

oraz Realizacja usług w recepcji,<br />

cz. 1 i cz. 2.


Korzystaj z naszych materiałów.<br />

Jeśli nie wiesz jak, pomożemy!<br />

?<br />

?<br />

Jak dołączyć do Klubu?<br />

Wejdź na ucze.pl i kliknij DOŁĄCZ DO KLUBU.<br />

Podaj e-mail, zdefiniuj HASŁO i zaakceptuj REGULAMIN.<br />

Wybierz szkołę i ZAZNACZ OPCJĘ „Jestem nauczycielem<br />

zawodowym”. WYDRUKUJ I PODPISZ formularz<br />

rejestracyjny. Wyślij go pocztą na adres WSiP lub mailowo<br />

na oswiadczenie@wsip.com.pl.<br />

AKTYWUJ KONTO, klikając link w wiadomości,<br />

którą otrzymasz na adres mailowy podany podczas rejestracji.<br />

Jak uzyskać dostęp<br />

albo zaktualizować dane?<br />

Jeśli masz już Konto WSiP i chcesz zapewnić sobie<br />

dostęp do zasobów na Uczę.pl na rok szkolny <strong>2020</strong>/2021,<br />

pobierz Oświadczenie, wypełnij i prześlij pocztą na adres:<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział<br />

Baz Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,<br />

lub w postaci skanu albo zdjęcia na adres mailowy:<br />

oswiadczenie@wsip.com.pl. KONTO JEST WAŻNE<br />

BEZTERMINOWO. DOSTĘP DO MATERIAŁÓW JEST<br />

PRZYZNAWANY NA OKRES CZTERECH LAT.<br />

Jeśli więc ostatnie Oświadczenie przysłałeś w 2016/2017,<br />

w nadchodzącym roku szkolnym wypełnij nowe i prześlij je<br />

do nas.<br />

KSZTAŁCIMY<br />

ZAWODOWO<br />

Publikacje do zawodów:<br />

Technik żywienia i usług<br />

gastronomicznych 6<br />

Technik technologii żywności 17<br />

Technik usług kelnerskich 19<br />

Efekty kształcenia wspólne<br />

dla zawodów branży<br />

gastronomicznej 21<br />

Technik HOTELARSTWA 23<br />

Technik organizacji turystyki 32<br />

Efekty kształcenia wspólne<br />

dla zawodów branży<br />

hotelarsk0-turystycznej 39<br />

?<br />

Co zrobić, jeśli nie mogę<br />

zalogować się do Klubu?<br />

Po pierwsze sprawdź poprawność wpisywanych danych:<br />

loginu i hasła. Loginem jest adres e-mail podany podczas<br />

rejestracji w serwisie Uczę.pl lub w innym serwisie WSiP, który<br />

obejmuje konto WSiP. Jeśli w dalszym ciągu masz problem<br />

z logowaniem, skontaktuj się z nami. Pomożemy.<br />

?<br />

Masz inne pytania?<br />

Poznaj odpowiedź. Zapraszamy na:<br />

ucze.pl/centrum-pomocy/najczesciej-zadawane-pytania<br />

Ceny podane w katalogu obowiązują<br />

od 15.04.<strong>2020</strong> do 31.03.2021 r.<br />

Zdjęcia użyte w katalogu pochodzą z shutterstock.com.


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

Sporządzanie<br />

potraw<br />

i napojów<br />

Część 1<br />

HGT.02 TG.07<br />

Marzanna Zienkiewicz<br />

Sporządzanie potraw i napojów. Część 1<br />

Kwalifikacja HGT.02 / TG.07<br />

Podręcznik do nauki zawodów kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu<br />

kwalifikacji HGT.02 i TG.07, a także uwzględnia wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, takie<br />

jak: PDG, KPS i BHP. Omówiono tu szczegółowo wyposażenie zakładów gastronomicznych. Wskazano sprzęt<br />

niezbędny w zakładach o określonym charakterze, a także w poszczególnych pomieszczeniach w obrębie<br />

zakładu. Pytania i polecenia kontrolne pozwalają uczniowi sprawdzić poziom jego wiedzy.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

• KUCHARZ<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 159259<br />

Cena 45,90 zł<br />

Sporządzanie<br />

potraw<br />

i napojów<br />

Część 2<br />

HGT.02 TG.07<br />

Anna Kmiołek-Gizara<br />

Sporządzanie potraw i napojów. Część 2<br />

Kwalifikacja HGT.02 / TG.07<br />

Podręcznik do nauki zawodów kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu<br />

kwalifikacji HGT.02 i TG.07. Autorka zaprezentowała surowce używane w gastronomii oraz omówiła szczegółowo<br />

ich wykorzystanie w produkcji potraw i napojów. Opisała sposoby eksponowania potraw i zaproponowała różne<br />

metody dekoracji. Przedstawiła też systemy gwarantujące bezpieczeństwo konsumenta. Pytania kontrolne<br />

pomogą uczniowi sprawdzić poziom jego wiedzy.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

• KUCHARZ<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 159260<br />

Cena 45,90 zł<br />

+ TesTy<br />

egZAmin ZAwodowy<br />

nowe<br />

RePeTyToRiUm<br />

Przykładowy arkusz egzaminacyjny<br />

Anna Kmiołek-Gizara<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja TG.07 / HTG.02<br />

KwAlifiKACjA<br />

TG.07 / HGT.02<br />

KUCHARZ<br />

TeCHniK żywieniA<br />

i UsłUg gAsTRonomiCZnyCH<br />

Repetytorium znanej i lubianej autorki podręczników przeznaczonych dla uczniów kształcących się w zawodach<br />

kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Publikacja stanowi cenny materiał w przygotowaniu się<br />

do egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.07. Repetytorium zostało stworzone tak, by mogło służyć także<br />

uczniom, którzy będą przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację HGT.02 wprowadzoną przez<br />

reformę 2019. Prócz materiału powtórzeniowego publikacja zawiera arkusz egzaminacyjny i 4 zestawy testów<br />

po 40 pytań z kluczami odpowiedzi oraz zadania z praktycznej części egzaminu.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 159272<br />

Cena 41,90 zł<br />

6


Małgorzata Konarzewska<br />

Technologia<br />

gastronomiczna<br />

z towaroznawstwem<br />

Przygotowanie i wydawanie dań<br />

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

KUCHARZ<br />

HGT.02<br />

Podręcznik<br />

część 1<br />

Małgorzata Konarzewska<br />

Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna<br />

z towaroznawstwem. Część 1<br />

Kwalifikacja HGT.02<br />

Znany i lubiany podręcznik w nowej odsłonie – dostosowany do najnowszej podstawy<br />

programowej wprowadzonej przez reformę 2019. Publikacja zachowuje swoje dotychczasowe<br />

atuty – przejrzystą szatę graficzną, bogactwo ilustracji, a dodatkowo wzbogacona<br />

jest treściami zgodnymi z HGT.02 (Przygotowanie i wydawanie dań). Zawiera także<br />

aktualizacje przepisów prawnych dotyczących branży gastronomicznej, zmiany związane<br />

z opublikowaniem przez IŻŻ nowych piramid żywieniowych i omówienie najnowszych<br />

technologii stosowanych w gastronomii.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 159273<br />

Cena 42,90 zł<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

Małgorzata Konarzewska<br />

Podręcznik<br />

część 2<br />

Małgorzata Konarzewska<br />

Technologia<br />

gastronomiczna<br />

z towaroznawstwem<br />

Przygotowanie i wydawanie dań<br />

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

KUCHARZ<br />

HGT.02<br />

Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna<br />

z towaroznawstwem. Część 2<br />

Kwalifikacja HGT.02<br />

Druga część znanego podręcznika wzbogacona o treści zawarte w podstawie programowej<br />

do kwalifikacji HGT.02 (Przygotowanie i wydawanie dań). Publikacja omawia starannie<br />

sporządzanie poszczególnych typów potraw, charakteryzuje także kuchnie lokalne<br />

i narodowe. Poświęca sporo uwagi szykowaniu typowych posiłków i odświętnych przyjęć.<br />

Prócz aktualnych treści wielkim atutem podręcznika jest bogactwo ilustracji, które pozytywnie<br />

oddziałuje na wyobraźnię uczniów.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 159274<br />

Cena 42,90 zł<br />

7


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

organizacja żywienia<br />

i usług<br />

gastronomicznych<br />

zasady żywienia<br />

Część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• technik żywienia<br />

i usług gastronomicznych<br />

organizacja żywienia<br />

i usług<br />

gastronomicznych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• Technik żywienia<br />

i usłuG GasTronomicznych<br />

TG.16<br />

część 2<br />

TG.16<br />

Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska,<br />

Halina Turlejska<br />

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1. Zasady<br />

żywienia<br />

Kwalifikacja TG.16<br />

Podręcznik, przeznaczony dla uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, to tak<br />

naprawdę lektura obowiązkowa dla młodzieży szkolnej, która planuje dbać o swoje zdrowie. Przedstawia najnowsze<br />

zalecenia żywieniowe, starannie omawia poszczególne składniki pokarmowe i ich rolę w organizmie człowieka.<br />

Kładzie ogromny nacisk na rolę prawidłowego odżywiania się w zachowaniu zdrowia i sprawności psychofizycznej.<br />

Wskazuje też znaczenie odpowiednio dobranej diety w leczeniu chorób przewlekłych.<br />

Kod 159268<br />

Cena 45,90 zł<br />

Joanna Duda, Sebastian Krzywda,<br />

Marzanna Zienkiewicz<br />

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2<br />

Kwalifikacja TG.16<br />

Podręcznik, przeznaczony dla uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,<br />

omawia zagadnienia związane z organizacją produkcji gastronomicznej i usługami gastronomicznymi. Pierwsza<br />

część prezentuje kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, tworzenie receptur i menu, a także rolę poszczególnych<br />

stanowisk w zakładzie gastronomicznym. Nakreśla także skrótowo kwestię zamówień w gastronomii. Druga<br />

część wprowadza w tajniki sprawnej obsługi klienta, właściwego przygotowania miejsca świadczenia usług<br />

gastronomicznych i polityki finansowej zakładu gastronomicznego. Publikacja zawiera wiele ilustracji i tabel, które<br />

porządkują prezentowane treści.<br />

Kod 159269<br />

Cena 45,90 zł<br />

Zbiór zadań<br />

z gastronomii<br />

branża gastronomiczna<br />

• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

• KUCHARZ<br />

Magdalena Kaźmierczak<br />

Zbiór zadań z gastronomii<br />

Publikacja do nauki zawodów z branży gastronomicznej. To zbiór zadań, który ma pomóc uczniowi szlifować<br />

umiejętność sprawnego wykonywania obliczeń prowadzonych na co dzień w gastronomii, na przykład<br />

przeliczania receptur czy jednostek. Dzięki doskonaleniu umiejętności rachunkowych łatwiej mu będzie zdać<br />

egzamin zawodowy z wymaganych kwalifikacji, a w przyszłości uniknie pomyłek wynikających z błędów<br />

w obliczeniach i związanych z tym problemów w pracy.<br />

Kod 159261<br />

Cena 34,90 zł<br />

8


Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Zasady żywienia Część 1<br />

Organizacja żywienia<br />

i usług<br />

gastronomicznych<br />

Zasady żywienia<br />

Część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

HTG.12<br />

• technik żywienia<br />

i usług gastronomicznych<br />

! nowość<br />

Beata Przygoda, Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna,<br />

Beata ! Sińska, e-podręcznik Halina Turlejska<br />

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.<br />

Część 1. Zasady żywienia<br />

Kwalifikacja ! wznowienie<br />

HGT.12<br />

Bezcenne kompendium wiedzy na temat zasad żywienia, tym razem dostosowane<br />

do wymogów podstawy programowej z 2019 r. Autorki związane z Instytutem Żywności<br />

i Żywienia przedstawiają<br />

wydanie<br />

niezwykle aktualne dane dotyczące zaleceń dietetycznych.<br />

Podręcznik<br />

!<br />

ten zmienione<br />

to wartościowe źródło wiedzy nie tylko dla osób wiążących swoją<br />

przyszłość z pracą w gastronomii, ale też dla tych wszystkich, którym nie jest obca troska<br />

o własne zdrowie. Publikacja dokładnie opisuje program WIKT, ułatwiający układanie<br />

jadłospisów z uwzględnieniem np. specyfiki diety leczniczej, wieku, zapotrzebowania<br />

energetycznego.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 159281 Termin wydania II kwartał <strong>2020</strong> Cena 45,90 zł<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Zasady żywienia Część 1<br />

Organizacja żywienia<br />

i usług<br />

gastronomicznych<br />

Część 2<br />

HTG.12<br />

! nowość<br />

! e-podręcznik<br />

! wznowienie<br />

Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Marzanna Zienkiewicz<br />

Organizacja wydanie żywienia i usług gastronomicznych.<br />

Część ! 2zmienione<br />

Kwalifikacja HGT.12<br />

Jak stworzyć przyjazny dla środowiska zakład gastronomiczny? Czym zdobyć nowych<br />

gości? Jak zarządzać budżetem placówki gastronomicznej? Jak radzić sobie ze stresem<br />

w pracy? To tylko kilka pytań, na które odpowiada ten podręcznik. Zawiera on też<br />

obszerne działy dotyczące obsługiwania gości, organizacji produkcji gastronomicznej<br />

i unikania zagrożeń w codziennej pracy w gastronomii. Dużymi atutami podręcznika<br />

są kolorowe ilustracje i rozbudowany słowniczek terminów języka zawodowego<br />

– niemieckiego oraz angielskiego.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• technik żywienia<br />

i usług gastronomicznych<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 159283 Termin wydania III kwartał <strong>2020</strong> Cena 45,90 zł<br />

9


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

Agnieszka Kasperek<br />

Marzanna Kondratowicz<br />

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

KUCHARZ<br />

Podręcznik<br />

Gastronomia. Tom I<br />

Wyposażenie<br />

i zasady bezpieczeństwa<br />

w gastronomii<br />

Hanna Górska-Warsewicz<br />

Beata Sawicka<br />

Teresa Mikulska<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

KUCHARZ<br />

Podręcznik<br />

Gastronomia. Tom III<br />

Działalność gospodarcza<br />

w gastronomii<br />

Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz<br />

Gastronomia. Tom I. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa<br />

w gastronomii<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz,<br />

realizuje treści z zakresu sporządzania potraw i napojów. Uwzględniono też efekty kształcenia wspólne dla branży. Autorki<br />

opisały urządzenia stosowane w branży gastronomicznej, przybliżyły zagadnienia związane z BHP i reguły udzielania<br />

pierwszej pomocy. Publikacja przygotowuje ucznia do pracy w różnych zakładach gastronomicznych.<br />

Kod 165903 Nr w wykazie MEN 53/2013 Cena 42,90 zł<br />

Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Teresa Mikulska<br />

Gastronomia. Tom III. Działalność gospodarcza w gastronomii<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług<br />

gastronomicznych, realizuje treści z zakresu PDG w branży gastronomicznej. Prezentuje wiedzę niezbędną do opanowania<br />

umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym.<br />

Przedstawioną w podręczniku wiedzę teoretyczną autorki uzupełniły licznymi przykładami i ćwiczeniami. Pytania<br />

kontrolne pomogą uczniowi zweryfikować stan jego wiedzy.<br />

Kod 165908 Nr w wykazie MEN 1/2014 Cena 39,90 zł<br />

Iwona Namysław<br />

Lidia Górska<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

część 1<br />

Procesy<br />

technologiczne<br />

w gastronomii<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

KUCHARZ<br />

Iwona Namysław, Lidia Górska<br />

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 1<br />

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

oraz kucharz W książce omówiono różne rodzaje procesów technologicznych w gastronomii. Położono duży nacisk<br />

na zasady bezpieczeństwa i reguły przechowywania, przygotowywania i wydawania potraw. Uczeń znajdzie w niej<br />

też przepisy, według których będzie mógł wykonać poszczególne dania.<br />

Kod 165909<br />

Cena 37,90 zł<br />

Lidia Górska<br />

Iwona Namysław<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

część 2<br />

Procesy<br />

technologiczne<br />

w gastronomii<br />

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

KUCHARZ<br />

Lidia Górska, Iwona Namysław<br />

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 2<br />

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług<br />

gastronomicznych. Książka obejmuje tematy dotyczące sporządzania przeróżnych popularnych dań, a także potraw kuchni<br />

narodowych, regionalnych oraz żywności dietetycznej i funkcjonalnej. Bogaty materiał ilustracyjny uatrakcyjnia szatę<br />

graficzną książki. Uczeń znajdzie w niej ponadto zbiór niezbędnych w pracy receptur.<br />

Kod 165910<br />

Cena 39,90 zł<br />

10


i<br />

i<br />

2013-08-19 12:08:26<br />

Sporządzanie napojów i potraw<br />

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 1<br />

Sporządzanie<br />

napojów i potraw<br />

TOWAROZNAWSTWO<br />

I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOśCI<br />

T.6.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

REFORMA 2012<br />

• TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

• KUCHARZ<br />

Sporządzanie<br />

i ekspedycja potraw<br />

i napojów<br />

TECHNOlOGIA <strong>GASTRO</strong>NOMICZNA<br />

T.6.2<br />

1<br />

część<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

REFORMA 2012<br />

• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

• KUCHARZ<br />

Anna Kmiołek<br />

Sporządzanie napojów i potraw.<br />

Towaroznawstwo i przechowywanie żywności<br />

Kwalifikacja T.6.1<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,<br />

realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.6 (Przechowywanie żywności). Publikacja pozwala zdobyć wiedzę<br />

i umiejętności potrzebne do oceny towaroznawczej surowców i produktów żywnościowych. Opisuje też zasady ich<br />

przechowywania. Liczne ilustracje ułatwiają zapamiętanie ważniejszych treści.<br />

Kod 159202 Nr w wykazie MEN 21/2013 Cena 45,90 zł<br />

Anna Kmiołek<br />

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 1.<br />

Technologia gastronomiczna<br />

Kwalifikacja T.6.2<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,<br />

realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów). Publikacja<br />

pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzania gastronomicznych procesów technologicznych<br />

oraz przygotowywania potraw mięsnych, półmięsnych i wegetariańskich. Liczne ilustracje ułatwiają zapamiętanie<br />

ważniejszych treści.<br />

Kod 159203 Nr w wykazie MEN 57/2013 Cena 45,90 zł<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

<br />

owe podręczniki<br />

gramową<br />

dowe!<br />

Sporządzanie<br />

i ekspedycja potraw<br />

i napojów<br />

TECHNOLOGIA <strong>GASTRO</strong>NOMICZNA 2<br />

REFORMA 2012<br />

Anna Kmiołek<br />

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 2.<br />

Technologia gastronomiczna<br />

część<br />

Kwalifikacja T.6.2<br />

ja T.6.2<br />

Kwalifikacja T.15.1<br />

Zasady żywienia.<br />

otraw Planowanie i ocena<br />

ść 3.<br />

zakładów<br />

nych<br />

Język niemiecki<br />

zawodowy<br />

w gastronomii<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

etowej sklep.wsip.pl<br />

Kwalifikacja T.6.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

• KUCHARZ<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,<br />

realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów). Publikacja pozwala<br />

zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowywania przekąsek, zup, deserów, napojów zimnych, gorących<br />

i alkoholowych, potraw dietetycznych, narodowych, regionalnych oraz posiłków codziennych i okolicznościowych. Liczne<br />

ilustracje ułatwiają zapamiętanie ważniejszych treści.<br />

Kod 159204 Nr w wykazie MEN 65/2013 Cena 37,90 zł<br />

Sporządzanie<br />

i ekspedycja potraw<br />

i napojów<br />

wypOSAżEniE zAkłAdów 3<br />

gAStROnOMicznych<br />

część<br />

REFORMA 2012<br />

Marzanna Zienkiewicz<br />

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3.<br />

Wyposażenie zakładów gastronomicznych<br />

Kwalifikacja T.6.2<br />

t.6.2<br />

podręcznik do nauki zawodu<br />

• tEchnik żywiEniA i USłUg<br />

gAStROnOMicznych<br />

• kUchARz<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,<br />

realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów). Publikacja<br />

pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego korzystania z pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu do<br />

przygotowywania i ekspedycji potraw i napojów. Liczne ilustracje ułatwiają rozpoznanie i zapamiętanie omawianych<br />

urządzeń, a także zrozumienie zasad ich działania.<br />

Kod 159205 Nr w wykazie MEN 11/2014 Cena 40,90 zł<br />

11


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

gastronomiczna<br />

• TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

• KUCHARZ<br />

Dorota Czerwińska<br />

Zasady<br />

żywienia<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Podręcznik<br />

część 1<br />

Anna Kmiołek-Gizara<br />

Pracownia gastronomiczna<br />

Kwalifikacja TG.07 / HGT.02<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług<br />

gastronomicznych. Składa się z kart pracy zawierających ćwiczenia praktyczne. Każdy rozdział opatrzono<br />

krótkim wprowadzeniem. Autorka zadbała o pracę zarówno w parach, jak i w grupach. Książka pomaga<br />

skutecznie szlifować praktyczne umiejętności zawodowe.<br />

Kod 159210<br />

Dorota Czerwińska<br />

Cena 39,90 zł<br />

Zasady żywienia. Część 1<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.<br />

Autorka omówiła między innymi znaczenie racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz rolę składników<br />

pokarmowych i wody w żywieniu. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne<br />

– sprawdzić jej poziom.<br />

Kod 165913 Nr w wykazie MEN 12/2015 Cena 34,90 zł<br />

Dorota Czerwińska<br />

Podręcznik<br />

część 2<br />

Zasady<br />

żywienia<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Dorota Czerwińska<br />

Zasady żywienia. Część 2<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.<br />

W publikacji omówiono między innymi wartości energetyczne pożywienia, wpływ procesów technologicznych<br />

na wartość produktów spożywczych, przechowywanie żywności. Ilustracje pomogą uczniowi przyswoić wiedzę,<br />

a pytania kontrolne – sprawdzić jej poziom.<br />

Kod 165920 Nr w wykazie MEN 13/2015 Cena 34,90 zł<br />

12


Beata Bilska<br />

Hanna Górska-Warsewicz<br />

Beata Sawicka<br />

Agnieszka Tul-Krzyszczuk<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Podręcznik<br />

Organizacja<br />

produkcji<br />

gastronomicznej<br />

Renata Szajna<br />

Danuta Ławniczak<br />

Podręcznik<br />

Usługi<br />

gastronomiczne<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Hanna Górska-Warsewicz, Beata Bilska, Beata Sawicka,<br />

Agnieszka Tul-Kryszczuk<br />

Organizacja produkcji gastronomicznej<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.<br />

Autorki omówiły tematy dotyczące planowania produkcji, organizacji oraz kontroli produkcji potraw i napojów,<br />

receptur i kart menu. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne – sprawdzić jej<br />

poziom.<br />

Kod 165914<br />

Cena 32,90 zł<br />

Renata Szajna, Danuta Ławniczak<br />

Usługi gastronomiczne<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.<br />

W publikacji omówiono między innymi tematy dotyczące działalności zakładów gastronomicznych, marketingu<br />

czy przebiegu obsługi gości w restauracji. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania<br />

kontrolne – sprawdzić jej poziom.<br />

Kod 165915 Nr w wykazie MEN 33/2015 Cena 39,90 zł<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

Renata Szajna<br />

Danuta Ławniczak<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

Obsługa klientów<br />

w gastronomii<br />

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Renata Szajna, Danuta Ławniczak<br />

Obsługa klientów w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń<br />

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.<br />

Ćwiczenia dotyczą między innymi: działalności zakładów gastronomicznych, marketingu, promowania i kosztów<br />

usług gastronomicznych, podejmowania gości w restauracji, organizowania przyjęć okolicznościowych, a także<br />

zasad BHP. Książkę uatrakcyjnia bogata szata graficzna.<br />

Kod 165917<br />

Cena 37,90 zł<br />

13


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

Zasady żywienia<br />

PLANOWANIE I OCENA<br />

T.15.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

REFORMA 2012<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Organizacja<br />

produkcji<br />

gastronomicznej<br />

REFORMA 2012<br />

Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska,<br />

Halina Turlejska<br />

Zasady żywienia. Planowanie i ocena<br />

Kwalifikacja T.15.1<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,<br />

realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i ocena żywienia). Publikacja pozwala<br />

zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do komponowania diety w zależności od potrzeb osób, dla których<br />

jest przeznaczona, zasad planowania wyżywienia i organizacji żywienia, z uwzględnieniem żywienia<br />

dietetycznego w świetle nowego systemu dietetycznego. Treści teoretyczne autorki wsparły licznymi<br />

przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania podanych informacji.<br />

Kod 147502 Nr w wykazie MEN 1/2013 Cena 37,90 zł<br />

Anna Kmiołek<br />

Organizacja produkcji gastronomicznej<br />

Kwalifikacja T.15.2<br />

Kwalifikacja T.15.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,<br />

realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.15 (Organizacja produkcji gastronomicznej). Publikacja<br />

pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne między innymi do planowania produkcji, kontrolowania jej<br />

procesów, oceny jakości potraw, a także do opracowania kart menu, kalkulowania cen potraw oraz sporządzania<br />

receptur gastronomicznych.<br />

Kod 159207 Nr w wykazie MEN 23/2013 Cena 32,90 zł<br />

Usługi gastronomiczne<br />

Usługi<br />

gastronomiczne<br />

REFORMA 2012<br />

Anna Kmiołek<br />

Usługi gastronomiczne<br />

Kwalifikacja T.15.3<br />

Kwalifikacja T.15.3<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG<br />

<strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

2015-04-02 10:54:10<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,<br />

realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).<br />

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne między innymi do przygotowania oferty<br />

usług gastronomicznych i zaplanowania działań związanych z ich promocją, wykonania kalkulacji kosztów<br />

i prowadzenia sprzedaży.<br />

Kod 159206 Nr w wykazie MEN 56/2013 Cena 37,90 zł<br />

14


REPETYTORIUM + TESTY<br />

+ TESTY<br />

EGZAMIN ZAWODOWY<br />

KWALIFIKACJA<br />

T.15 / TG.16<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Kwalifikacja T.15<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Renata Szajna<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja T.15 / TG.16<br />

Mocne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu z kwalifikacji T.15 i TG.16 w zawodzie technik żywienia i usług<br />

gastronomicznych. Wiedza w pigułce i aż 200 pytań testowych! Publikacja gromadzi najważniejsze wiadomości,<br />

które należy powtórzyć przed egzaminem. Dzięki testom z kluczem odpowiedzi i zadaniom praktycznym<br />

z rozwiązaniami można sprawdzić przygotowanie uczniów do egzaminu. Idealna pomoc, by szybko ocenić, które<br />

zagadnienia już opanowali, a które nadal sprawiają im trudności.<br />

Kod 159249<br />

Piotr Dominik<br />

Cena 39,90 zł<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja T.15<br />

Publikacja, skierowana do uczniów przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje<br />

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.15 (Organizacja<br />

żywienia i usług gastronomicznych). Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. W każdym z nich znajduje się<br />

test, obejmujący 40 pytań jednokrotnego wyboru, i zadanie praktyczne. Ponadto w publikacji zamieszczono<br />

klucz odpowiedzi do testów i rozwiązania zadań.<br />

Kod 165335<br />

Cena 27,90 zł<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

obsługi klientów<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Piotr Dominik<br />

Pracownia obsługi klientów<br />

Kwalifikacja TG.16 / HGT.12<br />

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.<br />

Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie, które przypomina podstawowe wiadomości, i karty pracy<br />

z zadaniami i ćwiczeniami. Publikacja kładzie nacisk na uważne wykonywanie zadań, zachęca ucznia do wnikliwej<br />

samooceny i skłania do wyciągania wniosków.<br />

Kod 165921<br />

Cena 41,90 zł<br />

15


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik żywienia i usług gastronomicznych<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

organizacji żywienia<br />

TECHNIK ŻYWIENIA<br />

I USŁUG <strong>GASTRO</strong>NOMICZNYCH<br />

Podstawy<br />

gastronomii<br />

i technologii żywności<br />

część 1<br />

Joanna Duda, Sebastian Krzywda<br />

Pracownia organizacji żywienia<br />

Kwalifikacja TG.16 / HGT.12<br />

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.<br />

Każdy rozdział zawiera krótki wstęp teoretyczny oraz karty pracy z zadaniami. Różnorodne ćwiczenia pozwolą<br />

uczniowi wyszlifować potrzebne umiejętności oraz uczciwie ocenić zdobyte kompetencje.<br />

Kod 159211<br />

Cena 41,90 zł<br />

Anna Kmiołek-Gizara<br />

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• technik żywienia i usług<br />

gastronomicznych<br />

• kucharz<br />

Podręcznik pomaga zdobyć wiedzę i opanować umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia<br />

w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Znana i ceniona autorka koncentruje<br />

się na takich efektach kształcenia, jak: racjonalna gospodarka surowcami i odpadami, rozpoznawanie instalacji<br />

i urządzeń w zakładach gastronomicznych, postępowanie zgodnie z instrukcjami obsługi. Atuty publikacji<br />

to liczne wzory dokumentacji HACCP.<br />

Kod 159247<br />

Cena 37,90 zł<br />

Podstawy<br />

gastronomii<br />

i technologii żywności<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ<br />

PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO<br />

• PIEKARZ • CUKIERNIK<br />

• WĘDLINIARZ • PRZETWÓRCA RYB<br />

• TECHNIK TECHNOLOGII<br />

ŻYWNOŚCI<br />

• TECHNIK PRZETWÓRSTWA<br />

MLECZARSKIEGO<br />

Anna Kmiołek-Gizara<br />

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 2<br />

Podręcznik poświęcony kompetencjom wyszczególnionym w PKZ (TG.b) i PKZ (TG.i), stanowiącym podbudowę<br />

do kształcenia w zawodach: piekarz, cukiernik, wędliniarz, przetwórca ryb, technik technologii żywności<br />

i technik przetwórstwa mleczarskiego. Autorka przybliża przepisy obowiązujące w przemyśle spożywczym,<br />

szczególny nacisk kładzie na zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności. Wiele przykładów<br />

dokumentacji sanitarnej zgodnej z systemem HACCP pomaga uczniom opanować ten trudny i ważny<br />

aspekt pracy.<br />

Kod 159248<br />

Cena 37,90 zł<br />

16


Technik technologii żywności<br />

Katarzyna Kocierz<br />

Podręcznik<br />

Wyroby cukiernicze. Tom I<br />

Technika w produkcji<br />

cukierniczej<br />

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI<br />

CUKIERNIK<br />

Katarzyna Kocierz<br />

Wyroby cukiernicze. Tom I. Technika w produkcji cukierniczej<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik technologii żywności<br />

oraz cukiernik. Autorka opisała zasady posługiwania się sprzętem stosowanym w magazynach surowców<br />

cukierniczych, dobierania maszyn do produkcji i przechowywania wyrobów. Poruszyła także zagadnienia<br />

z zakresu BHP i PKZ.<br />

Kod 165904 Nr w wykazie MEN 83/2013 Cena 35,90 zł<br />

Magdalena Kaźmierczak<br />

Podręcznik<br />

część 1<br />

Wyroby cukiernicze. Tom II<br />

Technologie<br />

produkcji cukierniczej<br />

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI<br />

CUKIERNIK<br />

Magdalena Kaźmierczak<br />

Wyroby cukiernicze. Tom II. Technologie produkcji cukierniczej.<br />

Część 1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik technologii żywności i cukiernik.<br />

Autorka wyczerpująco opisała zasady bezpiecznego funkcjonowania zakładu cukierniczego oraz typowe wyroby<br />

ciastkarskie. Uczeń ma szansę wykonać samodzielnie każdy rodzaj produktu, jeśli skorzysta z gotowego przepisu<br />

i procedur, które często uwzględniają różnice w wyposażeniu szkolnych pracowni. W podręczniku zamieszczono<br />

liczne ilustracje i zdjęcia.<br />

Kod 165905 Nr w wykazie MEN 54/2013 Cena 37,90 zł<br />

Magdalena Kaźmierczak<br />

Podręcznik<br />

część 2<br />

Wyroby cukiernicze. Tom II<br />

Technologie<br />

produkcji cukierniczej<br />

CUKIERNIK<br />

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI<br />

Magdalena Kaźmierczak<br />

Wyroby cukiernicze. Tom II. Technologie produkcji cukierniczej.<br />

Część 2<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik technologii żywności i cukiernik.<br />

Autorka szczegółowo opisuje różne rodzaje ciast – metody ich sporządzania i otrzymywane z nich wyroby.<br />

Przejrzyste schematy i zdjęcia etapów produkcji ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących w trakcie<br />

przygotowywania poszczególnych typów ciast. Autorka starannie analizuje błędy najczęściej popełniane<br />

w trakcie produkcji cukierniczej. Omawia także podstawowe metody dekoracji wyrobów cukierniczych<br />

i otrzymywania wyrobów trwałych. Podręcznik zawiera wiele receptur, które pozwolą uczniowi przećwiczyć<br />

umiejętności praktyczne. Liczne pytania umożliwią sprawdzanie na bieżąco stopnia opanowania materiału.<br />

Kod 165919 Nr w wykazie MEN 54/2013 Cena 35,90 zł<br />

17


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik technologii żywności<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

produkcji cukierniczej<br />

cukiernik<br />

Technik Technologii żywności<br />

• CUKIERNIK<br />

• TECHNIK TECHNOLOGII<br />

ŻYWNOŚCI<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

egzamin zawodowy<br />

kwalifikacja T.4<br />

nowA PoDSTAwA<br />

ProgrAMowA<br />

Magdalena Kaźmierczak<br />

Pracownia produkcji cukierniczej<br />

Kwalifikacja TG.04 / SPC.01<br />

Ćwiczenia praktyczne są skierowane do uczniów kształcących się w zawodach cukiernik i technik technologii żywności.<br />

Publikacja przeznaczona do ćwiczenia umiejętności związanych z produkcją wyrobów cukierniczych. W każdym rozdziale<br />

znajdują się krótki wstęp teoretyczny, którego celem jest przypomnienie najważniejszych informacji, oraz karty pracy,<br />

które zazwyczaj zawierają dokładną recepturę produktu i polecenia związane z jego wykonaniem.<br />

Kod 159236<br />

Cena 39,90 zł<br />

Magdalena Kaźmierczak<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja T.4<br />

Publikacja, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach cukiernik i technik<br />

technologii żywności, realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.4 (Produkcja wyrobów cukierniczych). Książka zawiera<br />

5 zestawów egzaminacyjnych. W każdym z nich znajduje się test, obejmujący 40 pytań jednokrotnego wyboru, i zadanie<br />

praktyczne. W publikacji zamieszczono także między innymi klucz odpowiedzi do testów i rozwiązania zadań.<br />

Kod 165341<br />

Cena 27,90 zł<br />

Magazynowanie<br />

surowców<br />

piekarskich<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• PIEKARZ<br />

• TECHNIK TECHNOLOGII<br />

ŻYWNOŚCI<br />

Krystyna Jarosz<br />

Magazynowanie surowców piekarskich<br />

Kwalifikacja T.3.1<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach piekarz i technik technologii żywności, realizuje treści<br />

z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.3 (Magazynowanie surowców piekarskich). W publikacji wyczerpująco omówiono<br />

surowce używane w piekarstwie, zasady ich składowania i przygotowania do użycia. Dużą uwagę poświęcono dwóm<br />

podstawowym surowcom piekarniczym – mące i wodzie. Rysunki, schematy oraz zdjęcia pomagają uporządkować<br />

i zapamiętać informacje. Podręcznik przygotowuje ucznia do pracy zarówno w małej piekarni rzemieślniczej, jak i w dużym<br />

zakładzie produkcyjnym.<br />

Kod 159226 Nr w wykazie MEN 13/2016 Cena 29,90 zł<br />

Ewa Giemza<br />

Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie<br />

wyrobów piekarskich<br />

Kwalifikacja T.3.2<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach piekarz i technik technologii żywności, realizuje treści<br />

z zakresu drugiej części kwalifikacji T.3 (Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich). W publikacji<br />

omówiono rodzaje pieczywa i wyrobów piekarsko-cukierniczych. Dokładnie przedstawiono receptury i na licznych<br />

przykładach wyjaśniono związane z nimi obliczenia. Atutem podręcznika jest bogata szata graficzna prezentująca między<br />

innymi poszczególne etapy ręcznego wyrobu pieczywa.<br />

Kod 159227 Nr w wykazie MEN 14/2016 Cena 29,90 zł<br />

18


Technik usług kelnerskich<br />

Renata Szajna<br />

Danuta Ławniczak<br />

Podręcznik<br />

część 1<br />

Obsługa<br />

kelnerska<br />

KELNER<br />

Renata Szajna, Danuta Ławniczak<br />

Obsługa kelnerska. Część 1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Autorki wyczerpująco opisały<br />

zagadnienia dotyczące: stanowiska pracy i systemów obsługi kelnerskiej, predyspozycji i umiejętności<br />

niezbędnych do wykonywania zawodu kelnera, czynności związane z obsługą gości. Teorię wsparły ilustracjami<br />

i ćwiczeniami.<br />

Kod 165901 Nr w wykazie MEN 84/2013 Cena 37,90 zł<br />

Renata Szajna<br />

Danuta Ławniczak<br />

Podręcznik<br />

część 2<br />

Obsługa<br />

kelnerska<br />

KELNER<br />

Renata Szajna, Danuta Ławniczak<br />

Obsługa kelnerska. Część 2<br />

Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia w zawodzie kelner. W publikacji omówiono zagadnienia z zakresu:<br />

sztuki podawania potraw i napojów (bezalkoholowych i alkoholowych), zwyczajów żywieniowych różnych<br />

narodów, serwisu specjalnego, sztuki barmańskiej, obsługi gości hotelowych oraz organizacji przyjęć. Autorki<br />

wsparły treści teoretyczne licznymi przykładami i ilustracjami.<br />

Kod 165902 Nr w wykazie MEN 3/2014 Cena 37,90 zł<br />

Renata Szajna<br />

Danuta Ławniczak<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

część 1<br />

Obsługiwanie<br />

gości<br />

KELNER<br />

Renata Szajna, Danuta Ławniczak<br />

Obsługiwanie gości. Zeszyt ćwiczeń. Część 1<br />

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania<br />

i ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem Obsługa kelnerska, części 1 i 2. Polecenia dotyczą takich zagadnień, jak:<br />

zasady bezpieczeństwa, wymagania wobec kelnera, wyposażenie i wystrój zakładu gastronomicznego, aranżacja<br />

sal dla gości, karty menu oraz zasady obsługiwania gości.<br />

Kod 165911<br />

Cena 27,90 zł<br />

19


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik usług kelnerskich<br />

Renata Szajna<br />

Danuta Ławniczak<br />

Obsługiwanie<br />

gości<br />

KELNER<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

część 2<br />

Renata Szajna, Danuta Ławniczak<br />

Obsługiwanie gości. Zeszyt ćwiczeń. Część 2<br />

Publikacja, skorelowana z podręcznikiem Obsługa kelnerska, części 1 i 2, której zadaniem jest<br />

usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy z zakresu obsługi gości. Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień, jak:<br />

organizacja pracy kelnera, podawanie potraw i napojów, zwyczaje żywieniowe różnych narodów, serwis<br />

specjalny, sztuka barmańska, obsługa gości hotelowych oraz organizacja przyjęć. Autorki uzupełniły zadania<br />

licznymi rysunkami i zdjęciami.<br />

Kod 165912<br />

Cena 27,90 zł<br />

Renata Szajna<br />

Danuta Ławniczak<br />

Alina Ziaja<br />

Podręcznik<br />

Usługi<br />

kelnerskie<br />

KELNER<br />

Renata Szajna, Danuta Ławniczak, Alina Ziaja<br />

Usługi kelnerskie<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Publikacja obejmuje tematy<br />

dotyczące usług gastronomicznych, zasad ich kalkulacji i rozliczania, organizacji przyjęć okolicznościowych<br />

czy konferencji w zakładzie gastronomicznym. Szata graficzna pomoże uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania<br />

kontrolne – sprawdzić jej poziom.<br />

Kod 165916 Nr w wykazie MEN 30/2015 Cena 39,90 zł<br />

Renata Szajna<br />

Danuta Ławniczak<br />

Alina Ziaja<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

Organizowanie<br />

usług kelnerskich<br />

KELNER<br />

Renata Szajna, Danuta Ławniczak, Alina Ziaja<br />

Organizowanie usług kelnerskich. Zeszyt ćwiczeń<br />

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Zaprezentowane ćwiczenia dotyczą<br />

między innymi: promowania usług gastronomicznych, kalkulowania ich oraz rozliczania kosztów, planowania<br />

i organizacji przeróżnych przyjęć okolicznościowych, np. szkoleń, konferencji, imprez cateringowych oraz przyjęć<br />

dyplomatycznych. Treści zawarte w książce uatrakcyjnia bogata szata graficzna.<br />

Kod 165918<br />

Cena 29,90 zł<br />

20


Efekty kształcenia wspólne dla zawodów<br />

branży gastronomicznej<br />

Język angielski<br />

zawodowy<br />

w gastronomii<br />

ZESZYT ĆWICZEŃ<br />

Katarzyna Sarna, Rafał Sarna<br />

Język angielski zawodowy w gastronomii.<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

Publikacja zawiera ćwiczenia, które pozwolą utrwalić nazwy produktów spożywczych i dań, procesów<br />

technologicznych, akcesoriów i urządzeń gastronomicznych, a także słownictwo związane z procesem<br />

przygotowywania dań i tworzenia menu. Ujęto również przepisy BHP, normy zatrudnienia w gastronomii,<br />

kwestię umowy o pracę, zasady rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.<br />

Kod 159208<br />

Cena 35,90 zł<br />

Język niemiecki<br />

zawodowy<br />

w gastronomii<br />

ZesZyt ćwicZeń<br />

Anna Dul<br />

Język niemiecki zawodowy w gastronomii<br />

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w gastronomii. W publikacji zawarto<br />

ćwiczenia dotyczące produktów spożywczych i dań, procesów technologicznych, akcesoriów i urządzeń<br />

gastronomicznych, sposobów przygotowywania dań i tworzenia menu. Omówiono również przepisy BHP,<br />

normy zatrudnienia w gastronomii, kwestię umowy o pracę, zasady rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania<br />

kwestionariusza osobowego.<br />

Kod 159209<br />

Cena 35,90 zł<br />

BHP<br />

w branży gastronomicznej<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA BRANŻY<br />

Piotr Dominik<br />

BHP w branży gastronomicznej<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży gastronomicznej, realizuje<br />

treści kształcenia z zakresu efektów wspólnych BHP dla branży gastronomicznej. W publikacji poruszono<br />

zagadnienia związane z zagrożeniami, które stwarza praca w gastronomii. Omówiono szczegółowo właściwą<br />

organizację stanowiska pracy, dzięki której można zmniejszyć ryzyko szkodliwego wpływu wykonywanych<br />

zadań na pracownika. Przybliżono zasady udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowano zagadnienia związane<br />

z bezpieczeństwem żywności oraz liczne druki z ksiąg HACCP.<br />

Kod 159234<br />

Cena 39,90 zł<br />

21


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży gastronomicznej<br />

Bezpieczeństwo<br />

i higiena pracy<br />

Prowadzenie<br />

działalności<br />

gospodarczej<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH<br />

ZAWODÓW<br />

Zawiera<br />

treści<br />

z KPS<br />

i OMZ<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH<br />

ZAWODÓW<br />

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała<br />

Bezpieczeństwo i higiena pracy<br />

W podręczniku omówiono i na podstawie przykładów przybliżono następujące zagadnienia z zakresu BHP:<br />

uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki<br />

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.<br />

Kod 163801<br />

Cena 39,90 zł<br />

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue<br />

Prowadzenie działalności gospodarczej<br />

(z KPS i OMZ)<br />

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Autorki zaprezentowały wiedzę<br />

z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, objaśniły zasady funkcjonowania gospodarki<br />

rynkowej, omówiły przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, prawo<br />

o ochronie danych osobowych, prawo podatkowe, prawo autorskie). Treści teoretyczne zostały wsparte<br />

przykładami oraz ćwiczeniami ułatwiającymi zrozumienie opisanych treści zagadnień.<br />

Kod 158501<br />

Cena 39,90 zł<br />

22


Technik HOTELARSTWA<br />

Obsługa gości<br />

w obiekcie<br />

świadczącym usługi<br />

hotelarskie<br />

Część 1<br />

HGT.03<br />

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń<br />

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Część 1<br />

Kwalifikacja HGT.03<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej<br />

z zakresu kwalifikacji HGT.03 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Autorzy zamieścili<br />

w nim informacje dotyczące klasyfikacji obiektów i usług hotelarskich, systemów i sieci hotelarskich oraz zasad<br />

BHP obowiązujących w branży. Zaprezentowali informacje dotyczące przyjmowania i realizacji zamówień usług<br />

dodatkowych, ich organizowania, sporządzania dokumentacji. Liczne rysunki i zdjęcia ułatwią uczniowi zrozumienie<br />

opisanych treści.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 161240<br />

Cena 41,90 zł<br />

Obsługa gości<br />

w obiekcie<br />

świadczącym usługi<br />

hotelarskie<br />

Część 2<br />

HGT.03<br />

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń<br />

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Część 2<br />

Kwalifikacja HGT.03<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej<br />

z zakresu kwalifikacji HGT.03 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Autorzy wyczerpująco<br />

opisali kwestie dotyczące przestrzegania zasad zdrowego żywienia, przechowywania żywności, bielizny i zastawy<br />

stołowej, sporządzania jadłospisów i rozróżniania śniadań hotelowych oraz sposobów ich podawania. Omówili<br />

kwestie rozróżniania stanowisk pracy w dziale służby pięter, rodzajów jednostek mieszkalnych, prac porządkowych,<br />

technik sprzątania oraz obsługiwania sprzętu i urządzeń do utrzymywania czystości. Liczne rysunki i zdjęcia ułatwią<br />

uczniowi zrozumienie opisanych treści.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 161241<br />

Cena 41,90 zł<br />

Zbiór zadań<br />

Obsługa gości<br />

w obiekcie hotelarskim<br />

branża turystyczno-hotelarska<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ<br />

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń<br />

Zbiór zadań. Obsługa gości w obiekcie hotelarskim<br />

Zbiór zadań przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i pracownik obsługi<br />

hotelowej z zakresu kwalifikacji HGT.03 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). To idealna<br />

publikacja uzupełniająca podręczniki z zakresu obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Dzięki<br />

wykonaniu wielu różnorodnych zadań kandydat do zawodu technik hotelarstwa lepiej zrozumie materiał, utrwali<br />

wiadomości i nauczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.<br />

Kod 161246<br />

Cena 36,90 zł<br />

23


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik HOTELARSTWA<br />

realizacja usług<br />

w recepcji<br />

Część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• teChnik hotelarstwa<br />

hGt.06<br />

! nowość<br />

! e-podręcznik<br />

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus,<br />

Grzegorz<br />

! wznowienie<br />

Wolak<br />

Realizacja usług w recepcji. Część 1<br />

Kwalifikacja wydanie HGT.06<br />

zmienione<br />

!<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa<br />

z zakresu kwalifikacji HGT.06 (Realizacja usług w recepcji). Wyczerpująco przedstawiono<br />

kwestie związane z BHP w recepcji hotelowej, potrzebami gości i ich oczekiwaniami,<br />

etyką, kulturą i savoir-vivre’em pracowników recepcji. Przedstawione są również zasady<br />

komunikowania się z gośćmi hotelowymi oraz etapy i techniki negocjacji stosowane<br />

do uzyskania warunków porozumienia. Omówiono też rolę recepcji w hotelu, stanowiska<br />

pracy i zadania jej pracowników. Uzupełnieniem jest wyposażenie techniczne, oraz cały<br />

proces przygotowania rezerwacji, w tym m.in. sposoby i zasady dokonywania rezerwacji<br />

oraz dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich. Bogaty materiał ilustracyjny<br />

ułatwi uczniowi zrozumienie opisanych treści.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 161250 Termin wydania III kwartał <strong>2020</strong> Cena 41,90 zł<br />

Realizacja usług<br />

w recepcji<br />

Część 2<br />

HGT.06<br />

! zapowiedź<br />

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus,<br />

Grzegorz Wolak<br />

Realizacja usług w recepcji. Część 2<br />

Kwalifikacja HGT.06<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa<br />

z zakresu kwalifikacji HGT.06 (Realizacja usług w recepcji). Publikacja zawiera informacje<br />

dotyczące procedury przyjęcia i wykwaterowania gości, w tym zasady rejestracji gości,<br />

przydziałów pokoi, prowadzenia dokumentacji hotelowej. Omówione zostały kwestie<br />

związane ze świadczeniem gościom usług przez pracowników recepcji, w tym m.in. pomoc<br />

w przenoszeniu bagażu, budzenie, przekazywanie wiadomości i korespondencji, udzielanie<br />

informacji, obsługa gości specjalnych. Uczeń znajdzie tu również informacje o rodzajach cen<br />

usług hotelarskich i stosowanych rabatach, formach płatności w sprzedaży usług hotelarskich<br />

oraz zasadach prowadzenia rachunku hotelowego gości. Pomocne w zrozumieniu<br />

i opanowaniu materiału są liczne zdjęcia i rysunki.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 161252 Termin wydania 2021<br />

24


Adam Stefański<br />

Hotelarstwo. Tom I<br />

Marketing usług<br />

hotelarskich<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Podręcznik<br />

Adam Stefański<br />

Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, przedstawiający zagadnienia z zakresu planowania<br />

i realizacji usług w recepcji. Wyjaśnia podstawowe pojęcia marketingu na przykładach zaczerpniętych z rynku<br />

usług hotelarskich. Opisuje także metody prowadzenia badań satysfakcji gości i zasady tworzenia strategii<br />

marketingowych. Prezentowane materiały udostępnione przez hotele ułatwiają odniesienie omawianych treści<br />

do rzeczywistych warunków, w których działają przedsiębiorstwa hotelarskie. Na szczególną uwagę zasługuje<br />

załącznik z kompletnym planem strategii marketingowej jednego z hoteli. Liczne ćwiczenia umożliwiają<br />

sprawdzenie umiejętności zdobytych przez ucznia.<br />

Technik HOTELARSTWA<br />

Kod 165702 Nr w wykazie MEN 42/2013 Cena 35,90 zł<br />

Barbara Cymańska-Garbowska<br />

Danuta Witrykus<br />

Grzegorz Wolak<br />

Jadwiga Pietras<br />

Podręcznik<br />

część 1<br />

Hotelarstwo. Tom II<br />

Organizacja pracy<br />

w hotelarstwie<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras,<br />

Grzegorz Wolak<br />

Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, opisujący zagadnienia z zakresu planowania i realizacji usług<br />

w recepcji. Przedstawia dzieje hotelarstwa. Przybliża podstawowe zagadnienia z turystyki, a także turystyczną bazę<br />

noclegową w Polsce. Omawia standaryzację obiektów hotelarskich oraz polskie i międzynarodowe organizacje<br />

zrzeszające hotelarzy. Porusza też kwestie przystosowania obiektów hotelarskich do potrzeb obsługi gości<br />

niepełnosprawnych. Podręcznik obfituje w ciekawostki, które pozwolą poszerzyć wiedzę, wzbudzą zainteresowanie<br />

i zachęcą do samodzielnego poszukiwania informacji. Zawarty na końcu słowniczek z ważniejszymi pojęciami<br />

stanowi cenną pomoc w nauce.<br />

Kod 165705 Nr w wykazie MEN 20/2014 Cena 35,90 zł<br />

Barbara Cymańska-Garbowska<br />

Danuta Witrykus<br />

Grzegorz Wolak<br />

Podręcznik<br />

część 2<br />

Hotelarstwo. Tom II<br />

Organizacja pracy<br />

w hotelarstwie<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak<br />

Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 2<br />

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Przedstawia zagadnienia z zakresu<br />

obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Obejmuje tematy dotyczące otoczenia obiektu<br />

hotelowego, pionów funkcjonalnych hotelu, organizacji działu służby pięter, jednostek mieszkalnych, organizacji<br />

i techniki pracy w dziale służby pięter, a także charakterystyki ofert oraz sprzedaży dodatkowych usług<br />

hotelarskich. Wiadomości wzbogacono licznymi ilustracjami, schematami, tabelami, co pozwala na osiągnięcie<br />

zakładanych efektów kształcenia.<br />

Kod 165706 Nr w wykazie MEN 28/2015 Cena 34,90 zł<br />

25


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik HOTELARSTWA<br />

Barbara Cymańska-Garbowska<br />

Danuta Witrykus<br />

Jadwiga Pietras<br />

Grzegorz Wolak<br />

Hotelarstwo. Tom III<br />

Działalność recepcji<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Podręcznik<br />

część 1<br />

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras,<br />

Grzegorz Wolak<br />

Hotelarstwo. Tom III. Działalność recepcji. Część 1<br />

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług<br />

w recepcji. Omawia zagadnienia dotyczące: schematu organizacyjnego hotelu, roli recepcji, bezpieczeństwa<br />

pracy w recepcji, etyki i kultury pracy, zasad komunikowania się z gośćmi, organizacji pracy służby parterowej<br />

oraz procedury obsługi gości przez pracowników służby parterowej. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi<br />

przykładami i ilustracjami.<br />

Kod 165707 Nr w wykazie MEN 75/2013 Cena 35,90 zł<br />

Barbara Cymańska-Garbowska<br />

Danuta Witrykus<br />

Jadwiga Pietras<br />

Grzegorz Wolak<br />

Podręcznik<br />

część 2<br />

Hotelarstwo. Tom III<br />

Działalność recepcji<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras,<br />

Grzegorz Wolak<br />

Hotelarstwo. Tom III. Działalność recepcji. Część 2<br />

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług<br />

w recepcji. Omawia zagadnienia dotyczące: struktury organizacyjnej recepcji, rezerwacji, procedur przyjęcia gości<br />

do hotelu, obsługi gości w trakcie pobytu oraz procedury wykwaterowania gości z hotelu (check-out). Wiadomości<br />

teoretyczne wsparto licznymi przykładami i ilustracjami.<br />

Kod 165708 Nr w wykazie MEN 86/2013 Cena 37,90 zł<br />

Joanna Duda<br />

Sebastian Krzywda<br />

Podręcznik<br />

Hotelarstwo. Tom IV<br />

Usługi żywieniowe<br />

w hotelarstwie<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Joanna Duda, Sebastian Krzywda<br />

Hotelarstwo. Tom IV. Usługi żywieniowe w hotelarstwie<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, omawiający zagadnienia z zakresu obsługi gości w obiekcie<br />

świadczącym usługi hotelarskie. Przedstawia wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą podstaw racjonalnego<br />

żywienia oraz zasad i regulaminów obowiązujących pracowników gastronomii. Przybliża także szczegółowo<br />

zagadnienia związane z obsługą gościa, w tym pracę na rozdzielni kelnerskiej, właściwe przygotowanie sali<br />

konsumenta, przyjmowanie i realizowanie zamówień. Liczne ilustracje i schematy pomagają w poprawnym<br />

zrozumieniu omawianych treści. Podręcznik podaje też praktyczne wskazówki, które mogą się przydać nie tylko<br />

w trakcie nauki, lecz także na początku drogi zawodowej.<br />

Kod 165701 Nr w wykazie MEN 43/2013 Cena 27,90 zł<br />

26


Renata Tylińska<br />

Maria Wajgner<br />

Hotelarstwo. Tom V<br />

Podstawy działalności<br />

przedsiębiorstwa<br />

hotelarskiego<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Podręcznik<br />

Renata Tylińska, Maria Danuta Wajgner<br />

Hotelarstwo. Tom V. Podstawy działalności przedsiębiorstwa<br />

hotelarskiego<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, omawiający zagadnienia z zakresu planowania i realizacji usług<br />

w recepcji, a także obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Przybliża podstawowe pojęcia ekonomiczne,<br />

a następnie omawia najnowsze regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej, ze szczególnym naciskiem<br />

na przedsiębiorstwa hotelarskie. Wskazuje najważniejsze z punktu widzenia hotelarza akty prawne i wyjaśnia najczęściej<br />

spotykane pytania oraz wątpliwości. Zawiera wzory pism i istotne wyimki ustaw. Liczne pytania sprawdzające pozwalają<br />

ocenić stopień opanowania materiału.<br />

Kod 165709 Nr w wykazie MEN 68/2013 Cena 37,90 zł<br />

Technik HOTELARSTWA<br />

Joanna Duda<br />

Sebastian Krzywda<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

Joanna Duda, Sebastian Krzywda<br />

Obsługa konsumenta. Zeszyt ćwiczeń<br />

Obsługa<br />

konsumenta<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Ćwiczenia do nauki zawodu technik hotelarstwa, omawiające treści z zakresu przygotowania i podawania śniadań,<br />

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Zawierają informacje uzupełniające podręcznik<br />

Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie przez uczniów zdobytej wiedzy. Sprawdzają<br />

już nabyte umiejętności i uczą nowych. Udzielają cennych wskazówek dotyczących obsługi gości hotelowych. Wiele<br />

zagadnień, np. zasady nakrywania stołów, metody serwowania posiłków, autorzy wyjaśniają na licznych schematach<br />

i ilustracjach, co ułatwia zrozumienie treści i dalsze szlifowanie umiejętności.<br />

Kod 165710 Nr w wykazie MEN 86/2013 Cena 27,90 zł<br />

Aleksandra Lewandowska<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

część 1<br />

Aleksandra Lewandowska<br />

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 1<br />

Techniki pracy<br />

w hotelarstwie<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Ćwiczenia do nauki zawodu technik hotelarstwa, omawiające treści z zakresu planowania i realizacji usług w recepcji. Kształtują<br />

umiejętności dotyczące procedur obowiązujących w recepcji, rozpoznawania potrzeb gości oraz sporządzania dokumentacji.<br />

Prezentują liczne materiały źródłowe, które wymagają od uczniów samodzielnej pracy. Ćwiczenia pomagają opanować<br />

niezbędne wiadomości w teorii i w praktyce poprzez wykonywanie zadań zbliżonych do tych, z którymi uczniowie spotkają<br />

się na egzaminie zawodowym.<br />

Kod 165711<br />

Cena 32,90 zł<br />

Aleksandra Lewandowska<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

część 2<br />

Aleksandra Lewandowska<br />

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 2<br />

Techniki pracy<br />

w hotelarstwie<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Zbiór ćwiczeń przeznaczony do kształcenia praktycznego w zawodzie technik hotelarstwa, omawiający zagadnienia z zakresu<br />

obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Obejmuje tematy dotyczące obsługi gości w obiekcie hotelarskim,<br />

sprzątania jednostek mieszkalnych, procedur związanych z właściwym funkcjonowaniem działu housekeepingu, obsługi gości<br />

hotelowych w zakresie tworzenia usług dodatkowych. Ćwiczenia pomagają opanować niezbędne wiadomości teoretyczne<br />

oraz praktyczne poprzez wykonywanie zadań zbliżonych do tych, z którymi uczniowie spotkają się na egzaminie zawodowym.<br />

Zadania i ćwiczenia uzupełniono licznymi kolorowymi rysunkami i zdjęciami.<br />

Kod 165712<br />

Cena 29,90 zł<br />

27


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik HOTELARSTWA<br />

Obsługa<br />

informatyczna<br />

w hotelarstwie<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

Obsługa informatyczna w hotelarstwie (+ CD-ROM).<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

Ćwiczenia do nauki zawodu technik hotelarstwa. Omawiają zagadnienia dotyczące obsługi komputerowej<br />

w działalności hotelarskiej. Prezentują szczegółowe instrukcje korzystania ze specjalistycznych programów.<br />

Zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne zrzuty ekranowe. Ćwiczenia pomagają utrwalić zasady<br />

używania sprzętu biurowego i multimedialnego. Pokazują przykładowy obieg i archiwizację dokumentów<br />

cyfrowych w hotelu. Stanowią dzięki temu cenne źródło wiedzy dla ucznia, a także dla początkującego pracownika<br />

recepcji.<br />

Kod 16571C<br />

Cena 29,90 zł<br />

Joanna Dolińska-Romanowicz<br />

Dorota Nowakowska<br />

Podręcznik<br />

Hotelarstwo. Tom VI. Język angielski zawodowy.<br />

How can I help you?<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Joanna Dolińska-Romanowicz, Dorota Nowakowska<br />

How can I help you?<br />

Język angielski zawodowy w hotelarstwie<br />

Podręcznik do nauki języka angielskiego ukierunkowanego do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.<br />

Przybliża słownictwo i zwroty potrzebne w różnych sytuacjach podczas pracy w hotelu. Prezentuje wzory pism<br />

i listów. Ilustracje i czytelne schematy pomagają zrozumieć i zapamiętać treści, a liczne ćwiczenia pozwalają<br />

szlifować znajomość języka angielskiego. Każda lekcja zawiera krótkie podsumowanie, co ułatwia powtórzenie<br />

materiału przed rozmową kwalifikacyjną o pracę.<br />

Kod 165703 Nr w wykazie MEN 66/2013 Cena 42,90 zł<br />

Beata Krzysztofik<br />

Podręcznik<br />

Hotelarstwo. Tom VI. Język niemiecki zawodowy<br />

Wobei kann ich helfen?<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Beata Krzysztofik<br />

Wobei kann ich helfen?<br />

Język niemiecki zawodowy w hotelarstwie<br />

Podręcznik do nauki języka niemieckiego ukierunkowanego do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.<br />

Przygotowuje do posługiwania się językiem niemieckim podczas pracy w hotelu. Zawiera wzory pism, listów,<br />

opisów hoteli. Przybliża słownictwo i zwroty typowe dla branży hotelarskiej. Ilustracje i schematy pomagają<br />

utrwalić wiadomości. Układ lekcji jest tematyczny. Każda zaczyna się krótkim streszczeniem. Podręcznik przydatny<br />

do szybkiego powtórzenia materiału.<br />

Kod 165704 Nr w wykazie MEN 67/2013 Cena 39,90 zł<br />

28


Rezerwacja<br />

usług hotelarskich<br />

Kwalifikacja T.11.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

REFORMA 2012<br />

Witold Drogoń<br />

Rezerwacja usług hotelarskich<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.11 (Rezerwacja usług<br />

hotelarskich). Uczy dobierania oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości, rozróżniania zadań, kompletowania wyposażenia<br />

recepcji oraz rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami,<br />

dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.<br />

Kod 161204 Nr w wykazie MEN 20/2013 Cena 29,90 zł<br />

Technik HOTELARSTWA<br />

Obsługa gości<br />

w recepcji<br />

REFORMA 2012<br />

Kwalifikacja T.11.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Witold Drogoń<br />

Obsługa gości w recepcji<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.11 (Obsługa gości<br />

przyjeżdżających i wyjeżdżających). Uczy przestrzegania procedur związanych z obsługą gości w recepcji, sporządzania<br />

związanej z nimi dokumentacji, przyjmowania płatności w różnych formach, oferowania usług dodatkowych oraz udzielania<br />

informacji turystycznej. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami<br />

wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.<br />

Kod 161210 Nr w wykazie MEN 9/2013 Cena 32,90 zł<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Andrzej Rudziński<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Kwalifikacja T.11<br />

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację T.11<br />

(Planowanie i realizacja usług w recepcji) w zawodzie technik hotelarstwa. Każdy zestaw składa się z 40 zadań testowych<br />

i zadania praktycznego z propozycją jego rozwiązania. Zadania sprawdzają wiedzę i umiejętności z zakresu zdawanej<br />

kwalifikacji. Przygotowano je zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Na końcu publikacji zamieszczono klucz<br />

odpowiedzi.<br />

Kod 165312<br />

Cena 27,90 zł<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

hotelarska.<br />

Działalność recepcji<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Aldona Kleszczewska<br />

Pracownia hotelarska. Działalność recepcji<br />

Kwalifikacja TG.12 / HGT.06<br />

Publikacja przeznaczona do kształcenia praktycznego w zawodzie technik hotelarstwa. Do wykorzystania podczas zajęć<br />

w pracowniach. Sprawdza umiejętności związane z przestrzeganiem procedur dotyczących obsługi gości w recepcji,<br />

sporządzaniem dokumentacji, przyjmowaniem płatności w różnych formach, oferowaniem usług dodatkowych i udzielaniem<br />

informacji turystycznej. Autorka publikacji kładzie również nacisk na sprawdzenie wiedzy dotyczącej dobierania oferty<br />

hotelowej zgodnie z potrzebami gości, rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup oraz kompletowania wyposażenia<br />

recepcji. Po każdym rozdziale zamieszczono karty pracy zawierające zadania praktyczne do samodzielnego wykonania.<br />

Kod 161431<br />

Cena 39,90 zł<br />

29


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik HOTELARSTWA<br />

Organizacja<br />

pracy<br />

służby pięter<br />

Kwalifikacja T.12.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek<br />

Organizacja pracy służby pięter<br />

Kwalifikacja T.12.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji<br />

T.12 (Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach mieszkalnych). Uczy rozróżniania stanowisk<br />

pracy w dziale służby pięter i rodzajów jednostek mieszkalnych, prac porządkowych, technik sprzątania oraz<br />

obsługiwania sprzętu i urządzeń do utrzymania czystości. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami,<br />

dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.<br />

Kod 161209 Nr w wykazie MEN 35/2013 Cena 37,90 zł<br />

Usługi<br />

żywieniowe<br />

w hotelarstwie<br />

REFORMA 2012<br />

Bożena Granecka-Wrzosek<br />

Usługi żywieniowe w hotelarstwie<br />

Kwalifikacja T.12.2<br />

T.12.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.12<br />

(Przygotowywanie i podawanie śniadań). Prezentuje wiedzę na temat przestrzegania zasad zdrowego żywienia,<br />

przechowywania żywności, niezbędnych surowców, bielizny i zastawy stołowej, sporządzania jadłospisów<br />

i rozróżniania śniadań hotelowych oraz sposobów ich podawania. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi<br />

przykładami, dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.<br />

Kod 161205 Nr w wykazie MEN 34/2013 Cena 40,90 zł<br />

Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe<br />

Podstawy<br />

hotelarstwa<br />

i usługi dodatkowe<br />

REFORMA 2012<br />

Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek<br />

Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe<br />

Kwalifikacja T.12.3<br />

Kwalifikacja T.12.3<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, zawierający treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.12<br />

(Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Prezentuje wiedzę na temat<br />

przyjmowania i realizacji zamówień usług dodatkowych, ich organizowania, sporządzania odpowiedniej<br />

dokumentacji, rozróżniania kategorii i form turystyki oraz klasyfikowania obiektów hotelarskich. Wiedzę<br />

teoretyczną wsparto licznymi przykładami, dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby<br />

jej praktycznego zastosowania.<br />

Kod 161203 Nr w wykazie MEN 29/2013 Cena 45,90 zł<br />

30


wo!<br />

e podręczniki<br />

amową<br />

owe!<br />

.2<br />

Kwalifikacja T.12.3<br />

e Podstawy hotelarstwa<br />

i usługi dodatkowe<br />

Język niemiecki<br />

ży zawodowy w branży<br />

rskiej turystyczno-hotelarskiej<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

owej sklep.wsip.pl<br />

Obsługa informatyczna w hotelarstwie<br />

Obsługa<br />

informatyczna<br />

w hotelarstwie<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

REFORMA 2012<br />

Mariola Milewska, Andrzej Stasiak<br />

Obsługa informatyczna w hotelarstwie (+ CD-ROM)<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, prezentujący wiedzę na temat stosowania programów komputerowych<br />

wspomagających pracę w branży hotelarskiej, obsługi urządzeń biurowych, rezerwacji oraz prowadzenia korespondencji<br />

związanej z funkcjonowaniem obiektu hotelarskiego. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, dokumentami,<br />

ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej praktycznego wykorzystania. Do podręcznika dołączono płytę<br />

z programem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych.<br />

Kod 16120G<br />

Cena 37,90 zł<br />

Technik HOTELARSTWA<br />

Marketing<br />

w hotelarstwie<br />

REFORMA 2012<br />

Jan Cetner<br />

Marketing w hotelarstwie<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, prezentujący wiedzę na temat dobierania oferty hotelowej zgodnie<br />

z potrzebami gości, stosowania instrumentów promocji usług hotelarskich oraz planowania i podejmowania działań<br />

marketingowych. Poszerza informacje na temat zasad i narzędzi marketingu, technik analizy rynku usług hotelarskich<br />

oraz analizy konkurencji. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi<br />

sposoby jej praktycznego zastosowania.<br />

Kod 161206<br />

Cena 37,90 zł<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Andrzej Rudziński<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja T.12<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Kwalifikacja T.12<br />

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację T.12<br />

(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie) w zawodzie technik hotelarstwa. Każdy zestaw składa się<br />

z 40 zadań testowych i zadania praktycznego. Zadania sprawdzają wiedzę i umiejętności z zakresu zdawanej kwalifikacji.<br />

Do każdego zadania praktycznego dołączono propozycję rozwiązania oraz wzory dokumentów, które są podstawą oceny<br />

w trakcie praktycznej części egzaminu.<br />

Kod 165339<br />

Cena 27,90 zł<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

hotelarska<br />

TECHNIK HOTELARSTWA<br />

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń<br />

Pracownia hotelarska<br />

Kwalifikacja TG.13 / HGT.03<br />

Publikacja sprawdza umiejętności związane ze stosowaniem sprzętu i technik sprzątania jednostek mieszkalnych, zasad<br />

uzupełniania wyposażenia jednostek mieszkalnych oraz procedur utrzymania czystości w obiekcie świadczącym usługi<br />

hotelarskie. Inne poruszane tu zagadnienia dotyczą zasad i form przyjmowania zleceń na usługi dodatkowe oraz ich<br />

projektowania, a także przygotowywania jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowanego do potrzeb gości.<br />

Po każdym rozdziale zamieszczono karty pracy zawierające zadania praktyczne do samodzielnego wykonania.<br />

Kod 161213<br />

Cena 41,90 zł<br />

31


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik organizacji turystyki<br />

Podstawy<br />

turystyki<br />

! nowość<br />

! e-podręcznik<br />

! wznowienie<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• Technik organizacji<br />

TurysTyki<br />

Grażyna wydanie Leszka<br />

!<br />

Podstawy<br />

zmienione<br />

turystyki<br />

Znany i lubiany podręcznik zaktualizowany i dopasowany do wymogów podstawy<br />

programowej z 2019 r., która włącza zagadnienia z podstaw turystyki do kwalifikacji, a tym<br />

samym sprawia, że znajomość tych zagadnień obowiązuje na egzaminie zawodowym.<br />

Publikacja przedstawia rynek turystyczny, jego produkty i klientów. Przybliża nowe<br />

przepisy prawne, wskazuje trendy w promocji turystyki i omawia szczegółowo metody<br />

marketingowe. Atutem publikacji są liczne ilustracje, stanowiące jednocześnie ważne<br />

przykłady dla opisywanych zagadnień. Ten podręcznik nie tylko pomoże zdać egzamin,<br />

ale także pozwoli uświadomić sobie pułapki rynku turystycznego.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 161258 Termin wydania: III kwartał <strong>2020</strong> Cena 42,90 zł<br />

Barbara Cymańska-Garbowska<br />

Barbara Steblik-Wlaźlak<br />

Podręcznik<br />

Turystyka. Tom I<br />

Podstawy turystyki<br />

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ<br />

Barbara Cymańska-Garbowska, Barbara Steblik-Wlaźlak<br />

Turystyka. Tom I. Podstawy turystyki<br />

Podręcznik uczy rozróżniać produkty turystyczne, charakteryzować rodzaje turystyki, monitorować krajowy i zagraniczny ruch<br />

turystyczny, opisywać rodzaje usług turystycznych, omawiać rynek oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku<br />

w tej branży. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności, które ułatwią<br />

uczniom sprawdzenie wiedzy i zdobytych umiejętności.<br />

Kod 165720 Nr w wykazie MEN 15/2014 Cena 29,90 zł<br />

Renata Tylińska<br />

Maria Wajgner<br />

Podręcznik<br />

Turystyka. Tom II<br />

Podstawy działalności<br />

gospodarczej w turystyce<br />

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ<br />

Renata Tylińska, Maria Wajgner<br />

Turystyka. Tom II. Podstawy działalności gospodarczej w turystyce<br />

Podręcznik uczy umiejętności w zakresie podstaw prawnych oraz zasad podejmowania i prowadzenia działalności<br />

gospodarczej. Zdobyta wiedza pozwoli uczniowi samodzielnie planować i prowadzić działalność gospodarczą w branży<br />

turystycznej. Uczeń pozna cechy umowy o świadczenie usług turystycznych, rozwiąże kazusy prawne, zapozna się z aktami<br />

prawnymi dotyczącymi świadczenia usług w turystyce. Podręcznik omawia zagadnienia dotyczące planowania i realizacji<br />

imprez i usług turystycznych, w tym współpracę z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych,<br />

prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.<br />

Kod 165721 Nr w wykazie MEN 16/2014 Cena 37,90 zł<br />

32


Barbara Steblik-Wlaźlak<br />

Lilianna Rzepka<br />

Podręcznik<br />

część 1<br />

Geografia turystyczna<br />

! wydanie zmienione<br />

Barbara Steblik-Wlaźlak, Lilianna Rzepka<br />

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 1<br />

Podręcznik omawia podstawy geografii turystycznej oraz jej miejsce w strukturze nauk<br />

geograficznych, systematyzuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia, a także zasady korzystania<br />

z różnych źródeł informacji i weryfikowania danych geograficznych. Charakteryzuje walory<br />

turystyczne Polski w podziale na przyrodnicze i antropogeniczne oraz opisuje poszczególne<br />

jednostki przestrzenne regionów turystycznych Polski. Silnym atutem podręcznika są liczne<br />

zdjęcia omawianych atrakcji turystycznych.<br />

Technik organizacji turystyki<br />

technik organizacji turystyki<br />

HGT.07<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 165718 Nr w wykazie MEN 17/2014 Cena 39,90 zł<br />

Termin wydania: III kwartał <strong>2020</strong><br />

Barbara Steblik-Wlaźlak<br />

Lilianna Rzepka<br />

Podręcznik<br />

część 2<br />

! wydanie zmienione<br />

Geografia turystyczna<br />

technik organizacji turystyki<br />

HGT.07<br />

Barbara Steblik-Wlaźlak, Lilianna Rzepka<br />

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 2<br />

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Omawia<br />

walory turystyczne ponad dwudziestu krajów europejskich, prezentuje uwarunkowania<br />

przyrodnicze i gospodarcze rozwoju turystyki w Azji oraz w Afryce. Przybliża wybrane<br />

walory turystyczne Ameryk, Australii i Oceanii. Liczne kolorowe ilustracje oraz pytania<br />

i ćwiczenia pomogą uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 165719 Nr w wykazie MEN 20/2015 Cena 39,90 zł<br />

Termin wydania: III kwartał <strong>2020</strong><br />

33


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik organizacji turystyki<br />

Renata Tylińska<br />

Turystyka. Tom III<br />

Marketing usług<br />

turystycznych<br />

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ<br />

Podręcznik<br />

Renata Tylińska<br />

Turystyka. Tom III. Marketing usług turystycznych<br />

Podręcznik uczy rozróżniać produkty turystyczne, charakteryzować rynek usług turystycznych i przestrzegać zasad<br />

marketingu dotyczących turystyki. Znajdują się także w nim treści dotyczące prowadzenia informacji turystycznej<br />

oraz sprzedaży usług turystycznych, w tym dotyczące opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów<br />

i katalogów oraz stosowania instrumentów marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych. W podręczniku<br />

zebrano najważniejsze wiadomości pozwalające poznać instrumenty i zasady marketingu.<br />

Kod 165714 Nr w wykazie MEN 14/2014 Cena 35,90 zł<br />

Iwona Michniewicz<br />

Maria Peć<br />

Podręcznik<br />

część 1<br />

Turystyka. Tom V<br />

Organizacja imprez<br />

i usług turystycznych<br />

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ<br />

Iwona Michniewicz, Maria Peć<br />

Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych.<br />

Część 1<br />

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Omawia zasady bezpieczeństwa<br />

i ochronę zdrowia w obsłudze turystycznej, prezentuje kategorie pracowników w branży turystycznej.<br />

Koncentruje się na zasadach kultury i etyki zawodu, sposobach realizacji zadań, skutkach podejmowanych działań,<br />

umiejętnościach zawodowych. Przedstawia też zasady negocjacji i współpracy w zespole. Przekazuje wiedzę<br />

na temat przedsiębiorstw organizujących i obsługujących ruch turystyczny (ich działalności organizacyjnej,<br />

ekonomicznej i marketingowej).<br />

Kod 165715 Nr w wykazie MEN 18/2014 Cena 37,90 zł<br />

Iwona Michniewicz<br />

Maria Peć<br />

Podręcznik<br />

część 2<br />

Turystyka. Tom V<br />

Organizacja imprez<br />

i usług turystycznych<br />

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ<br />

Iwona Michniewicz, Maria Peć<br />

Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych.<br />

Część 2<br />

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Zawiera informacje<br />

dotyczące: profilaktyki podróży (szczepień, ubezpieczeń), czasu pracy i odpoczynku kierowców, zagrożeń<br />

występujących w trakcie podróży oraz podczas realizacji imprez, produktów i usług w biurze podróży. Omawia<br />

zagadnienia dotyczące programowania imprez i usług, etapów ich organizowania, turystyki kwalifikowanej<br />

oraz współpracy biura podróży z kontrahentami. Uczniowie znajdą tu informacje o kosztach imprez turystycznych<br />

i zasadach ich kalkulacji.<br />

Kod 165716 Nr w wykazie MEN 19/2014 Cena 37,90 zł<br />

34


165722<br />

Iwona Michniewicz<br />

Maria Peć<br />

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ<br />

Podręcznik<br />

część 3<br />

Turystyka. Tom V<br />

Organizacja imprez<br />

i usług turystycznych<br />

Iwona Michniewicz, Maria Peć<br />

Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych.<br />

Część 3<br />

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Obejmuje tematy dotyczące<br />

pilotażu wycieczek, przewodnictwa turystycznego, grup turystycznych, zasad żywienia turystów, obsługi klienta<br />

podczas realizacji imprezy turystycznej. Opisuje zagadnienia związane ze współpracą podmiotów turystycznych,<br />

dokumentacją realizacji imprez i usług turystycznych, sprzedażą usług i imprez turystycznych, a także rozliczaniem<br />

imprez i usług turystycznych.<br />

Kod 165717 Nr w wykazie MEN 18/2015 Cena 29,90 zł<br />

Technik organizacji turystyki<br />

Iwona Michniewicz<br />

Maria Peć<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

część 1<br />

Obsługa<br />

turystyczna<br />

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ<br />

Iwona Michniewicz, Maria Peć<br />

Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 1<br />

Zeszyt ćwiczeń do nauki w zawodzie technik obsługi turystycznej w zakresie przedmiotu obsługa turystyczna.<br />

Zawiera zadania i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania. Obejmuje zagadnienia związane z BHP, działalnością<br />

biura turystycznego, przedsiębiorstwami zaangażowanymi w organizację i obsługę ruchu turystycznego,<br />

profilaktyką podróży, produktem w biurze podróży, programowaniem imprez i usług turystycznych<br />

oraz kalkulowaniem kosztów tych imprez i usług.<br />

Kod 165722<br />

Cena 29,90 zł<br />

Iwona Michniewicz<br />

Maria Peć<br />

Zeszyt<br />

ćwiczeń<br />

część 2<br />

Obsługa<br />

turystyczna<br />

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ<br />

Iwona Michniewicz, Maria Peć<br />

Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 2<br />

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony do kształcenia praktycznego w zawodzie technik obsługi turystycznej w zakresie<br />

planowania i realizacji imprez oraz usług turystycznych, a także prowadzenia informacji turystycznej<br />

oraz sprzedaży usług turystycznych. Obejmuje tematy dotyczące pilotażu wycieczek, przewodnictwa<br />

turystycznego, grup turystycznych, zasad żywienia turystów, obsługi klienta podczas realizacji imprezy<br />

turystycznej, współpracy podmiotów turystycznych, dokumentacji realizacji imprez i usług turystycznych,<br />

sprzedaży tych imprez i usług oraz ich rozliczania.<br />

Kod 165723<br />

Cena 27,90 zł<br />

35


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik organizacji turystyki<br />

Włodzimierz Banasik, Hanna Borne-Januła<br />

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez turystycznych<br />

Kwalifikacja T.13.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji<br />

T.13 (Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych). Uczy umiejętności dobierania usług<br />

turystycznych do potrzeb klientów oraz opracowywania programów imprez turystycznych, ustalania ich cen<br />

i sporządzania odpowiedniej dokumentacji.<br />

Kod 152403<br />

Nr w wykazie MEN 76/2013 Cena 29,90 zł<br />

Rezerwacja<br />

imprez i usług turystycznych<br />

Mariola Milewska, Marek Lawin<br />

Rezerwacja imprez i usług turystycznych (+ CD-ROM)<br />

Kwalifikacja T.13.2<br />

Kwalifikacja T.13.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK OBSŁUGI<br />

TURYSTYCZNEJ<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.13<br />

(Rezerwacja imprez i usług turystycznych). Uczy umiejętności dobierania usługodawców do realizacji imprez<br />

i usług turystycznych, zamawiania i realizacji usług online oraz korzystania ze specjalistycznych programów<br />

komputerowych. Do podręcznika dołączona jest płyta z programem symulującym działanie biura podróży.<br />

Kod 15240I Nr w wykazie MEN 77/2013 Cena 29,90 zł<br />

Barbara Steblik-Wlaźlak, Maria Napiórkowska-Gzula<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja T.13<br />

Publikacja przygotowuje do egzaminu z zakresu kwalifikacji T.13. (Planowanie i realizacja imprez i usług<br />

turystycznych). Zawiera 5 testów egzaminacyjnych. Każdy test składa się z 40 zadań. Do zadań praktycznych<br />

dołączono przykładowe rozwiązania ze wskazówkami metodycznymi dla ucznia. Zadania przygotowano zgodnie<br />

ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Na końcu zamieszczono klucz odpowiedzi.<br />

Kod 165319<br />

Cena 27,90 zł<br />

36


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

obsługi turystycznej<br />

TECHNIK OBSŁUGI<br />

TURYSTYCZNEJ<br />

Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik-Wlaźlak<br />

Pracownia obsługi turystycznej. Część 1<br />

Kwalifikacja TG.14 / HGT.07<br />

Publikacja do praktycznej nauki zawodu technik obsługi turystycznej omawiająca zagadnienia z zakresu<br />

planowania i realizacji imprez oraz usług turystycznych. Obejmuje tematy dotyczące obsługi turystycznej. Uczy<br />

wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu geografii turystycznej. Pozwala ćwiczyć umiejętności związane<br />

z tworzeniem programów imprez turystycznych, doborem właściwych usługodawców do ich realizacji. Publikacja<br />

do praktycznej nauki zawodu pomaga szlifować umiejętność obsługi różnych imprez turystycznych, w tym także<br />

właściwego prowadzenia dokumentacji związanej z nimi. Różnorodne ćwiczenia umożliwiają opanowanie materiału<br />

teoretycznego i wzbudzają zainteresowanie uczniów. Dzięki książce uczeń może zdobyć również kompetencje<br />

interpersonalne niezbędne w pracy technika obsługi turystycznej.<br />

Kod 161211<br />

Cena 41,90 zł<br />

Technik organizacji turystyki<br />

Informacja<br />

turystyczna<br />

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA<br />

1<br />

część<br />

REFORMA 2012<br />

Zygmunt Kruczek<br />

Informacja turystyczna. Część 1. Geografia turystyczna<br />

Kwalifikacja T.14.1<br />

Kwalifikacja T.14.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK OBSŁUGI<br />

TURYSTYCZNEJ<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu pierwszej części<br />

kwalifikacji T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej). Uczy korzystania ze źródeł informacji geograficznej<br />

i udzielania informacji dotyczących walorów turystycznych regionów oraz zagospodarowania turystycznego.<br />

Wiadomości teoretyczne uzupełniono dużą liczbą atrakcyjnych ilustracji.<br />

Kod 152405 Nr w wykazie MEN 71/2013 Cena 39,90 zł<br />

Zygmunt Kruczek<br />

Informacja turystyczna. Część 2. Bazy danych i materiały<br />

promocyjne<br />

Kwalifikacja T.14.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji<br />

T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej). Uczy umiejętności potrzebnych do tworzenia i aktualizowania baz<br />

danych informacji turystycznej, opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług<br />

turystycznych.<br />

Kod 152408 Nr w wykazie MEN 72/2013 Cena 29,90 zł<br />

37


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

owo!<br />

nowe podręczniki<br />

.<br />

ogramową<br />

awodowe!<br />

Technik organizacji turystyki<br />

acja T.14.1<br />

Kwalifikacja T.14.2<br />

turystyczna. Sprzedaż imprez<br />

y danych i usług turystycznych.<br />

romocyjne Część 1. Obsługa informatyczna<br />

+ CD ROM<br />

ski<br />

Język niemiecki<br />

branży zawodowy w branży<br />

hotelarskiej. turystyczno-hotelarskiej.<br />

eń<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

rnetowej sklep.wsip.pl<br />

Sprzedaż imprez i usług turystycznych<br />

Sprzedaż<br />

imprez i usług turystycznych<br />

OBSŁUGA INFORMATYCZNA<br />

1<br />

część<br />

REFORMA 2012<br />

Kwalifikacja T.14.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK OBSŁUGI<br />

TURYSTYCZNEJ<br />

Mariola Milewska, Marek Lawin<br />

Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Część 1.<br />

Obsługa informatyczna (+ CD-ROM)<br />

Kwalifikacja T.14.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji<br />

T.14 (Prowadzenie sprzedaży imprez i usług turystycznych). Uczy umiejętności potrzebnych do używania<br />

komputerowych systemów rezerwacji usług i imprez turystycznych oraz rejestracji ich sprzedaży (formy sprzedaży<br />

i płatności, dokumentacja finansowa, umowy itp.). Do podręcznika jest dołączona płyta zawierająca komputerowe<br />

programy symulacyjne do obsługi klienta. To umożliwia praktyczną naukę zawodu.<br />

Kod 15240D Nr w wykazie MEN 78/2013 Cena 40,90 zł<br />

owo!<br />

owe podręczniki<br />

gramową<br />

odowe!<br />

a T.14.1<br />

Kwalifikacja T.14.2<br />

rystyczna. Sprzedaż imprez<br />

danych i usług turystycznych.<br />

omocyjne Część 1. Obsługa informatyczna<br />

+ CD ROM<br />

Sprzedaż imprez i usług turystycznych<br />

Sprzedaż<br />

imprez i usług turystycznych<br />

MARKETING<br />

2<br />

część<br />

REFORMA 2012<br />

Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek<br />

Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Część 2. Marketing<br />

Kwalifikacja T.14.2<br />

i<br />

Język niemiecki<br />

branży zawodowy w branży<br />

telarskiej. turystyczno-hotelarskiej.<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

etowej sklep.wsip.pl<br />

Kwalifikacja T.14.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK OBSŁUGI<br />

TURYSTYCZNEJ<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.14<br />

(Prowadzenie sprzedaży imprez i usług turystycznych). Uczy umiejętności potrzebnych do stosowania różnych<br />

instrumentów marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych. Wiedzę teoretyczną uzupełniono licznymi<br />

przykładami wskazującymi sposoby jej zastosowania.<br />

Kod 152402 Nr w wykazie MEN 79/2013 Cena 37,90 zł<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

obsługi turystycznej<br />

TECHNIK OBSŁUGI<br />

TURYSTYCZNEJ<br />

Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik-Wlaźlak<br />

Pracownia obsługi turystycznej. Część 2<br />

Kwalifikacja TG.15 / HGT.08<br />

Publikacja do praktycznej nauki zawodu technik obsługi turystycznej omawiająca zagadnienia z zakresu<br />

prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych. Obejmuje tematy dotyczące prowadzenia<br />

sprzedaży imprez i usług turystycznych oraz rozliczania ich kosztów. Ćwiczy umiejętność sporządzania umów<br />

i dokumentów sprzedaży. Pozwala na szlifowanie praktycznego stosowania instrumentów marketingu w sprzedaży<br />

usług i imprez turystycznych. Sprawdza w praktyce wiedzę z zakresu dokumentacji rozliczania imprez turystycznych<br />

i prowadzenia księgowości. Różnorodne zadania budzą pasję poznawczą ucznia, uczą go odpowiedzialności<br />

i samodzielności.<br />

Kod 161224<br />

Cena 29,90 zł<br />

38


Efekty kształcenia wspólne dla zawodów branży<br />

hotelarsk0-turystycznej<br />

Język angielski<br />

zawodowy<br />

w branży<br />

turystyczno-hotelarskiej<br />

ZESZYT ĆWICZEŃ<br />

Magdalena Samulczyk-Wolska<br />

Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej<br />

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej. W publikacji<br />

zawarto ćwiczenia związane między innymi z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi,<br />

organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem.<br />

Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.<br />

Kod 161201<br />

Cena 35,90 zł<br />

o!<br />

ę zeszytów<br />

ysz się<br />

znać<br />

Ci na<br />

podjęcie<br />

pomogą Ci<br />

.<br />

najbardziej<br />

ykowych.<br />

lifikacyjna,<br />

awodowych.<br />

RANŻA<br />

O-KOSMETYCZNA<br />

Język niemiecki<br />

7<br />

RANŻ!<br />

.wsip.pl<br />

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej<br />

Język niemiecki<br />

zawodowy<br />

w branży<br />

turystyczno-hotelarskiej<br />

ZESZYT ĆWICZEŃ<br />

REFORMA 2012<br />

Patryk Chomicki<br />

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej<br />

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej. W publikacji<br />

zawarto ćwiczenia związane między innymi z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi,<br />

organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem.<br />

Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.<br />

Kod 161202<br />

Cena 32,90 zł<br />

REFORMA 2012<br />

bHp<br />

w branży hotelarskiej<br />

EFEkty ksztAłcEniA<br />

wspólnE dlA bRAnży<br />

Janusz Cichy<br />

BHP w branży hotelarskiej<br />

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów branży hotelarskiej z zakresu BHP<br />

(Bezpieczeństwo i higiena pracy). Omówiono w nim zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie<br />

hotelarskim, kwestie odnoszące się do ergonomii pracy, podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony<br />

pracy, źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań<br />

zawodowych.<br />

Kod 161227<br />

Cena 39,90 zł<br />

39


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów branży hotelarsk0-turystycznej<br />

Bezpieczeństwo<br />

i higiena pracy<br />

Prowadzenie<br />

działalności<br />

gospodarczej<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH<br />

ZAWODÓW<br />

Zawiera<br />

treści<br />

z KPS<br />

i OMZ<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH<br />

ZAWODÓW<br />

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała<br />

Bezpieczeństwo i higiena pracy<br />

W podręczniku omówiono i na podstawie przykładów przybliżono następujące zagadnienia z zakresu BHP:<br />

uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki udzielania<br />

pierwszej pomocy przedmedycznej.<br />

Kod 163801<br />

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue<br />

Prowadzenie działalności gospodarczej (z KPS i OMZ)<br />

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Autorki zaprezentowały wiedzę<br />

z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, objaśniły zasady funkcjonowania gospodarki<br />

rynkowej, omówiły przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, prawo<br />

o ochronie danych osobowych, prawo podatkowe, prawo autorskie). Treści teoretyczne zostały wsparte<br />

przykładami oraz ćwiczeniami ułatwiającymi zrozumienie opisanych treści.<br />

Kod 158501<br />

Cena 39,90 zł<br />

Cena 39,90 zł<br />

40


Wygodny i szybki dostęp do oferty<br />

publikacji zawodowych<br />

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

wsip.pl<br />

informacje o publikacjach zawodowych,<br />

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.<br />

ksztalcimyzawodowo.pl<br />

elektroniczno-Mechatroniczna<br />

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,<br />

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.<br />

sklep.wsip.pl<br />

Aktualna oferta publikacji zawodowych,<br />

informacja o cenach, rabatach i promocjach.<br />

infolinia 801 220 555<br />

Bezpośredni kontakt<br />

z pracownikiem wydawnictwa.<br />

Konsultant edukacyjny<br />

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą<br />

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu<br />

podręczników.<br />

katalog <strong>2020</strong>/2021<br />

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

GZW332<br />

GZW331<br />

wsip.pl<br />

branża<br />

inForMatyczna<br />

elektroenergetyczna<br />

branża<br />

gastronoMiczna<br />

hotelarsko-turystyczna<br />

a Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,<br />

zedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.<br />

arczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

6 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836<br />

wydawnictwa<br />

szkolne<br />

i pedagogiczne<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,<br />

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.<br />

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836<br />

katalog <strong>2020</strong>/2021<br />

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

wsip.pl<br />

wsip.pl<br />

informacje o publikacjach zawodowych,<br />

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.<br />

ksztalcimyzawodowo.pl<br />

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,<br />

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.<br />

sklep.wsip.pl<br />

Aktualna oferta publikacji zawodowych,<br />

informacja o cenach, rabatach i promocjach.<br />

infolinia 801 220 555<br />

Bezpośredni kontakt<br />

z pracownikiem wydawnictwa.<br />

Konsultant edukacyjny<br />

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą<br />

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu<br />

podręczników.<br />

branża<br />

ekonoMiczna<br />

spedycyjno-logistyczna<br />

branża<br />

Budowlana<br />

Motoryzacyjna i Mechaniczna<br />

Fryzjersko-kosMetyczna<br />

rolnicza<br />

a Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,<br />

zedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.<br />

arczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

6 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836<br />

wydawnictwa<br />

szkolne<br />

i pedagogiczne<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,<br />

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.<br />

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836<br />

katalog <strong>2020</strong>/2021<br />

katalog <strong>2020</strong>/2021<br />

Szczegółowe informacje: wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe<br />

Pełna oferta publikacji: sklep.wsip.pl<br />

Infolinia: 801 220 555


GZW331<br />

wsip.pl<br />

wsip.pl<br />

Informacje o publikacjach zawodowych,<br />

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.<br />

ksztalcimyzawodowo.pl<br />

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,<br />

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.<br />

sklep.wsip.pl<br />

Aktualna oferta publikacji zawodowych,<br />

informacja o cenach, rabatach i promocjach.<br />

infolinia 801 220 555<br />

Bezpośredni kontakt<br />

z pracownikiem wydawnictwa.<br />

Konsultant edukacyjny<br />

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą<br />

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu<br />

podręczników.<br />

wydawnictwa<br />

szkolne<br />

i pedagogiczne<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,<br />

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.<br />

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!