13.05.2020 Views

KATALOG_GASTRO-TURYSTA_2020_v2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

zawodowo

do egzaminu

branża

Gastronomiczna

hotelarsko-turystycznA

katalog 2020/2021


!

nowości

Wykaz kwalifikacji w zawodach w ofercie WSiP

!

wydania zmienione

Nowe

oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Aktualna

nazwa zawodu

Poprzednie

oznaczenie

kwalifikacji

Reforma

2012

Reforma

2017

HGT.01

Wykonywanie usług

kelnerskich

Technik usług

kelnerskich

T.9 TG.10

Kucharz

HGT.02

Przygotowanie

i wydawanie dań

Technik

żywienia i usług

gastronomicznych

T.6 TG.07

HGT.11

Organizacja usług

gastronomicznych

Technik usług

kelnerskich

T.10 TG.11

HGT.12

Organizacja żywienia

i usług gastronomicznych

Technik żywienia

i usług

gastronomicznych

T.15 TG.16

Cukiernik

SPC.01

Produkcja wyrobów

cukierniczych

Technik

technologii

żywności

T.4 TG.04

Piekarz

SPC.03

Produkcja

wyrobów piekarskich

Technik

technologii

żywności

T.3 TG.03

HGT.03

Obsługa gości

w obiekcie świadczącym

usługi hotelarskie

Technik

hotelarstwa

T.12 TG.13

HGT.06

Realizacja usług

w recepcji

Technik

hotelarstwa

T.11 TG.12

HGT.07

Przygotowanie imprez

i usług turystycznych

Technik

organizacji

turystyki

T.13 TG.14

HGT.08

Obsługa klienta

oraz rozliczanie imprez

i usług turystycznych

Technik

organizacji

turystyki

T.14 TG.15

Rok szkolny 2020/2021

Technikum 5-letnie

Technikum 4–letnie

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia

Klasa 1 i 2 na podbudowie 8-letniej

szkoły podstawowej

Klasa 2, 3 i 4 na podbudowie gimnazjum

Klasa 1 i 2 na podbudowie 8-letniej szkoły

podstawowej

Klasa 2 i 3 na podbudowie gimnazjum

Klasa 1 na podbudowie branżowej szkoły

I stopnia i po gimnazjum !


Polecamy zeszyty do nauki języka

obcego zawodowego z zadaniami,

które mogą wystąpić na egzaminie

Oferujemy papierowe

repetytoria i testy

z przykładowymi zadaniami

egzaminacyjnymi

zadbasz o to, aby uczniowie

mieli wybór takich pomocy

egzaminacyjnych,

jakie preferują

Proponujemy e-zadania

egzaminacyjne*, włącznie

z zadaniami z BHP, KPS, JOZ

upewnisz się, że uczniowie

przećwiczyli wszystkie typy

zadań online, jakie czekają ich

na prawdziwym egzaminie

zyskasz pewność, że podczas

egzaminów nic nie zaskoczy

twoich uczniów

Zapewniamy

nowe podręczniki do zawodów

objętych zmianami w podstawie

programowej 2019

dostarczysz uczniom aktualną

wiedzę i umiejętności sprawdzane

na egzaminie i niezbędne

w zawodzie

Pięć kroków

do sukcesu

na egzaminie

Przygotujemy e-arkusze

egzaminacyjne*, które sprawdzą

stopień gotowości uczniów

do egzaminu zawodowego

dowiesz się, jak wypadli

twoi uczniowie na tle innych

uczniów, co należy poprawić,

nad czym popracować

Już od tego roku

poprowadzimy Ciebie

i Twoich uczniów

do pomyślnie zdanego

egzaminu zawodowego.

Zdaj się na WSiP!

Oferta WSiP to sprawdzone

rozwiązania edukacyjne,

podręczniki zgodne z wymaganiami

podstawy programowej,

tradycyjne i nowoczesne pomoce

dydaktyczne niezbędne

w przygotowaniach do egzaminu.


TECHNIK HOTELARSTWA

Obowiązkowy

egzamin zawodowy

online już od 2020 roku

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy

dla uczniów technikum, branżowej szkoły

I i II stopnia oraz słuchaczy szkoły policealnej.

Podejście do egzaminu zawodowego

będzie warunkiem promocji do następnej

klasy i ukończenia szkoły.

Uczeń ukończy szkołę, jeśli przystąpi

do egzaminów zawodowych z wszystkich

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie,

chyba że został zwolniony z całości

lub części egzaminu przez dyrektora OKE.

W przeciwnym wypadku powtarza ostatnią

klasę lub ostatni semestr.

Uczeń na dyplomie otrzyma uśredniony

wynik z dwóch części egzaminu – pisemnej

i praktycznej.

Część pisemną egzaminu zawodowego

uczniowie będą zdawali online.

Język obcy

zawodowy

Wyrażenia i zwroty niezbędne w różnych sytuacjach

zawodowych.

Słownictwo i zadania związane z rynkiem pracy, zatrudnieniem,

umową o pracę.

Przed każdym tematem słowniczki z pojęciami i zwrotami

niezbędnymi do wykonania zadań.

Zadania o różnym stopniu trudności.

Ćwiczenia i zadania, które mogą pojawić się na egzaminie

zawodowym.

Liczne zdjęcia, ilustracje, schematy.

Tabele, wzory dokumentów, które ułatwią nauczanie.

Małgorzata Konarzewska

Podręcznik

część 2

Obsługa gości

w obiekcie

świadczącym usługi

hotelarskie

Część 1

HGT.03

1

Podręczniki

do nauki zawodu

5 kroków

do sukcesu

na egzaminie

zawodowym

Technologia

gastronomiczna

z towaroznawstwem

Przygotowanie i wydawanie dań

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

KUCHARZ

HGT.02

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HOTELARSTWA

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Joanna Dolińska-Romanowicz

Dorota Nowakowska

Podręcznik

Język angielski

zawodowy

Hotelarstwo. Tom VI. Język angielski zawodowy.

How can I help you? w branży

turystyczno-hotelarskiej 2

ZESZYT ĆWICZEŃ

język obcy

zawodowy

IX 2019

Podręczniki do nauki zawodu

Aktualne treści, zgodne z wymaganiami pp 2019

Zawierają tematy uwzględniające wspólne efekty

kształcenia

Zadania, pytania i polecenia kontrolne po działach

Obowiązujące wzory dokumentów, receptury

i tabele ułatwiające nauczanie

Język obcy zawodowy

Słowniki, zadania i ćwiczenia leksykalne

dostosowane do konkretnego zawodu

Słownictwo i zadania związane z rynkiem pracy,

zatrudnieniem, umową o pracę

Zadania typu egzaminacyjnego, które mogą się

pojawić na egzaminie zawodowym

* Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dostęp oraz korzystanie z serwisów WSiP wymaga rejestracji oraz akceptacji regulaminu danego serwisu.


Konferencje WSiP

zawodowo

do egzaminu

Zapraszamy na spotkania, podczas

których eksperci OKE, egzaminatorzy

i autorzy podręczników przekażą

najnowsze informacje związane

z obowiązkowym egzaminem

zawodowym.

Tylko dla nauczyciela

Odpowiedzi do wszystkich zadań i ćwiczeń na ucze.pl.

Szczegóły oraz retransmisje

na wsip.pl/e-spotkania

i na ksztalcimyzawodowo.pl

Co zyskają Twoi uczniowie?

1. Poznają typowe słownictwo zawodowe.

2. Zdobędą umiejętność komunikowania się w środowisku pracy

i poradzą sobie w sytuacjach zawodowych.

3. Przećwiczą zadania typu egzaminacyjnego i poprawnie rozwiążą

zadania z języka obcego na obowiązkowym egzaminie zawodowym.

3 4 5

Repetytoria

i testy

e-zadania

e-arkusze

* *

egzaminacyjne

egzaminacyjne

+ TesTy

egZAmin ZAwodowy

nowe

RePeTyToRiUm

Przykładowy arkusz egzaminacyjny

REPETYTORIUM + TESTY

+ TESTY

EGZAMIN ZAWODOWY

z plusem

DIAGNOZA

KwAlifiKACjA

TG.07 / HGT.02

KUCHARZ

TeCHniK żywieniA

i UsłUg gAsTRonomiCZnyCH

KWALIFIKACJA

T.15 / TG.16

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

I 2020 XI 2020

II kw. 2021

Repetytoria i testy

Kompendium wiedzy z testami

i zadaniami typu egzaminacyjnego

do obu części egzaminu

Zadania praktyczne z propozycjami

rozwiązań oraz przykładowy

arkusz egzaminacyjny

Klucze odpowiedzi do testów

i arkusza egzaminacyjnego

E-zadania egzaminacyjne*

Do indywidualnego sprawdzenia

wiadomości i umiejętności

z danej kwalifikacji

400 zadań online takich, takich

jak na prawdziwym egzaminie

Zadania typu egzaminacyjnego,

w tym z języka obcego

zawodowego, BHP, OMZ, KPS

E-arkusze egzaminacyjne*

Ostatni sprawdzian przed

prawdziwym egzaminem zawodowym

40 zadań online typu

egzaminacyjnego z czasem 60 min,

jak na prawdziwym egzaminie

Dla nauczyciela raporty z wynikami

każdego ucznia i klasy do porównania

na tle całej populacji


Wspieramy Was

zawodowo!

Nowe materiały

w Klubie Nauczyciela

Zapewniamy kompleksową ofertę

podręczniki

zbiory zadań

pracownie

repetytoria i testy

testy i zadania

zeszyty do języka

obcego zawodowego

Przygotowujemy materiały metodyczne

Około 430 materiałów dydaktycznych i metodycznych

gotowych do wydruku i wykorzystania podczas lekcji.

Dzielimy się wiedzą

Najnowsze informacje oświatowe przekazujemy

na konferencjach, e-spotkaniach i webinariach. W 2020 roku

zapraszamy na konferencje ZAWODOWO DO EGZAMINU.

Podnosimy kompetencje

Szkolenia dopasowane do potrzeb nauczycieli dostępne

w ofercie Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

Oferujemy wsparcie

konsultantów edukacyjnych

Wyposażeni w wiedzę i ofertę podręczników zawodowych,

są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy także do kontaktu

z konsultantem telecentrum pod numerem 801 220 555.

Rozkłady materiału do kwalifikacji

HGT.12 i HGT.06.

Plany wynikowe do kwalifikacji

HGT.12 i HGT.06.

Plany nauczania do zawodów:

technik żywienia i usług

gastronomicznych i technik

hotelarstwa.

Poradnik dla nauczyciela

zawodów: technik żywienia

i usług gastronomicznych i technik

hotelarstwa.

Poradnik dla nauczyciela języka

obcego zawodowego.

Sprawdziany z możliwością edycji

i dostosowania do swoich potrzeb

do kwalifikacji HGT.12 i HGT.06.

Do każdego zadania odpowiedzi

i punktacja.

30 receptur potraw z nowej

podstawy programowej.

Odpowiedzi do pytań i zadań

z podręczników Podstawy turystyki

oraz Realizacja usług w recepcji,

cz. 1 i cz. 2.


Korzystaj z naszych materiałów.

Jeśli nie wiesz jak, pomożemy!

?

?

Jak dołączyć do Klubu?

Wejdź na ucze.pl i kliknij DOŁĄCZ DO KLUBU.

Podaj e-mail, zdefiniuj HASŁO i zaakceptuj REGULAMIN.

Wybierz szkołę i ZAZNACZ OPCJĘ „Jestem nauczycielem

zawodowym”. WYDRUKUJ I PODPISZ formularz

rejestracyjny. Wyślij go pocztą na adres WSiP lub mailowo

na oswiadczenie@wsip.com.pl.

AKTYWUJ KONTO, klikając link w wiadomości,

którą otrzymasz na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Jak uzyskać dostęp

albo zaktualizować dane?

Jeśli masz już Konto WSiP i chcesz zapewnić sobie

dostęp do zasobów na Uczę.pl na rok szkolny 2020/2021,

pobierz Oświadczenie, wypełnij i prześlij pocztą na adres:

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział

Baz Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,

lub w postaci skanu albo zdjęcia na adres mailowy:

oswiadczenie@wsip.com.pl. KONTO JEST WAŻNE

BEZTERMINOWO. DOSTĘP DO MATERIAŁÓW JEST

PRZYZNAWANY NA OKRES CZTERECH LAT.

Jeśli więc ostatnie Oświadczenie przysłałeś w 2016/2017,

w nadchodzącym roku szkolnym wypełnij nowe i prześlij je

do nas.

KSZTAŁCIMY

ZAWODOWO

Publikacje do zawodów:

Technik żywienia i usług

gastronomicznych 6

Technik technologii żywności 17

Technik usług kelnerskich 19

Efekty kształcenia wspólne

dla zawodów branży

gastronomicznej 21

Technik HOTELARSTWA 23

Technik organizacji turystyki 32

Efekty kształcenia wspólne

dla zawodów branży

hotelarsk0-turystycznej 39

?

Co zrobić, jeśli nie mogę

zalogować się do Klubu?

Po pierwsze sprawdź poprawność wpisywanych danych:

loginu i hasła. Loginem jest adres e-mail podany podczas

rejestracji w serwisie Uczę.pl lub w innym serwisie WSiP, który

obejmuje konto WSiP. Jeśli w dalszym ciągu masz problem

z logowaniem, skontaktuj się z nami. Pomożemy.

?

Masz inne pytania?

Poznaj odpowiedź. Zapraszamy na:

ucze.pl/centrum-pomocy/najczesciej-zadawane-pytania

Ceny podane w katalogu obowiązują

od 15.04.2020 do 31.03.2021 r.

Zdjęcia użyte w katalogu pochodzą z shutterstock.com.


KATALOG 2020/2021

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Sporządzanie

potraw

i napojów

Część 1

HGT.02 TG.07

Marzanna Zienkiewicz

Sporządzanie potraw i napojów. Część 1

Kwalifikacja HGT.02 / TG.07

Podręcznik do nauki zawodów kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu

kwalifikacji HGT.02 i TG.07, a także uwzględnia wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, takie

jak: PDG, KPS i BHP. Omówiono tu szczegółowo wyposażenie zakładów gastronomicznych. Wskazano sprzęt

niezbędny w zakładach o określonym charakterze, a także w poszczególnych pomieszczeniach w obrębie

zakładu. Pytania i polecenia kontrolne pozwalają uczniowi sprawdzić poziom jego wiedzy.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

• KUCHARZ

Polecamy do reformy 2019

Kod 159259

Cena 45,90 zł

Sporządzanie

potraw

i napojów

Część 2

HGT.02 TG.07

Anna Kmiołek-Gizara

Sporządzanie potraw i napojów. Część 2

Kwalifikacja HGT.02 / TG.07

Podręcznik do nauki zawodów kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu

kwalifikacji HGT.02 i TG.07. Autorka zaprezentowała surowce używane w gastronomii oraz omówiła szczegółowo

ich wykorzystanie w produkcji potraw i napojów. Opisała sposoby eksponowania potraw i zaproponowała różne

metody dekoracji. Przedstawiła też systemy gwarantujące bezpieczeństwo konsumenta. Pytania kontrolne

pomogą uczniowi sprawdzić poziom jego wiedzy.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

• KUCHARZ

Polecamy do reformy 2019

Kod 159260

Cena 45,90 zł

+ TesTy

egZAmin ZAwodowy

nowe

RePeTyToRiUm

Przykładowy arkusz egzaminacyjny

Anna Kmiołek-Gizara

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja TG.07 / HTG.02

KwAlifiKACjA

TG.07 / HGT.02

KUCHARZ

TeCHniK żywieniA

i UsłUg gAsTRonomiCZnyCH

Repetytorium znanej i lubianej autorki podręczników przeznaczonych dla uczniów kształcących się w zawodach

kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Publikacja stanowi cenny materiał w przygotowaniu się

do egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.07. Repetytorium zostało stworzone tak, by mogło służyć także

uczniom, którzy będą przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację HGT.02 wprowadzoną przez

reformę 2019. Prócz materiału powtórzeniowego publikacja zawiera arkusz egzaminacyjny i 4 zestawy testów

po 40 pytań z kluczami odpowiedzi oraz zadania z praktycznej części egzaminu.

Polecamy do reformy 2019

Kod 159272

Cena 41,90 zł

6


Małgorzata Konarzewska

Technologia

gastronomiczna

z towaroznawstwem

Przygotowanie i wydawanie dań

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

KUCHARZ

HGT.02

Podręcznik

część 1

Małgorzata Konarzewska

Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna

z towaroznawstwem. Część 1

Kwalifikacja HGT.02

Znany i lubiany podręcznik w nowej odsłonie – dostosowany do najnowszej podstawy

programowej wprowadzonej przez reformę 2019. Publikacja zachowuje swoje dotychczasowe

atuty – przejrzystą szatę graficzną, bogactwo ilustracji, a dodatkowo wzbogacona

jest treściami zgodnymi z HGT.02 (Przygotowanie i wydawanie dań). Zawiera także

aktualizacje przepisów prawnych dotyczących branży gastronomicznej, zmiany związane

z opublikowaniem przez IŻŻ nowych piramid żywieniowych i omówienie najnowszych

technologii stosowanych w gastronomii.

Polecamy do reformy 2019

Kod 159273

Cena 42,90 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Małgorzata Konarzewska

Podręcznik

część 2

Małgorzata Konarzewska

Technologia

gastronomiczna

z towaroznawstwem

Przygotowanie i wydawanie dań

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

KUCHARZ

HGT.02

Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna

z towaroznawstwem. Część 2

Kwalifikacja HGT.02

Druga część znanego podręcznika wzbogacona o treści zawarte w podstawie programowej

do kwalifikacji HGT.02 (Przygotowanie i wydawanie dań). Publikacja omawia starannie

sporządzanie poszczególnych typów potraw, charakteryzuje także kuchnie lokalne

i narodowe. Poświęca sporo uwagi szykowaniu typowych posiłków i odświętnych przyjęć.

Prócz aktualnych treści wielkim atutem podręcznika jest bogactwo ilustracji, które pozytywnie

oddziałuje na wyobraźnię uczniów.

Polecamy do reformy 2019

Kod 159274

Cena 42,90 zł

7


KATALOG 2020/2021

Technik żywienia i usług gastronomicznych

organizacja żywienia

i usług

gastronomicznych

zasady żywienia

Część 1

Podręcznik do nauki zawodu

• technik żywienia

i usług gastronomicznych

organizacja żywienia

i usług

gastronomicznych

Podręcznik do nauki zawodu

• Technik żywienia

i usłuG GasTronomicznych

TG.16

część 2

TG.16

Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska,

Halina Turlejska

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1. Zasady

żywienia

Kwalifikacja TG.16

Podręcznik, przeznaczony dla uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, to tak

naprawdę lektura obowiązkowa dla młodzieży szkolnej, która planuje dbać o swoje zdrowie. Przedstawia najnowsze

zalecenia żywieniowe, starannie omawia poszczególne składniki pokarmowe i ich rolę w organizmie człowieka.

Kładzie ogromny nacisk na rolę prawidłowego odżywiania się w zachowaniu zdrowia i sprawności psychofizycznej.

Wskazuje też znaczenie odpowiednio dobranej diety w leczeniu chorób przewlekłych.

Kod 159268

Cena 45,90 zł

Joanna Duda, Sebastian Krzywda,

Marzanna Zienkiewicz

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2

Kwalifikacja TG.16

Podręcznik, przeznaczony dla uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,

omawia zagadnienia związane z organizacją produkcji gastronomicznej i usługami gastronomicznymi. Pierwsza

część prezentuje kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, tworzenie receptur i menu, a także rolę poszczególnych

stanowisk w zakładzie gastronomicznym. Nakreśla także skrótowo kwestię zamówień w gastronomii. Druga

część wprowadza w tajniki sprawnej obsługi klienta, właściwego przygotowania miejsca świadczenia usług

gastronomicznych i polityki finansowej zakładu gastronomicznego. Publikacja zawiera wiele ilustracji i tabel, które

porządkują prezentowane treści.

Kod 159269

Cena 45,90 zł

Zbiór zadań

z gastronomii

branża gastronomiczna

• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

• KUCHARZ

Magdalena Kaźmierczak

Zbiór zadań z gastronomii

Publikacja do nauki zawodów z branży gastronomicznej. To zbiór zadań, który ma pomóc uczniowi szlifować

umiejętność sprawnego wykonywania obliczeń prowadzonych na co dzień w gastronomii, na przykład

przeliczania receptur czy jednostek. Dzięki doskonaleniu umiejętności rachunkowych łatwiej mu będzie zdać

egzamin zawodowy z wymaganych kwalifikacji, a w przyszłości uniknie pomyłek wynikających z błędów

w obliczeniach i związanych z tym problemów w pracy.

Kod 159261

Cena 34,90 zł

8


Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Zasady żywienia Część 1

Organizacja żywienia

i usług

gastronomicznych

Zasady żywienia

Część 1

Podręcznik do nauki zawodu

HTG.12

• technik żywienia

i usług gastronomicznych

! nowość

Beata Przygoda, Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna,

Beata ! Sińska, e-podręcznik Halina Turlejska

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Część 1. Zasady żywienia

Kwalifikacja ! wznowienie

HGT.12

Bezcenne kompendium wiedzy na temat zasad żywienia, tym razem dostosowane

do wymogów podstawy programowej z 2019 r. Autorki związane z Instytutem Żywności

i Żywienia przedstawiają

wydanie

niezwykle aktualne dane dotyczące zaleceń dietetycznych.

Podręcznik

!

ten zmienione

to wartościowe źródło wiedzy nie tylko dla osób wiążących swoją

przyszłość z pracą w gastronomii, ale też dla tych wszystkich, którym nie jest obca troska

o własne zdrowie. Publikacja dokładnie opisuje program WIKT, ułatwiający układanie

jadłospisów z uwzględnieniem np. specyfiki diety leczniczej, wieku, zapotrzebowania

energetycznego.

Polecamy do reformy 2019

Kod 159281 Termin wydania II kwartał 2020 Cena 45,90 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Zasady żywienia Część 1

Organizacja żywienia

i usług

gastronomicznych

Część 2

HTG.12

! nowość

! e-podręcznik

! wznowienie

Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Marzanna Zienkiewicz

Organizacja wydanie żywienia i usług gastronomicznych.

Część ! 2zmienione

Kwalifikacja HGT.12

Jak stworzyć przyjazny dla środowiska zakład gastronomiczny? Czym zdobyć nowych

gości? Jak zarządzać budżetem placówki gastronomicznej? Jak radzić sobie ze stresem

w pracy? To tylko kilka pytań, na które odpowiada ten podręcznik. Zawiera on też

obszerne działy dotyczące obsługiwania gości, organizacji produkcji gastronomicznej

i unikania zagrożeń w codziennej pracy w gastronomii. Dużymi atutami podręcznika

są kolorowe ilustracje i rozbudowany słowniczek terminów języka zawodowego

– niemieckiego oraz angielskiego.

Podręcznik do nauki zawodu

• technik żywienia

i usług gastronomicznych

Polecamy do reformy 2019

Kod 159283 Termin wydania III kwartał 2020 Cena 45,90 zł

9


KATALOG 2020/2021

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Agnieszka Kasperek

Marzanna Kondratowicz

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

KUCHARZ

Podręcznik

Gastronomia. Tom I

Wyposażenie

i zasady bezpieczeństwa

w gastronomii

Hanna Górska-Warsewicz

Beata Sawicka

Teresa Mikulska

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KUCHARZ

Podręcznik

Gastronomia. Tom III

Działalność gospodarcza

w gastronomii

Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz

Gastronomia. Tom I. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa

w gastronomii

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz,

realizuje treści z zakresu sporządzania potraw i napojów. Uwzględniono też efekty kształcenia wspólne dla branży. Autorki

opisały urządzenia stosowane w branży gastronomicznej, przybliżyły zagadnienia związane z BHP i reguły udzielania

pierwszej pomocy. Publikacja przygotowuje ucznia do pracy w różnych zakładach gastronomicznych.

Kod 165903 Nr w wykazie MEN 53/2013 Cena 42,90 zł

Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Teresa Mikulska

Gastronomia. Tom III. Działalność gospodarcza w gastronomii

Podręcznik, skierowany do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług

gastronomicznych, realizuje treści z zakresu PDG w branży gastronomicznej. Prezentuje wiedzę niezbędną do opanowania

umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym.

Przedstawioną w podręczniku wiedzę teoretyczną autorki uzupełniły licznymi przykładami i ćwiczeniami. Pytania

kontrolne pomogą uczniowi zweryfikować stan jego wiedzy.

Kod 165908 Nr w wykazie MEN 1/2014 Cena 39,90 zł

Iwona Namysław

Lidia Górska

Zeszyt

ćwiczeń

część 1

Procesy

technologiczne

w gastronomii

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KUCHARZ

Iwona Namysław, Lidia Górska

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych

oraz kucharz W książce omówiono różne rodzaje procesów technologicznych w gastronomii. Położono duży nacisk

na zasady bezpieczeństwa i reguły przechowywania, przygotowywania i wydawania potraw. Uczeń znajdzie w niej

też przepisy, według których będzie mógł wykonać poszczególne dania.

Kod 165909

Cena 37,90 zł

Lidia Górska

Iwona Namysław

Zeszyt

ćwiczeń

część 2

Procesy

technologiczne

w gastronomii

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

KUCHARZ

Lidia Górska, Iwona Namysław

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług

gastronomicznych. Książka obejmuje tematy dotyczące sporządzania przeróżnych popularnych dań, a także potraw kuchni

narodowych, regionalnych oraz żywności dietetycznej i funkcjonalnej. Bogaty materiał ilustracyjny uatrakcyjnia szatę

graficzną książki. Uczeń znajdzie w niej ponadto zbiór niezbędnych w pracy receptur.

Kod 165910

Cena 39,90 zł

10


i

i

2013-08-19 12:08:26

Sporządzanie napojów i potraw

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 1

Sporządzanie

napojów i potraw

TOWAROZNAWSTWO

I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOśCI

T.6.1

Podręcznik do nauki zawodu

REFORMA 2012

• TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

• KUCHARZ

Sporządzanie

i ekspedycja potraw

i napojów

TECHNOlOGIA GASTRONOMICZNA

T.6.2

1

część

Podręcznik do nauki zawodu

REFORMA 2012

• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

• KUCHARZ

Anna Kmiołek

Sporządzanie napojów i potraw.

Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

Kwalifikacja T.6.1

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,

realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.6 (Przechowywanie żywności). Publikacja pozwala zdobyć wiedzę

i umiejętności potrzebne do oceny towaroznawczej surowców i produktów żywnościowych. Opisuje też zasady ich

przechowywania. Liczne ilustracje ułatwiają zapamiętanie ważniejszych treści.

Kod 159202 Nr w wykazie MEN 21/2013 Cena 45,90 zł

Anna Kmiołek

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 1.

Technologia gastronomiczna

Kwalifikacja T.6.2

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,

realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów). Publikacja

pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzania gastronomicznych procesów technologicznych

oraz przygotowywania potraw mięsnych, półmięsnych i wegetariańskich. Liczne ilustracje ułatwiają zapamiętanie

ważniejszych treści.

Kod 159203 Nr w wykazie MEN 57/2013 Cena 45,90 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych


owe podręczniki

gramową

dowe!

Sporządzanie

i ekspedycja potraw

i napojów

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA 2

REFORMA 2012

Anna Kmiołek

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 2.

Technologia gastronomiczna

część

Kwalifikacja T.6.2

ja T.6.2

Kwalifikacja T.15.1

Zasady żywienia.

otraw Planowanie i ocena

ść 3.

zakładów

nych

Język niemiecki

zawodowy

w gastronomii

Zeszyt ćwiczeń

etowej sklep.wsip.pl

Kwalifikacja T.6.2

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

• KUCHARZ

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,

realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów). Publikacja pozwala

zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowywania przekąsek, zup, deserów, napojów zimnych, gorących

i alkoholowych, potraw dietetycznych, narodowych, regionalnych oraz posiłków codziennych i okolicznościowych. Liczne

ilustracje ułatwiają zapamiętanie ważniejszych treści.

Kod 159204 Nr w wykazie MEN 65/2013 Cena 37,90 zł

Sporządzanie

i ekspedycja potraw

i napojów

wypOSAżEniE zAkłAdów 3

gAStROnOMicznych

część

REFORMA 2012

Marzanna Zienkiewicz

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3.

Wyposażenie zakładów gastronomicznych

Kwalifikacja T.6.2

t.6.2

podręcznik do nauki zawodu

• tEchnik żywiEniA i USłUg

gAStROnOMicznych

• kUchARz

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,

realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów). Publikacja

pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego korzystania z pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu do

przygotowywania i ekspedycji potraw i napojów. Liczne ilustracje ułatwiają rozpoznanie i zapamiętanie omawianych

urządzeń, a także zrozumienie zasad ich działania.

Kod 159205 Nr w wykazie MEN 11/2014 Cena 40,90 zł

11


KATALOG 2020/2021

Technik żywienia i usług gastronomicznych

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

gastronomiczna

• TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

• KUCHARZ

Dorota Czerwińska

Zasady

żywienia

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Podręcznik

część 1

Anna Kmiołek-Gizara

Pracownia gastronomiczna

Kwalifikacja TG.07 / HGT.02

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług

gastronomicznych. Składa się z kart pracy zawierających ćwiczenia praktyczne. Każdy rozdział opatrzono

krótkim wprowadzeniem. Autorka zadbała o pracę zarówno w parach, jak i w grupach. Książka pomaga

skutecznie szlifować praktyczne umiejętności zawodowe.

Kod 159210

Dorota Czerwińska

Cena 39,90 zł

Zasady żywienia. Część 1

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Autorka omówiła między innymi znaczenie racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz rolę składników

pokarmowych i wody w żywieniu. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne

– sprawdzić jej poziom.

Kod 165913 Nr w wykazie MEN 12/2015 Cena 34,90 zł

Dorota Czerwińska

Podręcznik

część 2

Zasady

żywienia

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Dorota Czerwińska

Zasady żywienia. Część 2

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W publikacji omówiono między innymi wartości energetyczne pożywienia, wpływ procesów technologicznych

na wartość produktów spożywczych, przechowywanie żywności. Ilustracje pomogą uczniowi przyswoić wiedzę,

a pytania kontrolne – sprawdzić jej poziom.

Kod 165920 Nr w wykazie MEN 13/2015 Cena 34,90 zł

12


Beata Bilska

Hanna Górska-Warsewicz

Beata Sawicka

Agnieszka Tul-Krzyszczuk

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Podręcznik

Organizacja

produkcji

gastronomicznej

Renata Szajna

Danuta Ławniczak

Podręcznik

Usługi

gastronomiczne

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Hanna Górska-Warsewicz, Beata Bilska, Beata Sawicka,

Agnieszka Tul-Kryszczuk

Organizacja produkcji gastronomicznej

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Autorki omówiły tematy dotyczące planowania produkcji, organizacji oraz kontroli produkcji potraw i napojów,

receptur i kart menu. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne – sprawdzić jej

poziom.

Kod 165914

Cena 32,90 zł

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Usługi gastronomiczne

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W publikacji omówiono między innymi tematy dotyczące działalności zakładów gastronomicznych, marketingu

czy przebiegu obsługi gości w restauracji. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania

kontrolne – sprawdzić jej poziom.

Kod 165915 Nr w wykazie MEN 33/2015 Cena 39,90 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Renata Szajna

Danuta Ławniczak

Zeszyt

ćwiczeń

Obsługa klientów

w gastronomii

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Obsługa klientów w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Ćwiczenia dotyczą między innymi: działalności zakładów gastronomicznych, marketingu, promowania i kosztów

usług gastronomicznych, podejmowania gości w restauracji, organizowania przyjęć okolicznościowych, a także

zasad BHP. Książkę uatrakcyjnia bogata szata graficzna.

Kod 165917

Cena 37,90 zł

13


KATALOG 2020/2021

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasady żywienia

PLANOWANIE I OCENA

T.15.1

Podręcznik do nauki zawodu

REFORMA 2012

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Organizacja

produkcji

gastronomicznej

REFORMA 2012

Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska,

Halina Turlejska

Zasady żywienia. Planowanie i ocena

Kwalifikacja T.15.1

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,

realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i ocena żywienia). Publikacja pozwala

zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do komponowania diety w zależności od potrzeb osób, dla których

jest przeznaczona, zasad planowania wyżywienia i organizacji żywienia, z uwzględnieniem żywienia

dietetycznego w świetle nowego systemu dietetycznego. Treści teoretyczne autorki wsparły licznymi

przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania podanych informacji.

Kod 147502 Nr w wykazie MEN 1/2013 Cena 37,90 zł

Anna Kmiołek

Organizacja produkcji gastronomicznej

Kwalifikacja T.15.2

Kwalifikacja T.15.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,

realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.15 (Organizacja produkcji gastronomicznej). Publikacja

pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne między innymi do planowania produkcji, kontrolowania jej

procesów, oceny jakości potraw, a także do opracowania kart menu, kalkulowania cen potraw oraz sporządzania

receptur gastronomicznych.

Kod 159207 Nr w wykazie MEN 23/2013 Cena 32,90 zł

Usługi gastronomiczne

Usługi

gastronomiczne

REFORMA 2012

Anna Kmiołek

Usługi gastronomiczne

Kwalifikacja T.15.3

Kwalifikacja T.15.3

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

2015-04-02 10:54:10

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,

realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne między innymi do przygotowania oferty

usług gastronomicznych i zaplanowania działań związanych z ich promocją, wykonania kalkulacji kosztów

i prowadzenia sprzedaży.

Kod 159206 Nr w wykazie MEN 56/2013 Cena 37,90 zł

14


REPETYTORIUM + TESTY

+ TESTY

EGZAMIN ZAWODOWY

KWALIFIKACJA

T.15 / TG.16

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Testy i zadania praktyczne

Egzamin zawodowy

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kwalifikacja T.15

NOWA PODSTAWA

PROGRAMOWA

Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Renata Szajna

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja T.15 / TG.16

Mocne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu z kwalifikacji T.15 i TG.16 w zawodzie technik żywienia i usług

gastronomicznych. Wiedza w pigułce i aż 200 pytań testowych! Publikacja gromadzi najważniejsze wiadomości,

które należy powtórzyć przed egzaminem. Dzięki testom z kluczem odpowiedzi i zadaniom praktycznym

z rozwiązaniami można sprawdzić przygotowanie uczniów do egzaminu. Idealna pomoc, by szybko ocenić, które

zagadnienia już opanowali, a które nadal sprawiają im trudności.

Kod 159249

Piotr Dominik

Cena 39,90 zł

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja T.15

Publikacja, skierowana do uczniów przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.15 (Organizacja

żywienia i usług gastronomicznych). Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. W każdym z nich znajduje się

test, obejmujący 40 pytań jednokrotnego wyboru, i zadanie praktyczne. Ponadto w publikacji zamieszczono

klucz odpowiedzi do testów i rozwiązania zadań.

Kod 165335

Cena 27,90 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

obsługi klientów

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Piotr Dominik

Pracownia obsługi klientów

Kwalifikacja TG.16 / HGT.12

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie, które przypomina podstawowe wiadomości, i karty pracy

z zadaniami i ćwiczeniami. Publikacja kładzie nacisk na uważne wykonywanie zadań, zachęca ucznia do wnikliwej

samooceny i skłania do wyciągania wniosków.

Kod 165921

Cena 41,90 zł

15


KATALOG 2020/2021

Technik żywienia i usług gastronomicznych

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

organizacji żywienia

TECHNIK ŻYWIENIA

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Podstawy

gastronomii

i technologii żywności

część 1

Joanna Duda, Sebastian Krzywda

Pracownia organizacji żywienia

Kwalifikacja TG.16 / HGT.12

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Każdy rozdział zawiera krótki wstęp teoretyczny oraz karty pracy z zadaniami. Różnorodne ćwiczenia pozwolą

uczniowi wyszlifować potrzebne umiejętności oraz uczciwie ocenić zdobyte kompetencje.

Kod 159211

Cena 41,90 zł

Anna Kmiołek-Gizara

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 1

Podręcznik do nauki zawodu

• technik żywienia i usług

gastronomicznych

• kucharz

Podręcznik pomaga zdobyć wiedzę i opanować umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia

w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Znana i ceniona autorka koncentruje

się na takich efektach kształcenia, jak: racjonalna gospodarka surowcami i odpadami, rozpoznawanie instalacji

i urządzeń w zakładach gastronomicznych, postępowanie zgodnie z instrukcjami obsługi. Atuty publikacji

to liczne wzory dokumentacji HACCP.

Kod 159247

Cena 37,90 zł

Podstawy

gastronomii

i technologii żywności

Podręcznik do nauki zawodu

• OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

• PIEKARZ • CUKIERNIK

• WĘDLINIARZ • PRZETWÓRCA RYB

• TECHNIK TECHNOLOGII

ŻYWNOŚCI

• TECHNIK PRZETWÓRSTWA

MLECZARSKIEGO

Anna Kmiołek-Gizara

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 2

Podręcznik poświęcony kompetencjom wyszczególnionym w PKZ (TG.b) i PKZ (TG.i), stanowiącym podbudowę

do kształcenia w zawodach: piekarz, cukiernik, wędliniarz, przetwórca ryb, technik technologii żywności

i technik przetwórstwa mleczarskiego. Autorka przybliża przepisy obowiązujące w przemyśle spożywczym,

szczególny nacisk kładzie na zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności. Wiele przykładów

dokumentacji sanitarnej zgodnej z systemem HACCP pomaga uczniom opanować ten trudny i ważny

aspekt pracy.

Kod 159248

Cena 37,90 zł

16


Technik technologii żywności

Katarzyna Kocierz

Podręcznik

Wyroby cukiernicze. Tom I

Technika w produkcji

cukierniczej

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

CUKIERNIK

Katarzyna Kocierz

Wyroby cukiernicze. Tom I. Technika w produkcji cukierniczej

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik technologii żywności

oraz cukiernik. Autorka opisała zasady posługiwania się sprzętem stosowanym w magazynach surowców

cukierniczych, dobierania maszyn do produkcji i przechowywania wyrobów. Poruszyła także zagadnienia

z zakresu BHP i PKZ.

Kod 165904 Nr w wykazie MEN 83/2013 Cena 35,90 zł

Magdalena Kaźmierczak

Podręcznik

część 1

Wyroby cukiernicze. Tom II

Technologie

produkcji cukierniczej

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

CUKIERNIK

Magdalena Kaźmierczak

Wyroby cukiernicze. Tom II. Technologie produkcji cukierniczej.

Część 1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik technologii żywności i cukiernik.

Autorka wyczerpująco opisała zasady bezpiecznego funkcjonowania zakładu cukierniczego oraz typowe wyroby

ciastkarskie. Uczeń ma szansę wykonać samodzielnie każdy rodzaj produktu, jeśli skorzysta z gotowego przepisu

i procedur, które często uwzględniają różnice w wyposażeniu szkolnych pracowni. W podręczniku zamieszczono

liczne ilustracje i zdjęcia.

Kod 165905 Nr w wykazie MEN 54/2013 Cena 37,90 zł

Magdalena Kaźmierczak

Podręcznik

część 2

Wyroby cukiernicze. Tom II

Technologie

produkcji cukierniczej

CUKIERNIK

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Magdalena Kaźmierczak

Wyroby cukiernicze. Tom II. Technologie produkcji cukierniczej.

Część 2

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik technologii żywności i cukiernik.

Autorka szczegółowo opisuje różne rodzaje ciast – metody ich sporządzania i otrzymywane z nich wyroby.

Przejrzyste schematy i zdjęcia etapów produkcji ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących w trakcie

przygotowywania poszczególnych typów ciast. Autorka starannie analizuje błędy najczęściej popełniane

w trakcie produkcji cukierniczej. Omawia także podstawowe metody dekoracji wyrobów cukierniczych

i otrzymywania wyrobów trwałych. Podręcznik zawiera wiele receptur, które pozwolą uczniowi przećwiczyć

umiejętności praktyczne. Liczne pytania umożliwią sprawdzanie na bieżąco stopnia opanowania materiału.

Kod 165919 Nr w wykazie MEN 54/2013 Cena 35,90 zł

17


KATALOG 2020/2021

Technik technologii żywności

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

produkcji cukierniczej

cukiernik

Technik Technologii żywności

• CUKIERNIK

• TECHNIK TECHNOLOGII

ŻYWNOŚCI

Testy i zadania praktyczne

egzamin zawodowy

kwalifikacja T.4

nowA PoDSTAwA

ProgrAMowA

Magdalena Kaźmierczak

Pracownia produkcji cukierniczej

Kwalifikacja TG.04 / SPC.01

Ćwiczenia praktyczne są skierowane do uczniów kształcących się w zawodach cukiernik i technik technologii żywności.

Publikacja przeznaczona do ćwiczenia umiejętności związanych z produkcją wyrobów cukierniczych. W każdym rozdziale

znajdują się krótki wstęp teoretyczny, którego celem jest przypomnienie najważniejszych informacji, oraz karty pracy,

które zazwyczaj zawierają dokładną recepturę produktu i polecenia związane z jego wykonaniem.

Kod 159236

Cena 39,90 zł

Magdalena Kaźmierczak

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja T.4

Publikacja, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach cukiernik i technik

technologii żywności, realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.4 (Produkcja wyrobów cukierniczych). Książka zawiera

5 zestawów egzaminacyjnych. W każdym z nich znajduje się test, obejmujący 40 pytań jednokrotnego wyboru, i zadanie

praktyczne. W publikacji zamieszczono także między innymi klucz odpowiedzi do testów i rozwiązania zadań.

Kod 165341

Cena 27,90 zł

Magazynowanie

surowców

piekarskich

Podręcznik do nauki zawodu

• PIEKARZ

• TECHNIK TECHNOLOGII

ŻYWNOŚCI

Krystyna Jarosz

Magazynowanie surowców piekarskich

Kwalifikacja T.3.1

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach piekarz i technik technologii żywności, realizuje treści

z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.3 (Magazynowanie surowców piekarskich). W publikacji wyczerpująco omówiono

surowce używane w piekarstwie, zasady ich składowania i przygotowania do użycia. Dużą uwagę poświęcono dwóm

podstawowym surowcom piekarniczym – mące i wodzie. Rysunki, schematy oraz zdjęcia pomagają uporządkować

i zapamiętać informacje. Podręcznik przygotowuje ucznia do pracy zarówno w małej piekarni rzemieślniczej, jak i w dużym

zakładzie produkcyjnym.

Kod 159226 Nr w wykazie MEN 13/2016 Cena 29,90 zł

Ewa Giemza

Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie

wyrobów piekarskich

Kwalifikacja T.3.2

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach piekarz i technik technologii żywności, realizuje treści

z zakresu drugiej części kwalifikacji T.3 (Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich). W publikacji

omówiono rodzaje pieczywa i wyrobów piekarsko-cukierniczych. Dokładnie przedstawiono receptury i na licznych

przykładach wyjaśniono związane z nimi obliczenia. Atutem podręcznika jest bogata szata graficzna prezentująca między

innymi poszczególne etapy ręcznego wyrobu pieczywa.

Kod 159227 Nr w wykazie MEN 14/2016 Cena 29,90 zł

18


Technik usług kelnerskich

Renata Szajna

Danuta Ławniczak

Podręcznik

część 1

Obsługa

kelnerska

KELNER

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Obsługa kelnerska. Część 1

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Autorki wyczerpująco opisały

zagadnienia dotyczące: stanowiska pracy i systemów obsługi kelnerskiej, predyspozycji i umiejętności

niezbędnych do wykonywania zawodu kelnera, czynności związane z obsługą gości. Teorię wsparły ilustracjami

i ćwiczeniami.

Kod 165901 Nr w wykazie MEN 84/2013 Cena 37,90 zł

Renata Szajna

Danuta Ławniczak

Podręcznik

część 2

Obsługa

kelnerska

KELNER

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Obsługa kelnerska. Część 2

Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia w zawodzie kelner. W publikacji omówiono zagadnienia z zakresu:

sztuki podawania potraw i napojów (bezalkoholowych i alkoholowych), zwyczajów żywieniowych różnych

narodów, serwisu specjalnego, sztuki barmańskiej, obsługi gości hotelowych oraz organizacji przyjęć. Autorki

wsparły treści teoretyczne licznymi przykładami i ilustracjami.

Kod 165902 Nr w wykazie MEN 3/2014 Cena 37,90 zł

Renata Szajna

Danuta Ławniczak

Zeszyt

ćwiczeń

część 1

Obsługiwanie

gości

KELNER

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Obsługiwanie gości. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania

i ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem Obsługa kelnerska, części 1 i 2. Polecenia dotyczą takich zagadnień, jak:

zasady bezpieczeństwa, wymagania wobec kelnera, wyposażenie i wystrój zakładu gastronomicznego, aranżacja

sal dla gości, karty menu oraz zasady obsługiwania gości.

Kod 165911

Cena 27,90 zł

19


KATALOG 2020/2021

Technik usług kelnerskich

Renata Szajna

Danuta Ławniczak

Obsługiwanie

gości

KELNER

Zeszyt

ćwiczeń

część 2

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Obsługiwanie gości. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Publikacja, skorelowana z podręcznikiem Obsługa kelnerska, części 1 i 2, której zadaniem jest

usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy z zakresu obsługi gości. Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień, jak:

organizacja pracy kelnera, podawanie potraw i napojów, zwyczaje żywieniowe różnych narodów, serwis

specjalny, sztuka barmańska, obsługa gości hotelowych oraz organizacja przyjęć. Autorki uzupełniły zadania

licznymi rysunkami i zdjęciami.

Kod 165912

Cena 27,90 zł

Renata Szajna

Danuta Ławniczak

Alina Ziaja

Podręcznik

Usługi

kelnerskie

KELNER

Renata Szajna, Danuta Ławniczak, Alina Ziaja

Usługi kelnerskie

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Publikacja obejmuje tematy

dotyczące usług gastronomicznych, zasad ich kalkulacji i rozliczania, organizacji przyjęć okolicznościowych

czy konferencji w zakładzie gastronomicznym. Szata graficzna pomoże uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania

kontrolne – sprawdzić jej poziom.

Kod 165916 Nr w wykazie MEN 30/2015 Cena 39,90 zł

Renata Szajna

Danuta Ławniczak

Alina Ziaja

Zeszyt

ćwiczeń

Organizowanie

usług kelnerskich

KELNER

Renata Szajna, Danuta Ławniczak, Alina Ziaja

Organizowanie usług kelnerskich. Zeszyt ćwiczeń

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Zaprezentowane ćwiczenia dotyczą

między innymi: promowania usług gastronomicznych, kalkulowania ich oraz rozliczania kosztów, planowania

i organizacji przeróżnych przyjęć okolicznościowych, np. szkoleń, konferencji, imprez cateringowych oraz przyjęć

dyplomatycznych. Treści zawarte w książce uatrakcyjnia bogata szata graficzna.

Kod 165918

Cena 29,90 zł

20


Efekty kształcenia wspólne dla zawodów

branży gastronomicznej

Język angielski

zawodowy

w gastronomii

ZESZYT ĆWICZEŃ

Katarzyna Sarna, Rafał Sarna

Język angielski zawodowy w gastronomii.

Zeszyt ćwiczeń

Publikacja zawiera ćwiczenia, które pozwolą utrwalić nazwy produktów spożywczych i dań, procesów

technologicznych, akcesoriów i urządzeń gastronomicznych, a także słownictwo związane z procesem

przygotowywania dań i tworzenia menu. Ujęto również przepisy BHP, normy zatrudnienia w gastronomii,

kwestię umowy o pracę, zasady rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Kod 159208

Cena 35,90 zł

Język niemiecki

zawodowy

w gastronomii

ZesZyt ćwicZeń

Anna Dul

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w gastronomii. W publikacji zawarto

ćwiczenia dotyczące produktów spożywczych i dań, procesów technologicznych, akcesoriów i urządzeń

gastronomicznych, sposobów przygotowywania dań i tworzenia menu. Omówiono również przepisy BHP,

normy zatrudnienia w gastronomii, kwestię umowy o pracę, zasady rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania

kwestionariusza osobowego.

Kod 159209

Cena 35,90 zł

BHP

w branży gastronomicznej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA BRANŻY

Piotr Dominik

BHP w branży gastronomicznej

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży gastronomicznej, realizuje

treści kształcenia z zakresu efektów wspólnych BHP dla branży gastronomicznej. W publikacji poruszono

zagadnienia związane z zagrożeniami, które stwarza praca w gastronomii. Omówiono szczegółowo właściwą

organizację stanowiska pracy, dzięki której można zmniejszyć ryzyko szkodliwego wpływu wykonywanych

zadań na pracownika. Przybliżono zasady udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowano zagadnienia związane

z bezpieczeństwem żywności oraz liczne druki z ksiąg HACCP.

Kod 159234

Cena 39,90 zł

21


KATALOG 2020/2021

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży gastronomicznej

Bezpieczeństwo

i higiena pracy

Prowadzenie

działalności

gospodarczej

Podręcznik do nauki zawodu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH

ZAWODÓW

Zawiera

treści

z KPS

i OMZ

Podręcznik do nauki zawodu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH

ZAWODÓW

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W podręczniku omówiono i na podstawie przykładów przybliżono następujące zagadnienia z zakresu BHP:

uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kod 163801

Cena 39,90 zł

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

(z KPS i OMZ)

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Autorki zaprezentowały wiedzę

z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, objaśniły zasady funkcjonowania gospodarki

rynkowej, omówiły przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, prawo

o ochronie danych osobowych, prawo podatkowe, prawo autorskie). Treści teoretyczne zostały wsparte

przykładami oraz ćwiczeniami ułatwiającymi zrozumienie opisanych treści zagadnień.

Kod 158501

Cena 39,90 zł

22


Technik HOTELARSTWA

Obsługa gości

w obiekcie

świadczącym usługi

hotelarskie

Część 1

HGT.03

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Część 1

Kwalifikacja HGT.03

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej

z zakresu kwalifikacji HGT.03 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Autorzy zamieścili

w nim informacje dotyczące klasyfikacji obiektów i usług hotelarskich, systemów i sieci hotelarskich oraz zasad

BHP obowiązujących w branży. Zaprezentowali informacje dotyczące przyjmowania i realizacji zamówień usług

dodatkowych, ich organizowania, sporządzania dokumentacji. Liczne rysunki i zdjęcia ułatwią uczniowi zrozumienie

opisanych treści.

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HOTELARSTWA

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Polecamy do reformy 2019

Kod 161240

Cena 41,90 zł

Obsługa gości

w obiekcie

świadczącym usługi

hotelarskie

Część 2

HGT.03

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Część 2

Kwalifikacja HGT.03

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej

z zakresu kwalifikacji HGT.03 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Autorzy wyczerpująco

opisali kwestie dotyczące przestrzegania zasad zdrowego żywienia, przechowywania żywności, bielizny i zastawy

stołowej, sporządzania jadłospisów i rozróżniania śniadań hotelowych oraz sposobów ich podawania. Omówili

kwestie rozróżniania stanowisk pracy w dziale służby pięter, rodzajów jednostek mieszkalnych, prac porządkowych,

technik sprzątania oraz obsługiwania sprzętu i urządzeń do utrzymywania czystości. Liczne rysunki i zdjęcia ułatwią

uczniowi zrozumienie opisanych treści.

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HOTELARSTWA

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Polecamy do reformy 2019

Kod 161241

Cena 41,90 zł

Zbiór zadań

Obsługa gości

w obiekcie hotelarskim

branża turystyczno-hotelarska

TECHNIK HOTELARSTWA

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

Zbiór zadań. Obsługa gości w obiekcie hotelarskim

Zbiór zadań przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i pracownik obsługi

hotelowej z zakresu kwalifikacji HGT.03 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). To idealna

publikacja uzupełniająca podręczniki z zakresu obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Dzięki

wykonaniu wielu różnorodnych zadań kandydat do zawodu technik hotelarstwa lepiej zrozumie materiał, utrwali

wiadomości i nauczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Kod 161246

Cena 36,90 zł

23


KATALOG 2020/2021

Technik HOTELARSTWA

realizacja usług

w recepcji

Część 1

Podręcznik do nauki zawodu

• teChnik hotelarstwa

hGt.06

! nowość

! e-podręcznik

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus,

Grzegorz

! wznowienie

Wolak

Realizacja usług w recepcji. Część 1

Kwalifikacja wydanie HGT.06

zmienione

!

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa

z zakresu kwalifikacji HGT.06 (Realizacja usług w recepcji). Wyczerpująco przedstawiono

kwestie związane z BHP w recepcji hotelowej, potrzebami gości i ich oczekiwaniami,

etyką, kulturą i savoir-vivre’em pracowników recepcji. Przedstawione są również zasady

komunikowania się z gośćmi hotelowymi oraz etapy i techniki negocjacji stosowane

do uzyskania warunków porozumienia. Omówiono też rolę recepcji w hotelu, stanowiska

pracy i zadania jej pracowników. Uzupełnieniem jest wyposażenie techniczne, oraz cały

proces przygotowania rezerwacji, w tym m.in. sposoby i zasady dokonywania rezerwacji

oraz dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich. Bogaty materiał ilustracyjny

ułatwi uczniowi zrozumienie opisanych treści.

Polecamy do reformy 2019

Kod 161250 Termin wydania III kwartał 2020 Cena 41,90 zł

Realizacja usług

w recepcji

Część 2

HGT.06

! zapowiedź

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus,

Grzegorz Wolak

Realizacja usług w recepcji. Część 2

Kwalifikacja HGT.06

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa

z zakresu kwalifikacji HGT.06 (Realizacja usług w recepcji). Publikacja zawiera informacje

dotyczące procedury przyjęcia i wykwaterowania gości, w tym zasady rejestracji gości,

przydziałów pokoi, prowadzenia dokumentacji hotelowej. Omówione zostały kwestie

związane ze świadczeniem gościom usług przez pracowników recepcji, w tym m.in. pomoc

w przenoszeniu bagażu, budzenie, przekazywanie wiadomości i korespondencji, udzielanie

informacji, obsługa gości specjalnych. Uczeń znajdzie tu również informacje o rodzajach cen

usług hotelarskich i stosowanych rabatach, formach płatności w sprzedaży usług hotelarskich

oraz zasadach prowadzenia rachunku hotelowego gości. Pomocne w zrozumieniu

i opanowaniu materiału są liczne zdjęcia i rysunki.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK HOTELARSTWA

Polecamy do reformy 2019

Kod 161252 Termin wydania 2021

24


Adam Stefański

Hotelarstwo. Tom I

Marketing usług

hotelarskich

TECHNIK HOTELARSTWA

Podręcznik

Adam Stefański

Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, przedstawiający zagadnienia z zakresu planowania

i realizacji usług w recepcji. Wyjaśnia podstawowe pojęcia marketingu na przykładach zaczerpniętych z rynku

usług hotelarskich. Opisuje także metody prowadzenia badań satysfakcji gości i zasady tworzenia strategii

marketingowych. Prezentowane materiały udostępnione przez hotele ułatwiają odniesienie omawianych treści

do rzeczywistych warunków, w których działają przedsiębiorstwa hotelarskie. Na szczególną uwagę zasługuje

załącznik z kompletnym planem strategii marketingowej jednego z hoteli. Liczne ćwiczenia umożliwiają

sprawdzenie umiejętności zdobytych przez ucznia.

Technik HOTELARSTWA

Kod 165702 Nr w wykazie MEN 42/2013 Cena 35,90 zł

Barbara Cymańska-Garbowska

Danuta Witrykus

Grzegorz Wolak

Jadwiga Pietras

Podręcznik

część 1

Hotelarstwo. Tom II

Organizacja pracy

w hotelarstwie

TECHNIK HOTELARSTWA

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras,

Grzegorz Wolak

Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 1

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, opisujący zagadnienia z zakresu planowania i realizacji usług

w recepcji. Przedstawia dzieje hotelarstwa. Przybliża podstawowe zagadnienia z turystyki, a także turystyczną bazę

noclegową w Polsce. Omawia standaryzację obiektów hotelarskich oraz polskie i międzynarodowe organizacje

zrzeszające hotelarzy. Porusza też kwestie przystosowania obiektów hotelarskich do potrzeb obsługi gości

niepełnosprawnych. Podręcznik obfituje w ciekawostki, które pozwolą poszerzyć wiedzę, wzbudzą zainteresowanie

i zachęcą do samodzielnego poszukiwania informacji. Zawarty na końcu słowniczek z ważniejszymi pojęciami

stanowi cenną pomoc w nauce.

Kod 165705 Nr w wykazie MEN 20/2014 Cena 35,90 zł

Barbara Cymańska-Garbowska

Danuta Witrykus

Grzegorz Wolak

Podręcznik

część 2

Hotelarstwo. Tom II

Organizacja pracy

w hotelarstwie

TECHNIK HOTELARSTWA

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak

Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 2

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Przedstawia zagadnienia z zakresu

obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Obejmuje tematy dotyczące otoczenia obiektu

hotelowego, pionów funkcjonalnych hotelu, organizacji działu służby pięter, jednostek mieszkalnych, organizacji

i techniki pracy w dziale służby pięter, a także charakterystyki ofert oraz sprzedaży dodatkowych usług

hotelarskich. Wiadomości wzbogacono licznymi ilustracjami, schematami, tabelami, co pozwala na osiągnięcie

zakładanych efektów kształcenia.

Kod 165706 Nr w wykazie MEN 28/2015 Cena 34,90 zł

25


KATALOG 2020/2021

Technik HOTELARSTWA

Barbara Cymańska-Garbowska

Danuta Witrykus

Jadwiga Pietras

Grzegorz Wolak

Hotelarstwo. Tom III

Działalność recepcji

TECHNIK HOTELARSTWA

Podręcznik

część 1

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras,

Grzegorz Wolak

Hotelarstwo. Tom III. Działalność recepcji. Część 1

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług

w recepcji. Omawia zagadnienia dotyczące: schematu organizacyjnego hotelu, roli recepcji, bezpieczeństwa

pracy w recepcji, etyki i kultury pracy, zasad komunikowania się z gośćmi, organizacji pracy służby parterowej

oraz procedury obsługi gości przez pracowników służby parterowej. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi

przykładami i ilustracjami.

Kod 165707 Nr w wykazie MEN 75/2013 Cena 35,90 zł

Barbara Cymańska-Garbowska

Danuta Witrykus

Jadwiga Pietras

Grzegorz Wolak

Podręcznik

część 2

Hotelarstwo. Tom III

Działalność recepcji

TECHNIK HOTELARSTWA

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras,

Grzegorz Wolak

Hotelarstwo. Tom III. Działalność recepcji. Część 2

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług

w recepcji. Omawia zagadnienia dotyczące: struktury organizacyjnej recepcji, rezerwacji, procedur przyjęcia gości

do hotelu, obsługi gości w trakcie pobytu oraz procedury wykwaterowania gości z hotelu (check-out). Wiadomości

teoretyczne wsparto licznymi przykładami i ilustracjami.

Kod 165708 Nr w wykazie MEN 86/2013 Cena 37,90 zł

Joanna Duda

Sebastian Krzywda

Podręcznik

Hotelarstwo. Tom IV

Usługi żywieniowe

w hotelarstwie

TECHNIK HOTELARSTWA

Joanna Duda, Sebastian Krzywda

Hotelarstwo. Tom IV. Usługi żywieniowe w hotelarstwie

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, omawiający zagadnienia z zakresu obsługi gości w obiekcie

świadczącym usługi hotelarskie. Przedstawia wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą podstaw racjonalnego

żywienia oraz zasad i regulaminów obowiązujących pracowników gastronomii. Przybliża także szczegółowo

zagadnienia związane z obsługą gościa, w tym pracę na rozdzielni kelnerskiej, właściwe przygotowanie sali

konsumenta, przyjmowanie i realizowanie zamówień. Liczne ilustracje i schematy pomagają w poprawnym

zrozumieniu omawianych treści. Podręcznik podaje też praktyczne wskazówki, które mogą się przydać nie tylko

w trakcie nauki, lecz także na początku drogi zawodowej.

Kod 165701 Nr w wykazie MEN 43/2013 Cena 27,90 zł

26


Renata Tylińska

Maria Wajgner

Hotelarstwo. Tom V

Podstawy działalności

przedsiębiorstwa

hotelarskiego

TECHNIK HOTELARSTWA

Podręcznik

Renata Tylińska, Maria Danuta Wajgner

Hotelarstwo. Tom V. Podstawy działalności przedsiębiorstwa

hotelarskiego

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, omawiający zagadnienia z zakresu planowania i realizacji usług

w recepcji, a także obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Przybliża podstawowe pojęcia ekonomiczne,

a następnie omawia najnowsze regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej, ze szczególnym naciskiem

na przedsiębiorstwa hotelarskie. Wskazuje najważniejsze z punktu widzenia hotelarza akty prawne i wyjaśnia najczęściej

spotykane pytania oraz wątpliwości. Zawiera wzory pism i istotne wyimki ustaw. Liczne pytania sprawdzające pozwalają

ocenić stopień opanowania materiału.

Kod 165709 Nr w wykazie MEN 68/2013 Cena 37,90 zł

Technik HOTELARSTWA

Joanna Duda

Sebastian Krzywda

Zeszyt

ćwiczeń

Joanna Duda, Sebastian Krzywda

Obsługa konsumenta. Zeszyt ćwiczeń

Obsługa

konsumenta

TECHNIK HOTELARSTWA

Ćwiczenia do nauki zawodu technik hotelarstwa, omawiające treści z zakresu przygotowania i podawania śniadań,

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Zawierają informacje uzupełniające podręcznik

Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie przez uczniów zdobytej wiedzy. Sprawdzają

już nabyte umiejętności i uczą nowych. Udzielają cennych wskazówek dotyczących obsługi gości hotelowych. Wiele

zagadnień, np. zasady nakrywania stołów, metody serwowania posiłków, autorzy wyjaśniają na licznych schematach

i ilustracjach, co ułatwia zrozumienie treści i dalsze szlifowanie umiejętności.

Kod 165710 Nr w wykazie MEN 86/2013 Cena 27,90 zł

Aleksandra Lewandowska

Zeszyt

ćwiczeń

część 1

Aleksandra Lewandowska

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Techniki pracy

w hotelarstwie

TECHNIK HOTELARSTWA

Ćwiczenia do nauki zawodu technik hotelarstwa, omawiające treści z zakresu planowania i realizacji usług w recepcji. Kształtują

umiejętności dotyczące procedur obowiązujących w recepcji, rozpoznawania potrzeb gości oraz sporządzania dokumentacji.

Prezentują liczne materiały źródłowe, które wymagają od uczniów samodzielnej pracy. Ćwiczenia pomagają opanować

niezbędne wiadomości w teorii i w praktyce poprzez wykonywanie zadań zbliżonych do tych, z którymi uczniowie spotkają

się na egzaminie zawodowym.

Kod 165711

Cena 32,90 zł

Aleksandra Lewandowska

Zeszyt

ćwiczeń

część 2

Aleksandra Lewandowska

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Techniki pracy

w hotelarstwie

TECHNIK HOTELARSTWA

Zbiór ćwiczeń przeznaczony do kształcenia praktycznego w zawodzie technik hotelarstwa, omawiający zagadnienia z zakresu

obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Obejmuje tematy dotyczące obsługi gości w obiekcie hotelarskim,

sprzątania jednostek mieszkalnych, procedur związanych z właściwym funkcjonowaniem działu housekeepingu, obsługi gości

hotelowych w zakresie tworzenia usług dodatkowych. Ćwiczenia pomagają opanować niezbędne wiadomości teoretyczne

oraz praktyczne poprzez wykonywanie zadań zbliżonych do tych, z którymi uczniowie spotkają się na egzaminie zawodowym.

Zadania i ćwiczenia uzupełniono licznymi kolorowymi rysunkami i zdjęciami.

Kod 165712

Cena 29,90 zł

27


KATALOG 2020/2021

Technik HOTELARSTWA

Obsługa

informatyczna

w hotelarstwie

TECHNIK HOTELARSTWA

Zeszyt

ćwiczeń

Obsługa informatyczna w hotelarstwie (+ CD-ROM).

Zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia do nauki zawodu technik hotelarstwa. Omawiają zagadnienia dotyczące obsługi komputerowej

w działalności hotelarskiej. Prezentują szczegółowe instrukcje korzystania ze specjalistycznych programów.

Zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne zrzuty ekranowe. Ćwiczenia pomagają utrwalić zasady

używania sprzętu biurowego i multimedialnego. Pokazują przykładowy obieg i archiwizację dokumentów

cyfrowych w hotelu. Stanowią dzięki temu cenne źródło wiedzy dla ucznia, a także dla początkującego pracownika

recepcji.

Kod 16571C

Cena 29,90 zł

Joanna Dolińska-Romanowicz

Dorota Nowakowska

Podręcznik

Hotelarstwo. Tom VI. Język angielski zawodowy.

How can I help you?

TECHNIK HOTELARSTWA

Joanna Dolińska-Romanowicz, Dorota Nowakowska

How can I help you?

Język angielski zawodowy w hotelarstwie

Podręcznik do nauki języka angielskiego ukierunkowanego do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

Przybliża słownictwo i zwroty potrzebne w różnych sytuacjach podczas pracy w hotelu. Prezentuje wzory pism

i listów. Ilustracje i czytelne schematy pomagają zrozumieć i zapamiętać treści, a liczne ćwiczenia pozwalają

szlifować znajomość języka angielskiego. Każda lekcja zawiera krótkie podsumowanie, co ułatwia powtórzenie

materiału przed rozmową kwalifikacyjną o pracę.

Kod 165703 Nr w wykazie MEN 66/2013 Cena 42,90 zł

Beata Krzysztofik

Podręcznik

Hotelarstwo. Tom VI. Język niemiecki zawodowy

Wobei kann ich helfen?

TECHNIK HOTELARSTWA

Beata Krzysztofik

Wobei kann ich helfen?

Język niemiecki zawodowy w hotelarstwie

Podręcznik do nauki języka niemieckiego ukierunkowanego do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

Przygotowuje do posługiwania się językiem niemieckim podczas pracy w hotelu. Zawiera wzory pism, listów,

opisów hoteli. Przybliża słownictwo i zwroty typowe dla branży hotelarskiej. Ilustracje i schematy pomagają

utrwalić wiadomości. Układ lekcji jest tematyczny. Każda zaczyna się krótkim streszczeniem. Podręcznik przydatny

do szybkiego powtórzenia materiału.

Kod 165704 Nr w wykazie MEN 67/2013 Cena 39,90 zł

28


Rezerwacja

usług hotelarskich

Kwalifikacja T.11.1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012

Witold Drogoń

Rezerwacja usług hotelarskich

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.11 (Rezerwacja usług

hotelarskich). Uczy dobierania oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości, rozróżniania zadań, kompletowania wyposażenia

recepcji oraz rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami,

dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.

Kod 161204 Nr w wykazie MEN 20/2013 Cena 29,90 zł

Technik HOTELARSTWA

Obsługa gości

w recepcji

REFORMA 2012

Kwalifikacja T.11.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HOTELARSTWA

Witold Drogoń

Obsługa gości w recepcji

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.11 (Obsługa gości

przyjeżdżających i wyjeżdżających). Uczy przestrzegania procedur związanych z obsługą gości w recepcji, sporządzania

związanej z nimi dokumentacji, przyjmowania płatności w różnych formach, oferowania usług dodatkowych oraz udzielania

informacji turystycznej. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami

wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.

Kod 161210 Nr w wykazie MEN 9/2013 Cena 32,90 zł

NOWA PODSTAWA

PROGRAMOWA

Andrzej Rudziński

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne

Egzamin zawodowy

TECHNIK HOTELARSTWA

Kwalifikacja T.11

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację T.11

(Planowanie i realizacja usług w recepcji) w zawodzie technik hotelarstwa. Każdy zestaw składa się z 40 zadań testowych

i zadania praktycznego z propozycją jego rozwiązania. Zadania sprawdzają wiedzę i umiejętności z zakresu zdawanej

kwalifikacji. Przygotowano je zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Na końcu publikacji zamieszczono klucz

odpowiedzi.

Kod 165312

Cena 27,90 zł

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

hotelarska.

Działalność recepcji

TECHNIK HOTELARSTWA

Aldona Kleszczewska

Pracownia hotelarska. Działalność recepcji

Kwalifikacja TG.12 / HGT.06

Publikacja przeznaczona do kształcenia praktycznego w zawodzie technik hotelarstwa. Do wykorzystania podczas zajęć

w pracowniach. Sprawdza umiejętności związane z przestrzeganiem procedur dotyczących obsługi gości w recepcji,

sporządzaniem dokumentacji, przyjmowaniem płatności w różnych formach, oferowaniem usług dodatkowych i udzielaniem

informacji turystycznej. Autorka publikacji kładzie również nacisk na sprawdzenie wiedzy dotyczącej dobierania oferty

hotelowej zgodnie z potrzebami gości, rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup oraz kompletowania wyposażenia

recepcji. Po każdym rozdziale zamieszczono karty pracy zawierające zadania praktyczne do samodzielnego wykonania.

Kod 161431

Cena 39,90 zł

29


KATALOG 2020/2021

Technik HOTELARSTWA

Organizacja

pracy

służby pięter

Kwalifikacja T.12.1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HOTELARSTWA

Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek

Organizacja pracy służby pięter

Kwalifikacja T.12.1

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji

T.12 (Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach mieszkalnych). Uczy rozróżniania stanowisk

pracy w dziale służby pięter i rodzajów jednostek mieszkalnych, prac porządkowych, technik sprzątania oraz

obsługiwania sprzętu i urządzeń do utrzymania czystości. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami,

dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.

Kod 161209 Nr w wykazie MEN 35/2013 Cena 37,90 zł

Usługi

żywieniowe

w hotelarstwie

REFORMA 2012

Bożena Granecka-Wrzosek

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

Kwalifikacja T.12.2

T.12.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HOTELARSTWA

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.12

(Przygotowywanie i podawanie śniadań). Prezentuje wiedzę na temat przestrzegania zasad zdrowego żywienia,

przechowywania żywności, niezbędnych surowców, bielizny i zastawy stołowej, sporządzania jadłospisów

i rozróżniania śniadań hotelowych oraz sposobów ich podawania. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi

przykładami, dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.

Kod 161205 Nr w wykazie MEN 34/2013 Cena 40,90 zł

Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe

Podstawy

hotelarstwa

i usługi dodatkowe

REFORMA 2012

Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek

Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe

Kwalifikacja T.12.3

Kwalifikacja T.12.3

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HOTELARSTWA

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, zawierający treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.12

(Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Prezentuje wiedzę na temat

przyjmowania i realizacji zamówień usług dodatkowych, ich organizowania, sporządzania odpowiedniej

dokumentacji, rozróżniania kategorii i form turystyki oraz klasyfikowania obiektów hotelarskich. Wiedzę

teoretyczną wsparto licznymi przykładami, dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby

jej praktycznego zastosowania.

Kod 161203 Nr w wykazie MEN 29/2013 Cena 45,90 zł

30


wo!

e podręczniki

amową

owe!

.2

Kwalifikacja T.12.3

e Podstawy hotelarstwa

i usługi dodatkowe

Język niemiecki

ży zawodowy w branży

rskiej turystyczno-hotelarskiej

Zeszyt ćwiczeń

owej sklep.wsip.pl

Obsługa informatyczna w hotelarstwie

Obsługa

informatyczna

w hotelarstwie

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012

Mariola Milewska, Andrzej Stasiak

Obsługa informatyczna w hotelarstwie (+ CD-ROM)

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, prezentujący wiedzę na temat stosowania programów komputerowych

wspomagających pracę w branży hotelarskiej, obsługi urządzeń biurowych, rezerwacji oraz prowadzenia korespondencji

związanej z funkcjonowaniem obiektu hotelarskiego. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, dokumentami,

ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej praktycznego wykorzystania. Do podręcznika dołączono płytę

z programem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych.

Kod 16120G

Cena 37,90 zł

Technik HOTELARSTWA

Marketing

w hotelarstwie

REFORMA 2012

Jan Cetner

Marketing w hotelarstwie

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK HOTELARSTWA

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, prezentujący wiedzę na temat dobierania oferty hotelowej zgodnie

z potrzebami gości, stosowania instrumentów promocji usług hotelarskich oraz planowania i podejmowania działań

marketingowych. Poszerza informacje na temat zasad i narzędzi marketingu, technik analizy rynku usług hotelarskich

oraz analizy konkurencji. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi

sposoby jej praktycznego zastosowania.

Kod 161206

Cena 37,90 zł

NOWA PODSTAWA

PROGRAMOWA

Andrzej Rudziński

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja T.12

Testy i zadania praktyczne

Egzamin zawodowy

TECHNIK HOTELARSTWA

Kwalifikacja T.12

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację T.12

(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie) w zawodzie technik hotelarstwa. Każdy zestaw składa się

z 40 zadań testowych i zadania praktycznego. Zadania sprawdzają wiedzę i umiejętności z zakresu zdawanej kwalifikacji.

Do każdego zadania praktycznego dołączono propozycję rozwiązania oraz wzory dokumentów, które są podstawą oceny

w trakcie praktycznej części egzaminu.

Kod 165339

Cena 27,90 zł

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

hotelarska

TECHNIK HOTELARSTWA

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

Pracownia hotelarska

Kwalifikacja TG.13 / HGT.03

Publikacja sprawdza umiejętności związane ze stosowaniem sprzętu i technik sprzątania jednostek mieszkalnych, zasad

uzupełniania wyposażenia jednostek mieszkalnych oraz procedur utrzymania czystości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie. Inne poruszane tu zagadnienia dotyczą zasad i form przyjmowania zleceń na usługi dodatkowe oraz ich

projektowania, a także przygotowywania jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowanego do potrzeb gości.

Po każdym rozdziale zamieszczono karty pracy zawierające zadania praktyczne do samodzielnego wykonania.

Kod 161213

Cena 41,90 zł

31


KATALOG 2020/2021

Technik organizacji turystyki

Podstawy

turystyki

! nowość

! e-podręcznik

! wznowienie

Podręcznik do nauki zawodu

• Technik organizacji

TurysTyki

Grażyna wydanie Leszka

!

Podstawy

zmienione

turystyki

Znany i lubiany podręcznik zaktualizowany i dopasowany do wymogów podstawy

programowej z 2019 r., która włącza zagadnienia z podstaw turystyki do kwalifikacji, a tym

samym sprawia, że znajomość tych zagadnień obowiązuje na egzaminie zawodowym.

Publikacja przedstawia rynek turystyczny, jego produkty i klientów. Przybliża nowe

przepisy prawne, wskazuje trendy w promocji turystyki i omawia szczegółowo metody

marketingowe. Atutem publikacji są liczne ilustracje, stanowiące jednocześnie ważne

przykłady dla opisywanych zagadnień. Ten podręcznik nie tylko pomoże zdać egzamin,

ale także pozwoli uświadomić sobie pułapki rynku turystycznego.

Polecamy do reformy 2019

Kod 161258 Termin wydania: III kwartał 2020 Cena 42,90 zł

Barbara Cymańska-Garbowska

Barbara Steblik-Wlaźlak

Podręcznik

Turystyka. Tom I

Podstawy turystyki

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Barbara Cymańska-Garbowska, Barbara Steblik-Wlaźlak

Turystyka. Tom I. Podstawy turystyki

Podręcznik uczy rozróżniać produkty turystyczne, charakteryzować rodzaje turystyki, monitorować krajowy i zagraniczny ruch

turystyczny, opisywać rodzaje usług turystycznych, omawiać rynek oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku

w tej branży. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności, które ułatwią

uczniom sprawdzenie wiedzy i zdobytych umiejętności.

Kod 165720 Nr w wykazie MEN 15/2014 Cena 29,90 zł

Renata Tylińska

Maria Wajgner

Podręcznik

Turystyka. Tom II

Podstawy działalności

gospodarczej w turystyce

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Renata Tylińska, Maria Wajgner

Turystyka. Tom II. Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

Podręcznik uczy umiejętności w zakresie podstaw prawnych oraz zasad podejmowania i prowadzenia działalności

gospodarczej. Zdobyta wiedza pozwoli uczniowi samodzielnie planować i prowadzić działalność gospodarczą w branży

turystycznej. Uczeń pozna cechy umowy o świadczenie usług turystycznych, rozwiąże kazusy prawne, zapozna się z aktami

prawnymi dotyczącymi świadczenia usług w turystyce. Podręcznik omawia zagadnienia dotyczące planowania i realizacji

imprez i usług turystycznych, w tym współpracę z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych,

prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

Kod 165721 Nr w wykazie MEN 16/2014 Cena 37,90 zł

32


Barbara Steblik-Wlaźlak

Lilianna Rzepka

Podręcznik

część 1

Geografia turystyczna

! wydanie zmienione

Barbara Steblik-Wlaźlak, Lilianna Rzepka

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 1

Podręcznik omawia podstawy geografii turystycznej oraz jej miejsce w strukturze nauk

geograficznych, systematyzuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia, a także zasady korzystania

z różnych źródeł informacji i weryfikowania danych geograficznych. Charakteryzuje walory

turystyczne Polski w podziale na przyrodnicze i antropogeniczne oraz opisuje poszczególne

jednostki przestrzenne regionów turystycznych Polski. Silnym atutem podręcznika są liczne

zdjęcia omawianych atrakcji turystycznych.

Technik organizacji turystyki

technik organizacji turystyki

HGT.07

Polecamy do reformy 2019

Kod 165718 Nr w wykazie MEN 17/2014 Cena 39,90 zł

Termin wydania: III kwartał 2020

Barbara Steblik-Wlaźlak

Lilianna Rzepka

Podręcznik

część 2

! wydanie zmienione

Geografia turystyczna

technik organizacji turystyki

HGT.07

Barbara Steblik-Wlaźlak, Lilianna Rzepka

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 2

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Omawia

walory turystyczne ponad dwudziestu krajów europejskich, prezentuje uwarunkowania

przyrodnicze i gospodarcze rozwoju turystyki w Azji oraz w Afryce. Przybliża wybrane

walory turystyczne Ameryk, Australii i Oceanii. Liczne kolorowe ilustracje oraz pytania

i ćwiczenia pomogą uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.

Polecamy do reformy 2019

Kod 165719 Nr w wykazie MEN 20/2015 Cena 39,90 zł

Termin wydania: III kwartał 2020

33


KATALOG 2020/2021

Technik organizacji turystyki

Renata Tylińska

Turystyka. Tom III

Marketing usług

turystycznych

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Podręcznik

Renata Tylińska

Turystyka. Tom III. Marketing usług turystycznych

Podręcznik uczy rozróżniać produkty turystyczne, charakteryzować rynek usług turystycznych i przestrzegać zasad

marketingu dotyczących turystyki. Znajdują się także w nim treści dotyczące prowadzenia informacji turystycznej

oraz sprzedaży usług turystycznych, w tym dotyczące opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów

i katalogów oraz stosowania instrumentów marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych. W podręczniku

zebrano najważniejsze wiadomości pozwalające poznać instrumenty i zasady marketingu.

Kod 165714 Nr w wykazie MEN 14/2014 Cena 35,90 zł

Iwona Michniewicz

Maria Peć

Podręcznik

część 1

Turystyka. Tom V

Organizacja imprez

i usług turystycznych

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Iwona Michniewicz, Maria Peć

Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych.

Część 1

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Omawia zasady bezpieczeństwa

i ochronę zdrowia w obsłudze turystycznej, prezentuje kategorie pracowników w branży turystycznej.

Koncentruje się na zasadach kultury i etyki zawodu, sposobach realizacji zadań, skutkach podejmowanych działań,

umiejętnościach zawodowych. Przedstawia też zasady negocjacji i współpracy w zespole. Przekazuje wiedzę

na temat przedsiębiorstw organizujących i obsługujących ruch turystyczny (ich działalności organizacyjnej,

ekonomicznej i marketingowej).

Kod 165715 Nr w wykazie MEN 18/2014 Cena 37,90 zł

Iwona Michniewicz

Maria Peć

Podręcznik

część 2

Turystyka. Tom V

Organizacja imprez

i usług turystycznych

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Iwona Michniewicz, Maria Peć

Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych.

Część 2

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Zawiera informacje

dotyczące: profilaktyki podróży (szczepień, ubezpieczeń), czasu pracy i odpoczynku kierowców, zagrożeń

występujących w trakcie podróży oraz podczas realizacji imprez, produktów i usług w biurze podróży. Omawia

zagadnienia dotyczące programowania imprez i usług, etapów ich organizowania, turystyki kwalifikowanej

oraz współpracy biura podróży z kontrahentami. Uczniowie znajdą tu informacje o kosztach imprez turystycznych

i zasadach ich kalkulacji.

Kod 165716 Nr w wykazie MEN 19/2014 Cena 37,90 zł

34


165722

Iwona Michniewicz

Maria Peć

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Podręcznik

część 3

Turystyka. Tom V

Organizacja imprez

i usług turystycznych

Iwona Michniewicz, Maria Peć

Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych.

Część 3

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Obejmuje tematy dotyczące

pilotażu wycieczek, przewodnictwa turystycznego, grup turystycznych, zasad żywienia turystów, obsługi klienta

podczas realizacji imprezy turystycznej. Opisuje zagadnienia związane ze współpracą podmiotów turystycznych,

dokumentacją realizacji imprez i usług turystycznych, sprzedażą usług i imprez turystycznych, a także rozliczaniem

imprez i usług turystycznych.

Kod 165717 Nr w wykazie MEN 18/2015 Cena 29,90 zł

Technik organizacji turystyki

Iwona Michniewicz

Maria Peć

Zeszyt

ćwiczeń

część 1

Obsługa

turystyczna

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Iwona Michniewicz, Maria Peć

Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Zeszyt ćwiczeń do nauki w zawodzie technik obsługi turystycznej w zakresie przedmiotu obsługa turystyczna.

Zawiera zadania i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania. Obejmuje zagadnienia związane z BHP, działalnością

biura turystycznego, przedsiębiorstwami zaangażowanymi w organizację i obsługę ruchu turystycznego,

profilaktyką podróży, produktem w biurze podróży, programowaniem imprez i usług turystycznych

oraz kalkulowaniem kosztów tych imprez i usług.

Kod 165722

Cena 29,90 zł

Iwona Michniewicz

Maria Peć

Zeszyt

ćwiczeń

część 2

Obsługa

turystyczna

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Iwona Michniewicz, Maria Peć

Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony do kształcenia praktycznego w zawodzie technik obsługi turystycznej w zakresie

planowania i realizacji imprez oraz usług turystycznych, a także prowadzenia informacji turystycznej

oraz sprzedaży usług turystycznych. Obejmuje tematy dotyczące pilotażu wycieczek, przewodnictwa

turystycznego, grup turystycznych, zasad żywienia turystów, obsługi klienta podczas realizacji imprezy

turystycznej, współpracy podmiotów turystycznych, dokumentacji realizacji imprez i usług turystycznych,

sprzedaży tych imprez i usług oraz ich rozliczania.

Kod 165723

Cena 27,90 zł

35


KATALOG 2020/2021

Technik organizacji turystyki

Włodzimierz Banasik, Hanna Borne-Januła

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez turystycznych

Kwalifikacja T.13.1

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji

T.13 (Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych). Uczy umiejętności dobierania usług

turystycznych do potrzeb klientów oraz opracowywania programów imprez turystycznych, ustalania ich cen

i sporządzania odpowiedniej dokumentacji.

Kod 152403

Nr w wykazie MEN 76/2013 Cena 29,90 zł

Rezerwacja

imprez i usług turystycznych

Mariola Milewska, Marek Lawin

Rezerwacja imprez i usług turystycznych (+ CD-ROM)

Kwalifikacja T.13.2

Kwalifikacja T.13.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK OBSŁUGI

TURYSTYCZNEJ

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.13

(Rezerwacja imprez i usług turystycznych). Uczy umiejętności dobierania usługodawców do realizacji imprez

i usług turystycznych, zamawiania i realizacji usług online oraz korzystania ze specjalistycznych programów

komputerowych. Do podręcznika dołączona jest płyta z programem symulującym działanie biura podróży.

Kod 15240I Nr w wykazie MEN 77/2013 Cena 29,90 zł

Barbara Steblik-Wlaźlak, Maria Napiórkowska-Gzula

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja T.13

Publikacja przygotowuje do egzaminu z zakresu kwalifikacji T.13. (Planowanie i realizacja imprez i usług

turystycznych). Zawiera 5 testów egzaminacyjnych. Każdy test składa się z 40 zadań. Do zadań praktycznych

dołączono przykładowe rozwiązania ze wskazówkami metodycznymi dla ucznia. Zadania przygotowano zgodnie

ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Na końcu zamieszczono klucz odpowiedzi.

Kod 165319

Cena 27,90 zł

36


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

obsługi turystycznej

TECHNIK OBSŁUGI

TURYSTYCZNEJ

Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik-Wlaźlak

Pracownia obsługi turystycznej. Część 1

Kwalifikacja TG.14 / HGT.07

Publikacja do praktycznej nauki zawodu technik obsługi turystycznej omawiająca zagadnienia z zakresu

planowania i realizacji imprez oraz usług turystycznych. Obejmuje tematy dotyczące obsługi turystycznej. Uczy

wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu geografii turystycznej. Pozwala ćwiczyć umiejętności związane

z tworzeniem programów imprez turystycznych, doborem właściwych usługodawców do ich realizacji. Publikacja

do praktycznej nauki zawodu pomaga szlifować umiejętność obsługi różnych imprez turystycznych, w tym także

właściwego prowadzenia dokumentacji związanej z nimi. Różnorodne ćwiczenia umożliwiają opanowanie materiału

teoretycznego i wzbudzają zainteresowanie uczniów. Dzięki książce uczeń może zdobyć również kompetencje

interpersonalne niezbędne w pracy technika obsługi turystycznej.

Kod 161211

Cena 41,90 zł

Technik organizacji turystyki

Informacja

turystyczna

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

1

część

REFORMA 2012

Zygmunt Kruczek

Informacja turystyczna. Część 1. Geografia turystyczna

Kwalifikacja T.14.1

Kwalifikacja T.14.1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK OBSŁUGI

TURYSTYCZNEJ

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu pierwszej części

kwalifikacji T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej). Uczy korzystania ze źródeł informacji geograficznej

i udzielania informacji dotyczących walorów turystycznych regionów oraz zagospodarowania turystycznego.

Wiadomości teoretyczne uzupełniono dużą liczbą atrakcyjnych ilustracji.

Kod 152405 Nr w wykazie MEN 71/2013 Cena 39,90 zł

Zygmunt Kruczek

Informacja turystyczna. Część 2. Bazy danych i materiały

promocyjne

Kwalifikacja T.14.1

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji

T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej). Uczy umiejętności potrzebnych do tworzenia i aktualizowania baz

danych informacji turystycznej, opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług

turystycznych.

Kod 152408 Nr w wykazie MEN 72/2013 Cena 29,90 zł

37


KATALOG 2020/2021

owo!

nowe podręczniki

.

ogramową

awodowe!

Technik organizacji turystyki

acja T.14.1

Kwalifikacja T.14.2

turystyczna. Sprzedaż imprez

y danych i usług turystycznych.

romocyjne Część 1. Obsługa informatyczna

+ CD ROM

ski

Język niemiecki

branży zawodowy w branży

hotelarskiej. turystyczno-hotelarskiej.


Zeszyt ćwiczeń

rnetowej sklep.wsip.pl

Sprzedaż imprez i usług turystycznych

Sprzedaż

imprez i usług turystycznych

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

1

część

REFORMA 2012

Kwalifikacja T.14.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK OBSŁUGI

TURYSTYCZNEJ

Mariola Milewska, Marek Lawin

Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Część 1.

Obsługa informatyczna (+ CD-ROM)

Kwalifikacja T.14.2

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji

T.14 (Prowadzenie sprzedaży imprez i usług turystycznych). Uczy umiejętności potrzebnych do używania

komputerowych systemów rezerwacji usług i imprez turystycznych oraz rejestracji ich sprzedaży (formy sprzedaży

i płatności, dokumentacja finansowa, umowy itp.). Do podręcznika jest dołączona płyta zawierająca komputerowe

programy symulacyjne do obsługi klienta. To umożliwia praktyczną naukę zawodu.

Kod 15240D Nr w wykazie MEN 78/2013 Cena 40,90 zł

owo!

owe podręczniki

gramową

odowe!

a T.14.1

Kwalifikacja T.14.2

rystyczna. Sprzedaż imprez

danych i usług turystycznych.

omocyjne Część 1. Obsługa informatyczna

+ CD ROM

Sprzedaż imprez i usług turystycznych

Sprzedaż

imprez i usług turystycznych

MARKETING

2

część

REFORMA 2012

Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Część 2. Marketing

Kwalifikacja T.14.2

i

Język niemiecki

branży zawodowy w branży

telarskiej. turystyczno-hotelarskiej.

Zeszyt ćwiczeń

etowej sklep.wsip.pl

Kwalifikacja T.14.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK OBSŁUGI

TURYSTYCZNEJ

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.14

(Prowadzenie sprzedaży imprez i usług turystycznych). Uczy umiejętności potrzebnych do stosowania różnych

instrumentów marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych. Wiedzę teoretyczną uzupełniono licznymi

przykładami wskazującymi sposoby jej zastosowania.

Kod 152402 Nr w wykazie MEN 79/2013 Cena 37,90 zł

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

obsługi turystycznej

TECHNIK OBSŁUGI

TURYSTYCZNEJ

Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik-Wlaźlak

Pracownia obsługi turystycznej. Część 2

Kwalifikacja TG.15 / HGT.08

Publikacja do praktycznej nauki zawodu technik obsługi turystycznej omawiająca zagadnienia z zakresu

prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych. Obejmuje tematy dotyczące prowadzenia

sprzedaży imprez i usług turystycznych oraz rozliczania ich kosztów. Ćwiczy umiejętność sporządzania umów

i dokumentów sprzedaży. Pozwala na szlifowanie praktycznego stosowania instrumentów marketingu w sprzedaży

usług i imprez turystycznych. Sprawdza w praktyce wiedzę z zakresu dokumentacji rozliczania imprez turystycznych

i prowadzenia księgowości. Różnorodne zadania budzą pasję poznawczą ucznia, uczą go odpowiedzialności

i samodzielności.

Kod 161224

Cena 29,90 zł

38


Efekty kształcenia wspólne dla zawodów branży

hotelarsk0-turystycznej

Język angielski

zawodowy

w branży

turystyczno-hotelarskiej

ZESZYT ĆWICZEŃ

Magdalena Samulczyk-Wolska

Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej. W publikacji

zawarto ćwiczenia związane między innymi z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi,

organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem.

Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.

Kod 161201

Cena 35,90 zł

o!

ę zeszytów

ysz się

znać

Ci na

podjęcie

pomogą Ci

.

najbardziej

ykowych.

lifikacyjna,

awodowych.

RANŻA

O-KOSMETYCZNA

Język niemiecki

7

RANŻ!

.wsip.pl

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Język niemiecki

zawodowy

w branży

turystyczno-hotelarskiej

ZESZYT ĆWICZEŃ

REFORMA 2012

Patryk Chomicki

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej. W publikacji

zawarto ćwiczenia związane między innymi z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi,

organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem.

Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.

Kod 161202

Cena 32,90 zł

REFORMA 2012

bHp

w branży hotelarskiej

EFEkty ksztAłcEniA

wspólnE dlA bRAnży

Janusz Cichy

BHP w branży hotelarskiej

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów branży hotelarskiej z zakresu BHP

(Bezpieczeństwo i higiena pracy). Omówiono w nim zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie

hotelarskim, kwestie odnoszące się do ergonomii pracy, podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony

pracy, źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań

zawodowych.

Kod 161227

Cena 39,90 zł

39


KATALOG 2020/2021

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów branży hotelarsk0-turystycznej

Bezpieczeństwo

i higiena pracy

Prowadzenie

działalności

gospodarczej

Podręcznik do nauki zawodu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH

ZAWODÓW

Zawiera

treści

z KPS

i OMZ

Podręcznik do nauki zawodu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH

ZAWODÓW

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W podręczniku omówiono i na podstawie przykładów przybliżono następujące zagadnienia z zakresu BHP:

uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki udzielania

pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kod 163801

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej (z KPS i OMZ)

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Autorki zaprezentowały wiedzę

z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, objaśniły zasady funkcjonowania gospodarki

rynkowej, omówiły przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, prawo

o ochronie danych osobowych, prawo podatkowe, prawo autorskie). Treści teoretyczne zostały wsparte

przykładami oraz ćwiczeniami ułatwiającymi zrozumienie opisanych treści.

Kod 158501

Cena 39,90 zł

Cena 39,90 zł

40


Wygodny i szybki dostęp do oferty

publikacji zawodowych

zawodowo

do egzaminu

zawodowo

do egzaminu

wsip.pl

informacje o publikacjach zawodowych,

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.

ksztalcimyzawodowo.pl

elektroniczno-Mechatroniczna

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.

sklep.wsip.pl

Aktualna oferta publikacji zawodowych,

informacja o cenach, rabatach i promocjach.

infolinia 801 220 555

Bezpośredni kontakt

z pracownikiem wydawnictwa.

Konsultant edukacyjny

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu

podręczników.

katalog 2020/2021

zawodowo

do egzaminu

GZW332

GZW331

wsip.pl

branża

inForMatyczna

elektroenergetyczna

branża

gastronoMiczna

hotelarsko-turystyczna

a Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,

zedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

arczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

6 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

wydawnictwa

szkolne

i pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

katalog 2020/2021

zawodowo

do egzaminu

wsip.pl

wsip.pl

informacje o publikacjach zawodowych,

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.

ksztalcimyzawodowo.pl

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.

sklep.wsip.pl

Aktualna oferta publikacji zawodowych,

informacja o cenach, rabatach i promocjach.

infolinia 801 220 555

Bezpośredni kontakt

z pracownikiem wydawnictwa.

Konsultant edukacyjny

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu

podręczników.

branża

ekonoMiczna

spedycyjno-logistyczna

branża

Budowlana

Motoryzacyjna i Mechaniczna

Fryzjersko-kosMetyczna

rolnicza

a Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,

zedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

arczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

6 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

wydawnictwa

szkolne

i pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

katalog 2020/2021

katalog 2020/2021

Szczegółowe informacje: wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe

Pełna oferta publikacji: sklep.wsip.pl

Infolinia: 801 220 555


GZW331

wsip.pl

wsip.pl

Informacje o publikacjach zawodowych,

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.

ksztalcimyzawodowo.pl

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.

sklep.wsip.pl

Aktualna oferta publikacji zawodowych,

informacja o cenach, rabatach i promocjach.

infolinia 801 220 555

Bezpośredni kontakt

z pracownikiem wydawnictwa.

Konsultant edukacyjny

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu

podręczników.

wydawnictwa

szkolne

i pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!