GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

ze­li kor­mi­lo. Ne­gde volj­no, ne­gde nevolj­no,

ali va­žno je­ste da se kre­nu­lo

ka sce­na­ri­ju u kom će pri­pre­mljen nasled

nik pre u ze ti ope ra tiv no upra vljanje

nad pro­fe­si­o­na­li­zo­va­nom komp

a ­n i ­j o m i g d e ć e o s n i ­v a ­č i z a ­d o ­v o -

lj­no, na pri­mer sa po­zi­ci­je pred­sedni­ka

nad­zor­nog od­bo­ra, da či­ta­ju

me­seč­ne ili kvar­tal­ne iz­veš­ta­je o poslo

va nju.

Ka­ko će se sa­da po­na­ša­ti osni­vači?

Da li će shva­ti­ti da što su pro­men

e ko m ­p l e k ­s n i ­j e i b r ­ž e n a i s t e j e l a-

k­še od­go­vo­ri­ti ako na če­lu or­ga­niza­ci­ja

ima­mo mu­drog čo­ve­ka ko­ji će

po­dr­ža­va­ti struk­tu­ru i pu­sti­ti svo­je sarad­ni­ke

da i u ova vre­me­na, baš zato

što su ta­kva, ra­de svoj po­sao, a ne

ne­ko­ga ko će mi­sli­ti da je li­der­stvo

za­bi­ja­ti nos u tu­đe po­slo­ve?

Ka­ko će se po­na­ša­ti na­sled­ni­ci?

Ne­će li upa­sti u zam­ku ko­ja se go­dina­ma

ga­ji, u ko­joj se li­der po­i­sto­veću­je

sa me­si­jom, a ogo­lje­no i is­prav­no

na­zi­va dik­ta­to­rom? On da­le­ko­vid

i vi­do­vit me­đu nji­ma krat­ko­vid­ni­ma,

on mu­dar me­đu nji­ma iz­vr­ši­te­lji­ma.

Mo gu li oni od bra ni ti ste pen pro fesi­o­na­li­zo­va­no­sti

po­ro­dič­nih kom­pa­nija

ka­ko bi sa osni­va­či­ma i me­na­dže­rima

naš­li od­go­vor na jed­na­či­nu u kojoj

je pre­vi­še ne­po­zna­tih ko­je se preče­sto

me­nja­ju?

Bu­de li po­no­vo ra­dio bi­o­skop, ho­će

li pi­sme­ni me­na­dže­ri pri­sta­ti da po­novo

bu­du sta­ti­sti? Ili će is­ko­ri­sti­ti si­tua­ci­ju

na tr­žiš­tu ko­je je glad­no ta­kvih

kao što su oni?

Da li su ovo vre­me­na u ko­jim će se

osni­va­či i na­sled­ni­ci kao srod­ni­ci pri­bliži­ti

jed­ni dru­gi­ma, a kao po­slov­ni partne­ri

po­ka­za­ti uza­jam­no poš­to­va­nje,

po­ve­re­nje i zre­lost? Ili su vre­me­na ka­da

će se za­u­vek, na­da­ju­ći se pi­šem „sa­mo“

po­slov­no uda­lji­ti jed­ni od dru­gih?

Šta i ka ko

Ma­lo je vre­me­na proš­lo da bi­smo

zna­li ka­ko će sa­vet­nik po­ro­dič­nih

kom­pa­ni­ja po­či­nja­ti svoj tekst se­ćanja

kad nas uda­ri sle­de­ća kri­za. Me­seci

pred na­ma će po­ka­za­ti ka­ko će se

osni­va­či, na­sled­ni­ci i me­na­dže­ri pona­ša­ti.

Osta­jem zna­ti­že­ljan, sa po­rukom

da je (i) u ova vre­me­na va­žno

da fo kus bu de na to šta će kom­pa­nije

pred­u­zi­ma­ti, ali i na to ka ko će se

od­lu­ke do­no­si­ti. Pod­se­ćam da je sadaš­nje

ka­ko va­žno i zbog to­ga ka­ko

će u bu­duć­no­sti osni­va­či, na­sled­ni­ci i

me­na­dže­ri za­jed­no da ra­de. I da li će

uopšte.

xxx

More magazines by this user
Similar magazines