13.05.2020 Views

KATALOG_INFORMATYCZNY_2020_v2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

branża<br />

Informatyczna<br />

Elektroniczno-mechatroniczna<br />

elektroenergetyczna<br />

katalog <strong>2020</strong>/2021


!<br />

nowości<br />

Wykaz kwalifikacji w zawodach w ofercie WSiP<br />

!<br />

!<br />

wydania zmienione<br />

e-podręczniki<br />

Nowe<br />

oznaczenie<br />

kwalifikacji<br />

Nazwa kwalifikacji<br />

Aktualna<br />

nazwa<br />

zawodu<br />

Poprzednie<br />

oznaczenie<br />

kwalifikacji<br />

Reforma<br />

2012<br />

Reforma<br />

2017<br />

INF.02<br />

Administracja i eksploatacja<br />

systemów komputerowych,<br />

urządzeń peryferyjnych<br />

i lokalnych sieci komputerowych<br />

Technik<br />

informatyk<br />

E.12<br />

E.13<br />

EE.08<br />

INF.03<br />

INF.04<br />

Tworzenie i administrowanie<br />

stronami i aplikacjami<br />

internetowymi<br />

oraz bazami danych<br />

Projektowanie,<br />

programowanie i testowanie<br />

aplikacji (w planach)<br />

Technik<br />

informatyk<br />

Technik<br />

programista<br />

Technik<br />

programista<br />

E.14 EE.09<br />

Zawód<br />

wprowadzony<br />

po reformie 2019<br />

ELM.02<br />

Montaż oraz instalowanie<br />

układów i urządzeń<br />

elektronicznych<br />

Elektronik<br />

Technik<br />

elektronik<br />

E.6 EE.03<br />

ELM.03<br />

Montaż, uruchamianie<br />

i konserwacja urządzeń<br />

i systemów<br />

mechatronicznych<br />

Mechatronik<br />

Technik<br />

mechatronik<br />

E.3 EE.02<br />

ELM.05<br />

Eksploatacja urządzeń<br />

mechatronicznych<br />

Technik<br />

elektronik<br />

E.20 EE.22<br />

ELM.06<br />

Eksploatacja i programowanie<br />

urządzeń i systemów<br />

mechatronicznych<br />

Technik<br />

mechatronik<br />

E.18<br />

E.19<br />

EE.21<br />

ELE.02<br />

Montaż, uruchamianie<br />

i konserwacja instalacji,<br />

maszyn i urządzeń elektrycznych<br />

Elektryk<br />

Technik<br />

elektryk<br />

E.7<br />

E.8<br />

EE.05<br />

ELE.05<br />

Eksploatacja maszyn,<br />

urządzeń i instalacji<br />

elektrycznych<br />

Technik<br />

elektryk<br />

E.24 EE.26<br />

Rok szkolny <strong>2020</strong>/2021<br />

Technikum 5-letnie<br />

Technikum 4–letnie<br />

Branżowa Szkoła I Stopnia<br />

Branżowa Szkoła I Stopnia<br />

Branżowa Szkoła II Stopnia<br />

Klasa 1 i 2 na podbudowie 8-letniej<br />

szkoły podstawowej<br />

Klasa 2, 3 i 4 na podbudowie gimnazjum<br />

Klasa 1 i 2 na podbudowie 8-letniej szkoły<br />

podstawowej<br />

Klasa 2 i 3 na podbudowie gimnazjum<br />

Klasa 1 na podbudowie branżowej szkoły<br />

I stopnia i po gimnazjum !


Polecamy zeszyty do nauki języka<br />

obcego zawodowego z zadaniami,<br />

które mogą wystąpić na egzaminie<br />

Oferujemy papierowe<br />

repetytoria i testy<br />

z przykładowymi zadaniami<br />

egzaminacyjnymi<br />

zadbasz o to, aby uczniowie<br />

mieli wybór takich pomocy<br />

egzaminacyjnych,<br />

jakie preferują<br />

Proponujemy e-zadania<br />

egzaminacyjne*, włącznie<br />

z zadaniami z BHP, KPS i JOZ.<br />

upewnisz się, że uczniowie<br />

przećwiczyli wszystkie typy<br />

zadań online, jakie czekają ich<br />

na prawdziwym egzaminie<br />

zyskasz pewność, że podczas<br />

egzaminów nic nie zaskoczy<br />

twoich uczniów<br />

Zapewniamy<br />

nowe podręczniki do zawodów<br />

objętych zmianami w podstawie<br />

programowej 2019<br />

dostarczysz uczniom aktualną<br />

wiedzę i umiejętności sprawdzane<br />

na egzaminie i niezbędne<br />

w zawodzie<br />

Pięć kroków<br />

do sukcesu<br />

na egzaminie<br />

Przygotujemy e-arkusze<br />

egzaminacyjne*, które sprawdzą<br />

stopień gotowości uczniów<br />

do egzaminu zawodowego<br />

dowiesz się, jak wypadli<br />

twoi uczniowie na tle innych<br />

uczniów, co należy poprawić,<br />

nad czym popracować<br />

Już od tego roku<br />

poprowadzimy Ciebie<br />

i Twoich uczniów<br />

do pomyślnie zdanego<br />

egzaminu zawodowego.<br />

Zdaj się na WSiP!<br />

Oferta WSiP to sprawdzone<br />

rozwiązania edukacyjne,<br />

podręczniki zgodne z wymaganiami<br />

podstawy programowej,<br />

tradycyjne i nowoczesne pomoce<br />

dydaktyczne niezbędne<br />

w przygotowaniach do egzaminu.


|<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TeChNIk INFormATyk<br />

• Minisłowniczki ułatwiają opanowanie podstawowego słownictwa z danej specjalizacji.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• Liczne zdjęcia, ilustracje oraz zestawienia i tablice pomagają w nauce.<br />

• Zestawy testów na końcu każdego zeszytu umożliwiają • TECHNIK sprawdzenie MECHATRONIK umiejętności językowych.<br />

• Ćwiczenia związane z rynkiem pracy i zatrudnieniem • MECHATRONIK<br />

(umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna,<br />

kwestionariusz osobowy) przygotowują do komunikowania się w różnych sytuacjach zawodowych.<br />

GASTRONOMIA BUDOWNICTWO BRANŻA EKONOMICZNA<br />

Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki<br />

Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki<br />

Wszystkie nasze publikacje można zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl<br />

LISTENING<br />

Obowiązkowy<br />

egzamin zawodowy<br />

online już od <strong>2020</strong> roku<br />

Nowość!<br />

Język obcy zawodowy<br />

Zmieniony wspólnie z nauczycielami<br />

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy<br />

dla uczniów technikum, branżowej szkoły<br />

I i II stopnia oraz słuchaczy szkoły policealnej.<br />

Podejście do egzaminu zawodowego<br />

będzie warunkiem promocji do następnej<br />

klasy i ukończenia szkoły.<br />

Uczeń ukończy szkołę, jeśli przystąpi<br />

do egzaminów zawodowych z wszystkich<br />

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie,<br />

chyba że został zwolniony z całości<br />

lub części egzaminu przez dyrektora OKE.<br />

W przeciwnym wypadku powtarza ostatnią<br />

klasę lub ostatni semestr.<br />

Uczeń na dyplomie otrzyma uśredniony<br />

wynik z dwóch części egzaminu – pisemnej<br />

i praktycznej.<br />

Część pisemną egzaminu zawodowego<br />

uczniowie będą zdawali online.<br />

Ponad 350 praktycznych zadań i ćwiczeń leksykalnych<br />

w kilkunastu działach tematycznych zgodnych z podstawą<br />

programową 2019.<br />

Słownictwo dostosowane do zawodów, a nie całej branży.<br />

Do każdego działu dołączone nowe teksty, dialogi i nagrania.<br />

Zadania o różnym stopniu trudności, najtrudniejsze<br />

oznaczone gwiazdką.<br />

Dodane nowe zadania, uzupełnione minisłowniczki.<br />

Przed niektórymi ćwiczeniami przypomnienie reguł<br />

i zasad gramatycznych z przykładami.<br />

5 kroków<br />

do sukcesu<br />

na egzaminie<br />

zawodowym<br />

Część 1<br />

Administracja<br />

i eksploatacja<br />

systemów komputerowych,<br />

urządzeń peryferyjnych<br />

i lokalnych sieci<br />

komputerowych<br />

INF.02<br />

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych Część 1<br />

Montaż, uruchamianie<br />

i konserwacja<br />

urządzeń<br />

i systemów<br />

mechatronicznych<br />

Część 1<br />

ELM.03 EE.02<br />

Ksztacimy zawodowo!<br />

Publikacje<br />

zgodne z nową<br />

podstawą<br />

programową<br />

BRANŻA<br />

TURYSTYCZNO-HOTELARSKA<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają serię zeszytów<br />

ćwiczeń do nauki języka obcego zawodowego. Uczysz się<br />

w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej i chcesz poznać<br />

specjalistyczny język angielski lub niemiecki? Zależy Ci na<br />

podniesieniu swoich kwalifikacji? A może planujesz podjęcie<br />

pracy za granicą? – w realizacji planów zawodowych pomogą Ci<br />

zeszyty WSiP.<br />

• Praktyczne zadania i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne pomagają porozumieć się w najbardziej<br />

typowych sytuacjach w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.<br />

Język angielski i niemiecki praktycznie i skutecznie<br />

BRANŻA MECHANICZNA<br />

I SAMOCHODOWA<br />

BRANŻA ELEKTRONICZNA,<br />

INFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA<br />

BRANŻA<br />

FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA<br />

7<br />

BRANŻ!<br />

1<br />

Język angielski<br />

zawodowy<br />

w branży elektronicznej,<br />

informatycznej i elektrycznej<br />

Podręczniki<br />

do nauki zawodu<br />

ZESZYT ĆWICZEŃ<br />

REFORMA 2012<br />

ZAWODOWY<br />

JĘZYK ANGIELSKI<br />

Technik informatyk<br />

Technik programista<br />

język obcy<br />

zawodowy<br />

2<br />

IX 2019<br />

Podręczniki do nauki zawodu<br />

Aktualne treści, zgodne z wymaganiami pp 2019<br />

Zawierają tematy uwzględniające wspólne efekty<br />

kształcenia<br />

Zadania, pytania i polecenia kontrolne po działach<br />

Obowiązująca dokumentacja, zrzuty ekranowe,<br />

schematy, rysunki i przykłady ułatwiające nauczanie.<br />

Język obcy zawodowy<br />

Słowniki, zadania i ćwiczenia leksykalne<br />

dostosowane do konkretnego zawodu<br />

Słownictwo i zadania związane z rynkiem pracy,<br />

zatrudnieniem, umową o pracę<br />

Zadania typu egzaminacyjnego, które mogą się<br />

pojawić na egzaminie zawodowym<br />

* Technik informatyk.<br />

Dostęp oraz korzystanie z serwisów WSiP wymaga rejestracji oraz akceptacji regulaminu danego serwisu.


Uaktualnione słownictwo i zadania związane z rynkiem pracy,<br />

zatrudnieniem, oraz BHP, OMZ, KPS.<br />

Po każdym temacie testy dla ucznia wraz z odpowiedziami na końcu<br />

zeszytu.<br />

Dodane zadania typu egzaminacyjnego w podziale na kwalifikacje<br />

wyodrębnione w zawodzie.<br />

Na końcu zeszytu słownik angielsko-polski z transkrypcją fonetyczną<br />

i międzynarodowym alfabetem fonetycznym.<br />

Nowe infografiki i liczne zdjęcia, ilustracje, tabele oraz wzory dokumentów.<br />

Tylko dla nauczyciela<br />

Odpowiedzi do wszystkich zadań.<br />

Rozkład materiału dostosowany do zawodów – 60 godz. dla technika<br />

informatyka i 90 godz. dla technika programisty.<br />

Sprawdziany semestralne wraz z kluczem odpowiedzi i zasadami<br />

oceniania.<br />

Konferencje WSiP<br />

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

Zapraszamy na spotkania, podczas<br />

których eksperci OKE, egzaminatorzy<br />

i autorzy podręczników przekażą<br />

najnowsze informacje związane<br />

z obowiązkowym egzaminem<br />

zawodowym.<br />

Szczegóły oraz retransmisje<br />

na wsip.pl/e-spotkania<br />

i na ksztalcimyzawodowo.pl<br />

Co zyskają Twoi uczniowie?<br />

1. Poznają typowe słownictwo zawodowe.<br />

2. Zdobędą umiejętność komunikowania się w środowisku pracy<br />

i poradzą sobie w sytuacjach zawodowych.<br />

3. Przećwiczą zadania typu egzaminacyjnego i poprawnie rozwiążą<br />

zadania z języka obcego na obowiązkowym egzaminie zawodowym.<br />

3 4 5<br />

Repetytoria<br />

i testy<br />

e-zadania<br />

e-arkusze<br />

* *<br />

egzaminacyjne<br />

egzaminacyjne<br />

+TEsTy<br />

Egzamin zawodowy<br />

nowE<br />

REPETyToRiUm<br />

Przykładowy arkusz egzaminacyjny<br />

z plusem<br />

DIAGNOZA<br />

KwalifiKacja<br />

EE.08 / INF.02<br />

TEcHniK infoRmaTyK<br />

I <strong>2020</strong> XI <strong>2020</strong><br />

II kw. 2021<br />

Repetytoria i testy<br />

Kompendium wiedzy z testami<br />

i zadaniami typu egzaminacyjnego<br />

do obu części egzaminu<br />

Zadania praktyczne z propozycjami<br />

rozwiązań oraz przykładowy arkusz<br />

egzaminacyjny<br />

Klucze odpowiedzi do testów<br />

i arkusza egzaminacyjnego<br />

E-zadania egzaminacyjne*<br />

Do indywidualnego sprawdzenia<br />

wiadomości i umiejętności<br />

z danej kwalifikacji<br />

400 zadań online takich, jak<br />

na prawdziwym egzaminie<br />

Zadania typu egzaminacyjnego,<br />

w tym z języka obcego<br />

zawodowego, BHP, KPS, OMZ<br />

E-arkusze egzaminacyjne*<br />

Ostatni sprawdzian przed<br />

prawdziwym egzaminem zawodowym<br />

40 zadań online typu<br />

egzaminacyjnego z czasem 60 min,<br />

jak na prawdziwym egzaminie<br />

Dla nauczyciela raporty z wynikami<br />

każdego ucznia i klasy do porównania<br />

na tle całej populacji


Wspieramy Was<br />

zawodowo!<br />

Nowe materiały<br />

w Klubie Nauczyciela<br />

Zapewniamy kompleksową ofertę<br />

podręczniki<br />

zbiory zadań<br />

pracownie<br />

repetytoria i testy<br />

testy i zadania<br />

zeszyty do języka<br />

obcego zawodowego<br />

Przygotowujemy materiały metodyczne<br />

Około 380 materiałów dydaktycznych i metodycznych<br />

gotowych do wydruku i wykorzystania podczas lekcji.<br />

Dzielimy się wiedzą<br />

Najnowsze informacje oświatowe przekazujemy<br />

na konferencjach, e-spotkaniach i webinariach. W <strong>2020</strong> roku<br />

zapraszamy na konferencje ZAWODOWO DO EGZAMINU.<br />

Podnosimy kompetencje<br />

Szkolenia dopasowane do potrzeb nauczycieli dostępne<br />

w ofercie Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.<br />

Rozkład materiału do kwalifikacji INF.03<br />

dla zawodów technik programista<br />

i technik informatyk.<br />

Rozkład materiału do zeszytu<br />

ćwiczeń Język angielski zawodowy<br />

dla technika informatyka i technika<br />

programisty dostosowany do 60 godzin<br />

dla technika informatyka i 90 godzin<br />

dla technika programisty.<br />

Plan wynikowy do kwalifikacji INF.03<br />

dla zawodów technik programista<br />

i technik informatyk.<br />

Oferujemy wsparcie<br />

konsultantów edukacyjnych<br />

Wyposażeni w wiedzę i ofertę podręczników zawodowych,<br />

są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy także do kontaktu<br />

z konsultantem telecentrum pod numerem 801 220 555.<br />

Plan nauczania do zawodów technik<br />

programista i technik informatyk.<br />

Poradnik dla nauczyciela zawodów<br />

technik programista i technik informatyk.<br />

Odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń<br />

Język angielski zawodowy dla technika<br />

informatyka i technika programisty.<br />

Nagrania dialogów / tekstów do każdego<br />

działu zeszytu ćwiczeń Język angielski<br />

zawodowy dla technika informatyka<br />

i technika programisty.


Korzystaj z naszych materiałów.<br />

Jeśli nie wiesz jak, pomożemy!<br />

?<br />

?<br />

Jak dołączyć do Klubu?<br />

Wejdź na ucze.pl i kliknij DOŁĄCZ DO KLUBU.<br />

Podaj e-mail, zdefiniuj HASŁO i zaakceptuj REGULAMIN.<br />

Wybierz szkołę i ZAZNACZ OPCJĘ „Jestem nauczycielem<br />

zawodowym”. WYDRUKUJ I PODPISZ formularz<br />

rejestracyjny. Wyślij go pocztą na adres WSiP lub mailowo<br />

na oswiadczenie@wsip.com.pl.<br />

AKTYWUJ KONTO, klikając link w wiadomości,<br />

którą otrzymasz na adres mailowy podany podczas rejestracji.<br />

Jak uzyskać dostęp<br />

albo zaktualizować dane?<br />

Jeśli masz już Konto WSiP i chcesz zapewnić sobie<br />

dostęp do zasobów na Uczę.pl na rok szkolny <strong>2020</strong>/2021,<br />

pobierz Oświadczenie, wypełnij i prześlij pocztą na adres:<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Baz Danych,<br />

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub w postaci<br />

skanu albo zdjęcia na adres mailowy:<br />

oswiadczenie@wsip.com.pl. KONTO JEST WAŻNE<br />

BEZTERMINOWO. DOSTĘP DO MATERIAŁÓW<br />

JEST PRZYZNAWANY NA OKRES CZTERECH LAT.<br />

Jeśli więc ostatnie Oświadczenie przysłałeś w 2016/2017,<br />

w nadchodzącym roku szkolnym wypełnij nowe<br />

i prześlij je do nas.<br />

KSZTAŁCIMY<br />

ZAWODOWO<br />

Publikacje do zawodów:<br />

Technik PROGRAMISTA<br />

/ Technik informatyk 6<br />

Technik informatyk 7<br />

Technik mechatronik 14<br />

Technik elektronik 19<br />

Technik elektronik<br />

/ Technik elektryk 20<br />

Technik elektryk 22<br />

Efekty kształcenia wspólne<br />

dla zawodów branży<br />

informatycznej,<br />

elektroniczno-MECHATRONICZNEJ<br />

i elektroenergetycznej 25<br />

?<br />

Co zrobić, jeśli nie mogę<br />

zalogować się do Klubu?<br />

Po pierwsze sprawdź poprawność wpisywanych danych:<br />

loginu i hasła. Loginem jest adres e-mail podany podczas<br />

rejestracji w serwisie Uczę.pl lub w innym serwisie WSiP, który<br />

obejmuje konto WSiP. Jeśli w dalszym ciągu masz problem<br />

z logowaniem, skontaktuj się z nami. Pomożemy.<br />

?<br />

Masz inne pytania?<br />

Poznaj odpowiedzi. Zapraszamy na:<br />

ucze.pl/centrum-pomocy/najczesciej-zadawane-pytania<br />

Ceny podane w katalogu obowiązują<br />

od 15.04.<strong>2020</strong> do 31.03.2021 r.<br />

Zdjęcia użyte w katalogu pochodzą z shutterstock.com.


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik PROGRAMISTA / Technik informatyk<br />

Tworzenie stron<br />

i aplikacji internetowych<br />

oraz baz danych<br />

i administrowanie nimi<br />

Część 1<br />

INF.03<br />

! nowość<br />

! e-podręcznik<br />

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot<br />

Tworzenie stron i aplikacji internetowych<br />

oraz ! wznowienie<br />

baz danych i administrowanie nimi. Część 1<br />

Kwalifikacja INF.03<br />

!<br />

wydanie<br />

Podręcznik do kwalifikacji INF.03, która jest pierwszą kwalifikacją dla technika programisty<br />

i drugą kwalifikacją zmienione<br />

dla technika informatyka. Publikacja poświęcona projektowaniu<br />

stron internetowych. Znajdują się w niej informacje dotyczące standardów dokumentów<br />

hipertekstowych, stosowania języka HTML do tworzenia stron internetowych,<br />

systemów zarządzania treścią CMS i kaskadowych arkuszy stylów. Omówione zostały<br />

również kwestie związane z tworzeniem grafiki na potrzeby stron internetowych,<br />

projektowaniem, testowaniem, walidacją i ich optymalizacją. Jeden rozdział poświęcono<br />

publikacji witryn i aplikacji internetowych. W zrozumieniu teorii opisanych treści pomogą<br />

uczniom liczne rysunki i zdjęcia.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK INFORMATYK<br />

• TECHNIK PROGRAMISTA<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

! nowość<br />

Kod 1613I5 Termin wydania: II kwartał <strong>2020</strong> Cena 45,90 zł<br />

Kod e-podręcznika E613J9 Cena 45,90 zł<br />

! e-podręcznik<br />

Tworzenie stron<br />

i aplikacji internetowych<br />

oraz baz danych<br />

i administrowanie nimi<br />

Część 2<br />

INF.03<br />

! nowość<br />

! e-podręcznik<br />

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot<br />

Tworzenie stron i aplikacji internetowych<br />

oraz ! baz wznowienie danych i administrowanie nimi. Część 2<br />

Kwalifikacja INF.03<br />

Podręcznik do<br />

wydanie<br />

kwalifikacji INF.03, która jest pierwszą kwalifikacją dla technika<br />

programisty i drugą kwalifikacją dla technika informatyka. Zawiera szczegółowe<br />

zmienione<br />

!<br />

! wznowienie<br />

informacje na temat projektowania baz danych i administrowania nimi. Zostały w nim<br />

opisane zasady tworzenia diagramów E / R, relacyjnych baz danych, formularzy, zapytań<br />

i raportów do przetwarzania danych, modyfikowania struktury baz danych i zarządzania<br />

systemem bazy danych. Omówione są także kwestie dotyczące programowania aplikacji<br />

internetowych, m.in. skryptów wykonywanych po stronie klienta i po stronie serwera,<br />

oraz informacje związane z przeprowadzaniem walidacji kodu programu i dokumentacją<br />

tworzonej aplikacji. Wiadomości teoretyczne zostały wsparte licznymi rysunkami<br />

i zdjęciami, które ułatwią uczniom zrozumienie materiału.<br />

!<br />

wydanie<br />

zmienione<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TeChNIk INFormaTyk<br />

• TeChNIk ProgramIsTa<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

! nowość<br />

Kod 1613I6 Termin wydania: III kwartał <strong>2020</strong> Cena 45,90 zł<br />

Kod e-podręcznika E613K0 Cena 45,90 zł<br />

! e-podręcznik<br />

6<br />

! wznowienie<br />

!<br />

wydanie<br />

zmienione


|<br />

|<br />

|<br />

Technik informatyk<br />

Administracja<br />

i eksploatacja<br />

systemów komputerowych,<br />

urządzeń peryferyjnych<br />

i lokalnych sieci<br />

komputerowych<br />

Część 1<br />

INF.02<br />

Tomasz Marciniuk<br />

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń<br />

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1<br />

Kwalifikacja INF.02<br />

Podręcznik pomoże opanować umiejętności praktyczne dotyczące budowy, montażu i użytkowania oraz naprawy<br />

urządzeń techniki komputerowej (płyty główne, procesory, pamięci, chipsety, dyski twarde, karty graficzne<br />

i dźwiękowe, interfejsy, drukarki i skanery 3D, koparki kryptowalut, monitory, kasy fiskalne, plotery, urządzenia<br />

wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe i kamery, komputery przenośne, smartfony itp.). Naukę ułatwia bogaty materiał<br />

ilustrujący omawiane zagadnienia: zdjęcia, schematy, zrzuty ekranowe, rysunki.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TeChNIk INFormATyk<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1613I2<br />

Kod e-podręcznika E613J2<br />

Cena 46,90 zł<br />

Cena 46,90 zł<br />

! nowość<br />

! e-podręcznik<br />

! wznowienie<br />

administracja<br />

i eksploatacja<br />

systemów komputerowych,<br />

urządzeń peryferyjnych<br />

i lokalnych sieci<br />

komputerowych<br />

Część 2<br />

inf.02<br />

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel<br />

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń<br />

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2<br />

Kwalifikacja INF.02<br />

!<br />

wydanie<br />

zmienione<br />

Autorzy podręcznika zapoznają uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas pracy z komputerem.<br />

Omawiają kwestie dotyczące instalacji i konfiguracji systemów Windows 10 i Linux Kubuntu 18.04. Przedstawiają także<br />

współpracę systemu operacyjnego z urządzeniami peryferyjnymi i mobilnymi, podstawy lokalnych sieci komputerowych,<br />

zasady projektowania lokalnych sieci komputerowych oraz montażu okablowania, modernizacji. Dzięki licznym<br />

przykładom, zrzutom ekranowym, rysunkom i zdjęciom uczniowie poznają praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TeChnik informaTyk<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1613I3<br />

Kod e-podręcznika E613J4<br />

Cena 46,90 zł<br />

Cena 46,90 zł<br />

! nowość<br />

! e-podręcznik<br />

! wznowienie<br />

administracja<br />

i eksploatacja<br />

systemów komputerowych,<br />

urządzeń peryferyjnych<br />

i lokalnych sieci<br />

komputerowych<br />

Część 3<br />

inf.02<br />

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel<br />

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń<br />

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3<br />

Kwalifikacja INF.02<br />

!<br />

wydanie<br />

zmienione<br />

Podręcznik obejmuje materiał z zakresu kwalifikacji INF.02. Autorzy zaprezentowali wiedzę dotyczącą<br />

konfiguracji, obsługi, diagnostyki i naprawy lokalnych sieci komputerowych. Opisali sieciowy system operacyjny<br />

Linux i zasady administrowania nim. Zapoznali też uczniów z usługami sieciowymi w systemie Linux i sieciowym<br />

systemem operacyjnym Windows Server.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TeChnik informaTyk<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1613I4<br />

Kod e-podręcznika E613J3<br />

Cena 46,90 zł<br />

Cena 46,90 zł<br />

! nowość<br />

! e-podręcznik<br />

! wznowienie<br />

!<br />

wydanie<br />

zmienione<br />

7


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik informatyk<br />

Montaż i eksploatacja<br />

systemów<br />

komputerowych,<br />

urządzeń peryferyjnych<br />

i sieci<br />

Część 3<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK INFORMATYK<br />

EE.08<br />

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek<br />

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,<br />

urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3<br />

Kwalifikacja EE.08<br />

Podręcznik opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodzie technik informatyk.<br />

Publikacja zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08 (Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,<br />

urządzeń peryferyjnych i sieci). Stanowi doskonałe źródło wiedzy z zakresu najnowszych technologii<br />

informatycznych i nieocenione wsparcie w przygotowaniach do egzaminu zawodowego. Zaprezentowano<br />

w nim zagadnienia związane z budową, konfiguracją, obsługą, diagnostyką i naprawą lokalnych sieci<br />

komputerowych. Autorzy rzetelnie referują tematy zawarte w nowej podstawie programowej i rozwijają<br />

umiejętności uczniów w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych.<br />

Kod 1613D0 Nr w wykazie MEN 1.3./2017 Cena 45,90 zł<br />

+TEsTy<br />

Egzamin zawodowy<br />

nowE<br />

REPETyToRiUm<br />

Przykładowy arkusz egzaminacyjny<br />

KwalifiKacja<br />

EE.08 / INF.02<br />

TEcHniK infoRmaTyK<br />

! nowość<br />

! e-podręcznik<br />

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

! wznowienie<br />

Kwalifikacja EE.08 / INF.02<br />

W repetytorium w uporządkowanej formie zebrano najważniejsze wiadomości,<br />

których znajomość jest wymagana od kandydatów do zawodu technik informatyk<br />

wydanie<br />

w ramach kwalifikacji EE.08 / INF.02. Uczeń znajdzie tu informacje m.in. o systemach<br />

!<br />

operacyjnych zmienione<br />

z rodzin Windows i Linux, metodach zapewniania bezpieczeństwa<br />

w sieciach komputerowych, eksploatacji urządzeń peryferyjnych, naprawie<br />

urządzeń techniki komputerowej oraz metodach montażu i eksploatacji lokalnej<br />

sieci komputerowej. Omawiane tematy zostały wsparte grafikami, dzięki którym<br />

łatwiej zrozumieć treści i je zapamiętać. Do publikacji dołączono przykładowy<br />

arkusz egzaminacyjny z 40 pytaniami typowymi dla części pisemnej i zadaniem<br />

do wykonania odpowiadającym poleceniu z części praktycznej egzaminu.<br />

Dodatkowo umieszczono 4 testy sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz 2 zadania<br />

praktyczne. Do wszystkich testów i zadań załączono odpowiedzi lub propozycje<br />

rozwiązania.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1613J1<br />

Cena 41,90 zł<br />

8


Programowanie<br />

i tworzenie<br />

stron internetowych<br />

oraz baz danych<br />

i administrowanie nimi<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• tEchnik informatyk<br />

część 1<br />

EE.09<br />

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot<br />

Programowanie i tworzenie stron internetowych<br />

oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1<br />

Kwalifikacja EE.09<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie,<br />

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych). Autorzy przekazują wiedzę i uczą<br />

umiejętności z zakresu algorytmiki, języka C++, tablic jednowymiarowych i wielowymiarowych, operacji<br />

na łańcuchach znaków, operacji na plikach, wskaźników oraz klas C++. Liczne ćwiczenia i ilustracje ułatwią<br />

uczniom zrozumienie opisanych treści.<br />

Kod 1613C6 Nr w wykazie MEN 1.23.10/2018 Cena 34,90 zł<br />

Technik informatyk<br />

Programowanie<br />

i tworzenie<br />

stron internetowych<br />

oraz baz danych<br />

i administrowanie nimi<br />

Część 2<br />

EE.09<br />

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot<br />

Programowanie i tworzenie stron internetowych<br />

oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2<br />

Kwalifikacja EE.09<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• tEChnik informatyk<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie,<br />

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych). Autorzy przekazują wiedzę między<br />

innymi z zakresu projektowania i tworzenia stron WWW w języku HTML, edytorów HTML spełniających<br />

założenia WYSIWYG, kaskadowych arkuszy stylów CSS, grafiki stron internetowych, testowania stron<br />

internetowych czy pozycjonowania. W zrozumieniu teorii opisanych treści pomogą uczniom liczne ćwiczenia<br />

i ilustracje.<br />

Kod 1613C7 Nr w wykazie MEN 1.24.11/2018 Cena 39,90 zł<br />

Programowanie<br />

i tworzenie<br />

stron internetowych<br />

oraz baz danych<br />

i administrowanie nimi<br />

Część 3<br />

EE.09<br />

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot<br />

Programowanie i tworzenie stron internetowych<br />

oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 3<br />

Kwalifikacja EE.09<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• tEChnik informatyk<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie,<br />

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych). Autorzy przekazują wiedzę związaną<br />

między innymi z relacyjnymi bazami danych, MS Access, bezpieczeństwem danych, składnią języka SQL,<br />

działaniami na bazach i tabelach, poleceniem SELECT oraz jego składnią. Wiadomości teoretyczne uzupełniono<br />

licznymi ćwiczeniami i ilustracjami, które ułatwią uczniom zrozumienie materiału.<br />

Kod 1613D1 Nr w wykazie MEN 1.38.25/2018 Cena 37,90 zł<br />

9


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik informatyk<br />

Przygotowanie<br />

stanowiska<br />

komputerowego<br />

do pracy 1 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek<br />

E.12.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK INFORMATYK<br />

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1<br />

Kwalifikacja E.12.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.12<br />

(Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy). W publikacji zaprezentowano wiedzę z zakresu<br />

budowy i zastosowania sprzętu komputerowego oraz bezpieczeństwa posługiwania się nim. Książka uczy<br />

też umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu technik informatyk. Wiedzę teoretyczną autorzy<br />

wsparli licznymi przykładami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania. Bogaty, kolorowy materiał<br />

ilustracyjny ułatwia uczniowi zrozumienie przekazywanych treści.<br />

Kod 140317 Nr w wykazie MEN 31/2013 Cena 37,90 zł<br />

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek<br />

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2<br />

Kwalifikacja E.12.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.12<br />

(Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy). Przekazuje wiedzę dotyczącą umiejętności związanych<br />

z przygotowaniem komputera do pracy, bezpiecznym posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym<br />

oraz efektywnym jego zastosowaniem. Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli licznymi kolorowymi ilustracjami,<br />

a przede wszystkim przykładami oraz ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego zastosowania teorii.<br />

Kod 140328 Nr w wykazie MEN 32/2013 Cena 37,90 zł<br />

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek<br />

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego<br />

Kwalifikacja E.12.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.12<br />

(Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego). W publikacji omówiono zagadnienia związane<br />

z wykorzystywaniem urządzeń peryferyjnych, ich łączeniem i współpracą z komputerem oraz ze sprawnym<br />

posługiwaniem się nimi. Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi<br />

sposoby jej praktycznego zastosowania.<br />

Kod 140319 Nr w wykazie MEN 33/2013 Cena 29,90 zł<br />

10


Naprawa<br />

komputera<br />

osobistego<br />

Kwalifikacja E.12.3<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK INFORMATYK<br />

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek<br />

Naprawa komputera osobistego<br />

Kwalifikacja E.12.3<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.12<br />

(Naprawa komputera osobistego). Przekazuje wiedzę dotyczącą umiejętności związanych z naprawą<br />

komputera, systemu komputerowego i aplikacji, przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas pracy<br />

sprzętu informatycznego w sieci oraz procedur zapewniających jego bezawaryjną pracę (zabezpieczanie<br />

danych przed ich utratą, usuwanie awarii). Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli licznymi przykładami,<br />

ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby jej praktycznego zastosowania.<br />

Kod 140324 Nr w wykazie MEN 33/2013 Cena 29,90 zł<br />

Technik informatyk<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

urządzeń techniki<br />

komputerowej<br />

TECHNIK INFORMATYK<br />

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel<br />

Pracownia urządzeń techniki komputerowej<br />

Kwalifikacja EE.08 / INF.02<br />

Publikacja skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk. Składa się przede<br />

wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń zdobędzie między innymi umiejętności<br />

bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym, przygotowania go do pracy i jego montażu<br />

oraz naprawy urządzeń informatycznych, potrzebne do zdania części praktycznej egzaminu zawodowego.<br />

Kod 161310<br />

Cena 41,90 zł<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

sieci komputerowych<br />

• TECHNIK INFORMATYK<br />

• TECHNIK TELEINFORMATYK<br />

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel<br />

Pracownia sieci komputerowych<br />

Kwalifikacja EE.08 / INF.02<br />

Publikacja skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik informatyk i technik<br />

teleinformatyk. Książka składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń<br />

zdobędzie między innymi umiejętności użytkowania sieci komputerowych, diagnostyki i naprawy sieci<br />

czy bezpieczeństwa danych w sieci, potrzebne do zdania części praktycznej egzaminu zawodowego.<br />

Kod 161311<br />

Cena 39,90 zł<br />

11


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik informatyk<br />

Projektowanie<br />

i wykonywanie<br />

lokalnej sieci<br />

komputerowej<br />

Kwalifikacja E.13.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK INFORMATYK<br />

• TECHNIK TELEINFORMATYK<br />

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek<br />

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej<br />

Kwalifikacja E.13.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.13.<br />

(Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej). Autorzy prezentują wiedzę dotyczącą<br />

projektowania, wykonania, użytkowania i naprawy sieci komputerowych oraz wykorzystania programów<br />

komputerowych. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami. Bogaty, kolorowy materiał ilustracyjny<br />

ułatwia uczniowi zrozumienie przekazywanych w podręczniku treści.<br />

Kod 140318 Nr w wykazie MEN 11/2013 Cena 32,90 zł<br />

Konfigurowanie<br />

urządzeń<br />

sieciowych<br />

Kwalifikacja E.13.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK INFORMATYK<br />

• TECHNIK TELEINFORMATYK<br />

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek<br />

Konfigurowanie urządzeń sieciowych<br />

Kwalifikacja E.13.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.13.<br />

(Konfigurowanie urządzeń sieciowych). Autorzy przekazują wiedzę dotyczącą umiejętności związanych<br />

z konfigurowaniem urządzeń sieciowych różnych producentów, ich bezpieczną eksploatacją, diagnostyką<br />

i naprawą oraz bezpiecznym zastosowaniem w sieci sprzętu i programów komputerowych. Wiedzę teoretyczną<br />

wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby jej praktycznego<br />

zastosowania.<br />

Kod 140325 Nr w wykazie MEN 8/2013 Cena 27,90 zł<br />

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek<br />

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi<br />

Kwalifikacja E.13.3<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.13.<br />

(Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi). Autorzy przekazują wiedzę na temat sprawnego<br />

administrowania różnymi sieciowymi systemami operacyjnymi (Novell NetWare, Linux, Windows Server)<br />

oraz zapewniania bezpieczeństwa danych, uczą też podstawowych umiejętności z tego zakresu. Wiedzę<br />

teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami wskazującymi sposoby jej<br />

praktycznego zastosowania.<br />

Kod 140323 Nr w wykazie MEN 12/2013 Cena 34,90 zł<br />

12


Małgorzata Łokińska<br />

Witryny internetowe<br />

Kwalifikacja E.14.1<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów techników i szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk,<br />

zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.14 (Tworzenie stron internetowych). Książka pozwala zdobyć wiedzę<br />

i umiejętności potrzebne do tworzenia stron internetowych za pomocą języka HTML oraz kaskadowych stylów CSS.<br />

Poszerza też informacje na temat wykorzystania systemów CMS oraz edytorów WYSIWYG. Umieszczono w niej liczne<br />

przykłady i ćwiczenia wskazujące sposoby zastosowania teorii w praktyce.<br />

Kod 140320 Nr w wykazie MEN 3/2013 Cena 29,90 zł<br />

Technik informatyk<br />

Przemysław Domka<br />

Bazy danych i systemy baz danych<br />

Kwalifikacja E.14.2<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, zawiera treści z zakresu drugiej<br />

części kwalifikacji E.14 (Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych). Publikacja pozwala zdobyć wiedzę<br />

i umiejętności związane z wykorzystaniem programów Access, MySQL i PostgreSQL. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi<br />

przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami ukazującymi praktyczne zastosowanie podanych informacji.<br />

Kod 140321<br />

Nr w wykazie MEN 55/2013 Cena 40,90 zł<br />

Małgorzata Łokińska<br />

Aplikacje internetowe<br />

Kwalifikacja E.14.3<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów techników i szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk, zawiera<br />

treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.14 (Aplikacje internetowe). Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności<br />

potrzebne do tworzenia aplikacji internetowych opartych na dwóch językach programowania: JavaScript oraz PHP. Poszerza<br />

informacje na temat programowania (tworzenie zmiennych, funkcji, obiektów), przybliża też zagadnienia związane z obsługą<br />

formularzy, plików oraz połączenia z bazą danych.<br />

Kod 140326 Nr w wykazie MEN 5/2013 Cena 27,90 zł<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

aplikacji internetowych<br />

TECHNIK INFORMATYK<br />

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel<br />

Pracownia aplikacji internetowych<br />

Kwalifikacja EE.09 / INF.03<br />

Publikacja, składająca się głównie z kart pracy oraz zadań, przygotowuje do praktycznej części w zakresie tworzenia<br />

aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami. To pomoc naukowa do wykorzystania w pracowni<br />

informatycznej. Zawiera przede wszystkim ćwiczenia praktyczne. Dzięki nim uczeń opanuje takie zagadnienia,<br />

jak: projektowanie i wykonywanie stron, tworzenie stron oraz aplikacji internetowych.<br />

Kod 161347<br />

Cena 39,90 zł<br />

13


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik mechatronik<br />

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych Część 1<br />

Montaż, uruchamianie<br />

i konserwacja<br />

urządzeń<br />

i systemów<br />

mechatronicznych<br />

Część 1<br />

ELM.03 EE.02<br />

Robert Dziurski, Michał Tokarz, Stanisław Sierny<br />

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń<br />

i systemów mechatronicznych. Część 1<br />

Kwalifikacja ELM.03 / EE.02<br />

Podręcznik do kształcenia w zawodach: technik mechatronik, mechatronik. Publikacja zawiera treści z zakresu<br />

kwalifikacji ELM.03 i EE.02 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych).<br />

Stanowi źródło niezbędnej wiedzy oraz pomoc w kształtowaniu umiejętności praktycznych związanych<br />

z budową i zastosowaniem urządzeń i systemów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych,<br />

elektrycznych i elektronicznych. Sprawdzeni autorzy podręczników z mechatroniki przygotowują uczniów<br />

do egzaminu w zakresie kwalifikacji ELM.03 / EE.02.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK MECHATRONIK<br />

• MECHATRONIK<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1613B4<br />

Cena 49,90 zł<br />

Montaż, uruchamianie<br />

i konserwacja<br />

urządzeń<br />

i systemów<br />

mechatronicznych<br />

Część 2<br />

ELM.03 EE.02<br />

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczyk<br />

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń<br />

i systemów mechatronicznych. Część 2<br />

Kwalifikacja ELM.03 / EE.02<br />

Podręcznik do kształcenia w zawodach: technik mechatronik, mechatronik. Zawiera treści z zakresu kwalifikacji<br />

ELM.03 i EE.02 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych). W drugiej<br />

części autorzy dokładnie omówili urządzenia i systemy mechatroniczne oraz ich zasilanie. W publikacji<br />

zaprezentowano także oprogramowanie używane podczas projektowania, programowania i eksploatacji<br />

systemów mechatronicznych oraz ich pomiary i zasady uruchamiania. Uczniowie zapoznają się również<br />

z zagadnieniem konserwacji systemów mechatronicznych. Wiedzę teoretyczną wsparto bogatym materiałem<br />

ilustracyjnym – schematami, zrzutami ekranowymi i zdjęciami.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK MECHATRONIK<br />

• MECHATRONIK<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1613B7<br />

Cena 45,90 zł<br />

Eksploatacja<br />

i programowanie<br />

urządzeń i systemów<br />

mechatronicznych<br />

Część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK MECHATRONIK<br />

EE.21<br />

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak<br />

Eksploatacja i programowanie urządzeń<br />

i systemów mechatronicznych. Część 1<br />

Kwalifikacja EE.21<br />

Podręcznik, opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 do nauki zawodu technik mechatronik, zawiera<br />

treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych).<br />

Autorzy publikacji przekazują wiedzę związaną z zasadami obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych,<br />

uruchamianiem sieci komunikacyjnych oraz naprawami urządzeń i systemów mechatronicznych (elektrycznych,<br />

pneumatycznych, hydraulicznych i mechanicznych). W zrozumieniu opisanych treści pomogą liczne ćwiczenia<br />

i ilustracje.<br />

Kod 1613C2 Nr w wykazie MEN 1.32.19/2018 Cena 37,90 zł<br />

14


Eksploatacja<br />

i programowanie<br />

urządzeń i systemów<br />

mechatronicznych<br />

Część 2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK MECHATRONIK<br />

EE.21<br />

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak<br />

Eksploatacja i programowanie urządzeń<br />

i systemów mechatronicznych. Część 2<br />

Kwalifikacja EE.21<br />

Podręcznik, opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 do nauki zawodu technik mechatronik, zawiera<br />

treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych).<br />

W publikacji autorzy przekazują wiedzę dotyczącą zasad tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń<br />

i systemów mechatronicznych (podstawy rysunku technicznego, środowisko CAD / CAM) oraz programowania<br />

urządzeń i systemów elektronicznych (sterowników PLC, paneli operatorskich, maszyn CNC). Teorię uzupełnili<br />

licznymi ćwiczeniami i ilustracjami, ułatwiającymi uczniom zrozumienie opisanych treści.<br />

Kod 1613C3 Nr w wykazie MEN 1.34.21/2018 Cena 37,90 zł<br />

Technik mechatronik<br />

Rozruch<br />

urządzeń i systemów<br />

mechatronicznych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK MECHATRONIK<br />

Piotr Goździaszek<br />

Rozruch systemów i urządzeń mechatronicznych<br />

Kwalifikacja E.18.1<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik mechatronik, zawiera treści<br />

z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.18 (Rozruch systemów i urządzeń mechatronicznych). W publikacji<br />

opisano między innymi zagadnienia dotyczące zasilania urządzeń i systemów mechatronicznych, napędu<br />

elektrycznego czy oprogramowania związanego z eksploatacją omawianych maszyn. Liczne przykłady, ilustracje<br />

i pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stopień opanowania wiadomości.<br />

Kod 161340 Nr w wykazie MEN 27/2016 Cena 34,90 zł<br />

+ TEsTy<br />

Egzamin zawodowy<br />

Robert Dziurski, Witold Krieser<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja E.18<br />

KwalifiKacja E.14<br />

KwalifiKacja E.18<br />

TEcHniK mEcHaTRoniK<br />

Publikacja stanowi kompendium wiedzy i najlepszy sposób do powtórzenia wiadomości przed egzaminem<br />

– w przejrzystej formie zbiera najważniejsze wiadomości, których znajomość jest wymagana od kandydatów<br />

do zawodu technik mechatronik podczas egzaminu z kwalifikacji E.18. Schematy, rysunki i tabele pomagają<br />

nauczycielowi w usystematyzowaniu obszernego materiału. Publikacja zawiera moduł repetytoryjny<br />

(powtórzeniowy) z kwalifikacji E.18, 5 testów sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz 3 zadania wzorowane<br />

na części praktycznej egzaminu. Pozwolą one ocenić stopień przygotowania uczniów do egzaminu.<br />

Kod 161388<br />

Cena 39,90 zł<br />

15


!<br />

<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

! e-podręcznik<br />

Technik mechatronik<br />

do nauczah<br />

i szkołach<br />

h studiująirm<br />

zajmuonicznych,<br />

ny na dwie<br />

łom temadzeń<br />

ze zwrócezagadnień.<br />

Lehrmittel,<br />

szkolnych.<br />

ą szatę graajanie<br />

preramowych.<br />

ilustracje,<br />

ele. Został<br />

cowników<br />

i Warszawniki.<br />

Podręcznik dla uczniów<br />

szkół ponadpodstawowych<br />

i wyższych technicznych<br />

! wznowienie<br />

!<br />

wydanie<br />

zmienione<br />

Praca zbiorowa<br />

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 1<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik,<br />

polecany również studentom szkół wyższych oraz inżynierom i kadrze technicznej<br />

firm zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych,<br />

ich sprzedażą oraz serwisem. Został opracowany przez pracowników naukowych<br />

Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki. Autorzy wyczerpująco opisali kwestie<br />

związane ze sterowaniem pneumatycznym i elektropneumatycznym. Przedstawili<br />

również informacje o sterowaniu i napędzie elektrycznym, sterowaniu hydraulicznym<br />

i elektrohydraulicznym oraz sterownikach programowalnych. Podręcznik ma atrakcyjną<br />

szatę graficzną, ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Zawiera<br />

liczne kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele.<br />

! nowość<br />

Kod 1656M1 Termin wydania: II kwartał <strong>2020</strong> Cena 55,90 zł<br />

! e-podręcznik<br />

! wznowienie<br />

!<br />

wydanie<br />

zmienione<br />

Praca zbiorowa<br />

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 2<br />

Podręcznik dla uczniów<br />

szkół ponadpodstawowych<br />

i wyższych technicznych<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik,<br />

polecany również studentom szkół wyższych oraz inżynierom i kadrze technicznej<br />

firm zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych,<br />

ich sprzedażą oraz serwisem. Został opracowany przez pracowników naukowych<br />

Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki. Autorzy omówili kwestie<br />

związane z sensoryką, manipulatorami i robotami przemysłowymi oraz technikami<br />

regulacji i procesów. Opisali również rolę telekomunikacji informacyjnej oraz<br />

zasady projektowania, montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i systemów<br />

mechatronicznych. W przyswojeniu prezentowanych treści programowych pomogą<br />

liczne kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele.<br />

Kod 1656M2 Termin wydania: II kwartał <strong>2020</strong> Cena 55,90 zł<br />

16


Podstawy mechatroniki<br />

Podręcznik<br />

technik mechatronik<br />

Praca zbiorowa<br />

Podstawy mechatroniki<br />

Pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik do podstaw mechatroniki, w pełni zgodny z podstawą<br />

programową. Przeznaczony do nauczania zawodu technik mechatronik. Książka stanowi również cenną pomoc<br />

dla inżynierów i kadry technicznej firm zajmujących się produkcją urządzeń mechatronicznych, ich sprzedażą<br />

i serwisem. Podręcznik przygotowano bardzo starannie i przystępnie, ze zwróceniem szczególnej uwagi<br />

na praktyczną stronę przedstawionych zagadnień. Powstał we współpracy z niemieckim wydawnictwem<br />

Europa-Lehrmittel, specjalizującym się w tworzeniu nowoczesnych podręczników szkolnych. Ma atrakcyjną<br />

szatę graficzną, ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Zawiera liczne kolorowe<br />

ilustracje, rysunki, wykresy i tabele. Opracowali go pracownicy naukowi Wydziału Mechatroniki Politechniki<br />

Warszawskiej.<br />

Kod 1656L4 Nr w wykazie MEN 18/2006 Cena 52,90 zł<br />

REFORMA 2012<br />

Technik mechatronik<br />

Tworzenie<br />

dokumentacji<br />

technicznej<br />

urządzeń i systemów<br />

mechatronicznych<br />

E.19.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK MECHATRONIK<br />

Robert Dziurski<br />

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów<br />

mechatronicznych<br />

Kwalifikacja E.19.1<br />

Pierwszy w Polsce podręcznik z tej dziedziny opracowany dla szkół średnich! Publikacja do nauki zawodu<br />

technik mechatronik w zakresie pierwszej części kwalifikacji E.19 (Tworzenie dokumentacji technicznej<br />

urządzeń i systemów mechatronicznych). Pomaga kształtować umiejętności dotyczące między innymi rysunku<br />

mechanicznego, elektrycznego i hydraulicznego oraz tworzenia mechatronicznej dokumentacji projektowej.<br />

Liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe i ilustracje pokazują praktyczne zastosowanie wiedzy.<br />

Kod 161380 Nr w wykazie MEN 17/2017 Cena 37,90 zł<br />

Projektowanie<br />

urządzeń i systemów<br />

mechatronicznych<br />

E.19.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK MECHATRONIK<br />

Michał Tokarz<br />

Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych<br />

Kwalifikacja E.19.2<br />

Pierwszy w Polsce podręcznik z tej dziedziny opracowany dla szkół średnich! Zawiera materiał z zakresu<br />

drugiej części kwalifikacji E.19 (Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych). Jest źródłem aktualnej<br />

wiedzy i doskonałą pomocą w kształtowaniu umiejętności uczniów – od podstaw mechatroniki, hydrauliki<br />

i pneumatyki po oprogramowanie stosowane w projektowaniu urządzeń mechatronicznych. Zapewnia rzetelne<br />

przygotowanie do egzaminu zawodowego.<br />

Kod 161381 Nr w wykazie MEN 16/2017 Cena 37,90 zł<br />

17


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik mechatronik<br />

Programowanie<br />

urządzeń i systemów<br />

mechatronicznych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK MECHATRONIK<br />

Witold Krieser<br />

Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych<br />

Kwalifikacja E.19.3<br />

Pierwszy w Polsce podręcznik do nauki programowania urządzeń i systemów mechatronicznych opracowany<br />

dla szkół średnich! Publikacja kształci w zawodzie technik mechatronik i obejmuje materiał z zakresu trzeciej<br />

części kwalifikacji E.19 (Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych). Liczne przykłady, ćwiczenia,<br />

zrzuty ekranowe i ilustracje doskonale pokazują praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.<br />

Kod 1613A0 Nr w wykazie MEN 15/2017 Cena 37,90 zł<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

mechatroniki<br />

TECHNIK MECHATRONIK<br />

Robert Dziurski, Piotr Tokarz<br />

Pracownia mechatroniki<br />

Kwalifikacja EE.02 / ELM.03<br />

Publikacja służąca do praktycznej nauki zawodu technik mechatronik w zakresie montażu urządzeń i systemów<br />

mechatronicznych. Opracowano ją z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni instalacji<br />

elektrycznych. Składa się z ćwiczeń, zadań i kart pracy, dzięki którym można doskonalić umiejętności<br />

uczniów i dobrze przygotować ich do części praktycznej egzaminu zawodowego. Autorzy doskonale wiedzą,<br />

jak to zrobić – są nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz egzaminatorami i współpracownikami OKE.<br />

Kod 161390<br />

Cena 41,90 zł<br />

18


Technik elektronik<br />

Montaż oraz instalowanie<br />

układów i urządzeń<br />

elektronicznych<br />

Część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK ELEKTRONIK<br />

• ELEKTRONIK<br />

ELM.02 EE.03<br />

Piotr Golonko<br />

Montaż oraz instalowanie układów<br />

i urządzeń elektronicznych. Część 1<br />

Kwalifikacja ELM.02 / EE.03<br />

Publikacja poświęcona zasadom montażu i demontażu elementów, układów i urządzeń elektronicznych. Autor<br />

przedstawił sposoby lokalizowania usterek w układach i urządzeniach elektronicznych oraz ich usuwania. Opisał też zasady<br />

przygotowywania zdemontowanych elementów urządzeń do recyklingu. Liczne ćwiczenia i ilustracje ułatwią uczniom<br />

zrozumienie materiału.<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1613C4<br />

Cena 37,90 zł<br />

Montaż oraz instalowanie<br />

układów i urządzeń<br />

elektronicznych<br />

Część 2<br />

ELM.02 EE.03<br />

Piotr Golonko<br />

Montaż oraz instalowanie układów<br />

i urządzeń elektronicznych. Część 2<br />

Kwalifikacja ELM.02 / EE.03<br />

Publikacja poświęcona zasadom wykonywania instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych. Autor opisał, jak<br />

należy przygotowywać przewody i wyznaczać ich trasy do instalowanych urządzeń elektronicznych. Zaprezentował też<br />

sposoby uruchamiania instalacji tych urządzeń oraz usuwania w nich usterek. W zrozumieniu omówionych treści pomogą<br />

uczniom liczne ćwiczenia i ilustracje.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK ELEKTRONIK<br />

• ELEKTRONIK<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1613C5<br />

Cena 37,90 zł<br />

Eksploatacja<br />

urządzeń<br />

elektronicznych<br />

Część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• tEChnik ELEktROnik<br />

EE.22<br />

Piotr Golonko<br />

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 1<br />

Kwalifikacja EE.22<br />

Publikacja poświęcona zagadnieniom dotyczącym funkcji, parametrów oraz zastosowania urządzeń elektronicznych.<br />

Autor szczegółowo omówił zasady programowania i uruchamiania urządzeń elektronicznych. Opisał też zastosowanie<br />

elementów optoelektronicznych oraz technologie i systemy transmisji światłowodowej. Liczne rysunki i zdjęcia ułatwią<br />

uczniowi zrozumienie przedstawionych treści.<br />

Kod 1613G6<br />

Cena 37,90 zł<br />

Eksploatacja<br />

urządzeń<br />

elektronicznych<br />

Część 2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• tEChnik ELEktROnik<br />

EE.22<br />

Piotr Golonko<br />

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 2<br />

Kwalifikacja EE.22<br />

Publikacja poświęcona zagadnieniom konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń elektronicznych. Autor omówił w nim,<br />

jak należy wykonywać pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych i kontrolować<br />

poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych. Opisał też sposoby oceniania stanu technicznego instalacji<br />

i urządzeń elektronicznych, lokalizowania uszkodzeń, sposoby określania rodzaju i zakresu napraw, a także wymiany<br />

uszkodzonych elementów i podzespołów. Liczne rysunki i zdjęcia ułatwią uczniowi zrozumienie przedstawionych treści.<br />

Kod 1613G7<br />

Cena 37,90 zł<br />

19


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

! nowość<br />

Technik elektronik / Technik elektryk<br />

! e-podręcznik<br />

Marek Pilawski Tomasz Winek<br />

! wznowienie<br />

!<br />

wydanie<br />

zmienione<br />

Marek Pilawski, Tomasz Winek<br />

Pracownia elektryczna<br />

Książka przeznaczona dla uczniów techników elektrycznego i elektronicznego wszystkich<br />

specjalności. Autorzy zawarli w publikacji podstawowe informacje o miernikach<br />

i pomocniczym sprzęcie pomiarowym stosowanym w pracowniach szkolnych. Opisali<br />

badania ! nowość<br />

elementów i układów elektrycznych prądu stałego i przemiennego. Ćwiczenia<br />

obejmują tematykę badań podstawowych elementów i układów elektrycznych prądu<br />

stałego i przemiennego.<br />

Kod ! 057903 e-podręcznik<br />

Termin wydania: II kwartał <strong>2020</strong> Cena 49,90 zł<br />

! wznowienie<br />

!<br />

wydanie<br />

zmienione<br />

Elżbieta Goźlińska<br />

Maszyny elektryczne<br />

Podręcznik przeznaczony dla uczniów techników elektrycznych o specjalnościach:<br />

maszyny i aparaty elektryczne, energetyka przemysłowa, elektromechanika. Autorka<br />

opisała rodzaje materiałów stosowanych do budowy maszyn elektrycznych, zawarła<br />

również wiadomości o budowie, zasadzie działania, regulacji i eksploatacji maszyn<br />

elektrycznych prądu stałego i przemiennego. Szczegółowo omówiła tematy dotyczące<br />

maszyn indukcyjnych, maszyn synchronicznych i transformatorów. Pytania kontrolne<br />

na końcu każdego rozdziału oraz liczne tablice i skorowidz to dodatkowe zalety tego<br />

opracowania.<br />

Kod 038702 Termin wydania: II kwartał <strong>2020</strong> Cena 55,90 zł<br />

20


!<br />

! e-podręcznik<br />

Witold Kotlarski Jerzy Grad<br />

! wznowienie<br />

!<br />

wydanie<br />

zmienione<br />

Witold Kotlarski, Jerzy Grad<br />

Aparaty i urządzenia elektryczne<br />

Książka przeznaczona dla uczniów technikum elektrycznego o specjalności: elektrotechnika<br />

przemysłowa, maszyny i aparaty elektryczne, elektroenergetyka i energoelektronika.<br />

Autorzy zawarli podstawowe wiadomości dotyczące zasad działania, budowy,<br />

projektowania, montażu i eksploatacji urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia.<br />

Omówili również oświetlenie, grzejnictwo, alternatywne źródła energii elektrycznej<br />

nieingerujące w środowisko naturalne człowieka oraz ochronę przeciwporażeniową.<br />

Kod 038901 Termin wydania: II kwartał <strong>2020</strong> Cena 55,90 zł<br />

Technik elektryk / Technik elektronik<br />

Aleksy Markiewicz<br />

Aleksy Markiewicz<br />

Zbiór zadań z elektrotechniki<br />

Zbiór zadań do nauczania podstaw elektrotechniki przeznaczony dla uczniów i nauczycieli techników<br />

i branżowych szkół elektrycznych i elektronicznych. Aby ułatwić uczniowi zrozumienie zagadnień, część zadań<br />

rozwiązano, a odpowiedzi do pozostałych umieszczono na końcu książki. Stopień trudności zadań jest bardzo<br />

zróżnicowany, te bardzo trudne oznaczono gwiazdką przy numerze.<br />

Kod 013405<br />

Cena 37,90 zł<br />

21


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik ElektrYk<br />

Montaż, uruchamianie<br />

i konserwacja instalacji,<br />

maszyn i urządzeń<br />

elektrycznych<br />

Część 1<br />

ELE.02 EE.05<br />

Artur Bielawski, Wacław Kuźma<br />

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,<br />

maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1<br />

Kwalifikacja ELE.02 / EE.05<br />

Podręcznik opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach: technik elektryk,<br />

elektryk. Ujęto w nim treści z zakresu kwalifikacji ELE.02 i EE.05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,<br />

maszyn i urządzeń elektrycznych). W części pierwszej publikacji przedstawiono wiadomości związane<br />

z budową i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Dokładnie omówiono w niej wszystkie zagadnienia,<br />

których znajomość obowiązuje kandydata do zawodu – od ochrony przeciwporażeniowej po budowę, rodzaj<br />

i zastosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK ELEKTRYK<br />

• ELEKTRYK<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1613B9<br />

Cena 45,90 zł<br />

Montaż, uruchamianie<br />

i konserwacja instalacji,<br />

maszyn i urządzeń<br />

elektrycznych<br />

Część 2<br />

ELE.02 EE.05<br />

Irena Chrząszczyk, Anna Tąpolska<br />

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,<br />

maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 2<br />

Kwalifikacja ELE.02 / EE.05<br />

Podręcznik do kształcenia w zawodach: technik elektryk, elektryk. Obejmuje treści z zakresu kwalifikacji ELE.02<br />

i EE.05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych). Autorki prezentują<br />

wiedzę oraz uczą umiejętności praktycznych dotyczących budowy i konserwacji instalacji elektrycznych.<br />

Omówiły takie zagadnienia, jak: ochrona przeciwporażeniowa, wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej,<br />

rodzaje kabli i przewodów, sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych, budowa i rodzaje instalacji, wskaźniki<br />

energetyczne, zasady i zakres konserwacji instalacji elektrycznych, badania i pomiary instalacji elektrycznych,<br />

normy i przepisy prawa.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK ELEKTRYK<br />

• ELEKTRYK<br />

Polecamy do reformy 2019<br />

Kod 1613B5<br />

Cena 45,90 zł<br />

Eksploatacja<br />

maszyn, urządzeń<br />

i instalacji<br />

elektrycznych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK ELEKTRYK<br />

EE.26<br />

Michał Tokarz, Łukasz Lip<br />

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych<br />

Kwalifikacja EE.26<br />

Podręcznik, opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 do nauki zawodu technik elektryk, zawiera treści<br />

z zakresu kwalifikacji EE.26 (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych). Autorzy przedstawiają<br />

wiedzę i uczą umiejętności między innymi dotyczących określania wymagań eksploatacyjnych urządzeń<br />

elektrycznych, doboru urządzeń pomiarowych i przeprowadzania pomiarów, usuwania uszkodzeń, doboru<br />

zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych oraz oceny ich stanu technicznego. Teorię uzupełniono licznymi<br />

przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami, które pomogą uczniom w zrozumieniu opisanych treści.<br />

Kod 1613C0 Nr w wykazie MEN 1.35.22/2013 Cena 39,90 zł<br />

22


wsip.pl<br />

Stanisław Bolkowski<br />

Elektrotechnika<br />

Wiadomości i forma ich przekazu są dostosowane do poziomu uczniów i ich wiedzy z matematyki i fizyki<br />

zdobytej w szkole podstawowej. Do niezbędnego minimum ograniczono skomplikowany aparat matematyczny.<br />

Dla uczniów szczególnie zainteresowanych elektrotechniką lub studentów wydziałów elektrycznych<br />

i pokrewnych podano wiadomości rozszerzające – ponadprogramowe (specjalnie wyróżnione). Po każdym<br />

rozdziale zamieszczono przykłady rozwiązanych zadań oraz zestawy prostych poleceń i zadań, w tym<br />

o charakterze testowym.<br />

Kod 013406 Nr w wykazie MEN 24/2005 Cena 52,90 zł<br />

Technik elektryk<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

maszyn i urządzeń<br />

elektrycznych<br />

• TECHNIK ELEKTRYK<br />

• ELEKTRYK<br />

• ELEKTROMECHANIK<br />

Stanisław Karasiewicz<br />

Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych<br />

Kwalifikacja EE.05 / ELE.02<br />

Publikacja przygotowuje do praktycznego egzaminu w zakresie montażu i konserwacji maszyn i urządzeń<br />

elektrycznych. Książka została opracowana z myślą o ćwiczeniach w pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych.<br />

Składa się przede wszystkim z zadań podnoszących kwalifikacje ucznia w zakresie zasad BHP i pogłębiających<br />

informacje na temat maszyn prądu stałego czy urządzeń energoelektronicznych.<br />

Kod 161346<br />

Cena 39,90 zł<br />

+ TESTY<br />

EGZAMIN ZAWODOWY<br />

Elżbieta Kuźniak<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja E.7<br />

KWALIFIKACJA E.7<br />

TECHNIK ELEKTRYK<br />

ELEKTRYK<br />

ELEKTROMECHANIK<br />

Publikacja przygotowuje do zdania egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji E.7 (Montaż i konserwacja maszyn<br />

i urządzeń elektrycznych). Treść repetytorium oraz testy i zadania praktyczne w nim zawarte dotyczą między<br />

innymi budowy i montażu wszelkich maszyn elektrycznych, zasad montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych,<br />

naprawy uszkodzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Pytania kontrolne pomogą uczniowi<br />

sprawdzić stan jego wiedzy.<br />

Kod 165356<br />

Cena 39,90 zł<br />

23


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Technik ElektrYk<br />

+ TESTY<br />

EGZAMIN ZAWODOWY<br />

KWALIFIKACJA E.8<br />

TECHNIK ELEKTRYK<br />

ELEKTRYK<br />

Marek Bielak<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja E.8<br />

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik elektryk i elektryk, zawiera treści z zakresu<br />

kwalifikacji E.8 (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych). W książce znajduje się 5 zestawów testów do części pisemnej<br />

egzaminu z kluczem odpowiedzi, są tu też 3 zadania do części praktycznej wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Treść<br />

publikacji dotyczy między innymi instalacji elektrycznych, źródeł światła, pomiarów w instalacjach elektrycznych i zasad<br />

wykonywania ich konserwacji.<br />

Kod 165357<br />

Cena 39,90 zł<br />

REFORMA 2012<br />

Michał Tokarz, Łukasz Lip<br />

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych<br />

Kwalifikacja E.24.1<br />

Eksploatacja<br />

maszyn i urządzeń<br />

elektrycznych<br />

Kwalifikacja E.24.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ELEKTRYK<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja<br />

maszyn i urządzeń elektrycznych). W publikacji zaprezentowano wiedzę związaną z zasadami BHP i ppoż., a także<br />

transformatorami, maszynami prądu stałego, maszynami indukcyjnymi, maszynami synchronicznymi. Pokazano, jak<br />

wykonywać pomiary maszyn elektrycznych, posługiwać się aparaturą łączeniową i sterowniczą, a także obchodzić<br />

się z przekształtnikami energoelektronicznymi i energoelektronicznymi, odbiornikami energii elektrycznej oraz jak<br />

zabezpieczać maszyny elektryczne. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami<br />

wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.<br />

Kod 161308 Nr w wykazie MEN 47/2015 Cena 34,90 zł<br />

Eksploatacja<br />

instalacji<br />

elektrycznych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ELEKTRYK<br />

REFORMA 2012<br />

Kwalifikacja E.24.2<br />

Michał Tokarz, Łukasz Lip<br />

Eksploatacja instalacji elektrycznych<br />

Kwalifikacja E.24.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja<br />

instalacji elektrycznych). W publikacji zaprezentowano wiedzę związaną z zasadami BHP podczas eksploatacji<br />

instalacji elektrycznych, przewodami i kablami w instalacjach elektrycznych, osprzętem elektroinstalacyjnym, ochroną<br />

przeciwporażeniową, zabezpieczeniem instalacji elektrycznej. Pokazano, jak wykonywać pomiary i lokalizować<br />

uszkodzenia. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej<br />

praktycznego zastosowania.<br />

Kod 161309 Nr w wykazie MEN 46/2015 Cena 29,90 zł<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

instalacji elektrycznych<br />

• TECHNIK ELEKTRYK<br />

• ELEKTRYK<br />

Stanisław Karasiewicz<br />

Pracownia instalacji elektrycznych<br />

Kwalifikacja EE.05 / ELE.02<br />

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki zawodów technik elektryk, elektryk i elektromechanik w zakresie montażu<br />

i konserwacji instalacji elektrycznych. Opracowano ją z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni<br />

instalacji elektrycznych. Składa się przede wszystkim z ćwiczeń, zadań i kart pracy, dzięki którym można doskonalić<br />

umiejętności uczniów. Materiał obejmuje zagadnienia najczęściej pojawiające się w części praktycznej egzaminu<br />

zawodowego.<br />

Kod 161389<br />

Cena 41,90 zł<br />

24


Efekty kształcenia wspólne dla zawodów branży<br />

informatycznej, elektroniczno-MECHATRONICZNEJ<br />

i elektroenergetycznej<br />

! nowość<br />

LISTENING<br />

ZAWODOWY<br />

JĘZYK ANGIELSKI<br />

Technik informatyk<br />

Technik programista<br />

! e-podręcznik<br />

! wznowienie<br />

Piotr Beń<br />

Język angielski wydanie zawodowy dla technika informatyka<br />

i technika<br />

! zmienione programisty<br />

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w zawodach technik informatyk<br />

i technik programista. W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z codzienną<br />

pracą w branży informatycznej, budową komputera, systemami komputerowymi<br />

i internetowymi, projektowaniem stron internetowych, administrowaniem bazami<br />

danych, językiem programowania, pomocą techniczną w branży i bezpieczeństwem<br />

w sieci. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP, zasady rozmowy kwalifikacyjnej<br />

oraz wypełniania kwestionariusza osobowego. Dzięki wykonaniu wielu różnorodnych<br />

zadań kandydat do zawodów technik informatyk i technik programista lepiej zrozumie<br />

materiał, utrwali wiadomości i słownictwo branżowe. Nagrania dialogów / tekstów<br />

do każdego działu!<br />

Kod 1613K4 Termin wydania: III kwartał <strong>2020</strong> Cena 39,90 zł<br />

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj<br />

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej,<br />

informatycznej i elektrycznej<br />

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej<br />

i elektrycznej. W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów,<br />

obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami<br />

i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami.<br />

Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.<br />

Kod 161303<br />

Cena 32,90 zł<br />

25


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Efekty kształcenia wspólne dla WSZYSTKICH zawodów<br />

Podstawy<br />

elektroniki<br />

w praktyce<br />

część 1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

BRANŻA ELEKTRONICZNA<br />

INFORMATYCZNA<br />

I ELEKTRYCZNA<br />

Podstawy<br />

elektroniki<br />

w praktyce<br />

część 2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

BRANŻA ELEKTRONICZNA<br />

INFORMATYCZNA<br />

I ELEKTRYCZNA<br />

Anna Tąpolska<br />

Podstawy elektroniki w praktyce. Część 1<br />

Podręcznik nieodzowny do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk,<br />

technik elektronik. Zgodny z podstawą programową 2017 i pomocny w przygotowaniu uczniów do egzaminu<br />

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dostarcza podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i pokazuje<br />

jej praktyczne zastosowanie. Teorię wsparto wieloma przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami, które pomogą<br />

uczniom w zrozumieniu opisanych treści.<br />

Kod 161385<br />

Cena 37,90 zł<br />

Anna Tąpolska<br />

Podstawy elektroniki w praktyce. Część 2<br />

Druga część podręcznika do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk,<br />

technik elektronik. Kandydaci do zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej znajdą tu<br />

rzetelną wiedzę dotyczącą: klasyfikacji i parametrów filtrów, układów kształtujących, układów prostowniczych,<br />

stabilizatorów, układów zasilających, powielaczy napięcia, sprzężenia zwrotnego, wzmacniaczy, generatorów,<br />

przetworników A/C i C/A. Atutem publikacji jest ścisłe powiązanie wiedzy z praktyką – to doskonała pomoc<br />

w kształtowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie zawodowym.<br />

Kod 161386<br />

Cena 37,90 zł<br />

Podstawy<br />

elektrotechniki<br />

w praktyce<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

BRANŻA ELEKTRONICZNA<br />

INFORMATYCZNA<br />

I ELEKTRYCZNA<br />

Artur Bielawski, Joanna Grygiel<br />

Podstawy elektrotechniki w praktyce<br />

Podręcznik niezbędny do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik<br />

mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik). W publikacji zaprezentowano<br />

podstawową wiedzę wymaganą w tych zawodach – od zasad BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi<br />

przez prawa stosowane w obwodach prądu stałego po obwody prądu przemiennego i układy trójfazowe.<br />

Opanowanie wiadomości ułatwiają schematy, rysunki i zdjęcia. Doskonale opracowany materiał – autorzy<br />

są doświadczonymi nauczycielami przedmiotów zawodowych.<br />

Kod 161384<br />

Cena 39,90 zł<br />

26


BHP<br />

Zbiór zadań<br />

Podstawy<br />

elektrotechniki<br />

w praktyce<br />

branża elektroniczna,<br />

informatyczna i elektryczna<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA BRANŻY<br />

w branży elektrycznej<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA BRANŻY<br />

Artur Bielawski, Joanna Grygiel<br />

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce<br />

Nieodzowna pomoc do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik<br />

elektronik. Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich bloków powtórzeniowych i zadań<br />

dotyczących poszczególnych działów elektrotechniki. Dzięki samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń<br />

doskonali swoje umiejętności i uczy się praktycznego stosowania wiedzy. Zadania pozwolą mu dobrze<br />

przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Autorami zbioru są doświadczeni<br />

nauczyciele przedmiotów zawodowych.<br />

Kod 161392<br />

Cena 34,90 zł<br />

Wanda Bukała, Jacek Kozyra<br />

BHP w branży elektrycznej<br />

Publikacja, skierowana do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej, zawiera treści<br />

z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży. Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej<br />

w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe<br />

w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych.<br />

Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.<br />

Kod 161345<br />

Cena 39,90 zł<br />

REFORMA 2012<br />

Efekty kształcenia wspólne dla WSZYSTKICH zawodów<br />

Prowadzenie<br />

działalności<br />

gospodarczej<br />

w branży elektronicznej,<br />

informatycznej i elektrycznej<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA BRANŻY<br />

Tomasz Klekot<br />

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej,<br />

informatycznej i elektrycznej<br />

Publikacja przybliża zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej<br />

w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. W książce omówiono podstawy prawne i organizacyjne<br />

prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowanie, obowiązki przedsiębiorcy, przychody, koszty, działania<br />

marketingowe, możliwość pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych oraz sposoby rozliczania działalności<br />

gospodarczej. Wiadomości wsparto licznymi przykładami uwzględniającymi specyfikę branży.<br />

Kod 161344<br />

Cena 37,90 zł<br />

27


<strong>KATALOG</strong> <strong>2020</strong>/2021<br />

Efekty kształcenia wspólne dla WSZYSTKICH zawodów<br />

Bezpieczeństwo<br />

i higiena pracy<br />

Prowadzenie<br />

działalności<br />

gospodarczej<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH<br />

ZAWODÓW<br />

Zawiera<br />

treści<br />

z KPS<br />

i OMZ<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

EFEKTY KSZTAŁCENIA<br />

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH<br />

ZAWODÓW<br />

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała<br />

Bezpieczeństwo i higiena pracy<br />

W podręczniku omówiono i na podstawie praktycznych przykładów przybliżono następujące zagadnienia z zakresu<br />

BHP: uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki<br />

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.<br />

Kod 163801<br />

Cena 39,90 zł<br />

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue<br />

Prowadzenie działalności gospodarczej (z KPS i OMZ)<br />

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Autorki zaprezentowały wiedzę<br />

z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, objaśniły zasady funkcjonowania gospodarki<br />

rynkowej, omówiły przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, prawo<br />

o ochronie danych osobowych, prawo podatkowe, prawo autorskie). Treści teoretyczne zostały wsparte<br />

przykładami oraz ćwiczeniami ułatwiającymi zrozumienie opisanych zagadnień.<br />

Kod 158501<br />

Cena 39,90 zł<br />

28


Wygodny i szybki dostęp do oferty<br />

publikacji zawodowych<br />

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

wsip.pl<br />

informacje o publikacjach zawodowych,<br />

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.<br />

ksztalcimyzawodowo.pl<br />

elektroniczno-Mechatroniczna<br />

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,<br />

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.<br />

sklep.wsip.pl<br />

Aktualna oferta publikacji zawodowych,<br />

informacja o cenach, rabatach i promocjach.<br />

infolinia 801 220 555<br />

Bezpośredni kontakt<br />

z pracownikiem wydawnictwa.<br />

Konsultant edukacyjny<br />

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą<br />

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu<br />

podręczników.<br />

katalog <strong>2020</strong>/2021<br />

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

GZW332<br />

GZW331<br />

wsip.pl<br />

branża<br />

inForMatyczna<br />

elektroenergetyczna<br />

branża<br />

gastronoMiczna<br />

hotelarsko-turystyczna<br />

a Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,<br />

zedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.<br />

arczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

6 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836<br />

wydawnictwa<br />

szkolne<br />

i pedagogiczne<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,<br />

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.<br />

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836<br />

katalog <strong>2020</strong>/2021<br />

zawodowo<br />

do egzaminu<br />

wsip.pl<br />

wsip.pl<br />

informacje o publikacjach zawodowych,<br />

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.<br />

ksztalcimyzawodowo.pl<br />

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,<br />

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.<br />

sklep.wsip.pl<br />

Aktualna oferta publikacji zawodowych,<br />

informacja o cenach, rabatach i promocjach.<br />

infolinia 801 220 555<br />

Bezpośredni kontakt<br />

z pracownikiem wydawnictwa.<br />

Konsultant edukacyjny<br />

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą<br />

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu<br />

podręczników.<br />

branża<br />

ekonoMiczna<br />

spedycyjno-logistyczna<br />

branża<br />

Budowlana<br />

Motoryzacyjna i Mechaniczna<br />

Fryzjersko-kosMetyczna<br />

rolnicza<br />

a Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,<br />

zedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.<br />

arczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

6 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836<br />

wydawnictwa<br />

szkolne<br />

i pedagogiczne<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,<br />

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.<br />

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836<br />

katalog <strong>2020</strong>/2021<br />

katalog <strong>2020</strong>/2021<br />

Szczegółowe informacje: wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe<br />

Pełna oferta publikacji: sklep.wsip.pl<br />

Infolinia: 801 220 555


GZW330<br />

wsip.pl<br />

wsip.pl<br />

Informacje o publikacjach zawodowych,<br />

nowościach i zapowiedziach, fragmenty podręczników.<br />

ksztalcimyzawodowo.pl<br />

Retransmisje kongresów i konferencji zawodowych,<br />

filmy promocyjne, do pobrania katalogi i prezentacje.<br />

sklep.wsip.pl<br />

Aktualna oferta publikacji zawodowych,<br />

informacja o cenach, rabatach i promocjach.<br />

infolinia 801 220 555<br />

Bezpośredni kontakt<br />

z pracownikiem wydawnictwa.<br />

Konsultant edukacyjny<br />

Zaprezentuje publikacje, wskaże najlepszą<br />

ofertę, pomoże w wyborze i zamówieniu<br />

podręczników.<br />

wydawnictwa<br />

szkolne<br />

i pedagogiczne<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96,<br />

00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.<br />

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40 736 880 zł (wpłacony w całości), BDO: 000114836

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!