13.05.2020 Views

KATALOG_INFORMATYCZNY_2020_v2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

zawodowo

do egzaminu

branża

Informatyczna

Elektroniczno-mechatroniczna

elektroenergetyczna

katalog 2020/2021


!

nowości

Wykaz kwalifikacji w zawodach w ofercie WSiP

!

!

wydania zmienione

e-podręczniki

Nowe

oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Aktualna

nazwa

zawodu

Poprzednie

oznaczenie

kwalifikacji

Reforma

2012

Reforma

2017

INF.02

Administracja i eksploatacja

systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych

i lokalnych sieci komputerowych

Technik

informatyk

E.12

E.13

EE.08

INF.03

INF.04

Tworzenie i administrowanie

stronami i aplikacjami

internetowymi

oraz bazami danych

Projektowanie,

programowanie i testowanie

aplikacji (w planach)

Technik

informatyk

Technik

programista

Technik

programista

E.14 EE.09

Zawód

wprowadzony

po reformie 2019

ELM.02

Montaż oraz instalowanie

układów i urządzeń

elektronicznych

Elektronik

Technik

elektronik

E.6 EE.03

ELM.03

Montaż, uruchamianie

i konserwacja urządzeń

i systemów

mechatronicznych

Mechatronik

Technik

mechatronik

E.3 EE.02

ELM.05

Eksploatacja urządzeń

mechatronicznych

Technik

elektronik

E.20 EE.22

ELM.06

Eksploatacja i programowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

Technik

mechatronik

E.18

E.19

EE.21

ELE.02

Montaż, uruchamianie

i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektryk

Technik

elektryk

E.7

E.8

EE.05

ELE.05

Eksploatacja maszyn,

urządzeń i instalacji

elektrycznych

Technik

elektryk

E.24 EE.26

Rok szkolny 2020/2021

Technikum 5-letnie

Technikum 4–letnie

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia

Klasa 1 i 2 na podbudowie 8-letniej

szkoły podstawowej

Klasa 2, 3 i 4 na podbudowie gimnazjum

Klasa 1 i 2 na podbudowie 8-letniej szkoły

podstawowej

Klasa 2 i 3 na podbudowie gimnazjum

Klasa 1 na podbudowie branżowej szkoły

I stopnia i po gimnazjum !


Polecamy zeszyty do nauki języka

obcego zawodowego z zadaniami,

które mogą wystąpić na egzaminie

Oferujemy papierowe

repetytoria i testy

z przykładowymi zadaniami

egzaminacyjnymi

zadbasz o to, aby uczniowie

mieli wybór takich pomocy

egzaminacyjnych,

jakie preferują

Proponujemy e-zadania

egzaminacyjne*, włącznie

z zadaniami z BHP, KPS i JOZ.

upewnisz się, że uczniowie

przećwiczyli wszystkie typy

zadań online, jakie czekają ich

na prawdziwym egzaminie

zyskasz pewność, że podczas

egzaminów nic nie zaskoczy

twoich uczniów

Zapewniamy

nowe podręczniki do zawodów

objętych zmianami w podstawie

programowej 2019

dostarczysz uczniom aktualną

wiedzę i umiejętności sprawdzane

na egzaminie i niezbędne

w zawodzie

Pięć kroków

do sukcesu

na egzaminie

Przygotujemy e-arkusze

egzaminacyjne*, które sprawdzą

stopień gotowości uczniów

do egzaminu zawodowego

dowiesz się, jak wypadli

twoi uczniowie na tle innych

uczniów, co należy poprawić,

nad czym popracować

Już od tego roku

poprowadzimy Ciebie

i Twoich uczniów

do pomyślnie zdanego

egzaminu zawodowego.

Zdaj się na WSiP!

Oferta WSiP to sprawdzone

rozwiązania edukacyjne,

podręczniki zgodne z wymaganiami

podstawy programowej,

tradycyjne i nowoczesne pomoce

dydaktyczne niezbędne

w przygotowaniach do egzaminu.


|

Podręcznik do nauki zawodu

• TeChNIk INFormATyk

• Minisłowniczki ułatwiają opanowanie podstawowego słownictwa z danej specjalizacji.

Podręcznik do nauki zawodu

• Liczne zdjęcia, ilustracje oraz zestawienia i tablice pomagają w nauce.

• Zestawy testów na końcu każdego zeszytu umożliwiają • TECHNIK sprawdzenie MECHATRONIK umiejętności językowych.

• Ćwiczenia związane z rynkiem pracy i zatrudnieniem • MECHATRONIK

(umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna,

kwestionariusz osobowy) przygotowują do komunikowania się w różnych sytuacjach zawodowych.

GASTRONOMIA BUDOWNICTWO BRANŻA EKONOMICZNA

Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki

Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki

Wszystkie nasze publikacje można zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

LISTENING

Obowiązkowy

egzamin zawodowy

online już od 2020 roku

Nowość!

Język obcy zawodowy

Zmieniony wspólnie z nauczycielami

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy

dla uczniów technikum, branżowej szkoły

I i II stopnia oraz słuchaczy szkoły policealnej.

Podejście do egzaminu zawodowego

będzie warunkiem promocji do następnej

klasy i ukończenia szkoły.

Uczeń ukończy szkołę, jeśli przystąpi

do egzaminów zawodowych z wszystkich

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie,

chyba że został zwolniony z całości

lub części egzaminu przez dyrektora OKE.

W przeciwnym wypadku powtarza ostatnią

klasę lub ostatni semestr.

Uczeń na dyplomie otrzyma uśredniony

wynik z dwóch części egzaminu – pisemnej

i praktycznej.

Część pisemną egzaminu zawodowego

uczniowie będą zdawali online.

Ponad 350 praktycznych zadań i ćwiczeń leksykalnych

w kilkunastu działach tematycznych zgodnych z podstawą

programową 2019.

Słownictwo dostosowane do zawodów, a nie całej branży.

Do każdego działu dołączone nowe teksty, dialogi i nagrania.

Zadania o różnym stopniu trudności, najtrudniejsze

oznaczone gwiazdką.

Dodane nowe zadania, uzupełnione minisłowniczki.

Przed niektórymi ćwiczeniami przypomnienie reguł

i zasad gramatycznych z przykładami.

5 kroków

do sukcesu

na egzaminie

zawodowym

Część 1

Administracja

i eksploatacja

systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych

i lokalnych sieci

komputerowych

INF.02

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych Część 1

Montaż, uruchamianie

i konserwacja

urządzeń

i systemów

mechatronicznych

Część 1

ELM.03 EE.02

Ksztacimy zawodowo!

Publikacje

zgodne z nową

podstawą

programową

BRANŻA

TURYSTYCZNO-HOTELARSKA

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają serię zeszytów

ćwiczeń do nauki języka obcego zawodowego. Uczysz się

w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej i chcesz poznać

specjalistyczny język angielski lub niemiecki? Zależy Ci na

podniesieniu swoich kwalifikacji? A może planujesz podjęcie

pracy za granicą? – w realizacji planów zawodowych pomogą Ci

zeszyty WSiP.

• Praktyczne zadania i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne pomagają porozumieć się w najbardziej

typowych sytuacjach w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Język angielski i niemiecki praktycznie i skutecznie

BRANŻA MECHANICZNA

I SAMOCHODOWA

BRANŻA ELEKTRONICZNA,

INFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA

BRANŻA

FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

7

BRANŻ!

1

Język angielski

zawodowy

w branży elektronicznej,

informatycznej i elektrycznej

Podręczniki

do nauki zawodu

ZESZYT ĆWICZEŃ

REFORMA 2012

ZAWODOWY

JĘZYK ANGIELSKI

Technik informatyk

Technik programista

język obcy

zawodowy

2

IX 2019

Podręczniki do nauki zawodu

Aktualne treści, zgodne z wymaganiami pp 2019

Zawierają tematy uwzględniające wspólne efekty

kształcenia

Zadania, pytania i polecenia kontrolne po działach

Obowiązująca dokumentacja, zrzuty ekranowe,

schematy, rysunki i przykłady ułatwiające nauczanie.

Język obcy zawodowy

Słowniki, zadania i ćwiczenia leksykalne

dostosowane do konkretnego zawodu

Słownictwo i zadania związane z rynkiem pracy,

zatrudnieniem, umową o pracę

Zadania typu egzaminacyjnego, które mogą się

pojawić na egzaminie zawodowym

* Technik informatyk.

Dostęp oraz korzystanie z serwisów WSiP wymaga rejestracji oraz akceptacji regulaminu danego serwisu.


Uaktualnione słownictwo i zadania związane z rynkiem pracy,

zatrudnieniem, oraz BHP, OMZ, KPS.

Po każdym temacie testy dla ucznia wraz z odpowiedziami na końcu

zeszytu.

Dodane zadania typu egzaminacyjnego w podziale na kwalifikacje

wyodrębnione w zawodzie.

Na końcu zeszytu słownik angielsko-polski z transkrypcją fonetyczną

i międzynarodowym alfabetem fonetycznym.

Nowe infografiki i liczne zdjęcia, ilustracje, tabele oraz wzory dokumentów.

Tylko dla nauczyciela

Odpowiedzi do wszystkich zadań.

Rozkład materiału dostosowany do zawodów – 60 godz. dla technika

informatyka i 90 godz. dla technika programisty.

Sprawdziany semestralne wraz z kluczem odpowiedzi i zasadami

oceniania.

Konferencje WSiP

zawodowo

do egzaminu

Zapraszamy na spotkania, podczas

których eksperci OKE, egzaminatorzy

i autorzy podręczników przekażą

najnowsze informacje związane

z obowiązkowym egzaminem

zawodowym.

Szczegóły oraz retransmisje

na wsip.pl/e-spotkania

i na ksztalcimyzawodowo.pl

Co zyskają Twoi uczniowie?

1. Poznają typowe słownictwo zawodowe.

2. Zdobędą umiejętność komunikowania się w środowisku pracy

i poradzą sobie w sytuacjach zawodowych.

3. Przećwiczą zadania typu egzaminacyjnego i poprawnie rozwiążą

zadania z języka obcego na obowiązkowym egzaminie zawodowym.

3 4 5

Repetytoria

i testy

e-zadania

e-arkusze

* *

egzaminacyjne

egzaminacyjne

+TEsTy

Egzamin zawodowy

nowE

REPETyToRiUm

Przykładowy arkusz egzaminacyjny

z plusem

DIAGNOZA

KwalifiKacja

EE.08 / INF.02

TEcHniK infoRmaTyK

I 2020 XI 2020

II kw. 2021

Repetytoria i testy

Kompendium wiedzy z testami

i zadaniami typu egzaminacyjnego

do obu części egzaminu

Zadania praktyczne z propozycjami

rozwiązań oraz przykładowy arkusz

egzaminacyjny

Klucze odpowiedzi do testów

i arkusza egzaminacyjnego

E-zadania egzaminacyjne*

Do indywidualnego sprawdzenia

wiadomości i umiejętności

z danej kwalifikacji

400 zadań online takich, jak

na prawdziwym egzaminie

Zadania typu egzaminacyjnego,

w tym z języka obcego

zawodowego, BHP, KPS, OMZ

E-arkusze egzaminacyjne*

Ostatni sprawdzian przed

prawdziwym egzaminem zawodowym

40 zadań online typu

egzaminacyjnego z czasem 60 min,

jak na prawdziwym egzaminie

Dla nauczyciela raporty z wynikami

każdego ucznia i klasy do porównania

na tle całej populacji


Wspieramy Was

zawodowo!

Nowe materiały

w Klubie Nauczyciela

Zapewniamy kompleksową ofertę

podręczniki

zbiory zadań

pracownie

repetytoria i testy

testy i zadania

zeszyty do języka

obcego zawodowego

Przygotowujemy materiały metodyczne

Około 380 materiałów dydaktycznych i metodycznych

gotowych do wydruku i wykorzystania podczas lekcji.

Dzielimy się wiedzą

Najnowsze informacje oświatowe przekazujemy

na konferencjach, e-spotkaniach i webinariach. W 2020 roku

zapraszamy na konferencje ZAWODOWO DO EGZAMINU.

Podnosimy kompetencje

Szkolenia dopasowane do potrzeb nauczycieli dostępne

w ofercie Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

Rozkład materiału do kwalifikacji INF.03

dla zawodów technik programista

i technik informatyk.

Rozkład materiału do zeszytu

ćwiczeń Język angielski zawodowy

dla technika informatyka i technika

programisty dostosowany do 60 godzin

dla technika informatyka i 90 godzin

dla technika programisty.

Plan wynikowy do kwalifikacji INF.03

dla zawodów technik programista

i technik informatyk.

Oferujemy wsparcie

konsultantów edukacyjnych

Wyposażeni w wiedzę i ofertę podręczników zawodowych,

są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy także do kontaktu

z konsultantem telecentrum pod numerem 801 220 555.

Plan nauczania do zawodów technik

programista i technik informatyk.

Poradnik dla nauczyciela zawodów

technik programista i technik informatyk.

Odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń

Język angielski zawodowy dla technika

informatyka i technika programisty.

Nagrania dialogów / tekstów do każdego

działu zeszytu ćwiczeń Język angielski

zawodowy dla technika informatyka

i technika programisty.


Korzystaj z naszych materiałów.

Jeśli nie wiesz jak, pomożemy!

?

?

Jak dołączyć do Klubu?

Wejdź na ucze.pl i kliknij DOŁĄCZ DO KLUBU.

Podaj e-mail, zdefiniuj HASŁO i zaakceptuj REGULAMIN.

Wybierz szkołę i ZAZNACZ OPCJĘ „Jestem nauczycielem

zawodowym”. WYDRUKUJ I PODPISZ formularz

rejestracyjny. Wyślij go pocztą na adres WSiP lub mailowo

na oswiadczenie@wsip.com.pl.

AKTYWUJ KONTO, klikając link w wiadomości,

którą otrzymasz na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Jak uzyskać dostęp

albo zaktualizować dane?

Jeśli masz już Konto WSiP i chcesz zapewnić sobie

dostęp do zasobów na Uczę.pl na rok szkolny 2020/2021,

pobierz Oświadczenie, wypełnij i prześlij pocztą na adres:

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Baz Danych,

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub w postaci

skanu albo zdjęcia na adres mailowy:

oswiadczenie@wsip.com.pl. KONTO JEST WAŻNE

BEZTERMINOWO. DOSTĘP DO MATERIAŁÓW

JEST PRZYZNAWANY NA OKRES CZTERECH LAT.

Jeśli więc ostatnie Oświadczenie przysłałeś w 2016/2017,

w nadchodzącym roku szkolnym wypełnij nowe

i prześlij je do nas.

KSZTAŁCIMY

ZAWODOWO

Publikacje do zawodów:

Technik PROGRAMISTA

/ Technik informatyk 6

Technik informatyk 7

Technik mechatronik 14

Technik elektronik 19

Technik elektronik

/ Technik elektryk 20

Technik elektryk 22

Efekty kształcenia wspólne

dla zawodów branży

informatycznej,

elektroniczno-MECHATRONICZNEJ

i elektroenergetycznej 25

?

Co zrobić, jeśli nie mogę

zalogować się do Klubu?

Po pierwsze sprawdź poprawność wpisywanych danych:

loginu i hasła. Loginem jest adres e-mail podany podczas

rejestracji w serwisie Uczę.pl lub w innym serwisie WSiP, który

obejmuje konto WSiP. Jeśli w dalszym ciągu masz problem

z logowaniem, skontaktuj się z nami. Pomożemy.

?

Masz inne pytania?

Poznaj odpowiedzi. Zapraszamy na:

ucze.pl/centrum-pomocy/najczesciej-zadawane-pytania

Ceny podane w katalogu obowiązują

od 15.04.2020 do 31.03.2021 r.

Zdjęcia użyte w katalogu pochodzą z shutterstock.com.


KATALOG 2020/2021

Technik PROGRAMISTA / Technik informatyk

Tworzenie stron

i aplikacji internetowych

oraz baz danych

i administrowanie nimi

Część 1

INF.03

! nowość

! e-podręcznik

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

oraz ! wznowienie

baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Kwalifikacja INF.03

!

wydanie

Podręcznik do kwalifikacji INF.03, która jest pierwszą kwalifikacją dla technika programisty

i drugą kwalifikacją zmienione

dla technika informatyka. Publikacja poświęcona projektowaniu

stron internetowych. Znajdują się w niej informacje dotyczące standardów dokumentów

hipertekstowych, stosowania języka HTML do tworzenia stron internetowych,

systemów zarządzania treścią CMS i kaskadowych arkuszy stylów. Omówione zostały

również kwestie związane z tworzeniem grafiki na potrzeby stron internetowych,

projektowaniem, testowaniem, walidacją i ich optymalizacją. Jeden rozdział poświęcono

publikacji witryn i aplikacji internetowych. W zrozumieniu teorii opisanych treści pomogą

uczniom liczne rysunki i zdjęcia.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK INFORMATYK

• TECHNIK PROGRAMISTA

Polecamy do reformy 2019

! nowość

Kod 1613I5 Termin wydania: II kwartał 2020 Cena 45,90 zł

Kod e-podręcznika E613J9 Cena 45,90 zł

! e-podręcznik

Tworzenie stron

i aplikacji internetowych

oraz baz danych

i administrowanie nimi

Część 2

INF.03

! nowość

! e-podręcznik

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

oraz ! baz wznowienie danych i administrowanie nimi. Część 2

Kwalifikacja INF.03

Podręcznik do

wydanie

kwalifikacji INF.03, która jest pierwszą kwalifikacją dla technika

programisty i drugą kwalifikacją dla technika informatyka. Zawiera szczegółowe

zmienione

!

! wznowienie

informacje na temat projektowania baz danych i administrowania nimi. Zostały w nim

opisane zasady tworzenia diagramów E / R, relacyjnych baz danych, formularzy, zapytań

i raportów do przetwarzania danych, modyfikowania struktury baz danych i zarządzania

systemem bazy danych. Omówione są także kwestie dotyczące programowania aplikacji

internetowych, m.in. skryptów wykonywanych po stronie klienta i po stronie serwera,

oraz informacje związane z przeprowadzaniem walidacji kodu programu i dokumentacją

tworzonej aplikacji. Wiadomości teoretyczne zostały wsparte licznymi rysunkami

i zdjęciami, które ułatwią uczniom zrozumienie materiału.

!

wydanie

zmienione

Podręcznik do nauki zawodu

• TeChNIk INFormaTyk

• TeChNIk ProgramIsTa

Polecamy do reformy 2019

! nowość

Kod 1613I6 Termin wydania: III kwartał 2020 Cena 45,90 zł

Kod e-podręcznika E613K0 Cena 45,90 zł

! e-podręcznik

6

! wznowienie

!

wydanie

zmienione


|

|

|

Technik informatyk

Administracja

i eksploatacja

systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych

i lokalnych sieci

komputerowych

Część 1

INF.02

Tomasz Marciniuk

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1

Kwalifikacja INF.02

Podręcznik pomoże opanować umiejętności praktyczne dotyczące budowy, montażu i użytkowania oraz naprawy

urządzeń techniki komputerowej (płyty główne, procesory, pamięci, chipsety, dyski twarde, karty graficzne

i dźwiękowe, interfejsy, drukarki i skanery 3D, koparki kryptowalut, monitory, kasy fiskalne, plotery, urządzenia

wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe i kamery, komputery przenośne, smartfony itp.). Naukę ułatwia bogaty materiał

ilustrujący omawiane zagadnienia: zdjęcia, schematy, zrzuty ekranowe, rysunki.

Podręcznik do nauki zawodu

• TeChNIk INFormATyk

Polecamy do reformy 2019

Kod 1613I2

Kod e-podręcznika E613J2

Cena 46,90 zł

Cena 46,90 zł

! nowość

! e-podręcznik

! wznowienie

administracja

i eksploatacja

systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych

i lokalnych sieci

komputerowych

Część 2

inf.02

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2

Kwalifikacja INF.02

!

wydanie

zmienione

Autorzy podręcznika zapoznają uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas pracy z komputerem.

Omawiają kwestie dotyczące instalacji i konfiguracji systemów Windows 10 i Linux Kubuntu 18.04. Przedstawiają także

współpracę systemu operacyjnego z urządzeniami peryferyjnymi i mobilnymi, podstawy lokalnych sieci komputerowych,

zasady projektowania lokalnych sieci komputerowych oraz montażu okablowania, modernizacji. Dzięki licznym

przykładom, zrzutom ekranowym, rysunkom i zdjęciom uczniowie poznają praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.

Podręcznik do nauki zawodu

• TeChnik informaTyk

Polecamy do reformy 2019

Kod 1613I3

Kod e-podręcznika E613J4

Cena 46,90 zł

Cena 46,90 zł

! nowość

! e-podręcznik

! wznowienie

administracja

i eksploatacja

systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych

i lokalnych sieci

komputerowych

Część 3

inf.02

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3

Kwalifikacja INF.02

!

wydanie

zmienione

Podręcznik obejmuje materiał z zakresu kwalifikacji INF.02. Autorzy zaprezentowali wiedzę dotyczącą

konfiguracji, obsługi, diagnostyki i naprawy lokalnych sieci komputerowych. Opisali sieciowy system operacyjny

Linux i zasady administrowania nim. Zapoznali też uczniów z usługami sieciowymi w systemie Linux i sieciowym

systemem operacyjnym Windows Server.

Podręcznik do nauki zawodu

• TeChnik informaTyk

Polecamy do reformy 2019

Kod 1613I4

Kod e-podręcznika E613J3

Cena 46,90 zł

Cena 46,90 zł

! nowość

! e-podręcznik

! wznowienie

!

wydanie

zmienione

7


KATALOG 2020/2021

Technik informatyk

Montaż i eksploatacja

systemów

komputerowych,

urządzeń peryferyjnych

i sieci

Część 3

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK INFORMATYK

EE.08

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3

Kwalifikacja EE.08

Podręcznik opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodzie technik informatyk.

Publikacja zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08 (Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych i sieci). Stanowi doskonałe źródło wiedzy z zakresu najnowszych technologii

informatycznych i nieocenione wsparcie w przygotowaniach do egzaminu zawodowego. Zaprezentowano

w nim zagadnienia związane z budową, konfiguracją, obsługą, diagnostyką i naprawą lokalnych sieci

komputerowych. Autorzy rzetelnie referują tematy zawarte w nowej podstawie programowej i rozwijają

umiejętności uczniów w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

Kod 1613D0 Nr w wykazie MEN 1.3./2017 Cena 45,90 zł

+TEsTy

Egzamin zawodowy

nowE

REPETyToRiUm

Przykładowy arkusz egzaminacyjny

KwalifiKacja

EE.08 / INF.02

TEcHniK infoRmaTyK

! nowość

! e-podręcznik

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

! wznowienie

Kwalifikacja EE.08 / INF.02

W repetytorium w uporządkowanej formie zebrano najważniejsze wiadomości,

których znajomość jest wymagana od kandydatów do zawodu technik informatyk

wydanie

w ramach kwalifikacji EE.08 / INF.02. Uczeń znajdzie tu informacje m.in. o systemach

!

operacyjnych zmienione

z rodzin Windows i Linux, metodach zapewniania bezpieczeństwa

w sieciach komputerowych, eksploatacji urządzeń peryferyjnych, naprawie

urządzeń techniki komputerowej oraz metodach montażu i eksploatacji lokalnej

sieci komputerowej. Omawiane tematy zostały wsparte grafikami, dzięki którym

łatwiej zrozumieć treści i je zapamiętać. Do publikacji dołączono przykładowy

arkusz egzaminacyjny z 40 pytaniami typowymi dla części pisemnej i zadaniem

do wykonania odpowiadającym poleceniu z części praktycznej egzaminu.

Dodatkowo umieszczono 4 testy sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz 2 zadania

praktyczne. Do wszystkich testów i zadań załączono odpowiedzi lub propozycje

rozwiązania.

Polecamy do reformy 2019

Kod 1613J1

Cena 41,90 zł

8


Programowanie

i tworzenie

stron internetowych

oraz baz danych

i administrowanie nimi

Podręcznik do nauki zawodu

• tEchnik informatyk

część 1

EE.09

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot

Programowanie i tworzenie stron internetowych

oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Kwalifikacja EE.09

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie,

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych). Autorzy przekazują wiedzę i uczą

umiejętności z zakresu algorytmiki, języka C++, tablic jednowymiarowych i wielowymiarowych, operacji

na łańcuchach znaków, operacji na plikach, wskaźników oraz klas C++. Liczne ćwiczenia i ilustracje ułatwią

uczniom zrozumienie opisanych treści.

Kod 1613C6 Nr w wykazie MEN 1.23.10/2018 Cena 34,90 zł

Technik informatyk

Programowanie

i tworzenie

stron internetowych

oraz baz danych

i administrowanie nimi

Część 2

EE.09

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot

Programowanie i tworzenie stron internetowych

oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Kwalifikacja EE.09

Podręcznik do nauki zawodu

• tEChnik informatyk

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie,

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych). Autorzy przekazują wiedzę między

innymi z zakresu projektowania i tworzenia stron WWW w języku HTML, edytorów HTML spełniających

założenia WYSIWYG, kaskadowych arkuszy stylów CSS, grafiki stron internetowych, testowania stron

internetowych czy pozycjonowania. W zrozumieniu teorii opisanych treści pomogą uczniom liczne ćwiczenia

i ilustracje.

Kod 1613C7 Nr w wykazie MEN 1.24.11/2018 Cena 39,90 zł

Programowanie

i tworzenie

stron internetowych

oraz baz danych

i administrowanie nimi

Część 3

EE.09

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot

Programowanie i tworzenie stron internetowych

oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 3

Kwalifikacja EE.09

Podręcznik do nauki zawodu

• tEChnik informatyk

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie,

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych). Autorzy przekazują wiedzę związaną

między innymi z relacyjnymi bazami danych, MS Access, bezpieczeństwem danych, składnią języka SQL,

działaniami na bazach i tabelach, poleceniem SELECT oraz jego składnią. Wiadomości teoretyczne uzupełniono

licznymi ćwiczeniami i ilustracjami, które ułatwią uczniom zrozumienie materiału.

Kod 1613D1 Nr w wykazie MEN 1.38.25/2018 Cena 37,90 zł

9


KATALOG 2020/2021

Technik informatyk

Przygotowanie

stanowiska

komputerowego

do pracy 1 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

E.12.1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK INFORMATYK

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1

Kwalifikacja E.12.1

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.12

(Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy). W publikacji zaprezentowano wiedzę z zakresu

budowy i zastosowania sprzętu komputerowego oraz bezpieczeństwa posługiwania się nim. Książka uczy

też umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu technik informatyk. Wiedzę teoretyczną autorzy

wsparli licznymi przykładami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania. Bogaty, kolorowy materiał

ilustracyjny ułatwia uczniowi zrozumienie przekazywanych treści.

Kod 140317 Nr w wykazie MEN 31/2013 Cena 37,90 zł

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2

Kwalifikacja E.12.1

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.12

(Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy). Przekazuje wiedzę dotyczącą umiejętności związanych

z przygotowaniem komputera do pracy, bezpiecznym posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym

oraz efektywnym jego zastosowaniem. Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli licznymi kolorowymi ilustracjami,

a przede wszystkim przykładami oraz ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego zastosowania teorii.

Kod 140328 Nr w wykazie MEN 32/2013 Cena 37,90 zł

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Kwalifikacja E.12.2

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.12

(Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego). W publikacji omówiono zagadnienia związane

z wykorzystywaniem urządzeń peryferyjnych, ich łączeniem i współpracą z komputerem oraz ze sprawnym

posługiwaniem się nimi. Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi

sposoby jej praktycznego zastosowania.

Kod 140319 Nr w wykazie MEN 33/2013 Cena 29,90 zł

10


Naprawa

komputera

osobistego

Kwalifikacja E.12.3

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK INFORMATYK

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Naprawa komputera osobistego

Kwalifikacja E.12.3

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.12

(Naprawa komputera osobistego). Przekazuje wiedzę dotyczącą umiejętności związanych z naprawą

komputera, systemu komputerowego i aplikacji, przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas pracy

sprzętu informatycznego w sieci oraz procedur zapewniających jego bezawaryjną pracę (zabezpieczanie

danych przed ich utratą, usuwanie awarii). Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli licznymi przykładami,

ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby jej praktycznego zastosowania.

Kod 140324 Nr w wykazie MEN 33/2013 Cena 29,90 zł

Technik informatyk

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

urządzeń techniki

komputerowej

TECHNIK INFORMATYK

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Kwalifikacja EE.08 / INF.02

Publikacja skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk. Składa się przede

wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń zdobędzie między innymi umiejętności

bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym, przygotowania go do pracy i jego montażu

oraz naprawy urządzeń informatycznych, potrzebne do zdania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Kod 161310

Cena 41,90 zł

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

sieci komputerowych

• TECHNIK INFORMATYK

• TECHNIK TELEINFORMATYK

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Pracownia sieci komputerowych

Kwalifikacja EE.08 / INF.02

Publikacja skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik informatyk i technik

teleinformatyk. Książka składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń

zdobędzie między innymi umiejętności użytkowania sieci komputerowych, diagnostyki i naprawy sieci

czy bezpieczeństwa danych w sieci, potrzebne do zdania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Kod 161311

Cena 39,90 zł

11


KATALOG 2020/2021

Technik informatyk

Projektowanie

i wykonywanie

lokalnej sieci

komputerowej

Kwalifikacja E.13.1

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK INFORMATYK

• TECHNIK TELEINFORMATYK

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Kwalifikacja E.13.1

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.13.

(Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej). Autorzy prezentują wiedzę dotyczącą

projektowania, wykonania, użytkowania i naprawy sieci komputerowych oraz wykorzystania programów

komputerowych. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami. Bogaty, kolorowy materiał ilustracyjny

ułatwia uczniowi zrozumienie przekazywanych w podręczniku treści.

Kod 140318 Nr w wykazie MEN 11/2013 Cena 32,90 zł

Konfigurowanie

urządzeń

sieciowych

Kwalifikacja E.13.2

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK INFORMATYK

• TECHNIK TELEINFORMATYK

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Kwalifikacja E.13.2

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.13.

(Konfigurowanie urządzeń sieciowych). Autorzy przekazują wiedzę dotyczącą umiejętności związanych

z konfigurowaniem urządzeń sieciowych różnych producentów, ich bezpieczną eksploatacją, diagnostyką

i naprawą oraz bezpiecznym zastosowaniem w sieci sprzętu i programów komputerowych. Wiedzę teoretyczną

wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby jej praktycznego

zastosowania.

Kod 140325 Nr w wykazie MEN 8/2013 Cena 27,90 zł

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Kwalifikacja E.13.3

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.13.

(Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi). Autorzy przekazują wiedzę na temat sprawnego

administrowania różnymi sieciowymi systemami operacyjnymi (Novell NetWare, Linux, Windows Server)

oraz zapewniania bezpieczeństwa danych, uczą też podstawowych umiejętności z tego zakresu. Wiedzę

teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami wskazującymi sposoby jej

praktycznego zastosowania.

Kod 140323 Nr w wykazie MEN 12/2013 Cena 34,90 zł

12


Małgorzata Łokińska

Witryny internetowe

Kwalifikacja E.14.1

Podręcznik, skierowany do uczniów techników i szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk,

zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.14 (Tworzenie stron internetowych). Książka pozwala zdobyć wiedzę

i umiejętności potrzebne do tworzenia stron internetowych za pomocą języka HTML oraz kaskadowych stylów CSS.

Poszerza też informacje na temat wykorzystania systemów CMS oraz edytorów WYSIWYG. Umieszczono w niej liczne

przykłady i ćwiczenia wskazujące sposoby zastosowania teorii w praktyce.

Kod 140320 Nr w wykazie MEN 3/2013 Cena 29,90 zł

Technik informatyk

Przemysław Domka

Bazy danych i systemy baz danych

Kwalifikacja E.14.2

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, zawiera treści z zakresu drugiej

części kwalifikacji E.14 (Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych). Publikacja pozwala zdobyć wiedzę

i umiejętności związane z wykorzystaniem programów Access, MySQL i PostgreSQL. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi

przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami ukazującymi praktyczne zastosowanie podanych informacji.

Kod 140321

Nr w wykazie MEN 55/2013 Cena 40,90 zł

Małgorzata Łokińska

Aplikacje internetowe

Kwalifikacja E.14.3

Podręcznik, skierowany do uczniów techników i szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk, zawiera

treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.14 (Aplikacje internetowe). Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności

potrzebne do tworzenia aplikacji internetowych opartych na dwóch językach programowania: JavaScript oraz PHP. Poszerza

informacje na temat programowania (tworzenie zmiennych, funkcji, obiektów), przybliża też zagadnienia związane z obsługą

formularzy, plików oraz połączenia z bazą danych.

Kod 140326 Nr w wykazie MEN 5/2013 Cena 27,90 zł

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

aplikacji internetowych

TECHNIK INFORMATYK

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Pracownia aplikacji internetowych

Kwalifikacja EE.09 / INF.03

Publikacja, składająca się głównie z kart pracy oraz zadań, przygotowuje do praktycznej części w zakresie tworzenia

aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami. To pomoc naukowa do wykorzystania w pracowni

informatycznej. Zawiera przede wszystkim ćwiczenia praktyczne. Dzięki nim uczeń opanuje takie zagadnienia,

jak: projektowanie i wykonywanie stron, tworzenie stron oraz aplikacji internetowych.

Kod 161347

Cena 39,90 zł

13


KATALOG 2020/2021

Technik mechatronik

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych Część 1

Montaż, uruchamianie

i konserwacja

urządzeń

i systemów

mechatronicznych

Część 1

ELM.03 EE.02

Robert Dziurski, Michał Tokarz, Stanisław Sierny

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń

i systemów mechatronicznych. Część 1

Kwalifikacja ELM.03 / EE.02

Podręcznik do kształcenia w zawodach: technik mechatronik, mechatronik. Publikacja zawiera treści z zakresu

kwalifikacji ELM.03 i EE.02 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych).

Stanowi źródło niezbędnej wiedzy oraz pomoc w kształtowaniu umiejętności praktycznych związanych

z budową i zastosowaniem urządzeń i systemów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych,

elektrycznych i elektronicznych. Sprawdzeni autorzy podręczników z mechatroniki przygotowują uczniów

do egzaminu w zakresie kwalifikacji ELM.03 / EE.02.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK MECHATRONIK

• MECHATRONIK

Polecamy do reformy 2019

Kod 1613B4

Cena 49,90 zł

Montaż, uruchamianie

i konserwacja

urządzeń

i systemów

mechatronicznych

Część 2

ELM.03 EE.02

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczyk

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń

i systemów mechatronicznych. Część 2

Kwalifikacja ELM.03 / EE.02

Podręcznik do kształcenia w zawodach: technik mechatronik, mechatronik. Zawiera treści z zakresu kwalifikacji

ELM.03 i EE.02 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych). W drugiej

części autorzy dokładnie omówili urządzenia i systemy mechatroniczne oraz ich zasilanie. W publikacji

zaprezentowano także oprogramowanie używane podczas projektowania, programowania i eksploatacji

systemów mechatronicznych oraz ich pomiary i zasady uruchamiania. Uczniowie zapoznają się również

z zagadnieniem konserwacji systemów mechatronicznych. Wiedzę teoretyczną wsparto bogatym materiałem

ilustracyjnym – schematami, zrzutami ekranowymi i zdjęciami.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK MECHATRONIK

• MECHATRONIK

Polecamy do reformy 2019

Kod 1613B7

Cena 45,90 zł

Eksploatacja

i programowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

Część 1

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK MECHATRONIK

EE.21

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak

Eksploatacja i programowanie urządzeń

i systemów mechatronicznych. Część 1

Kwalifikacja EE.21

Podręcznik, opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 do nauki zawodu technik mechatronik, zawiera

treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych).

Autorzy publikacji przekazują wiedzę związaną z zasadami obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych,

uruchamianiem sieci komunikacyjnych oraz naprawami urządzeń i systemów mechatronicznych (elektrycznych,

pneumatycznych, hydraulicznych i mechanicznych). W zrozumieniu opisanych treści pomogą liczne ćwiczenia

i ilustracje.

Kod 1613C2 Nr w wykazie MEN 1.32.19/2018 Cena 37,90 zł

14


Eksploatacja

i programowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

Część 2

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK MECHATRONIK

EE.21

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak

Eksploatacja i programowanie urządzeń

i systemów mechatronicznych. Część 2

Kwalifikacja EE.21

Podręcznik, opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 do nauki zawodu technik mechatronik, zawiera

treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych).

W publikacji autorzy przekazują wiedzę dotyczącą zasad tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń

i systemów mechatronicznych (podstawy rysunku technicznego, środowisko CAD / CAM) oraz programowania

urządzeń i systemów elektronicznych (sterowników PLC, paneli operatorskich, maszyn CNC). Teorię uzupełnili

licznymi ćwiczeniami i ilustracjami, ułatwiającymi uczniom zrozumienie opisanych treści.

Kod 1613C3 Nr w wykazie MEN 1.34.21/2018 Cena 37,90 zł

Technik mechatronik

Rozruch

urządzeń i systemów

mechatronicznych

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK MECHATRONIK

Piotr Goździaszek

Rozruch systemów i urządzeń mechatronicznych

Kwalifikacja E.18.1

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik mechatronik, zawiera treści

z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.18 (Rozruch systemów i urządzeń mechatronicznych). W publikacji

opisano między innymi zagadnienia dotyczące zasilania urządzeń i systemów mechatronicznych, napędu

elektrycznego czy oprogramowania związanego z eksploatacją omawianych maszyn. Liczne przykłady, ilustracje

i pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stopień opanowania wiadomości.

Kod 161340 Nr w wykazie MEN 27/2016 Cena 34,90 zł

+ TEsTy

Egzamin zawodowy

Robert Dziurski, Witold Krieser

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja E.18

KwalifiKacja E.14

KwalifiKacja E.18

TEcHniK mEcHaTRoniK

Publikacja stanowi kompendium wiedzy i najlepszy sposób do powtórzenia wiadomości przed egzaminem

– w przejrzystej formie zbiera najważniejsze wiadomości, których znajomość jest wymagana od kandydatów

do zawodu technik mechatronik podczas egzaminu z kwalifikacji E.18. Schematy, rysunki i tabele pomagają

nauczycielowi w usystematyzowaniu obszernego materiału. Publikacja zawiera moduł repetytoryjny

(powtórzeniowy) z kwalifikacji E.18, 5 testów sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz 3 zadania wzorowane

na części praktycznej egzaminu. Pozwolą one ocenić stopień przygotowania uczniów do egzaminu.

Kod 161388

Cena 39,90 zł

15


!

KATALOG 2020/2021

! e-podręcznik

Technik mechatronik

do nauczah

i szkołach

h studiująirm

zajmuonicznych,

ny na dwie

łom temadzeń

ze zwrócezagadnień.

Lehrmittel,

szkolnych.

ą szatę graajanie

preramowych.

ilustracje,

ele. Został

cowników

i Warszawniki.

Podręcznik dla uczniów

szkół ponadpodstawowych

i wyższych technicznych

! wznowienie

!

wydanie

zmienione

Praca zbiorowa

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 1

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik,

polecany również studentom szkół wyższych oraz inżynierom i kadrze technicznej

firm zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych,

ich sprzedażą oraz serwisem. Został opracowany przez pracowników naukowych

Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki. Autorzy wyczerpująco opisali kwestie

związane ze sterowaniem pneumatycznym i elektropneumatycznym. Przedstawili

również informacje o sterowaniu i napędzie elektrycznym, sterowaniu hydraulicznym

i elektrohydraulicznym oraz sterownikach programowalnych. Podręcznik ma atrakcyjną

szatę graficzną, ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Zawiera

liczne kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele.

! nowość

Kod 1656M1 Termin wydania: II kwartał 2020 Cena 55,90 zł

! e-podręcznik

! wznowienie

!

wydanie

zmienione

Praca zbiorowa

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 2

Podręcznik dla uczniów

szkół ponadpodstawowych

i wyższych technicznych

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik,

polecany również studentom szkół wyższych oraz inżynierom i kadrze technicznej

firm zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych,

ich sprzedażą oraz serwisem. Został opracowany przez pracowników naukowych

Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki. Autorzy omówili kwestie

związane z sensoryką, manipulatorami i robotami przemysłowymi oraz technikami

regulacji i procesów. Opisali również rolę telekomunikacji informacyjnej oraz

zasady projektowania, montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i systemów

mechatronicznych. W przyswojeniu prezentowanych treści programowych pomogą

liczne kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele.

Kod 1656M2 Termin wydania: II kwartał 2020 Cena 55,90 zł

16


Podstawy mechatroniki

Podręcznik

technik mechatronik

Praca zbiorowa

Podstawy mechatroniki

Pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik do podstaw mechatroniki, w pełni zgodny z podstawą

programową. Przeznaczony do nauczania zawodu technik mechatronik. Książka stanowi również cenną pomoc

dla inżynierów i kadry technicznej firm zajmujących się produkcją urządzeń mechatronicznych, ich sprzedażą

i serwisem. Podręcznik przygotowano bardzo starannie i przystępnie, ze zwróceniem szczególnej uwagi

na praktyczną stronę przedstawionych zagadnień. Powstał we współpracy z niemieckim wydawnictwem

Europa-Lehrmittel, specjalizującym się w tworzeniu nowoczesnych podręczników szkolnych. Ma atrakcyjną

szatę graficzną, ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Zawiera liczne kolorowe

ilustracje, rysunki, wykresy i tabele. Opracowali go pracownicy naukowi Wydziału Mechatroniki Politechniki

Warszawskiej.

Kod 1656L4 Nr w wykazie MEN 18/2006 Cena 52,90 zł

REFORMA 2012

Technik mechatronik

Tworzenie

dokumentacji

technicznej

urządzeń i systemów

mechatronicznych

E.19.1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK MECHATRONIK

Robert Dziurski

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów

mechatronicznych

Kwalifikacja E.19.1

Pierwszy w Polsce podręcznik z tej dziedziny opracowany dla szkół średnich! Publikacja do nauki zawodu

technik mechatronik w zakresie pierwszej części kwalifikacji E.19 (Tworzenie dokumentacji technicznej

urządzeń i systemów mechatronicznych). Pomaga kształtować umiejętności dotyczące między innymi rysunku

mechanicznego, elektrycznego i hydraulicznego oraz tworzenia mechatronicznej dokumentacji projektowej.

Liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe i ilustracje pokazują praktyczne zastosowanie wiedzy.

Kod 161380 Nr w wykazie MEN 17/2017 Cena 37,90 zł

Projektowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

E.19.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK MECHATRONIK

Michał Tokarz

Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja E.19.2

Pierwszy w Polsce podręcznik z tej dziedziny opracowany dla szkół średnich! Zawiera materiał z zakresu

drugiej części kwalifikacji E.19 (Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych). Jest źródłem aktualnej

wiedzy i doskonałą pomocą w kształtowaniu umiejętności uczniów – od podstaw mechatroniki, hydrauliki

i pneumatyki po oprogramowanie stosowane w projektowaniu urządzeń mechatronicznych. Zapewnia rzetelne

przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Kod 161381 Nr w wykazie MEN 16/2017 Cena 37,90 zł

17


KATALOG 2020/2021

Technik mechatronik

Programowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK MECHATRONIK

Witold Krieser

Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja E.19.3

Pierwszy w Polsce podręcznik do nauki programowania urządzeń i systemów mechatronicznych opracowany

dla szkół średnich! Publikacja kształci w zawodzie technik mechatronik i obejmuje materiał z zakresu trzeciej

części kwalifikacji E.19 (Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych). Liczne przykłady, ćwiczenia,

zrzuty ekranowe i ilustracje doskonale pokazują praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.

Kod 1613A0 Nr w wykazie MEN 15/2017 Cena 37,90 zł

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

mechatroniki

TECHNIK MECHATRONIK

Robert Dziurski, Piotr Tokarz

Pracownia mechatroniki

Kwalifikacja EE.02 / ELM.03

Publikacja służąca do praktycznej nauki zawodu technik mechatronik w zakresie montażu urządzeń i systemów

mechatronicznych. Opracowano ją z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni instalacji

elektrycznych. Składa się z ćwiczeń, zadań i kart pracy, dzięki którym można doskonalić umiejętności

uczniów i dobrze przygotować ich do części praktycznej egzaminu zawodowego. Autorzy doskonale wiedzą,

jak to zrobić – są nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz egzaminatorami i współpracownikami OKE.

Kod 161390

Cena 41,90 zł

18


Technik elektronik

Montaż oraz instalowanie

układów i urządzeń

elektronicznych

Część 1

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRONIK

• ELEKTRONIK

ELM.02 EE.03

Piotr Golonko

Montaż oraz instalowanie układów

i urządzeń elektronicznych. Część 1

Kwalifikacja ELM.02 / EE.03

Publikacja poświęcona zasadom montażu i demontażu elementów, układów i urządzeń elektronicznych. Autor

przedstawił sposoby lokalizowania usterek w układach i urządzeniach elektronicznych oraz ich usuwania. Opisał też zasady

przygotowywania zdemontowanych elementów urządzeń do recyklingu. Liczne ćwiczenia i ilustracje ułatwią uczniom

zrozumienie materiału.

Polecamy do reformy 2019

Kod 1613C4

Cena 37,90 zł

Montaż oraz instalowanie

układów i urządzeń

elektronicznych

Część 2

ELM.02 EE.03

Piotr Golonko

Montaż oraz instalowanie układów

i urządzeń elektronicznych. Część 2

Kwalifikacja ELM.02 / EE.03

Publikacja poświęcona zasadom wykonywania instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych. Autor opisał, jak

należy przygotowywać przewody i wyznaczać ich trasy do instalowanych urządzeń elektronicznych. Zaprezentował też

sposoby uruchamiania instalacji tych urządzeń oraz usuwania w nich usterek. W zrozumieniu omówionych treści pomogą

uczniom liczne ćwiczenia i ilustracje.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRONIK

• ELEKTRONIK

Polecamy do reformy 2019

Kod 1613C5

Cena 37,90 zł

Eksploatacja

urządzeń

elektronicznych

Część 1

Podręcznik do nauki zawodu

• tEChnik ELEktROnik

EE.22

Piotr Golonko

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 1

Kwalifikacja EE.22

Publikacja poświęcona zagadnieniom dotyczącym funkcji, parametrów oraz zastosowania urządzeń elektronicznych.

Autor szczegółowo omówił zasady programowania i uruchamiania urządzeń elektronicznych. Opisał też zastosowanie

elementów optoelektronicznych oraz technologie i systemy transmisji światłowodowej. Liczne rysunki i zdjęcia ułatwią

uczniowi zrozumienie przedstawionych treści.

Kod 1613G6

Cena 37,90 zł

Eksploatacja

urządzeń

elektronicznych

Część 2

Podręcznik do nauki zawodu

• tEChnik ELEktROnik

EE.22

Piotr Golonko

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 2

Kwalifikacja EE.22

Publikacja poświęcona zagadnieniom konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń elektronicznych. Autor omówił w nim,

jak należy wykonywać pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych i kontrolować

poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych. Opisał też sposoby oceniania stanu technicznego instalacji

i urządzeń elektronicznych, lokalizowania uszkodzeń, sposoby określania rodzaju i zakresu napraw, a także wymiany

uszkodzonych elementów i podzespołów. Liczne rysunki i zdjęcia ułatwią uczniowi zrozumienie przedstawionych treści.

Kod 1613G7

Cena 37,90 zł

19


KATALOG 2020/2021

! nowość

Technik elektronik / Technik elektryk

! e-podręcznik

Marek Pilawski Tomasz Winek

! wznowienie

!

wydanie

zmienione

Marek Pilawski, Tomasz Winek

Pracownia elektryczna

Książka przeznaczona dla uczniów techników elektrycznego i elektronicznego wszystkich

specjalności. Autorzy zawarli w publikacji podstawowe informacje o miernikach

i pomocniczym sprzęcie pomiarowym stosowanym w pracowniach szkolnych. Opisali

badania ! nowość

elementów i układów elektrycznych prądu stałego i przemiennego. Ćwiczenia

obejmują tematykę badań podstawowych elementów i układów elektrycznych prądu

stałego i przemiennego.

Kod ! 057903 e-podręcznik

Termin wydania: II kwartał 2020 Cena 49,90 zł

! wznowienie

!

wydanie

zmienione

Elżbieta Goźlińska

Maszyny elektryczne

Podręcznik przeznaczony dla uczniów techników elektrycznych o specjalnościach:

maszyny i aparaty elektryczne, energetyka przemysłowa, elektromechanika. Autorka

opisała rodzaje materiałów stosowanych do budowy maszyn elektrycznych, zawarła

również wiadomości o budowie, zasadzie działania, regulacji i eksploatacji maszyn

elektrycznych prądu stałego i przemiennego. Szczegółowo omówiła tematy dotyczące

maszyn indukcyjnych, maszyn synchronicznych i transformatorów. Pytania kontrolne

na końcu każdego rozdziału oraz liczne tablice i skorowidz to dodatkowe zalety tego

opracowania.

Kod 038702 Termin wydania: II kwartał 2020 Cena 55,90 zł

20


!

! e-podręcznik

Witold Kotlarski Jerzy Grad

! wznowienie

!

wydanie

zmienione

Witold Kotlarski, Jerzy Grad

Aparaty i urządzenia elektryczne

Książka przeznaczona dla uczniów technikum elektrycznego o specjalności: elektrotechnika

przemysłowa, maszyny i aparaty elektryczne, elektroenergetyka i energoelektronika.

Autorzy zawarli podstawowe wiadomości dotyczące zasad działania, budowy,

projektowania, montażu i eksploatacji urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia.

Omówili również oświetlenie, grzejnictwo, alternatywne źródła energii elektrycznej

nieingerujące w środowisko naturalne człowieka oraz ochronę przeciwporażeniową.

Kod 038901 Termin wydania: II kwartał 2020 Cena 55,90 zł

Technik elektryk / Technik elektronik

Aleksy Markiewicz

Aleksy Markiewicz

Zbiór zadań z elektrotechniki

Zbiór zadań do nauczania podstaw elektrotechniki przeznaczony dla uczniów i nauczycieli techników

i branżowych szkół elektrycznych i elektronicznych. Aby ułatwić uczniowi zrozumienie zagadnień, część zadań

rozwiązano, a odpowiedzi do pozostałych umieszczono na końcu książki. Stopień trudności zadań jest bardzo

zróżnicowany, te bardzo trudne oznaczono gwiazdką przy numerze.

Kod 013405

Cena 37,90 zł

21


KATALOG 2020/2021

Technik ElektrYk

Montaż, uruchamianie

i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń

elektrycznych

Część 1

ELE.02 EE.05

Artur Bielawski, Wacław Kuźma

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1

Kwalifikacja ELE.02 / EE.05

Podręcznik opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach: technik elektryk,

elektryk. Ujęto w nim treści z zakresu kwalifikacji ELE.02 i EE.05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych). W części pierwszej publikacji przedstawiono wiadomości związane

z budową i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Dokładnie omówiono w niej wszystkie zagadnienia,

których znajomość obowiązuje kandydata do zawodu – od ochrony przeciwporażeniowej po budowę, rodzaj

i zastosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

Polecamy do reformy 2019

Kod 1613B9

Cena 45,90 zł

Montaż, uruchamianie

i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń

elektrycznych

Część 2

ELE.02 EE.05

Irena Chrząszczyk, Anna Tąpolska

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 2

Kwalifikacja ELE.02 / EE.05

Podręcznik do kształcenia w zawodach: technik elektryk, elektryk. Obejmuje treści z zakresu kwalifikacji ELE.02

i EE.05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych). Autorki prezentują

wiedzę oraz uczą umiejętności praktycznych dotyczących budowy i konserwacji instalacji elektrycznych.

Omówiły takie zagadnienia, jak: ochrona przeciwporażeniowa, wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej,

rodzaje kabli i przewodów, sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych, budowa i rodzaje instalacji, wskaźniki

energetyczne, zasady i zakres konserwacji instalacji elektrycznych, badania i pomiary instalacji elektrycznych,

normy i przepisy prawa.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

Polecamy do reformy 2019

Kod 1613B5

Cena 45,90 zł

Eksploatacja

maszyn, urządzeń

i instalacji

elektrycznych

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK

EE.26

Michał Tokarz, Łukasz Lip

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kwalifikacja EE.26

Podręcznik, opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 do nauki zawodu technik elektryk, zawiera treści

z zakresu kwalifikacji EE.26 (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych). Autorzy przedstawiają

wiedzę i uczą umiejętności między innymi dotyczących określania wymagań eksploatacyjnych urządzeń

elektrycznych, doboru urządzeń pomiarowych i przeprowadzania pomiarów, usuwania uszkodzeń, doboru

zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych oraz oceny ich stanu technicznego. Teorię uzupełniono licznymi

przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami, które pomogą uczniom w zrozumieniu opisanych treści.

Kod 1613C0 Nr w wykazie MEN 1.35.22/2013 Cena 39,90 zł

22


wsip.pl

Stanisław Bolkowski

Elektrotechnika

Wiadomości i forma ich przekazu są dostosowane do poziomu uczniów i ich wiedzy z matematyki i fizyki

zdobytej w szkole podstawowej. Do niezbędnego minimum ograniczono skomplikowany aparat matematyczny.

Dla uczniów szczególnie zainteresowanych elektrotechniką lub studentów wydziałów elektrycznych

i pokrewnych podano wiadomości rozszerzające – ponadprogramowe (specjalnie wyróżnione). Po każdym

rozdziale zamieszczono przykłady rozwiązanych zadań oraz zestawy prostych poleceń i zadań, w tym

o charakterze testowym.

Kod 013406 Nr w wykazie MEN 24/2005 Cena 52,90 zł

Technik elektryk

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

maszyn i urządzeń

elektrycznych

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

• ELEKTROMECHANIK

Stanisław Karasiewicz

Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja EE.05 / ELE.02

Publikacja przygotowuje do praktycznego egzaminu w zakresie montażu i konserwacji maszyn i urządzeń

elektrycznych. Książka została opracowana z myślą o ćwiczeniach w pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych.

Składa się przede wszystkim z zadań podnoszących kwalifikacje ucznia w zakresie zasad BHP i pogłębiających

informacje na temat maszyn prądu stałego czy urządzeń energoelektronicznych.

Kod 161346

Cena 39,90 zł

+ TESTY

EGZAMIN ZAWODOWY

Elżbieta Kuźniak

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja E.7

KWALIFIKACJA E.7

TECHNIK ELEKTRYK

ELEKTRYK

ELEKTROMECHANIK

Publikacja przygotowuje do zdania egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji E.7 (Montaż i konserwacja maszyn

i urządzeń elektrycznych). Treść repetytorium oraz testy i zadania praktyczne w nim zawarte dotyczą między

innymi budowy i montażu wszelkich maszyn elektrycznych, zasad montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych,

naprawy uszkodzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Pytania kontrolne pomogą uczniowi

sprawdzić stan jego wiedzy.

Kod 165356

Cena 39,90 zł

23


KATALOG 2020/2021

Technik ElektrYk

+ TESTY

EGZAMIN ZAWODOWY

KWALIFIKACJA E.8

TECHNIK ELEKTRYK

ELEKTRYK

Marek Bielak

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Kwalifikacja E.8

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik elektryk i elektryk, zawiera treści z zakresu

kwalifikacji E.8 (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych). W książce znajduje się 5 zestawów testów do części pisemnej

egzaminu z kluczem odpowiedzi, są tu też 3 zadania do części praktycznej wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Treść

publikacji dotyczy między innymi instalacji elektrycznych, źródeł światła, pomiarów w instalacjach elektrycznych i zasad

wykonywania ich konserwacji.

Kod 165357

Cena 39,90 zł

REFORMA 2012

Michał Tokarz, Łukasz Lip

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja E.24.1

Eksploatacja

maszyn i urządzeń

elektrycznych

Kwalifikacja E.24.1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ELEKTRYK

Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja

maszyn i urządzeń elektrycznych). W publikacji zaprezentowano wiedzę związaną z zasadami BHP i ppoż., a także

transformatorami, maszynami prądu stałego, maszynami indukcyjnymi, maszynami synchronicznymi. Pokazano, jak

wykonywać pomiary maszyn elektrycznych, posługiwać się aparaturą łączeniową i sterowniczą, a także obchodzić

się z przekształtnikami energoelektronicznymi i energoelektronicznymi, odbiornikami energii elektrycznej oraz jak

zabezpieczać maszyny elektryczne. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami

wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.

Kod 161308 Nr w wykazie MEN 47/2015 Cena 34,90 zł

Eksploatacja

instalacji

elektrycznych

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ELEKTRYK

REFORMA 2012

Kwalifikacja E.24.2

Michał Tokarz, Łukasz Lip

Eksploatacja instalacji elektrycznych

Kwalifikacja E.24.2

Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja

instalacji elektrycznych). W publikacji zaprezentowano wiedzę związaną z zasadami BHP podczas eksploatacji

instalacji elektrycznych, przewodami i kablami w instalacjach elektrycznych, osprzętem elektroinstalacyjnym, ochroną

przeciwporażeniową, zabezpieczeniem instalacji elektrycznej. Pokazano, jak wykonywać pomiary i lokalizować

uszkodzenia. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej

praktycznego zastosowania.

Kod 161309 Nr w wykazie MEN 46/2015 Cena 29,90 zł

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

instalacji elektrycznych

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

Stanisław Karasiewicz

Pracownia instalacji elektrycznych

Kwalifikacja EE.05 / ELE.02

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki zawodów technik elektryk, elektryk i elektromechanik w zakresie montażu

i konserwacji instalacji elektrycznych. Opracowano ją z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni

instalacji elektrycznych. Składa się przede wszystkim z ćwiczeń, zadań i kart pracy, dzięki którym można doskonalić

umiejętności uczniów. Materiał obejmuje zagadnienia najczęściej pojawiające się w części praktycznej egzaminu

zawodowego.

Kod 161389

Cena 41,90 zł

24


Efekty kształcenia wspólne dla zawodów branży

informatycznej, elektroniczno-MECHATRONICZNEJ

i elektroenergetycznej

! nowość

LISTENING

ZAWODOWY

JĘZYK ANGIELSKI

Technik informatyk

Technik programista

! e-podręcznik

! wznowienie

Piotr Beń

Język angielski wydanie zawodowy dla technika informatyka

i technika

! zmienione programisty

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w zawodach technik informatyk

i technik programista. W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z codzienną

pracą w branży informatycznej, budową komputera, systemami komputerowymi

i internetowymi, projektowaniem stron internetowych, administrowaniem bazami

danych, językiem programowania, pomocą techniczną w branży i bezpieczeństwem

w sieci. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP, zasady rozmowy kwalifikacyjnej

oraz wypełniania kwestionariusza osobowego. Dzięki wykonaniu wielu różnorodnych

zadań kandydat do zawodów technik informatyk i technik programista lepiej zrozumie

materiał, utrwali wiadomości i słownictwo branżowe. Nagrania dialogów / tekstów

do każdego działu!

Kod 1613K4 Termin wydania: III kwartał 2020 Cena 39,90 zł

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej,

informatycznej i elektrycznej

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej

i elektrycznej. W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów,

obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami

i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami.

Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.

Kod 161303

Cena 32,90 zł

25


KATALOG 2020/2021

Efekty kształcenia wspólne dla WSZYSTKICH zawodów

Podstawy

elektroniki

w praktyce

część 1

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA ELEKTRONICZNA

INFORMATYCZNA

I ELEKTRYCZNA

Podstawy

elektroniki

w praktyce

część 2

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA ELEKTRONICZNA

INFORMATYCZNA

I ELEKTRYCZNA

Anna Tąpolska

Podstawy elektroniki w praktyce. Część 1

Podręcznik nieodzowny do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk,

technik elektronik. Zgodny z podstawą programową 2017 i pomocny w przygotowaniu uczniów do egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dostarcza podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i pokazuje

jej praktyczne zastosowanie. Teorię wsparto wieloma przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami, które pomogą

uczniom w zrozumieniu opisanych treści.

Kod 161385

Cena 37,90 zł

Anna Tąpolska

Podstawy elektroniki w praktyce. Część 2

Druga część podręcznika do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk,

technik elektronik. Kandydaci do zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej znajdą tu

rzetelną wiedzę dotyczącą: klasyfikacji i parametrów filtrów, układów kształtujących, układów prostowniczych,

stabilizatorów, układów zasilających, powielaczy napięcia, sprzężenia zwrotnego, wzmacniaczy, generatorów,

przetworników A/C i C/A. Atutem publikacji jest ścisłe powiązanie wiedzy z praktyką – to doskonała pomoc

w kształtowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie zawodowym.

Kod 161386

Cena 37,90 zł

Podstawy

elektrotechniki

w praktyce

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA ELEKTRONICZNA

INFORMATYCZNA

I ELEKTRYCZNA

Artur Bielawski, Joanna Grygiel

Podstawy elektrotechniki w praktyce

Podręcznik niezbędny do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik

mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik). W publikacji zaprezentowano

podstawową wiedzę wymaganą w tych zawodach – od zasad BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi

przez prawa stosowane w obwodach prądu stałego po obwody prądu przemiennego i układy trójfazowe.

Opanowanie wiadomości ułatwiają schematy, rysunki i zdjęcia. Doskonale opracowany materiał – autorzy

są doświadczonymi nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Kod 161384

Cena 39,90 zł

26


BHP

Zbiór zadań

Podstawy

elektrotechniki

w praktyce

branża elektroniczna,

informatyczna i elektryczna

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA BRANŻY

w branży elektrycznej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA BRANŻY

Artur Bielawski, Joanna Grygiel

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Nieodzowna pomoc do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik

elektronik. Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich bloków powtórzeniowych i zadań

dotyczących poszczególnych działów elektrotechniki. Dzięki samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń

doskonali swoje umiejętności i uczy się praktycznego stosowania wiedzy. Zadania pozwolą mu dobrze

przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Autorami zbioru są doświadczeni

nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Kod 161392

Cena 34,90 zł

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

BHP w branży elektrycznej

Publikacja, skierowana do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej, zawiera treści

z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży. Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej

w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe

w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych.

Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Kod 161345

Cena 39,90 zł

REFORMA 2012

Efekty kształcenia wspólne dla WSZYSTKICH zawodów

Prowadzenie

działalności

gospodarczej

w branży elektronicznej,

informatycznej i elektrycznej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA BRANŻY

Tomasz Klekot

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej,

informatycznej i elektrycznej

Publikacja przybliża zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. W książce omówiono podstawy prawne i organizacyjne

prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowanie, obowiązki przedsiębiorcy, przychody, koszty, działania

marketingowe, możliwość pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych oraz sposoby rozliczania działalności

gospodarczej. Wiadomości wsparto licznymi przykładami uwzględniającymi specyfikę branży.

Kod 161344

Cena 37,90 zł

27


KATALOG 2020/2021

Efekty kształcenia wspólne dla WSZYSTKICH zawodów

Bezpieczeństwo

i higiena pracy

Prowadzenie

działalności

gospodarczej

Podręcznik do nauki zawodu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH

ZAWODÓW

Zawiera

treści

z KPS

i OMZ

Podręcznik do nauki zawodu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH

ZAWODÓW

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W podręczniku omówiono i na podstawie praktycznych przykładów przybliżono następujące zagadnienia z zakresu

BHP: uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kod 163801

Cena 39,90 zł

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej (z KPS i OMZ)

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Autorki zaprezentowały wiedzę

z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, objaśniły zasady funkcjonowania gospodarki

rynkowej, omówiły przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, prawo

o ochronie danych osobowych, prawo podatkowe, prawo autorskie). Treści teoretyczne zostały wsparte

przykładami oraz ćwiczeniami ułatwiającymi zrozumienie opisanych zagadnień.

Kod 158501

Cena 39,90 zł

28


Wygodny i szybki dostęp do oferty

publikacji zawodowych

zawodowo

do egzaminu

zawodowo

do egzaminu

wsip.pl

informacje o publikacjach zawodowych,

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.

ksztalcimyzawodowo.pl

elektroniczno-Mechatroniczna

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.

sklep.wsip.pl

Aktualna oferta publikacji zawodowych,

informacja o cenach, rabatach i promocjach.

infolinia 801 220 555

Bezpośredni kontakt

z pracownikiem wydawnictwa.

Konsultant edukacyjny

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu

podręczników.

katalog 2020/2021

zawodowo

do egzaminu

GZW332

GZW331

wsip.pl

branża

inForMatyczna

elektroenergetyczna

branża

gastronoMiczna

hotelarsko-turystyczna

a Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,

zedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

arczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

6 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

wydawnictwa

szkolne

i pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

katalog 2020/2021

zawodowo

do egzaminu

wsip.pl

wsip.pl

informacje o publikacjach zawodowych,

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.

ksztalcimyzawodowo.pl

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.

sklep.wsip.pl

Aktualna oferta publikacji zawodowych,

informacja o cenach, rabatach i promocjach.

infolinia 801 220 555

Bezpośredni kontakt

z pracownikiem wydawnictwa.

Konsultant edukacyjny

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu

podręczników.

branża

ekonoMiczna

spedycyjno-logistyczna

branża

Budowlana

Motoryzacyjna i Mechaniczna

Fryzjersko-kosMetyczna

rolnicza

a Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,

zedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

arczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

6 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

wydawnictwa

szkolne

i pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

katalog 2020/2021

katalog 2020/2021

Szczegółowe informacje: wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe

Pełna oferta publikacji: sklep.wsip.pl

Infolinia: 801 220 555


GZW330

wsip.pl

wsip.pl

Informacje o publikacjach zawodowych,

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.

ksztalcimyzawodowo.pl

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.

sklep.wsip.pl

Aktualna oferta publikacji zawodowych,

informacja o cenach, rabatach i promocjach.

infolinia 801 220 555

Bezpośredni kontakt

z pracownikiem wydawnictwa.

Konsultant edukacyjny

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu

podręczników.

wydawnictwa

szkolne

i pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!