GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

i kre dit nih gu bi ta ka i uš te de ti vre me i

no vac. Po mo ću kon tro le fi nan sij skih i

dru gih ri zi ka upo zna ti ste s ak tu el nim

do ga đa njem i pro me na ma, a po mo ću

bo ni tet ne oce ne i pre po ru če nog kredit

nog li mi ta od mah mo že te od lu čiti

da li je po treb no da od kup ca tra žite

pret pla tu i ka da je po treb no da odre

di te li mit ili po ve ća te iz nos kre di ta.

Pro ce na bo ni te ta po slov nih part ne ra

je osno va ozbilj nog po slo va nja. Po tenci

jal ne part ne re je po treb no pro ve ri ti

još pre po čet ka sa rad nje i pra ti ti sve

pe ri o de tra ja nja part ner stva.

„Pred u ze ća mo ra ju br zo re a go va ti

na tre nut nu si tu a ci ju. Naš za da tak je

da ih u to me po dr ži mo i obez be di mo

im pra ve smer ni ce ko je pred u ze ći ma

omo gu ća va ju da se na da ju me đu sobnom

po slo va nju s pa met nim po da cima,

po ma že mo pred u ze ći ma u svako

dnev nom po slo va nju, pra će nju novih

i po sto je ćih kli je na ta, pre po zna vanju

pre va ra i raz u me va nju i tra že nju

po ten ci jal nih ku pa ca. Pred u ze ći ma toplo

pre po ru ču je mo da pre sva kog poslovnog

kontakta steknu što više kredibilnih

informacija o suprotnoj strani“,

sa ve tu je Ka ta ri na Ra i če vić, ru ko vo di lac

korporativne i SME prodaje za Jugoistoč

nu Evro pu u kom pa ni ji Bi sno de.

.Da kle, i u vre me po ve ća nog ri zi ka,

mo gu će je us peš no i bez bed no po slovati.

Ne smemo zaboraviti da je svrha

bonitetnih ocena i predikativne analitike

stvaranje poverenja i olakšavanje

po slo va nja. Po mo ću ser ti fi ka ta bo nitet

ne iz vr sno sti pred u ze će se mo že ista

ći kao ugled no i vred no po ve re nja, a

po mo ću ažur nih kva li tet nih po da ta ka

mo že te osi gu ra ti da va še po slo va nje

bu de što ma nje ri zič no.

xxx

More magazines by this user
Similar magazines