GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

Po­sto­ji ve­ća ve­ro­vat­no­ća da će bo­ni­tet­no

iz­vr­sna pred­u­ze­ća pre­ži­ve­ti kri­zu

Ana Ke co je vić,

mar ke ting ma na ger, Bi sno de

Bo ni tet na oce na i do stu pan

ar hiv fi nan sij skih po da ta ka i

do ga đa ja su naj bli ža mo gu ća

vred nost za oce nu sprem no sti pred u­

ze ća za tre nut ne uslo ve i po ka zu ju u

ka kvoj fi nan sij skoj kon di ci ji od re đe no

pred u ze će ula zi u pri vred nu kri zu koju

je po kre nu la pan de mi ja. Od naj češ

će ko riš će nih bo ni tet nih oce na ko je

iz ra ču na va kom pa ni ja Bi sno de, naj ve ću

pre di ka tiv nu vred nost ima ju Di na mič ka

oce na i Fa i lu re sco re – di na mič ke ka tego

ri je ko je se i u ovom kri znom tre nutku

sva ko dnev no iz ra ču na va ju na osnovu

svih ras po lo ži vih po da ta ka iz primar

nih iz vo ra. Pred u ze ća sa naj ni žim

bo ni tet nim oce na ma su iz lo že ni ja ri zicima

koje donosi privredna kriza i zato

su za vi sni ja od even tu al ne po mo ći

dr ža ve. Po sto ji ve ća ve ro vat no ća da će

pred u ze ća s vi šim bo ni tet nim oce nama

uspešno nastaviti s privrednom aktiv

noš ću i na kon za vr šet ka epi de mi je.

Pre ma Bi sno de is tra ži va nju, u Sr biji

smo po čet kom 2020. go di ne imali

3,5% bo ni tet no iz vr snih pred u ze ća.

Pred u ze ća s vi so kom sta bil noš ću poslo

va nja, ni skom za du že noš ću i kon ti­

nu i ra nom ot pla tom kre di ta ima ju dobre

mo guć no sti da pre ži ve i u van rednim

uslo vi ma.

U Srbiji 99% svih izbrisanih

pred­u­ze­ća ne­ma pra­va

na ser­ti­fi­kat

Po da ci za Sr bi ju, Hr vat sku i Slo veni

ju po ka zu ju ko li ko je pred u ze ća bi lo

iz bri sa no u pe ri o du od 13. 3. 2020. do

9. 4. 2020. i ko li ko je njih ima lo pra vo

na ser ti fi kat iz vr sno sti. U Sr bi ji, u slabi

jem me se cu, me đu iz bri sa nim subjek

ti ma bi lo je sa mo 0,69% onih ko ji

po sti žu bo ni tet nu iz vr snost. U Hr vatskoj

i Slo ve ni ji udeo iz bri sa nih ko ji su

xxx

More magazines by this user
Similar magazines